keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 494/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 494/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-003627/05.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, având ca beneficiari pe S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. si S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 93/NLS1/05, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+2E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie T32006-000054/21.09.2006 procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. Nedefinitivă nr 4840 Freidorf nr. cadastral A 1349/2/1, arabil extravilan în suprafaţ de 10.000 mp proprietatea lui S.C. NELSON PROD S.R.L., CF nr. 4841 Freidorf, nr. cadastral A 1349/2/2, arabil extravilan în suprafat de 10.000 mp, proprietatea lui S.C. TOP STEEL S.R.L. şi C.F. nr. 4842 Freidorf, nr. cadastral A 1349/2/3 arabil extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, proprietatea lui SC BETA INTERNAŢIONAL SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: După aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, suprafaţa de teren studiată se va scoate din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarilor, se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara şi va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. si S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L
-Proiectantului S.C.ATELIERELE ARHITECH S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari.pdf

11,00

7,13 6,00

30,00

50,00

10,0031,00

10,00

12,0012,00

90,48

82,56

2,00

6,00 9,00 16,00

8,00

33,56

7,00

106,04

84,16

21,11

17,05

12,00

12,00

30,00

43,90

50,00

17,18

10,00

R9.000

R9.000

L.E.A. 20 KW HCn 1300/1

HCn 1305

HCn 1318 A 1319/2

P

P

S = 5603 m p

176

Z 99 526

150

S 99 935

201

Z 99 934

200

Z 99 668

199

Z 99 622

198

Z 99 643

197

Z 99 716

196

Z 99 704

195

Z 99 614

194

Z 99 517

193

Z 99 668

192

Z 99 620

191

Z 99 667

190

Z 99 640

189

Z 99 627

188

Z 99 568

187

Z 99 591

186

Z 99 611

185

Z 99 471

184

Z 99 544

183

Z 99 577

182

Z 99 784

181

Z 99 647

180

Z 99 537

179

Z 99 504

178

Z 99 513

177

Z 99 469

175

Z 99 510

174

Z 99 515

173

Z 99 549

172

Z 99 515

171

Z 99 575

170

Z 99 533

169

Z 99 533

168

Z 99 550

167

Z 99 517

166

Z 99 552

165

Z 99 541

164

Z 99 549

163

Z 99 482

162

Z 99 638

160

E 99 771 159

E 99 743

158

C 99 727

157

C 99 676

156

C 99 659

155

C 99 739

154

C 100 604

153

C 99 746

152

C 99 922

151

C 99 933

149

C 99 827

148

C 99 643

147

C 99 524

146

C 99 685

145

C 100 033

144

C 99 841

143

C 99 799

142

C 99 642

141

C 99 625

140

C 99 650

139

C 99 775

138

D 99 642

137

D 99 675

136

D 99 740

135

D 99 753

134

D 99 774

133

D 100 017132 C 100 125

131

C 100 014

130

C 99 824

129

C 99 785

122

C 100 134

121

C 100 211

120

C 101 506

118

L 101 467

117

C 100 492

116

C 100 499

103

E 99 953 102

E 99 814

97

G 100 192

96

CO 99 952 95

CO 101 320

94

G 100 252

93

D 100 24992

D 100 053

90

E 99 649

89

C 100 694

88

P 99 843

87

P 99 843

86

P 99 534

85

P 99 537

84

C 99 783

83

C 99 966

82

CD 100 029

81

CD 100 027

80

CO 101 23979

CO 99 657

78

E 99 499

77

GL 99 697

75

G 100 044

74

D 100 139

73

D 99 982

49

C 100 409

48

C 100 271

47

C 100 298

46

P 100 184

45

P 100 039

44

P 100 222

43

P 100 148

42

D 99 994

41

D 100 157

40

C 100 115

400

S 99 954

161

Z 99 794

150

A 100 000

128

C 99 757

127

C 99 733

126

C 99 736

125

C 99 712

123

C 99 522

28

E 99 96527

E 99 915

26

E 99 878

25

C 99 760

24

C 99 914

De 1320

1

2

P +1E

P

3

4

5

6

P

parcare - 13 locuri

parcare - 3 locuri

parcare - 23 locuri

parcare - 10 locuri

S = 7427 m p

IN TE

R D

IC TIE

D E

C O

N S

TR U

IR E

R E

TR A

G E

R E

D IN

A X

LE A

C U

12 M

parcare - 7 locuri

parcare - 4 locuri

parcare - 4 locuri

P +1E

min.6m

min.6m

258,19

12,00

6,00

7,00

1,50 1,00

1,50 1,00

12,00

7,00

1,50 1,00

1,50 1,00

12,00

7,00 1,50

1,00

1,50

1,00

12,00

1,50

1,00

1,50

1,00

12,00

14,00 3,00

1,00

2,00

3,00

2,00

26,00

14,00 3,00

1,00

2,00

3,00

2,00

26,00

7,00

18,50

18,50

18,50

18,50

12,0012,00

12,0012,00

61,94 80,01

173,44 315,39

min.6m

116,85

55,94min.6m

12,00

43,41

min.6m

R 6.00

R 6.00

acces auto si pietonal in incinta - propus

(profil stradal propus: 26 m )

FA B

R IC

A D

E IN G

H ETA

TA R

eg. inaltim e m

ax. S+P+2+M H

m ax. cornisa 12m A

1349/2/1

FA B

R IC

A D

E M O

B ILA

R eg.inaltim

e m ax. S+P+2+M

H m

ax. cornisa 12m

A 1349/2/3

4

475900

475700

475800

475900

475700

202900

202800

202900

202800

203000

202800

100.658

100.651

100.633 100.608

100.618

100.585

100.582

100.548100.557

100.552

100.524 100.531

100.519

100.481

100.500

100.469

100.455

100.460

100.430

100.433

100.439

100.406

100.409

100.417

100.404

100.392

100.379

100.379

100.367

100.352

100.319

100.325

100.298

100.275

100.271

100.270

100.234

100.244

100.217

100.216

100.222

100.192

100.208

100.173

100.173

100.167

100.162

100.143

100.131

100.148

HCN 1306/1

HCN 1

475800 475800

475800

203000

202900

203100

202900

100.119

100.109

100.124

100.113

100.108

100.094

100.099

100.097

100.086

100.075

100.062

100.054

100.026

100.037

99.985

99.969

99.973

99.970 99.977

99.947

99.963

99.952

99.944

99.945

99.961

99.924

99.938

99.941

99.941

99.928

99.901

99.907

99.901

99.918 99.913

99.907

99.902 99.906

99.891

99.895

99.895

99.893 99.888

99.882

99.884

99.874

99.872

99.868 99.849

99.843

99.853

99.851

99.854

99.849

99.838

99.824

99.832

99.829

99.838

99.832

99.820

99.832 99.824

99.806

99.801

99.808 99.807

99.808

99.796

99.789

99.790

99.780 99.782

99.795

99.791

99.767

99.777

99.772

99.769

99.767

99.751

99.741

99.730

99.722

99.730 99.726

99.729

99.715

99.719

99.695

99.701 99.699

99.707

99.710

99.713

99.715

99.711

99.682 99.686

99.674

99.681

99.685

99.667

99.661

99.660

99.658

99.635 99.638

99.638

99.637 99.636

99.636

99.640

99.631

99.620

99.632

99.599

99.605

99.599

99.879

99.732

99.702

100.070

100.163

100.378

100.429

100.190

100.063

100.211

100.132

99.931

100.027

100.179

99.785

99.908

99.792

99.914

99.902

99.800

99.997

99.974 99.984

99.946

99.996

100.067

99.956

Limita implantare la sol

R 9,00

DE 1320

(profil stradal existent 4m profil

stradal propus 12 m PTT1)

R6,00

12.00 R 9,00

R 9,00

R 9,00

R 9,00

R 15,00

R 15,00

R 15,00

R 15,00

R 15,00

R 15,00

R 9,00

drum com

unal (D C

1351, profil stradal existent 10m ,

profil stradal propus 26m )

drum exploatare (D

E 1320, profil stradal existent 4m

, profil stradal propus 12m )

lim ita zonei studiate

LEG EN

D A

:

canal hidrotehnic

LEA 20K

V

zona de protectie LEA 20 K

V supraterana (culoar 12m )

lim ita de proprietate parcele

zona de im plantare a constructiilor (productie, servicii, depozitare)

drum uri de incinta si platform

e propuse

aliniam ente si lim

ite de im plantare a constructiilor

zona de protectie LEA 110 K

V supraterana (culoar 18,5m )

30000

Procent de ocupare a terenului (PO

T)

C oeficient de utilizare a terenului

(C U

T) PO

T 1.8 procente (% )

100%

m axim

40%

m inim

20%

criterii

Terenul care face obiectul PU Z

Spatii verzi

- auto (drum uri / platform

e)

Suprafata construita:

40.00 %

L.E.A. 110KW

(profil stradal existent 4m profil

stradal propus 12 m PTT1)

100.573

100.186

99.923

99.949 99.778

99.833

99.853

99.768

99.779

99.827

99.884

99.850

99.841

99.857

99.792

99.772

99.639

99.757

99.605

99.722

99.646

99.789

99.561

99.692

99.857

99.811

99.919 99.772

99.874 99.793

99.840

99.805

99.627

20.00 %

m axim

2.5

m axim

60%

m axim

60%

Situatia propusa

suprafata (m p)

29135

initiala dupa cedare dom

eniu public

11654

5827

Proiect nr.:

Plansa nr:

Titlu proiect: Faza:

Verificator / expert N

um e

Sem natura

C erinta

R eferat / expertiza N

r. / data

Titlu plansa: D

ata: D

esenat

Proiectat

Sef proiect

Scara: PU

Z

S.C . Atelierele Arhitech S.R

.L. Tim

isoara, Aleea Icar nr.9 R

eg.C om

.J35/3726/2004 C .U

.I.R 17025058

Tel. 40/256/406033 E-m

ail: arhitech2005@ yahoo.com

Atelierele Arhitech proiectare com

plexa in constructii civile si industriale

Beneficiar:

Am plasam

ent: Tim

isoara, Zona Freidorf N

r.top A 1349/2/1, A

1349/2/2, A 1349/2/3

1:1000

S.C . N

ELSO N

PR O

D S.R

.L. si ISTR

A TU

C A

G eorgeta M

ihaela

93/N LS1/05

C O

N STR

U C

TII PEN TR

U SER

VIC II,

PR O

D U

C TIE SI D

EPO ZITA

R E

- Plan U rbanistic Zonal -

N

99.635

100.170

Parcela A 1349/2/1

amplasare fata de limite laterale

Parcela A 1349/2/2

amplasare fata de limite laterale

Limita implantare la sol

PO T m

axim = 60%

R 6,00

PO T m

axim = 50%

PO T m

axim = 60%

subtraversare

auto

subtraversare

auto

subtraversare

auto

Parcela A 1349/2/3

amplasare fata de limita laterala

FA B

R IC

A D

E C O

N FEC

TII M

ETA LIC

E R

eg.inaltim e m

ax. S+P+2+M H

m ax. cornisa 12m

A

1349/2/2

FA B

R IC

A D

E IN G

H ETA

TA R

eg. inaltim e m

ax. S+P+2+M H

m ax. cornisa 12m

A

1349/2/1

subtraversare

auto

HCN 1306/1

100.506

Lim ita im

plantare la sol

R 9,00

475900

S tr. P

O LO

N A

-10m

C O

R ELA

R E PU

Z/PU D

A PR

O B

A TE IN

ZO N

A

N um

e

Filip Eugen

Filip / Zam a-N

eagra

Zam a-N

eagra

Sem natura

sept.2007 93 -N

LS - 06

6,00

P LA

N U

R B

A N

IS TIC

ZO N

A L A

P R

O B

A T

1,2,3....6

LEG EN

D A

proprietar: S

.C . IN

D IM

E X

-C IU

TA S

.R .L. - 1/2 parte

S .C

. C R

O ITE

R 'S

C O

N S

T S .R

.L. - 1/2 parte

C .F. nr. 3282 FR

E ID

O R

F parcela

nr. top : A 1318/ 1/ 2

S uprafata teren: 14500 m

pRETELE ELEC TR

IC E- A

X LEA 20K

V

PA R

C ELE PR

O PU

SE

D E

1320 D

R U

M U

R I EXISTEN

TE

H C

n 1305 C

A N

A LE EXISTEN

TE

TER EN

A R

A B

IL - EXTR A

VILA N

ZO N

A D

E PR O

TEC TIE SI SER

VITU TE A

C

U LO

A R

ELO R

D E U

TILITA TI G

EN ER

A TO

A R

E D

E R ISC

U R

I TEH N

O LO

G IC

E

C O

N D

U C

TE

PA R

C ELA

conform C

.F. nr. 3282 -Freidorf

C O

N STR

U C

TII PR O

PU SE

ZO N

A IN

D U

STR IA

LA

SPA TIU

VER D

E

C IR

C U

LA TII PR

O PU

SE

B ILA

N T TER

ITO R

IA L : Suprafata teren = 14500 m

p

Suprafata aferenta circulatiilor= 1470 m

p - 10.13%

din S .teren

Suprafata teren construibil = 13030 m p

- 89.87% din S

.teren

S uprafata aferenta

constructiilor industriale = 10424 m p

- 80% din S

.teren construibil

S patii verzi = 2606 m

p - 20%

din S . teren construibil

REG LEM

EN TA

R I si PR

O PU

N ER

I

ZO N

A de C

O N

STR U

C TII

1.1 P rocentul de ocupare a terenului m

axi adm is : P

.O .T.= 75

% , C

.U .T.

m ax = 2 1.2 R

egim ul m

axim de inaltim

e adm is : P

2E 1.3 Zona

construibila va fi retrasa cu o distanta cuprinsa intre 7 m si12 m

de la frontul

stradal.

P LA

N U

R B

A N

IS TIC

ZO N

A L A

P R

O B

A T

LIM ITA

ZO N

EI STU D

IA TE PU

Z A PR

O B

A T