keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

202/10.05.2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

10.05.2016

... este în logica firească a lucrurilor ca manageriatul acestei instituţii să fie continuat de domnul Lucian Vărşăndan. Georgeta Medinschi : (poz scenograf, Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara Timișoara -8 Aprilie 2016 Raport de evaluare În...
... programele propuse pentru perioada 2016-2018 sunt bine structurate şi orientate,acoperând necesităţile culturale ale Timişoarei.Consider că în viitor trebuie să se acţioneze mai mult împreună cu celelalte instituţii culturale din Timişoara,cu...

Consiliul Local Timișoara

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

15.11.2016

...% în capitalul propriu al Companiei Locale de Terraoficare Calterm SA (“Compania”) la 31 iulie 2016, pregătită in scopul unel majorari a capitalului. Nicio clauză din prezenta scrisoare nu are scopul de a modifica termenii său sfera de cuprindere a...
... capital constituie ajutor de stat în sensul art 87 (1) al Tratatului de functionare al Uniunii Europene. Sfera de cuprindere a lucrarii a fost stabilita prin contractul încheiat intre parti in data de 29 august 2016, Suma cu care Societatea poate...

Consiliul Local Timișoara

205/28.11.2016 privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"

28.11.2016

.../21.11.2016 ale Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local; Având în vedere adresa Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1897/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-027022/03.11.2016; Având în vedere adresa...
... Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1943/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-028131/17.11.2016; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001...

Consiliul Local Timișoara

206/27.05.2016 privind apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 435983-C1 Timişoara, nr. top. 18973, situat în Timişoara, str. Rosetti nr.14

27.05.2016

... Nicolae, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 186597/28.10.2015; Având în vedere Adresa cu nr. CT 2016-2181 din 25.04.2016, a Serviciului Administrare Fond Funciar; Având în vedere Adresa cu nr. CT 2016-2181 din 25.04.2016, a Biroului Clădiri; Având în...
... vedere Adresa nr. CT 2016-2181 din 26.04.2016, a Serviciului Juridic, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată; Având în vedere prevederile art.132...

Consiliul Local Timișoara

207/27.05.2016 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Spaţiu alimentatie publică - Restaurant , situat în strada Romulus nr.32

27.05.2016

... Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse cu nr.CM2016-000663 din16.05 .2016 şi anume că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-000663 din 25.05.2016 , Biroul...
... Diverse, ne comunică faptul că spaţiul de mai sus nu are destinaţia de locuinţă iar în bugetul pe 2016 nu au fost prevăzute sume necesare achiziţionării unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune; Tinând cont de adresa Serviciului...

Consiliul Local Timișoara

208/27.05.2016 privind respingerea atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr. 23 , către PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT Filiala Timişoara

27.05.2016

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-000752/04.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru...
... Judeţene a Partidului Naţional Democrat precum şi cererea cu numarul CT 2016-002367/21.04.2016 a D-lui. Folică Petrică - presedintele Partidului Naţional Democrat Filiala Timişoara prin care solicită pentru sediu de partid spaţiul situat in Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

208/28.11.2016 privind aprobarea modificarii partilor contractante in contractul de inchiriere nr. 1523/15.04.2009 incheiat cu SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA" si incheierea actului aditional

28.11.2016

... Consiliului Local nr. 386/2014, 543/2014, 91/01.03.2016 şi 21/2016, din data de 04.11.2016; În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45...

Consiliul Local Timișoara

209/27.05.2016 privind delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

27.05.2016

... ECONOMIC ŞEF BIROU, Smaranda Haracicu Otilia Sîrca SERVICIUL JURIDIC Întocmit Victor Potop Cod FO 53-01 vers.1 Atasament: Caiet_Sarcini.pdf 1 MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI PRIMAR ŞI DOTĂRI DIVERSE Nr. SC 2016- NICOLAE ROBU...
... perioadă a anului D I R E C T O R, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Otilia Sîrca ÎNTOCMIT Victor Potop Atasament: REGULAMENT_FUNCTIONARE.pdf 1 MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI PRIMAR ŞI DOTĂRI DIVERSE Nr. SC 2016- NICOLAE ROBU REGULAMENT...

Consiliul Local Timișoara

210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor"

27.05.2016

..., Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2016 – REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor...
...” Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”. Acesta este amplasat în zona de sud a municipiului Timişoara şi cuprinde strada...

Consiliul Local Timișoara

211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului"

27.05.2016

... România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2016 – REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie...
... ,,Sistematizare strada Versului” Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii ,, Sistematizare strada Versului”. Străzile care fac obiectul acestui studiu sunt amplasate în zona sud...

Consiliul Local Timișoara

211/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.

28.11.2016

... 150.000 euro. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC.2016 - 28576/22.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

212/27.05.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de functii, a Organigramei şi a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timişoara

27.05.2016

.... Presedinte de sedinta ALFRED SIMONIS Contrasemneaza P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI Atasament: Referat.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 12761/ 25.05..2016 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu REFERAT privind susţinerea proiectului de...