keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 219/28.11.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 219/28.11.2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5800/14.11.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.725/2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.nr. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisieidin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/2016, Anexei nr. 2 - Grila de evaluare şi Criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilordin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/2016 şi Anexei nr. 3 - Linii prioritare pentru subvenţionare din bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/22016, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Anexa nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/2016 rămâne neschimbată.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara şi
Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Biroului Audit ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXA_3.pdf

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

Liniile prioritare privind subvenționarea din bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2017

I. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-sociale pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

8710 CRMS - I

Centre rezidențiale medico-sociale

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

500 lei*

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități

8790 CR - D - IV Centre de pregătire pentru o viață independentă

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate;

2527,70

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoaneleasistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

8790 CDR-D-IV 8790 CR-D-VI

Centre respiro

2062,13

Centre de criză

1637,83

8790 CR - D - VII

Locuințe protejate

1800,75

Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

8790 CRT - I Centre multifuncționale

4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

500 lei*

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice)

8790 CR - VD - I

Centre de primire în regim de urgență

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar , precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială;

1380,83

8790 CR - VD - III

Locuințe protejate

500 lei*

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost

8790 CR - PFA - I

Centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

500 lei*

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

8790 CR - PFA - II

Adăposturi de noapte

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 9. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 10. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

500 lei*

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situații de dependență

8790 - CR - PD - I

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente (bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală, etc.)

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

500 lei*

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență

8810 ID – I și 8810 ID -II

Unități de îngrijire la domiciliu și Îngrijiri persoane la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane)

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri); 3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 5. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 6. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

Pentru persoane cu dizabilități

1984,50

Pentru persoane vârstnice grad de dependență IA, IB,IC

1300

Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIA, IIB, IIC

975

Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIIA

650

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

8810 ID - III

Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv prin echipa mobilă

400 lei*

Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități

8899 - SC - D - I

Servicii de asistență și suport

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri); 3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 5. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 6. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

400 lei*

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

8899 CZ - D - I

Centre de zi

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele

1616,83

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891 CZ - C - II

Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11 cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

940,25

8891 CZ - C - III

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități

1192,75

8891 CZ - C - VI

Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

400 lei*

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

   

Centre de zi pentru familiile cu copii

8899 CZ - F - I

Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

216,66

Centre de zi victime ale violenței în familie și agresori

8899 CZ - VD - I

Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele

400 lei*

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

10 

   

asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.

8899 CZ - AD - II

Centre de zi de integrare- reintegrare socială

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

400 lei*

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

11 

   

Centre de zi pentru persoanele fără adăpost

8899 CZ - PFA - II

Centre de zi pentru integrare/reintegrar e socială

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori; 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

400 lei*

Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale, etc.

8899 SIS - I

Echipa mobilă

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri); 3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 5. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 6. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

400 lei*

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

12 

   

*Nu există standarde de cost prevăzute în H.G. 978/2015 pe aceste tipuri de servicii sociale. Precizare: Un beneficiar de servicii sociale nu poate primi subvenție în baza Legii nr. 34/1998 atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local. ** Nu intră în această categorie personalul de conducere. Precizări: 1. Un beneficiar de servicii sociale nu poate primi subvenție în baza Legii nr. 34/1998 atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local.

2. Un beneficiar de servicii sociale nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două sau mai multe unități de asistență socială, ambele subvenționate în baza Legii nr. 34/1998, excepție putând face numai serviciile acordate complementar.

Director executiv Maria Stoianov

Director executiv adjunct, Coordonator Gabriela-Cristina Curuț Esztero Emese

Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie

8899 CPDH - I

Cantine sociale

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 4. cheltuieli cu iluminatul; 5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 6. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 7. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).

400 lei*

8899 CPDH - II

Servicii mobile de acordare a hranei - masa pe roți

400 lei*

Total buget estimat lunar 735.812,26 Total buget estimat anual 8.829.747

                        Anexa 3 la HCL nr. ......... din................... 

Cod serviciu social conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a

serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG

867/2015 privind Nomenclatorul

serviciilor sociale și Regulamentele cadru

de organizare și funcționare a serviciilor

sociale

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016

Nivelul maxim lunar al subvenţiei

pe beneficiar- reprezentând

100% din standardele de

cost stabilite prin HG.978/2015

 

13 

   

 

Atasament: ANEXA_2.pdf

1   

Anexa nr. 2 la HCL nr. ............. din .......................

GRILA DE EVALUARE și CRITERIILE DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvențiilor din partea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara,conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de

asistenţă socială

Denumirea asociaţiei/fundaţiei solicitante ................................................................. Etapa 1 - Verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei Nr./data înregistrării ……………………………… Rezultatul etapei(1): (1) Se bifează. Documentaţia a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă. [] Documentaţia nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat. []

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura Data

Etapa 2 – Verificarea administrativă

Tipul documentului solicitat Rezultatul verificării ( 2)

Observații (3)

DA NU a) Cererea de solicitare a subvenţiei (în 3 exemplare),

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 cu modificările și completările ulterioare (în original)

b) Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara sau la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Timișoara.

c) Balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației.

d) Certificat de atestare fiscală (în original). (2) Se bifează. (3) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. (4) Se elimină unitatea de asistenţă socială pentru care nu este prezentat documentul. (5) Se elimină unitatea de asistenţă socială pentru care nu este prezentat documentul. Rezultatul etapei:........................................................................................................................................ Procesul de evaluare continuă pentru următoarele unităţi de asistenţă socială:......................................... Documentaţia este incompletă, procesul de evaluare este sistat pentru următoarele unităţi de asistenţă socială: ......................................................................................................................................................

2   

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura Data

Etapa 3 - Verificarea eligibilităţii Verificarea îndeplinirii de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate

Condiția Documentul analizat Rezultatul verificării ( 6) Observații (7) DA NU

1. Este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, acreditată ca furnizor de servicii sociale, potrivit legii.

Consultarea Certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor din dosarul de acreditare a furnizorului de servicii sociale,

2. Deține licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenție, cu excepția asociațiilor și fundațiilor care se încadrează în prevederile art. II, alin (4) și (5) din HG nr. 725/2016.

Consultarea Registrelor administrate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și/sau instituțiilor aflate în subordine sau coordonare.

3. Solicită subvenții în completarea resurselor financiare proprii

Anexa nr.1 – Cerere de solicitare a subvenției, Pct.II pct.2 - 3¹

Anexa nr.A la cerere – Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială, Pct.9

Anexa nr.B la cerere – Date privind bugetul unității de asistență socială: - I.Buget, venituri totale - II. Natura cheltuielilor

4. Administrează unități de asistență socială care se adresează beneficiarilor din municipiul Timișoara

Cererea de solicitare – Cap. II pct. 4 din

Fişa tehnică privind unitatea de asistenţă socială –Pct. 5

5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în localitatea ........

5.2. Număr persoane asistate 5.3.Criterii selecționare

persoane asistate ..........

(6) Se bifează. (7) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. Rezultatul etapei (8): (8) Se bifează. Asociaţia/Fundaţia îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă. []

3   

Asociaţia/Fundaţia nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat. []

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura Data

Etapa 4 - Verificarea tehnică Evaluarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeşte pentru fiecare unitate de asistenţă socială a asociaţiei/fundaţiei evaluate. Unitatea de asistenţă socială .........................................................., sediul ................................... Numărul de beneficiari pentru care se solicită subvenţia ..............................................................

Condiția Documentul analizat Rezultatul verificării (9)

Observații (10)

DA NU 1. Se încadrează în liniile de subvenţionare prioritare

Fişa tehnică , pct.1 Liniile prioritare din HCLMT 101/2016

2. Pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială sunt utilizate şi alte resurse

Fişa tehnică şi bugetul unităţii de asistenţă socială

(9) Se bifează. (10) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU. Rezultatul etapei(11): (11) Se bifează. Serviciile de asistenţă socială sunt acordate cu îndeplinirea condiţiilor legale;

- se solicită serviciilor, compartimentelor din structura sau subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, care furnizează servicii sociale de același tip cu serviciile pentru care se solicită subvenție, Raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei în două exemplare.[]

Serviciile de asistenţă socială nu sunt acordate cu îndeplinirea condiţiilor legale: - nu se solicită Raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei. []

Membrii comisiei (numele și prenumele) Semnătura Data

Etapa 5 - Evaluarea de teren Rezultatul raportului de oportunitate este întocmit în două exemplare, unul pentru Comisia de Evaluare și selecționare și unul pentru solicitantul subvenției. (12) (12) Se bifează. Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmeşte pentru fiecare unitate de asistenţă socială a asociaţiei/fundaţiei evaluate.

- Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenţiei,fiind propusă oportunitatea acordării subvenției pentru unitatea de asistență socială pentru un număr de .................. persoane asistate pe lună, urmând să subvenția ce urmează să fie acordată în anul 2017 să fie de ................., drept pentru care procesul de evaluare continuă. []

4   

- Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenţiei, procesul de evaluare este sistat. []

Membrii comisiei (numele și prenumele) Semnătura Data

Etapa 6 - Evaluarea criteriilor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii 34/1998

Criterii de evaluare și selecționare

Punctaj maxim,

cf.

Punctaj acordat

de către membrii comisiei, 6.1. Justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenția în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii

30

6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni

15

6.3. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni.

15

6.4. Resurse materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială

30

6.5. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială

10

Semnătură

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE Nr.crt. Criteriul Punctaj acordat

6.1. Justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenția în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii.

6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni

6.3 Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni.

6.4. Resurse materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială

6.5. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială

PUNCTAJ FINAL

5   

Etapa 7 - Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistenţă socială pentru care se propune acordarea subvenţiei Număr 1 Număr de persoane pentru care asociaţia/fundaţia solicită subvenţia 2 Număr de persoane propuse în Raportul de oportunitate 3. PROPUNEREA COMISIEI (13) Dacă este cazul. Justificarea propunerii comisiei: ...................................... Etapa 8 - Stabilirea sumei reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de asistenţă socială Suma 1 Subvenţia solicitată de asociaţie/fundaţie (lei/an) 2 Subvenţia propusă în Raportul de oportunitate (lei/an) 3. PROPUNEREA COMISIEI (lei/persoană/lună)

(lei/an) Justificarea propunerii comisiei: ......................................

Membrii comisiei (numele și prenumele) Semnătura Data Nota:

- Procesul de evaluare poate fi sistat în oricare dintre etape dacă nu sunt îndeplinite cerințele aferente etapei respective.

Director executiv, Director executiv-adjunct Maria Stoianov Gabriela-Cristina Curuț

Coordonator, Esztero Emese

6   

Criterii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea subvențiilor din bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează

unităţi de asistenţă socială din 21.11.2001

Evaluarea și selecționarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către Comisia de Evaluare și selecționare (denumită în continuare Comisie), constituite la nivelul consiliului local. Componența și modul de organizare și de funcționare a Comisiei se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

I. Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza următoarelor criterii:

a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;

b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni;

b¹) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni.

c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială;

d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială;

II. Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare prevăzute, Comisia acordă următorul punctaj:

a) pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, maximum 30 puncte;

b) pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:

- pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;

- pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 10 puncte;

- pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acordă 15 puncte;

- pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte;

b¹). pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:

7   

- pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;

- pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 10 puncte;

- pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acordă 15 puncte;

- pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte;

c) pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială, se acordă maximum 30 de puncte;

d) pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială, se acordă maximum 10 puncte, după cum urmează:

- pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 5 puncte;

- pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 7 puncte;

- pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 10 puncte;

III. Formulele de calcul pentru criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, sunt următoarele:

1.Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la pct.II litera b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3¹ din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.

2.Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la pct.II lit. b¹) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.

3.Formula de calcul pentru raportul prevăzut la lit. d) este următoarea: valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul unităţii de asistenţă socială/(valoarea pct. 2 din coloana 1/12).

III. Asociaţiile sau fundaţiile pot primi subvenţie numai pentru unităţile de asistenţă socială care, după aplicarea Grilei de evaluare, realizează cel puţin 60 de puncte. Selecţia unităţilor de asistenţă socială care realizează cel puţin 60 de puncte se face în limita bugetului aprobat.

1. Departajarea unităților de asistență socială cu același punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, se realizează prin aplicarea criteriilor prevăzute la art.8, alin.(3) din Norma metodologică de aplicare a Legii 34/1998 aprobată prin HG 725/2016, si anume:

a) categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistență socială; b) categoria de persoane beneficiare;

2. Ordinea de priorități aplicabilă criteriului prevăzut la lit.a) este următoarea:

2.1.centre rezidențiale, 2.2.unități de îngrijire la domiciliu; 2.3. centre de zi; 2.4. cantine sociale;

8   

3. Ordinea de priorități aplicabilă criteriului prevăzut la lit.b) este următoarea:

3.1.persoane vârstnice 3.2.copil și familie, cu excepția copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, inclusiv victime ale violenței în familie; 3.3. persoane cu dizabilități; 3.4. persoane fără adăpost; 3.5. copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială; 3.6. persoane dependente de consumul de alcool și alte droguri; 3.7. alte persoane aflate în dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la lit.b nu se aplică în cazul cantinelor sociale.

IV. Asociațiile și fundațiile selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local. Rezultatul selecției, motivat în cazul neacordării subvenției, se comunică în scris (prin poștă, fax sau e-mail) asociațiilor și fundațiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii consiliului local.

Director executiv, Director executiv-adjunct Maria Stoianov Gabriela-Cristina Curuț

Coordonator, Esztero Emese

Atasament: ANEXA_1.pdf

Pagină 1 din 4 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. _________________________

REGULAMENT de Organizare și Funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare

a organizațiilor și fundațiilor (numită în continuare Comisie) care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998

Obiectivul Comisiei de evaluare și selecționare Art. 1. – Comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, așa cum sunt ele prevăzute în Normele metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.725/07.10.2016. Perioada în care Comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile Art. 2. – (1) Perioada în care Comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile începe în data de 1 octombrie, după expirarea termenului limită pentru depunerea documentației în vederea solicitării subvențiilor, și anume ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului curent. (2) Perioada în care Comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile pe anul 2017, începe în data de 1 noiembrie 2016, după expirarea termenului limită pentru depunerea documentației în vederea solicitării subvențiilor pe anul 2017, și anume 31 octombrie 2016. (3) În situația în care, datorită unor situații excepționale, se prelungește termenul limită de depunere a documentației de solicitare a subvențiilor, Comisia se întrunește pentru a stabili data la care va începe activitatea de evaluare și selecționare. (2) Perioada în care comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile încetează în data de 30 noiembrie 2016, dată după care comisia predă spre arhivare și documentare ulterioară, Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara documentele ce au stat la baza evaluării și selecționării. (3) Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării la registratura Primăriei Municipiului Timișoara a primei documentații pentru solicitarea de subvenții pentru anul în curs. Atribuțiile comisiei Art. 3. – Comisia are următoarele atribuții: a) analizează conținutul documentației depuse de asociații sau fundații și respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local; b) solicită serviciilor, compartimentelor din structura sau subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, în calitate de serviciu public de asistență socială, realizarea raportului privind oportunitatea acordării subvenției în două exemplare, pe care ulterior îl va asuma prin semnătura fiecărui membru. Unul dintre exemplare va rămâne Comisiei iar celălalt va fi transmis solicitantului subvenției; c) solicită, dacă este cazul, ca raportul prevăzut la lit. b) să fie însoțit de documente justificative pentru susținerea recomandărilor făcute; d) evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile pe baza criteriilor stabilite și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și prevăzute în Grila de evaluare;

Pagină 2 din 4 

 

e) comunică asociațiilor și fundațiilor neselecționate, în scris (prin poștă, fax sau e-mail) motivele care au stat la baza luării acestei decizi, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii consiliului local. f) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara lista asociațiilor și fundațiilor selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate; g) comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara, asociațiilor și fundațiilor selecționate, nivelul subvențiilor aprobate; h) transmite Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara lista asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local pentru acordarea de servicii de asistență socială, așa cum a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara va întocmi și semna convențiile privind acordarea subvențiilor de la bugetul local pentru acordarea de servicii sociale cu asociațiile și fundațiile din lista menționată, cu excepția asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale pentru copii și a celor care acordă servicii sociale pentru persoane cu dizabilități. Pentru acestea, convențiile vor fi semnate de Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei, respectiv Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap. i) Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei, respectiv Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap se vor asigura de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a Listei cu asociațiile și fundațiile cu care au încheiat convenții definitive, în termen de 30 de zile de la încheierea acestora. Sarcinile și responsabilitățile Comisiei Art. 4. – Sarcinile și responsabilitățile președintelui comisiei sunt următoarele: a) reprezintă comisia în relațiile cu consiliul local și cu asociațiile și fundațiile solicitante de subvenții; b) coordonează activitatea membrilor și a secretarului comisiei; c) repartizează documentațiile primite membrilor comisiei în vederea evaluării, astfel încât fiecare grilă de evaluare să fie semnată de 4 membri ai comisiei, iar numărul unităților de asistență socială evaluate să fie distribuit în mod egal tuturor membrilor; d) mediază situațiile în care există divergențe între membrii comisiei; e) participă cu drept de vot la ședințele de lucru ale comisiei; f) semnează lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte; g) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei. Art. 5. – Sarcinile și responsabilitățile membrilor comisiei sunt următoarele: a) verifică respectarea termenului de depunere a documentației; b) verifică documentația de solicitare a subvenției; c) verifică îndeplinirea de către asociație/fundație a condițiilor de eligibilitate; d) evaluează îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială; e) analizează raportul privind oportunitatea acordării subvenției; f) evaluează asociațiile și fundațiile pe baza criteriilor stabilite și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și prevăzute în grila de evaluare; g) stabilește numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenției; h) stabilește suma reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială; i) semnează lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte; j) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei. Art. 6. – Sarcinile și responsabilitățile secretarului comisiei sunt următoarele:

Pagină 3 din 4 

 

a) preia de la registratura Primăriei Municipiului Timișoara toate solicitările pentru acordarea de subvenții, le înregistrează în registrul special al comisiei și le păstrează nedesfăcute până la data la care comisia își începe activitatea sau se întrunește pentru a verifica documentația depusă; b) organizează ședințele comisiei, săptămânal sau la solicitarea președintelui comisiei; c) întocmește și transmite Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, adresele prin care solicită întocmirea raportului privind oportunitatea acordării subvenției; d) întocmește lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte, pe care o înaintează spre a fi semnată de către membrii comisiei și președintele acesteia; e) întocmește și transmite asociațiilor și fundațiilor comunicările privind rezultatul selecției; f) întocmește și răspunde de evidența documentelor emise și primite de comisie; g) întocmește orice alt document solicitat de președintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia; h) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei. Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării și selecționării Art. 7. – (1) Evaluarea asociațiilor și fundațiilor se realizează pe baza criteriilor stabilite și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și prevăzute în grila de evaluare de către membrii comisiei. (2) Fiecare unitate de asistență socială se evaluează de către 4 membri ai comisiei, potrivit repartizării realizate de președintele comisiei. Art. 8. – În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii și președintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă, în ședințele de lucru colective, convocate o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie. Art. 9. – Pe parcursul evaluării, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare. Art.10. – La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte. Art. 11. – Lista prevăzută la art. 10 cuprinde atât numărul de persoane asistate, cât și suma reprezentând subvenția propusă a fi acordată unităților de asistență socială din cadrul asociațiilor și fundațiilor. Art. 12. – Înaintează Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara lista prevăzută la art. 10, în vederea întocmirii referatului și proiectului de hotărâre a Consiliului Local privind asociațiile și fundațiile care vor beneficia de subvenție de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998; Art. 13. – În termen de 5 zile de la data emiterii hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea nivelului subvențiilor, comisia procedează după cum urmează: a) comunică asociațiilor și fundațiilor selecționate nivelul subvențiilor aprobate; b) transmite Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara lista asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local pentru acordarea de servicii de asistență socială, așa cum a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara va întocmi și semna convențiile privind acordarea subvențiilor de la bugetul local pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2017 cu asociațiile și fundațiile din lista menționată, cu excepția asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale pentru copii și a celor care acordă servicii sociale pentru persoane cu dizabilități. Pentru acestea, convențiile vor fi semnate de Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei, respectiv Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

Pagină 4 din 4 

 

Dispoziții finale Art. 15. – Documentele emise și primite de comisie se evidențiază într-un registru special. Art. 16. – Documentele care au stat la baza evaluării și selecționării asociațiilor și fundațiilor, precum și documentele și registrul special prevăzut la art. 15 se predau pe bază de proces-verbal Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, care asigură și secretariatul comisiei, la încheierea activității comisiei. Director executiv, Director executiv adjunct, Maria STOIANOV Gabriela-Cristina CURUȚ Coordonator, ESZTERO Emese

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara PRIMAR Nr. NICOLAE ROBU

R E F E R A T de modificare a HCLMT nr.101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs

în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care

înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017

Având în vedere modificările aduse prin HG 725 din 07 octombrie 2016 privind Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere HCLMT nr.101 din 20.09.2016 prin care au fost reglementate procedurile de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 de către asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere solicitarea comună semnată de către Fundația Pentru Voi, Serviciul de Ajutor Maltez în România, Asociația Evanghelistică și de Caritate Isus Speranța Românei, Fundația Timișoara 89 și depusă la registratura Primăriei Municipiului Timișoara cu nr.SC2016- 025799/21.10.2016, prin care se dorește adoptarea de urgență a unei hotărâri a consiliului local de modificare a HCL nr.101/2016, venind cu propuneri de modificare la Anexa nr.2 și la Anexa nr.3.

Având în vedere HCLMT 161/31.10.2016 ce modifică Anexa nr.3 la HCLMT nr.455/2015 privind categoriile de cheltuieli curente de funcționare pentru fiecare unitate de asistență socială ce sunt furnizate de către asociații și fundații care solicită subvenție de la bugetul local pe anul 2016;

Având în vedere faptul că normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, aprobate prin HG nr.725/2016 au apărut după HCLMT nr.101/2016, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, face următoarea analiză în prezentul referat pentru care se impun modificări ale Hotărârii Consiliului Local nr.101/2016:

1. Modificările Anexei nr.1 ”Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei” la HCLMT 101/2016 se bazează pe art.3 alin.(2), alin.(3) din HG 725/2016 privind schimbarea procedurii, data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției precum și pe art.4 alin.(1), alin.(2) privind documentația de solicitare a subvenției pe anul 2017;

2. Prin art.6 din HG 725/2016 sunt stabilite criteriile în baza cărora se realizează evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor, iar prin introducerea art.7¹ la HG 725/2016 se modifică punctajele acordate pentru fiecare criteriu în baza cărora se evaluează și selecționează asociațiile. Art.7² din HG 725/2016 stabilește faptul că ”în situația acordării subvențiilor de la bugetul local, punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare prevăzute la art.6 alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local”. De aceea este necesară şi modificarea Anexei 2 „Grila de evaluare şi Criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor” la HCLMT nr. 101/2016, prin acordarea punctajului maxim, astfel:

- 30 puncte pentru Justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității;

- 15 puncte pentru Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni;

- 15 puncte pentru Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni;

- 30 puncte pentru Resurse materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială;

- 10 puncte pentru Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială.

Punctajele propuse se aprobă prin anexă la prezenta.

3. Prin art.2, alin.(2) din HG 725/2016 se precizează că”Din bugetele locale se acordă

subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local”. Având în vedere că prin HCLMT 161/2016 au fost aprobate categoriile de cheltuieli eligibile pe anul 2016, fiind modificată Anexa nr.3 a HCLMT nr.455/2015, se propune modificarea Anexei nr.3 a HCLMT 101/2016 ”Liniile prioritare pentru subvenționare din bugetul local în anul 2017 a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială” conform formei propuse în anexă la prezenta.

Ținând cont de art.1, alin (3) lit.d din Norma metodologică de aplicare a Legii 34/1998 aprobată prin HG 725/2016, conform căreia asociațiile și fundațiile pot primi subvenție de la bugetele locale dacă solicită subvenție în completarea resurselor financiare proprii;

În baza celor prezentate și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 modificate și aprobate prin H.G. nr.725/07.10.2016;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM 1. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, Anexa nr.1 din

HCLMT nr.101/20.09.2016; 2. Modificarea Grilei de evaluare și Criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și

fundațiilor, Anexa nr.2 din HCLMT nr.101/20.09.2016; 3. Modificarea Liniilor prioritare pentru subvenționare din bugetul local în anul 2017 a

asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială, Anexa nr.3 din HCLMT nr.101/20.09.2016;

4. Anexa nr.4 din HCLMT nr.101/20.09.2016 rămâne neschimbată. Viceprimar, Director executiv, FARKAS Imre Maria STOIANOV Avizat juridic al PMT, Director executiv adjunct, Gabriela-Cristina CURUȚ Serviciul Buget-Finanțe-Contabilitate

Gabriela RĂMNEANȚU Director economic PMT, Coordonator Compartiment, ESZTERO Emese