keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/28.11.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei pentru Teatrul German de Stat Timişoara

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 216/28.11.2016
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei pentru Teatrul German de Stat Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-27332/10.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. 3470/04.11.2016 al Teatrului German de Stat Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.4 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 - privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 269/7 iulie 2009.
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(a) şi alin.3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Statul de Funcţii şi Organigrama pentru Teatrul German de Stat Timişoara, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Teatrul German de Stat Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXE__2016.pdf

Consiliul Local Timişoara Teatrul German de Stat Timişoara Prof. univ. dr. Anexa nr. 1 la HCL ard (6 STAT DE FUNCȚII APROBAT, al Teatrului German de Stat Timişoara Nr, Denumirea funcţiei Grad/ Nivelul Nr. posturi art. treaptă prof. studiilor 1 | Manager II Ss l 2 | Director adjunct m S 2 3 | Contabil-şef XI S 1 4 | Şef serviciu II Ss 4 5 | Sefbirou II S 1 6 | Şef formaţie muncitori II l 7 | Actor IA S 6 8 | Actor I Ss 10 9 | Actor UI S 13 10 | Actor I M l 11 | Scenograf I Ss 1 12 | Machior I S 1 13 | Instrumentist I M 2 14 | Instrumentist UI M 2 153 | Corepetitor U Ss 1 16 | Sufleor I S 1 17 | Consultant artistic IA Ss 2 18 | Consultant artistic I Ss 1 19 | Secretar literar I S 1 20 | Secretar PR I Ss 2 21 | Secretar PR IU S 1 22 | Secretar artistic I S 1 23 | Secretar artistic N Ss 1 24 | Referent IA M 1 25 | Operator sunet I Ss l 26 | Operator imagine I Ss 1 27 | Maestru lumini-sunet I M 3 28 | Regizor tehnic I M 2 29 | Muncitor din activitatea I 15 specifică instituţiilor de spectacole

30 | Muncitor din activitatea II 3 specifică instituțiilor de spectacole 31 | Muncitor din activitatea TI 1 specifică instituţiilor de spectacole 32 | Recuziter I 1 33 | Recuziter II 1 34 | Şofer I 2 33 | Pompier 1 36 | Supraveghetor sală M;G 4 posturi a câte 2 normă 37 | Controlor bilete M;G 1 38 | Îngrijitor 2 39 | Referent de specialitate I Ss 4 40 | Consilier juridic IA Ss 1 41 | Casier M 1 42 | Economist IA Ss 2 43 | Economist I Ss 2 44 | Magaziner M;G 1 45 | Curier 1 108 posturi TOTAL (corespunzatoare a 105,5 norme) Manager interimar, Şefbirou Iacob Ioana -Teodora Con Lolica Muntean Resurse umane-administrativ, Mitra Giurgean “Jiul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA Anexa nr.2 la HCL. nr. 2 fb / 28 fi Do/6 ORGANIGRAMA [ CONSILIUL LOCAL AL MUN. TIMIŞOARA CONSILIUL ADMINISTRATIV PRIMAR MANAGER | 1 Prof, APROBAT, PRIMAR u Nicolae | CONTABIL-ŞEF | 1 DIRECTOR ADI. 1 ARTISTIC | Contabilitate — Serviciul Serviciul U Financiar 7 Personal artistic | Secretariat Artistic, Marketing, 1 Organizare, Spectacole 10 TOTAL din care: 108 Biroul Conducere: 10 Execuţie: 98 Resurse umane — Administrativ- DIRECTOR ADJ. 1 ADMINISTRATIV | Serviciul 12| | Serviciul 18 Tehnic scena - 1 Productiesi TI culise [TI] | deservire 17 Formatie 10 muncitori 1

Atasament: Referat.pdf

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea

şi aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Teatrul German de Stat Timişoara

Având în vedere referatul Teatrului German de Stat Timişoara înregistrată cu nr. 3470/04.11.2016 privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a organigramei;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a organigramei, conform anexei nr.1 prezentată de Teatrul German de Stat Timişoara.

Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

FO-53-01 ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 27332 /10.11.2016