keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 212/28.11.2016 privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea unei terţe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 212/28.11.2016
privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea unei terţe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 28761/24.11.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2016-023401/23.09.2016 a SC Mol România Petroleum Products SRL;
Având în vedere Contractul de Asociere în Participaţiune cu SC Mol România SRL din 07.02.1997;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art. 1: Se emite acordul cu privire la aderarea unei terţe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997.

Art. 2: Obligaţiile financiare asumate conform contractului se vor aplica şi terţei persoane juridice şi nu se vor diminua în nici un fel.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii Publicitare.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Mol România Petroleum Products SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

 ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

BIROUL AUTORIZARE ACIVITATI COMERCIALE   SI GESTIUNE SPATII PUBLICITARE                             

NR.   B‐dul C. D. Loga nr. 1, 300030  Timişoara, Tel 0256‐408340, e‐mail: [email protected]  internet: www.primariatm.ro                                        

 

 

                                                                                                                                                          Aprobat Primar , 

                                                                                                                                                            Nicolae Robu  

 

 

 

Referat 

Privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea  

unei terțe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participațiune încheiat cu SC Mol 

România SRL la data de 07.02.1997 

 

    S.C    Mol  Romania  Petroleum  Products  S.R.L  ,persoana  juridica  romana  ,inregistrata  la  Oficiul  Registrului Comertului sub nr.J12/729/2000,cod unic de  inregistrare 7745470 ,cu sediul  in Cluj Napoca 

,B‐dul  21  Decembrie  1989,nr.77,et.1,cam.C.1.1,cladirea  C‐D  The  Office  ,Judetul  Cluj  functioneaza  cu 

punctul  de  lucru  in  Timisoara  ,B‐dul  Dr.Iosif  Bulbuca  ,nr.9,avand  ca  principal  obiect  de  activitate 

comercializarea carburantilor si lubrifiantilor. 

   Incepand cu anul 1997 ,intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si S.C Mol Romania S.R.L‐Arad a 

intervenit contractul de asociere  in participatiune din data de 07.02.1997 avand ca obiect realizarea si 

exploatarea  in  comun  a unei  statii  ecologice de  carburanti, precum  si  furnizarea unei  game  largi de 

servicii. 

   In vederea realizarii obiectivului asocierii, partile s‐au obligat sa puna la dispozitie urmatoarele: 

        A.‐Asociatul Consiliul  Local al Municipiului Timisoara –  terenul  in  suprafata de 5000 mp.situat  in 

Timisoara ,Str.Diaconu Coresi (adresa veche),inscris  in CF.nr.top 14164/1/1/1/1/1, cu utilitati existente 

la data semnarii contractului . 

        B.‐Asociatul  S.C  Mol  Romania  S.R.L‐Arad  (actual  S.C  Mol  Romania  Petroleum  Products  S.R.L)‐

investitie minima de 1.250.000 USD (constructii si instalatii) 

        Contractul a fost incheiat pentru o perioada de 25 de ani cu incepere de la data semnarii acestuia, 

putand  fi  prelungit  cu  acordul  partilor  .Pe  toata  durata  derularii  contractului  S.C  Mol  Romania 

Petroleum Products  S.R.L  se obligă  sa plateasca Consiliului  Local  al Municipiului Timisoara o  cota de 

1,5% din total incasari nete ,dar nu mai putin de 2500 USD/luna . 

       Aderarea unor terte persoane  ,fizice sau  juridice  ,la contractul de asociere se poate face numai cu 

acordul ambilor asociati, prin Hotararea Adunarii Generale a S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L 

respectiv Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 

       Prin  adresa  inregistrata  cu  nr.SC2016‐023401/23.09.2016    S.C Mol  Romania  Petroleum  Products 

S.R.L ne aduce la cunostinta faptul ca de la data semnarii contractului de asociere si pana in prezent au  

fost operate schimbari cu privire la modalitatea de operare a statiei dupa cum urmeaza: 

     In urma unui proces de fuziune  ,S.C Mol Romania S.R.L‐Arad   a fost absorbita  in  intregime de catre 

S.C Mol Romania Petroleum Products S.R.L ,aceasta din urma devenind parte in contract . 

De  la data  la care a devenit parte  in contract si pana  in prezent, S.C Mol Romania Petroleum Products 

S.R.L  si‐a modificat modul de operare al statiei de distributie carburanti,in prezent aceasta fiind operata 

in system CODO, prin intermediul unui agent, in baza unui contract de agentie. Conform celor invocate 

de către reprezentanții SC Mol România Petroleum Products SRL, sistemul CODO presupune ca agentul 

sa opereze  statia de distributie carburanti conform standardelor Mol Romania, cu respectarea stricta a 

conditiilor  impuse  de  acesta  agentul  urmand  sa  vanda  in  numele Mol  Romania    produse  din  gama  

carburantilor  si  lubrifiantilor,  precum  si  in    nume  personal  ,produse  aferente magazinului  shop  din 

cadrul  statiei.  Desi  agentul  care  opereaza  statia  vinde  in  cadrul  acesteia    si  produse  proprii,  toate 

veniturile  realizate de catre agent  sunt  incluse  in contract, astfel  incat  sumele ce  trebuie achitate de 

catre  S.C Mol Romania  Petroleum Products  S.R.L  catre Consiliul  Local  al Municipiului  Timisoara  sunt 

calculate si in functie de aceste venituri. 

     Avand in vedere faptul ca  pentru desfasurarea activitatii comerciale ,agentul economic este obligat 

sa detina Acordul pentru Desfasurarea Exercitiilor Comerciale ,iar eliberarea acestuia este conditionata 

,potrivit art.20 din contractul de asociere in participatiune ,de acceptul Consiliului Local al Municipiului 

Timisoara: 

                                                                     PROPUNEM  

     Emiterea  unei  hotarari  a  Consiliului  Local  al Municipiului  Timisoara  prin  care  acesta  isi manifesta 

acordul    pentru  aderarea    unei  terțe  persoane  juridice  la  Contractul  de  Asociere  în  Participațiune 

încheiat  cu  SC Mol  România  SRL  la  data  de  07.02.1997,  obligațiile  financiare  se  vor  aplica  și  terței 

persoane, fara a diminua in nici un fel obligatiile finaniciare stabilite prin contractul antementionat . 

      

      VICEPRIMAR ,                                                                                                      SEF BIROU A.A.C.G.S.P, 

      IMRE FARKAS                                                                                                              ILIE PETROVICI            

     

                                                                                                                            DIRECTOR  DIRECTIA ECONOMICA, 

        SERVICIUL JURIDIC,                                                                                                 STELIAN STANCIU 

           ALIN STOICA  

 

                                                                                                                                                  INTOCMIT, 

                                                                                                                                          CRISTIAN FRANTESCU