keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 57/28.02.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CT Timişoara Sud. Instalaţii de prelevare, preparare, transport şi depozitarea zgurii şi cenuşii. Instalaţii de şlam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 şi adaptarea funcţionării întregii centrale în tehnologia şlamului dens"

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 57/28.02.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CT Timişoara Sud. Instalaţii de prelevare, preparare, transport şi depozitarea zgurii şi cenuşii. Instalaţii de şlam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 şi adaptarea funcţionării întregii centrale în tehnologia şlamului dens"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. RE92006-209 din 08.02.2006 a SC COLTERM SA;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.5/22.11.2005 prin care a fost aprobată lista de investiţii ce se vor realiza la nivelul S.C. COLTERM S.A. în anul 2006, conform OUG 48/2004 şi Legii nr.430/2004;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12 din 07.02.2006 a SC Colterm SA pentru aprobarea studiilor de fezabilitate privind " Modernizare electrofiltre" la cazanele de abur 1, 2 şi 3 de la CET SUD şi "Evacuare zgură şi cenuşă în soluţia şlam dens" la cazanele de abur 1, 2 şi 3 de la CET SUD;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 421 din 29.11.2005 privind aprobarea lucrărilor de investiţii la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A;
Avînd în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c),( f )şi (m )din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA, şi execuţia lucrărilor "CT Timişoara Sud. Instalaţii de prelevare, preparare, transport şi depozitarea zgurii şi cenuşii. Instalaţii de şlam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 şi adaptarea funcţionării întregii centrale în tehnologia şlamului dens", având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Colterm SA .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- SC COLTERM SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_CT_Sud.pdf

Anexă la Hotărârea nr. ____/________

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: „CT Timisoara Sud. Instalatii de prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii.

Instalatii de slam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ”

Denumirea investiţiei: „CT Timisoara Sud. Instalatii de prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ” Amplasament: sat Chişoda, comuna Giroc Beneficiar: SC Colterm SA Ordonator principal de credite: Directorul general al SC Colterm SA Valoarea investiţiei: 16.244.374,4 RON reprezentând 4.641.244 EUR, din C+M 6.157.483,9 RON reprezentând 1.759.281,1 EUR Durata de realizare(luni): 36 luni Suprafaţa construcţiei staţie şlam: 240 mp Număr mediu de personal pentru exploatare, întreţinere şi reparaţii curente: 2 Durata de atingere a parametrilor proiectaţi: 60 zile

Atasament: Referat_-_CT_Sud.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/__.10.2004

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „CT Timisoara Sud. Instalatii de prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam

dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ”

Municipiul Timişoara este alimentat cu energie termică din CET Centru care funcţionează pe hidrocarburi (gaz şi păcură) şi C.T. Timişoara pe cărbune (lignit).

Până în anul 2002, zgura şi cenuşa din C.T. Sud erau evacuate în soluţia hidraulică clasică în diluţie de 1/8 – 1/10 prin staţia pompe Bagger.

Soluţia clasică de evacuare are câteva mari dezavantaje : • Vehicularea unor cantităţi mari de amestec cu consumuri ridicate de energie,

supraveghere şi întreţinere ridicate; • Volum ridicat de apă care necesită lucrări suplimentare pentru captarea şi evacuarea apei

decantate; • Spulberări ale deponeului datorită instabilităţii cenuşii din depozit, cu toate eforturile

făcute pentru stabilizarea acesteia. În anul 2002 s-a finalizat prima staţie din ţară de preparare şi evacuare zgură şi cenuşă în soluţia

şlam dens la CAF nr. 2 şi nr. 1. Avantajele soluţiei sunt :

• Densitate volumetrică ridicată (1,4 t/mc) cu capacitate mărită de înmagazinare; • Porozitate, respectiv permeabilitate mai scăzută; • Suprafaţa întărită a depozitului şi insensibilă la acţiunea de spulberare a vântului; • Caracteristici geotehnice superioare privind stabilitatea; • Apa de transport se reţine în roca formată şi nu este agresivă (vezi lucrarea „Studii şi

determinări de laborator pe şlamul dens produs din cenuşă şi zgură” întocmit de ISPE Timişoara);

• Reducerea consumului de energie electrică pentru evacuarea zgurii şi cenuşii cu cca 20%; • Supraînălţarea digurilor cu şlam dens; • SOLUŢIA CORESPUNDE DIRECTIVEI 2001/80/EG PRIVIND LIMITELE DE

EMISIE DE SO2, NOx şi PULBERI.

1. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

În perspectiva aderării României la UE şi a necesităţii conformării cu normele europene s-a trecut la implementarea tehnologiei descrise mai sus, tehnologie aplicată şi în Cehia, Slovacia, Ungaria şi Polonia.

Având în vedere montarea turbinei de 19,7 MW de la CT Sud la finalul anului 2006 şi funcţionarea cu cazanele de abur nr. 1, 2 şi 3 în bază, pe perioada sezonului de încălzire, în conformitate cu programul de conformare de mediu şi cu Conceptul strategic de mediu al S.C. Colterm S.A., aprobat prin H.C.A. nr. 42/27.10.2005 se necesită extinderea soluţiei de evacuare prin tehnologia „ŞLAM DENS”.

În acest sens, s-a finalizat studiul de fezabilitate „C.T. Timişoara Sud. Instalaţii de prelevare, preparare, transport şi depozitarea zgurii şi cenuşii. Instalaţii de şlam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 şi adaptarea funcţionării întregii centrale în tehnologia şlamului dens”

2. Conţinutul studiului de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate conţine , pe lângă datele generale, datele tehnice ale lucrării:

• Situaţia juridică a terenului • Caracteristicile construcţiei • Utilajele din dotarea investiţiei • Utilităţi şi instalaţii anexe (instalaţii electrice de iluminat şi forţă, instalaţii sanitare, de

încălzire, ventilaţie – climatizare. În cuprinsul lucrării mai sunt analizate şi datele privind forţa de muncă. În capitolul 4 este prezentat „Devizul general estimativ al investiţiei”. Valorile rezultate din devizul general sunt :

• Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) : 16.244.274,4 lei • Din care C + M 6.157.483,9 lei

3. Eficienţa economico-financiară a proiectului

Valoarea totală a investiţiei prezentată mai sus se derulează pe 36 luni şi presupune:

• Elaborarea şi aprobarea SF • Elaborarea PT şi CS • Organizarea şi adjudecarea licitaţiei • Achiziţia de utilaje • Executarea lucrărilor • Punerea în funcţiune

Considerentele de realizare a investiţiei sunt :

• Durata de realizare a investiţiei : 3 ani • Investiţia se finanţează din surse proprii • Cheltuielile anuale de exploatare luate în considerare (combustibil, munca vie,

amortismente, mentenanţă, etc.) sunt cele uzual luate în calcul.

Rezultatele analizei de eficienţă sunt : • Durata de recuperare a investiţiei : 3,7 ani • Indicele de profitabilitate : IP = 1,022

Realizarea investiţiei fiind obligatorie pentru încadrarea în normele de mediu s-a considerat că

tot profitul din exploatare poate fi luat în calcul. 4. Concluzii

Din analiza de eficienţă a proiectului rezultă că acesta este rentabil în ipotezele de calcul

precizate în condiţii de finanţare din surse proprii. Ca urmare a analizei şi aprobării studiului de fezebilitate „CT Timisoara Sud. Instalatii de

prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ” de către Consiliul de Administraţie prin Hotîrârea nr. 12/07.02.2007, se solicită aprobarea acesteia de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi aprobarea trecerii la execuţia lucrărilor

ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA RED MM DACT MM

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/__.10.2004

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „CT Timisoara Sud. Instalatii de prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam

dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ”

Municipiul Timişoara este alimentat cu energie termică din CET Centru care funcţionează pe hidrocarburi (gaz şi păcură) şi C.T. Timişoara pe cărbune (lignit).

Până în anul 2002, zgura şi cenuşa din C.T. Sud erau evacuate în soluţia hidraulică clasică în diluţie de 1/8 – 1/10 prin staţia pompe Bagger.

Soluţia clasică de evacuare are câteva mari dezavantaje : • Vehicularea unor cantităţi mari de amestec cu consumuri ridicate de energie,

supraveghere şi întreţinere ridicate; • Volum ridicat de apă care necesită lucrări suplimentare pentru captarea şi evacuarea apei

decantate; • Spulberări ale deponeului datorită instabilităţii cenuşii din depozit, cu toate eforturile

făcute pentru stabilizarea acesteia. În anul 2002 s-a finalizat prima staţie din ţară de preparare şi evacuare zgură şi cenuşă în soluţia

şlam dens la CAF nr. 2 şi nr. 1. Avantajele soluţiei sunt :

• Densitate volumetrică ridicată (1,4 t/mc) cu capacitate mărită de înmagazinare; • Porozitate, respectiv permeabilitate mai scăzută; • Suprafaţa întărită a depozitului şi insensibilă la acţiunea de spulberare a vântului; • Caracteristici geotehnice superioare privind stabilitatea; • Apa de transport se reţine în roca formată şi nu este agresivă (vezi lucrarea „Studii şi

determinări de laborator pe şlamul dens produs din cenuşă şi zgură” întocmit de ISPE Timişoara);

• Reducerea consumului de energie electrică pentru evacuarea zgurii şi cenuşii cu cca 20%; • Supraînălţarea digurilor cu şlam dens; • SOLUŢIA CORESPUNDE DIRECTIVEI 2001/80/EG PRIVIND LIMITELE DE

EMISIE DE SO2, NOx şi PULBERI.

5. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

În perspectiva aderării României la UE şi a necesităţii conformării cu normele europene s-a trecut la implementarea tehnologiei descrise mai sus, tehnologie aplicată şi în Cehia, Slovacia, Ungaria şi Polonia.

Având în vedere montarea turbinei de 19,7 MW de la CT Sud la finalul anului 2006 şi funcţionarea cu cazanele de abur nr. 1, 2 şi 3 în bază, pe perioada sezonului de încălzire, în conformitate cu programul de conformare de mediu şi cu Conceptul strategic de mediu al S.C. Colterm S.A., aprobat prin H.C.A. nr. 42/27.10.2005 se necesită extinderea soluţiei de evacuare prin tehnologia „ŞLAM DENS”.

În acest sens, s-a finalizat studiul de fezabilitate „C.T. Timişoara Sud. Instalaţii de prelevare, preparare, transport şi depozitarea zgurii şi cenuşii. Instalaţii de şlam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 şi adaptarea funcţionării întregii centrale în tehnologia şlamului dens”

6. Conţinutul studiului de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate conţine , pe lângă datele generale, datele tehnice ale lucrării:

• Situaţia juridică a terenului • Caracteristicile construcţiei • Utilajele din dotarea investiţiei • Utilităţi şi instalaţii anexe (instalaţii electrice de iluminat şi forţă, instalaţii sanitare, de

încălzire, ventilaţie – climatizare. În cuprinsul lucrării mai sunt analizate şi datele privind forţa de muncă. În capitolul 4 este prezentat „Devizul general estimativ al investiţiei”. Valorile rezultate din devizul general sunt :

• Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) : 16.244.274,4 lei • Din care C + M 6.157.483,9 lei

7. Eficienţa economico-financiară a proiectului

Valoarea totală a investiţiei prezentată mai sus se derulează pe 36 luni şi presupune:

• Elaborarea şi aprobarea SF • Elaborarea PT şi CS • Organizarea şi adjudecarea licitaţiei • Achiziţia de utilaje • Executarea lucrărilor • Punerea în funcţiune

Considerentele de realizare a investiţiei sunt :

• Durata de realizare a investiţiei : 3 ani • Investiţia se finanţează din surse proprii • Cheltuielile anuale de exploatare luate în considerare (combustibil, munca vie,

amortismente, mentenanţă, etc.) sunt cele uzual luate în calcul.

Rezultatele analizei de eficienţă sunt : • Durata de recuperare a investiţiei : 3,7 ani • Indicele de profitabilitate : IP = 1,022

Realizarea investiţiei fiind obligatorie pentru încadrarea în normele de mediu s-a considerat că

tot profitul din exploatare poate fi luat în calcul. 8. Concluzii

Din analiza de eficienţă a proiectului rezultă că acesta este rentabil în ipotezele de calcul

precizate în condiţii de finanţare din surse proprii. Ca urmare a analizei şi aprobării studiului de fezebilitate „CT Timisoara Sud. Instalatii de

prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ” de către Consiliul de Administraţie prin Hotîrârea nr. 12/07.02.2007, se solicită aprobarea acesteia de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi aprobarea trecerii la execuţia lucrărilor

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO DUMITRU ANDOR AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI RED MM DACT MM