keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1, la preţul de 56.950 euro

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 210/28.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1, la preţul de 56.950 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2016- 28218/18.11.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -027893 din 15.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către TONENCHI VLAD , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă cu adresa în Timişoara strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD1, înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII;
Având în vedere adresa nr. 3183 din 10.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş,
Având în vedere adresa cu nr. SC2016 -027893 din 17.11.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
Având în vedere adresa cu nr. SC2016 -027893 din 17.11.2016 a Biroului Scoli Spitale
Având în vedere adresa cu nr. SC2016 -027893 din 17.11.2016 a Biroului Sport Cultura
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36 ,alin.(2) , lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1 ,înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII, la preţul de 56.950 euro.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2, prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului TONENCHI VLAD;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: L.BLAGA_NR.1,_SAD1-56.950_EURO.pdf

l ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1, la preţul de 56.950 euro.

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -027893 din 15.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de cătreTONENCHI VLAD , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă cu adresa în Timişoara strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD1, înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII.

Spaţiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 33,10 de mp şi un preţ de vânzare de 56.950 euro , respectiv de aproximativ 1720,55 euro /mp.Este format din 3 încăperi la parter,cu 0,37% cote părţi comune şi 24/6230mp teren în proprietate.

Având în vedere adresa nr. 3183din 10.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 1, situat în strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, inclus în Situl urban,, Cartierul Cetatea Timişoara,, cu cod TM-II-s- A-06095, poziţia 60 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016-027893 din17.11.2016 că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-027893 din 17.11.2016, Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016-027893 din 17.11.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                       

                        Cod FO 53‐01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din strada Lucian Blaga nr.1, etaj parter,ap. nr.SAD1, identificat cu C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo275/CIII , la preţul de 56.950 euro.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    SERVICIUL JURIDIC 

 

 

       

 

 

                                                               Cod FO 53‐01,ver.2 

  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CABINET VICEPRIMAR 2 COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2016-027893/16.11.2016

CĂTRE, DIRECŢIA URBANISM

-Biroul Reabilitare şi Dezvoltare Urbană-

Alăturat vă înaintăm copie după adresa înregistrată cu nr. de mai sus, primită de la TONENCHI VLAD in calitate de proprietar al spatiului cu alta destinatie decît aceea de locuinţă prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara sa-şi exprime dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a acestuia la preţul de 56.950 euro.

Spaţiul este situat în imobilul cu adresa în Timişoara ,strada Lucian Blaga nr.1, etaj parter,ap. SAD1, înscris în C.F. nr.404519-C1-U38, nr.topo 275/CIII, având o suprafaţă utilă de 33.10 mp, pentru care proprietarul solicită un preţ de vânzare de 1.720.55 euro/mp.

Imobiul situat la adresa de mai sus este înscris în Lista Monumentelor Istorice-2015, poz.60 conform adresei nr. 3183 din 10.11.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, motiv pentru care, vă rugăm să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

Având în vedere că, biroul dumneavoastră are în sarcini utilizarea patrimoniului imobiliar, în vederea încurajării dezvoltării locale, vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest spatiu prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara.

Totodată, având în vedere adresa nr.SC2013-8474 din 03.04.2013, primită de la Comisia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii Publice şi Comerţ, Regii Autonome şi Societăţi Comerciale, din cadrul Consiliului Local, vă rugăm să ne transmiteţi, odată cu răspunsul la prezenta, detalii despre starea fizică a imobilului amplasare(localizare), valoare istorică etc., susţinute prin planşe, fotografii, etc.

Vă mulţumim pentru colaborare .

CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CABINET VICEPRIMAR 2 COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2016-027893/16.11.2016

CĂTRE,

BIROUL SCOLI ,SPITALE

Alăturat vă înaintăm copie după adresa înregistrată cu nr. de mai sus, primită de la

TONENCHI VLAD in calitate de proprietar al spatiului cu alta destinatie decît aceea de locuinţă SAD1,prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara sa-şi exprime dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a acestuia la preţul de 56.950 euro.Suprafaţa utilă a acestuia este de 33,10mp.

Tinand cont ca imobilul este inclus in Lista Monumentelor Istorice-2015,pozitia nr. 60, va rugam sa ne comunicati cu celeritate punctul dumneavoastra de vedere, in ceea ce priveste exercitarea dreptului de preemtiune, importanţa achiziţionării respectivului imobil pentru domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

Va mulţumim pentru colaborare . CONSILIER,

LUMINIŢA MIRICĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CABINET VICEPRIMAR 2 COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2016-027893/16.11.2016

CĂTRE,

BIROUL SPORT, CULTURA

Alăturat vă înaintăm copie după adresa înregistrată cu nr. de mai sus, primită de la TONENCHI VLAD in calitate de proprietar al spatiului cu alta destinatie decît aceea de locuinţă prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara sa-şi exprime dreptul de preemţiune in baza Legii nr.422/2001 actualizata, la intenţia de înstrăinare a acestuia . Spatiul are adresa in Timisoara, strada Lucian Blaga nr.1, etaj parter, nr. ap. SAD1,are o suprafata utila de 33.10mp iar pretul de vanzare este de 56.950 euro, respectiv de 1720,55 euro/mp.

Tinand cont ca imobilul este inclus in Lista Monumentelor Istorice-2015,pozitia nr. 60, va rugam sa ne comunicati cu celeritate punctul dumneavoastra de vedere, in ceea ce priveste exercitarea dreptului de preemtiune, importanţa achiziţionării respectivului spatiu pentru domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

Va mulţumim pentru colaborare . CONSILIER,

LUMINIŢA MIRICĂ