keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 219/27.05.2016 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 148/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 219/27.05.2016
privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 148/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B", întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-12671/24.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Actul notarial autentificat sub nr. 2855 din 09.12.2015 întocmit de Societatea Profesionaă Notarială "LUMINIŢA GREU-MIRIANA CĂDĂREAN";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă de către Municipiul Timişoara donaţia făcută de Asociaţia de proprietari, având ca obiect Proiectul nr.148/2015 "Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B " întocmit de S.C. EURODRAFT S.R.L. , în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru "Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B, .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administatorul Public şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PROBAT PRIMAR ROMÂNIA NICOLAE ROBU MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2016-/267// 24.05 UE REFERAT privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donației făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 1482015 “Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B”, întocmit de către S.C. EURODRAFT S.R.L. în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Prin actul notarial nr. 2855 din 09.12.2015 întocmit de Societatea Profesională Notarială „LUMINIŢA GREU-MIRIANA CĂDĂREAN”, se autentifică prin declarația domnului CRISTEA NICOLAE, acordul proprietarilor din imobilul cu adresa str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B, cu privire la donarea către Primăria Municipiului Timişoara a Proiectului nr. 148/2015 „Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B”, în vederea accesării fondurilor europene. Având în vedere acest lucru, propunem acceptarea de către Primăria Municipiului Timişoara a donației făcută de Asociaţia de proprietari având ca obiect Proiectul nr.148/2015 „Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr. 6, bl.44, sc. A+B” întocmit de S.C. EURODRAFT S.R.L. , în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programului Operațional Regional 2014-2020. ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SORIN DRAGOI SMARANDA HARACICU COORDONATOR COMPARTIMENT CONSILIER ANA GEORGIU GHEORGHE BOGO A SERVICIUL a Red/Dact B.G. Ex.1