keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 87/26.02.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Ana Ipătescu nr.54 Societăţii Române SPERANŢA

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 87/26.02.2008
privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Ana Ipătescu nr.54 Societăţii Române SPERANŢA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 000616/05.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.250 alin.(1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului datorat bugetului local pentru anul 2008 Societăţii Române Speranţa, pentru clădirea situată în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54, CF nr.1754 Chişoda, nr. cadastral 1855/635/-637/b.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţieie Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Societăţii Române SPERANŢA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul C.D. Loga nr.1, C.I.F. 21666630, tel/fax 0256-293606, www.primariatm.ro

DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Nr.____________________ din________ 2007,

APROBAT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Ana Ipătescu nr.54

Societăţii Române SPERANŢA

În conformitate cu prevederile art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, nu se datorează impozit, prin efectul legii, pentru clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local. Societatea Română Speranţa, cu sediul în Timişoara, str. Fagului nr.17, depune la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara cererea înregistrată cu nr.SC2008-000616/15.01.2008, prin care solicită acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54, în temeiul prevederilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, modificată, invocat mai sus.

Societatea Română Speranţa este o asociaţie cu personalitate juridică dobândită prin sentinţa civilă nr.333/14.06.1990 a Judecătoriei Timişoara, neguvernamentală şi nesubordonată vreunei orientări politice. Potrivit statutului societăţii autentificat sub nr.313/29.01.2001, societatea are scop caritativ, nepatrimonial şi nu distribuie profit. Potrivit declaraţiei pe proprie răspundere a Preşedintelui Societăţii Române Speranţa, D-na Cornelia Cojanu, în imobilul pentru care se solicită scutirea de impozit, situat în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54, se desfăşoară o activitate socială, funcţionând centrul respite / centrul de criză pentru copiii cu handicap mintal din Timişoara, centru acreditat de către Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judeţului Timiş. Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Timiş a emis Decizia nr.43/02.03.2005, prin care s-a acordat acreditarea de furnizor de servicii sociale Societăţii Române Speranţa, în conformitate cu prevederile art.12, alin.(2) din anexa nr.2 a HG nr.1024/2004. Menţionăm că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.92/2004 privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu Asociatia Societatea Româna Speranta în vederea administrarii unui Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mental ale căror familii se afla temporar în imposibilitate de a-si îngriji copilul, s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu Asociaţia Societatea Româna Speranţa, pe o perioada de 5 ani, în vederea administrării unui "Centru de tranzit pentru copiii cu handicap mental ale căror familii se afla temporar în imposibilitate de a-si îngriji copilul", situat în imobilul din Str. Ana Ipătescu nr.54, Timişoara. Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea scutirii la plata impozitului datorat bugetului local pentru anul 2008 Societăţii Române Speranţa, pentru clădirea situată în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54, CF nr.1754 Chişoda, nr. cadastral 1855/635/-637/b.

DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO