keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de inmatriculare TM 11 EIJ catre Regia Autonomă de Transport Timisoara

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 214/28.11.2016
privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de inmatriculare TM 11 EIJ catre Regia Autonomă de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 27388/09.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de inmatriculare TM 11 EIJ catre Regia Autonoma de Transport Timisoara .

Art.2: Transmiterea se face in baza unui Proces verbal de predare-primire intre cele doua parti .

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: documente_ford_tranzit.pdf

t Lc VC POE - 2704 of PROCES-VERBAL de predare-primire încheiat astăzi ZF 24. orele În temeiul art. 2 din HCL 79/01 martie 2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” Timişoara, s-a procedat la predarea-primirea bunurilor mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de Servicii Sociale „Pentru Vol”, prevăzute în Anexa nr.1 între: Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” cu sediul în Timişoara, Str. Anton Bacalbaşa nr.69-65A, Cad fiscal 9079599 reprezentată de dna Laila Dana Onu - director, si dna Doina Simona Roman — contabil sef, in calitate de predător Şi Municipiul Timişoara cu sediul Timişoara, Bd. C.D. Loga nr.1, cod fiscal RO14756536, reprezentat „rin dl.Nicolae Robu — primar si dna Smaranda Haracicu — director economic, in calitate de primitor Bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) prevăzute în Anexa nr.1 se preiau Directors, Laila Dana oni5, pa ro E Contabil S Doina Simond Roman Semnatura n Gestionar Danita Uritescu' pn Primitor Municipiul Timigo, Primar Nicolae Robu Semnatura Director Economic Smaranda Harăcicu Semnaturi W Viza CFP Sef Birou Administrativ Garofita Mara Semnatura, ra Gestionar Sorina Condan Semnat COD FO 04-24, ver.1 imediat de către Municipiul Timişoara pentru a duce la îndeplinire prevederile Art. 2 din HCL 79/01.03.2016. Anexa nr.1 însoţeşte acest proces verbal de predare-primire. Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

TEI Anexa 1 la Hot 7 of Str, Anton Bacalbaşa 69-85A, 300 524 Timişoara Tel: 4 0256 223 062, + 4 0356 456 071 Fax: +4 0356 456 071 E-mail: pentruvoiEpentruvoi.ro Web: www.pentruvoi.ro CUl: 9079599 Lista cu bunurile mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) transferate patrimoniului Municipiului Timişoara Nr. Valoare Anul Valoare Crt. Denumire bunuri intrare. dării în Cant neamoriizată mijloace fixe [fotosinţă a) - Mijloace fixe 10.247,75 1 |Aparat aer conditionat 2.827,02| 2001 1 0.00 2 |Aparat aer conditionat 2.827,02) 2001 1 0,00 3 |Aparat de biguit si perforat 4,780,30j 2004 1 0,00 |_4 [Aragaz Berto' s 6 arzatoare 5.949,88) 2007 1 0,00 |_5 |Aragaz Berto's 4 arzatoare 4.664,68| 2007 1 0,00 6 |Copiator Minolta HP 8030 MFP 26.180,00j 2008 1 0,00 7 |Dulap suspendat bucatarie 4.403,00) 2007 408,52 septica 4,105,50| 2007 1.311,52 | 2 Hota 2.427,80j 2008 1 0,00 Hota cu motor incorporat 4.431,44) 2007 0,00 Lift AMF pt. microbuz = 30.805,32] 2008 0,00 Microbus- Ford Transit 117.902,60| 2006 0,00 | 13 |Microbus Volswagen 8+1 95.576,00j 2007 1 0,00 Microbuz Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 164.862,60) 2008 0,00 Microbuz Opel Vivaro 74,866,00) 2005 1 0,00 Motocositoare FS 130+accesorii 3:332,00| 2008 0,00 Pichet incendlu 877,40) 2000 321,08 Poarta metalica 4.276,73) 2007 1.367,11 Sistem de securitate antiefractie 2.822,00) 2005 9,00 Sistem de supraveghere cu cam.video DINA 6.643,07) 2009 3.229,45 Sistem de supraveghere cu cam.video LP. 15.751,99| 2009 3.610,07 Sistem de telecom. cu monitoare de control video 12.100,00) 2005| 1 0,00 Sistem server HP ML 110 3:605,70| _ 2007 0,00 Sistern supraveghere video-audio 8.089,50) 2007 1 0,00 2.740,00) 2003 1 0,00 25 [Vitrina frigorifica Helkana Page 1

Municipiul Timisoara Denumirea bunurilor inventariate LISTA DE INVENTARIERE preluate de la Centru Ptr.Voi U/M. CANTITATI Pret unitar Valoarea contabilă Pagina 1 |Camera |Aprobat Loc de depozitare Primar Deprecierea Nicolae Robu Valoarea de Stocuri | Difere Valoarea inventar Diferente Val. PE Mi us|nu Fapti |Scrip- plus | Min US 1 jo] Ap.aer conditionat 516|7 8 9 10 | 11 12 1 | 2 |Ap.aer conditionat 3 _|Ap.de biguit si perforat 2.827,02 2.827,02 4.780,30 2.827,02 2.827,02 4.780,30 2.827,02 2.827,02 4.780,30 1 |Aragaz berto si & arzatoare > |Aragaz berto si 4 arzatoare | 5.949,88 4.664,68 5.949,88 4.664,68 5.949,88 4.664,68 E | |_6 |Copiator Minolta HP6030 26.180,00 26.180,00 7 |Dulap suspendat bucatarie 4.403,00 4.403,00 10455 Il 4.105,50 4.105,50 8 |Fosa septica + 8678 2.427,60 2.427,60 10 [Hota cu motor incorporat Lift AMF ptr microbuz 26.180,00 4.403,00 * 4.105,50 2.427,60 8679 4.431,44 | 4.431,44 + 4.431,41 10456 30.805,32 30.805,32 11 Microbuz Ford Tranzit 10457 117.902,60 117.902,60 12 Microbuz VW 8+1 10458 95.576,00 95.576,00 13 Microbuz Mecedez Benz 14 15 |Microbuz Opel Vivaro 10459 164.862,60 164.862,60 10460] buc 74.866,00 74.866,00 16 |Motocositoare FS 10461 | buc 3.332,00 | | 3.332,00 17 |Pichet incendiu 8680 | buc 877,40 | 877,40 18 |Poarta metalica 19 |Sist.de securit. antiefractie 20 |Sisţ.de supraveghere 8681 | buc 8682 | buc 8683 | buc 4.276,73 2.822,00 [6.643,07 4.276,73 21 |Sist.de supraveghere 8684 | buc 15.751,99 22 |Sist.de telecom.cu monitor 8685 | buc _ | 12.100,00 23 |Sist.server HP ML 110 24 _|Sist.supraveghere video 10462 | buc 3.605,70 8686 | buc [8.089,50 | 25 |Vitrina frigorifica Helkana | 8687 buc | [2.740,00 TOTAL [ | | | 606.847,35 30.505,32 117.502,60 95.576,00 164.862,60 74.566,00 3.332,00 877,40 4.276,73 2.822,00 6.643,07 15.751,99 12.100,00 3.605,70 8.089,50 2.740,00 606.847,35 Numele si prenumele Semnatura TALIONESCU MARASCU _] T_ PETROVICI Gestionar BAN IGA rm ŢI 2.822,00 6.643,07 15.751,99 12.100,00 3.605,70 8.089,50 2,740,00 606.847,35 IOSCHIGI e FO 04-04 Ver1 =

ROMÂNIA TUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 79 din data: 01.03.2016 privind desființarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” Consiliu! Locat al Municipiului Timișoara Având în vedere Referatul nr. 125/19.02,2016 al Centrului de Servicii Sociale " Pentru Vai", aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr, 455/2015 privind reglementarea procedutilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor su bvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează şi administrează unități de asistență socială și Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociațiilor şi fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998; În conformitate cu prevederile art,36 alin 2 lit.(a) și alin, (3) lit, b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; in temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică | HOTARASTE: Art. 1: Desființarea Centrului de servicii sociale „Pentru Voi”, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al munici piului Timişoara, cu sediul administrativ în municipiul Timișoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiș, În termen de 60 de zile de la data punerii în aplicare a convenției încheiate cu E undația „Pentru Voi” pentru acordarea, în temeiul Legii nr. 34/1998, a subvenţiilor necesare asigurării serviciilor social anul 2016, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998. Art, 2: Preluarea în patrimoniul Municipiului Timişoara a bunurilor mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de servicii sociale „Pentru Voi”, prevăzute în Anexa nr.1 la hotărâre, conform ultimei inventarieri anuale, prin protocol de predare primire, Art. 3: Transmiterea pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, în baza art.124 din Legea nr.215/2001, în folosința gratuită a Fundaţiei „Peniru Voi” a bunutilor mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar, conform Anexei 2) necesare furnizării serviciilor sociale ocală, republicată şi modificată; e pe cod fo 53-08, ver. 1

preluate de Fundație. În perioada în care bunurile mobile (mijloace fixe și obiecte de inventar) se află în folosința Fundației „Pentru Voi”, aceasta din urmă va suporta toate cheltuielile de întreținere şi folosință ale acestor bunuri. Art, 4: Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de către Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” - persoane adulte cu dizabilitate intelectuală, se vor prelua, pe baza acordului acestora, de către Fundaţia „Pentru Voi ", furnizor acreditat de servicii sociale, pe durata Convenţiilor pentru acordarea subvenţiilor de la bugetul local în acest scop, respectiv, după încheierea Contractelor de furnizare de servicii sociale, pe durata acestora. Art. 5: Arhiva privind evidența financiar - contabilă, litigiile şi evidența personalului se preiau, pe bază de proces verbal de predare-preluare, de către Municipiul Timişoara - Direcția de Asistenţă Socială Comunitară Timișoara, în termenii prevăzut la art. 7, Art.6: Litigiul, în care este parte Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”, menționat în - Anexa nr.3, va fi continuat de către Mun icipiul Timişoara, care va prelua calitatea procesuală activă a Centrului, Art.7: Predarea preluarea bunurilor prevăzute în Anexa 2 se face între Municipiul Timișoara şi Fundația „Pentru Voi” pe bază de protocol şi a listelor de inventariere care se vor încheia în maxim 60 de zile de la data punerii în aplicare a convenției încheiate cu Fundația „Pentru Vol”, pentru acordarea subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2.02.201 6 privind aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al munici piului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998, Art8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcţia de Asistenţă Socială Cornunitară Timişoara, Direcţia Economică şi Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoar. Art.$: Anexele nr, 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10; Prezenta hotărâre se conumică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timișoara: - Serviciului Juridic ; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Tehnice, . - Direcției Patrimoniu: - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei de Mediu; Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse; Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; Biroului Managernentul Calității; Centrului de Servicii Sociale Pentru Voi Timişoara; Mass-media locate. 77 ff, Președinte de şedinţă / Contrasemnează, ! SECRETAR Consilier DANDI , IOAN COJOCARI ( | 4 cod fa 53-08, ver. 1 F 5 E

Str. Anton Bacalbașa 69-65A, 300 524 Timişoara Tel: +4 0256 223 062, + 4 0356 456 071 Fax: +4 0358 456 071 E-mail: pentruvoi&pentruvoi,ro Web: www.pentruvoi.ro CUI: 9079598 CĂTRE MUNICIPIUL TIMISOARA - În atenția D-lui Primar Nicolae Robu - Subscrisul Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”, cu sediul în Timişoara, str. Anton Bacalbaşa nr, 69-65A jud. Timiş, având cod fiscal 8079599, prin reprezentantul său legal Director Laila Onu, vă comunicăm alăturat în copie, decizia nr. 191/30.03.2018 privind numirea persoanei împuternicite, din partea Centrului de servicii sociale „Pentru Voli”, să semneze protocolul de predare primire a bunurilor prevăzute în anexa 1 la HCL nr. 79/01.03.2018, către Municipiul Timişoara. În conformitate cu dispozițiile art. 2 din HCL nr. 79/01.03.2016, la ultima inventariere anuală s-au inventariat faptic şi s-a întocmit lista cu bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de servicii sociale „Pentru Vol”, în vederea preluării acestora de către Municipiul Timişoara. Lista cu aceste bunuri mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) constituie anexa 1 la HCL nr. 79/01.03.2018. Având în vedere termenul de 60 de zile ce curge de la 01.03.2018, la care se desființează Centrul de servicii sociale „Pentru Vol”, prevăzut la art. 1 din HCL nr. 79/01.03.2018, vă rugăm să desemnați persoanele împuternicite din partea Municipiului Timişoara să efectueze operațiunile de preluare a bunurilor mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar), ce constituie anexa 1 la HCL nr. 79/01.03.2018. Totodată vă solicităm să stabiliți data la care se va semna protocolul de predare primire în aplicarea dispozițiilor HCL nr. 79/01.03.2016. Cu considerație, DIRECTOR 7 Laila Onu fi SA

Str. Anton Bacalbașa 69-65A, 300 524 Timişoara Tel: +4 0256 228 062, + 4 0356 456 071 Fax: +4 0356 456 071 otv TAL TTL E-mail: pentruvolEpentruvol.to Web: www.pentruvoj.ro CUI: 9079599 DECIZIA NR. 191 DIN 30.03.2016 Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 78/01.03.2016 privind desființarea Centrului de servicii sociale “Pantru Vol”, art. 2 care dispune preluarea în patrimoniul Municipiului Timişoara a bunurilor mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de servicii sociale “Pentru Voi”, prevăzute în anexa 1 la HCL 79/01.03.2016, Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a! Centrului de servicii sociale “Pentru Voi”, aprobat prin HCL nr. 233/04.12.2012, Directorul Centrului de servicii sociale "Pentru Voi”: DECIDE ART.1. Se numeşte d-na Roman Doina Simona, CNP 2740301354811 pentru semnarea protocolului de predare primire a bunurilor prevăzute în anexa 1 la HCL nr, 78/01.03.2016, pentru Centrul de servicii sociale "Pentru Voi”. ART.2. Persoana desemnată la art, 1 se va prezenta la data stabilită de comun acord cu reprezentanții Municipiului Timişoara, în vederea semnării protocolului de predare primire a bunurilor prevăzute în anexa 1 la HCL nr. 79/01.03.2018, pentru Centrul de servicii sociale “Pentru Voi”. ART.3, Prezenta decizie se comunică celor în cauză pentru aducere la îndeplinire. fr" n [4 ot | h de DIRECTOR Li Laila Onu (A.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. TIMIS Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor DOVADĂ ÎNLOCUITOARE a certificatului de înmatriculare seria TO0603190M Număr de înmatriculare: TM-11-EIIJ Marcă: FORD Descriere comercială: TRANSIT Categorie vehicul: MICROBUZ M2 Total locuri: 12 Masă maximă autorizată [kg]: 4250 Proprietar Unic: MUNICIPIUL TIMISOARA Nr. de identificare: WFOXXXTTFX6R78558 Tip: FAD6 BVRMO6 Nr. omologare: G3121R5111B59E4 Serie CIV: F409112 Capacitate cilindrică [cmc] 2402 Culoare: ALB CUI: 14756536, Adresă: Bdul Loga C.D. Nr. 1, Mun Timisoara, Jud. Timis Data emiterii: 12.10.2016, valabilă 15 zile, expiră la data de: 26.10.2016, orele 24:08. Dovada devine nulă de drept în momentul primirii certificatului de înmatriculare, titularul acesteia având obligaţia să o distrugă.

_ NUL INI au A o 9 tificatului de omologare Tr. Producător (Reprezentant Meximă auto- RE ilzaiă pe axe Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A corespunde reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile Localitateai N Reprezentant R.A.R. Semnătura şi ştampila Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul B corespunde | reglementărilor privind admiterea în circulaţie pe drumurile publice. | Nr. de înreg) Modificari ce nu afectează performanțele şi carscteriste us fl Modificări conu afectează performanțeeşicaracteristiil de folosință veti i Masa max. tehn. adin. a ans. (kg): 6000. | an e , CĂ CAROSAT DE BT FRODUCTIORE, RUDA i e NS. POCOLA E.

În privința (a) daunelor cin orioa cauză la autovehiculul asigutat;(b) vătămăritor suferite de asigurat; neacoperite de legea asigurării da răspundere civilă obligatorie din "CARTE VERDE! a cărei valabilitate a expirat, Biroul țării vizitate nu trebule contactat, va fi dată doar o-notificare direct asigurătorului ( ăi A AUSTRIA VERBAND DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMENOSTERAEIOHS; Schwarzerbertplat 7; Posliach A _ WIEN, n [SCUTI] 50 AL ALBANIA” Befis A E Rruga “Garii Fisa", Pali Ei it alla EPA aa) E AND ANDORRA” OFICIA ANDORRANA DENT ITATS DASSEGURANGĂ AUTOMOBIL, lo aria 38, rida: 5 - „(ADSCD ANDORRA LA VELIA [38] 650017. B. BELOUM BUȘEAJBELOF DEŞ AȘSUREUS AUTOMORLES, Rio dai Ghid sat Bia 2,BE-1210 BRUXELLES. ata PG BULGARIA _ NATIONACBUREAL OF BULGARIAN MOTOR NSURERS, 2, Gralgrațor St, lor 2, SOFIA 1000. i > E peg (2) BB 4108. sii BOSNA md HERZEGOVINA -BiRO ZEL NE = (03) 218. sp BY BELARUS BELARUSIAN TRANSPORT 5 S, 220004 NSE, 2 ră (7) 226 Te4 GH” SWITZERLANDNATIONALES MERSICHERLNGSEURO. (NV) SWISS NAȚIONAL BURFAU OFINȘURANCE (N) 101, CH 152 Of Gita, E 1) (4) 82805; oferta 7 [1] (40) 828 66 di: Fat celine cl Frocphore = Șt BA; GV CYPRUS. MOTORINSURERS FUND 20, Zenon Scene Sf; P.O, Bp22020, 1516 NICOSIA fe (067122) 788918 cr 184807... - n A a A pn a erat IANCELĂR Sifiiova 16000 6, OZECH FEFUBLIC E [4201 2) 21 13.88 CZ CZEGH REP, D GERMANY DELTSGHES BURO ORUNE KARIE eX Glptunglessanvl 1, 0085 HAMBURG n 9) (20) 134400 — = DK DENMARK DANSK FORENING FOR INTERNATIORAL 10, : 1266 KOBENHAVN în [45 (83) 45 5500 , ORCINA ESPĂROLADE ASEGURADORES DE AUTOMOVILES, Sagasta 18, 2800 MADRID atac EESTI LIIKLUSHNDLUSTUSE FORD, Mustane tao 44, TUBZITALIINN, ZE P72] 7 1500 BUREAU CENTRAL FRANGAIS, 1,,ye Jues.Lefsbvra, 75431 FÂRIS-Cadsi 09 : E, FIN FINLAND: Buloarii 20, FI HELSING 12. St(s) (000 1 GB UNITED K(YGDOMOF AND NORTHERNIRELAND, MOTOR ISURERS BUREAU, ford food His, 8-12 Capital DrivarLnlord cod: MILTON MGA EXT me 830001, MOTOR INSURERS BUREAU. GREECE, 9 Xancphorias Street. ATHENS 105 57 GR GREECE „7 m 2 IG + H HUNGARY: - MAGYAR BIZTOSITOK (VABISZ), Hungarian eta Inayrăpca Braa "şi 85-57, H-1062 BUDAPESTI POB 1297, 1381 E [36] (1)268 D063 BR CROATIA HRVATSKI LIRED ZA OSIGURANUE, Croaln Însurana Buriau, 10000 ZAGREB, 73, ÎI m POR (4616756 SL 1 ITALY GENTRALEITALIANO, (UC) Soa Cs. al Cârso 38, - [39](02) 34 2681 - : =. d IŞRAEL, irsymnce Aasoulaton; THE GREEN CARD BUREAU;.11 St, PO: 17160 ; RlăționLezlon 76070 = [272] (3) sezăăt JR, ISLAMIC OPIRAN- Grea Card Burea cra lo INEH MARICAZII POS. 19665- 558, TEHRAN (21) 22050001 -5 L 72 Arca 19157, NOTĂ PENTRU ASIGURAT | NOTE TG THE ÎNSURED a pe accidentului, (c) reînnoiri imprimatului (dacă nu afost Înstruitaltfe! de către asigurător). = “DENUMIRILE ȘI ADRESELE. B[ROURIIOR ESTE — , EEE IRU: IRELAND BUREAU GFIREL AND, surarna auto, SO Voloovarh Blso, a a — DUBLINZ RR [SERII ) 876 BIFREDATRIGONAARĂ ÎSLANDI, Borgir 5,108 Rin 563 1612 DES ASSUREURS, 75 ru de Mama, i L-EDET BERTRANGE (352) 457308 1 i... E: „LT, MOTORINSURERS! BUREAU OFTHE REPUBLIC OF LITHUANIA, Aldo 33; a : : Vii, îE (5 2io28 90 LV“ LATURI roi Steoţ Ro e 77416000 Mei: „DALTA MALTA CARD BUREAU, St Puls Bulkas, iesi NE: VĂLEETIA VLT f2 238 253 BUREAU CENTRAL STES D'ASSURANCES, 154; “Blvd 01 - CASABLANCA Se [212[(22) 8918 57, 80 1850” NATIONAL AGENCY OF INSURERS, Sfofen Cai Maro sr, 182, clfca sos, 2or2 CHISINAU, praz ora” n: NATIONAL INSURANCE BUREAU Trodesi/ str, Sar SIORIE, “= sei (pp 172 MONTENEGRO ASSOCIATION —NATIGNAL BLREAL CF MONȚENEGRO INSURERS, PC Elirăpoii Bu: Si. Pe TĂI, 81000 PODGORILA TE [282] 26 245 440 = NORWAY Marstoana Gala 2, Postiais 255 soli, omzOslo (22704 8800 NETHERLANDS. NEDERLANDS BUREAU DER MOTORRUȚUJGVERZEERAARS, Handolakarie d îl NLZ0B BA RIJSINUK ZA 31) 280: hori Dea PORTUGAL: GABINEȚE PORTUGUES DE CARTA VERBIE-GPCV, Rua Rodrigo * 1250 fe) LISBOA E ABM DOE: E e POLAND POLISH MOTOR NSURERS BLIREAL, Sinaia TA PL 00050 ARSA se [1 2) 828 4683 Ea % pe ; ROMANIA BIROUL ASGURATORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMANA (BAR), 404065 Vasile Lascăr Streai, 1 ur coda 020502, Rarranla E HAI 1) af8 (202, (ON (21) 319 1308 14 Russia RUSSIAN ASSOCIATION OF MOȚOR INSURERS , 27 bld 3, si. 11503, Mosoost Socola [1] (196) 771 697! Fa dalms [7] (495]841 27 ar. a SWEDEN: »- - -- TRAIKFORSĂNRINGSFORENNIEEN, Kortavagon 108, STOCKHOLM / Box 24035, BE104:50 STOCKHOLM 7 at | i gb * UDRUZENIE OSIGURĂVACA:SRBUE; St Sh, P.O: Box 12:19, 1108 BEGGRAD 17; REA = ati (ap lo, cron Vas z SLOVAK REF" | SLOVENSKĂ KÂNCELĂRIMPOISTOVATELOVT navală cesta = i 826 SA BRATISLAVA 20 E [121] (2) 3444 1633 SLovENA SLOVENSRO ZAVAROVALND ZORUZENIE, BIZ; 100 LJUELIANA, Zolezrai costa 14, > 7 „i E BOU (1) STI _- Lu TUNSIA BUREAU UNIE Rue (BN ZOR ct Van lo ttvădăra 1002 Turis, - = Ma St (71) BAI TEL DIE TURKEY. 2 -TORKIVE MOTORLUITASITSOROSU:(TURKISH MOTOR INSURANCE BUREAU) Bltlidera Cad = Ga Sk Devon As, 2/1, ISTANBUL, RE [o0](212)-217 5068;717 5068, 2175070;217 MOTOR, (fRANEPORT]-INSURANCE BUREAU OF IGEAINE P.O.B, 272 KYIV-2, 02002; - UKRAINE [35] (044):239 2027