keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 217/28.11.2016 privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 217/28.11.2016
privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26124/25.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara, nr. 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-26124/25.10.2015;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Colegiului Naţional "C. D. Loga" din Timişoara, în calitate de lider, la Proiectul "Discover Real Everywhere Applications of Maths", în valoare totală de 102.230 Euro, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P. în cadrul programului Erasmus, cu finanţare europeană 100%.

Art. 2: (1) Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 24.750 lei, necesară derulării proiectului, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Nr. crt. Finanţare Valoarea
(lei) (mii lei) 2017 2018
1. Finanţare Europeană 100% 24.750 24,75 12,75 12
Total 24.750 24,75 12,75 12

(2) Suma de 24.750 lei necesară pentru derularea proiectului constituie avans rambursabil şi se va recupera prin cereri de rambursare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Colegiului Naţional "C. D. Loga";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 1

 

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ: JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Financiar Nicolae ROBU SC2016 - 26124 /25.10.2016

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Discover Real Everywhere Applications of Maths”, proiect propus de Colegiul Național “C. D. Loga” din Timişoara

Colegiul Național “C. D. Loga” din Timişoara, prin adresa nr. 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-26124/25.10.2016, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru demararea Proiectului Erasmus “Discover Real Everywhere Applications of Maths”, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P., în cadrul căruia Colegiul Național “C. D. Loga” din Timişoara este lider.

În vederea demarării acestui proiect, Colegiul Național “C. D. Loga” din Timişoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru cofinanțarea proiectului în procent de 20% din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite. Proiectului se derulează pe o perioadă de 24 de luni, pe parcursul anilor 2017 și 2018.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Proiectul are ca obiectiv general: Acțiunea Cheie 1 – Educație școlară ”Implementarea unor metode noi și mijloace de predare a matematicii”

Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Curs online cu tema ”Matematica în Finanțe”; 2. Curs online cu tema ”Matematica în Sport”; 3. Curs online cu tema ”Matematica în Natură”; 4. Curs online cu tema ”Matematica în Artă”; 5. Curs online cu tema ”Matematica în Arhitectură”; 6. Curs online cu tema ”Matematica în Fizică; 7. Curs online Aplicații pe mobil; 8. Evaluarea Cursurilor on-line de matematică; 9. Ghid de proiect pentru cadrele didactice

Activităţile proiectului:

FO 53-01, Ver. 1

 

 

2

- Managementul operațional pentru asigurarea implementării proiectului; - Dezvoltarea unor lecții on-line despre matematica în viața reală; - Implementarea unor metode noi și mijloace eficiente de predare a matematicii.

Proiectul presupune: training în folosirea platformelor de învățare, mobilitate mixtă- elevi-profesori; activități de tip work-shop pentru elevi; activități de schimb de experiență pentru profesori.

Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă – Bugetul Proiectului “Discover Real Everywhere Applications of Maths”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 102.230 Euro, din care Colegiul Național “C. D. Loga” din Timişoara va primi doar 80% iar diferența de 20% după depunerea raportului final de activitate.

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior, Programe din Fondul Social European Cap. 56.02.02.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timişoara, instituţia de învăţământ Colegiul Național “C. D. Loga” din Timişoara solicită prin adresa cu nr. de ieşire 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2016 – 26124/25.10.2016, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 24.750 lei, conform tabelului de mai jos. Suma de 24.750 lei constituie avans rambursabil și se va recupera prin cereri de rambursare.

Având în vedere cele mai sus menţionate, Propunem următoarele:

1. aprobarea participării Colegiului Național “C. D. Loga” din Timişoara, în calitate de lider, la Proiectul ““Discover Real Everywhere Applications of Maths”, în valoare totală de 102.230 Euro, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P. în cadrul programului Erasmus, cu finanțare europeană 100%. 2. aprobarea includerii în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 24.750 lei, necesară derulării proiectului, conform bugetului estimativ, după cum urmează: Nr. crt. Finanțare Valoarea

(lei) (mii lei) 2017 2018

1. Finanțare Europeană 100%

24.750 24,75 12,75 12

Total 24.750 24,75 12,75 12

Suma de 24.750 lei constituie avans rambursabil și se va recupera prin cereri de rambursare.

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, VICE PRIMAR,

Steliana STANCIU Dan DIACONU

ŞEF SERVICIU FINANCIAR,

Lelica CRIŞAN

Consilier, AVIZAT,

Mihaela JURCA SERVICIUL JURIDIC Consilier Juridic,