keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 503/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 503/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-3265/03.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf, având ca beneficiar pe SC ALIMTEX SRL, întocmit conform Proiectului nr. 13/2007, realizat de SC STUDIO 3D SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+2E+M/Er, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-003247/12.07.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi minim 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3:Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 5.755 mp este înscris în C.F. nr. 143090, nr. cadastral A 1348/1/1, fiind proprietatea firmei SC ALIMTEX SRL.

Art. 4:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 :Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC ALIMTEX SRL;
- Proiectantului SC STUDIO 3D SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Centura_Freidorf.pdf

ROMÂNIA SE APROBA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr.U22007-003265/04.12.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si

depozitare – atelier reparatii auto”, Drum Centura Freidorf, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-003265/29.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare - atelier reparatii auto”, Drum Centura Freidorf, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3497/29.06.2006 prelungit; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu, "Constructii pentru servicii si depozitare - atelier reparatii auto”, Drum Centura Freidorf, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului S.C. ALIMTEX S.R.L. şi a fost elaborată de S.C. STUDIO 3D S.R.L., proiect nr. 13/2007. Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare - atelier reparatii auto”, Drum Centura Freidorf, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara si este adiacent Drumului de Centura Freidorf.

Prin P.U.G. Timişoara pentru acest amplasament este stabilită funcţiune mixta de locuinte si functiuni complementare, servicii si industrie, cu interdicţie de construire până la elaborarea PUZ/PUD.

Propunerile din documentaţie sunt corelate cu documentaţiile de urbanism aprobate în zonă, respectiv cu P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 102/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţie hală parter", strada Ovidiu Cotruş, Timişoara Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Terenul, în suprafaţa de 5.755 mp este înscris în C.F. nr 143090 Timisoara, nr. cadastral A 1348/1/1, arabil intravilan extins, proprietatea lui S.C. ALIMTEX S.R.L., cu interdicţie de înstrăinare, grevare, demolare, restructurare, închiriere în favoarea băncii BRD GSG SA Bucureşti suc. Timis.

Prin documentaţie se propune realizarea unei unitati de industrie mica si servicii, cu spatiile aferente pentru birouri.

Pentru deservirea rutieră a parcelelor, se propune realizarea a doua accese principale de pe De 1266 – segment din Centura Freidorf si un acces secundar de pe drumul proiectat, preluat din P.U.D. aprobat prin H.C.L. 113/2006. Drumurile si platformele de incinta vor fi proiectate conform normativelor in vigoare si gabaritate astfel incat sa asigure accesul autovehiculelor pe perimetrul terenului.

Accesul la parcelă şi deservirea rutieră se va face in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie TH2007-003247/12.07.2007. Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 55% CUT maxim = 2,0

Regim maxim de înălţime – S+P+2E+M/Er Spaţii verzi minim 20% din suprafaţa terenului

Prin prezentul P.U.D. "Constructii pentru servicii, productie si depozitare atelier reparatii auto”, Drum Centura Freidorf, Timişoara”, nu se încalcă prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru servicii si depozitare - atelier reparatii auto”, Drum Centura Freidorf, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER CONSILIER, Ing. Liliana IOVAN Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact G.P.

Atasament: 03PUD_CENTURA_Reglementari.pdf

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

P.U.D. CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI DEPOZITARE

DRUM CENTURA FREIDORF TIMISOARA

Proiect:P.U.D. - CONSTRUCTII SERVICII SI DEPOZITARE Amplasament:TIMISOARA DRUM CENTURA FREIDORF

CF 143090 NR. TOP A 1348/1/1 Beneficiar: S.C. ALIMTEX S.R.L.

Data:07.2007

Proiect nr.: 13/2007

P+...

PropusExistent mp. mp.%

100 %

Bilant teritorial

100 Zona functionala

REGLEMENTARI URBANISTICE

Supraf. amplasament Teren liber

LEGENDA Limite parcele conform CF Limita teren studiat in PUD Zona servicii, depozitare existenta Zona servicii, depozitare propusa Zona de implantare a constructiilor Regim maxim de inaltime Zona rezervata pentru modernizarea retelei stradale Acces la parcela

100 Zona drumuri

- - - -

- -

max.55% 1loc/150mp

min.20%

Zona servicii, depozitare - constructii - parcari - spatii verzi

Profil transversal Drum propus PTT 2 preluat din P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 102/2004

5.7555.755 5.755

Amplasarea cladirilor pe parcela fata de frontul stradal si limita posterioara

- cu retragere min. 10,0m fata de limitele laterale

- cu retragere min. 3,0m

281,28 5.473,72 95,11

4,89

Indici de construibilitate P.O.T.max.=55% C.U.T.max.=2,0

Regim inaltime S+P+2E+M/Er Hmax.cornisa=12,00m

2.5%2.5% trotuar 2.0%2.0% z.v.z.v.

1.501.50 12.00

1.501.50 6.00

24 ,65

12,00

12,00

243,49

223,79

30,97

2, 00

1, 00

3, 00

7, 00

7, 00

3, 00

1, 00

2, 00

26 .0

0

3,00 6,00

3,00

5.45

10.35

192.81

10,00

5,53

3,0 0

18, 65

3,0 0

3,0 0

18, 65

3,0 0

6,47

10,00

207.08

14.52 5.38

10 .0

0

87.56

87.60

86.82 87.71

87.61 86.72

87.58

87.62

87.59

87.70

87.76

86.92

87.56

87.57 87.65

87.54

87.41

87.46

G

5

12

101

102

103 104

105

106 107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

121

122

127

1

4

23 50

423

4

4

23

23

23

4

4 23 4

25

13

160

drum asfalt

2 0 3 10 0

2 0 3 0 0 0

4759004759004759002 0 2 9 0 0

476000476000

476100 476100

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

1

2 0 3 10 0

Drum existent DS 1266

prospect perspectiva

Nr.TOP. A 1348/1/2/1

Nr.TOP. A 1348/1/2/2

Nr.TOP. A 1349/1

DR UM

PR OP

US DR

UM PR

OP US

2

2

STR. OVIDIU COTRUS

1

1

DRUM CENTURA FREIDORF

SPRE STR. POLONA SPRE C. SAGULUI

C.F. 143090 TOP. A1348/1/1

S=5.755mp.

S+P+2+M

S+P+2+M

2.00 1.00 3.00 7.00 7.00 3.00 1.00 2.00 26.00

2.5% 2.5% z.v.

2.0% trotuar p.c. cc z.v. p.c. trotuar

2.0%

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS TIP I DRUM CENTURA FREIDORF

03A REGLEMENTARI URBANISTICE

1:1000

  • A-03 regl

Atasament: 01PUD_CENTURA_Incadrare.pdf

S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Scara: Plansa nr.: Faza: P.U.D.

Sef Proiect Proiectat Desenat

arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac arh.Loredana Brihac

Plansa:

Timisoara Bd.C.Coposu 24 ap.32 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

P.U.D. CONSTRUCTII PENTRU SERVICII SI DEPOZITARE

DRUM CENTURA FREIDORF TIMISOARA

Proiect:P.U.D. - CONSTRUCTII SERVICII SI DEPOZITARE Amplasament:TIMISOARA DRUM CENTURA FREIDORF

CF 143090 NR. TOP A 1348/1/1 Beneficiar: S.C. ALIMTEX S.R.L.

Data:07.2007

Proiect nr.: 13/2007

PUZ aprobat prin HCL 102/2004

PU D a

pro ba

t p rin

HC L 3

36/ 20

05

PU D a

pro ba

t pr in H

CL 61

2/2 00

6

PU D a

pro ba

t pr in

HC L 3

37 /20

05

PU D a

pro ba

t pr in H

CL 33

6/2 00

5

PU D a

pro ba

t pr in H

CL 16

8/2 00

6

PU D a

pro ba

t pr in H

CL 32

7/2 00

5

PUD HCL 113/2006

AMPLASAMENT STUDIAT

1:5000 INCADRARE IN ZONA

INCADRARE IN PUG MUNICIPIUL TIMISOARA

01A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA: Serviciul Banca de Date Urbane Bes din plant de bază! mamici Sfera per lar în sara 1: SP
  • A-01 incadrare