keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/02.02.2016 privind schimbarea destinaţiei imobilului ( clădire şi teren) proprietatea publică a Municipiului Timişoara rămas liber în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, situat în Timişoara, B-dul. 16 Decembrie 1989 ( fost B-dul. 6 Martie, nr.28) din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu pentru activităti recreativ -sportive şi darea în administrare cu titlu gratuit către Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 21/02.02.2016
privind schimbarea destinaţiei imobilului ( clădire şi teren) proprietatea publică a Municipiului Timişoara rămas liber în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, situat în Timişoara, B-dul. 16 Decembrie 1989 ( fost B-dul. 6 Martie, nr.28) din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu pentru activităti recreativ -sportive şi darea în administrare cu titlu gratuit către Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 -33812/17.12.2015- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara cu nr. 2273/1/27.08.2015 înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2015-022987/28.08.2015;
În conformitate cu prevederile art.112 alin.2 şi alin.6 din Legea 1/2011- privind educaţia naţională;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului (clădire şi teren) proprietatea publică a Municipiului Timişoara rămas liber în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, situat în Timişoara, B-dul. 16 Decembrie 1989 (fost B-dul. 6 Martie, nr.28), înscris în CF nr.427376, provenit din CF vechi nr. 8050 Timişoara, cu top nr.17159 şi top nr.17160 în suprafaţă de 986 mp, din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu pentru activităti recreativ - sportive.

Art. 2: Se aprobă darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului (clădire şi teren) rămas liber în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, situat în Timişoara, B-dul. 16 Decembrie 1989 (fost B-dul. 6 Martie, nr.28) , către Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara în vederea amenajării unui spaţiu pentru activităti recreativ - sportive.

Art. 3: Se aprobă Contractul de administrare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara ;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: contract_administrare_PP_14.pdf

1

Anexa 1 la HCL………. ROMANIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR....................../.................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D.Loga nr.1, cod fiscal RO 14756536, tel 0256/408300, fax 0256/204177, reprezentata prin ..............., în calitate de PROPRIETAR, ŞI COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN,cu sediul in Timisoara, str. B-dul 16 Decembrie 1989 (fost B-dul 6 Martie, nr.28) CIF ......, reprezentat de director …………………………… în calitate de ADMINISTRATOR, II. BAZA LEGALA A ÎNCHEIERII PREZENTULUI CONTRACT 2.1: Prezentul contract se încheie în baza; - Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2 lit. c) cu modificările si completările ulterioare; - Articolele 867, 868, 869, si 870 Cod Civil; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr………………….; III. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1: Obiectul prezentului contract îl reprezintă transmiterea în administrarea Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara a imobilului compus din clădire în regim de înalţime S+P-grădiniţă şi a terenului aferent în suprafată de 986 mp, în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, situat în Timişoara, B-dul. 16 Decembrie 1989 (fost B-dul. 6 Martie, nr.28) înscris în CF nr.427376, provenit din CF vechi nr. 8050 Timişoara, cu top nr.17159 şi top nr.17160 în vederea amenajării unui spaţiu pentru activitaţi recreativ-sportive. 3.2: Valoarea de inventar a clădiri este de 35860,74 lei, valoare care se vor înregistra în evidenţa contabilă a Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara. IV. DESTINAŢIA IMOBILULUI DAT IN ADMINISTRARE 4.1. Imobilul situat în Timişoara str. B-dul 16 Decembrie 1989 (fost B-dul 6 Martie, nr.28) compus din clădire în regim de înalţime S+P-grădiniţă şi a terenului aferent în suprafată de 986 mp) înscris în CF nr.427376, provenit din CF vechi nr. 8050 Timişoara, cu top nr.17159 şi top nr.17160 este dat în administrare Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara în vederea amenajării unui spaţiu pentru activitaţi recreativ-sportive. V. DURATA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ……..ani începând cu data…………………

2

VI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 6.1. Drepturile si obligaţiile proprietarului a) Dreptul de a aproba sau aviza lucrările de reparaţii, investiţii, modernizări, precum si orice alte lucrări de aceasta natură necesare imobilului pe care urmează să le execute administratorul clădirii; b) Contravaloarea lucrărilor executate de administrator asupra imobilului, indiferent de natura acestuia, rămân în proprietatea Municipiului Timişoara, fiind integrate in valoarea bunului imobil şi nu pot fi revendicate de administrator, indiferent de natura lucrărilor executate; c) Să asigure buna folosire a căilor de acces; d) Să asigure folosinţa spaţiului pe toată durata administrării; e) Să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de către administrator imobilul şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întreţineri şi folosiri judicioase, potrivit destinaţiei; f) Să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 6. 2: Drepturile şi obligaţiile administratorului: a) Să folosească şi să dispună în mod direct de bunul imobil în condiţiile stabilite de lege şi de actul de constituire a dreptului de administrare b) Să pună la dispoziţia Municipiului Timişoara spaţiul pentru desfăşurarea unor activităţi culturale, educative şi evenimente sportive; c) Să folosească bunul primit în administrare potrivit destinaţiei pentru care i-a fost transmisă administrarea; d) Să efectueze lucrări de amenajare, întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, dacă este cazul, precum şi să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate, astfel încât să nu aducă prejudicii proprietarului; e) Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranţă a spaţiilor date în administrare; f) Să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ care priveşte proprietatea sau posesia spaţiului dat în administrare; g) Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului, lucrări de investiţii, reabilitare, modernizare, precum si orice alte lucrări indiferent de natura acestora fără acordul scris şi prealabil al proprietarului cu excepţia reparaţiilor curente si necesare; h) Să permită inspecţiile reprezentanţilor proprietarului pentru verificarea imobilului dat în administrare; i) Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie; j) Să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normele în vigoare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii proprii; k) Să încheie contracte cu furnizorii precum şi să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilităţi: apa, canal, energie electrica, gaz, telefon, evacuarea deşeurilor menajere, întreţinerea curăţeniei, paza, cheltuieli colaterale, etc.; l) Să întreţină permanent spaţiile exterioare; m) În cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare, titularul dreptului de administrare se obligă să solicite în scris, acordul proprietarului în legătură cu lucrările ce urmează să fie realizate. Proprietarul poate desemna un specialist pentru verificarea devizelor de lucrări, urmând a-şi exprima acordul sau refuzul cu privire la realizarea reparaţiilor. VII. ÎNCETAREA ADMINISTRĂRI 7.1: Încetarea dreptului de administrare poate avea loc în următoarele cazuri : a). O dată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care la constituit, potrivit art. 869 din Codul civil. 7.2: Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată conform pactului comisoriu de gradul IV şi de a pretinde plata de daune – interese.

3

VIII. CLAUZE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1: Contractul de administrare se reziliază, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în una din următoarele situaţii: a). Administratorul nu exercită obligaţiile stabilite in sarcina sa prevăzute la pct. 6.2; IX. FORŢA MAJORĂ . 9.1: Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile prevăzute de lege. X. MODIFICAREA CONTRACTULUI 10.1: Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului , de a conveni modificarea clauzelor din prezentul contract, prin act adiţional, numai după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părţi. XI. LITIGII 11.1: Părţile prezentului contract vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative părţile nu reuşesc pe cale amiabilă rezolvarea divergenţelor, fiecare parte poate solicita ca litigiile să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. XII. DISPOZIŢII FINALE 14.1: Prezentul contract conţine 4 (patru) pagini şi a fost încheiat în 4 exemplare , asigurându-se câte două pentru fiecare parte . Se anexează la prezentul contract în copie Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. extras CF şi fişa mijloc fix. PROPRIETAR, ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL TIMISOARA COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN P R I M A R, Nicolae Robu VICEPRIMAR, CONTABIL-ŞEF Dan Diaconu ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE Adrian Faur CONSILIER, Anca Lăudatu SERVICIUL JURIDIC, Daniela Ştefan