keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 213/28.11.2016 privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 213/28.11.2016
privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-27387/09.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr.de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB de la Fundatia " Pentru voi ".

Art.2: Preluarea se va face in baza unui Proces verbal de predare-primire intre cele doua parti.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Fundatiei " Pentru voi ";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: adresa_Fundatia_pt_VOI.pdf

MAS fă stra loci Av af 206 Str. Anton Bacalbaza rr. 69-65A, 300524 Timişoara, România Tel: +4 0256 228 062, + 4 0356 456 071| Fax +4 0356 456071 E-mail: pentruvol&pentruvol.ro Web: www.pentruvolro | www.facebook.com/FoundationPentruVoi Operator de date cu caracter personal: 14796 CUI: RO8B577099 PERS RARES | DATA de | Mi E | | CĂTRE : PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA MEL] rivind ANRE CI 11WPB poziția nr. 12 din Anexa 2 la atriculare TM 15 HCO; , A, numărul de întmatriculare vă facem cunoscute următoarele: Centrul de servicii sociale "Peri oi” şi-a încetat existenţa la 30 aprilie 2018, aşa cum prevede art. 1 din HCL nr. 79/2016. de către Centrul de servicii sociale “Pentru Voi” Pentru autovehiculele deținute (desființat), SE mp An e care V-a rmează a se întrerprin le privind n termen de 30 de zile de la data desființării .2016), în conformitate cu prevederile E înmatriculării, înregistrării, radieri & circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, În aplicarea art. 3 şi 7 din HCL. nr. 79/2006, arătăm că având în vedere costurile mari de întreținere, precum şi finanțarea deficitară prin subvenţionare a serviciilor sociale acordate de către fundație, Fundația Pentru Voi poate prelua în folosință doar microbuzul marca Volkswagen, cu numărul de înmatriculare TM 11 WPB urmând ca cslelalte două autovehicule să rămână la dispoziția Municipiului Timişoara. DIRECTOR GENERAL LAILA ONU VOI, * 4 a

Atasament: carte_de_identitate_autoturism_mercedez_benz.pdf

Deţinător Data Adresa Nunărul fe înmatriculare (Ne. de in. la Reg. Com.) | Inspectoratul de poliție al | Data înmatriculării car Sermnătura și stampila L odlpire2 i rr / CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI ÎI aa _ Deţinător Inspectoratul de poliţie al _ _ BRD SE SPL. D.RE.CIV, BUCURESTI Data naşterii (Nr. de în, la Reg. Cori.) HDR LE BLICUREETI SECTOR | H TM-15-HCQ Numărul dle inmatriculare 65 Adresa CHE hr, 1-? BLTURIBRI Data înmairicțlării a 20053 2005 Semnătura şi ştampila Ă Deţinător Data naşterii Monţiani (Nr. de îm. la Reg. Com.) Adresa RADIERI (data, E 098498 semnătura şi ştampila) | Inspectoratul de poliție al Data înmatriculării Semnătura şi ştampila Th & OPS- Olimp Print Services «Tu Deţinător MUNICIPIUL TIMISOARA 1415633€& Data naşterii (Nr. de inm. la Reg, Com.) baga Nr, 1, Mun Timisdara, - Tinta set V 4 E e ectorațul de poliție al TIWIE Semnăt DE SERVICII SOCIALE - PENTRU VOI Data naşterii 5079393 (Nr. de înm. la Reg. Com.) Binvici Ton Nr, 47, Mun Timisoara, Jud, Tinta 8 pa e peer n E a una e 1-15 [ , iculare înmatriculare a PPR de goliție al : Numărul de înrmătriculare Deţinătar Dats naşterii (Nr. de în, la Rog, Com.) Adresu L K- N: 098498 3 EIB Inspectoratul de poliție al ; Date inmatriculării Semnătura şi ştampila

RE B ăi UL Vehiculul avînd datele preze : 2 a tipului omologat de Registru! Auto Român conform cer- Marca 3 a 3 tificatului de omologare nr. mud... msi Amine lina SIA ducă LIT BT - 1 E 7 | ERE â 6 2506 a e Sembătura şi £ i AB remnresra a x | ştampila " Ele d | ! + Spate o CE MIRI ul Rp Eat Acer O) | e | OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULAȚIIE & Ba 5 Scaun 5 &) ] | Vehiculul avind datele prezentate în tabelul A corespunde 4 9 Dear B595 1933 9 NR l 9 - reglerdentărilor privind admiterea în circulație pe drumurile | [Serie 5102077 RIN e publice 80/3800 ba RIN __ Nr. de întregi 04-2005. a Localitatea... BUCURES ]2 [recţiunaa SPATE MU —, a U 2 Reprezentant R.A R-ÎNG. „MARI N RIDE A E — ta _ rm — Sernnăturzşi, 13 a NI 13 ştarăpilă RC | + ]4 a - Li ae | Vehiculul avind duele prezentaie în tabelul B corespunde : PE A 15 a || reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile ul 140 [ne 75 _ d ll | 16 7 NI publice. ISlooare ALBASTRU 18 | II Nr. de ÎNFEB, „miocene BB cincia Vf SETE mari LL : 9 Localitatea. i... |. einen afeslooză perfotirrțete și câvantorisiiteșie otosinți alo — | Modifica ay afociează porormonțela şi caractariștile de olosiță ale veri Modfcaloe ru afectează perfurmanțeoşi coatele R RAR, cu. CAROSAT DE SC VAT CARROS E E Semnături | 27-04-2005 |, ştampila 185, MARIE £. LA i N , TITETA LIMITATA ui, : intra S00683063 18-07-2040 a =. Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul e corespunde NO. TSPAS reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile 7 || publice. j m i Nr. de ÎNTOB, ocine data Localitatea... E / Reprezentant RAR nr | Semnătura şi ştampila

Atasament: Carte_de_identitate_autoturism_opel.pdf

prea LE DE IDESTITATE A VEMICU a IA BET mr de poiibe st CENTRU DE ZI PENTRU n au LOCUINTE rr Th 5 3 9079599 | E | «fe | otil cara SLAVICI ION ir:47 TIMISOARA a at O REA SO ETA = aa E Rt oa ASR E EET cip nt T Lin e Ta na | | i i , 5 _ arena teorie ură sonete a Ta ATAT ES ST E EI Pata ILADEEXT (data, semnătura si ștompila) aa tan Sumndtulă 3: LI ITI E

PTR E 6& ll Q n E NOT GI RARE DOMOLOGA r TIP PENTRU CIR air rara x cotespunde CULAȚIE ara URI CRT LI Producător Reprezentanti... „DIE Anv. opt.: 215/65 R16C 106/1047 Masa mox. teln. ara. n ans. fig): 4900. TO NAT ATA

Atasament: proces_verbal_transfer_fara_plata.pdf

PROCES-VERBAL de tranfer fara plata încheiat Lo Lot apele În temeiul art, 3 din HCL 79/01 martie 2016 privind desființarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” Timişoara şi a art.124 din Legea 215/2001- legea administrației publice locale, s-a procedat la transferul fara plata a bunurilor mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, în folosință gratuită între: Municipiul Timişoara cu sediul Timişoara, Bd. C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756536, reprezentată prin di Nicolae Robu - primar si dna Haracicu Smaranda- director econornic în calitate de predător Şi Fundația „Pentru Voi” cu sediul Timişoara, Str. Anton Bacalbaşa, nr.69-65A, înregistrată la Judecătoria Timişoara sub nr. 8/2000, având cod fiscal RO 8577099, reprezentată de dna Laila Dana Onu — director general şi d-na Elena Irimia -director economic în calitate de primitor. Bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) prevăzute în Anexa nr. 2, anexă care face parte integrantă din HCL 79/01.03.2016, se preiau de către Fundaţia „Pentru Voi” pentru aducerea la îndeplinire a Art,3 din HCL 79/01.03.2016. Anexa nr. 2 însotțeşte prezentul proces verbal de tranfer fara plata. Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Predător Primitor Municipiul Timişoara Director Economic “ Director Economic Smaranda Haracicu lrimia Elena Semnatura , e calea = ae ai ŢI ore ! Gosti FU) m 2 07 Danita Uritescu Sef Birou Administrativ Semantura / Garofita e Semnatur; N 7 _ d, pa AD N MU IL Gestionar Sorina Condan MN FO 04-07,veri

Vi În pn Anexa 2 la HCL 9 iron? A Lista cu bunurile mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) ce se dau în folosință gratuită Fundației "Pentru Voi" pe o perioadă de 5 ani Anul Denumire bunuri Valoare „| dării în Valoaro x . înregistrată folosință nearnortizată 1 _|Aparat aer conditionat 2,827.02| 2001 0.00 2 |Aparat aer conditionat 2,827.02| 2001 1 0.00 3 JAparat de biguit si perforat 4,780.30j 2004 0.00 4 |Aragaz Berto' s 6 arzatoare 5,949.88j 2007 0.00 5 |Aragaz Berto's 4 arzatoare 4664.68, 2007 0.00 | & [Copiator Minolta HP 6030 MFP 2008 0.00 7 [Dulap suspendat bucatarie 4403.00) 2007 [40852 8 |Hota 2,427.60| 2008 0.00 9 |Hota cu motor incorporat 4,431.44| 2007 1 0.00 10 |LIft AMF pt. microbuz 30,805.32) 2008 0.00 11 |Microbus Volswagen 8+1 95,576.00| 2007 0.00 12 Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 164,862.60| 2008 1 0.00 13 (Microbuz:Opel Vivaro 74,866.00| 2005 0.00 14 |Motocositoare FS 130+accesorii 3,332.00| 2008 1 0.00 15 |Pichet incendiu 877.40) 2000 1 321.08 16 |Poarta mstalica 4,276.73| 2007 1,367.11 17_|Sistem de securitate antiefractie 2,822.00| 2005 0.00 18 Sistem de supraveghere cu cam.video DINA 5,643.07| 2009 3,229.45 19 | Sistem de supraveghere cu cam.video LP, 15,751.85| 2008| 3,610.07 20 jSistem de telecom. cu monitoare de control video 12,100.00) 2005 0.00 21 |Sistem server HP ML 110 3,605.70, 2007 0.00 22 |Sistem supraveghere video-audio 8,089.50) 2007 0.00 23 |Vitrina frigorifica Helkana 2,740.00| 2003 0.00 Page 1

Unitatea LISTA DE INVENTARTERE Nr Municipiul Timisoara Denumirea bunurilor înventariate Codul U/M preluate de la Centru Pir-Voi CANTITATI Loc de depozitare Pagina 1 Camera sau Numărul De inventar. Pret unitar Valoarea contabilă Valoarea de Stocuri Valoarea Diferente inventar Deprecierea Val. Motiv 2 3 | î |Scrip- plus Min US ul Ap.aer con 2758 | buc 5|6[7 8 9 10 11 12 13 14 Ap.asr conditionat 2759 | buc 2.827,02 2.827,02 2.827,02 Ap.de biguit si perforat 10453 | buc 2.827,02 2.827,02 2.827,02 Aragaz berto si 6 arzatoare 8675 | buc 4.780,30 5.949,88 4.780,30 4.180,30 p | Aragaz berto si 4 arzatoare 5.949,88 5.949,88 Copiator Minolta HP8030 8676 | buc 4.664,68 4.664,68 | 4.664,68 Dulap suspendat bucatarie 10454| buc 26.180,00 * 26.180,00 | 26.180,06 [m ] «i [in | lo | jo | a Fosa septica 8677 | buc 4.403,00 4.403,00 4.403,00 Hota 10455| buc 8678 | buc 4.105,50 4.105,50 4.105,50 o A Hota cu motor incorporat 8679 | buc | 2.427,60 2.427,60 2.427,60 - + Lift AMF ptr microbuz 10456 buc || 443144 4.431,44 rr 4.431,44 n i Microbuz Ford Tranzit 10257| buc | | 30.805,32 30.805,32 | 30.805, 32 m Microbuz VW 8+1 117.902,60' 117.902,60 |_117.902,60 < a Microbuz Mecedez Benz 10458| buc 10459) buc 95.576,00 | 95.576,00 95.576,00 Wa 4 Microbuz Opel Vivaro | 10460] buc | 164.862,60 164.862,60 164.862,60 wo - Motocositoare FS 10461 | buc | | 74.866,00 74.866,00 74.866,00 dnei i Pichet incendiu 8680 | buc 3.332,00 3.332,00 3.332,00 co 4 Poarta metalica 8681 | buc 877,40 -877,40 877,40 tr.Voi a 1 Sist.de securit. antiefractie 8682 | buc 4.276,73 4.276,73 4.276,73 o sI Sist.de supraveghere 8683 | buc 2.822,00 2.822,00 2.822,00 EI N Sist.de supraveghere [8684 | buc 6.643,07 15.751,99' 5.643,07 6.643,07 N N Sist.de telecom.cu monitor 8685 | buc 15.751,99 15.751,99 m N Sist.server HP ML 110 10462] buc 12.100,00 12.100,00 | 12.100,00 & Sist.supraveghere video 8686 | buc 3.605,70 3.605,70 3.605,70 n N Vitrina frigorifica Helkana 8687 | buc 8.089,50 = & E | 8.089,50 8.089,50 TOTAL + 2.740,00 2.740,00 | 2.740,00 | 606.847 35 | 506.847,35 = 506.847,35 Numele si prenumele ALIONESCU Gestionar Semnaiura JIVKOV_IMARASCU - 5 A IGA PI 1 au ai pa FO 04-04 Ver1