keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic)" din Municipiul Timişoara

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 78/09.09.2016
privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic)" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 20490/22.08.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 312/11.12.2015 de verificare şi avizare a Comisiei Tehnico-Economică pentru lucrările de investiţii a obiectivului ,,Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic)".
Având în vedere Legea nr. 195/2005 privind protecţia mediului modificată, completată şi aprobată prin Legea 265/2006, art.70 - autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate , să adopte măsuri pentru întreţinerea spaţiilor verzi , a arborilor şi arbuştilor decorativi.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic)" din Municipiul Timişoara, întocmit de S.C. "Green City Andliv" S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico- economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: hcl_078_anexa01.pdf

Anexa HCL nr ................. din PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI

„ Modernizarea Parcului Cetate „(Centrul Civic)"  

 

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SC GREEN CITY ANDLIV SRL., aferent obiectivului de investiții,,  Modernizarea Parcului Cetății „Centrul Civic", conform contractului de proiectare nr.265 din data de  29.10.2014 are principalii indicatori tehnico ‐ economici ai investiției: Durata de realizare a investiției: 6  luni 

Valoarea totală a investiţiei „ Modernizarea Parcului Cetăţii (Centrului Civic)" este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 6.551,510 mii lei (exclusiv TVA), respectiv 1.459,719 mii Euro (1 euro =4,4882 lei'la data de 18.06.2015. 

 

Capacități propuse: 

‐  Suprafață total[ de amenajat  67.676 mp 

‐  Alei şi platforme 21.866 mp 

‐  stâlpi de iluminat cu 2 corpuri 82 buc 

‐  Pergole 4 buc. 

‐  Bănci 122 buc. 

‐  fântână decorativă 1 buc. 

‐  rastele biciclete 2 buc. 

 

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU    ŞEF SERVICIUL SPAȚII VERZI ŞI LOCUIR DE JOACĂ 

                              BERE SEMEREDI ADRIAN                   DIANA MIHAELA NICA 

 

CONSILIER , 

SILVIA BANDA