keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 31/25.01.2017
privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6804/27.12.2016 al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 725/2016;
Având în vedere prevederile art. 10, art.11 şi art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/20.09.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.219/28.11.2016 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată ţi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza Legii 34/1998 şi nivelul subvenţiilor ce urmează a fi acordate, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Toate cheltuielile reprezentând subvenţii către asociaţii şi fundaţii care acordă servicii de asistenţă socială şi care au fost selecţionate de Comisia de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 art. 40, alin 1 şi a OMF nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, până la aprobarea bugetului pentru anul 2017. În consecinţă, până la această dată, sumele care vor fi acordate cu titlu de subvenţie către asociaţii şi fundaţii se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul bugetar 2016 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.146/31.10.2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara;
- Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara;
- Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: LISTA_asocia_iilor__i_funda_iilor_care_au_fost_selec_ionate_pentru_a_primi_subven_ie.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/B32B289C53722720C2258097003A6FA9/LISTA_asocia was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: ref_HCLMT_refacut.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, COMISIA DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE A ASOCIAŢIILOR PRIMAR ŞI FUNDAŢIILOR CARE POT PRIMI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL NICOLAE ROBU ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998 Nr.

R E F E R A T pentru popunerea de aprobare a listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la

bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza legii 34/1998

Prin HCLMT nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială s- a aprobat constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, Grila de evaluare şi criterii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, Liniile prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi fundaţiilor care furnizează servizii de asistenţă socială şi Servicii complementare subvenţionate din bugetul local, conform Legii 34/1998. Ca urmare a modificării legislaţiei, HCLMT nr. 101/20.09.2016 a fost modificată prin HCLMT nr. 219/28.11.2016.

Conform H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată şi completată prin H.G. nr. 725/2016, asociaţiile şi fundaţiile care furnizează servicii sociale pe raza municipiului Timişoara au depus documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017, având ca termen limită data de 31.10.2016.

Comisia de evaluare şi selecţionare şi-a început activitatea în data de 14.11.2016. În cadrul primei şedinţe, comisia a ales preşedintele, în persoana domnului viceprimar Imre Farkas. În cadrul următoarelor două şedinţe, comisia a parcus şi completat toate etapele din Grila de Evaluare aplicând criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor. S-a realizat: verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei, verificarea administrativă a documentaţiei depuse, verificarea respectării criteriilor de eligibilitate, verificarea tehnică, verificarea rapoartelor de oportunitate realizate la sediul asociaţiilor şi fundaţiilor de către serviciile de specialitate din subordinea consiliului local. În urma evaluării criteriilor prevăzute în normele metodologice, comisia a acordat asociaţiilor şi fundaţiilor un punctaj final, stabilind totodată numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenţiei, precum şi suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată pentru fiecare asociaţie/fundaţie în parte.

Conform art. 9, alin (1) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 ”Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, respectiv prin hotărâre a consiliului local”. De asemenea, conform art. 3, lit. f din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 aprobat prin HCLMT nr. 219/28.11.2016, Comisia de evaluare ”propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara lista asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează a fi acordate”.

Precizăm că, în conformitate cu art. 11 alin.1 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 ”Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, denumită în continuare convenţie, încheiată între asociaţia sau fundaţia selectată şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, între asociaţia sau fundaţia selectată şi consiliul local. ”

În baza celor prezentate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 aprobată prin H.G. nr. 1153/2001 şi modificată şi completată prin H.G. nr. 725/2016, a art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM:

1. Aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza legii 34/1998, şi nivelul subvenţiilor ce urmează a fi acordate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 2. Toate cheltuielile reprezentând subvenţii către asociaţii şi fundaţii care acordă servicii de asistenţă socială şi care au fost selecţionate de Comisia de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor şi fundaţiilor se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 art.40, alin 1 şi a OMF nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, până la aprobarea bugetului pentru anul 2017. În consecinţă, până la această dată, sumele care vor fi acordate cu titlu de subvenţie către asociaţii şi fundaţii se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul bugetar 2016 prin HCLMT nr.146/31.10.2016. Preşedinte comisie Secretar Imre Farkas Sorina Muthi Membrii comisiei:

Luminiţa ŢUNDREA Adelina- Larissa TÎRZIU Gabriela- Cristina CURUŢ Mihaela BUZILĂ-PETRESCU Daniela LUNG Gabriela RĂMNEANŢU Angela Ciupa-Rad Emese ESZTERO Serviciul juridic al PMT Direcţia Economică PMT JR. Alin Stoica Director economoic Steliana Stanciu