keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/27.05.2016 privind aprobarea propunerii de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti şi încheierea unui acord de colaborare

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 214/27.05.2016
privind aprobarea propunerii de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti şi încheierea unui acord de colaborare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-12441/23.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Scrisoarea de intenţie a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti nr.4116/1/12.04.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia de Mediu cu nr. CDM2016-181/14.04.2016;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă colaborarea Municipiului Timişoara cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti în cadrul Proiectului "Studiu privind nivelul de poluare a solurilor în principalele oraşe din România"- URBASOL, precum şi beneficierea de rezultatele obţinute în cadrul proiectului, prin transferul cu titlu gratuit către Primăria Municipiului Timişoara a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute, respectiv un studiu de sinteză (format electronic pdf) care va include informaţii privind calitatea solurilor urbane în municipiul Timişoara, considerate relevante pentru demersurile, planurile, strategiile şi programele de dezvoltare urbană ale Municipiului Timişoara.

Art.2:Se împuterniceşte Domnul Nicolae ROBU - Primarul Municipiului Timişoara, să semneze Acordul de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Arhitectului Şef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1_-_Acord_de_colaborare_cu_INCD_ECOIND_Bucuresti_-_Proiect_URBASOL.pdf

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Institutul Național de Cercetare

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială

– ECOIND București

ACORD DE COLABORARE

Prezentul acord de colaborare se încheie între:

I. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București, cu sediul în București, str. Drumul Podu Dâmboviței nr.71-73, cod postal 060652, sector

6, București, reprezentat prin Director General Luoana Florentina PASCU, pe de o parte

și

II. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1, Judeţul Timiş, cod poştal 300030, reprezentat prin Domnul Nicolae ROBU – Primar, CF 14756536, Telefon/Fax:

0256/408451, pe de altă parte

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

____/___.___.2016, convenim să încheiem prezentul acord de colaborare în cadrul proiectului cu

titlul: „Studiu privind nivelul de poluare al solurilor în principalele orașe din România”, având

acronimul „URBASOL, finanțat în cadrul Programului Nucleu, în anul 2016, în baza Contractului

nr.38 N/2016, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale - Autoritatea Națională pentru Cercetare

Știinţifică și Inovare, Direcția Politici și Programe de CDI în calitate de beneficiar și Institutul

Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București, în calitate de

executant.

OBIECTUL ACORDULUI:

Prin prezentul Acord de colaborare convenim că suntem interesați să beneficiem de rezultatele

obținute în cadrul Proiectului URBASOL și suntem de acord ca INCD ECOIND să transfere cu

titlu gratuit către Primăria Municipiului Timișoara, Direcția de Mediu, Biroul Monitorizare și

Protecția Mediului, rezultatele cercetărilor științifice obținute în cadrul Proiectului, respectiv un

studiu de sinteză (în format electronic, pdf) care va include informații privind calitatea solurilor

urbane în municipiul Timișoara, considerate relevante pentru demersurile, planurile, strategiile și

programele de dezvoltare urbană ale Municipiului Timișoara.

Prezentul acord s-a încheiat la data de ____.____.2016, în 2 (două) exemplare originale, câte una

pentru fiecare parte.

INCD ECOIND MUNICIPIUL TIMISOARA,

DIRECTOR GENERAL, PRIMAR,

Dr.Chim. Luoana Florentina PASCU Nicolae ROBU

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC, VICEPRIMAR,

Dr.ing. Carol LEHR Dan DIACONU

RESPONSABIL PROIECT, DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

CSIII Bogdan STANESCU Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

SERVICIUL JURIDIC,

Atasament: Referat__pentru_colaborarea_cu_INCD_ECOIND_Bucuresti.pdf

FP53-02, Ver.2.

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU

DIRECŢIA DE MEDIU

Biroul Monitorizare și Protecție Mediu

SC2016- / .05.2016.

R E F E R A T

privind aprobarea propunerii de colaborare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare

pentru Ecologie Industrială – ECOIND București şi încheierea unui acord de colaborare

Prin Scrisoarea de intenție a Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială

ECOIND București nr.4116/1/12.04.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara –

Direcția de Mediu cu nr. CDM2016-181/14.04.2016, se propune derularea în cursul lunii Mai 2016

a unei campanii de prelevare probe de sol în Municipiul Timișoara în cadrul Proiectului „Studiu

privind nivelul de poluare a solurilor în principalele orașe din România” – URBASOL, finanțat în

cadrul Programului Nucleu, în anul 2016, în baza Contractului nr.38 N/2016, încheiat între

Ministerul Educaţiei Naţionale - Autoritatea Națională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare,

Direcția Politici și Programe de CDI, în calitate de beneficiar și Institutul Național de Cercetare –

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București, în calitate de executant.

De asemenea, prin adresa înregistrată cu nr. CDM2016/278/23.05.2016, Institutul Național de

Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București transmite o propunere de

acord de colaborare și comunică faptul că în perioada 23-25.05.2016 va avea loc campania de

prelevare a probelor de sol în Municipiul Timișoara.

INCD ECOIND este o instituție de interes național și internațional în domeniul cercetării și

serviciilor de mediu, cu o experiență de peste 30 de ani, atestat de Ministerul Mediului, Apelor și

Pădurilor. Profilul de activitate al INCD ECOIND cuprinde în esență cercetarea și serviciile în

domeniul protecției mediului–cercetare avansată și aplicativă, preponderent experimental destinată

în special controlului, evaluării, prevenirii, reducerii și combaterii poluării industriale: control și

evalouare poluare, tehnologii de mediu, management de mediu și calitate, securitate și sănătate în

muncă, consultanță și instruire, formare, evaluare, expertize tehnice, asistență tehnică la aplicare.

Prin personalul de specialitate cu înaltă calificare, în majoritate cercetători cu diverse specializări,

INCD ECOIND dispune de o dotare performantă. Institutul este permanent preocupat de

valorificarea rezultatelor cercetărilor desfășurate, activitate care se realizează prin transferul

acestora catre agenții economici/autoritățile publice parteneri în proiecte, precum și prin

diseminarea pe scară largă a rezultatelor de interes.

Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a transmis INCD ECOIND acordul

de principiu în vederea colaborării și prelevării de probe de sol de pe domeniul public al

municipiului, în vederea realizării de determinări analitice de laborator ale probelor și relevarea

statusului poluării urbane în Timișoara.

Prin încheierea unui Acord de colaborare se urmărește de asemenea și transferul gratuit al

informațiilor de mediu obținute în cadrul Proiectului „URBASOL” către Primăria Municipiului

Timișoara, sub forma unui studiu de sinteză în format electronic.

FP53-02, Ver.2.

Având în vedere cele expuse, PROPUNEM:

1. Aprobarea colaborării Municipiului Timișoara, prin Direcția de Mediu cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București în cadrul

Proiectului „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor în principalele orașe din România” –

URBASOL, precum și beneficierea de rezultatele obținute în cadrul Proiectului URBASOL prin

transferul cu titlu gratuit către Primăria Municipiului Timișoara, a rezultatelor cercetărilor științifice

obținute, respectiv un studiu de sinteză (în format electronic, pdf) care va include informații privind

calitatea solurilor urbane în municipiul Timișoara, considerate relevante pentru demersurile,

planurile, strategiile și programele de dezvoltare urbană ale Municipiului Timișoara.

2. Împuternicirea Domnului Nicolae ROBU – Primarul Municipiului Timișoara, să semneze Acordul de colaborare a cărui model este prezentat în anexă.

VICEPRIMAR, p. SECRETAR,

Dan DIACONU Simona DRĂGOI

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI Smaranda HARACICU

ȘEF BIROU MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE MEDIU, CONSILIER,

Adina BUMBU Iudit BERE - SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC,

Red, Dact: BSI, ex. 2/23.05.2016.

FP53-02, Ver.2.

ANEXA la Referatul nr. SC2016- / .05.2016.

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Institutul Național de Cercetare

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială

– ECOIND București

ACORD DE COLABORARE

Prezentul acord de colaborare se încheie între:

I. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București, cu sediul în București, str. Drumul Podu Dâmboviței nr.71-73, cod postal 060652, sector

6, București, reprezentat prin Director General Luoana Florentina PASCU, pe de o parte

și

II. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1, Judeţul Timiş, cod poştal 300030, reprezentat prin Domnul Nicolae ROBU – Primar, CF 14756536, Telefon/Fax:

0256/408451, pe de altă parte

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

____/___.___.2016, convenim să încheiem prezentul acord de colaborare în cadrul proiectului cu

titlul: „Studiu privind nivelul de poluare al solurilor în principalele orașe din România”, având

acronimul „URBASOL, finanțat în cadrul Programului Nucleu, în anul 2016, în baza Contractului

nr.38 N/2016, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale - Autoritatea Națională pentru Cercetare

Știinţifică și Inovare, Direcția Politici și Programe de CDI în calitate de beneficiar și Institutul

Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București, în calitate de

executant.

OBIECTUL ACORDULUI:

Prin prezentul Acord de colaborare convenim că suntem interesați să beneficiem de rezultatele

obținute în cadrul Proiectului URBASOL și suntem de acord ca INCD ECOIND să transfere cu

titlu gratuit către Primăria Municipiului Timișoara, Direcția de Mediu, Biroul Monitorizare și

Protecția Mediului, rezultatele cercetărilor științifice obținute în cadrul Proiectului, respectiv un

studiu de sinteză (în format electronic, pdf) care va include informații privind calitatea solurilor

urbane în municipiul Timișoara, considerate relevante pentru demersurile, planurile, strategiile și

programele de dezvoltare urbană ale Municipiului Timișoara.

Prezentul acord s-a încheiat la data de ____.____.2016, în 2 (două) exemplare originale, câte una

pentru fiecare parte.

INCD ECOIND MUNICIPIUL TIMISOARA,

DIRECTOR GENERAL, PRIMAR,

Dr.Chim. Luoana Florentina PASCU Nicolae ROBU

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC, VICEPRIMAR,

Dr.ing. Carol LEHR Dan DIACONU

RESPONSABIL PROIECT, DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

CSIII Bogdan STANESCU Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI

SERVICIUL JURIDIC,

Atasament: Scrisoarea_de_intentie_INCD_ECOIND_Bucuresti_-_Proiect_URBASOL.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş N: Primăria Municipiului Timişoara Ghişeul : 0 F 32 S-a înregistrat cu numărul : CDM2016-000181 din 14.04.2016 Cod validare: 9ACTA : Corespondenţă fax “a: Am preluat de la p Firma: INSTITUTULNATIONAL DE II CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE Sc INDUSTRIALA Cu adresa: Timişoara. Str. | Total 2 file Termen de rezolvare: 14.05.2016 | Răspuns prin poştă sau ridică personal Obs. EMAIL REF. LA PROIECTUL CU TEMA EVIDENTIEREA NIVELULUI DE POLUARE DIN DIFERITE ZONE Mt rr —— a nr rufi „ara. la 14.04.2016 Inspector. Raluca Bucatea a adresa www.primariatm.ro Puteţi verif?ca starea cererii Dvs. | obleme. cereri şi sesizări prin serviciul Informatii telefonice despre acte. pr Call Center. Tel. 969 de luni până vineri. între orele 8-22. “Prolust am AS-0Hk. 10l5, doro RE arin nrivind nivelul de 1

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR INDUSTRIAL ECOLOGY BUCURESTI Drumul Podu Dambovitei 71-73, Sect 6, CP. 060652: tel: +4.021.410.03.77 /41024.01:031.437.89.01/4/5/6: 031-405.34.45/6-centrala: 021-410.67.16-secretariat fax: 04.021.410.05.75 /412.00.42: email: ecoind(Bincdecoind.ro; http: Registrul Comertului: 140/6851/1999: C.F. RO 3268360: Cont virament: RO79RNCBO0076029416390001; BCR Filiala Sect. 5 RAI. VALCEA: Str.Uzinei |; tel: 04.0250.70.12.00/int.3457: tel/fax: 04.0250.73.75 43. email: ecoind'vl.ro EXCELENTA IN CERCETARE SI SERVICII DE MEDII ISI « INSTITUT cu SMC si SMM CERTIFICAT ISO 9001 si ISO 14001 - QSCERT » asc «DEPARTAMENT CONTROL POLUARE SI LABORATOR ANALIZE MEDIU-SUCURSALA TIMISOARA 9001 ACREDITATE SR EN ISO/CEI 17025:2005 - RENAR» a III! Nr. inreg. INCD ECOIND £ Sl 12.04.2015 Pagina 1 din 2 Catre, Primaria Municipiului Timisoara Email: primariatm(&primariatm.ro In atentia Domnului Primar Nicolae ROBU Referitor: Scrisoare de intentie din partea Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti Institutulul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala — ECOIND Bucuresti deruleaza in cadrul Programului de Cercetare Nucleu intitulat ECO-MEDIND proiectul cu titlul „Studiu privind nivelul de poluare al solurilor in principalele orase din Romania” avand acronimul „URBASOL”. Proiectul are ca obiectiv general evidentierea nivelului de poluare actual al solurilor din diferite zone urbane din Romania (principalele mari orase din Romania: Iasi, Timisoara, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Brasov, Ploiesti si Oradea) si caracterizarea prin cercetari minutioase a invelisului de sol in areale extinse. Proiectul este finantat in cadrul contractului nr. 38 N/2016 incheiat intre Ministerul Educaţiei Naţionale - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiinţifica si Inovare Directia Politici si Programe de CDI in calitate de beneficiar si Institutul National de Cercetare — Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND Bucuresti in calitate de executant. Prin prezenta Scrisoare de Intentie dorim sa va anuntam demersul nostru, respectiv de a desfasura in cursul lunii mai 2016, o campanie de prelevare probe de sol in orasul Timisoara din diferite zone ale orasului, din spatii publice cu functionalitati diferite (parcuri, alei, scuaruri, zone libere in vecinatatea unou obiective industriale, etc) pentru a se putea evidentia prin determinari analitice de laborator ale probelor de sol prelevate, o stare actuala a poluarii urbane in municipiul Timisoara. Probele vor fi prelevate de specialistii INCD ECOIND cu echipamente de prelevare specifice, minim invazive, ce vor recolta dintr-o carota de 90 mm diametru o cantitate de aprox. 500 g sol la fiecare punct de prelevare.

( Pagina 2 din 2 Localizarea punctelor de prelevare sol se va efectua cu precizie prin intermediul GPS, iar distributia punctelor va fi evidentiata pe harta. Dupa incheierea activitatilor de prelevare probe dorim sa va propunem incheierea unui Acord de colaboare, obiectul acestui acord este transferul gratuit al informatiilor de mediu obtinute în cadrul Proiectului URBASOL catre Primaria Timisoara sub forma unui studiu de sinteza in format electronic (de tip portable document format „.pdf”) ce va include informatii considerate relevante pentru demersurile, planurile, strategiile si programele de dezvoltare urbana ale Municipiului Timisoara. In speranta unei colaborari viitoare, DIRECTOR GENERAL INCD ECOIND, DIRECTOR STIINTIFIC INCD ECOIND/ DIRECTOR PROGRAM NUCLEU, Dr. ing. Carol LEHR RESPONSABIL PROIECT, CS III Bogdan STANESCU =