keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/30.03.2004 privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa în vederea administrării unui Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mental ale căror familii se află temporar în imposibilitate de a-şi îngriji copilul

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 92/30.03.2004
privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa în vederea administrării unui Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mental ale căror familii se află temporar în imposibilitate de a-şi îngriji copilul


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea formulată de d-na consilier Eva Forika şi de dl. consilier Pavel Ţepeneu;
Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 476/18.03 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (s) şi (x) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa, pe o perioadă de 5 ani, în vederea administrării unui "Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mental ale căror familii se află temporar în imposibilitate de a-şi îngriji copilul", în următoarele condiţii:
Pct. 1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara se obligă:
- să asigure plata salariilor a 6 absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ- la nivelul de salarizare asigurat angajaţiilor serviciilor similare ale Primăriei pe posturi de pedagog recuperator - angajaţi de asociaţie pentru acordarea serviciilor specifice;
Pct. 2 Asociaţia Societatea Română Speranţa se obligă:
- să afecteze imobilul proprietatea sa, situat în Timişoara, str. ana Ipătescu nr. 54, Centrului de tranzit care face obiectul cooperării, clădirea rămânând în proprietatea asociaţiei;
- să angajeze personal calificat pentru acordarea serviciilor de care beneficiază atât familiile în cauză, cât şi copilul cu handicap;
- să asigure hrana necesară centrului de zi din fonduri proprii;
- să întocmească rapoarte semestriale despre activitatea de protecţie şi asistenţă socială oferite;
- să asigure asistenţa specifică tuturor familiilor cu copii cu handicap mental aflate în criză, fără discriminare, în condiţiile determinare determinate prin contract;
- să menţioneze pe actele şi documentele care se referă la acest centru de tranzit faptul că el se realizează cu sprijinul Consiliului Local Timişoara
Durata cooperării poate fi prelungită cu aprobarea Consiliului Local.
Art.2: Centrul de tranzit va fi administrat de Asociaţia Societatea Română Speranţa şi va avea o capacitate minimă de cazare de 10 copii. Asociaţia are obligaţia de a depune spre aprobare Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local rapoarte semestriale despre activitatea de protecţie şi asistenţă socială oferite.
Art.3: Consiliul Local al Municipiului Timişoara împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să încheie Contractul de cooperare cu Asociaţia Societatea Română Speranţa, cu respectarea prezentei hotărâri.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia Societatea Română Speranţa şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei Societatea Română Speranţa
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI