keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/27.05.2016 privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 216/27.05.2016
privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 11808 / 24.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr.97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările aduse de Legea nr.48/2003, Legea nr.76/2007 şi Legea nr.279/2007;
Ţinând seama de art.5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată;
In temeiul Hotărârii nr.41 din data 12.05.2016 a Comisiei Judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
Avand in vedere propunerile Comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parcuri, piete, etc., actualizată prin Dispozitia Primarului nr.1518/01.10.2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) respectiv alin. (5) lit. d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se redenumesc 8 poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi se păstrează denumirile celorlalte poduri, conform Anexei nr. 1 - Lista cu denumirile podurilor peste Bega din Municipiul Timişoara şi Anexei nr. 2 - Planurile de situaţie ale podurilor, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se atribuie denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi se schimbă denumirile la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara, în ZONA TORONTALULUI - STR. ARTHUR RUBINSTEIN, ZONA FABRIC, ZONA CALEA SEVER BOCU, ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 - STR. GAVRIL MUSICESCU, ZONA CALEA URSENI - UZINA DE APĂ, ZONA MEHALA - STR. GRIGORE ALEXANDRESCU, ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR, ZONA CETATE, conform Anexei nr. 3 - Tabelul privind atribuirea respectiv schimbarea de denumiri la străzi şi o piaţă din Municipiul Timişoara şi Anexei nr.4 - Planurile de situaţie ale străzilor şi pieţei, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Comunităţii Evreilor din Timişoara, cu sediul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Hot._Jud._nr.41_p.1.pdf

Car d ROMÂNIA 060 Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara irectia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2016-011808 din 13.05.2016 , SC32 Corespondenta Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse la Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse Am preluat de la Firma: 6348- INSTIT PREF TIMIS Cu adresa: Timişoara, Str, Total 4 file Termen de rezolvare: 12.06.2016 Termen direcţie: 28.05.2016 Obs. RASPUNS ADRESA CT2Q16 - 1648 Timişoara, la 13.05.2016 Consit&t/Referent, Domfica Iopesi 2| TR U C Cod FO -24 - 01, ver.2 | 1605306 - A

Atasament: Hot._Jud._nr.41_p.2.pdf

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE TITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TIMIŞ Nr. 6348 Data: 12.05.2016 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcţia Clădiri, Terenuri și Dotări diverse Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru Urmare adresei dumneavoastră nr. CT2016-1648/12.04.2016, alăturat omunicăm Hotărârea nr. 41/12.05.2016 a Comisiei Județene pentru uirea sau Schimbarea de Denumiri. ŞEF SERVICIU, CODRUȚA În BOTEZ Întocmit, Ls. Sania Pîrşan A,

Atasament: Hot._Jud._nr.41_p.3.pdf

ROMÂNIA INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL TIMIȘ Comisia Judeţeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri HOTĂRÂREA NR. 41 a Comisiei Județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri Analizând în ședința sa din data de 12.05.2016 propunerea Direcţiei Clădiri, Terenuri și Dotări diverse-Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru, materializată prin adresa nr. CT2016-1648/12.04.2016, înregistrată la Instituţia Prefectului — Județul Timiș sub nr. 6348/14.04.2016; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/29.08.2002 cu modificările aduse de: Legea nr. 48/21.01.2003, Legea nr. 76/26.03.2007 și Legea nr. 279/17.10.2007; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă propunerile de redenumire a unor poduri peste Bega din municipiul Timişoara și păstrarea denumirilor celorlalte poduri, și propunerile de atribuire de denumiri de străzi, împreună cu amendamentele stabilite conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: e Instituţiei Prefectului — Județul Timiș e Consiliului Județean Timiș » Primăriei municipiului Timișoara Comisia constituită în baza Ordinului Prefectului nr. 293/28.05.2012 și nr. 817/24.07.2006. Președinte — Dan Leopold 4 “———. Vicepreședinte — Ioan Szekernye Membru — Ioan Haţegan Membru — Cornel Ungureanu TOT Membru — Petru Urdea Timișoara, 12.05.2016

Atasament: Hot._Jud._nr.41_p.4.pdf

Anexa nr, 1 la Hotărârea nr. 41 din data de 12.05.2016 TABEL Privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri; privind atribuirea unor denumiri pentru străzi 1. PASARELA GELU îşi păstrează denumirea — se aprobă; PODUL MUNCII se redenumește PODUL IULIU MANIU — se aprobă; PODUL EROILOR își păstrează denumirea — se aprobă; PODUL ȘTEFAN CEL MARE se redenumește PODUL GENERAL ION DRAGALINA -— se respinge; PODUL METALIC își păstrează denumirea — se aprobă; PODUL TRAIAN se redenumește PODUL MARIA -— se respinge; PODUL MITR. ANDREI ȘAGUNA se redenumește PODUL MIHAI VITEAZU -— se respinge; PODUL MICHELANGELO își păstrează denumirea — se aprobă; PASARELA DINTRE PARCURI/PASARELA IOAN POLEN se redenumeşte PASARELA ÎNDRĂGOSTIȚILOR — se respinge; PODUL DECEBAL se redenumește PODUL TRAIAN -— se respinge; PODUL DACILOR se redenumeşte PODUL DECEBAL — se respinge; PODUL MIHAI VITEAZUL se redenumește PODUL ANDREI ȘAGUNA- se respinge; PODUL MODOȘ își păstrează denumirea — se aprobă; 2. ZONA TORONTALULUI - STR. ARTHUR RUBINSTEIN TRONSONUL i STR. ”RABIN OPPENHEIMER"” — se aprobă; 3. ZONA FABRIC TRONSONUL 2 STR. "RABIN DR. ERNEST NEUMANN” - se aprobă, cu propunerea ca denumirea Episcop Josef Nischbach să fie atribuită unei strazi; - 4, ZONA CALEA SEVER BOCU TRONSONUL 3 STR. "MIRCEA-DIMITRIE RAȚIU” — se aprobă; 5. ZONA CALEA MARTIRILOR 1989 - STR. GAVRIL MUSICESCU TRONSONUL 4 STR. "ELISABETA RIZEA” — se aprobă;

Atasament: Hot._Jud._nr._41_p.5.pdf

ZONA CALEA URSENI - UZINA DE APĂ TRONSONUL 5 STR. "IULIU PODLIPNY” — se aprobă; ZONA MEHALA - STR, GRIGORE ALEXANDRESCU TRONSONUL 6 STR, "PETRU VINTILĂ” — se aprobă; ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR TRONSONUL7 STR. "ALEXANDRU JEBELEANU” — se aprobă; ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR TRONSONUL8 STR. "SLT, TOAN-LUCIAN LEUȘTEAN" — se aprobă; , ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR TRONSONUL9 STR. "SLT. IOAN GROSARU” — se aprobă; . ZONA CAMPUS UNIVERSITAR TRONSONUL 10 PIAȚA "MICHELANGELO" — se aprobă; ZONA CETATE TRONSONUL 11 STR. "GRUPUL SIGMA” — se aprobă;

Atasament: Anexa_2.1.pdf

nca de Date Extras dinotanul de bază al municigi ca referin :

Atasament: Anexa_2.2.pdf

7 AA RETEA Ă N Di Ă A, d pe IMĂRI; MUNICIPIULUI ȚIMIȘOARA O = __Serviciul Banca de Date Urbane Extras din planul d ca referință pentru < sava ză al municipiului ări în continuare

Atasament: Anexa_2.3.pdf

| ati VA 3 E 34 ULUI TIMIŞOARA O

Atasament: Anexa_2.4.pdf

Atasament: Anexa_2.5.pdf

c = CA era Sita m META [PRIMĂRIA MONICIFIULUI TIMIȘOARA CJ. Serviciul Banca de Date 1 - Extras din planul de bază al municipiutui ca referinţă pat în continuare.

Atasament: Anexa_2.6.pdf

“ret Î _ ____ |PRIMĂRIA-MUNICIRIULUI TIMIȘOARA O) d : Serviciul Banca de Date Urbane Extras din planul de bază al municipiului ca referință pentru lucrări în continuare E

Atasament: Anexa_2.7.pdf

r- N =. Co i 3 o Cp dp, | TIT REA SRO | a PREVĂȘIA-MUNICIPI ULUI TIMIŞOA A O | = | Serviciul Bancă de Daft Urbâne 5 Ext i de bază unici diului E ca iţă pentțu lucrări“în conţ/nuare [ 6. a Pee Yi ___ IT / 3 —_— s 2 _ 4 Fata E a | Drr a N co > "> i PARCUL JUST Co — m Co o i Dir | e N 5 Cp Cp "» Ss 5 a o _ m Dir cp 3 5 E E Ce 2 us (04) BUL. MI S a

Atasament: Anexa_2.8.pdf

i Pitt Pe "a | RA Ki PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA O | ” Serviciul Banca île Date Urbane A Extras din planul de bază al municipiului ca referință pentru lucrări în continuare Scara 1: 1903. Co Cp a _ Cp RE: € pp 5 A i A e o O 5 Cp A ce Cp AO A & o Dtr "ti = i) p sa PARCUL VASILE PARVAN _ e Di O D

Atasament: Anexa_2.9.pdf

PRIMĂRIA, MUNI Serviciul Bafica de Date Urbane

Atasament: Anexa_2.10.pdf

m Ss i / Me E 3 E g/ d o = / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA GJ Serviciul Banca de Date Urban Extras diyl planui de bază al municipiulu ferință pentru lucrări în continuare scara 1:

Atasament: Anexa_2.11.pdf

ci ari ca | ca C10, TIMIȘOARA G EP = | = Serviciul Baţica de Date Urbane | | | &tras din planulite bază al municipiului '_ca referință-peritru lucrări în dontinuare |

Atasament: Anexa_2.13.pdf

MII

Atasament: Anexa_2.12.pdf

= Lat "d fl — T S sI A nl x E MARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA O) "Starii l Banca de Date rba / ic RU din planul de bază al P2$ ca referinţă pentru ri îi

Atasament: Anexa_4.1.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULULTÎMIȘOARA GJ. Serviciul Ban e Date Urbane. INTERN

Atasament: Anexa_4.3.pdf

—] Traseu INEL 4 conf. studiu 2004 Colea 3 scr Nr. top 2203 -2 scari. E Sonsnuita la sol =2 277 7Omp const. destasurta = 19 865 30mp PUD, Ansamblu de locuit ve si servicii Suprafata teren din C.F = 13836mp Numar locuri de parcare = 132 locuri la sol 110 locuri la dervisol Tolal locuri de parcare = 242 locuri din cara 6 sunt pentru servicii Suprafata construita la sol = 3 837mp Suprafata construita desfasurata = cca.26 286mp Imobile = 9 scari (9 blocuri) si 1 imobil servicii Regim de inaltime = D+P+6E+Penlhouse (1 scara) D+P+6E (2 scari) D+P+2E+Penthouse (6 scari) P+2E “Penthouse (imobil servici) P (casa sxistenta) Apartamente cu | camera - 110 ap. (46,61%) Gu 2 camera - 116 ap. (49,15%) Gu 3 camara - 10 ap. ( 4,23%) Nr. totai de apartamente = 236 ap. Nr. total de locatari = 37 locatari Spatii verzi = 2 892,50mp (20.91%) _... 7.80mp/ locatar (min loc.) Locuri de joaca = 585.80mp (4.24%)... 1.57mp/ locatar (min 1.3mp /loc.) - top 2204 Tea a 3 PENTHOUSE 3 la tal = oma 3 = detonat = PLAN INCADRARE IN ZONA. BILANT TERITORIAL 3 Nr. top teren studiat 2206/1-2207-2208/1 S cf. = 13836mp S masurata = 13304 mp SCARA 1: 15.000 mp. SUPRAFETE TEREN | SITUATIA EXISTENTA % SITUATIA PROPUSA mp *% CONSTRUCTII 111.10mp 08% 3.837,00mp. 27.73% SPATII VERZI - LOCURI DE JOACA - 2.802 50mp 585.80mp 20,91% 424% |CIRCULATII CAROSABIL, TROTUARE PARCARI (dale inierbale) - 1.547,00mp 35,94% 11.18% a Nr. top 2206/1-2207-2208/2 5 ÎMOBIL PENTRU SERVICI 3 E afara = 1073 Om S mas = 4565 mp Locuinte Colective -3 5 contrat n ri = 573 dom 5 Son desfarurata > 2008 SOD LEGENDA DELIMITARI Limita amplasamentului studiat Limite de proprietate Cladiri existenta Linie electrica LEA Linie CF. DESTINATIE Zona cu interdictie da construira LEA 20 propuse TOTAL 13836.00 mp 13.838,00 mp. 100% P.O.T. maxim propus - 28.00 %, C.U.T, maxim propus - 2.00 Terase circulabile cladiri propuse Spatii verzi propuse Parcari (dale inierbate) CIRCULATII Paltforme comunale propuse Circulatii pietonale propuse Carosabil propus Carosabil existent Rampe dublu sens propusa acces auto demisol SIMBOLURI =—D— Slalp de curent LEA 20 Capac canalizara Capac ralaa lermoficara Nr. cadastral. nr. postal Copaci Nr. top S mas = 507 Nr. top 2205 POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA SCARA 1:500 Prolectan “SE CRISTANSAL - S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. RER 33/2006 R7951780 UD Ansamblu de launta colectiva vaoara, fl + aozar si serv. Timisoara ll tt +4 (0250) 132212 | pp ZEITEI aaa n [Denumire lansa: E PUD. POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

Atasament: Anexa_4.2.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOA ânca de Date 2 S+D+P+3E+IE e STR. JH. PESTALOZZI

Atasament: Anexa_4.4.pdf

Atasament: Anexa_4.6.pdf

Atasament: Anexa_4.5.pdf

Atasament: Anexa_4.7,8,9.pdf

a i , “e f = a sI ” TH % o” n ua EL X CA 5 E a îl VA * XR 1, : „a Z A : a a a L

Atasament: Anexa_4.11.pdf

Al TET o tr A2 RIA MUNICIPIULUI TIM[OARA GQ Servic|i Barrea-de Date Ec <] E] E A 2 | UZINȚE [ | scara 1: o 52 ATZI si

Atasament: Anexa_4.10.pdf

Atasament: PV_23.03.2016_p.1.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI LA STRAZI, PARCURI, PIETE, ETC PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ din data 23.03.2016 Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 şi actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/ 22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013, Întrunită în data de 23.03.2016 ora 9.30, pentru a dezbate propunerile şi solicitările cetățenilor si instituțiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la străzi, parcuri, piețe, etc., înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri: 1, Adresa nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU domiciliată pe B-dul Mihai Eminescu nr.5 ap.3 prin care semnalează faptul că denumirea afişată pe plăcuțele care s-au pus, relativ recent, la mai multe poduri din Timişoara nu are legătură cu zona respectivă şi solicită corectarea acestei probleme de interes civic, întrucât plăcuțele pot crea confuzii şi derută în orientarea din oraş. Adresa nr. WW2016 — 000236 / 05.02.2016 a domnului CIUGUDEAN MIRCEA Domiciliat pe str. Batania nr.62 prin care acesta propune „aducerea la normal a denumirilor celor două poduri”, „cu numele Andrei Șaguna care se află la capătul dinspre oraş al Bd. Mihai Viteazul” respectiv „cu numele Mihai Viteazul care se află la capătul străzii Andrei Şaguna din Fabric”, menționând că această situație derutează pe mulți cetățeni sau vizitatori. SE APROBĂ redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, după cum urmează: - PASARELA GELU situată între Strada Gelu şi Strada Crizantemelor îşi păstrează denumirea. - PODUL MUNCII situat între Bulevardul Iuliu Maniu şi Strada George Pop de Băseşti se redenumeşte PODUL IULIU MANIU. - PODUL EROILOR situat între Strada Iancu Văcărescu şi Strada Dimitrie Bolintineanu îşi păstrează denumirea. - PODUL ŞTEFAN CEL MARE situat pe Bulevardul General Ion Dragalina se redenumeşte PODUL GENERAL ION DRAGALINA. - PODUL METALIC situat între Strada Andrei Mureşeanu şi Strada Ady Endre îşi păstrează denumirea. - PODUL TRAIAN situat pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 se redenumeşte PODUL MARIA.

Atasament: PV_23.03.2016_p.2.pdf

- PODUL MITR. ANDREI ŞAGUNA situat între Bulevardul Mihai Viteazu şi Bulevardul Regele Ferdinand 1 se redenumeşte PODUL MIHAI VITEAZU. - PODUL MICHELANGELO situat pe Strada Michelangelo își păstrează denumirea. - PASARELA DINTRE PARCURI / PASARELA IOAN POLEN situată între Parcul Copiilor şi Strada J. H. Pestalozzi se redenumeşte PASARELA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, având în vedere că în ultima perioadă a apărut obiceiul aplicării lacătelor de către perechile de îndrăgostiți, obicei preluat şi din alte țări. - PODUL DECEBAL situat între Bulevardul Revoluției din 1989 şi Bulevardul 3 August 1919 se redenumeşte PODUL TRAIAN. - PODUL DACILOR situat între Strada Dacilor şi Piaţa Badea Cârțan se redenumeşte PODUL DECEBAL. - PODUL MIHAI VITEAZUL situat între Calea Dorobanţilor şi Strada Andrei Şaguna sau Piaţa Sarmizegetusa se redenumeşte PODUL ANDREI ŞAGUNA. - PODUL MODOKŞ, pod de cale ferată, situat în Zona Freidorf - Strada Carpenului — Strada Ioseph Gabriel, îşi păstrează denumirea. 2. Referatul domnului consilier local Flavius Boncea prin care acesta supune atenției comisiei inițierea unei Hotărâri de Consiliu Local privind schimbarea denumirii Bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României. Pentru luarea unei decizii cu privire la Referatul prin care se propune schimbarea denumirii bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României este necesar ca domnul consilier municipal Flavius Boncea să facă demersurile pentru introducerea propunerii într-o dezbatere publică. 3. Adresa nr. CCM2014 — 81 / 10.10.2014 a d-lui Doctor LUPU CONSTANTIN în care acesta menționează „că viețuirea lui Emil Racoviță în Timişoara merită să fie cunoscută şi prezentă în viața oraşului” şi propune să acordăm unei străzi sau piețe centrale, numele celui mai mare savant român care a locuit în Timişoara. În evidențele noastre există denumirea „Emil Racoviță” atribuită unei străzi din Municipiul Timişoara situată în cartierul Ciarda Roşie. SE AMÂNĂ dezbaterea adresei nr. CCM2014 — 81 / 10.10.2014 a d-lui Doctor LUPU CONSTANTIN prin care acesta propune să acordăm unei străzi sau piețe centrale, numele celui mai mare savant român care a locuit în Timişoara, EMIL RACOVIȚĂ. 4. Adresa nr. SC2015-015288/10.06.2015 a Comunității Evreilor din Timişoara, cu sediul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5, depusă prin preşedinte Dr. Luciana Friedmann prin care ne adresează rugămintea ca strada Sinagogii din Fabric pe care dealtfel a şi locuit rabinul Ernest Neumann, cu denumirea acuală Episcop Josef Nischbach, să fie redenumită “Rabin Dr. Ernest Neumann” ținând seama de fapul că „în toate marile oraşe europene cartierele evreieşti şi personalitățile au un spațiu memorial” şi z

Atasament: PV_23.03.2016_p.3.pdf

menționează că „azi o foarte mică stradă periferică (pe care sunt doar două case) îi poartă numele”, ZONA TORONTALULUI - STR. ARTHUR RUBINSTEIN SE SCHIMBĂ denumirea în STRADA „RABIN OPPENHEIMER” — strada cu denumirea Dr. Ernest Neumann care Îşi schimbă denumirea. Oppenheimer Zvi Hirsh ben David (1821-1859), supranumit „Gaon Rabbi Herschele Temeswarer”, a fost rabin, considerat cel dintâi lider spiritual atestat de comunitatea evreiască din Banat, personalitate religioasă ce s-a bucurat de recunoaştere europeană, iar mormântul său din cimitirul evreiesc din Timişoara, construit în stil mausoleu, a devenit un loc de pelerinaj pentru evrei şi neevrei. ZONA FABRIC SE SCHIMBĂ denumirea în STR4D4 „RABIN DR. ERNEST NEUMANN” — strada cu denumirea Episcop Josef Nischbach care Îşi schimbă denumirea, pe care este situată Sinagoga din Fabric stradă pe care a şi locuit rabinul Ernest Neumann. 5. Adresa nr. UR2015-009846/06.07.2015 a S.C. VALERAM S.R.L. cu sediul pe str. Ion Ionescu de la Brad nr.9, prin care se solicită să atribuim „nume străzii dintre str. Ion Ionescu de la Brad şi str. Constructorilor, cu nr. top. 2206/1-2207-2208/1/2, nr. C.F. 148485” şi se propune ca numele străzii să fie „Str. Olimpiadei”, „în cinstea Timişorenilor care țintesc calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016.” Adresa d-lui Ioan Gheorghe Rațiu din Braşov prin Nicolae Faur cu nr. SC2015- 030489/17.11.2015, prin care se solicită „atribuirea numelui unei străzi din Mun. Timişoara, cu numele Dr. Ing. Mircea-Dimitrie Rațiu”, în memoria distinsului om de ştiinţă. ZONA CALEA SEVER BOCU SE ATRIBUIE denumirea STRADA „MIRCEA - DIMITRIE RAȚIU” - tronson de stradă nouă, perpendiculară pe strada Constructorilor, situată între strada Constructorilor şi str. Ion Ionescu de la Brad. Mircea-Dimitrie Rațiu (n.11.0ct. 1923, Turda — d.2 sept. 2011, Turda). Dr. Ing. Mircea-Dimitrie Rațiu, a fost om de ştiinţă român, inginer, doctor în ştiinţe tehnice, profesor onorific al Universității Politehnica din Timişoara. 6. Adresa nr. UR2015-016965/25.11.2015 a unui Grup de Proprietari ai Imobilelor Situate pe str. Izvorului depusă prin d-nul Cismaşiu Mircea — Adrian domiciliat pe str. Izvorului nr.1 prin care se face revenire la solicitarea SC2015-010412/22.04.2015. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.149 din data 20.03.2015 a fost schimbată denumirea străzii cu denumirea „IZVORULUI”, perpendiculară pe strada Ghirlandei şi paralelă cu Strada 1 Decembrie (fostă strada Wilhelm Miihle), în WILHELM MUHLE. SE RESPINGE adresa nr. UR2015-016965/25.11.2015 a unui Grup de Proprietari ai Imobilelor situate pe str. Izvorului depusă prin d-nul Cismaşiu Mircea — Adrian domiciliat pe str. Izvorului nr.1, prin care se face revenire la solicitarea SC2015-010412/22.04.2015 menționându-se că am avizat negativ propunerea dumnealor referitoare la redenumirea străzilor Zoe respectiv Alba Iulia şi se exprimă nemulțumirea față de adresa Primăriei Municipiului Timişoara nr. SC2015-10412/01.07.2015 prin care le-a 3

Atasament: PV_23.03.2016_p.4.pdf

fost comunicată respingerea de către comisie a solicitării de a constata „inoportunitatea redenumirii străzii Izvorului în strada Wilhelm Miihle”. 7. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă cu denumirea Ciocârliei situat între str. Mircea cel Bătrân şi str. Lt. Ovidiu Balea. ZONA MEHALA SE PASTREZA denumirea STRADA „CIOCARLIEI” pentru tronsonul de stradă cu denumirea Ciocârliei situat între str. Mircea cel Bătrân şi str. Lt. Ovidiu Balea. 8. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă situat în prelungirea intrării Elisabeta Rizea şi de schimbare a tipului arterei din intrare în stradă pentru tronsonul de intrare cu denumirea aprobată prin HCL nr.149/2015 deoarece strada face legătura între str. Gospodarilor şi Calea Martirilor 1989. ZONA CALEA MARIRILOR 1989 - STR. GAVRIL MUSICESCU SE ARTIBUIE denumirea STRADA „ELISABETA RIZEA” - tronson de stradă nouă situat în prelungirea intrării Elisabeta Rizea. SE SCHIMBĂ tipul de arteră în STRADĂ pentru tronsonul de intrare cu denumirea Elisabeta Rizea aprobată prin HCL nr.149/2015 deoarece strada face legătura între str. Gospodarilor şi Calea Martirilor 1989. 9. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă situat în prelungirea străzii Iuliu Podlipny, la sud-vest de Calea Urseni. ZONA CALEA URSENI - UZINA DE APĂ SE ARTIBUIE denumirea STRADA „IULIU PODLIPNY” - tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni. 10. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă situat în prelungirea străzii Petru Vintilă. ZONA MEHALA - STR. GRIGORE ALEXANDRESCU SE ARTIBUIE denumirea STRADA „PETRU VINTILA” - tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. 11. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă situat în prelungirea străzii Alexandru Jebeleanu. ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR SE ARTIBUIE denumirea STRADA „ALEXANDRU JEBELEANU” - tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. 12. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire străzii situată între strada Szeged şi strada Maria Dogaru, perpendiculară pe strada Alexandru Jebeleanu, paralelă cu strada Petru Bandu, fiind situată la nord — est de aceasta din urmă. 4

Atasament: PV_23.03.2016_p.5.pdf

Adresa nr. SC2015-033753; CV1402 / 17.12.2015 a Ministerului Apărării Naționale — Departamentul pentru relația cu Parlamentul prin care ne înaintează propunerea ca numele sublocotenentului (post mortem) „Ioan — Lucian LEUŞTEAN” să facă obiectul „atribuirii sau schimbării denumirii unor străzi de pe raza municipiului Timişoara”, „având în vedere că militarul erou şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi”. ZONA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR SE ARTIBUIE denumirea STRADA „SLT. IOAN — LUCIAN LEUŞTEAN” — stradă nouă situată între strada Szeged şi strada Maria Dogaru, perpendiculară pe strada Alexandru Jebeleanu, paralelă cu strada Petru Bandu, fiind situată la nord — est de aceasta din urmă. loan — Lucian LEUȘTEAN (n.23.10.1986, Drobeta Turnu — Severin - d.2011) - Sublocotenent (post mortem), cetățean de onoare al Municipiului Timişoara, militar erou care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieți, fiind rănit foarte grav de explozia unui dispozitiv improvizat în Afganistan, ulterior decedând într-un spital din Germania. 13. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă nouă perpendicular pe strada Corneliu Ursu între imobilele cu numerele 22 şi 24, paralel cu strada Maria Dogaru, fiind situat la nord — vest de strada Maria Dogaru. Adresa nr. SC2015-033753; CV1402 / 17.12.2015 a Ministerului Apărării Naționale — Departamentul pentru relația cu Parlamentul prin care ne înaintează propunerea ca numele sublocotenentului (post mortem) „Ioan GROSARU” să facă obiectul „atribuirii sau schimbării denumirii unor străzi de pe raza municipiului Timişoara”, „având în vedere că militarul erou al Batalionului 32 Infanterie „Mircea” şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieți”. ZONA TORONTALULUI — AEROPORT UTILITAR SE ARTIBUIE denumirea STRADA „SLT. IOAN GROSARU” - tronson de stradă nouă perpendicular pe strada Corneliu Ursu, paralel cu strada Maria Dogaru, fiind situat la nord — vest de strada Maria Dogaru. Ioan GROSARU (n.24.oct.1972, loc. Fălticeni, jud. Suceava - d.21.sept.2007, Tallil, Iraq) - Sublocotenent (post mortem), cetățean de onoare al Municipiului Timişoara, militar erou care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieți, fiind ucis de explozia unui proiectil perforant autoforjabil care a lovit transportorul în care se afla împreună cu alți 4 militari ai Batalionului 32 Infanterie „Mircea” în zona Tallil, Iraq. 14. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de schimbare a denumirii BULEVRDULUI CONSTRUCTORILOR situat în Zona Calea Buziaşului, perpendicular pe Calea Stan Vidrighin, având în vedere faptul că mai există o stradă în Timişoara cu aceeaşi denumire şi anume STRADA CONSTRUCTORILOR, situată în zona Calea Sever Bocu. SE AMÂNĂ 15. Solicitarea domnului primar Nicolae Robu, ca denumirea „FRANCESCO ILLY” să fie atribuită unei străzi situată în zona centrală din mun. Timişoara şi nu bulevardului cu denumirea „CONSTRUCTORILOR”, din ZONA CALEA BUZIAȘULUI - 5

Atasament: PV_23.03.2016_p.6.pdf

CALEA STAN VIDRIGHIN aşa cum s-a propus de către comisiile municipală respectiv județeană de denumiri. Propunerea domnului primar Nicolae Robu, ca denumirea „FRANCESCO ILLY” să fie atribuită unei străzi situată în zona centrală din mun. Timişoara va fi dezbătută într-o şedinţă viitoare a comisiei municipale de denumiri. 16. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă fără nume din ZONA MEHALA — STR. LT. OVIDIU BALEA, perpendicular pe str. Lt. Ovidiu Balea, situat la sud de aceasta, la baza viaductului de la intrarea în Timişoara dinspre Săcălaz. SE AMÂNĂ 17. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de stradă fără nume din ZONA RONAȚ — STR. COMOAREI, perpendicular pe str. Comoarei, situat la vest de aceasta, constituit de De 889 - 4 m şi tronsonul parcelei nr. cad. 439786 cu lățimea de 10 m situat in imediata vecinătate a De 889. SE AMÂNĂ 18. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire unui fost tronson al străzii Grădinii care în prezent nu are denumire, situat între Calea $agului şi Strada Grădinii, perpendicular pe Calea $agului în vecinătatea imobilului de pe Calea Şagului cu nr.94, ca urmare a adresei nr.WW2015 — 002285 / 26.10.2015 a domnului ANTON RĂZVAN domiciliat pe str. Grădinii nr.35. SE AMÂNĂ 19. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de ramificație a străzii Turda situat între imobilele nr.21 şi 21A, ca urmare a adresei nr. CT2015 — 008032 / 10.12.2015 a domnului OSVATH IOSIF şi soția OSVATH ELENA depusă prin avocat MITAR GHEORGHE, respinsă, prin care s-a solicitat să încuviițăm concesionarea unei suprafețe de teren de 89 mp. SE AMÂNĂ 20. Propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru de atribuire denumire tronsonului de intrare perpendicular pe strada Ion Popovici Bănățeanu, situat între imobilele cu numerele 18 şi 20, ca urmare a adresei nr. UR2016 — 000699 / 20.01.2016 a S.C. PRIME PROPRIETĂȚI S.R.L. cu sediul în Mun. laşi pe str. Sf. Lazăr nr.2, depusă prin S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. SE AMÂNĂ 21. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de Schimbare a denumirii pieței Leonardo da Vinci în PIAȚA „MICHELANGELO”. ZONA CAMPUS UNIVERSITAR

Atasament: PV_23.03.2016_p.7.pdf

SE SCHMBĂ denumirea în PIAȚA „MICHELANGELO” — Piața cu denumirea „LEONARDO DA VINCI”, care îşi schimbă denumirea, situată în sensul giratoriu de pe Bulevardul Vasile Pârvan, cu axul Strada Michelangelo - Strada Cluj. 22. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuirea denumirii „GRUPUL SIGMA” străzii „fără nume” din zona Cetate, situată între Piața Libertăţii şi Piaţa Sfântul Gheorghe. ZONA CETATE SE ATRIBUIE denumirea STRADA „GRUPUL SIGMA” - stradă nouă situată între Piaţa Libertăţii şi Piaţa Sfântul Gheorghe, respectiv între strada 9 Mai şi strada General Praporgescu, perpendiculară pe aceste două străzi între imobilele cu numerele poştale nr.1 şi nr.3 de pe str. 9 Mai. GRUPUL SIGMA -— fenomen cultural curajos şi unic în creația artistică timişoreană a anilor ?70, decisiv în racordarea culturii româneşti la tendințele majore ale artei europene contemporane, a fost fondat în anul 1969 în Timişoara de către artiştii Ştefan Bertalan, Constantin Flondor Străinu, Doru Tulcan, la care s-au alăturat ulterior artiştii Ioan Gaita şi Elisei Rusu, precum şi, în anul 1970, matematicianul Lucan Codreanu. Iniţial a existat gruparea 111 formată din Roman Cotoşman, Bertalan şi Flondor, care s-a dezintegrat după plecarea lui Cotoşman în Philadelphia, SUA, în anul 1969. Deşi grupul se formase încă din anul 1969, numele Sigma a apărut doar după adrearea matematicianului Codreanu în 1970, nume derivat din simbolul matematic pentru „sumă”, denumirea Sigma (inițial Sigma TI), însemnând “sumă de unități”, sumă de individualități. Din grup au mai făcut parte plasticienii Diet Sayler, Zoltan Molnar, Toma Viorel, „laboratorul” principal al grupului fiind Liceul de Arte Plastice Timişoara. Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, Vi 5 / Preşedinte: Diaconu Dan - viceprimar al Municipiului Timişoara Li Membri: Stoia Traian - viceprimar al Municipiului Timişoara Emilian Sorin Ciurariu - director executiv al Direcției Urbanism Flavius Boncea - consilier municipal =£ Grigore Grigoroiu - consilier municipal Wolf Elena - consilier municipal d - Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipitlui Timisoar 3 Red./Dact. MF. Expl. 2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR. SC2016 - 11808 / 24.05.2016

REFERAT

Cu privire la redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi

păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă

din Municipiul Timişoara Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană şi Cadastru şi Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., actualizată prin Dispozitia Primarului nr. nr.1518/01.10.2013, comisie care propune redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara, conform listei cu propunerile de denumiri transmisă prin adresa nr. CT2016 – 1648 / 12.04.2016 către comisia judeţeană de denumiri constituită în baza Ordinelor Prefectului nr.293/28.05.2012 şi nr.817/24.07.2006, listă aprobată de către comisia municipală de denumiri prin Procesul Verbal de Şedinţă din data de 23.03.2016 semnat de membri comisiei, cu modificările stabilite de comisia judeţeană de denumiri, în sensul respingerii a 7 propuneri dintre cele 8 înaintate de redenumire a podurilor, propunerile respinse fiind cele pentru podurile Ştefan cel Mare, Traian, Mitr. Andrei Şaguna, Decebal, Dacilor, Mihai Viteazul şi pentru pasarela dintre Parcuri / Pasarela Ioan Polen respectiv în sensul aprobării cu menţiune a schimbării denumirii de stradă în „Rabin Dr. Ernest Neumann” şi anume „se aprobă, cu propunerea ca denumirea Episcop Josef Nischbach să fie atribuită unei străzi”.

În şedinţa din data de 23.03.2016 s-au propus, de către Comisia de Denumiri a Primăriei Municipiului Timişoara, următoarele: S-a avut în vedere faptul că Istoricul Podurilor din Timişoara cuprinzând denumirile actuale, denumirile vechi şi denumirile populare, este prezentat în cartea cu acelaşi nume scrisă de ing. Jancsó Árpád, publicată la Editura Mirton Timişoara în anul 2001 şi s-a propus redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, după cum urmează: - PASARELA GELU situată între Strada Gelu şi Strada Crizantemelor îşi păstrează denumirea.

- PODUL MUNCII situat între Bulevardul Iuliu Maniu şi Strada George Pop de Băseşti se redenumeşte PODUL IULIU MANIU.

- PODUL EROILOR situat între Strada Iancu Văcărescu şi Strada Dimitrie Bolintineanu îşi păstrează denumirea.

2

- PODUL ŞTEFAN CEL MARE situat pe Bulevardul General Ion Dragalina se redenumeşte PODUL GENERAL ION DRAGALINA.

- PODUL METALIC situat între Strada Andrei Mureşeanu şi Strada Ady Endre îşi păstrează denumirea.

- PODUL TRAIAN situat pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 se redenumeşte PODUL MARIA.

- PODUL MITR. ANDREI ŞAGUNA situat între Bulevardul Mihai Viteazu şi Bulevardul Regele Ferdinand I se redenumeşte PODUL MIHAI VITEAZU.

- PODUL MICHELANGELO situat pe Strada Michelangelo îşi păstrează denumirea.

- PASARELA DINTRE PARCURI / PASARELA IOAN POLEN situată între Parcul Copiilor şi Strada J. H. Pestalozzi se redenumeşte PASARELA ÎNDRĂGOSTIŢILOR, având în vedere că în ultima perioadă a apărut obiceiul aplicării lacătelor de către perechile de îndrăgostiţi, obicei preluat şi din alte ţări.

- PODUL DECEBAL situat între Bulevardul Revoluţiei din 1989 şi Bulevardul 3 August 1919 se redenumeşte PODUL TRAIAN.

- PODUL DACILOR situat între Strada Dacilor şi Piaţa Badea Cârţan se redenumeşte PODUL DECEBAL.

- PODUL MIHAI VITEAZUL situat între Calea Dorobanţilor şi Strada Andrei Şaguna sau Piaţa Sarmizegetusa se redenumeşte PODUL ANDREI ŞAGUNA.

- PODUL MODOŞ, pod de cale ferată, situat în Zona Freidorf - Strada Carpenului – Strada Ioseph Gabriel, îşi păstrează denumirea.

Denumirile propuse de comisia municipală de denumiri se fac ca urmare a adreselor nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU domiciliată pe B-dul Mihai Eminescu nr.5 ap.3, respectiv cu nr. WW2016–000236/05.02.2016 a domnului CIUGUDEAN MIRCEA domiciliat pe str. Batania nr.62, întrucât pot crea confuzii şi derută în orientarea din oraş. -Strada cu denumirea „Dr. Ernest Neumann”, din ZONA TORONTALULUI – STR. ARTHUR RUBINSTEIN, tronsonul 1, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în STRADA „RABIN OPPENHEIMER”, Oppenheimer Zvi Hirsh ben David (1821-1859), supranumit „Gaon Rabbi Herschele Temeswarer”, un fost rabin, considerat cel dintâi lider spiritual atestat de comunitatea evreiască din Banat, personalitate religioasă ce s- a bucurat de recunoaştere europeană, iar mormântul său din cimitirul evreiesc din Timişoara, construit în stil mausoleu, a devenit un loc de pelerinaj pentru evrei şi neevrei, la propunerea comisiei municipale de denumiri ca urmare a adresei nr. SC2015–015288/10.06.2015 a Comunităţii Evreilor din Timişoara, cu sediul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5, depusă prin preşedinte Dr. Luciana Friedmann prin care ne adresează rugămintea ca strada Sinagogii din Fabric pe care dealtfel a şi locuit rabinul Ernest Neumann, cu denumirea acuală Episcop Josef Nischbach, să fie redenumită “Rabin Dr. Ernest Neumann” ţinând seama de fapul că „în toate marile oraşe europene cartierele evreieşti şi personalităţile au un spaţiu memorial” şi menţionează că „azi o foarte mică stradă periferică (pe care sunt doar două case) îi poartă numele”;

3

-Strada cu denumirea „Episcop Josef Nischbach”, din ZONA FABRIC, tronsonul 2, conform planului de situaţie anexat, pe care a locuit rabinul Ernest Neumann, să îşi schimbe denumirea în STRADA „RABIN DR. ERNEST NEUMANN”, DR.ERNEST NEUMANN (n.12 ian. 1917, satul Ceica, jud. Bihor – d.21 apr. 2004, Timişoara), un fost teolog iudaic român, care a îndeplinit funcţia de prim-rabin, apoi mare rabin al comunităţii evreilor din Timişoara (1949-2004), a aparţinut curentului neolog al iudaismui transilvănean, la propunerea Comunităţii Evreilor din Timişoara, cu sediul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 5, depusă prin preşedinte Dr. Luciana Friedmann;

- Strada nouă din ZONA CALEA SEVER BOCU, tronsonul 3, perpendiculară pe strada Constructorilor, situată între strada Constructorilor şi str. Ion Ionescu de la Brad, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „MIRCEA - DIMITRIE RAŢIU”, Mircea–Dimitrie Raţiu (n.11.0ct. 1923, Turda – d.2 sept. 2011, Turda), un fost om de ştiinţă român, inginer, doctor în ştiinţe tehnice, profesor onorific al Universităţii Politehnica din Timişoara, atribuirea de denumire de stradă se face la solicitarea S.C. VALERAM S.R.L. cu sediul pe str. Ion Ionescu de la Brad nr.9, iar denumirea „MIRCEA - DIMITRIE RAŢIU” se atribuie la propunerea d-lui Ioan Gheorghe Raţiu din Braşov prin care se solicită „atribuirea numelui unei străzi din Mun. Timişoara, cu numele Dr. Ing. Mircea–Dimitrie Raţiu”, în memoria distinsului om de ştiinţă; - Tronsonul de stradă nouă din ZONA CALEA MARIRILOR 1989 - STR. GAVRIL MUSICESCU, tronsonul 4, situat în prelungirea intrării Elisabeta Rizea, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „ELISABETA RIZEA” la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru; - Tronsonul de intrare cu denumirea Elisabeta Rizea aprobată prin HCL nr.149/2015 să îşi schimbe tipul de arteră în STRADĂ, deoarece strada face legătura între str. Gospodarilor şi Calea Martirilor 1989, la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru; - Tronsonul de stradă nouă din ZONA CALEA URSENI - UZINA DE APĂ, tronsonul 5, situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „IULIU PODLIPNY”, la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru; - Tronsonul de stradă nouă din ZONA MEHALA - STR. GRIGORE ALEXANDRESCU, tronsonul 6, situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „PETRU VINTILĂ”, la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru; - Tronsonul de stradă nouă, din ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR, tronsonul 7, situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „ALEXANDRU JEBELEANU”, la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru; - Strada nouă din ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR, tronsonul 8, situată între strada Szeged şi strada Maria Dogaru, perpendiculară pe strada Alexandru Jebeleanu, paralelă cu strada Petru Bandu, fiind situată la nord – est de aceasta din urmă, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „SLT. IOAN – LUCIAN LEUŞTEAN”, Ioan–Lucian LEUŞTEAN (n.23.10.1986, Drobeta Turnu – Severin - d.2011) - Sublocotenent (post mortem), cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, militar erou

4

care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi, fiind rănit foarte grav de explozia unui dispozitiv improvizat în Afganistan, ulterior decedând într-un spital din Germania, atribuirea de denumire se face la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru, iar denumirea se atribuie la propunerea Ministerului Apărării Naţionale – Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, propunere ca numele sublocotenentului (post mortem) „Ioan – Lucian LEUŞTEAN” să facă obiectul „atribuirii sau schimbării denumirii unor străzi de pe raza municipiului Timişoara”, „având în vedere că militarul erou şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi”; - Strada nouă din ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR, tronsonul 9, perpendiculară pe strada Corneliu Ursu, paralelă cu strada Maria Dogaru, fiind situată la nord–vest de strada Maria Dogaru, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „SLT. IOAN GROSARU”, Ioan GROSARU (n.24.oct.1972, loc. Fălticeni, jud. Suceava - d.21.sept.2007, Tallil, Iraq) - Sublocotenent (post mortem), cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, militar erou care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi, fiind ucis de explozia unui proiectil perforant autoforjabil care a lovit transportorul în care se afla împreună cu alţi 4 militari ai Batalionului 32 Infanterie „Mircea” în zona Tallil, Iraq, atribuirea de denumire se face la propunerea Serviciului Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru, iar denumirea se atribuie la propunerea Ministerului Apărării Naţionale – Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, propunere ca numele sublocotenentului (post mortem) „Ioan GROSARU” să facă obiectul „atribuirii sau schimbării denumirii unor străzi de pe raza municipiului Timişoara”, „având în vedere că militarul erou şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi”; - Piaţa cu denumirea „LEONARDO DA VINCI”, din ZONA CAMPUS UNIVERSITAR, tronsonul 10, situată în sensul giratoriu de pe Bulevardul Vasile Pârvan, cu axul Strada Michelangelo - Strada Cluj, conform planului de situaţie anexat, să îşi schimbe denumirea în PIAŢA „MICHELANGELO”, la propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu. - Strada nouă din ZONA CETATE, tronsonul 11, situată între Piaţa Libertăţii şi Piaţa Sfântul Gheorghe, respectiv între strada 9 Mai şi strada General Praporgescu, perpendiculară pe aceste două străzi între imobilele cu numerele poştale nr.1 şi nr.3 de pe str. 9 Mai, conform planului de situaţie anexat, să poarte denumirea STRADA „GRUPUL SIGMA”, la propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu; GRUPUL SIGMA – fenomen cultural curajos şi unic în creaţia artistică timişoreană a anilor ’70, decisiv în racordarea culturii româneşti la tendinţele majore ale artei europene contemporane, a fost fondat în anul 1969 în Timişoara de către artiştii Ştefan Bertalan, Constantin Flondor Străinu, Doru Tulcan, la care s-au alăturat ulterior artiştii Ioan Gaita şi Elisei Rusu, precum şi, în anul 1970, matematicianul Lucan Codreanu. Iniţial a existat gruparea 111 formată din Roman Cotoşman, Bertalan şi Flondor, care s-a dezintegrat după plecarea lui Cotoşman în Philadelphia, SUA, în anul 1969. Deşi grupul se formase încă din anul 1969, numele Sigma a apărut doar după adrearea matematicianului Codreanu în 1970, nume derivat din simbolul matematic pentru „sumă”, denumirea Sigma (iniţial Sigma I), însemnând “sumă de unităţi”, sumă de individualităţi. Din grup au mai făcut parte plasticienii Diet Sayler, Zoltan Molnar, Toma Viorel, „laboratorul” principal al grupului fiind Liceul de Arte Plastice Timişoara.

5

Prin adresa nr.SC2016-11808/13.05.2016 Instituţia Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.41 din data 12.05.2016 cu Anexa 1, a Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care a aprobat lista cu propunerile transmise de noi prin adresa nr.CT2016 – 1648 / 12.04.2016 cu modificările stabilite de comisia judeţeană de denumiri, în sensul respingerii a 7 propuneri dintre cele 8 înaintate de redenumire a podurilor, propunerile respinse fiind cele pentru podurile Ştefan cel Mare, Traian, Mitr. Andrei Şaguna, Decebal, Dacilor, Mihai Viteazul şi pentru pasarela dintre Parcuri / Pasarela Ioan Polen respectiv în sensul aprobării cu menţiune a schimbării denumirii de stradă în „Rabin Dr. Ernest Neumann” şi anume „se aprobă, cu propunerea ca denumirea Episcop Josef Nischbach să fie atribuită unei străzi”, însă avizul Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, are caracter consultativ, conform art.5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată. In Anexa nr.1 sunt prezentate Lista cu denumirile podurilor peste Bega din Municipiul Timişoara, în Anexa nr.2 sunt prezentate planurile de situaţie ale podurilor peste Bega, în Anexa nr.3 sunt prezentate Tabelul privind atribuirea respectiv schimbarea de denumiri la străzi şi o piaţă din Municipiul Timişoara, Procesul Verbal de Şedinţă al comisiei municipale de denumiri din data de 23.03.2016 şi Hotărârea Comisiei Judeţene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 41 din data 12.05.2016 cu Anexa 1, iar în Anexa nr.4 sunt prezentate planurile de situaţie ale străzilor şi pieţei. ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN DRĂGOI DIRECTOR D.C.T.D.D. DIRECTOR EXECUTIV D.U. LAURA KOSZEGI EMILIAN SORIN CIURARIU ŞEF SERVICIU T.B.D.U.C. CONSILIER MIRELA PASCU MIRON FRĂŢILĂ CONSILIER JURIDIC GABRIELA IOVA Red./Dact. MF. Expl.2 Cod FO 53-01, Ver.2

Atasament: ANEXA_3..pdf

ANEXA nr.3 la HCL nr………………

TABEL

privind atribuirea respectiv schimbarea de denumiri la străzi şi o piaţă din Municipiul Timişoara.

1. ZONA TORONTALULUI – STR. ARTHUR RUBINSTEIN

TRONSONUL 1 STRADA „RABIN OPPENHEIMER” Strada cu denumirea Dr. Ernest Neumann care îşi schimbă denumirea. Oppenheimer Zvi Hirsh ben David (1821-1859), supranumit „Gaon Rabbi Herschele Temeswarer”, a fost rabin, considerat cel dintâi lider spiritual atestat de comunitatea evreiască din Banat, personalitate religioasă ce s-a bucurat de recunoaştere europeană, iar mormântul său din cimitirul evreiesc din Timişoara, construit în stil mausoleu, a devenit un loc de pelerinaj pentru evrei şi neevrei.

2. ZONA FABRIC

TRONSONUL 2 STRADA „RABIN DR. ERNEST NEUMANN” Strada cu denumirea Episcop Josef Nischbach care îşi schimbă denumirea, pe care a locuit rabinul Ernest Neumann. DR. ERNEST NEUMANN (n.12 ian. 1917, satul Ceica, jud. Bihor – d.21 apr. 2004, Timişoara), a fost un teolog iudaic român, care a îndeplinit funcţia de prim-rabin, apoi mare rabin al comunităţii evreilor din Timişoara (1949-2004). A aparţinut curentului neolog al iudaismui transilvănean. 3. ZONA CALEA SEVER BOCU

TRONSONUL 3 STRADA „MIRCEA - DIMITRIE RAŢIU” Stradă nouă, perpendiculară pe strada Constructorilor, situată între strada Constructorilor şi str. Ion Ionescu de la Brad. Mircea–Dimitrie Raţiu (n.11.0ct. 1923, Turda – d.2 sept. 2011, Turda). Dr. Ing. Mircea–Dimitrie Raţiu, a fost om de ştiinţă român, inginer, doctor în ştiinţe tehnice, profesor onorific al Universităţii Politehnica din Timişoara. 4. ZONA CALEA MARIRILOR 1989 - STR. GAVRIL MUSICESCU

TRONSONUL 4 STRADA „ELISABETA RIZEA” Tronson de stradă nouă situat în prelungirea intrării Elisabeta Rizea. Tronsonul de intrare cu denumirea Elisabeta Rizea aprobată prin HCL nr.149/2015 îşi schimbă tipul de arteră în STRADĂ, deoarece strada face legătura între str. Gospodarilor şi Calea Martirilor 1989.

2

5. ZONA CALEA URSENI - UZINA DE APĂ

TRONSONUL 5 STRADA „IULIU PODLIPNY” Tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume, la sud-vest de Calea Urseni. 6. ZONA MEHALA - STR. GRIGORE ALEXANDRESCU TRONSONUL 6 STRADA „PETRU VINTILĂ” Tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. 7. ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR

TRONSONUL 7 STRADA „ALEXANDRU JEBELEANU” Tronson de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu acelaşi nume. 8. ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR

TRONSONUL 8 STRADA „SLT. IOAN – LUCIAN LEUŞTEAN” Stradă nouă situată între strada Szeged şi strada Maria Dogaru, perpendiculară pe strada Alexandru Jebeleanu, paralelă cu strada Petru Bandu, fiind situată la nord – est de aceasta din urmă. Ioan – Lucian LEUŞTEAN (n.23.10.1986, Drobeta Turnu – Severin - d.2011) - Sublocotenent (post mortem), cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, militar erou care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi, fiind rănit foarte grav de explozia unui dispozitiv improvizat în Afganistan, ulterior decedând într-un spital din Germania. 9. ZONA TORONTALULUI – AEROPORT UTILITAR

TRONSONUL 9 STRADA „SLT. IOAN GROSARU” Stradă nouă perpendiculară pe strada Corneliu Ursu, paralelă cu strada Maria Dogaru, fiind situată la nord – vest de strada Maria Dogaru. Ioan GROSARU (n.24.oct.1972, loc. Fălticeni, jud. Suceava - d.21.sept.2007, Tallil, Iraq) - Sublocotenent (post mortem), cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, militar erou care şi-a slujit patria cu onoare şi devotament până la sacrificiul propriei vieţi, fiind ucis de explozia unui proiectil perforant autoforjabil care a lovit transportorul în care se afla împreună cu alţi 4 militari ai Batalionului 32 Infanterie „Mircea” în zona Tallil, Iraq.

3

10. ZONA CAMPUS UNIVERSITAR

TRONSONUL 10 PIAŢA „MICHELANGELO” Piaţa cu denumirea „LEONARDO DA VINCI”, care îşi schimbă denumirea, situată în sensul giratoriu de pe Bulevardul Vasile Pârvan, cu axul Strada Michelangelo - Strada Cluj. 11. ZONA CETATE

TRONSONUL 11 STRADA „GRUPUL SIGMA” Stradă nouă situată între Piaţa Libertăţii şi Piaţa Sfântul Gheorghe, respectiv între strada 9 Mai şi strada General Praporgescu, perpendiculară pe aceste două străzi între imobilele cu numerele poştale nr.1 şi nr.3 de pe str. 9 Mai. GRUPUL SIGMA – fenomen cultural curajos şi unic în creaţia artistică timişoreană a anilor ’70, decisiv în racordarea culturii româneşti la tendinţele majore ale artei europene contemporane, a fost fondat în anul 1969 în Timişoara de către artiştii Ştefan Bertalan, Constantin Flondor Străinu, Doru Tulcan, la care s-au alăturat ulterior artiştii Ioan Gaita şi Elisei Rusu, precum şi, în anul 1970, matematicianul Lucan Codreanu. Iniţial a existat gruparea 111 formată din Roman Cotoşman, Bertalan şi Flondor, care s-a dezintegrat după plecarea lui Cotoşman în Philadelphia, SUA, în anul 1969. Deşi grupul se formase încă din anul 1969, numele Sigma a apărut doar după adrearea matematicianului Codreanu în 1970, nume derivat din simbolul matematic pentru „sumă”, denumirea Sigma (iniţial Sigma I), însemnând “sumă de unităţi”, sumă de individualităţi. Din grup au mai făcut parte plasticienii Diet Sayler, Zoltan Molnar, Toma Viorel, „laboratorul” principal al grupului fiind Liceul de Arte Plastice Timişoara.

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., actualizată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.1518/ 01.10.2013

Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipiului Timişoara

Atasament: ANEXA_1.pdf

ANEXA nr.1 la HCL nr………………

LISTA CU DENUMIRILE PODURILOR PESTE BEGA DIN MUNICIPIUL TIMŞOARA

1. PASARELA GELU Pasarela care îşi păstrează denumirea, situată între Strada Gelu şi Strada Crizantemelor.

2. PODUL IULIU MANIU Podul cu denumirea Podul Muncii care se redenumeşte, situat între Bulevardul Iuliu Maniu şi Strada George Pop de Băseşti. 3. PODUL EROILOR Podul care îşi păstrează denumirea, situat între Strada Iancu Văcărescu şi Strada Dimitrie Bolintineanu. 4. PODUL GENERAL ION DRAGALINA Podul cu denumirea Podul Ştefan cel Mare care se redenumeşte, situat pe Bulevardul General Ion Dragalina. 5. PODUL METALIC Podul metalic care îşi păstrează denumirea, situat între Strada Andrei Mureşeanu şi Strada Ady Endre. 6. PODUL MARIA Podul cu denumirea Podul Traian care se redenumeşte, situat pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, în zona pieţei Sfânta Maria. 7. PODUL MIHAI VITEAZU Podul cu denumirea Podul Mitr. Andrei Şaguna care se redenumeşte, situat între Bulevardul Mihai Viteazu şi Bulevardul Regele Ferdinand I. 8. PODUL MICHELANGELO Podul care îşi păstrează denumirea, situat pe Strada Michelangelo. 9. PASARELA ÎNDRĂGOSTIŢILOR Pasarela cu denumirea Pasarela dintre Parcuri / Pasarela Ioan Polen care se redenumeşte, situată între Parcul Copiilor şi Strada J. H. Pestalozzi, redenumirea se face

2

având în vedere că în ultima perioadă a apărut obiceiul aplicării lacătelor de către perechile de îndrăgostiţi, obicei preluat şi din alte ţări. 10. PODUL TRAIAN Podul cu denumirea Podul Decebal care se redenumeşte, situat între Bulevardul Revoluţiei din 1989 şi Bulevardul 3 August 1919, în zona pieţei Traian. 11. PODUL DECEBAL Podul cu denumirea Podul Dacilor care se redenumeşte, situat între Strada Dacilor şi Piaţa Badea Cârţan. 12. PODUL ANDREI ŞAGUNA Podul cu denumirea Podul Mihai Viteazul care se redenumeşte, situat între Calea Dorobanţilor şi Strada Andrei Şaguna sau Piaţa Sarmizegetusa. 13. PODUL MODOŞ Podul de cale ferată care îşi păstrează denumirea, situat în Zona Freidorf - Strada Carpenului – Strada Ioseph Gabriel.

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., actualizată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.1518/ 01.10.2013

Secretar: Miron Frăţilă - consilier la Primăria Municipiului Timişoara Red./Dact. MF. Expl. 2