keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 20/02.02.2016 privind reapartamentarea imobilului situat în Municipiul Timişoara, str. Lucian Blaga nr.5, înscris în C.F. nr. 415209-C1 având nr. Top 272

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 20/02.02.2016
privind reapartamentarea imobilului situat în Municipiul Timişoara, str. Lucian Blaga nr.5, înscris în C.F. nr. 415209-C1 având nr. Top 272


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-114 /05.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT2015-005546/19.08.2015 a Asociaţiei de Proprietari din Timişoara, Str. Lucian Blaga nr.5;
Având în vedere documentaţia tehnică de reapartamentare întocmită de către PFA Şendroni Adriana, recepţionată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. 107105/30.06.2015 a imobilului "casă tip în regim de înălţime S+P+E cu 6 apartamente şi două SAD-uri" situat în Timişoara, str. Lucian Blaga nr.5, nr. Cadastral 415209, înscris în CF nr. 415209-C1, Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliară, modificată;
Având în vedere prevederile Art.132, alin.1din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte documentaţia tehnică de reapartamentare întocmită de către PFA Şendroni Adriana, recepţionată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. 107105/30.06.2015 a imobilului "casă tip în regim de înălţime S+P+E cu 6 apartamente şi două SAD-uri" situat în Timişoara, str. Lucian Blaga nr.5, nr. Cadastral 415209, înscris în CF nr. 415209-C1, nr. Top 272, Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Locuinţe şi Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Asociaţiei de Proprietari din Timişoara, Str.Lucian Blaga nr.5;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL LOCUINŢE Nr. SC2016-114/05.01.2016 NICOLAE ROBU REFERAT

privind reapartamentarea imobilului situat în Municipiul Timişoara, str. Lucian

Blaga nr.5, înscris în C.F. nr. 415209-C1 având nr. Top 272 Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara adresa depusă de Asociaţia de Proprietari din Timişoara, Str. Lucian Blaga nr.5, însoţită de documentaţia tehnică de reapartamentare a imobilului “casă tip în regim de înălţime S+P+E cu 6 apartamente şi două SAD-uri” situat în Timişoara, str. Lucian Blaga nr.5, nr. Cadastral 415209, înscris în CF nr. 415209-C1, Timişoara, întocmit de către PFA Şendroni Adriana, recepţionat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. 107105/30.06.2015, având ca scop scoaterea podului aferent apartamentelor 1, 3, 4, 6, 7, 8 şi SAD 2, SAD 5 din părţile comune.

Imobilul situat în Timişoara, Str. Lucian Blaga nr.5, este compus din 6 apartamente şi două SAD-uri, din care 5 apartamente şi două SAD-uri sunt proprietate privată şi un apartament este proprietatea Statului Român, conform extrasului de carte funciară nr. 415209-C1, nr. Top 272, Timişoara.

Din extrasele de Carte Funciară rezultă faptul că apartamentul nr. 7 este proprietatea Statului Român, iar celelalte unităţi individuale sunt proprietate privată.

Prin Art. 132, alin. 1 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară se prevede că „imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a unui act încheiat în formă autentică notarială.” Prin urmare, numiţii: ASOEGWU DAMIAN-EMEKA, JÂNGA CLAUDIU-DAN şi JÂNGA ROXANA LAVINIA, SOMOŞAN IOAN şi SOMOŞAN IULIANA, BODOR ANDREI şi BODOR PARASCHIVA- MARIA, VASIU MARIA, MIOC ELENA şi MIOC FLORIN, TUFIŞ ANTON-CRISTIAN şi TUFIŞ TABITA-ELISABETA, în calitate de proprietari ai apartamentelor 1, 3, 4, 6, 8 şi SAD 2, SAD 5 prin declaraţie autentificată la notar public, au declarat că sunt de acord cu reapartamentarea imobilului conform proiectului întocmit de către PFA Şendroni Adriana, recepţionat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. 107105/30.06.2015. Proprietarii apartamentelor 1, 3, 4, 6, 8 şi SAD 2, SAD 5 pe

cheltuială proprie au contractat serviciul de întocmire a documentaţiei de reapartamentare cu PFA Şendroni Adriana, în vederea scoaterii din părţile comune a podului imobilului cu nr. CAD 415209-C1, nr. Top 272, Timişoara. Având în vedere cele de mai sus,

Propunem: Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe reapartamentarea imobilului “casă tip în regim de înălţime S+P+E cu 6 apartamente şi două SAD-uri” situat în Timişoara, str. Lucian Blaga nr.5, nr. Cadastral 415209, înscris în CF nr. 415209-C1, Timişoara, conform documentaţiei întocmită de către PFA Şendroni Adriana, recepţionată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. 107105/30.06.2015. ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Iacob Dragoi Ioan Cojocari DIRECŢIA URBANISM, Pentru DIRECTOR DCTDD ,

Emilian-Sorin Ciurariu Laura Koszegi

Pentru ŞEF SERVICIU TERENURI ŞEF BIROU LOCUINŢE, BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU Ştefan Brihac Mihai Boncea

ŞEF BIROU CLĂDIRI, ÎNTOCMIT, Călin Nicuşor Pîrva Georgeta Daniela Holhorea

Avizat juridic,

Cod. FO 53-01 ver.2