keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 167/21.12.2004 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea CAF tip PTVM de 50 Gcal/h din CET Timişoara Centru" şi realizarea investiţiei

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 167/21.12.2004
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea CAF tip PTVM de 50 Gcal/h din CET Timişoara Centru" şi realizarea investiţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-21818 din 10.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate, întocmit de SC COLTERM SA, şi realizarea investiţiei "Retehnologizarea CAF tip PTVM de 50 Gcal/h din CET Timişoara Centru", având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locală;
- SC Colterm SA.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_SF_Retehnologizare_CAF.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. SC2004-__.12.2004

REFERAT

privind aprobarea ,, Studiului de fezabilitate Retehnologizare CAF tip PTVM de 50 Gcal/h din CET Timişoara Centru” şi realizarea investiţiei

Având în vedere nota de fundamentare a SC Colterm SA înregistrată cu nr. RE2004- 3311 -09.12.2004 coroborată cu necesitatea retehnologizării CAF tip PTVM de 50 Gcal/h la CET Timişoara Centru, propunem spre aprobare Consiliului Local Timişoara studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei privind „Retehnologizarea CAF tip PTVM de 50 Gcal/h din CET Timişoara Centru” 1. Prezentare generală CET Centru este o centrală veche care are în funcţiune utilaje depăşite tehnic şi fizic. În ”Conceptul privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara”, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/23.07.2003, această centrală a fost avută în vedere pentru modernizarea şi renunţarea la echipamentele depăşite cu care este dotată. Pe lângă instalaţiile de bază din CET Centru, instalaţiile de vârf trebuie şi ele modernizate. La CAF nr.1- 50 Gcal/h, în conformitate cu legislaţia actuală, pentru obţinerea de performanţe tehnico- economice superioare (randamente sporite, consumuri specifice scăzute) este necesar o retehnologizare. 2. Descrierea soluţiei şi necesitatea implementării Starea tehnică a instalaţiilor, emisiile de noxe, precum şi necesitatea respectării condiţiilor tehnice de siguranţă în exploatare impun realizarea de lucrări care înglobează un volum mare de înlocuiri de echipamente cât şi modificarea conceptului de automatizare. Scopurile urmărite : -creşterea fiabilităţii instalaţiilor existente -conducerea şi supravegherea automată a procesului tehnologic -încadrarea emisiilor de noxe în normele de mediu

3. Costul investiţiei Costul investiţiei este de 1.014.404 € (exclusiv TVA) iar fondurile necesare vor fi din surse proprii, fonduri atrase sau fonduri speciale de dezvoltare.

4. Indicatori tehnico-economici ai investiţiei Pentru o rată de actualizare de 12%/an s-au obţinut următorii indicatori tehnico-economici: DRA (Durata de recuperare actualizată):5,55 ani VNA (Venitul net actualizat): 0,3 milioane € RIR (Rata internă de rentabilitate): 22,79 %/an IP (Indice intern de profitabilitate): 1,035 5. Concluzii

Acest studiul de fezabilitate a fost aprobat în Consiliul de Administraţie prin HCA nr.60/20.11.2004 şi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea AGA nr.6/30.11.2004. Având în vedere importanţa acestor studii pentru companie ca şi necesitatea creşterii eficienţei energetice prin producerea în cogenerare a energiei electrice şi termice, solicităm aprobarea acestui studiu în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR ECONOMIC, p. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ ŞEF SERVICIU ENERGETIC, AVIZAT JURIDIC, IOAN ZUBAŞCU MIRELA LASUSCHEVICI

RED. IB DACT. MM EX. 3