keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 215/28.11.2016 privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 215/28.11.2016
privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-27235/08.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 27235/07.11.2016 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Statul de Funcţii şi Organigrama la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara conform Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea

şi aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Având în vedere referatul Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara înregistrat cu nr.E0106/07.11.2016 privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii şi a organigramei ;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea statului defuncţii şi a organigramei , conform anexei nr.1 prezentată de Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL RESURSE UMANE SC2016 – 27235/08.11.2016

Atasament: Anexa_1.pdf

SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA Str.Hector, nr.1 Categoria 2 Nr.Paturi -1018 CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII pentru personalul platit din asigurari valabil din 01.10.2016 Nr. CRT FUNCTIA CUANTUM POST Manager Director Medical Director Fin.Contabil Director Ingrijiri Medicale Medic Sef Sectie /Laborator 22 Medic Primar 203 Medic specialist 76.5 Medic E = Medic rezident an III = o Medic rezident an | Ha = Farmacist Sef H- N Farmacist = UV Asistent social S pr. Ha = Biochimist specialist 15 Biolog pr. 16 Biolog spec. 17 Biolog 18 Chimist pr. 19 Fizician medical 20 Fizician deb. 21 Fiziokinetoterapeut pr. 22 Fiziokinetoterapeut spec. 23 Fiziokinetoterapeut 24 Kinetoterapeut pr. 25 Logoped 26 Psiholog practicant 27 Psiholog specialist 28 Psiholog stagiar 29 Profesor CFM pr. |n Vo 30 Asistent medical S pr. 0 un 31 Asistent medical S N - 32 Asistent medical S deb. 33 Asistent medical SSD pr. N = 34 Asistent medical SSD 35 Asistent medical PL pr. 470 MEA IIS lua 2P 1 20fl6 APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

36 Asistent medical PL 115 37 Asistent medical PL deb 30 38 Asistent medical pr. 10 39 Asistent laborator S 40 Asistent laborator PL 41 Asistent farmacie PL.pr 42 Asistent farmacie PL 43 Asistent radiologie PL pr. 44 Asistent radiologie PL deb PIS|UININI- 45 Tehnician rad.imag.S - Ww 46 Tehnician rad.imag.S deb. 47 Tehnician rad.imag.S pr. 48 Tehnician san.lab.SSD pr. 49 Moasa S pr 50 Moasa S 51 Sora medicala pr. 52 Oficiant medical pr. 53 Autopsier 54 Autopsier deb. 55 Registrator medical pr. N o 56 Statistician medical pr. Ha ] 57 Registrator medical N Ww 58 Statistician medical N 59 Registrator medical deb Ww 60 Infirmiera 197 61 Infirmiera deb. 30 62 Brancardier 63 Ingrijitoare curatenie 92 64 Sef Serviciu 65 Sef Birou 66 Consilier Juridic N 67 Consilier Juridic deb H- 68 Economist IA = o 69 Inginer IA 70 Programator IA 71 Economist | 72 Inginer | 73 Economist II 74 Economist deb. 75 Ingineri ll 76 Preotil 77 Auditor | 78 Subinginer | 79 Operator calc. | 80 Operator controlor date 81 Referent de spec.l 82 Referent IA em] |v

83|Secretar 84|Functionar s 85|Casier 1 86|Arhivar 1 87|Magaziner 3 88|Garderobier 45 89|Portar 29 90|Sofer II 6 91|Muncitor achizitor | 92|Muncitor | 19 93|Muncitor Il 23 94|Muncitor Ill 6 95|Muncitor IV 22 96|Muncitor necal.l 4 TOTAL 1692 MANAGER DIR.FIN.CONT DR.OPREA MARIA OLIMPIA EC.DAMIAN GEORGETA SEF SERV RUONS EC.TICUS IONICA

1 LA IL 25 dm 26 SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA APROBAT Str.Hector, nr.1 Categoria 2 PRIMAR Nr.Paturi -1018 NICOLAE ROBU CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII SI pentru personalul platit de la bugetul asigurarilor de sta valabil din 01.10.2016 Nr. CRT FUNCTIA CUANTUM POST 1|Medic Sef Upu 1 2|Medic primar 15.5 3|Medic specialist 6 4|Medic 2 5|Medic stomatolog i 6|Medic rezident an VI 2 7|Medic rezident an V 43 8|Medic rezident an IV 68 9|Medic rezident an Ill 127 10|Medic rezident an Il 140 11|Medic rezident an | 120 12|Farmacist rezident an Ill 8 13|Biolog 1 14|Asistent social S pr. 1 15| Asistent medical S pr. 4 16|Asistent dentar SSD 1 17|Asistent medical PL pr. 14 18|Asistent medical PL 11 19|Asistent medical PL deb 1 20|Registrator medical 3 21|Registrator medical deb 2 22|Infirmiera 5 23|Infirmiera deb. 1 24|Brancardier 8 25|Ingrijitoare curatenie 6 TOTAL 588.5 MANAGER DIR.FIN.CONT SEF SERV RUONS DR.OPREA MARIA OLIMPIA EC.DAMIAN GEORGETA EC.TICUS IONICA

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA £L LR 2 (5 clan SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA 28-11. POLE UNITATE CATEGORIA A II-A TOTAL PATURI: 1018, SPITALIZARE DE ZI: 66. ORGANIGRAMA MANAGER ] [ SERVICIUL R.U.O.N.S. COMPARTIMENTUL AUDIT| , 1 INTERN SERVICIUL INFECTII NOZOCONIALE 5 BIROUL APROVIZIONARE - TRANSPORT COMPARTIMENTUL JURIDIC 2 ua MUNCITORI: 13,5 BIROUL TEHNIC 145 LL] SERVICIUL DE STATISTICA | MUNCITORI: 43, MEDICALA BIROUL ADMINISTRATIV TE MUNCITORI: 67,5 _—_ BIROU L ACHIZITII COMPARTIM. SECURITATEA MUNCII, PSI, PROT.CIVILA SI SITUATII 2 PUBLICE,CONTRACTE SI 1+9 DE URGENTA INFORMATICA. UNITATE DE TRANSFUZIE 5 [ I 1 m SANGUINA | DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR MEDICAL DE INGRIJIRI FINANCIAR —] UNITATE DE TRANSFUZIE [ [ _ 1 I I șI da [ I SANZUINA V 4 5 -„ |lave | 3 Sa 5 z 23 5 Eu 58 TI ÎI Z i < u uG JOE i = 5 x = ||8 55 ||3s*< 83 ua m 3 ua a a 3 Se o = < = o o 925 5 & o E FEB 25 E < TI o = = E z3 șa = 5 E nur E E g < = u & E55 SI = £ u z Dug < 2 | “ = o ua Serg € ast a g 5 | |*E 5 3||P[||<z||<> E 3 = E <3to || e z||o||E|| us ||ESE< Sa 5 ic x = SE e Ș < Su "SE o și 529 e NN 82 3 B £ su 3 el 88 E 3 9 a 5 seg = 5 >||3 ua 58 a E 5 o Eu S s a z a? ui o m E 323 3 aj [312 >3 ||uzu 55% o n ssa 3 = Fz ||58Z şEs e i ms = 25 ||z>s Ss nu < = E E Sua = a so SGS n Su ui 5 ui O 8 x o Ss E T164,5| | 20190245 71136 TH8 15 T 121 115 15 TOTAL PERSONAL: 2174 TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE: 37 TOTAL FUNCTII DE EXECUTIE : 1615 MEDICI REZIDENTI: 517 FARMACISTI REZIDENTI : 5