keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor"

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 210/27.05.2016
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 12401/23.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 314 / 03.03.2016 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor",întocmit de S.C ProExCo S.R.L - Oradea., conform Contractului de proiectare nr. 162 / 10.06.2015 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor "

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C Proexco S.R.L.- Oradea, aferent obiectivului de investiţii ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor ”, conform contractului de proiectare nr. 162 din data de 10.06.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 3 luni Valoare de investitie (INV) 2.646,033 mii lei (inclusiv TVA)

598,176 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 2.320,479 mii lei (inclusiv TVA)

524,580 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ):

- Suprafata carosabil 4.402,00 mp - Suprafata trotuare 2.032,00 mp - Suprafata accese 507,00 mp - Zone verzi 476,00 mp - Retea apa 301,00 mp - Retea canalizare 301,00 mp - Guri scurgere 40,00 buc - Canal tehnic 761,00 ml

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2016

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”. Acesta este amplasat în zona de sud a municipiului Timişoara şi cuprinde strada Grigore Antipa, strada Margaretelor, strada Petuniei şi strada Toporaşilor (tronson cuprins între strada Grigore Antipa şi strada Margaretelor).

În situaţia actuală, străzile Grigore Antipa, Margaretelor, Petuniei şi Toporaşilor nu au o structură rutieră de drum, străzile fiind realizate din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la aceelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite, iar în situaţia unor ploi străzile sunt circulabile în condiţii dificile.

Deasemenea, aceste străzi au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a deşeurilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicole de interes general.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună amenajarea acestor străzi, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Lucrările vor cuprinde amenajare carosabil cu 2 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare spaţii verzi.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri si Poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Studiul de Fezabilitate pentru ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”, a fost realizat de S.C Proexco S.R.L-Oradea în baza contractului de prestări servicii nr. 162 / 10.06.2015. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 2.646,033 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 598,176 mii Euro. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 3 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”.

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC VIOLA DUMITRU Red.DV Cod FO 53-01,ver.2