keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 20/07.07.2016 privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timişoara

07.07.2016

Hotararea Consiliului Local 20/07.07.2016
privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2016-15480/29.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/04.05.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă desemnarea Viceprimarului DAN-AUREL DIACONU să facă parte ca membru în componenţa Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Administrare Fond Funciar;
- Comisiei Municipale de Fond Funciar Timişoara;
- Mass -media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR STOICA ALIN

Atasament: Referat.pdf

FO 53- 01, ver. 3

ROMÂNIA APROBAT, JUEDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA Nr. ________________________________

R E F E R A T

privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra

terenurilor Timişoara

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/ 04.05.2005, cu modificările şi completările ulterioare, viceprimarul, iar în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ, viceprimarul desemnat de consiliul local, face parte din componenţa Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Având în vedere alin (4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/ 04.05.2005, conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigură de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile stabilite de prevederile legale şi prin prezentul regulament ca urmare a situaţiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia. PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara să facă parte ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Timişoara. SECRETAR, IOAN COJOCARI Întocmit: Responsabil, CONSILIER CRISTIAN JOSAN AVIZAT JURIDIC, GABRIELA IOVA Red. J.C. Ex. 2