keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 388/17.10.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 388/17.10.2017
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3408/12.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre pentru modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3412 din data de 12.10.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate;
Având în vedere Avizul juridic anexă la Raportul de specialitate nr. 3412/16.10.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.
Având în vedere Avizul nr. SC2017 - 25622/16.10.2017 al Serviciului Resurse Umane privind susţinerea Proiectului de hotărâre privind modificareran şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Rergulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi oprivat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă învîţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Având în vedere prevederile art.137 alin.(3) al Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată şi actualizată;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) i lit.d), alin.(3) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica si se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru copii "Sf. Nicolae": a serviciului social "Centrul de zi "Sf. Nicolae", precum şi a serviciului social "Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii", cuprinse în Anexele nr. 4.1 şi 4.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi "Podul Lung" cuprins în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi a serviciului social "Centrul de Asistenţă în Comunitate", cuprins în Anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoanele Aflate în Dificultate", cuprins în Anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail şi Gavril" a serviciului social: "Centrul de Zi pentru Bătrâni", precum şi a serviciului social "Compartimentul de îngrijire la domiciliu" cuprinse în Anexele nr. 8.1 şi 8.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor", cuprins în Anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare "Căminul pentru Persoane Vârstnice "Inocenţiu M. Klein", cuprins în Anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc" a serviciului social: "Centrul pentru persoane fără adăpost" precum şi a serviciului social: "Cantină Socială", cuprinse în Anexa nr. 11.1 şi 11.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se aprobă acordarea unui spor de 15 % pentru activitatea efectuată 24 de ore din 24 de ore în zilele de sâmbătă şi duminică, pentru personalul din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", Centrului de Primire în Regim de Urgenţă şi Căminului pentru Persoane Vârstnice "Inocenţiu M. Klein".

Art. 13: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 14: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_11.2..pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

1

Anexă 11.2 la HCLMT nr. ………………………

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a serviciului social Cantina Sociala

din cadrul din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”

Articolul 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Cantina Sociala

din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”. Înființarea Cantiei Sociale din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aceasta. Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcţionării serviciului social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii institutiei şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Articolul 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” cod serviciu social 8899 CPDH-I, cu sediul în Timişoara str.Telegrafului nr.8, infiintat si administrat de furnizorul Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 din data de 24.08.2017.

Articolul 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” este de a presta servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico-sociale precare, sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor sociala, prin activitati de pregătire şi asigurare a hranei (prânzul şi cina), în limita alocaţiei de hrana distribuindu-se o dată pe zi precum si activitati de informare si consiliere sociala.

Serviciul social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” poate deservi un numar maxim de 1000 beneficiari.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

2

Articolul 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.208/1997 cu privire la cantinele de ajutor social, precum si ale altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru cantina sociala - Anexa 9.

(3) Serviciul social Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”” este înfiinţat prin: HCLMT nr. 218/27.06.2017 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii.

Articolul 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cantinei Sociale din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

3

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

Articolul 6

Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” sunt persoaneaflate în situație de dificutultate cu risc de marginalizare socială, fără venituri sau cu venituri reduse, după cum urmează:

a) copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; b) ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a); c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; d) pensionării cu venituri reduse; e) persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; f) invalizii şi bolnavii cronici; g) orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare: 1.cerere 2.acte de identitate, carte de identitate provizorie, certificat de nastere, certificat de casatorie 3. acte doveditoare privind veniturile

 cupon pensie din luna anterioara depuneri cererii;  adeverinta de salar;

 valoarea tichetelor de masa;  cupon ajutor special lunar;  cupon indemnizatie de plasament;  dovada pensie alimentara;  cupon alocatie de stat;  copie file cec alocatie de stat pentru copiii scolari.

4. adeverinta de venit Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara 5. adeverinta eliberata de Primaria Municipiului Timisoara (Camera 12) 6. persoanele apte de munca, fara loc de munca  adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala Timis, ca nu a refuzat

nejustificat un loc de munca corespunzator pregatirii si nivelului studiilor, situatiei persoanei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

4

si starii de sanatate sau ca nu au refuzat nejustificat un curs de calificare, recalificare sau perfectionala profesionala;

7. persoanele care temporar nu realizeaza venituri  declaratie notariala

8.invalizii si bolnavii cronici  certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de medicul expert al cabinetului de

expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din cadrul casei judetene de pensii. 9.persoanele care au indeplinit varsta de pensionare

 declaratie pe propria respundere ca se afla in una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsiti de venituri

10. adeverinta de scolarizare 11. hotarare de incredintare, adoptie si orice hotarare privind obligatia legala de intretinere. 12. adeverinta medic de familie – apt pentru cantina sociala b) Criterii de eligibilitate Persoanele considerate eligibile, sunt cele specificate in Legea nr.208/1997 a Cantinelor Sociale.

Persoanele care temporar nu realizează niciun venit beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an.

Serviciile sociale se prestează gratuit pentru persoanele, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei sociale, care realizează venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoana, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioada.

Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta socială, potrivit dispoziţiei primarului

c). Modalitatea de incheiere a Contractului de furnizare de servicii si modelul acestuia.

Dupa finalizarea dosarului cu documente, asistentul social responsabil de caz, se deplaseaza la domiciliul persoanei solicitante unde efectueaza Ancheta sociala in care se propune acordarea unui numar de portii de hrana sau respingerea solicitarii (dupa caz).

Contractul de furnizare de servicii se incheie in forma scrisa, in doua exemplare, conform modelului existent la nivelul institutiei pentru o perioada de 6 luni cu posibilitatea de prelungire prin Act Aditional, care este intocmit de asistentul social, avizat de catre Compartimentul Juridic al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si semnat de catre Directorul General, pe baza delegarii de competenta emisa de Primarul Municipiului Timisoara precum și de beneficiar. c) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului:

Persoanele îndreptăţite sa beneficieze de serviciile serviciului social Cantina Sociala şi care realizează venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoana, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioada.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

5

(2) Condiţii de încetare a serviciilor se regasesc in contractual de furnizare a serviciilor sociale incheiat cu

beneficiarii. Exista doua modalitati prin care se face incetarea serviciilor: a. Prin rezilierea contractului de servicii sociale Constituie motiv de reziliere a contractului urmatorarele situații: 1. modificarile ce apar in situatia familiala, profesionala sau financiara a beneficiarilor 2. refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi servicii sociale, exprimat in mod direct sau prin

reprezentant 3. in cazul beneficiarilor de hrana gratuit: neprezentarea in vederea ridicarii hranei timp de 90 de zile 4. in cazul beneficiarilor de hrana cu plata unei contributii partiale de 30%: neachitarea sumei timp de

90 de zile. 5. nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract şi în

regulamentul de ordine interioară pe care l-a semnat după luarea la cunoştinţă. 6. nerespectarea în mod repetat de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract 7. retragerea acreditării furnizorului de servicii sociale pentru tipul de servicii sociale acordate

beneficiarului 8. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale 9. beneficiarul şi-a schimbat domiciliul într-o altă localitate 10. incalcarea de catre furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile

sociale, daca este invocata de beneficiarul de servicii sociale.

b). Prin incetarea contractului de servicii sociale: 1. Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul. 2. Acordul părţilor privind încetarea contractului. 3. Obiectivele planului de intervenţie au fost atinse. 4. Din initiativa furnizorului in cazul in care beneficiarul nu respecta obligatiile specificate in contract

la capitolul „Obligatiile beneficiarului”. 5. In caz de deces a beneficiarului de servicii

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de serviciul social Cantina Sociala au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. i) de a beneficia de serviciile sociale prevazute in Planul individualizat de asistenta; j de a li se asigura continuitatea serviciilor sociale atata timp cat cat se mentin conditiile care au

generat situatia de dificultate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

6

k) de a refuza primirea serviciilor sociale; l) de a avea acces la propriul dosar; m) de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. n) de a fi informati, in timp util, asupra: drepturilor sociale; modificarilor intervenite in acordarea

serviciilor sociale; oportunitatii acordarii altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzand furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale; regulamentului de ordine interioara. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de serviciul social Cantina Sociala au următoarele obligaţii:

1. să depună toate eforturile în vederea realizării obiectivelor stabilite în planul de intervenţie; 2. să furnizeze informaţii cât mai complete şi reale privind situaţia familiala si financiara; 3. sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul planului individualizat; 4. in functie de caz, sa achite contributia partiala de 30 % din venitul realizat in perioada stabilita de

conducerea serviciului social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”; 5. sa prezinte legitimatia in momentul in care ridica hrana; 6. să informeze furnizorul de servicii sociale în legătură cu schimbările survenite în situaţia sa familială,

socială sau profesională; 7. să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influenţa altor substanţe toxice la întâlnirile stabilite cu

responsabilul de caz sau cu alţi profesionişti; 8. să folosească un limbaj decent şi să adopte un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor cu

responsabilul de caz sau alţi profesionişti, sa nu aduca prejudicii materiale sau morale institutiei; 9. să permită responsabilului de caz să facă vizite la domiciliul său; 10. sa respecte regulamentul de ordine interioara al serviciului social Cantina Sociala din cadrul

Complexului de servicii “Sf.Francisc”; 11. sa informeze in prealabil asistenta sociala cazurile in care din motive personale intemeiate,

(imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Complexului de servicii “Sf.Francisc”;

12. se interzice valorificarea alimentelor care fac obiectul acestui contract, precum si a altor bunuri primite din donatii. In caz contrar asupra beneficiarului se vor lua masuri care pot duce pana la pierderea calitatii de abonat al Cantinei sociale;

13. au obligatia sa anunte asistenta sociala in termen de 24 de ore cu privire la situatiile in care nu pot ridica hrana.

14. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică

15. să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

16. să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

17. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 18. să respecte prevederile prezentului regulament.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

7

Articolul 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. instrumentarea dosarului beneficiarului; 3. pregatirea si servirea hranei 4. consiliere si informare sociala;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Prezentarea serviciului social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” prin organizarea de evenimente in comunitate care sa atraga atentia asupra activitatilor derulate si a nevoilor sociale carora se adreseaza 2. Prin distribuirea de pliante, fleyere, afise, materiale de promovare a insitutiei 3. Sedinţe cu beneficiarii, 4. Organizarea de evenimente in cadrul institutiei cu deschidere catre comunitate 5. Actualizarea site-ului precum şi a materialelor informative 6. Organizarea de activitati de promovare in presa 7. Elaborarea de rapoarte de activitate.

c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor; 3. Facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; 4. Elaborarea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare; 5. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea Cantinei sociale; 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

8

7. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; 8. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea Cantinei sociale; 9. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instutirii periodice și formării profesionale a angajaților; 10. Evaluarea anuală a activității angajaților.

e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activitati:

1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. Întocmirea de referate de necesitate; 3. Întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 4. Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

Serviciul social Cantina sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”, cod serviciu social 8899 CPDH-I , funcționează cu un număr de 13,5 angajati, confor HotărâriiConsiliului Local nr.218/27.06.2017, după cum urmează:

a) Personal de conducere: 0,5  Conducerea Cantinei sociala este asigurata de catre seful de centru al serviciului social din

cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”, conform atributiilor stabilite in fisa postului. b) Personal de specialitate de ingrijire si asistenta: 2 angajati ( 2 asistenti sociali) c) Personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire: 11 angajati (1

administrator, 1 magaziner, 1 șoferi, 6 muncitor calificați – bucătari, 1 muncitor necalificat – ajutor bucătar, 1 muncitor necalificat)

* Serviciile de resurse umane, contabilitate buget-finante, juridic, de achizitii,etc. sunt asigurate de catre serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

d) Voluntari: Serviciul social Cantina sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” prezinta disponibilitate in munca cu voluntarii.

Articolul 9 Personalul de conducere

(1) Personalul cu atributii de conducere este format din: a) Seful de centru al serviciului social Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

9

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului, p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare si a tuturor documentelor interne ale institutiei; r) faciliteaza impreuna cu personalul de specialitate încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; s) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. t) alte atributii si sarcini stabilite de Fisa postului.

Articolul 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă

(1) Personalul de specialitate este: Asistent social (263501), indeplineste in principal urmatoarele atributii:

 pune in aplicare prevederile Legii nr.292/2011, a Ordinului 2126/2014 precum si Legea nr.208/1997;  actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul asistentei sociale;  activează numai în interesul superior al beneficiarilor Cantinei sociale;  urmăreşte atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze;  stabileşte măsurile pentru:

- evaluarea iniţială şi completă a situaţiei psiho-sociale a beneficiarilor; - întocmirea Planului Individualizat de Intervenţie; - programarea/furnizarea activităţilor/serviciilor şi beneficiilor de asistenţă socială în

concordanţă cu nevoile identificate ale beneficiarilor în vederea reintegrării lor sociale; - corecta monitorizare a situaţiei beneficiarilor cantinei; - ţinerea evidenţei cazurilor alocate şi urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

 identifică şi dezvoltă măsurile adecvate pentru realizarea:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

10

- anchetei sociale a beneficiarilor - se preocupa de corecta completare a dosarului beneficiarilor cantinei cu toate actele

necesare - identifică familii aflate in nevoi, menţine o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale

Primariei Timisoara, cu fundaţiile şi asociaţiile care au contract de colaborare cu Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si cu orice altã instituţie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale, pe baza aprobării date de directorul general;

- aduce la cunoştinţa directorului general prin şeful de centru toate problemele semnalate în cel mai scurt timp.

 redactează rapoartele in urma activitatii de teren, cu privire la situaţia beneficiarilor cantinei.  abordarea cazurilor noi sau despre care află că au nevoie de servicii sociale sau sprijin, în cadrul

instituţiei sau chiar şi în afara ei, prezentând cazul directorului general spre aprobare.  schimbul continuu de informaţii relevante cu şeful de centru şi alte persoane abilitate, având

permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;  raspunde de emiterea legitimatiilor şi de programul scadenţar al dosarelor.  aplică beneficiarilor chestionare în vederea evaluării gradului de satisfacţie;  desfasoara activitati de consiliere şi informare a beneficiarilor;  răspunde în totalitate de corectitudinea dosarelor sociale aflate în grijă.  indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Articolul 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale Cantinei Sociale Administratorul îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

 Coordoneaza activitatile serviciului social cantina sociala ;  Isi actualiza permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ,

asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite;  Intocmeste referatele de necesitate in vederea achizitionarii obiectelor de inventar, materiale

curatenie, alimente, etc diverse materiale, mijloacelor fixe si urmareste folosirea si expirarea acestora in termen ;

 Intocmeste referatele de necesitate pentru asigurarea serviciilor şi lucrărilor necesare pentru funcţionarea optimă a instituţiei şi se asigură de îndeplinirea acestora conform solicitărilor

 Supravegheaza si controlează punerea in aplicare a masurilor de protectie si prevenire a riscurilor profesionale specifice fiecarei funcţii;

 Participã la elaborarea proiectului de întreţinere şi reparaţii a spaţiilor şi mijloacelor fixe din administrarea serviciului social cantina sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”;

 Raspunde de activitatile de reparatii, igenizare si eventuale investitii, de corecta derulare a acestora.  Participã la elaborarea programelor şi rapoartelor de activitate (periodice sau în funcţie de solicitări), la

întocmirea fişei postului pentru personalul de care raspunde ;  Participã la activitatea comisiilor în care este desemnat (casãri, inventar, receptie, etc.);

 Întocmeşte referate de necesitate pentru materiale şi scule pentru întreţinere, piese de schimb, obiecte

de inventar şi mijloace fixe;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

11

 Ia măsurile necesare pentru buna derulare a activităţilor gospodăreşti, igienizarea locurilor de muncă şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de confort şi ambianţă pentru beneficiarii si angajatii Cantinei sociale;

 In urma sarcinilor primite de la sefi ierarhici, deleaga competentele necesare personalului aflat in subordine.

 Asigură verificarea la timp şi in bune condiţii a aparatelor şi utilajelor aflate în dotarea centrului, conform dispoziţiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi dotărilor aferente.

 Urmăreşte duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe, starea lor de uzurã şi în funcţie de necesităţi, propune casarea sau valorificarea acestora;

 Asigurã logistic desfãşurarea corespunzãtoare a acţiunilor organizate de Cantina sociala  Verificã si confirmã facturile emise de terţi pentru serviciile prestate  Urmareste lunar consumul de apa, gaz si curent.  Intocmeste rapoarte de situatie si rapoarte de activitate pe care le inainteaza sefului de centru.  Realizeaza instructajul la locul de munca, conform solicitarilor Compartimentului SSM  Intocmeste referare de necesitate pentru compartimentul administrativ care stau la baza intocmirii

pAAp pentru anul calendaristic urmator ;  Ii este interzisă denigrarea activităţii instituţiei sau a colegilor în faţa beneficiarilor centrului sau a terţilor;  Se preocupa de rezolvarea problemelor sesizate in ,,Registrului administratorului” si informeaza imediat seful de centru, de orice problema aparuta.  Indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Magazinerul îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

 completeaza Fisele de magazie, pe care le opreaza zilnic pentru alimente, toate materialele si obiectele de mica valoare

 inmagazineaza alimnete, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, verifica calitatea si cantitatea in momentul primirii in magazine

 elibereaza din magazie alimente, materiale, mijloace fixe, obiecte de mica valoare in baza bonului de eliberare (consum) pe care le preda zilnic economistei

 verifica impreuna cu un responsabilul de la Compartimentul Buget Financiar si Contabilitate soldurile din Fisele de magazie

 verifica si confirma facturile pentru alimente, materialele receptionate, emise de terti catre institutie  Indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Muncitor calificat bucatarie – intretinere indeplineste in principal, urmatoarele atributii

 asigura prepararea si distribuirea hranei catre beneficiarii cantinei si ai centrului  asigura transportul in interiorul institutiei si pastrarea alimentelor luate in primire in deplina securitate,

in stricta conformitate cu normele de igiena si securitate sanitara  respecta in tocmai meniul stabilit,

 foloseste integral cantitatile scoase din magazie pentru prepararea hranei  raspunde de calitatea hranei preparate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

12

 distribuie integral hrana preparata  participa la activitati de igienizare a spatiilor destinate prepararii si servirii mesei  Indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Muncitor necalificat - bucatarie indeplineste in principal, urmatoarele atributii:

 executa sarcinile stabilite in fisa postului, si dispozitiile sefului de centru, administrator si bucatar  impreuna cu bucatarul asigura transportul in interiorul institutiei si pastrarea alimentelor luate in

primire in deplina securitate, in stricta conformitate cu normele de igiena si securitate sanitara  igienizeaza periodic si ori de cate ori este nevoie, locul de munca  igienizarea veselei folosite la prepararea hranei  transporta resturile menajere si gunoiul in pubelele aferente  raspunde pe timpul serviciului de toate bunurile materiale date sub gestiune  anunta in cel mai scurt timp orice neregula sau defectiune constatata  Indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Sofer - îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

 asigura transportul hranei catre beneficiari, precum si al materialelor şi obiectelor de inventar pentru care s-a stabilit acest lucru conform planificării făcute de administrator şi cu aprobarea şefului de serviciu;  preia şi verifică înaintea plecării în cursă şi pe timpul derulării acesteia starea tehnică corespunzătoare a mijlocului de transport auto încredinţat, refuzând plecarea în cursă în cazul constatării unor defecţiuni care prezintă pericol în circulaţie sau care afectează funcţionarea mijlocului de transport; informează imediat despre refuz şi motivul acestuia pe administrator şi pe şeful de serviciu.  completează foaia de parcurs cu datele cerute de formularul tipizat, inclusiv completarea curselor efectuate atestate prin semnătura persoanelor care au dispus efectuarea deplasărilor şi răspunde de realitatea şi corectitudinea datelor înscrise;  efectuează lucrări de întreţinere curentă şi participă la executarea reparaţiilor la mijloacele de transport auto avute în primire;  verifică starea tehnică a mijlocului auto la terminarea programului sau la revenirea din cursă;  efectuează alimentarea cu combustibil şi justifică în condiţiile legii consumurile de carburant;  parchează mijlocul de transport auto la locul stabilit de conducerea centrului şi predă foaia de parcurs, actele autovehiculului şi cheile acestuia persoanei desemnate;  nu permite altor persoane sa conduca autovehiculul, acesta poate fi condus doar de catre persoanele desemnate de catre conducerea institutiei;  informează administratorul despre defecţiunile constatate în funcţionarea mijlocului de transport;  igienizează periodic mijlocul de transport auto, conform legislatiei in vigoare;  foloseşte judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă şi întreţinere repartizate şi a celor repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  răspunde numerar şi valoric de toate bunurile materiale date în subgestiune (în timpul serviciului);  anunţă în scris administratorul (în „Registrul administratorului”) orice neregulă sau defecţiune de competenţa acestuia constatată pe timpul serviciului;  participă la activităţile de igienizare a spaţiilor institutiei şi la îngrijirea acestora ori de câte ori este nevoie;  participă la activitatea de descărcare a mărfurilor şi la manevrele făcute în vederea depozitării acesteia;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

13

 îi este interzisă denigrarea activităţii instituţiei sau a colegilor în faţa beneficiarilor sau a terţilor;  indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Muncitor necalificat – intretinere indeplineste in principal, urmatoarele atributii:

 efectuează lucrări de întreţinere curentă şi participă la executarea reparaţiilor stării de fixaţie a componentelor centrului şi la toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar, conform planificării făcute de administrator sau la solicitarea şefului de serviciu;  foloseşte judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă şi întreţinere repartizate şi a celor repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  ia măsuri pentru aprovizionarea cu cele necesare efectuării oportune şi de bună calitate a întreţinerilor şi reparaţiilor curente prin înaintarea de referate cu necesarul de materiale, pentru reducerea consumurilor şi a cheltuielilor inutile ori neeconomice;  anunţă în scris administratorului (în „Registrul administratorului”) orice neregulă sau defecţiune de competenţa acestuia constatată pe timpul serviciului;  participă la activităţile de igienizare a spaţiilor institutiei şi la îngrijirea acestora ori de câte ori este nevoie;  participă la activitatea de descărcare a mărfurilor şi la manevrele făcute în vederea depozitării acesteia;  pe timpul serviciului va purta în permanenţă echipament de protecţie conform normelor de protecţia muncii şi igienico-sanitare;  indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Articolul 12 Finanţarea cantinei

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, finanţarea serviciului social Cantina sociala din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timişoara, b) contribuția beneficiarului c) donaţii, sponsorizări d) fonduri externe rambursabile si nerambursabile e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aproba, Director general, Director general adjunct, Jr.Rodica Cojan Esztero Emese Avizat juridic, Întocmit, Ciprian Erceanu Sef Centru

Murariu Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

14

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale in cadrul

Complexului de Servicii „Sf. Francisc” Serviciul social cantina sociala

Părțile contractante:

I. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timisoara, b-dul Regele Carol I, nr. 10, județul/sectorul Timis, codul de înregistrare fiscală 38053878, Certificatul de acreditare seria AF nr.003748, reprezentata de domnul/doamna RODICA COJAN, având funcția de DIRECTOR GENERAL, în calitate de furnizor de servicii sociale; Si

II. ____________________________, denumit în continuare beneficiar, domiciliat în localitatea Timisoara, str.______________, nr.___________, județul Timis, codul numeric personal _______________, posesor al C.I. seria __________nr. _____________, eliberată la data de _______________ de SPCLEP Timisoara

 având în vedere:  Planul de individualizat de intervenție nr. ___/__________;

 convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1 contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică,

publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

1.2 furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

1.3 beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

1.4 servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

15

1.5 reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

1.6 contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului acordat de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani;

1.7 obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho- fizic;

1.8 standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

1.9 modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

1.10 forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

1.11 evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri.

2. Obiectul contractului 2.1 Obiectul contractului îl constituie servirea mesei, zilnic, pranzul si cina, de catre beneficiar, in limita

alocatiei de hrana prevazuta de lege.

2.2 Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) contributie 30% din venit: pentru un numar de __________ persoane. 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1 Costul total pe lună al serviciilor sociale este conform fisei de calcul a titularului de contract.

4. Durata contractului

4.1 Durata contractului este de la data de __________ până la data de ____________ . 4.2 Durata contractului se poate prelungi după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de

servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de interventie 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1 implementarea măsurilor prevăzute în planul de individualizat de interventie; 5.2 reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1 de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

16

6.2 de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

6.3 de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

6.4 de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1 să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2 să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de interventie, cu respectarea acestuia și a

standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3 să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea

obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

7.4 să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului. 7.5 să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să

revizuiască planul individualizat de interventie, exclusiv în interesul acestuia; 7.6 să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii

sociale; 7.7 să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

serviciilor sociale; 7.8 să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate

de acordarea serviciilor sociale.

8. Drepturile beneficiarului 8.1 În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta

drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2 Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de interventie; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat

situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

o drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; o modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; o oportunității acordării altor servicii sociale; o listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; o regulamentului de ordine internă;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

17

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9. Obligațiile beneficiarului: 9.1 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului

individualizat de interventie; 9.2 să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și

socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3 să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de interventie; 9.4 să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării

serviciilor sociale; 9.5 să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,

program, persoanele de contact etc.). 9.6 să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele

prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1 Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor

sociale. 10.2 Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei

persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3 Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât

beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

10.4 Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

11. Litigii 11.1 Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții

decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă 11.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și

beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

12. Rezilierea contractului 12.1 Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a. refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct;

b. nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

c. retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de servicii „SFANTUL FRANCISC”

CANTINA SOCIALĂ

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

18

d. limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

e. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13. Încetarea contractului 13.1 Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a. expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b. acordul părților privind încetarea contractului; c. scopul contractului a fost atins; d. forța majoră, dacă este invocată.

14. Dispoziții finale 14.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea

clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

14.2 Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3 Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4 Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5 Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Anexe la contract:

a. Planul individualizat de interventie nr._____/_________; b. Ancheta sociala nr.______/__________; c. Fisa de calcul din data ___________

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat la sediul Directiei de Asistenta Sociala

a Municipiului Timisoara, de pe bld. Regele Carol I, nr.10, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiar, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara ______________________ Director general, __________________ Avizat juridic Asistent social ___________________ ___________________

Atasament: Anexa_11.1..pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

de organizare şi funcţionare a serviciului social Complexului de Servicii „ Sfa

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu pentru Persoane fara Adapost din cadrul Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” Timișoara nr. 218 din 27.06.2017 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aceasta. Regulamentul de organizare fost aprobat în vederea asigurării funcţionării cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”. asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul serviciu social 8790CR-PFA-I, cu sediul în Timişoara catre furnizorul Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr.003748.

Scopul serviciului social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul

“Sf.Francisc”este de a furniza servicii sociale pentru prevenirea situatiilor de risc, a unor situatii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, în scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacită a creșterii calității vieții și promovării integrării sociale a persoanelor

Beneficiarii serviciului social sunt categorie sociala formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situa locuiesc temporar la prieteni sau cunoscu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Anexa 11.1 la HCLMT nr. _____________ din __________

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare

Complexului de Servicii „ Sfantul Francisc”-Centrul pentru Persoane fara Adapost

Articolul 1 Definiţie

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social

pentru Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”. Înfiin a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

șoara nr. 218 din 27.06.2017 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara a Statului de Functii pentru aceasta. Regulamentul de organizare

fost aprobat în vederea asigurării funcţionării serviciului social Centrul pentru Persoane fara Adapost din Complexului de servicii “Sf.Francisc”.”cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a

asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, țiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

nt sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Articolul 2

Identificarea serviciului social

Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” I, cu sediul în Timişoara, str.Telegrafului nr.8, este infiintat si administrat de

enta Sociala a Municipiului Timisoara, acreditat conform Certificatului de

Articolul 3 Scopul serviciului social

serviciului social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii este de a furniza servicii sociale pentru prevenirea situatiilor de risc, a unor situatii de

dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, în scopul apacităților individuale, pentru depășirea unei situații de nevoie social

ării integrării sociale a persoanelor adulte care traiesc in strada. Beneficiarii serviciului social sunt persoanele adulte fără adapost cu varsta peste

categorie sociala formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, traiesc în stradă,

eteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere

ȘOARA

.1 la HCLMT nr. _____________ din __________

cu cazare Centrul pentru Persoane fara Adapost

erviciului social Centrul . Înființarea Centrului pentru

a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului șoara nr. 218 din 27.06.2017 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

a Statului de Functii pentru aceasta. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul pentru Persoane fara Adapost din

ndardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite,

nt sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Complexului de servicii “Sf.Francisc”, cod str.Telegrafului nr.8, este infiintat si administrat de

enta Sociala a Municipiului Timisoara, acreditat conform Certificatului de

Complexului de servicii este de a furniza servicii sociale pentru prevenirea situatiilor de risc, a unor situatii de

dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, în scopul șirea unei situații de nevoie socială și

adulte care traiesc in strada. peste 18 ani reprezintă o

categorie sociala formată din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin ă majoră, traiesc în stradă,

ă în regim de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ori sunt în risc de evacuare, se află în institu externate, respectiv eliberate și nu au domicil

Scopul serviciului social este realizat prin urmatoarele activitatii:  Identificare si evaluare nevoi  Informare cu privire la serviciile oferite  Găzduire temporara  Îngrijire personala/igienizare/deparazitare  Hrana-3 mese /zi,  Supraveghere  Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate  Consiliere psihologica, suport emotional  Intocmire Plan de interventie  Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi  Sprijin pentru obtinerea actelor de  Consiliere si orientare profesionala  Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca  Integrare/reintegrare socială  Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire  Suport pentru gasirea unor solutii de plasa  (Re)insertie sociala  Monitorizare post-interventie. Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul are o capacitate maxima de 54 locuri de cazare

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul “Sf.Francisc” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de : -Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile

domeniului.; -Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; -HOTĂRÂRE nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa români,

-OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul minstrului muncii, familie, persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 4 (3) Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” este înfiinţat prin: a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timi Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie și nu au domiciliu ori reședință.

Scopul serviciului social este realizat prin urmatoarele activitatii:

Informare cu privire la serviciile oferite

/igienizare/deparazitare

Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate Consiliere psihologica, suport emotional

Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila Consiliere si orientare profesionala Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca

Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire Suport pentru gasirea unor solutii de plasare in centre de asistenta si ingrijire

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” 54 locuri de cazare.

Articolul 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a

Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile

vernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRÂRE nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor

OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul minstrului muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 4

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017 privind infiintarea

Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

ȘOARA

ă ca, în termen de 2 luni, să fie

Complexului de servicii “Sf.Francisc”

Complexului de servicii funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a

Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile

vernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRÂRE nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

şi actele de identitate ale cetăţenilor

OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor

ției sociale și

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” este înfiinţat prin: șoara nr. 218 din 27.06.2017 privind infiintarea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Principiile care stau la ba (1) Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor socia Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanelor fara adapost; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor fara adapost în tratament, participarea egală, autodeterminarea, auton nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele fara adapost; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei fara adapost; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele mixt; g) ascultarea opiniei persoanei fara adapost şi luarea în considera vârsta şi de gradul sau de maturitate, de discernământ şi capacitate d h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale persoanei fara adapost şi a contactel fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte ataşament; i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei fara adapost; j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei fara adapost prin Planul de Intreventie; k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de inte pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza pote de a trăi independent; l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor fara adapost şi soluţionarea situaţiilor de dificultate; m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, famili integrare socială şi implicarea activă în soluţionare moment dat; p) colaborarea serviciului social Centrul pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” cu institutii publice si private din domeniul asistentei sociale.

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul sunt persoane adulte cu varsta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Articolul 5 Principiile care stau la baza acordarii serviciului social

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în

ă, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social Centrul pentru Complexului de servicii “Sf.Francisc” sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanelor fara adapost; lor persoanelor fara adapost în ceea ce priveste egalitatea de şanse şi

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele fara adapost;

asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei fara adapost;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a

g) ascultarea opiniei persoanei fara adapost şi luarea în considerare a acesteia, ţinându vârsta şi de gradul sau de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale persoanei fara adapost şi a contactelor directe, fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a

area unui model familial de îngrijire a persoanei fara adapost; j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei fara adapost prin Planul de Intreventie; k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei fara adapost

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor fara adapost şi a implicării active a acestora

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii cu institutii publice si private din domeniul asistentei sociale.

Articolul 6 Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapos

persoane adulte cu varsta peste 18 ani care se afla in una dintre situatiile de mai jos

ȘOARA

Complexului de servicii “Sf.Francisc”i se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în

ă, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie

serviciului social Centrul pentru sunt următoarele:

ceea ce priveste egalitatea de şanse şi întreprinderea de acţiuni

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; l, prin încadrarea în unitate a unui personal

re a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de

or directe, după caz, cu persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei fara adapost prin Planul de Intreventie; ilie sau, după caz, în comunitate,

abilităţilor persoanei fara adapost

ii active a acestora în

ivire la dezvoltarea propriilor capacităţi de care se pot confrunta la un

cadrul Complexului de servicii

serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din care se afla in una dintre situatiile de mai jos :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

- persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire ; -persoane singure ori familii care, din motive sin economic, juridic ori din cauza unor situa cunoscuți, se află în incapacitate de a sus află în instituții sau penitenciare de unde urmeaz și nu au domiciliu ori reședință. -orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea Vor accede la servicii cu prioritate persoane (2) Condiţiile de acces/admitere în centru (a) Actele necesare pentru admiterea persoanelor fara adapost în Adapost din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” - cererea de admitere are forma scrisă (formular tip care se găseşte este semnata de beneficiar, in original, - cartea de identitate a beneficiarului - copie; - in lipsa documentelor de identitate-declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind identitatea si situatia sa socio-economica. (b) Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” propunerea specialistilor centrului, in urma evaluarilor de specialitate, prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare initiala/complexa realizata in termen de 72 de ore de la admitere Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile de urgenta acordate în cadrul Persoane fara Adapost -Complexului de servicii “Sf.Francisc” evaluarilor psihologice, sociale şi medicale beneficiarul, prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare initiala. termen de 72 de ore de la admitere. (c) Criteriile de eligibilitate: Centrul detine o gama larga de servicii sociale, care sunt grupate pe trei componente functionale, fiecare componenta are stabilite criteriile de eligibilitate.

1. Componenta Triaj – ofera servicii persoanelor fara adapost care nu solicita admiterea cazare) in cadrul componentei de urgenta. In cadrul acestei componente sunt oferite servicii de ingrijire personala (igienizare, deparazitare, echipare), evaluare medicala si asistenta medicala primara, informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi, consiliere Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor in componenta Triaj:

 persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a altor judete cu sau fara acte de identitate valab Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale

2. Componenta de urgenta – ofera servicii cu cazare persoanelor fara adapost care solicita admiterea

(servicii furnizate pe baza de contract, in urma Deciziei de admitere,).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire ; persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar

economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, traiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau ă în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se

ții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate

orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale ;

cu prioritate persoane din Timisoara, sau judetul Timis

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru pentru admiterea persoanelor fara adapost în serviciul social Centrul pentru Persoane fara Complexului de servicii “Sf.Francisc” sunt următoarele:

are forma scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii), este adresată centrului şi

copie; declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind identitatea si

Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile rezidentiale acordate în cadrul Persoane fara Adapost din cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc” se ia de catre comisia de admitere la

in urma evaluarilor psihologice, sociale şi medicale de specialitate, prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare initiala/complexa. Evalarea complexa este realizata in termen de 72 de ore de la admitere.

ere/respingere pentru a accesa serviciile de urgenta acordate în cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc”, se ia de către seful

psihologice, sociale şi medicale realizate de personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare initiala. Evalarea complexa este realizata in

servicii sociale, care sunt grupate pe trei componente functionale, fiecare componenta are stabilite criteriile de eligibilitate.

ofera servicii persoanelor fara adapost care nu solicita admiterea tei de urgenta. In cadrul acestei componente sunt oferite servicii de ingrijire

personala (igienizare, deparazitare, echipare), evaluare medicala si asistenta medicala primara, informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi, consiliere psihologica si suport emotional.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor in componenta Triaj: persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a altor judete cu sau fara acte de identitate valabile, la recomandarea Politiei Locale Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma

ofera servicii cu cazare persoanelor fara adapost care solicita admiterea cii furnizate pe baza de contract, in urma Deciziei de admitere,).

ȘOARA

au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii unei

gulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - ă majoră, traiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau

ori sunt în risc de evacuare, se ă ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate

situatiei sociale ;

serviciul social Centrul pentru Persoane fara

la sediul unităţii), este adresată centrului şi

declaratia beneficiarului pe propria raspundere privind identitatea si

acordate în cadrul Centrului pentru se ia de catre comisia de admitere la

realizate de personalul Evalarea complexa este

ere/respingere pentru a accesa serviciile de urgenta acordate în cadrul Centrul pentru de către seful de centru, in urma

ul de specialitate, la prima întâlnire cu Evalarea complexa este realizata in

servicii sociale, care sunt grupate pe trei componente functionale, fiecare

ofera servicii persoanelor fara adapost care nu solicita admiterea (servicii cu tei de urgenta. In cadrul acestei componente sunt oferite servicii de ingrijire

personala (igienizare, deparazitare, echipare), evaluare medicala si asistenta medicala primara, informare si psihologica si suport emotional.

persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a ile, la recomandarea Politiei Locale

Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma

ofera servicii cu cazare persoanelor fara adapost care solicita admiterea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Componenta de urgenta gazduieste persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis cu sau fara acte de identitate valabile pentru o perioada de maxim 3 tranzitorie pana la definitivarea dosarului social, a situatiei medicale, a documentelor de identitate, etc. necesare a fi consemnate in dosarul personal. In perioada de admitere, nu mai tarziu de 3 luni, echipa multidisciplinara va propune prezentarea cazului in Comisia de adminitere pentru stabilirea perioadei de sedere in Componenta rezidentiala pentru persoanele apartinand Municipiului Timisoara sau ale Judetului Timis.

Persoanele apartinatoare altor judete din tara, au drept de se de maxim 1 luna. Servicii oferite: de ingrijire personala (igienizare, deparazitare, echipare), hrana 3 mese/zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana, sprijin pentru obtinerea actelor de identitate su medicala, consiliere psihologica si suport emotional, asistenta medicala primara, informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi sau beneficii sociale, activitati educative, activitati de dezvolt deprinderilor de viata independenta, socializare, etc.. Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor in Componenta de urgenta:

 persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a altor judete, la recomandare interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale care solicita admiterea.

 persoane fara adapost apartinatoare altor judete din tara, Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale care solicita admiterea.

 sunt persoane adulte cu varsta peste 18 - persoane care si

necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire ;

-persoane singure ori familii care, din motive sin medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situa stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscu în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în institu urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate reședință.

-orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea sociale ;

Vor accede la servicii cu prioritate persoane din Timisoara , sau judetul Timis

3. Componenta rezidentiala – ofera servicii sociale cu cazare conform legii pentru o perioada de maxim 2 ani. Aceste servicii sunt furnizate pe baza de Contract de furnizare servicii in urma Hotararii Comisiei de admitere. Ofera servicii de: hrana 3 mese/zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana, servicii medicale primare si monitorizarea starii de sanatate, educatie pentru sanatate, evaluare si consiliere psihologica si suport emotional, evaluare si consiliere in obtinerea unor drepturi sau benefici nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare profesionala, sprijin si acompaniere pentru obtinerea unui loc de munca, sprijin si acompaniere pentru identificarea unor solutii de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Componenta de urgenta gazduieste persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis cu sau fara acte de identitate valabile pentru o perioada de maxim 3 tranzitorie pana la definitivarea dosarului social, a situatiei medicale, a documentelor de identitate, etc. necesare a fi consemnate in dosarul personal. In perioada de admitere, nu mai tarziu de 3 luni, echipa

pune prezentarea cazului in Comisia de adminitere pentru stabilirea perioadei de sedere in Componenta rezidentiala pentru persoanele apartinand Municipiului Timisoara sau ale Judetului

Persoanele apartinatoare altor judete din tara, au drept de sedere in Componenta de urgenta pentru o perioada

Servicii oferite: de ingrijire personala (igienizare, deparazitare, echipare), hrana 3 mese/zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana, sprijin pentru obtinerea actelor de identitate su a altor acte de stare civila, evaluare medicala, consiliere psihologica si suport emotional, asistenta medicala primara, informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi sau beneficii sociale, activitati educative, activitati de dezvolt deprinderilor de viata independenta, socializare, etc..

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor in Componenta de urgenta: persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a altor judete, la recomandarea Politiei Locale Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale care solicita admiterea. persoane fara adapost apartinatoare altor judete din tara, la recomandarea Politiei Locale

ra, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale care solicita admiterea.

e cu varsta peste 18 ani care se afla in una dintre situatiile de mai jos : persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale

necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care

persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, economic, juridic ori din cauza unor situații de forț

stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a sus ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde

urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori

orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea

Vor accede la servicii cu prioritate persoane din Timisoara , sau judetul Timis

ofera servicii sociale cu cazare conform legii pentru o perioada de maxim 2 ani. Aceste servicii sunt furnizate pe baza de Contract de furnizare servicii in urma Hotararii Comisiei de

i, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana, servicii medicale primare si monitorizarea starii de sanatate, educatie pentru sanatate, evaluare si consiliere psihologica si suport emotional, evaluare si consiliere in obtinerea unor drepturi sau beneficii sociale, educatie formala si nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare profesionala, sprijin si

e pentru obtinerea unui loc de munca, sprijin si acompaniere pentru identificarea unor solutii de

ȘOARA

Componenta de urgenta gazduieste persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis cu sau fara acte de identitate valabile pentru o perioada de maxim 3 luni intr-o etapa tranzitorie pana la definitivarea dosarului social, a situatiei medicale, a documentelor de identitate, etc. necesare a fi consemnate in dosarul personal. In perioada de admitere, nu mai tarziu de 3 luni, echipa

pune prezentarea cazului in Comisia de adminitere pentru stabilirea perioadei de sedere in Componenta rezidentiala pentru persoanele apartinand Municipiului Timisoara sau ale Judetului

dere in Componenta de urgenta pentru o perioada

Servicii oferite: de ingrijire personala (igienizare, deparazitare, echipare), hrana 3 mese/zi, in limita valorii a altor acte de stare civila, evaluare

medicala, consiliere psihologica si suport emotional, asistenta medicala primara, informare si consiliere sociala in vederea obtinerii unor drepturi sau beneficii sociale, activitati educative, activitati de dezvoltare a

persoane fara adapost cu domiciliul pe raza Municipiului Timisoara, a judetului Timis sau a a Politiei Locale Timisoara, a altor institutii, a oricarei persoane

interesate sau persoane preluate in urma activitatii stradale care solicita admiterea. la recomandarea Politiei Locale

ra, a altor institutii, a oricarei persoane interesate sau persoane preluate in urma

ani care se afla in una dintre situatiile de mai jos : au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale

necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care

gulare sau cumulate de ordin social, ții de forță majoră, traiesc în

ă în incapacitate de a susține o locuință ții sau penitenciare de unde

și nu au domiciliu ori

orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei

ofera servicii sociale cu cazare conform legii pentru o perioada de maxim 2 ani. Aceste servicii sunt furnizate pe baza de Contract de furnizare servicii in urma Hotararii Comisiei de

i, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana, servicii medicale primare si monitorizarea starii de sanatate, educatie pentru sanatate, evaluare si consiliere psihologica si suport

i sociale, educatie formala si nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor necesare reintegrarii sociale, recuperare, reabilitare si readaptare in vederea reintegrarii sociale, consiliere si orientare profesionala, sprijin si

e pentru obtinerea unui loc de munca, sprijin si acompaniere pentru identificarea unor solutii de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

locuit si monitorizare post-interventie. Pentru fiecare beneficiar va fi intocmit planul individualizat de interventie. Totodata, in vederea sprijinirii reinsertiei socio isi va economisi o suma de bani, in functie de veniturile sale (obligatie consemnata in Contractul de furnizare de servicii). Hotararea de admitere/respingere in componenta d

1. Consilier local 2. Directorul general adjunct 3. Seful Centrului 4. Psihologul 5. Medic 7. Secretarul comisiei (fara drept de vot)

Hotararea se adopta cu majoritate simpla, dupa caz si eventuala audiere a solicitantului admiterii in centru, se redacteaza de secretarul comisiei si se semneaza de catre directorul general adjunct. Criteriile de eligibilitate a beneficiar

 persoane fara adapost care sa aibe domiciliul pe raza Municipiului Timisoara sau pe raza judetului Timis

 persoana fara adapost care a beneficiat de servicii in cadrul Componentei de urgenta;  sa fie propus spre admitere d

NU pot beneficia de servicii cu cazare Persoane fara Adapost -Complexului de servicii “Sf.Francisc” urmatoarele situatii:

 persoanele fara adapost care nu sunt independent  persoanele fara adapost care necesita ingrijiri medicale de specialitate sau asistare

permanenta  persoanele fara adapost care se afla in stare de ebrietate sau sub infuenta substantelor

halucinogene  persoanele fara adapost care prezinta un comportament deviant sau agresiv  persoanele fara adapost care prezinta afectiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburari de

comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii centrului  persoanele fara adapost care sufera de boli infecto  persoanele fara adapost care au beneficiat de servicii in cadrul Centrului si care in perioada

sederii in institutie au manifestat un comportament inadecvat, au refuzat participarea active in oferirea serviciilor, nu au respectat regulamentul institutiei, etc.

(d)Modalitatea de stabilire a contributiei: Persoane fara Adapost -Complexului de servicii “Sf.Francisc din partea beneficiarilor. Centrul are stabilită o procedură proprie privind contribu de muncă în folosul comunității); (e) Modalitatea de incheiere a contractului de servicii s Contractul de furnizare servicii in Componenta Rezidentiala se incheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului, dupa hotararea favorabila a Comisiei de Admitere, dar nu mai tarziu de 7 zile calendaristice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

interventie. Pentru fiecare beneficiar va fi intocmit planul individualizat de

ertiei socio-locative, persoana fara adapost pe perioada sederii in institutie isi va economisi o suma de bani, in functie de veniturile sale (obligatie consemnata in Contractul de furnizare

Hotararea de admitere/respingere in componenta de tip rezidential este luata de o comisie compusa din: 1. Consilier local 2. Directorul general adjunct 3. Seful Centrului

7. Secretarul comisiei (fara drept de vot) Hotararea se adopta cu majoritate simpla, dupa prezentarea cazului de catre asistentul social responsabil de caz si eventuala audiere a solicitantului admiterii in centru, se redacteaza de secretarul comisiei si se semneaza

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor in Componenta rezidentiala: persoane fara adapost care sa aibe domiciliul pe raza Municipiului Timisoara sau pe raza

persoana fara adapost care a beneficiat de servicii in cadrul Componentei de urgenta; sa fie propus spre admitere de catre echipa multidisciplinara

NU pot beneficia de servicii cu cazare/triaj, dupa caz, in cadrul serviciul social Centrul pentru Complexului de servicii “Sf.Francisc”” persoanele care se afla in cel putin una din

persoanele fara adapost care nu sunt independente fizic persoanele fara adapost care necesita ingrijiri medicale de specialitate sau asistare

persoanele fara adapost care se afla in stare de ebrietate sau sub infuenta substantelor

persoanele fara adapost care prezinta un comportament deviant sau agresiv persoanele fara adapost care prezinta afectiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii centrului persoanele fara adapost care sufera de boli infecto-contagioase persoanele fara adapost care au beneficiat de servicii in cadrul Centrului si care in perioada sederii in institutie au manifestat un comportament inadecvat, au refuzat participarea active

oferirea serviciilor, nu au respectat regulamentul institutiei, etc.

a contributiei: Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Complexului de servicii “Sf.Francisc sunt gratuite, nu se percepe contribuţie . Centrul are stabilită o procedură proprie privind contribuția in natur

(e) Modalitatea de incheiere a contractului de servicii si modelul acestuia: Contractul de furnizare servicii in Componenta Rezidentiala se incheie in forma scrisa conform modelului

existent la nivelul Centrului, dupa hotararea favorabila a Comisiei de Admitere, dar nu mai tarziu de 7 zile

ȘOARA

interventie. Pentru fiecare beneficiar va fi intocmit planul individualizat de

locative, persoana fara adapost pe perioada sederii in institutie isi va economisi o suma de bani, in functie de veniturile sale (obligatie consemnata in Contractul de furnizare

e tip rezidential este luata de o comisie compusa din:

prezentarea cazului de catre asistentul social responsabil de caz si eventuala audiere a solicitantului admiterii in centru, se redacteaza de secretarul comisiei si se semneaza

persoane fara adapost care sa aibe domiciliul pe raza Municipiului Timisoara sau pe raza

persoana fara adapost care a beneficiat de servicii in cadrul Componentei de urgenta;

serviciul social Centrul pentru care se afla in cel putin una din

persoanele fara adapost care necesita ingrijiri medicale de specialitate sau asistare

persoanele fara adapost care se afla in stare de ebrietate sau sub infuenta substantelor

persoanele fara adapost care prezinta un comportament deviant sau agresiv persoanele fara adapost care prezinta afectiuni psihice, psihiatrice grave sau tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii centrului

persoanele fara adapost care au beneficiat de servicii in cadrul Centrului si care in perioada sederii in institutie au manifestat un comportament inadecvat, au refuzat participarea active

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului pentru sunt gratuite, nu se percepe contribuţie în bani

ția in natură (prin prestarea

Contractul de furnizare servicii in Componenta Rezidentiala se incheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului, dupa hotararea favorabila a Comisiei de Admitere, dar nu mai tarziu de 7 zile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

In Componenta de urgenta termenul pentru elaborarea contractului es

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 1. Principalele situatii in care centrul inceteaza acordarea serviciilor catre beneficiar: - in cazul in care s-au atins obiectivele stabilite in Planul de Interventie Personalizat (ex.: reinsertie psiho sociala, profesionala, familiala, etc); - in cazul in care perioada acordata conform Deciziei/Hotaraii a expirat; - în cazul părăsirii Centrului de către benefici - în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale; - în caz de transfer într-un alt Centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrar - în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) - în caz de deces al beneficiarului; - în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi ben - când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar - daca a savarsit fapte penale sau fapte de a prejudicia imaginea instutitiei in timpul furnizarii serviciilor in componenta de Rezidential/Urgenta; - daca a sustras sau distrus voit bunuri din cadrul centrului sau a produs vatamari corporale altor persoane - lipsa nemotivata din institutie pentru o perioada mai 2. Decizia de incetare a serviciilor oferite atat in Componenta rezidentiala, cat si in cea de urgenta se concretizeaza prin decizia de incetare a serviciilor si se consemneaza de Registrul de evidenta privind iesirea beneficiarilor. - In cadrul Componentei rezidentiale, exista situatii in care se impune sistarea acordarii serviciilor catre beneficiar, aceasta fiind facuta in conformitate cu preve 3. Acte necesare -cererea de incetare a serviciilor semnata de beneficiar/reprezentantul familiei (dupa caz, in original) - raport cu privire la situatia beneficiarului, intocmit de asistentul social, semnat de catre e multidisciplinara, avizat de catre seful de centru - procesul verbal de transfer in alt Centru/institutie - copie dupa constatatorul/certificatul de deces - copie dupa registrul de consemnare a evenimentelor/raportul prin care s inadecvat cara face incompatibila gazduirea ceilalti beneficiari sau pentru personalul C catre beneficiar - documnete tipizate de preluare a persoanei si de predare a acesteia in/din centru - documente medicale cu privire la internarea acestuia in institutii medicale sau care atesta probleme medicale cu caracter infecto-contagios (TBC, HIV, HEPATITA A , etc) (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în fara Adapost din cadrul Compexului de servicii a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

n Componenta de urgenta termenul pentru elaborarea contractului este de 24 de ore de la admitere.

1. Principalele situatii in care centrul inceteaza acordarea serviciilor catre beneficiar: au atins obiectivele stabilite in Planul de Interventie Personalizat (ex.: reinsertie psiho

in cazul in care perioada acordata conform Deciziei/Hotaraii a expirat; entrului de către beneficiar prin proprie voinţă;

în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale; entru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de

recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată; în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de

are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul C

pectă clauzele contractuale de către beneficiar a savarsit fapte penale sau fapte de a prejudicia imaginea instutitiei in timpul furnizarii serviciilor in

daca a sustras sau distrus voit bunuri din cadrul centrului sau a produs vatamari corporale altor persoane lipsa nemotivata din institutie pentru o perioada mai mare de 72 de ore,

2. Decizia de incetare a serviciilor oferite atat in Componenta rezidentiala, cat si in cea de urgenta se concretizeaza prin decizia de incetare a serviciilor si se consemneaza de catre personalul de serviciu in Registrul de evidenta privind iesirea beneficiarilor.

In cadrul Componentei rezidentiale, exista situatii in care se impune sistarea acordarii serviciilor catre beneficiar, aceasta fiind facuta in conformitate cu prevederile Ordinului 2126/2014, Anexa 4.

cererea de incetare a serviciilor semnata de beneficiar/reprezentantul familiei (dupa caz, in original) raport cu privire la situatia beneficiarului, intocmit de asistentul social, semnat de catre e

multidisciplinara, avizat de catre seful de centru entru/institutie

copie dupa constatatorul/certificatul de deces copie dupa registrul de consemnare a evenimentelor/raportul prin care s-a consemnat comport

inadecvat cara face incompatibila gazduirea acestuia in Centru in conditii de securitate pentru el, pentru eficiari sau pentru personalul Centrului, ori de constatare a nerespectarii clauzelor contractuale de

te tipizate de preluare a persoanei si de predare a acesteia in/din centru documente medicale cu privire la internarea acestuia in institutii medicale sau care atesta probleme medicale

contagios (TBC, HIV, HEPATITA A , etc)

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul serviciului social Centrul pentru Persoane Compexului de servicii “Sf.Francisc” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, umstanţă personală ori socială;

ȘOARA

te de 24 de ore de la admitere.

au atins obiectivele stabilite in Planul de Interventie Personalizat (ex.: reinsertie psiho-

entru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de e socială pe perioadă determinată;

în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de

are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în eficiari sau pentru personalul Centrului;

a savarsit fapte penale sau fapte de a prejudicia imaginea instutitiei in timpul furnizarii serviciilor in

daca a sustras sau distrus voit bunuri din cadrul centrului sau a produs vatamari corporale altor persoane

2. Decizia de incetare a serviciilor oferite atat in Componenta rezidentiala, cat si in cea de urgenta se catre personalul de serviciu in

In cadrul Componentei rezidentiale, exista situatii in care se impune sistarea acordarii serviciilor catre derile Ordinului 2126/2014, Anexa 4.

cererea de incetare a serviciilor semnata de beneficiar/reprezentantul familiei (dupa caz, in original) raport cu privire la situatia beneficiarului, intocmit de asistentul social, semnat de catre echipa

a consemnat comportamnetul entru in conditii de securitate pentru el, pentru

entrului, ori de constatare a nerespectarii clauzelor contractuale de

documente medicale cu privire la internarea acestuia in institutii medicale sau care atesta probleme medicale

serviciului social Centrul pentru Persoane

fără discriminare pe bază de rasă,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităşii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâ situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Adapost din cadrul Complexului de Servicii a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţ b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă e c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să aibă un comportament adecvat atât în incinta institutiei cât şi în comunitate e) să respecte prevederile prezentului regulament, precum si Carta Drepturilor si Obligatiilor Beneficiarilor Centrului.

Principalele funcţii ale serviciului de servicii “Sf.Francisc” sunt următoarele: a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, 1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale 2. Găzduire pe perioada determinata:

a) maxim 2 ani in cadrul Componentei rezidentiale b) maxim 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul urgenta

3. Îngrijire personala: a) igienizare b) deperazitare c) echipare

4. Hrana-3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana 5. Supraveghere 6.Evaluare/reevaluare socio-economica si a relatiilor familiale , renumerotat 8. Elaborare plan de interventie individualizat 9. Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate 10.. Consiliere psihologica si suport emotional 11. Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi 12. Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila 13. Consiliere si orientare profesionala 14. Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de 15. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire 16. Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independent

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităşii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile

protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

turile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în serviciul social Centrul pentru Persoane fara Complexului de Servicii “Sf.Francisc” au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a

ficare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să aibă un comportament adecvat atât în incinta institutiei cât şi în comunitate e) să respecte prevederile prezentului regulament, precum si Carta Drepturilor si Obligatiilor Beneficiarilor

Articolul 7 Activităţi şi funcţii

ui social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul

următoarele: De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activită

1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

a) maxim 2 ani in cadrul Componentei rezidentiale 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul

3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana

economica si a relatiilor familiale , in vederea reintegrarii sociale de

Elaborare plan de interventie individualizat medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate

ca si suport emotional . Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi . Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila

. Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca

. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire

. Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente

ȘOARA

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor

t timp cât se menţin condiţiile care au generat

protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

turile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi.

serviciul social Centrul pentru Persoane fara

ie familială, socială, medicală şi economică; tc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

e) să respecte prevederile prezentului regulament, precum si Carta Drepturilor si Obligatiilor Beneficiarilor

social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Compexului

prin asigurarea următoarelor activități: în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul Componentei de

in vederea reintegrarii sociale de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

17. Activitati de socializare si petrecere a timpului liber 18. (Re)insertie sociala 19. Monitorizare post-interventie. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Prezentarea Centrului prin organizarea de evenimente in comunitat

activitatilor derulate si a nevoilor sociale carora se adreseaza 2. Prin distribuirea de pliante, fleyere, afise, materiale de promovare a insitutiei 3. Prin organizarea de sesiuni de informare 4. Organizarea de evenimente in cadrul institutiei cu deschidere catre comunitate 5. Actualizarea site-ului precum şi a materialelor informative 6. Organizarea de activitati de promovare in presa 7. Elaborarea de rapoarte de activitate. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunit 3. Promovarea participării sociale și a implic donații; d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate 3. Facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorit vederea creșterii calității serviciilor; 4. Elaborarea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambian 5. Respectarea drepturilor beneficiarilor de activitatea Centrului; 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu 7. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; 8. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiar 9. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instutirii periodice 10. Asigurarea unui Mediu de viata prin alocarea fiecarui beneficiar e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi activitati: 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizi 2. Întocmirea de referate de necesitate; 3. Întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediulu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

si petrecere a timpului liber

De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului urarea următoarelor activităţi:

entrului prin organizarea de evenimente in comunitate care sa atraga atentia asupra activitatilor derulate si a nevoilor sociale carora se adreseaza

Prin distribuirea de pliante, fleyere, afise, materiale de promovare a insitutiei Prin organizarea de sesiuni de informare cu beneficiarii si diseminarea ghidului beneficiarilor Organizarea de evenimente in cadrul institutiei cu deschidere catre comunitate

ului precum şi a materialelor informative Organizarea de activitati de promovare in presa

e promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile

oane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

ți de sensibilizare și informare a comunității; și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări

De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și

instuirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfac

și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorit

și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare; 5. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare;

8. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea C i în vederea asigurării instutirii periodice și formării profesionale a angaja

prin alocarea fiecarui beneficiar a unui spatiu individualizat in dormitor

De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

și Adaptare a Mediului Ambiant;

ȘOARA

De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

e care sa atraga atentia asupra

ului beneficiarilor,

e promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile

oane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac

ării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și

satisfacție a beneficiarilor; și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în

și a Planului de Igienizare; și exprime opinia cu privire la aspectele care țin

beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare;

ii, personalul sau activitatea Centrului; rii profesionale a angajaților;

a unui spatiu individualizat in dormitor

prin realizarea următoarelor

ții al furnizorului de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

4. Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului; 5.Evaluarea anuală a activității angajaților

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Complexul de Servicii “Sf.Francisc” Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timi

Cei 39 de angajati sunt distribuiti pe cele doua servicii sociale conform cum urmeaza seful de centru coordoneaza atat cele doua serviicii sociale din cadrul complexului de servicii

- Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din” angajati

- Serviciul social Cantina sociala din cadrul Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” serviciu social 8899 CPDH-I : 13 angajati

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc”, cod serviciu social 8790CR jumătate de normă seful de centru Cantinei sociale): a) Personal de conducere:

 1 sef centru –norma 0,5 b) Personal de specialitate de ingrijire si asistenta: 22 angajati medic, 2 asistenti medicali); c)Personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere

 3 angajati(1 sofer, 1 ingrijitor curatenie, 1 referent) * Serviciile de resurse umane, contabilitate buget serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

d) Voluntari: 0 Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului (2) Raportul angajat/beneficiar este : 1/2

(1) Personalul de conducere este format din: s Complexului de servicii Sfantul Francisc (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului; ții angajaților

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

“Sf.Francisc” funcţionează cu un număr de 39 angajaţi

Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017. Cei 39 de angajati sunt distribuiti pe cele doua servicii sociale conform atributiunilor din fisa postului dupa

seful de centru coordoneaza atat cele doua serviicii sociale din cadrul complexului de servicii Centrul pentru Persoane fara Adapost din”, cod serviciu social 8790CR

din cadrul Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” I : 13 angajati

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Centrului pentru Persoane erviciu social 8790CR-PFA-I : 25 angajati, la care se adauga

seful de centru dupa cum urmeaza (Șeful de centru coodoneaz

Personal de specialitate de ingrijire si asistenta: 22 angajati (2 asistenti sociali, 16 educatori, 1 psiholog, 1

c)Personal cu functii administrative, gospodarire, intretinere-reparatii, deservire: ingrijitor curatenie, 1 referent)

* Serviciile de resurse umane, contabilitate buget-finante, juridic, de achizitii,etc. sunt asigurate de catre serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Directia de Asistenta Sociala a Municipiului

Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului

1/2

Articolul 9 Personalul de conducere

de conducere este format din: sef centru 0,5 – coordoneaza ambele servicii din cadrul

Complexului de servicii Sfantul Francisc

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

ȘOARA

Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

angajaţi conform prevederilor

atributiunilor din fisa postului dupa seful de centru coordoneaza atat cele doua serviicii sociale din cadrul complexului de servicii :

, cod serviciu social 8790CR-PFA-I : 25

din cadrul Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc”, cod

Serviciul social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Centrului pentru Persoane la care se adauga cu

Șeful de centru coodonează si activitățile

(2 asistenti sociali, 16 educatori, 1 psiholog, 1

finante, juridic, de achizitii,etc. sunt asigurate de catre serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Directia de Asistenta Sociala a Municipiului

coordoneaza ambele servicii din cadrul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzator atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activit c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfectionare; d) colaboreaza cu alte Centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda ne persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajaţii fara Adapost din cadrul Complexului de servicii g) propune furnizorului de servicii sociale h) desfaşoară activităţi pentru promovarea imaginii C i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încalcari ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfaşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, dup publice, cu persoanele fizice şi juridice din tară şi din strainătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanent cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primariei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştintă atât p din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; r) faciliteaza încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; s) alte atribuţii stabilite prin fisa postului. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducatorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune petent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzator

atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfectionare;

entre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda ne

raportul anual de activitate; f) asigură buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajaţii serviciului social Centrul pentru Persoane

Complexului de servicii “Sf.Francisc”; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numarului de personal;

ntru promovarea imaginii Centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încalcari ale drepturilor

eneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfaşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau,

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din tară şi din strainătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanent cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul

ivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştintă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; r) faciliteaza încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; s) alte atribuţii stabilite prin fisa postului.

iile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducatorilor instituţiei se face în

ȘOARA

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune petent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzator

atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; stadiul implementării obiectivelor;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfectionare; entre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor

serviciului social Centrul pentru Persoane

aprobarea structurii organizatorice şi a numarului de personal;

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încalcari ale drepturilor

j) răspunde de calitatea activităţilor desfaşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

ă caz, cu autorităţile şi instituţiile

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanent cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul ivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

ersonalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor

iile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ

vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducatorilor instituţiei se face în

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501)- 2 persoane ; b) medic (221108)- 1 persona c) asistent medical generalist (325901)- 2 persoane d) psiholog (263411)- 1 persoana; e) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508) (2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în veder c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii conform fișei postului.

Asistentul social (263501) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Răspunde in totalitate de intocmirea si corectitudinea dosarelor sociale aflate in grija sa. - Ofera sprijin in intocmirea actelor de identitate si a altor acte de stare civila; - Ofera sprijin si acompaniere in identificarea unui loc de munca si inscrierea la cursuri de

calificare/recalificare, - Ofera sprijin si acompaniere in gasirea unei solutii locative si asista persoanele fara adapost in vederea

reinsertiei sociale si a recuperarii situat - Participă la întocmirea şi derularea planului individualizat de interventie - Efectuarea monitorizarii postinterventie acolo unde acest lucru este posibil; - Se implica activ si cu raspundere in actiunile Politiei Locale de aducere a oamenilor

consiliere persoanelor fara adapost. - Efectueaza activitate stradala pentru a oferi informare si consiliere cu privire la serviciile oferite de

Centru; - Intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele

persoana interesata;

Psihologul (263401) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiectul şi de scopul

investigaţiei; - Prelucrează şi interpretează rezultatele testelor aplicate; - Elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidenţă; - Stabileşte nevoile psiho-sociale ala beneficiarilor referiţi; - Tine evidenţa cazurilor alocate şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Articolul 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă

2 persoane ;

educator pentru activităţi de resocializare (263508)-16 persoane ;

de specialitate: asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a

standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a

întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

Răspunde in totalitate de intocmirea si corectitudinea dosarelor sociale aflate in grija sa. Ofera sprijin in intocmirea actelor de identitate si a altor acte de stare civila;

n si acompaniere in identificarea unui loc de munca si inscrierea la cursuri de

Ofera sprijin si acompaniere in gasirea unei solutii locative si asista persoanele fara adapost in vederea reinsertiei sociale si a recuperarii situatiei familiale; Participă la întocmirea şi derularea planului individualizat de interventie Efectuarea monitorizarii postinterventie acolo unde acest lucru este posibil; Se implica activ si cu raspundere in actiunile Politiei Locale de aducere a oamenilor consiliere persoanelor fara adapost. Efectueaza activitate stradala pentru a oferi informare si consiliere cu privire la serviciile oferite de

Intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele

îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: Selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiectul şi de scopul

rezultatele testelor aplicate; Elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidenţă;

sociale ala beneficiarilor referiţi; Tine evidenţa cazurilor alocate şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvare;

ȘOARA

asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a

ea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a

face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

Răspunde in totalitate de intocmirea si corectitudinea dosarelor sociale aflate in grija sa.

n si acompaniere in identificarea unui loc de munca si inscrierea la cursuri de

Ofera sprijin si acompaniere in gasirea unei solutii locative si asista persoanele fara adapost in vederea

Se implica activ si cu raspundere in actiunile Politiei Locale de aducere a oamenilor strazii, asigurand

Efectueaza activitate stradala pentru a oferi informare si consiliere cu privire la serviciile oferite de

Intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele competente sau orice

Selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiectul şi de scopul

Tine evidenţa cazurilor alocate şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

- Stabileşte obiective specifice şi căi de atingere a acestora pentru educatorii care au încredinţaţi beneficiarii vizaţi de planul de intervenţie

- Stimulează şi valorizează beneficiarii maltratării prelungite, având ca rezultat integrarea într

Medic (221108) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

- organizeaza si rasunde de activitatea de asistenta medicala ac are in ingrijire - examineaza la admitere si ori de cate ori este nevoie fiecare persoana aflata in ingrijire sau care solicita acest lucru, - intocmeste foile de observatie a beneficiarilor prin scrierea tratamentului si a evolutiei bolii - instituie si urmareste dupa caz, aplicarea tratamentelor medicale, supravegheaza tratamentele medicale efectuate de catre asistentii medicali, iar la nevoie le efectueaza personal - asigura respectarea recomandarilor cuprinse in biletele de iesire din spital, in scrisorile medicale si planurile de recuperare (de asistenta ingrijire) - trimite la spital cazurile care necesita ingrijire spitaliceasca, asigurand asistenta medicala in timpul transportului daca acesta se realizeaza cu mijloace propri. - controleaza calitatea alimentatiei pre - atunci cand se petrece, confirma decesul, si pune in aplicare activitatile care Procedura privind inmormantarea; - efectueaza Ancheta epidemiologica preliminara in cazul aparitiei unor focare de bo - supravegheaza deparazitarea si igienizarea benefici - intocmeste necesarul de medicamente si materiale sanitare necesare - indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Asistent medical (325901)îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii - rasunde de activitatea de asistenta me - desfăşoară activităţile planificate prin Planul individualizat de - asigura respectarea recomandarilor cuprinse in biletele de iesire din spital, in scrisorile medicale si planurile de recuperare (de asistenta ingrijire) - efectuează şi/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos catre beneficiari; - supravegheaza deparazitarea si igienizarea benefici - însoţeşte beneficiarii la control medical; - periodic evaluează medical, în limita comptenţelor sale toţi beneficiarii din cad constată probleme ale stării de sănătate a acestora îi prezintă medicului sau îi însoţeşte la spital; - verifică zilnic starea de curăţenie a bucătăriei; - verifică zilnic modul în care se efectuează - ţine evidenţa consumului de medicamente şi ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora; - realizeaza programe de educatie pentru sanatate cu beneficiarii;

Educator (263508) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii

- pune în aplicare măsurile stabilite de ore) şi completă a situaţiei psiho-

- participa la întocmirea Planului Individualizat de Intervenţie - ţinerea evidenţei cazurilor alocate şi urmărirea respectării t

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

leşte obiective specifice şi căi de atingere a acestora pentru educatorii care au încredinţaţi beneficiarii vizaţi de planul de intervenţie

beneficiarii pentru creşterea stimei de sine şi diminuarea consecinţelor ungite, având ca rezultat integrarea într-o viaţă normală;

îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: organizeaza si rasunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor C

examineaza la admitere si ori de cate ori este nevoie fiecare persoana aflata in ingrijire sau care solicita

intocmeste foile de observatie a beneficiarilor prin scrierea tratamentului si a evolutiei bolii z, aplicarea tratamentelor medicale, supravegheaza tratamentele medicale

efectuate de catre asistentii medicali, iar la nevoie le efectueaza personal asigura respectarea recomandarilor cuprinse in biletele de iesire din spital, in scrisorile medicale si

planurile de recuperare (de asistenta ingrijire) trimite la spital cazurile care necesita ingrijire spitaliceasca, asigurand asistenta medicala in timpul

transportului daca acesta se realizeaza cu mijloace propri. controleaza calitatea alimentatiei pregatite inaintea meselor principale atunci cand se petrece, confirma decesul, si pune in aplicare activitatile care-

efectueaza Ancheta epidemiologica preliminara in cazul aparitiei unor focare de bo supravegheaza deparazitarea si igienizarea beneficiarului la intrarea acestuia in Componenta de t intocmeste necesarul de medicamente si materiale sanitare necesare indeplineşte toate atributiile prevazute in Fisa postului.

Asistent medical (325901)îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii rasunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor Centrului pe care ii are in ingrijire desfăşoară activităţile planificate prin Planul individualizat de intervenţie asigura respectarea recomandarilor cuprinse in biletele de iesire din spital, in scrisorile medicale si

planurile de recuperare (de asistenta ingrijire) efectuează şi/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos catre beneficiari;

supravegheaza deparazitarea si igienizarea beneficiarului la intrarea acestuia in C însoţeşte beneficiarii la control medical;

periodic evaluează medical, în limita comptenţelor sale toţi beneficiarii din cadrul C stată probleme ale stării de sănătate a acestora îi prezintă medicului sau îi însoţeşte la spital; verifică zilnic starea de curăţenie a bucătăriei; verifică zilnic modul în care se efectuează transportul mâncării în cadrul Centrului;

lui de medicamente şi ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora; realizeaza programe de educatie pentru sanatate cu beneficiarii;

îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentru: evaluarea iniţială (în primele 72

-sociale a beneficiarilor; participa la întocmirea Planului Individualizat de Intervenţie ţinerea evidenţei cazurilor alocate şi urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

ȘOARA

leşte obiective specifice şi căi de atingere a acestora pentru educatorii care au încredinţaţi

pentru creşterea stimei de sine şi diminuarea consecinţelor

ordata beneficiarilor Centrului pe care ii

examineaza la admitere si ori de cate ori este nevoie fiecare persoana aflata in ingrijire sau care solicita

intocmeste foile de observatie a beneficiarilor prin scrierea tratamentului si a evolutiei bolii z, aplicarea tratamentelor medicale, supravegheaza tratamentele medicale

asigura respectarea recomandarilor cuprinse in biletele de iesire din spital, in scrisorile medicale si

trimite la spital cazurile care necesita ingrijire spitaliceasca, asigurand asistenta medicala in timpul

-i revin consemnate in

efectueaza Ancheta epidemiologica preliminara in cazul aparitiei unor focare de boli transmisibile arului la intrarea acestuia in Componenta de triaj;

entrului pe care ii are in ingrijire

asigura respectarea recomandarilor cuprinse in biletele de iesire din spital, in scrisorile medicale si

efectuează şi/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos catre beneficiari; arului la intrarea acestuia in Componenta de triaj;

rul Centrului; când stată probleme ale stării de sănătate a acestora îi prezintă medicului sau îi însoţeşte la spital;

entrului; lui de medicamente şi ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora;

echipa multidisciplinară pentru: evaluarea iniţială (în primele 72

ermenelor pentru rezolvare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

- se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu medicul şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea ef permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

- face evaluarea iniţială a beneficiarului, supraveghează igienizarea şi deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii de urgenţă sau a celor aduşi de către organele abilitate;

- în momentul în care beneficiarul solicită admiterea în Regulamentuli de organizare si functionare, Cartei drepturilor si obligatiilor, Ghidului beneficiarului si a Regulilor casei, ;

- în cazul încetării/sistării serviciilor d a ieşirilor din centru, specificând motivul încetării/sistării acestora;

- organizează şi conduce Programul de curăţenie şi igienizare periodic, programul de baie al beneficiarilor şi spălarea lenjeriei de către beneficiari;

- ia pe bază de semnătură, distribuie şi asigură folosirea raţională a obiectelor de inventar, materialelor şi produselor alimentare sau cu caracter funcţional, cu respectarea normelor legale în vigoare;

- în toate activităţile urmăreşte formarea la beneficiari a unui comportament şi a unui vocabular civilizat, a autonomiei individuale conform dezideratului social;

- însoţeşte beneficiarii în excursii, vizite în oraş şi în afara acestuia ori în străinătate, conform aprobării (planificării) şefului de centru;

- sesizează personalul medical în cazul în care constată simptome de îmbolnăvire la beneficiari, acordă primul ajutor în caz de necesitate, ia toate măsurile profilactice stabilite de medic sau prin actele normative în vigoare, şi asigură administrarea tratamentului beneficiarilor pentru care s lucru;

- organizează, împreună cu ceilalţi educatori serbări tradiţionale sau cu ocazia a diferite evenimente din viaţa instituţiei (comunităţii);

- formează şi consolidează la beneficiari deprinderi de autoservire şi autogospodărire, igienă personală, de comportare civilizată, de păstrare în ordine a obiectelor personale şi a obiectelor şi spaţiilor de folosinţă comună;

- previne furturile, distrugerile şi actele antisociale de tensiunilor intra- şi intergrupale;

Personalul administrativ, gospodărie, î Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale Adapost din cadrul Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc” a)Referent cu atributii de functionar administrativ b)Sofer c)Ingrijitor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu medicul şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul C

superior al beneficiarilor; face evaluarea iniţială a beneficiarului, supraveghează igienizarea şi deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii de urgenţă sau a celor aduşi de către organele abilitate;

ficiarul solicită admiterea în Centru, aduce la cunoştinţa acestuia prevederile Regulamentuli de organizare si functionare, Cartei drepturilor si obligatiilor, Ghidului beneficiarului

în cazul încetării/sistării serviciilor din varii motive, consemnează acest lucru în Registrul de evidenţă a ieşirilor din centru, specificând motivul încetării/sistării acestora; organizează şi conduce Programul de curăţenie şi igienizare periodic, programul de baie al

lenjeriei de către beneficiari; ia pe bază de semnătură, distribuie şi asigură folosirea raţională a obiectelor de inventar, materialelor şi produselor alimentare sau cu caracter funcţional, cu respectarea normelor legale în vigoare;

urmăreşte formarea la beneficiari a unui comportament şi a unui vocabular civilizat, a autonomiei individuale conform dezideratului social; însoţeşte beneficiarii în excursii, vizite în oraş şi în afara acestuia ori în străinătate, conform aprobării

sesizează personalul medical în cazul în care constată simptome de îmbolnăvire la beneficiari, acordă primul ajutor în caz de necesitate, ia toate măsurile profilactice stabilite de medic sau prin actele

şi asigură administrarea tratamentului beneficiarilor pentru care s

organizează, împreună cu ceilalţi educatori serbări tradiţionale sau cu ocazia a diferite evenimente din

a beneficiari deprinderi de autoservire şi autogospodărire, igienă personală, de comportare civilizată, de păstrare în ordine a obiectelor personale şi a obiectelor şi spaţiilor de

previne furturile, distrugerile şi actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al crizelor şi

Articolul 12 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale serviciului social Centrul pentru Persoane fara Adapost din cadrul Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc”:

ar administrativ

ȘOARA

se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu medicul şi cu icientă a cazurilor din cadrul Centrului, având

face evaluarea iniţială a beneficiarului, supraveghează igienizarea şi deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii de urgenţă sau a celor aduşi de către organele abilitate;

entru, aduce la cunoştinţa acestuia prevederile Regulamentuli de organizare si functionare, Cartei drepturilor si obligatiilor, Ghidului beneficiarului

in varii motive, consemnează acest lucru în Registrul de evidenţă

organizează şi conduce Programul de curăţenie şi igienizare periodic, programul de baie al

ia pe bază de semnătură, distribuie şi asigură folosirea raţională a obiectelor de inventar, materialelor şi produselor alimentare sau cu caracter funcţional, cu respectarea normelor legale în vigoare;

urmăreşte formarea la beneficiari a unui comportament şi a unui vocabular civilizat,

însoţeşte beneficiarii în excursii, vizite în oraş şi în afara acestuia ori în străinătate, conform aprobării

sesizează personalul medical în cazul în care constată simptome de îmbolnăvire la beneficiari, acordă primul ajutor în caz de necesitate, ia toate măsurile profilactice stabilite de medic sau prin actele

şi asigură administrarea tratamentului beneficiarilor pentru care s-a stabilit acest

organizează, împreună cu ceilalţi educatori serbări tradiţionale sau cu ocazia a diferite evenimente din

a beneficiari deprinderi de autoservire şi autogospodărire, igienă personală, de comportare civilizată, de păstrare în ordine a obiectelor personale şi a obiectelor şi spaţiilor de

orice fel, fiind primul gestionar al crizelor şi

reparaţii, deservire

social Centrul pentru Persoane fara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Finanţarea serviciului social Centrul pentru din cadrul

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Adapost din cadrul Complexului de Servicii acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al Municipiului Timişoara, b) donaţii, sponsorizări c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile d) alte surse de finanţare, în conform

Director General pentru Jr.Rodica COJAN Avizat juridic Ciprian ERCEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Articolul 13 serviciului social Centrul pentru Persoane fara Adapost

din cadrul Complexului de Servicii “Sf.Francisc”

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, finanţarea serviciului social Centrul pentru Persoane fara Complexului de Servicii “Sf.Francisc” are în vedere asigurarea resurselor necesare

acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

Timişoara,

c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General pentru Director General Adjunct

Emese ESZTERO

Întocmit Șef centru

Murariu Marius

ȘOARA

Persoane fara Adapost

serviciului social Centrul pentru Persoane fara e asigurarea resurselor necesare

minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

Director General Adjunct Emese ESZTERO

Întocmit Șef centru

Murariu Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ANEXA I Nr._____/__.__.____

pentru acordarea de servicii sociale Părțile contractante: 1. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timi sociale, cu sediul în Timişoara, str. Bld.Regele Carol I, nr.10, jude 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentat de doamna jr.Rodica Cojan, având funcția de Director general; și 2. _______________, denumit în continuar nr. __ap.__, județul ___, codul numeric personal ............., posesor al C.I. seria __ nr._______, eliberat de __.__.____ de SPCLEP __________ 1. având în vedere: - Decizia de admitere nr.__ din __.__.____ Sau - Hotararea Comisiei de Admitere nr.__ din __.__.____ 2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situa sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonan serviciile sociale, aprobată cu modificări completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situa familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de interven complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri familiale sau de grup, în vederea prevenirii dependență pentru prezervarea autonomiei excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobat 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara, denumită în continuare furnizor de servicii r. Bld.Regele Carol I, nr.10, județul Timiş, codul de înregistrare fiscală

38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentat de doamna jr.Rodica Cojan, având

, denumit în continuare beneficiar, domiciliat în _________, __________, Str.______, țul ___, codul numeric personal ............., posesor al C.I. seria __ nr._______, eliberat

__.__.____

Hotararea Comisiei de Admitere nr.__ din __.__.____

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii

lată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările

persoana aflată în situație de risc și de dificultate social familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evalu

ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de

omiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginaliz excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calit

ța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și complet ările ulterioare;

ȘOARA

în cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost

, denumită în continuare furnizor de servicii ş, codul de înregistrare fiscală

38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentat de doamna jr.Rodica Cojan, având

e beneficiar, domiciliat în _________, __________, Str.______, țul ___, codul numeric personal ............., posesor al C.I. seria __ nr._______, eliberată la data

actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii

ă, denumită beneficiar de servicii ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

ori privată, acreditată conform legii în ța Guvernului nr. 68/2003 privind

ări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și

ție de risc și de dificultate socială, împreună cu ție revizuit în urma evaluării

ăspunde nevoilor sociale individuale, șirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de

și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și și în scopul creșterii calității vieții, definite în

și completări prin Legea nr.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale sociale de a evalua situația beneficiarului de serv perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asisten adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situa 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în func beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natur 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale sociale și le asumă prin contract și pe care 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerin umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanț sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale acordare de servicii sociale în mod independent de v 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul păr acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de c sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt servicii sociale și identificarea măsurilor ini 1.13. planul individualizat de asisten individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efe programarea serviciilor sociale, personalul responsabil 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educa

2. Obiectul contractului: 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii: a) îngrijire personală (igienizare, deparazitare, echipare) b) cazare c) hrană 3 mese/zi, în limita valorii aloca d) sprijin pentru obținerea actelor de identitate și a altor acte de stare civil e) evaluare medicală, consiliere psihologică f) asistență medicală primara g) informare și consiliere socială în vederea ob

3. Costurile serviciilor sociale acordate 3.1. Serviciile sociale acordate sunt gratuite

4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ției beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii ția beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

ția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materi

și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; țiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii

și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele

și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii țiile legii;

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreaz acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face impo

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de ă a beneficiarului de servicii sociale, precum și a progn

și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt

ăsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și

individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în

și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate ă socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii: îngrijire personală (igienizare, deparazitare, echipare)

valorii alocației zilnice de hrana ținerea actelor de identitate și a altor acte de stare civilă

evaluare medicală, consiliere psihologică și suport emoțional

ă în vederea obținerii unor drepturi sau beneficii sociale

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Serviciile sociale acordate sunt gratuite

4.1. Durata contractului este de la data de ___.___._____ până la data de ___.___.________

ȘOARA

activitatea obligatorie a furnizorului de servicii icii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită

modificarea sau completarea ei beneficiarului de servicii sociale;

parte din costul total al serviciului/serviciilor ție de tipul serviciului și de situația materială a

totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii și maximal potențialul psiho-fizic;

țe privind cadrul organizatoric și material, resursele ți furnizorii de servicii

modificările aduse contractelor de ților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

ților, care nu se datorează greșelii sau vinii și care face imposibilă executarea și,

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de și a prognosticului acestora,

ătre furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de

ăsuri; și servicii adecvate și

ctuării evaluării complexe, cuprinzând și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

ă a stării actuale de dezvoltare și de integrare și care întrețin situația de dificultate în

și tehnici standardizate

unor drepturi sau beneficii sociale

și contribuția beneficiarului de servicii sociale

___.___.________.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de interven 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de se 5.3. revizuirea planului individualizat de asisten nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor p 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul î serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea se cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, dup revizuiască planul individualizat de asisten 7.7. să respecte, conform legii, confiden servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomand serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul d drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;

ției beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova ă Socială a Municipiului Timișoara;

țiile furnizorului de servicii sociale: țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; corde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea

și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în

cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuit și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea

ă considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în m

7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: ținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

oricărei modificări de drept a contractului; ția beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze

at de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

țele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate

7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta țile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

ȘOARA

ție și în planul individualizat;

ării serviciilor sociale la

rimite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat

ntocmirii de statistici pentru dezvoltarea

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova

țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

și îngrijire, cu respectarea

rviciilor sociale furnizate, în și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității

ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea țiile contractuale în măsura în care

ă caz, să completeze și/sau să

țialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

ale beneficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate

ște beneficiarul asupra

e servicii sociale va respecta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protec  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând fu  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite i se aplică, putând alege variante de interven f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familial socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicită 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenț 9.4. să anunțe orice modificare inte serviciilor sociale; 9.5. să depună toate eforturile în vederea realizării obiectivelor stabilite în Planul individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire);

9.6 sa respecte termenele si clauzele stabilite in cadrul Contractului de furnizare de servicii

9.10. sa informeze in prealabil responsabilul de caz despre cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc”

9.11. obligatia de a respecta Regulamentul de organizare si functionare si normele interne de functionare, procedurile de lucru ale centrului

9.12. să efectueze, analizele medicale (MRF, VDRL, RBW, coproparazitologic), la solicitarea personalului medical din cadrul institutiei;

9.13. să declare sincer bolile de care suferă şi dacă sunt în evidenţă unor unităţi sanitare, pentru prevenirea îmbolnăvirii celorlalţi beneficiari;

9.14. să nu posede arme de foc, obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la vătămarea corp altor persoane; în cazul posesiei, să le predea poliţistului local, la intrarea în incinta Centrului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația

ții obiective, primirea serviciilor sociale; în termeni accesibili, asupra:

drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția social i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului

ții corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, ă permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenț țe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării

9.5. să depună toate eforturile în vederea realizării obiectivelor stabilite în Planul individualizat de

e termenele si clauzele stabilite in cadrul Contractului de furnizare de servicii

informeze in prealabil responsabilul de caz despre cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul pentru Persoane

de a respecta Regulamentul de organizare si functionare si normele interne de functionare,

9.12. să efectueze, analizele medicale (MRF, VDRL, RBW, coproparazitologic), la solicitarea personalului

9.13. să declare sincer bolile de care suferă şi dacă sunt în evidenţă unor unităţi sanitare, pentru prevenirea

ă nu posede arme de foc, obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la vătămarea corp altor persoane; în cazul posesiei, să le predea poliţistului local, la intrarea în incinta Centrului;

ȘOARA

ngrijire; țin condițiile care au generat situația

și la luarea deciziilor privind intervenția socială care

și la reevaluarea și revizuirea planului

ă, medicală, economică și

și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire; ă pe parcursul acordării

9.5. să depună toate eforturile în vederea realizării obiectivelor stabilite în Planul individualizat de

e termenele si clauzele stabilite in cadrul Contractului de furnizare de servicii

informeze in prealabil responsabilul de caz despre cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul pentru Persoane

de a respecta Regulamentul de organizare si functionare si normele interne de functionare,

9.12. să efectueze, analizele medicale (MRF, VDRL, RBW, coproparazitologic), la solicitarea personalului

9.13. să declare sincer bolile de care suferă şi dacă sunt în evidenţă unor unităţi sanitare, pentru prevenirea

ă nu posede arme de foc, obiecte contondente sau obiecte ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane; în cazul posesiei, să le predea poliţistului local, la intrarea în incinta Centrului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

9.15. să nu comită nici un fel de fapte antisociale cât timp are calitatea de beneficiar al centrului (cersetorie, furturi, alte contraventii sau infractiuni);

9.16. să nu aibe o atitudine violentă sau sa fie recalcitrant la adresa personalului centrului sau la adresa celorlalţi beneficiari; în caz contrar serviciul de pază va lua legătura cu secţia de poliţie pentru depăşirea situaţiei de criză si excluderea beneficiarului din institutie;

9.17. să colaboreze cu personalul angajat şi să participe la toate activitatile organizate in cadrul institutiei;

9.18. să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influenţ

9.19. sa nu introduca in incinta institutiei bauturi alcoolice, substante halucinogene sau alte substante toxice;

Sa fumeze doar in locul special amenajat in acest sens; este interzis a fuma in incinta insti

9.20. să folosească un limbaj decent şi să adopte un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor cu responsabilul de caz sau alţi profesionişti;

9.21. se interzice distrugerea, sustragerea si/sau valorificarea bunurilor din cadrul institutiei. asupra beneficiarului se vor lua masuri care pot duce pana la pierderea calitatii de beneficiar al Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc”;

9.22.obligatia de a nu-si insusi lucruri, obiecte sau documente care apartin altor pers servicii in cadrul institutiei;

9.23 să respecte toate regulile centrului;

9.24 să respecte tot personalul angajat al Centrului pentru Persoane fara Adapost;

9.25. sa respecte si să aiba o atidudine pozitiva fata de ceilalti beneficiari

9.26 obligatia de a avea o tinuta decenta, igiena corporala adecvata si un limbaj de comunicare corespunzator;

9.27 obligatia de a respecta intocmai toate indicatiile primite din partea personalului cu privire la igiena corporala si cu privire la pastrarea curateniei in incinta dependintelor;

9.28 obligatia de a pastra intacte bunurile centrului primite in folosinta pe timpul sederii;

9.29 obligatia de a nu solicita servicii suplimentare faţă de cele prevăzute în Contractul de furnizare serviciilor sociale.

9.30. să economiseasca minim 60% din veniturile realizate pe perioada sederii in centru, in vederea asigurarii unui buget propriu care sa faciliteze reinsertia sociala; 9.31 să respecte regulamentul de ordine internă al furni program, persoanele de contact etc.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

9.15. să nu comită nici un fel de fapte antisociale cât timp are calitatea de beneficiar al centrului (cersetorie, infractiuni);

9.16. să nu aibe o atitudine violentă sau sa fie recalcitrant la adresa personalului centrului sau la adresa celorlalţi beneficiari; în caz contrar serviciul de pază va lua legătura cu secţia de poliţie pentru depăşirea

excluderea beneficiarului din institutie;

9.17. să colaboreze cu personalul angajat şi să participe la toate activitatile organizate in cadrul institutiei;

9.18. să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influenţa altor substanţe toxice la sediul institutiei;

9.19. sa nu introduca in incinta institutiei bauturi alcoolice, substante halucinogene sau alte substante toxice;

Sa fumeze doar in locul special amenajat in acest sens; este interzis a fuma in incinta insti

9.20. să folosească un limbaj decent şi să adopte un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor cu responsabilul de caz sau alţi profesionişti;

9.21. se interzice distrugerea, sustragerea si/sau valorificarea bunurilor din cadrul institutiei. asupra beneficiarului se vor lua masuri care pot duce pana la pierderea calitatii de beneficiar al Centrului pentru Persoane fara Adapost “Sf.Francisc”;

si insusi lucruri, obiecte sau documente care apartin altor pers

9.23 să respecte toate regulile centrului;

9.24 să respecte tot personalul angajat al Centrului pentru Persoane fara Adapost;

9.25. sa respecte si să aiba o atidudine pozitiva fata de ceilalti beneficiari ai institutiei;

9.26 obligatia de a avea o tinuta decenta, igiena corporala adecvata si un limbaj de comunicare

9.27 obligatia de a respecta intocmai toate indicatiile primite din partea personalului cu privire la igiena privire la pastrarea curateniei in incinta dependintelor;

9.28 obligatia de a pastra intacte bunurile centrului primite in folosinta pe timpul sederii;

9.29 obligatia de a nu solicita servicii suplimentare faţă de cele prevăzute în Contractul de furnizare

9.30. să economiseasca minim 60% din veniturile realizate pe perioada sederii in centru, in vederea asigurarii unui buget propriu care sa faciliteze reinsertia sociala;

9.31 să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,

ȘOARA

9.15. să nu comită nici un fel de fapte antisociale cât timp are calitatea de beneficiar al centrului (cersetorie,

9.16. să nu aibe o atitudine violentă sau sa fie recalcitrant la adresa personalului centrului sau la adresa celorlalţi beneficiari; în caz contrar serviciul de pază va lua legătura cu secţia de poliţie pentru depăşirea

9.17. să colaboreze cu personalul angajat şi să participe la toate activitatile organizate in cadrul institutiei;

a altor substanţe toxice la sediul institutiei;

9.19. sa nu introduca in incinta institutiei bauturi alcoolice, substante halucinogene sau alte substante toxice;

Sa fumeze doar in locul special amenajat in acest sens; este interzis a fuma in incinta institutiei;

9.20. să folosească un limbaj decent şi să adopte un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor cu

9.21. se interzice distrugerea, sustragerea si/sau valorificarea bunurilor din cadrul institutiei. In caz contrar asupra beneficiarului se vor lua masuri care pot duce pana la pierderea calitatii de beneficiar al Centrului

si insusi lucruri, obiecte sau documente care apartin altor persoane beneficiare de

ai institutiei;

9.26 obligatia de a avea o tinuta decenta, igiena corporala adecvata si un limbaj de comunicare

9.27 obligatia de a respecta intocmai toate indicatiile primite din partea personalului cu privire la igiena

9.28 obligatia de a pastra intacte bunurile centrului primite in folosinta pe timpul sederii;

9.29 obligatia de a nu solicita servicii suplimentare faţă de cele prevăzute în Contractul de furnizare a

9.30. să economiseasca minim 60% din veniturile realizate pe perioada sederii in centru, in vederea

zorului de servicii sociale (reguli de comportament,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

9.32. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a ele prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obliga beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planulu asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mul adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul jude divergențele dintre părți sau, după caz, instan 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solu 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale beneficiarul de servicii sociale nu reușesc s solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea solu judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredit e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) modificările ce apar în situația familial 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat cont b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

9.32. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planulu

ăspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

i de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog ă caz, instanței de judecată competente.

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte preten decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabil

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale șesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate

solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

e către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă iciarul de servicii sociale; ției de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în ată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

ția familială, profesională sau financiară a beneficiarilor.

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

ților privind încetarea contractului;

ȘOARA

9.32. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt

și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei

ția de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de

ăspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. țumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

țului Timiș, care va clarifica prin dialog

cetarea ori alte pretenții ționare pe cale amiabilă.

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și ă contractuală, fiecare poate

țelor sau se poate adresa instanțelor

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

e către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă

ării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

ă, profesională sau financiară a beneficiarilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ COMPLEXUL DE SERVICII

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeaz ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legisla 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exempla contractantă.

Director General

______________

Consilier juridic,

______________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

COMPLEXUL DE SERVICII „SFANTUL FRANCISC”

CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Str. Telegrafului nr. 8 Tel./Fax: 0256/433.645

mail:[email protected]

,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea țional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeaz

ăzute la data încheierii prezentului contract. lui contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

ociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

______________

______________

______________

ȘOARA

de a conveni modificarea țional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime

ției în vigoare în domeniu.

și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii re, câte unul pentru fiecare parte

Beneficiar,

______________

Intocmit,

____________

Atasament: Anexa_10.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

1

Anexa nr.10 la HCLMT nr. .....................................

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”INOCENȚIU M. KLEIN”

Articolul 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“. Înființarea „Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și funcționare este aprobat în vederea asigurării funcționării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite condițiile de încetare a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Articolul 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“, cu sediul în

Timișoara, str. Inocențiu M. Klein, nr. 29 cod serviciu social 8730 CR-V-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 din data de 24.08.2017.

Articolul 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein“ este îngrijirea persoanelor vârstnice în concordanță cu gradul de dependență în care se află, a nevoilor individuale de ajutor, a situației familiale precum și în funcție de situația personală de natură socio-economică de care dispun.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

2

Serviciile sociale de îngrijire în sistem rezidențial se acordă în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare sau permanente ale unor situații ce pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială.

Articolul 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată cu OUG nr.34/2006, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, respectiv H.G.866/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, Anexa1.

(3) Înființarea, statul de funcții și organigrama serviciul social rezidențial „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017 – și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Articolul 5 Principiile care stau la baza acordarii serviciului social

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevazute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei vârstnice; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor vîrstniceîn ceea ce privește egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personalăşi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele vârstnice; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei vârstnice; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei vîrstniceşi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul sau de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

3

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale persoanei vîrstniceşi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei vârstnice; j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei vârstnice prin Planul de Îngrijire şi Asistenţă; k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilitaţilor persoanei vârstnice de a trăi independent; l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor vârstniceşi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socialăşi implicarea activăîn soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein cu serviciul public de asistență socială de la nivel județean.

Articolul 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1)Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ sunt:

 Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani;  Persoane vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii:

- Nu au familie și nici venituri suficiente pentru a-și asigura nevoile individuale; - Au familie dar aceștia nu pot să-i asigure parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea; - Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare; - Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii, - Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare, - Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată, - Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, fiindu-le stabilite gradul de dependență: gradul IA - persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială și pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire) ori gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt în totalitate alterate și care necesită supraveghere și îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităților vieții curente, noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua singure activitățile de bază de zi cu zi) gradul IIA - persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi; gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit și necesită ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

4

gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activitățile de igienă corporală și pentru activitățile instrumentale; gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente; gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene. (2) Condiţiile de acces/admitere în cămin sunt următoarele: (a)Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Inocențiu M. Klein sunt următoarele: 1) Cererea de admitere, 2) B.I./C.I./C.I.P. (original şi copie), 3) Certificat de naştere (original şi copie), 4) Certificat de căsătorie (original şi copie), 5) Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ,după caz, (original şi copie), 6) Acte medicale: - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu, - Analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), examen coproparazitologic, rezultatele cu interpretare, - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să precizeze că nu suferă de boli infecto contagioase (se eliberează după efectuarea analizelor medicale care atestă acest lucru), - Adeverinţă medicală de la medicul psihiatru cu privire la starea mentală a persoanei vârstnică (diagnostic, stadiu de evoluţie), 7) Acte privind veniturile: Cupon de pensie din ultima lună (original şi copie) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate, În cazul în care solicitantul nu are venit, pe lângă declaraţia pe proprie răspundere cu privire la acest fapt, va prezenta şi o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş care să ateste acest fapt sau o adeverinţă că este beneficiar al venitului minim garantat. 8) Declaraţie pe propria răspundere, că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică, 9) Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF nou, contract de închiriere, act doveditor că nu are locuinţă în Timişoara eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice), 10) Grilă de evaluare socio-medicală şi ancheta socială efectuată de Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, conform legii, 11) Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci sau după carnete la o asociaţie de înmormântare, după caz, 12) În cazul în care există aparţinători, declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează că suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice şi că se ocupă de tot ce înseamnă acest proces. Dacă aparţinătorii sunt plecaţi din ţară, sau sunt în ţară dar nu se pot ocupa personal de înmormântare, vor face o declaraţie pe propria răspundere cu persoana pe care o împuternicesc să se ocupe în locul lor (la dorinţa aparţinătorilor se poate ocupa şi un reprezentant al căminului);

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

5

13. Declarație precum persoana vârstnică nu a încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere. b) Criteriile de admitere a beneficiarilor de servicii de servicii sociale sunt stabilite în Procedura de admitere/ieșire în Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein. Ele sunt persoanele vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii: 1) Are domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara sau care dețin carte de identitate provizorie eliberată de SPCLEP Timișoara. 2) Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adică este persoana care a împlinit 65 de ani. 3) Există locuri disponibile în cămin care repectă identitatea, integritatea, demnitatea și nevoile de îngrijire ale personei vârstnice, cu excepția situațiilor de urgență. 4) Nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, 5) Nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în cămin persoanele vârstnice care, cu intenţie, au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere, contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager, şi-au înstrăinat locuinţa prin contract de vânzare – cumpărare sau au renunţat expres la un contract de închiriere a unei locuinţe din domeniul unei unităţi administrativ teritoriale, 6) Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 7) Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului; 8) Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. c) Comisia de admitere/ieșire în/din Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein: - Componența comisiei este stabilită prin dispoziție de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara. - Comisia de admitere/ieșire propune admiterea /ieșirea în/din cămin, după caz, această propunere este aprobată de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara. - Comisia de admitere/ieșire se întrunește minimum o dată pe lună, sau ori de câte ori situația o impune. - Dizpoziția de admitere/ieșire în/din cămin este emisă către directorul general. d) Contractul pentru acordarea de servicii sociale, se încheie între furnizorul de servicii sociale acreditat

conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. Contractul se încheie între beneficiar și Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, de către

furnizorul de servicii sociale Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional.

Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

e) Serviciile se acordă cu/sau fără contribuția beneficiarului.

Actul normativ care stabilește în ce condiții persoana vârstnică este obligată la plata contribuției este Legea nr.17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform art.24 și art.25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

6

Art.24 (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plăteasca lunar o contributie de întreținere, stabilita pe baza costului mediu lunar de întreținere. (2) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurata din bugetele locale sau judetene, dupa caz, în limita hotărâtă deacestea. (3) Consiliile locale sau județene hotărăsc cu privire la cuantumul contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămine și/sau de susținătorii legali și în situația în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere. Art.25 alin.(5) Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste astfel: a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de pâna la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin; b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în camine, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decat salariul minim brut pe țară în vigoare; c) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunara integrala printr-un angajamentdeplata. (3) Condiții de încetare a serviciilor se regăsesc în contractual de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea “Încetarea contractului”. Constituie motiv de încetare a contractului de servicii sociale următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul, b) acordul părților privind încetarea contractului, c) scopul contractului a fost atins, d) forța majoră, dacă este invocată.

4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein” au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile și libetățiile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie, sau orice altă circumstanță personală ori social, b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respective la luarea deciziilor privind intervenția social care li se aplică, c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite, d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate, e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu, f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime, g) să participle la evaluarea serviciilor sociale primate.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein” au următoarele obligații: a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică, b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. La procesul de furnizare a serviciilor sociale, c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială, d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală, e) să respecte prevederile prezentului regulament.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

7

(6) Capacitatea maximă a serviciului social rezidențial Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein este de maxim 82 de paturi, din care pentru persoane dependente gradul IA și IB sunt alocate 20 locuri iar 62 locuri pentru persoane semidependente gradul IIA, gradul IIB, gradul IIC și independente gradul gradul IIIA și gradul IIIB.

Articolul 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti: 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată; 3. Îngrijire personală; 4. Asistență pentru sănătate asistență pentru sănătate; 5. Recuperare/reabilitare funcțională; 6. Viață activă și contacte sociale; 7. Integrare/reintegrare socială; 8.Asistență în caz de deces; 9. Pază 10. Condiţii corespunzătoare de găzduire; 11. Hrană; 12. Igienă corporală; 13. Asistență medicală; 14. Activităţi de ergoterapie; 15. Activități de petrecerea timpului liber; 16. Asistenţă socială; 17. Asistență psihologică. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Ședinţe cu beneficiarii, afişarea Programului activităţilor de socializare, Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant, 2. Activităţi de informare şi consiliere, 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează, 4. Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace, 5. Prezentarea activităților centrului instituților sau organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională), 6. Informarea persoanelor din comunitate prin broșuri, 7. Elaborarea de rapoarte de activitate. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

8

1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității, 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații. d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activităţi: 1.Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2.Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3.Planificarea serviciilor de comun acord cu beneficiarii; 4.Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă corelați obiectivelor căminului, 5.Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii, 6.Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului. e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein prin realizarea următoarelor activități: 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziţii al furnizorului de servicii sociale, 2.Întocmirea de referate de necesitate, 3.Întocmirea de propuneri privind formarea/perfecționarea profesională a personalului.

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ are un număr de 38 posturi, conform Hotărârii Consiliului Local nr.218//27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aceasta din care:

a)Personaldeconducere:1 şef centru; b) Personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar 23 de posturi (1 asistent social, 1 medic specialist, 4 asistenti medicali generaliști, 2 kinetoterapeuți, 1 psiholog, 1 inspector psiholog, 2 referenți (instructor de ergoterapie), 2 animatori socio-educativ, 5 infirmiere, 4 îngrijitoare, c) Personal cu funcții administrative, gospodărire întreținere reparații, deservire 14 posturi (1 administrator, 1 magaziner, 3 muncitori calificați – bucătărie, 2 muncitori calificați – întreținere, 4 paznici, 1 spălătoreasă,1 lenjereasă, 1 șofer, d) voluntari: în funcție de disponibilitatea din comunitate. (2)Raportul angajat/beneficiar este de 1/2, din care: - pentru persoane cu dependență raportul angajat/beneficiar este1/2 - pentru persoanele independente grad de dependență IIIA si IIIB, raportul angajat/beneficiar este de 1/5 Personalul de specialitate reprezintă 60 % .

Articolul 9 Personalul de conducere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

9

(1)Personalul de conducere este format din șef centru; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzator atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintăfurnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfectionare; d) colaboreaza cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfășurare a raporturilor de munca dintre angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numarului de personal; h) desfaşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfaşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, dupa caz, formuleaza propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din tarăşi din strainătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanent cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primariei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al căminului; o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştintă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevazute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socialăşi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducatorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

10

Articolul 10

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (1)Personalul de specialitate este: Asistent medical generalist (325901) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Asigură împreună şi sub directa îndrumare a medicului, păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei asistaţilor, efectuarea tehnicilor şi procedurilor aferente exercitării optime a actului medical, - Administrează personal medicaţia conform reţetei, efectuează tratamentele injectabile, tratamentele profilactice, imunizările, testările biologice etc., conform prescripţiei medicale înregistrându-se în Registrul de tratamente, - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul asistenţei sociale a persoanelor a persoanelor vârstnice activează numai în interesul superior al beneficiarilor căminului, - Pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară prin Planul individualizat de îngrijire și asistență, Asistent social (2635010) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Pune în aplicare prevederile Legii 17/2000 actualizată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, - Pune in aplicare prevederile Legii nr.292/2011 și a Ordinului nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul asistentei sociale, - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor, în cadrul strategiei institutiei aprobate precum si al tuturor normativelor rezultate de SCIM, - Urmăreşte atingerea obiectivelor programului în sectorul în care lucreza, - Stabileşte, împreună cu echipa multidisciplinară măsurile pentru: - corecta monitorizare a beneficiarilor centrului; -ţine evidenţa cazurilor şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvarea solicitărilor. Inspector de specialitate – psiholog, în specialitatea de consiliere psihologică (cod 263402) în principal, urmatoarele atribuții:  organizează și participă la activităţi de informare şi sensibilizare asupra problematicii persoanei

vârstnice, de promovare a serviciilor oferite la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite beneficiarilor;

 realizează activitatea de consiliere, îndrumare a activității personalului de specialitate;  acompaniază persoana vârstnică, beneficiară a serviciilor centrului, și familia acesteia în vederea

păstrării relațiilor familiale;  participă la realizarea Planului individualizat de îngrijire și asistență, elaborat de personalul de

specialitate în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui beneficiar ;  oferă persoanelor vârstnice sprijin emoțional și consiliere psihologică, în întrevederi individuale și/sau de

grup, într-un spațiu special amenajat.  întocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia beneficiarilor, conform legii ;  mediază eventuale conflicte apărute între beneficiari și/sau beneficiari-angajați;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

11

 întocmește Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le trimite spre avizare și aprobare;

Kinetoterapeut (226405) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Efectuează evaluarea kinetoterapeutică a beneficiarilor internaţi în cămin, la internare sau ori de câte ori este nevoie atunci când starea de sănătate a beneficiarilor se modifică, - Stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, - Desfăşoară activităţi de recuperare motorie, prin abordarea diferenţiată a persoanei vârstnice, în funcţie de patologie, zilnic sau de câte ori este nevoie. - Utilizează tehnici, exerciţii, masajul, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, electroterapia şi procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate, - Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia, - Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de persoana vârstnică, - Adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia persoanei vârstnice. Infirmieră (532103) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Infirmiera va schimba scutecele pentru adulţi ori de câte ori este nevoie şi va acorda după caz sprijin în igiena eliminărilor; - Efectuează şi urmăreşte toaleta zilnică a asistaţilor care constă în spălarea zilnică a mâinilor şi a feţei, a dinţilor, pieptănarea părului, rasul bărbii în cazul bărbaţilor, toaleta intimă zilnică, schimbarea lenjeriei de corp etc., - Sprijină beneficiarii în păstrarea deprinderilor și abilităților adecvate de igienă, autoservire și autogospodărire; - Răspunde de securitatea beneficiarilor, având în vedere respectarea procedurilor de lucru; - Servește masa beneficiarilor bolnavi la pat și asigură hrănire și hidratarea acestora, alimentele vor fi tăiate şi mărunţite pentru a putea fi uşor de mâncat; - Va însoţi asistaţii greu deplasabili la sala de mese, va servi masa în camera asistaţilor dacă este necesar, iar în cazul celor gravi le va asigura alimentaţia la pat, ridicându-i în şezut, ajutându-i să mănânce. Îngrijitoarea (532104) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Efectuează curăţenia sectorului în care este repartizată pe perioada programului de lucru. Sectorul cuprinde camerele asistaţilor, camerele de zi, grupurile sanitare, băi, holuri, casa scărilor, lift, etc. conform normelor igienico- sanitare, - Activează numai în interesul superior al beneficiarului, - Transportă resturile menajere şi gunoiul la pubelele aferente, fără a-l împrăştia în jurul acestora, - Foloseşte judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă şi întreţinere repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Medic specialist de medicină de familie (221108) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Organizează și răsunde de activitatea de asistență medicală acordată beneficiariilor căminului pe care îi are în îngrijire, - Examineaza la internare și ori de câte ori este nevoie persoana vârstnică aflată în îngrijire sau care solicita acest lucru, - Întocmește foile de observație a beneficiarilor prin scrierea tratamentului și a evoluției bolii,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

12

-Instituie și urmarește după caz, aplicarea tratamentelor medicale, supraveghează tratamentele medicale efectuate de către asistentele medicali, iar la nevoie le efectueaza personal, - Asigură respectarea recomandarilor cuprinse în biletele de ieșire din spital sau de către medicii specialiuști, în scrisorile medicale și Planului individualizat de îngrijire și asistență, - Trimite la spital cazurile care necesită îngrijire spitalicească, - Controleaza calitatea alimentației pregatite înaintea meselor principale, - Atunci când se petrece, confirma decesul și pune în aplicare activitățile care-i revin, - Controlează, îndrumă și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănatate publică, - Întocmește necesarul de medicamente și materiale sanitare necesare. Psiholog (263411) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Consiliază și oferă suport emoțional beneficiarilor de servicii sociale şi familiei acestuia, - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul social, - Selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiect, - Prelucrează şi interpretează rezultatele testelor aplicate, - Elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidenţă, - Stabileşte nevoile psiho-sociale ale beneficiarilor, - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor - Stabileşte, împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare din care face parte măsurile pentru realizarea Planului individualizat de îngrijire și asistență. Animator socio-educativ (516907) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul asistenţei sociale a persoanelor fără adăpost, - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor căminului, - Urmăreşte atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze, - Pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentruîn Planul Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire în concordanţă cu nevoile identificate ale beneficiarilor, - Se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, cu psihologul, cu medicul şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor. Referent (instructor de ergoterapie) (223003) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Acordă ajutor și supraveghează persoanele vârstnice în derularea activităţilor acordate în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M.Klein”;

- Realizează activități de informare și consiliere persoanelor vârstnice internate în cămin; - Răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în cămin, - Răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post, - Răspunde de întocmirea fişelor de activităţi, a caietul cu activităţi şi orice alte documente, instrumente conform metodologiei/procedurii de lucru, - Colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul căminului şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

13

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii căminului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunatăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. h) răspunde de elaborarea, cunoasterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern

managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității.

Articolul 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este: Administratorul (515104) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Asigură aprovizionarea unităţii cu alimente, medicamente, materiale şi obiecte de inventar; - Administrează şi organizează buna întreţinere a imobilelor, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de apă şi încălzire ; - Organizează şi asigură ca toate clădirile să fie dotate cu utilaje de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora; - Asigură şi supraveghează starea igienico sanitară din interiorul instituţiei luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ; - Urmăreşte buna funcţionare a centralei termice, inclusiv a autorizaţiilor ISCIR ; - Urmăreşte buna funcţionare a ascensorului instituţiei făcând demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei I.S.C.I.R; - Întocmeşte referate de necesitate în ceea ce priveşte lucrările de reparaţii, aprovizionare şi servicii urmând să fie aprobate de şeful instituţiei sau de Directorul general al D.A.S. - Gestionează şi organizează arhiva unităţii; - Ţine evidenţa contractelor încheiate cu furnizorii de produse şi servicii, urmărind termenul de valabilitate al acestora, şi face demersurile pentru reânoirea lor; - Administratorul își actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite; - Întocmește referatele de necesitate în vederea achiziționării obiectelor de inventar, materiale curatenie, etc. Magazionerul (432102) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Recepţioneză marfa verificând dacă corespunde din punct de vedere calitativ şi cantitativ, întocmind nota de recepţie după care se înregistrează în fişa de magazie,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

14

- Urmăreşte ca facturile să fie însoţite de certificat de calitate şi de garanţie, iar în cazul alimentelor maşina care asigură transportul să prezinte un aviz sanitar veterinar de transport, - Ţine evidenţa stocurilor cu ajutorul fişelor de magazie, operând zilnic mişcările de alimente şi materiale, în aşa fel încât să avem o evidenţă operativă corect, - Urmăreşte încadrarea în alocaţia zilnică de hrană, calculând depăşirile sau economiile la listele de alimente, - Întocmeşte toate formele legale privitoare la procurarea, păstrarea, manipularea, darea în consum a bunurilor aflate în gestiunea sa, - Completeaza Fișele de magazie, pe care le oprează zilnic pentru toate materialele și obiectele de mică valoare, - Eliberează din magazie materiale, mijloace fixe, obiecte de mică valoare în baza bonului de eliberare (consum) pe care le preda zilnic economistei, - Verifică și confirmă facturile emise de terți către instituție. Șoferul (832201) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor căminului, - Execută transportul personalului și a beneficiarilor căminului la locațiile stabilite de conducere, - Preia şi verifică înaintea plecării în cursă şi pe timpul derulării acesteia starea tehnică corespunzătoare a mijlocului de transport auto încredinţat, refuzând plecarea în cursă în cazul constatării unor defecţiuni care prezintă pericol în circulaţie sau care afectează funcţionarea mijlocului de transport, - Completează foaia de parcurs cu datele cerute de formularul tipizat, inclusiv completarea curselor efectuate atestate prin semnătura persoanelor care au dispus efectuarea deplasărilor şi răspunde de realitatea şi corectitudinea datelor înscrise, - Efectuează lucrări de întreţinere curentă şi participă la executarea reparaţiilor la mijlocul de transport auto avut în primire, - Verifică starea tehnică a mijlocului auto la terminarea programului zilei sau la revenirea din cursă; - Efectuează alimentarea cu combustibil şi justifică în condiţiile legii bonurile de benzină primite. Paznicul (962907) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora. Portarul va răspunde pe perioada serviciului de integritatea clădirilor, bunurilor existente în instituţie (chiar dacă nu sunt date în inventar - va avea grijă ca nimeni să nu părăsească unitatea cu bunuri materiale), să verifice ca poarta din spatele curţii să fie închisă în permanenţă, poarta din faţă va fi închisă între orele 23-06. - Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul instituţiei pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii. - Să permită accesul în instituţie numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne. Persoanele care vin în vizită sunt legitimate şi notate într-un caiet existent la poartă şi nu vor fi lăsate să plece cu bunuri din inventarul instituţiei. - Să nu permită accesul în unitate a persoanelor (personal, asistati, musafiri) aflate în stare de ebrietate. - Să oprească şi să legitimeze persoanele care intră în incinta unităţii precum şi persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în instituţie, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal despre luarea acestor măsuri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

15

- Să aducă la cunoştiinţa conducerea unităţii (şeful căminului pentru persoane vârstnice) despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate. Se va consemna evenimentul în registrul de evenimente speciale. - În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, rezervoare de apă, combustibili, ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să aducă pagube să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia imediat măsuri după constatare. -Să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru surprinderea infractorilor. Muncitorul calificat întreţinere (721424) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Să aibă grijă de obiectele (sculele) incluse în inventar, şi să gestioneze cu măsură materialele care i se atribuie.(becuri, neoane, tifel, aracet, etc.) - Să asigure întreţinerea şi repararea instalaţiilor, mobilierului, în măsura în care îi permit cunoştinţele. - Să asigure, alături de ceilalţi muncitori igienizarea, prin văruit, vopsit, a spaţiilor existente.(camere de locuit, bucătărie, holuri, etc.) Muncitorul calificat lenjereasă (753102) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Confecţionează si întreţine întregul inventar moale al căminului pentru toate sectoarele de activitate. - Repară îmbracamintea asistaţilor, lenjeria si celălalt echipament din dotarea unităţii, îngrijindu-se ca acestea sa fie restituite sectoarelor în perfecta stare de curăţenie, fără rupturi sau lipsuri de nasturi, elastic etc. - Lenjereasa are obligaţia ca după ce hainele, respectiv lenjeria sunt uscate şi aduse la locul de muncă, să le verifice din nou, identificând defecţiuni care ar putea surveni în momentul spălării. Spălătoreasa îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Preia rufele de la asistaţi sau de la personalul de serviciu. - Asigură spălatul și călcatul întregului inventar moale aflat în cămin, atât cele ale asistaţilor cât si cele din inventarul căminului. - Preia de la magazioner, materialele necesare spălării şi dezinfectării rufelor, semnând bonul de consum. - Se îngrijeşte de respectarea normelor igienico-sanitare în ceea ce priveşte circuitul rufelor murdare si al celor spălate, fiind interzisă depozitarea în comun a acestora. - Răspunde de buna gestionare a materialelor, prevenind combaterea bolilor parazitare sau infecto- contagioase. - Folosește utilajele din dotare, respectând normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor. - Întreţine în perfectă stare de igienă si curăţenie spaţiul corespunzător locului de munca, alături de lenjereasă. - Menţine halatele si prosoapele personalului în perfectă stare de curăţenie. -Predă rufele spălate, uscate, reparate, călcate, asistaţilor, respectiv personalului, împreună cu lenjereasa. Muncitorul calificat bucătar (512001) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Preia alimentele de la magazie înscrise pe lista zilnică verificându-le calitativ şi cantitativ şi le întrebuinţează integral pentru prepararea meniurilor, - Asigură transportul și păstrarea alimentelor luate în primire în deplină securitate, în strictă conformitate cu normele de igienă și securitate sanitară, - Pregăteşte alimentele în vederea pregătirii hranei (curăţat legume, spălat legume, fructe, carne, etc.),

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

16

- Folosește integral cantitățile scoase din magazie pentru prepararea hranei - distribuie integral hrana preparată, - Au obligaţia de a pune probe alimentare din toate felurile de alimente servite, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare, - Asigură prepararea și distribuirea hranei către beneficiarii căminului, - Respectă în tocmai meniul stabilit, - Participă la activități de igienizare a spațiilor destinate preparării și servirii mesei.

Articolul13 Finanţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Inocențiu M. Klein are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a)contribuţia persoanelor beneficiare sau a apaţinătorilor acestora, după caz; b) bugetul local al Municipiului Timişoara precum și bugetul de stat c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţarăşi din străinătate; d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aprobat, Director general, pt.Director general adjunct, Jr.Rodica Cojan Esztero Emese Avizat juridic, Întocmit, Erceanu Ciprian Șef centru

Anca Găină

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

17

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale în

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Inocențiu M.Klein Nr.

Părțile contractante:

1. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, DAST, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara, b-dul Regele Carol, nr.10, județul Timiș, codul de înregistrare fiscală ..................., contul nr. ...................... deschis laTrezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentat de RODICA COJAN, având funcția de DIRECTOR GENEREAL, în calitate de furnizor de servicii sociale; și 2. ........................, denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea Timișoara ..................., județul Timiș, codul numeric personal .................., posesor al C.I. seria TM nr. ............., eliberat/eliberată la data de ...................................................................., 1. având în vedere:

- Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; - Legea nr.292/2011 a Asistenței Sociale cu modificările ulterioare; - Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, Anexa 1; - Evaluarea efectuată în perioada ....................; - Dispoziţia de aprobare îngrijire în cămin nr. ......................

2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

18

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații dedificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: a) Îngrijire personală, b) Asistență pentru sănătate,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

19

c) Recuperare/reabilitare funcțională, d) Viață activă și contacte sociale, e) Integrare/reintegrare socială, f) Asistență în caz de deces. 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) Îngrijire personală: 1. Centrul oferă condiţii adecvate pentru realizare igienei personale, 2. Centrul asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, 3. Centrul asigură asistenţa necesară beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, pentru realizarea activităţilor vieţii zilnice, 4. Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor,. b) Asistență pentru sănătate: 1.) În funcţie de scopul/funcţiile sale şi categoria de beneficiari căreia i se adresează, centrul asigură sau, după caz, facilitează, accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală, 2.) Centrul informează beneficiarii cu privire la asistenţa medicală acordată, 3.) Centrul asigură monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor şi adaptează regimul de viaţă şi cel alimentar conform indicaţiilor specialiştilor, 4.) Centrul asigură evidenţa acordării medicaţiei pentru fiecare beneficiar, 5.) În funcție de tipul și misiunea centrului, acesta este dotat corespunzător pentru asigurarea asistenţei medicale, 6.) Centrul asigură depozitarea medicamentelor şi a materialelor necesare acordării serviciilor medicale în condiţii de siguranţă, 7.) Centrul asigură evidenţa medicamentelor şi a altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea beneficiarilor. c) Recuperare/reabilitare funcțională: 1.) Centrul asigură terapii de recuperare/reabilitare funcţională conform planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de servicii. 2.) Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională. 3.) Centrul dispune de personal calificat pentru realizarea serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională 4.) Centrul realizează evidenţa zilnică a serviciilor de recuperare/reabilitare funcţională. d) Viață activă și contacte sociale: 1.) Centrul asigură beneficiarilor posibilitatea de a folosi îmbrăcăminte şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele acestora, 2) Centrul realizează pentru beneficiari sesiuni de informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă sănătos, 3) Centrul încurajează viaţa activă a beneficiarilor, 4) Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu familia şi prietenii, 5.) Centrul asigură condițiile necesare pentru respectarea vieții intime a beneficiarilor,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

20

6.) Centrul este deschis spre comunitate și facilitează vizitele și comunicarea beneficiarilor cu membrii acesteia, 7.) Centrul facilitează participarea beneficiarilor la activități de socializare și petrecere a timpului liber. e) Integrare/reintegrare socială: 1.) Centrul asigură activități de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în comunitate, pe piața muncii și în societate în general, în baza unui program de integrarea/reintegrare, 2.) Centrul are capacitatea de a realiza activități de integrare/reintegrare socială, 3.) Centrul dispune de spații amenajate și dotate corespunzător desfășurării activitățiilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială. f) Asistență în caz de deces: 1.) Centrul asigură asistență adecvată beneficiarului aflat în stare terminală, 2.) Centrul asisgură asistență necesară în caz de deces al beneficiarului. 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1.Costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein” este de: ............. conform Hotărârii de Consiliu Local Timișoara nr......... . 3.2.Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de .....................lei, conform angajamentului de plată care constituie anexă la prezentul contract și face parte din acesta. 3.3.Contribuția d-lui/d-nei .............., în calitate de susținător legal a beneficiarului este de .................lei, conform angajamentului de paltă care constituie anexă la prezentul contract și face parte din acesta. 3.4.Angajamentele de plată sunt titluri executorii conform art.25 alin.7 din Legea nr.17/2000 privind Asistența Socială a Persoanelor Vârstnice și se pot modifica în funcție de schimbările intervenite pe parcursul derulării prezentului contract, în condițiile majorării costului lunar de întreținere sau ale veniturilor persoanei îngrijite. 3.5.Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate. 4. Durata contractului 4.1.Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea Planului individualizat de asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3.revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor social;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

21

6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului: 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

22

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea Planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul Planului individualizat deasistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte Regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor: 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prinintermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea Planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente. 11. Litigii: 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului: 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentuluide ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M.Klein” Timișoara, Str.Incocențiu M.Klein nr.29

,,In slujba oamenilor”

23

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de serviciisociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura încare este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului: 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. 14. Dispoziții finale: 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. 14.6. Pe baza monitorizărilor și evaluării serviciilor sociale acordate de Căminul pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein” va elabora un raport anual care se comunică Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 14.7. Orice modificare a prezentului contract se notifică prin act adițional, în raport cu prevederile legale. 15. Anexele la contract: a) Planul individualizat de asistență și îngrijire; b) Angajament de plată beneficiar; c) Angajament de paltă aparținător.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein” în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Director General;

Jr. Rodica Cojan

Șef Centru, Beneficiar,

Consilier juridic,

Atasament: Anexa_9.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Anexa 9 la HCLMT nr. _____________ din __________

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor, înfiintat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare ale centrului, pentru membrii familiei beneficiarilor cât şi pentru angajaţii centrului. ART. 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor, cod serviciu social 8810CZ-V-II este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistentă Socială Timisoara, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 , CUI 38053878, tel/fax- 0256/266487 si sediul social: Bulevardul Regele Carol I, nr 10, Tel/fax: 0256/220583. Serviciul Social are sediul pe Str.Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42. ART. 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor la viaţa socială şi la cultivarea relaţiilor interumane. Beneficiarii centrului sunt persoane cu varsta peste 65 ani care beneficiaza de o pensie de limita de varsta, invaliditate sau anticipata cu domiciliul/resedinta in municipiul Timisoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale sau de grup, sunt următoarele: 1.Activitati de informare a comunitatii si respectiv a propriilor beneficiari /membrilor de familie; 2.Activitati de intocmire a dosarului personal al benficiarilor care vizeaza admiterea/ incetarea furnizarii serviciilor; 3. Activitati de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor; 4. Activitati de integrare /reintegrare sociala cu scopul prevenirii marginalizarii sociale pentru persoanele varstnice prin activitati de petrecere a timpului liber, activitati paractice, activitati cultural- artistice, grupuri de discutii, etc 5. Activitati de recuperare și reabilitare funcțională prin:

 kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică),  ședințe de consiliere individuală și de grup

a) verifică periodic starea beneficiarilor din cadrul centrului de zi , deficitele si rezervele existente, precum si capacităţile restante; b) selectează exerciţiile zilnice in funcţie de acesta, combinate cu vârsta si gradul de pregătire fizică și răspunde de realizarea acestora ; d) elaborează programe de recuperare motorie, refacerea sau menţinerea amplitudinea de mişcare, tonifierea musculară, refacerea coordonării, ameliorarea echilibrului, creşterea distanţei de mers, creşterea capacităţii de efort, gimnastica respiratorie, etc pentru fiecare beneficiar în parte: e) măsoară tensiunea arterială a persoanelor care participă la exerciţiile de kinetoterapie, înainte de efectuarea programului de kinetoterapie, si înregistrează datele intr-un caiet special creat pentru aceasta şi în funcţie de datele iniţiale înregistrate, stabileşte daca persoana vârstnică poate participa sau nu la efectuarea exerciţiilor ; 6. Ativitati/servicii suport – asigurarea unei gustari. ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: -Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare, -Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice actualizata -Hotărârea Guvernului nr.886/2000 privind grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. -Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte. (3) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor, este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie, la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; f) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; g) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; h) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; i) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. j) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; k) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; l) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane; ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale 1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor sunt: a) persoane cu varsta peste 65 ani care beneficiaza de o pensie de limita de varsta, invaliditate sau anticipata cu domiciliul/resedinta in municipiul Timisoara. (2) Condiţiile de acces/admitere în centrele de zi sunt următoarele: a) Acte necesare pentru admiterea in centru:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- cererea de admitere semnata de beneficiar - copie după buletin de identitate sau carte de identitate - copie sau original cupon de pensie din ultima lună - adeverintă de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei - aviz epidemiologic

b) Criteriile de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: - persoana să aibă domiciliul/resedinta în municipiul Timişoara, -persoana sa beneficieze de o pensie de limita de varsta, invaliditate sau anticipata, - persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice. -persoana sa fie independenta sau semidependenta, gradul ( IIA, IIB, IIC) - sa prezinte o situatie de marginalizare sau excluziune sociala c) Decizia de admitere/respingere Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile acordate în cadrul Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor se ia de către şeful de centru, în urma evaluărilor psiho- sociale realizate de personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare iniţială. În urma evaluărilor complexe psihologice si sociale, se stabilieşte programul/activităţile in cadrul centrului d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul de acordare servicii sociale in Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor, este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara, Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor, pe perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire. Contractul este în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului Serviciile oferite în cadrul Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor sunt gratuite.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit cărora:

- măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea implicarii beneficiarului si familiei acestuia, daca e cazul în procesul de acordare a serviciilor psiho-sociale şi de petrecere a timpului liber. (3) Condiţii de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii, la secțiunea ”Încetarea contractului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Motivele de încetare a contractului sunt : - părţilor privind încetarea contractului;

-scopul contractului a fost atins; -forţa majoră, dacă este invocată; -decesul beneficiarului; -expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul.

La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor; 4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; c) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; d) să fie informati cu privire la drepturile sociale, serviciile primite; e) să li se comunice drepturile si obligatiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale ; f) să fie protejati împotriva riscului de abuz si neglijare; g) să-si exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; h) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; i) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; 5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia socială si medicală; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament; e) de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; f) de a nu consuma alcool si de a nu frecventa centrul în stare de ebrietate; g) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. h) de a mentine si intretine ordinea, curatenia si bunurile centrului; 6) Capacitatea Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber- Clubul Pensionarilor este de maxim 52 beneficiari/zi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele functii ale serviciului social Centrul de socializare si petrecerea timpului liber- Clubul Pensionarilor sunt urmatoarele:

• De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urmatoarelor activitati: 1.reprezinta furnizorul de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiara; 2.activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială pentru persoane cu varsta peste 65 ani care beneficiaza de o pensie de limita de varsta, invaliditate sau anticipata :

- activitati de socializare si petrecere a timpului liber -jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive , citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV,excursii, vizite, sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri,participare la evenimente culturale,schimburi intergenerationale);

-activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat,quilling, etc); - activitati de reintegrare/integrare sociala – consiliere(individuala si/sau de grup) si sprijin emotional pentru depasirea sitiuatiei de izolare sociala. - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - activitati artistice (teatru, dans, audiţii muzicale, pictura, etc ). 3. activitati de evaluare /reevaluare /planificare si monitorizare -activitati de intocmire a dosarului personal al benficiarilor: vizeaza admiterea/incetarea furnizarii serviciilor ( procedura de admitere, dosar personal inclusiv intocmirea contractului de furnizare servicii, arhivare, procedura de incetare a furnizarii serviciilor ); -activitati de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor (procedura de evaluare/reevaluare/planificare/monitorizare psiho-sociala a nevoilor individuale a benficiarilor/situatiei de dificultate in care se alfla acestia, intocmire plan de intervetie, intocmire planificare activitati, fise monitorizare); 4. activitati de recuperare și reabilitare funcțională prin:

- kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică), - ședințe de consiliere psihologica individuală și de grup

5.activitati/servicii suport: - asigurarea unei gustari; b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. activitati de promovare in comunitate a serviciilor sociale oferite, 2. elaborarea de materiale informative pe suport scris: pliante, brosuri,articole sau buletine informative, 3. actualizarea site-ului Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara cu informatii legate de procedurile de admitere si serviciile oferite de centru, 4.prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitatea socială sau activități conexe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

5. consemnarea activitatilor de informare in registru de informare beneficiari, 6. elaborarea de rapoarte de activitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității 3Promovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 4 Participare sociala și implicarea comunitara prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1.Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor; 3. Facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; 5. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului; 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 7. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; 8. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; 9. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice și formării profesionale a angajaților; 10Asigurarea de spatii igienico sanitare suficiente si accesibile pentru benficiari si personal e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizitii al furnizorului de servicii sociale; 2. întocmirea de propuneri pentru investii; 3. întocmirea de referate de necesitate;; 4. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului; 5. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor; 6. evaluarea anuala a angajatilor ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor funcţionează cu un număr de 5 angajati, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 317/03.08.2017, din care:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

a) personal de conducere: sef centru 1; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 4; c) activitătile administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii sunt asigurate de personalul Biroului Administrativ din cadrul Directiei de Asistentă Socială Timisoara. 2)Raportul angajat- beneficiar este de 1/13 3)Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de centru ; (2) Atribuţiile sefului de centru sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) participa la intocmirea proiectul bugetului propriu al centrului impreuna cu servciul buget contabilitate; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este:

• asistent social (263501) • psiholog (263411); • kinetoterapeut (226405) • inspector de specialitate;

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: Asistent social - evalueaza situatia sociala a persoanelor care solicita servicii, precum si a posibilitatilor reale de interventie; - promoveaza un sistem coerent de programe, masuri, activitati, servicii profesionalizate de prevenire si protejare a persoanelor aflate in situatie de marginalizare sociala; - perfectează actele și comletează dosarul beneficiarului cu acuratețe, perseverența și corectitudine, ținând cont de confidențialitatea informației, referitor la viața particulară a beneficiarilor; - întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor; Psiholog - selectează și aplică instrumentele și tehnicile psihologice în funcție de subiectul și de scopul investigației; - prelucrează si interpretează rezultatele testelor aplicate; - elaborează profilul psihologic al fiecarui beneficiar luat în evidență; - stabilește nevoile psiho/sociale ale beneficiarilor referți; - stabilește impreună cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare din care face parte, măsurile pentru atingerea obiectivelor stabilite in planul de intervenție; - oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului; - stimuleaza și valorizează beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consecințelor marginalizării sociale; Kinetoterapeut - verifică periodic starea beneficiarilor din cadrul centrului de zi , deficitele si rezervele existente, precum si capacităţile restante; - selectează exerciţiile zilnice in funcţie de acesta, combinate cu vârsta si gradul de pregătire fizică și răspunde de realizarea acestora ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- elaborează programe de recuperare motorie, refacerea sau menţinerea amplitudinea de mişcare, tonifierea musculară, refacerea coordonării, ameliorarea echilibrului, creşterea distanţei de mers, creşterea capacităţii de efort, gimnastica respiratorie, etc pentru fiecare beneficiar în parte: -măsoară tensiunea arterială a persoanelor care participă la exerciţiile de kinetoterapie, înainte de efectuarea programului de kinetoterapie, si înregistrează datele intr-un caiet special creat pentru aceasta şi în funcţie de datele iniţiale înregistrate, stabileşte daca persoana vârstnică poate participa sau nu la efectuarea exerciţiilor ; Inspector de specialitate - organizeaza impreună cu echipa multidisciplinară serbări tradiționale sau cu ocazia a diverse evenimente din viața comunității; - formează și consolidează la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum și a obiectelor și spatiilor de folosință comună; - este în permanență atent și răspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor; ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire (1) Personalul administrativ care asigură activitătile auxiliare este asigurat de alte servicii ale Direciei de Asistenă Socială Timisoara. (2) Atribuţiile personalului administrativ sunt conform fiselor de post elaborate de Biroul Administrativ al Directiei de Asistentă Socială Timisoara, în a cărui subordine se află conform Organigramei. ART. 12 Finanţarea centrului 1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timisoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General pentru Director General Adjunct Jr.Rodica COJAN Emese ESZTERO Avizat juridic Întocmit Ciprian ERCEANU Șef centru Emilia Vilceanu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

ANEXA

CONTRACT

pentru furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului de Socializare si petrecerea timpului Liber- Clubul Pensionarilor

Părţile contractante: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, bld. Regele Carol I, nr.10, municipiul Timisoara, jud. Timis, cod fiscal 38053878, telefon/fax0256 220583, reprezentata legal prin jr. Rodica COJAN, in calitate de Director General Şi Domnul(a)_____________________, CNP________________________, născut la data de _________________, in loc. ____________, jud.__________, fiul lui __________si _____________, cu dom. in_____________________________________, str.____________, nr. _______, posesor a BI/CI/CIP seria ____ nr.________- eliberat de SPCLEP _________ valabil in perioada ________________________________. Obiectul contractului: Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord. Obiectul contractului il constituie furnizarea urmatoarelor servicii:

Furnizarea de activitati de prevenire a marginalizarii sociale: a) activitati de socializare si petrecere a timpului liber, b) activităţi practice, c) activitati psiho-sociale, inclusiv de reintegrare/integrare sociala, d) grupuri de discuţii tematice, e) activitati artistice, f) activitati de evaluare /reevaluare /planificare si monitorizare g) activitati de informare

Drepturile si obligaţiile părţilor: Drepturile furnizorului de servicii sociale: 1. de a verifica veridicitatea informatiilor primite de la beneficiarul de sevicii sociale 2. de a sista acordarea serviciilor sociale catre beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informatii eronate 3. de a utiliza, in conditiile legii, date ale beneficiarilor in scopul intocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:

• să ofere informaţii beneficiarilor despre drepturile şi obligaţiile celor două părţi precum şi despre principiile etice; • se respecte drepturile si libertatile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale; • sa informeze beneficiarii si comunitatea despre serviciile oferite si sa acorde servicii sociale de calitate • să ofere consiliere pentru beneficiar • sa ia in considerare dorintele si recomandarile obiective ale beneficarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

Drepturile beneficiarului: 1. de a beneficia de serviciile sociale oferite 2. de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atata timp cat cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate; 3. de a refuza primirea serviciilor sociale; 4. de a avea acces la propriul dosar;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

5. de a-si exprima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale; 6. de a fi informati, in timp util, asupra : • drepturilor sociale; • modificarilor intervenite in acordarea serviciilor sociale; • oportunitatii acordarii altor servicii sociale; • listei la nivel local cuprinzand furnizorii acreditati sa acorde servicii sociale; • regulamentului de ordine interioara. Obligaţiile beneficiarului de servicii sociale: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament. e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenţie; f) să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influenţa altor substanţe toxice la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz sau cu alţi profesionişti g) de a avea un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; Solutionarea reclamatiilor 1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale; 2. Reclamatiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul echipei de

implementare a planului individualizat; 3. Furnizorul are obligatia de a analiza continutul reclamatiilor; 4. Daca beneficiarul nu este multumit de solutionarea reclamatiei, acesta se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la

nivelul judetului Timis, care va clarifica prin dialog divergentele dintre parti sau, dupa caz, instantei de judecata competente. Rezilierea contractului Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a cartei Drepturilor si Obligatiilor Beneficiarilor a Centrului de socializare si petrecerea timpului liber-Clubul pensionarilor. c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute la prezentul contract. Încetarea contractului Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; Durata contractului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Durata contractului este de la data de______________, până la data de __________. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta. Data: DIRECTOR GENERAL Beneficiar, Sef centru

Aviz juridic,

Atasament: Anexa_8.2..pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

1

Anexa 8.2 la HCLMT nr. ....................................

REGULAMENT- CADRU de organizare şi funcţionare al serviciului social

furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu”, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului/unității cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social Îngrijire la domiciliu şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” cu sediul în Timișoara, str.Sever Bocu nr.44/A, cod serviciu social 8810 ID-I, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748. . ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul principal al serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă, cămine pentru persoane vârstnice, prin asigurarea de servicii de îngrijire personală în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispune. Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială. ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

2

(1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare; Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2008, actualizată cu OUG nr.34/2006 Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.8. (3) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” este parte a Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh.Mihail și Gavril” cu sediul în Timișoara, str. Sever Bocu nr.44/A și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

3

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane. ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt a) persoane vârstnice cu vârsta peste 65 de ani, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara b) persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și se află în risc de excluziune socială (2) Condiţiile de acces/admitere în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele: a) Acte necesare - cerere tip în care se solicită ancheta socială pentru a beneficia de îngrijire la domiciliu; - cupon de pensie original/copie; Acte medicale: - adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticele medicale și recomandarea îngrijirii la domiciliu; - aviz epidemiologic (nu suferă de boli infecto-contagioase); - aviz medic psihiatru că nu este diagnosticat cu demență, Alzheimer sau alte boli de natură psihică - copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorit/ deces, etc. - declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă. b) Criterii de eligibilitate: Este eligibilă pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoana vârstnică, care îndeplinește următoarele condiții: - are vârsta legală de pensionare stabilită conform actelor normative în vigoare (65ani);

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

4

- locuiește singur/ă cu domiciliul/reședința în Timişoara; - nu are copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I); - nu a încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere; - să fie încadrată în grad de dependenţă IIA (persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru un ele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi), IIB (persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat în picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial pent ru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi), IIC (persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumenta), ori III A (persoane care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi) în urma aplicării fişei de evaluare socio-medicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000; - să nu fie încadrată în gradul I de handicap, cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; - să nu fie diagnosticată cu Boala Alzheimer sau cu tulburări psihice grave; - să nu depășească venitul maxim în limita echivalentului a două salarii minime pe economie stabilite prin actele normative în vigoare. c) Decizia de admitere/respingere După stabilirea gradului de dependență și analizarea dosarulului solicitantului, șeful de centru propune admitere/respingere beneficiarului, în baza unui referat de acordare a serviciilor sociale în baza căruia directorul general, pe baza dispozitiei primarului nr.1376/22.08.2017, emite dispoziția de admitere sau respimgere. d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul acordare servicii sociale de îngrijire la domiciliu este încheiat între beneficiar si Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara reprezentat prin directorul general, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului Contribuția pentru serviciile oferite în cadrul serviciului social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt conforme cu Legea nr.17/2000 actualizată cu OUG 34/2006, coroborate cu standardele minime de cost, pe baza gradelor de dependență.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțunea ”Încetarea contractului”, dar și în Procedura proprie de încetare/sistare a serviciilor acordate către beneficiari și modalitățile de realizare a lor. Constituie motiv încetare a contractului de servicii sociale următoarele : - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

- nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament de organizare și funcționare;

- retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

5

- limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

- schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

- încadrarea beneficiarului în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; - în urma reevaluării se constată că beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contractul de acordarte servicii: - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul ; - acordul părţilor privind încetarea contractului ; - scopul contractului a fost atins ; - forţa majoră, dacă este invocată ; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate;

- încheierea cu alte persoane a unui contract de vânzare-cumpărare a locuinţei beneficiarului cu clauza de întreţinere sau orice alt act juridic ce prevede clauze de întreţinere; - susţinătorii legali ai beneficiarului îşi stabilesc domiciliul în Municipiul Timişoara;

- decesul beneficiarului; - venitul maxim depăşeşte limita echivalentului a două salarii minime pe economie stabilite prin actele

normative în vigoare; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a

persoanelor vârstnice. (4) Persoanele beneficiare al „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informații cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; j) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; k) să fie protejati împotriva riscului de abuz și negrlijare; l) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; m) să primească servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; n) să refuze, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; o) să fie informați în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; p) să fie informați, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) beneficiarii au dreptul de a avea acces la propriul dosar.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

6

(5) Persoanele beneficiare al „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” au următoarele obligaţii: a) de a da informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală şi socială; b) de a permite furnizorului de servicii verificarea veridicităţii acestora; c) de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrului planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; d) de a anunţa când lipsesc de la domiciliu; e) de a comunica orice schimbare intervenită în situaţia lor socială/medicală; f) de a avea un compotament decent, de a respecta infirmiera și personalul serviciului, g) fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza alte persoane; h) de a nu solicita servicii suplimentatre faţă de cele prevăzute în contractul de acordare a serviciilor sociale. j) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare al serviciilor sociale; k) să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare, la plata seviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor familială; l) să respecte prevederile prezentului regulament. (6) Numărul maxim de beneficiari cărora li se pot acorda servicii de îngrijire la domiciliu, este de 75 beneficiari. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. servicii de îngrijire personală la domicilul beneficiarilor: - ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare. - ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. - Servicii de supraveghere și intervenție de tip tele-asistență și telefonul bătrânului. 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care sunt distribuite în comunitate 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

7

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 5.asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a compartimentului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 6.desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor conform prevederilor din standardele minime de calitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor 2. aplicarea prevederilor Codului de etică. 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate 4.organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice; 6.aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 7.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 8.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 9.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului, 10.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele

prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile

compartimentului; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor compartimentului; 5. monitorizarea permenentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile, de

către Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistență Socială din cadrul instituției; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. întocmirea de propuneri pentru investiții;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

8

3. întocmirea de referate de necesitate; 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 5. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 6. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” funcţionează cu un număr de 17,5 persoane, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017 din care: a) personal de conducere: șef centru -½ normă b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă – 16 persoane (1 asistent social, 15 infirmiere) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 administrator ; d) voluntari:- 0 2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/4. ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de centru ½ normă; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

9

l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este următorul: (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (cod 263501) b) infirmier (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii centrului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt conform fișelor de post elaborate de șeful Complexului de Servicii și aprobate de către Directorul general al instituției; (3)Atribuții ale asistentului social a) transmite persoanelor interesate lista de acte necesare pentru a putea beneficia de servicile de îngrijire la domiciliu; b) acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate (oferă informaţii celor interesaţi); c) aplică metodologia de lucru privind acreditarea ( licențierea) în unități de îngrijiire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

10

d) ia măsuri pentru sensibilizarea opiniei publice în vederea obţinerii de fonduri sau bunuri materiale destinate ajutorării persoanelor vârstnice care se află în nevoie; (4) Atribuțiile de infirmier a)realizează activităţile stabilite prin planul de intervenţie individualizat (contract de îngrijire la domiciliu) încheiat cu persoana vârstnică la care a fost repartizată: cumpărături, curăţenie (spălarea şi călcatul rufelor), procurarea şi pregătirea hranei, efectuare plăţilor facturilor, însoţire la medic şi procurarea de medicamente, ajută la efectuarea igienei corporale, etc. b)informează și consiliază persoanele vârstnice avute în evidența îngrijirii, repartizate de asistentul social; c)transmite șefului Complexului de servicii orice schimbare survenită în situaţia persoanei vârstnice căreia îi oferă servicii de îngrijire la domiciliu; d)colaborează cu medicii de familie a persoanelor vârstnice avute în evidență; ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire În cadrul „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” își desfășoară activitatea personal administrativ, iar cele legate de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt asigurate de către Serviciul Administrativ al instituiei. Atribuții ale administratorului a) realizează lucrările necesare desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activităților din cadrul

compartimentului; b) întocmește referatele pentru necesarul de materiale,produseși se asigură de aprovizionarea

compartimentuluicu materiale şi obiecte de inventar solicitate c) ține legătura permanent cu serviciul administrativ, economic al instituției precum și cu persoana care

monitorizează centrul; d) administrează şi organizează buna întreţinere a imobilului, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de

apă şi încălzire din locația unde își desfășoară activitatea compartimentul; e) organizează şi asigură ca locația unde își desfășoară activitatea compartimentul să fie dotat cu utilaje de

prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora; f) asigură şi supraveghează starea igienico sanitară din interiorul locației unde ăși desfășoară activitatea

compartimentul, luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ; g) urmăreşte buna funcţionare a centralei termice, inclusiv a autorizaţiilor necesare ; h) își actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ,

asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite; ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu”are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

11

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului social de îngrijire la domiciliu se asigură în condiţiile legii, din următoarele surse: a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestuia, dupa caz; b) bugetul local al Municipiului Timișoara ; d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aprobat, Director general, pt.Director general adjunct, Jr.Rodica Cojan Esztero Emese

Avizat Juridic, Întocmit, Erceanu Ciprian Șef Centru Gabriela Teslaru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

12

Nr___________/2017

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu

Nr. / 1.Părţile contractante: I. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara –Complex de servicii sociale pentru personae vârstnice ”Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediu administrativ, în Timișoara, str. Plavoșin, nr. 21, Județ Timiș,, având cod fiscal……………….., Cerificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017, reprezentată de doamna jr. Rodica Cojan având funcţia de Director General, şi II. ....................................... denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea TIMIŞOARA, judeţul TIMIŞ, ...................................... codul numeric personal ....................., posesor al ............ seria .......... nr. ................., elib. la data de ........de Secţia de Poliţie TIMIŞOARA, reprezentat prin domnul/doamna ........................, domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. …………………..... nr…..., judeţul/sectorul ....................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ……. nr. …......, eliberat/eliberată la data de……………...............de Secţia de Poliţie…………......., conform ............................................................ (se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant) nr...................../ data ............................................, Având în vedere: - Cererea de admitere nr…………………………; - Evaluarea complexă efectuată în data de .........................; - Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire nr. .............................; - Dispoziţia Directorului General privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu nr......................; - Certificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017 - Licența de Funcționare a serviciului social de îngrijire la domiciliu..............................; - Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ; - Hotarârea Consiliului Local Timişoara nr.116 din 28.03.2006 privind contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu sau oferirea cu gratuitate a acestor servicii modificată prin Hotarârea Consiliului Local Timişoara nr.231/ 30.05.2006; Convin asupra următoarelor: 2. Obiectul contractului: 2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciului de îngrijire la domiciliu. 2.2) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: - ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

13

- ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. 3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale: 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ..........................lei/lună. 3.2. Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite, conform anexei 2 la Hotarârea Consiliului Local Timişoara nr.116 / 28.03.2006 modificată prin H.C.L.M.T. nr.231/30.05.2006, este după cum urmează: - în cazul persoanelor vârstnice fără venituri sau ale căror venituri sunt mai mici de 19,2 lei, contribuţia este 0 lei - în cazul persoanelor vârstnice care au un venit cuprins între 19,2 LEI şi salariul de bază minim brut pe economie, contribuţia este 5% din venitul net al vârstnicului, dar nu mai mult decât costul serviciilor pe o lună, cu condiţia să beneficieze de cel puţin 10 ore de îngrijire la domiciliu săptămânal - în cazul persoanelor vârstnice care au un venit mai mare decât salariul de bază minim brut pe economie, contribuţia este 10% din venitul net al vârstnicului dar nu mai mult decât costul serviciilor pe o lună, cu condiţia să beneficieze de cel puţin 10 ore de îngrijire la domiciliu săptămânal 3.3 Contribuţia totală pe lună a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ............lei/lună. 3.4. Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate. 4. Durata contractului: 4.1. Durata contractului este de 1 an de la data încheierii acestuia, respectiv până la data de........................ 4.2. Durata contractului poate fi prelungită prin act adiţional, cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în fişa iniţială şi în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; 5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

14

7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate; 7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; - oportunităţii acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; - regulamentului de organizare şi funcţionare; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 8. Drepturile beneficiarului: 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: ▪ drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; ▪ modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; ▪ oportunităţii acordării altor servicii sociale; ▪ listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; ▪ regulamentului de organizare și funcționare; e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligaţiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

15

9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 şi 3.4; 9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 10. Soluţionarea reclamaţiilor: 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclamaţiei. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Timiş care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente. 11. Litigii: 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 12. Rezilierea contractului: 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; g) în urma producerii unor situaţii de abuz sau a unor evenimente deosebite, cu impact direct asupra personalului care acordă servicii de îngrijire la domiciliu; h) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute de prezentul contract.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

16

13. Încetarea contractului: 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) neplata contribuţiei tipurilor de servicii acordate conform prezentului contract, începând cu luna următoare celei în care nu s-a plătit; f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice; g) decesul beneficiarului; 14. Suspendarea contractului: 14.1. Constituie motiv de suspendare a prezentului contract următoarele: a) solicitarea în scris a beneficiarului pentru o perioadă de maxim 3 luni 15. Dispoziţii finale: 15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 15.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 15.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 15.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 15.6.Anexele la contract sunt : a) planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; b) fişa de evaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; 14.7. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara Beneficiarul de servicii sociale Director general, jr. Rodica Cojan Avizat Juridic, Şef Complex servicii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

17

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286 ,,În slujba oamenilor”

18

Atasament: Anexa_8.1..pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

1

Anexa nr. 8.1 la HCLMT nr. .............................................

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social

Centrului de Zi pentu Bătrâni

ARTICOLUL 1 Definiţie (1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi pentru Bătrâni . Înființarea Centrului de zi pentru bătrâni din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcționării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetare a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social " Centrul de Zi pentru Bătrâni” cu sediul în Timișoara, str. Sever Bocu nr.44/A, cod serviciu social 8810CZ-V-I Centre de zi de asistență și recuperare, din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”, este înfiinţat și administrat de furnizorul Direcţia de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748/34.08.2017. ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Beneficiarii serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni”sunt persoane vârstnice, pensionare cu vârsta peste 65 de ani, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara. Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane. Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, sunt următoarele: Programele de asistență pentru integrare/reintegrare socială cuprind: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

2

- activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat), - terapii psiho-sociale

- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc

- terapii ocupationale - activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat) - activitati artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ), - activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.), - activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc), - asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului - activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.). 2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă - activități de consiliere și informare socială, 3. Consiliere juridică - activități de consiliere Programele de recuperare/reabilitare funcțională cuprind: 1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică) - activități de consiliere psihologică - antrenament cognitiv ( grup sau individual) 2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică) - activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul din cadrul instituției, 1dată/săptămână Programele de supraveghere și menținerea sănătății funcționale cuprind: 1.Servicii de îndrumare medicală și consultații asigurate de medicul din cadrul instituției, 1dată/săptămână 2. Servicii de supraveghere și intervenție de tip tele-asistență și telefonul bătrânului ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru bătrâni” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2008 precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului: Hotărârea Guvernului nr.886/2000 privind grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr.2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

3

(3) Serviciul social "Centrul de zi pentru bătrâni” din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.2018/27.06.2017. ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi pentru bătrâni se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

4

t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane; ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru bătrâni sunt persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială. (2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) Acte necesare Actele necesare pentru înscrierea în centrele de zi sunt următoarele: - copie după buletin de identitate sau carte de identitate - copie sau original cupon de pensie din ultima lună - adeverință de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei vârstnice - aviz epidemiologic - recomandare pentru frecventarea unui centru de zi pentru vârstnici - recomandare pentru kinetoterapie, după caz

- adeverință consult psihiatric b) Criteriile de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: - persoana să aibă domiciliul/ reședința în municipiul Timişoara - persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice (de tip psihoze, Alzheimer, etc) care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din centru ; - persoana să aibă vârsta legală de pensionare conform L.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (65 ani) - persoana vârstnică să nu fie încadrată în gradul de dependenţă IA, IB, IC în urma evaluării complexe prin aplicarea Fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice - în Centrul de zi pot fi incluse doar persoane semidependente gr. IIA, IIB, IIC sau independente, IIIA, IIIB - persoana să nu fie încadrată în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş c) Decizia de admitere/respingere După analizarea dosarulului solicitantului, echipa multidisciplinară, prin șeful de centru ia decizia de admitere/respingere a cererii de frecventare a centrului de zi. d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul acordare servicii sociale este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara prin Centrului de zi pentu bătrâni.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

5

Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului Serviciile oferite în cadrul Centrului de zi pentu bătrâni sunt gratuite.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului” precum și în Procedura proprie privind încetarea acordării serviciilor. Rezilierea contractului se poate face în următoarele situații: - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; - nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționare al furnizorului de servicii sociale și a obligațiilor ce-i revin prin acesta; - încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; - retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contract. Constituie motiv încetare a contractului de servicii sociale următoarele : - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; - acordul părţilor privind încetarea contractului; - scopul contractului a fost atins; - forţa majoră, dacă este invocată; - decesul beneficiarului; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice; - nesolicitarea scrisă din partea beneficiarului a reluării contractului, după expirarea perioadei de suspendare (diverse situații,la solicitarea beneficiarului) de maxim 3 luni; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - contactarea unei boli contagioase sau psihice (de tipul psihozelor) care pot afecta pe ceilalti beneficiari; - încadrarea în grad de dependență de dependenţă IA, IB, IC, la reevaluare - încadrarea beneficiarului în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş. (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentu bătrâni au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

6

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor i) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale j) să fie protejati împotriva riscului de abuz și negrlijare; k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; l) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; m) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; n) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; o) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; p) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) dreptul de a avea acces la propriul dosar; q) dreptul de a solicita informații/explicații suplimentare în raport cu rezultatele evalării/reevaluării realizate de către echipa multidisciplinară; (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “ Centrul de zi pentu bătrâni” au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament; f) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție, programul centrului și să anunțe când lipsesc de la activitățile centrului; g) de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; h) este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; i) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. (6) Capacitatea maximă a Centrul de zi pentu bătrâni este de 40 beneficiari. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

7

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentu bătrâni sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de

servicii sociale licențiate din comunitate; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care sunt distribuite în comunitate; 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare)

care sunt postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 3. asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a

centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii;

4. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activitățile proprii, consemnate în Registrul privind informarea beneficiarilor;

5. stabilirea unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari, membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoaște activitățile, serviciile acordate;

6. desemnarea unei persoane responsabile din centru pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor, precum și de comunicare cu purtătorul de cuvânt a insituției care este responsabil de comunicarea cu publicul interesat;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice;

2. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 3. realizarea semestrială a publicației Buletinul Informativ al Centrul de zi pentu bătrâni ; 4. aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea

tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii;

5. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

6. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

7. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului,

8. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile și obligațiile comune, precum și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

8

9. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile centrului;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile centrului;

3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului; 5. monitorizarea permenentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile, de

către Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistență Socială din cadrul instituției; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. asigurarea, prin Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistență Socială din cadrul instituției accesului la resurselele financiare, materiale, juridice și umane ale instiuției, necesare desfășurării activităților din cadrul centrului,prin:

a. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; b. întocmirea de propuneri pentru investiții; c. întocmirea de referate de necesitate; d. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; e. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; f. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor; g. orice altă activitate necesară bunei desfășurări a activităților din cadrul centrului de zi;

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 1. Serviciul social Centrul de zi pentu bătrâni funcţionează cu un număr total de 3,5 persoane conform statului de funcții, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, din care:

a) personal de conducere: șef centru ½ normă b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 3 (psiholog, referent cu atribuții de lucrător social, educator) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 0

Activitățile de gospodărire, întreţinere-reparaţii, resurse-umane, juridic și contabiliate sunt asigurate de personalul din cadrul instituției.

d) voluntari: - 0. 1.1. Personalul de specialitate reprezintă minimum 85 % din totalul personalului. 1.2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numarului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat. 1.3 Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post cu ½ normă pentru seful de centru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

9

2.Raportul angajat beneficiar este de 1/10.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este reprezentată prin şef de centru ½ normă; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă conducătorului instituției; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre, alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune conducerii instituției aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă centrul în relaţiile cu conducerea instituției şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; o) întocmeşte propuneri pentru bugetul propriu al centrului ; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere sunt absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

10

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă precum și auxilar: (1) Personalul de specialitate este:

b) psiholog (263411); d) referent e) educator (234203)

Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; h) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul centrului de zi; i) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; Atribuțiile referentului cu atribuții de lucrător social a) transmite persoanelor interesate toate informațiile și documentele necesare pentru a putea beneficia de serviciile Centrului de zi; b) răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; c) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; d) acordă sprijin beneficiarilor centrului de zi în derularea activităţilor şi supraveghează persoanele vârstnice pe perioada şederii lor în centrul de zi; c) răspunde de întocmirea fişelor de activităţi, a caietul cu activităţi şi orice alte document/instrument conform metodologiei/procedurii de lucru; d)colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; c) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; d) răspunde de cunoasterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității Atribuțiile psihologului a) realizează evaluarea periodică și individuală a beneficiarilor centrului de zi;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

11

b) realizează consiliere și informare psihologică, activităţi terapeutice individuale si de grup precum și a documentației specifice (fișa de evaluare sociomedicală, fișa de observaţie psihologică, etc.); c) realizează activități de optimizare și dezvoltare personală a beneficiarilor, probleme psihologice sau de patologie somatică in care sunt implicaţi factori psihologici; d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) realizează testarile psihologice în vederea examinării şi monitorizării stării mintale ale beneficiarilor din centru; g) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; h) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; i) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității Atribuțiile Educatorului a) acordă sprijin de specialitate beneficiarilor centrului de zi în derularea activităţilor şi supraveghează persoanele vârstnice pe perioada şederii lor în Centrul de zi; b) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a procedurilor și a prezentului regulament; c) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului și orice alte situaţii de nerespectarea a regulamentelor interne, a procedurilor de lucru; d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; c) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; d) răspunde de cunoasterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire (1) Personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare este asigurat de alte servicii ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara . Pentru activitatea curentă la centre de zi personalul auxiliar existent este: 0 ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

12

a) bugetul local al Consiliului Local al municipiului Timișoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Aprobat, Director general, pt.Director general adjunct, Jr.Rodica Cojan Esztero Emese Avizat juridic Întocmit, Ciprian Erceanu Șef Centru Gabriela Teslaru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

13

Nr___________/2017

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale în centru de zi

Nr. ...../ ...........

1.Părţile contractante: I. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara – Complex de servicii sociale pentru persoane vârstnice ” Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul administrativ, în Timişoara , str. Plavoșin nr. 21, judeţul Timiş, codul de înregistrare fiscală ..................., Cerificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017, reprezentată de doamna jr. Rodica Cojan având funcţia de Director General, II. ....................................... denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea TIMIŞOARA, judeţul TIMIŞ, ...................................... codul numeric personal ....................., posesor al ............ seria .......... nr. ................., elib. la data de ........de Secţia de Poliţie TIMIŞOARA, reprezentat prin domnul/doamna ........................, domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. …………………..... nr…..., judeţul/sectorul ....................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ……. nr. …......, eliberat/eliberată la data de……………...............de Secţia de Poliţie…………......., conform ............................................................ (se va menţiona actul care atestă calitatea de reprezentant) nr...................../ data ............................................, Având în vedere: Cererea de admitere nr…………………………; Evaluarea inițală efectuată pe data de ..................; Decizia de admitere din data de …………………; Certificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017; Licența de Funcționare a serviciului social de centru de zi..............................; Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului de centru de zi pentru persoane vârstnice ; Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.78/26.02.2008 privind furnizarea, fără plata unei contribuţii, a serviciilor sociale de îngrijire în centre de zi a persoanelor vârstnice, Convin asupra următoarelor: 2. Obiectul contractului : 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale centrul de zi în Complex de servicii sociale pentru persoane vârstnice ” Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, cu sediul pe str. Sever Bocu nr. 44A 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială b) Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

14

c) Consiliere juridică d) Servicii de consiliere psihologica ( recuperare/reabilitare psihică) e) Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizica) f) Servicii de îndrumare medicală si consultatii 3. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale : 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ............ ron/luna ( pentru o frecvență de …..zile /săptămână) 3.2. Contribuţia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de: 0 (zero) lei/lună, conform Hotărârii nr.78/26.02.2008 privind furnizarea, fără plata unei contribuţii, a serviciilor sociale de îngrijire în centre de zi a persoanelor vârstnice. 4. Durata contractului : 4.1. Durata contractului este pe perioadă nedeterminată, începând cu data de ……………………. 4.2. Actul adițional la contract se încheie, cu acordul părților, în cazul în care se modifică datele personale ale beneficiarului, costul lunar al serviciilor sociale raportat la numărul de zile frecvență/săptămână. 5. Etapele evaluării/reevaluării nevoilor individuale ale beneficiarilor: 5.1.Evaluarea / reevaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor 5.2.Elaborarea planului de intervenție 5.3.Implementarea măsurilor din planul de intervenţie si monitorizarea activităţilor desfăşurate 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de intervenție, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate; 7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - procedurilor operaționale aplicate la nivelul centrului de zi (admiterea în centre de zi, încetarea acordării serviciilor în centre de zi, evaluarea a nevoilor individuale ale beneficiarilor din centre de zi, măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor din centre de zi, semnalarea sesizărilor și reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență) - conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

15

- oportunităţii acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; - regulamentului de organizare și funcționare; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să completeze şi să revizuiască planul de intervenție exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: - să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără nici o discriminare - să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor - să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale - să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale - să li se asigure păstrarea confidențialității asupra datelor personale, informațiilor furnizateși primite - să li se garanteze demnitatea și intimitatea; - să fie protejati împotriva riscului de abuz și negrlijare; - să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; -șă li se asigure continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; - de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; - de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; - de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; - de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului de ordine internă; - dreptul de a avea acces la propriul dosar; 9. Obligaţiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului de intervenție; 9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție; 9.4. de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; 9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

16

9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program etc.); 9.7.este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; 9.8. de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. 10. Soluţionarea reclamaţiilor : 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi de a formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclamaţiei. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Timiş care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționare al furnizorului de servicii sociale, a obligațiilor ce-i revin prin acesta; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute la prezentul contract. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de Zi pentru bătrâni Calea Sever Bocu nr.44A, Tel. 0256/490286

,,În slujba oamenilor”

17

b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice. g) nesolicitarea scrisă din partea beneficiaruluia reluării contractului,după expirarea perioadei de suspendare de maxim 3 luni h) schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; i) contactarea unei boali contagioase sau psihice( de tipul psihozelor) care po afecta pe ceilalti beneficiari j) încadrarea în grad de dependență de dependenţă IA, IB, IC, la reevaluare k) încadrarea beneficiarului în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; 14. Suspendarea contractului 14.1. Constituie motiv de suspendare a prezentului contract următoarele: a) solicitarea în scris a beneficiarului pentru o perioadă de maxim 3 luni 15 Dispoziţii finale 15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 15.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 15.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 15.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 15.6. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Beneficiarul de servicii sociale, Director General, Avizat juridic, Şef Complex servicii,

Atasament: Anexa_7.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

1

Anexa nr.7 la HCLMT nr. ......................................

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate”

ART. 1. Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate". Înființarea Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social

Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” cu sediul în Timișoara str. Ioan Plavoșin, nr. 21, cod serviciu social 8899 CZ-PN-IV, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 din data de 24.08.2017.

ART. 3. Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate”este de a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale și de a acorda sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate cauzate de boli cronice, a preveni şi a combate riscul de excluziune socială, a promova incluziunea socială şi a creşte calitatea vieţii beneficiarilor: persoane suferind de boala Alzheimer, boala Parkinson, persoane cu hemipareză, persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral și persoane adulte cu dizabilități.

Acest lucru se face prin desfășurarea unui ansamblu de activități vizând integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății și alte servicii de suport (servirea mesei și servicii de îngrijire personală), asigurarea transportului la cerere pentru categoriile de beneficiari cărora centrul li se adresează. ART. 4.Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

2

Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2008, actualizată cu OUG nr.34/2006.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul minstrului muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/05.11.2014, Anexa 6. (3) Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea Centrului cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel județean.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

3

ART. 6 .Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează:

a) persoane care suferă de boala Alzheimer; b) persoane care suferă de boala Parkinson; c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral; d) persoane cu hemipareză; e) persoane adulte cu dizabilități; f) familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor.

(2) Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele: a) acte necesare:  copie BI/CI;  aviz epidemiologic de la medicul de familie;  adeverinţă de la medicul specialist/medicul de familie cuprinzând: diagnostic, medicaţie, recomandare

pentru frecventarea centrului de zi, se recomandă/nu se recomandă kinetoterapie,  certificat de persoană cu handicap şi planul individualizat de recuperare (care însoţeşte certificatul de

persoană cu handicap) – numai în cazul persoanelor cu dizabilităţi; b) criterii de admitere (eligibilitate):  Să aibă domiciliul/reședința, în municipiul Timișoara;  Să facă parte din categoriile de beneficiari cărora li se adresează centrul: persoane suferind de boala

Alzheiemer, de boala Parkinson, în recuperare după un accident vascular cerebral, cu hemipareză sau persoane cu dizabilități;

 Să poată realiza, fără ajutor, activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

c) Deciza de admitere/respingere se face la propunerea echipei multidisciplinare și este aprobată de șeful de centru.

d) în urma emiterii deciziei de admitere a beneficiarului, se încheie un Contract de furnizare servicii sociale (modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale) între beneficiarul de servicii sociale și Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara;

e) serviciile se acordă fără contribuția beneficiarului;

(3) Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii. Există două modalități prin care se face încetarea serviciilor. A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale Constituie motiv de reziliere a contractului urmatoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

4

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute la prezentul contract. B. Prin încetarea contractului de servicii sociale Motivele de încetare a contractului: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; g) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale. La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor. (4) Drepturile persoanelor beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

(5) Obligațiile persoanelor beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele:

 să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;  să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de

tipul serviciului şi de situaţia lor materială;  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;  Să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului de

intervenţie;  Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi

socială, în scopul realizării unei evaluări adecvate a situaţiei/nevoilor sale, şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

5

 Să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenţie;  De a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei

colectivităţi;  Să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării

serviciilor sociale;  Să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a „Centrul de asistență și recuperare pentru

persoane aflate în dificultate”; (6) Capacitatea maximă a Centrului este de 100 de beneficiari. ART. 7. Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora; 3. Acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale (servirea mesei și servicii de igienă personală); 4. Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor către beneficiar; 5. Realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; 6. Elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; 7. Monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute. 8. Activitățile de consiliere socială, psihologică și medicală, activități de socializare și petrecere a timpului liber, jocuri de grup, ergoterapie, fiziokinetoterapie, art-terapie, meloterapie, ieșiri în aer liber, vizitarea diverselor institutii, organizarea sarbatorilor, organizarea Zilei internaționale a bolii Alzheimer etc. 9. Asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Prezentarea activităților Centrului cabinetelor de medicina familiei aflate în proximitatea Centrului; 2. Prezentarea activităților Centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională); 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților Centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează (Ziua Internațională Alzheimer, etc); 4. Încheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; 5. Elaborarea de rapoarte de activitate; 6. Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

6

7. Asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 8. Organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activitățile proprii, consemnate în Registrul privind informarea beneficiarilor; 9. Stabilirea unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari, membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoaște activitățile, serviciile acordate; 10. Desemnarea unei persoane responsabile din centru pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor, precum și de comunicare cu purtătorul de cuvânt a insituției care este responsabil de comunicarea cu publicul interesat;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații; 4. Aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 5. Organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 6. Comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 7. Organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului, 8. Organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile și obligațiile comune, precum și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri; 9. Comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile centrului și instuirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor și realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

7

3. Facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; 4. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor în exprimarea opiniei cu privire la aspectele care țin de activitatea Centrului; 5. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 6. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; 7. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea Centrului; 8. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instutirii periodice și formării profesionale a angajaților; 9. Evaluarea anuală a activității angajaților. 10. Monitorizarea permenentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile, de către Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistență Socială din cadrul instituției;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. asigurarea, prin Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistență Socială din cadrul instituției accesului la resurselele financiare, materiale, juridice și umane ale instiuției, necesare desfășurării activităților din cadrul centrului, prin:

- Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; - Întocmirea de referate de necesitate; - Întocmirea de propuneri privind formarea/perfecționarea profesională a personalului; - Întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” funcţionează cu un număr total de 13 angajați, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, din care:

a) personal de conducere: 1 șef centru b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 11 persoane (1 medic specialist, 1 psiholog, 1 logoped, 2 asistenți sociali, 1 kinetoterapeut, 2 educatori, 1 instructor ergoterapie, 1 infirmieră, 1 referent) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: administrator d) voluntari: 2;

(2) Personalul de specialitate reprezintă un procent de 84 % Raportul angajat/beneficiar este de 1/7 ART. 9. Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este şef de centru; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

8

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii Centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ART. 10. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501); Atribuțiile postului:

- Evaluează şi intervine în vederea ameliorării situaţiei sociale prin acordarea de servicii de informare şi consiliere;

- Realizează activitatea de informare a beneficiarilor cu privire la modul de organizare și funcționare a Centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile beneficiarilor;

- Este responsabil ca pentru fiecare beneficiar să fie întocmit un dosar personal și unul de servicii cu respectarea standardelor minime de calitate specifice;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

9

b) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); Atribuțiile postului:

- Realizează evaluarea psihologică individuală a beneficiarilor Centrului; - Efectuază reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbarilor semnificative ale stării psihofizice

ale beneficiarilor Centrului (evaluarea stării de sănătate psihică, evaluare cognitivă, afectivă, comportamentală, evaluarea personalității și a mecanismelor de coping/adaptare/defensive, evaluarea dezvoltării psihologice);

- Realizează activități de consiliere psihologică, programe de exerciţii de stimulare psiho-motorie, şi cognitivă;

- Lucrează cu beneficiarii Centrului, individual şi în grup, focalizându-se pe îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea coeziunii grupului, creşterea stimei de sine, gestionarea relaţiilor conflictuale, creşterea încrederii în posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea activităţilor;

c) medic specialist de medicină de familie (221108); Atribuțiile postului:

- Efectuază evaluări și reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbarilor semnificative ale stării de sănătate ale beneficiarilor Centrului;

- Verifică menţinerea sănătăţii şi profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor Centrului; - Acordă asistență medicală în cadrul cabinetului, pentru beneficiarii Centrului;

d) kinetoterapeut (226401); Atribuțiile postului:

- Realizează evaluarea kinetoterapeutică individuală a beneficiarilor Centrului; - Cunoaşte diagnosticul fiecărui beneficiar al Centrului, selectează exerciţiile zilnice in funcţie de acesta,

combinate cu vârsta și gradul de pregătire fizică; - Informează beneficiarul asupra procedurilor pe care le efectuează, asupra efectelor terapeutice și

asupra efectelor negative care pot să apară; - Ține evidența și urmărește eficiența tratamentului; - Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor

fiziokinetoterapeutice și informează medicul asupra modificărilor survenite; e) instructor de ergoterapie (223003); Atribuțiile postului:

- Realizează activități de inserție/reinserție socială a beneficiarilor, prin intermediul activității de ergoterapie;

- Realizează, în cadrul activității de ergoterapie, acțiuni ce vizează dezvoltarea autonomiei personale și sociale, dezvoltarea limbajului și vocabularului, dezvoltarea și stimularea motricității fine, coordonarea oculo-motorie, dezvoltarea unor funcțiii cognitive, dezvoltarea deprinderilor de îngrijire personală, a locuinței, igienă, alimentație etc.

f) educator; Atribuțiile postului:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

10

- Realizează activități de inserție/reinserție socială a beneficiarilor, prin intermediul: activităţilor de petrecere a timpului liber (discuţii de grup, jocuri de grup, vizionare media, ieşiri aer liber), socializare și activităţilor lucrative (confecţionare diverse obiecte);

- Realizează activitatea de supraveghere a beneficiarilor pe perioada petrecută de aceștia în Centru; - Mențin legătura cu aparținătorii beneficiarilor și mediază implicarea acestora în programele Centrului;

g) infirmieră (532103); Atributiile postului:

- Distribuie micul dejun și masa de prânz beneficiarilor Centrului; - Spală și depozitează vesela utilizată;  Însoțește beneficiarii, acolo unde este necesar, fie pentru a participa la activitățile de recuperare la care

sunt planificați fie către grupurile sanitare, cabinete, curte etc.; h) ergoterapeut (226603) - realizează activitatea de identificare, evaluare, diagnosticare și reeducare a tulburărilor de vorbire, limbajului oral și scris, comunicării mijloacelor, instrumentelor și tehnicilor adaptate nevoilor beneficiarilor care prezită tulburări ale limbajului; - realizează activitatea de învâțare ale beneficiarilor care prezintă tulburări ale limbajului să-și controleze și/sau exerseze musculatura linguală, maxilarele, mușchii faciali și mecanismul respirației; - evaluează rezultatele probelor aplicate, coroborându-le cu informațiile medicale despre beneficiar pentru a diagnostica și elabora planul de intervenție; - oferă consiliere aparținătorilor în vederea eficientizării procesului comunicării și înțelegerea deficitului/problemei cu care familia se confruntă; i) alt personal de specialitate în asistență socială: referent (411001)

Atribuțiile postului: - Realizează activități de inserție/reinserție socială a beneficiarilor, prin intermediul: activităţilor de

petrecere a timpului liber (discuţii de grup, jocuri de grup, vizionare media, ieşiri aer liber), socializare și activităţilor lucrative (confecţionare diverse obiecte);

- Realizează activitatea de supraveghere a beneficiarilor pe perioada petrecută de aceștia în Centru; - Mențin legătura cu aparținătorii beneficiarilor și mediază implicarea acestora în programele Centrului;

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii Centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii conform fișei postului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

11

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este deservit de : a) administrator; Atribuțiile postului:

- Administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile existente la Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate, ţine evidenţa lor la zi şi le repartizează pe locuri de depozitare;

- Răspunde de activitatea privind depozitarea și păstrarea documentelor; - Verifică şi răspunde de starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de

urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; ART. 12. Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor Centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al municipiului Timişoara; b) donaţii, sponsorizări; e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Aprobat, Director general, pt.Director general adjunct, Jr.Rodica Cojan Esztero Emese Avizat juridic, Întocmit, Șef centru

Andreea Manolache

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

12

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de asistență și recuperare pentru

persoane aflate în dificultate Nr._______din____________________

1. Părțile contractante: I.Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Centrul de Asistență și Recuperare pentru persoane aflate în dificultate, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediu în Timișoara, Bvd. Regele Carol I, nr. 10, Tel/Fax 0256220583, având cod fiscal 38053878l, Certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentat de doamna Director general jr. Rodica Cojan

și II.Beneficiar/Reprezentant legal, denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea Timișoara, Str.__________ nr.___, județul Timiș, codul numericpersonal _____________, posesor al B.I./C.I. seria ___nr. ______, elib. la data de __________de SPCLEP Timișoara, Având în vedere:

- Cererea de admitere nr. ____ din data de _____________; - Decizia de admitere nr. ____ din data de _____________; - Procesul verbal al ședinței echipei multidisciplinare din data de _________________________ - Procedura de admitere în Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate; - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 73/2005 - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014

Convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

13

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovareaincluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzutede Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate, cu sediul în str. Ioan Plavoşin, nr. 21.

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

14

a) servicii de integrare/reintegrare socială

b) servicii de recuperare/reabilitare funcţională

c) servicii de supravegherea şi menţinerea sănătăţii

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: 439 lei/lună. 3.2. Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este : 0 (zero) lei/lună, conform Contractului de finanţare nerambursabilă nr. 3655 pentru proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate” şi a celor specificate în Cererea de finanţare. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de _____________________până la data de ___________________ . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1.Evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care se află aceştia; 5.2.Planificarea activităţilor/serviciilor, făcută cu consultarea beneficiarului, prin intermediul Planului de intervenţie;

5.3.Reevaluarea Planului de intervenţie, conform standardelor de calitate 5.4. Monitorizarea Planului de intervenţie de către responsabilul de caz.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imagineabeneficiarului în orice acțiunecare are scopul de a promovaactivitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

15

7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificareaveridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat deasistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte dincostul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

16

9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală peparcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (regulide comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire laacordarea serviciilor sociale conform Procedurii privind sesizările şi reclamaţiile.

10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prinintermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului de intervenție. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați înimplementarea planului de intervenție și de a formula răspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței dejudecată competente. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea orialte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile desoluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de serviciisociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergențăcontractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționăriidivergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentuluide ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire laserviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de serviciisociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fostacreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de serviciisociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura încare este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

17

b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. e) decesul beneficiarului;

f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale în Centru.

14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unorcircumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute ladata încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoareîn domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilorsociale acordate. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediulfurnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în douăexemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Director General;

Jr. Rodica Cojan

Șef Centru, Beneficiarul de servicii sociale,

Andreea Manolache Nume și prenume___________________

Semnătura:

Consilier juridic,

Erceanu Ciprian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

18

Întocmit, asistent social,

Atasament: Anexa_6.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

1

Anexa nr. 6 din HCLMT nr. .....................................

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate

„Centrul de Asistență în Comunitate” ART. 1 Definiţie Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de Asistență în Comunitate” din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 218//27.06.2017 în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. ART. 2 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Asistență în Comunitate” desfășurându-și activitatea în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu nr.11, sc. B, cod serviciu social 8899 SC- D- I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 din 24.08.2017 . ART. 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul de Asistență în Comunitate” este de a facilita accesul la servicii sociale, idemnizații și facilități disponibile în comunitate și/sau reglementate prin legi speciale pentru persoanele cu dizabilități/handicap, în funcție de nevoile individuale ale acestora, pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale și familiale, în vederea depășirii situațiilor de dificultate și creșterii calității vieții. Beneficiarii serviciului social sunt persoane cu domiciliul/reședință– identificat prin ancheta socială, în municipiul Timișoara, care se află în următoarele situații de dificultate:

- Suferă de diverse boli neurovegetative, psihice, cronice grave,ori boli incurabile; - Sunt persoane adulte cu dizabilitate și/sau handicap mintal, psihic, vizual, auditiv, surdocecitate,

somatic, fizic, asociat, boli rare, HIV/SIDA; - Se află în situație de dificultate familială și/sau socio-economică, și în funcție de gradul de deficiență le

sunt afectate funcțiile și structurile organismului, factorii de mediu și personali; - Se află în situație de risc și exluziune social datorită gradului de dizabilitate/handicap;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

2

ART. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social „Centrul de Asistență în Comunitate” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioar, Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii nr. 2126/2014 Anexa nr.7 ”Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte”. (3) Serviciul social „Centrul de Asistență în Comunitate” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017, funcţionează în cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social „Centrul de Asistență în Comunitate” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social „Centrul de Asistență în Comunitate” sunt următoarele: a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii; b) intervenţia integrată; c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia pentru persoanele ale căror situație familială sau socio-economică o impune; d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă; e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate; f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc; g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora, pe cât posibil, în soluţionarea situaţiilor de dificultate; j) asigurarea unei intervenţii profesioniste şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

3

k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; l) promovarea relaţiilor cu autoritățile administrației publice locale de asistență socială de la nivelul județului precum şi cu actorii sociali din comunitate; ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de către „Centrul de Asistență în Comunitate” sunt: a) persoane adulte cu dizabilități/handicap; b) familia/aparținătorii persoanelor cu dizabilități/handicap; (2) Condiţiile de accesare a serviciilor: a) acte necesare, după caz : Pentru informarea/consilierea și documentarea accesibilă a persoanelor adulte cu dizabilități/handicap aflate în situație de dificultate familială și/sau socio-economică (persoane fără aparținători aflați în situație de izolare socială /dificultate socială:

 se solicită doar actul de identitate, fără alte acte doveditoare  înregistrarea obligatorie într-un registru de evidență

Pentru persoanele adulte cu dizabilități/handicap, familia/aparținătorii care solicită evaluarea/reevaluarea, prin anchetă socială în vederea completării dosarului de încadrare/reîncadrare în grad de handicap necesar Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap:

 C.I./B.I. persoană bolnavă;  C.I./B.I. solicitant (dacă persoana bolnavă este alta decât cea solicitantă);  Referat medical tip de la medicul specialist, în care se face trimitere către Comisia de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap;  Scrisoare medicală – eliberată de medicul de familie.

Pentru persoanele adulte încadrate în grad de handicap, care solicită - asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale, facilitare pe piața muncii, ocupare în muncă - serviciile de informare și consiliere - se acordă după evaluare:

 carte de identitate;  certificat de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare și integrare socială, plan

individual de servicii;  adeverințe, certificate, acte medicale sau alte acte în funcție de tipul de intervenție planificat.

b) criterii de eligibilitate/admitere:  domiciliul/reședința/dovada realizată prin efectuarea anchetei sociale, precum persoana locuiește pe

raza municipiului Timișoara;  prezenta afecțiunii stării de sănătate fizice și/sau psihice ale persoanei care solicit sprijin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

4

 certificat de încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare și integrare social, plan de servicii aferent

 dificultate familială și/sau socio-economică, deteriorarea factorilor de mediu și personali, documentată prin anchetă/evaluare socială;

c) cine ia decizia de admitere:  În cazul serviciilor acordate în regim de furnizare imediată, informarea/consilierea și documentarea

accesibilă a persoanelor adulte cu dizabilități/handicap, acestea sunt oferite pe loc, iar beneficiarii sunt înscriși în mod obligatoriu într-un registru de evidență;

 Propunerea privind decizia de admitere/respingere pentru serviciile asistență și suport în vederea reabilitării/reintegrării sociale, facilitare pe piața muncii și ocupare în muncă se face de către specialisti centrului;

 Decizia este aprobată de către Șeful Centrului. (3) Condiţii de încetare a serviciilor:

 Atingerea obiectivului propus  Acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere și documentare a persoanelor care se adresează

centrului  Acordul părților  Forța majoră

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de „Centrul de Asistență în Comunitate” au următoarele drepturi:

- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, după caz;

- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; - să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se

menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; - să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; - să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale. - Drepturi stabilite prin legislația specificpă privind persoanele încadrate îm grad de handicap

(5) Numărul maxim de beneficiari ai Centrul de Asistență în Comunitate este de 40/zi. ART. 7. Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Asistență în Comunitate” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi de asistentă socială de specialitate, prin:

1. evaluarea iniţială a nevoilor individuale și specifice ale persoanelor adulte cu dizabilitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

5

o acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere și documentare a persoanelor din comunitate care se adresează centrului;

2. elaborarea planului de intervenţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite de sprijinul familiei sau a aparținătorilor

3. evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială, 4. aplicarea planului de intervenție prin sprijinire, îndrumarea, consilierea și informarea necesară

întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap:

o Informarea persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;

o Informarea și sprijinirea persoanei cu handicap/a familiei acestuia privind obținerea drepturilor, facilităților și serviciilor după obținerea gradului de handicap;

o Acompanierea acelor persoane cu dizabilitate din comunitate care nu au niciun membru de familie până la intrarea în drepturile ce li se cuvin;

o Consiliere, informarea și, după caz, evaluarea cazurilor cu dizabilitate/handicap pentru care se impune reintegrarea în societate prin ocuoare în muncă, facilitare pe piața muncii;

o Facilitarea integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a persoanelor singure, consiliere psihologică, facilitarea accesului la alte tipuri de servicii care necesită transport adaptat,

o Asistentă socială de specialitate : evaluare/reevalarea a nevoilor individuale ale beneficiarilor, a situației de dificultate în care aceștia se află, elaborare plan de intervenție/asistență și îngrijire, îndrumare către alte servicii, consiliere socială, informare, suport emoțional ;

o Asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale prin - orientare profesională/vocațională, consiliere psihologică,

o Facilitare pe piața muncii, ocupare în muncă; o Alte activități – transport adaptat

5. monitorizarea planului de intervenție;

b) valorificarea potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei 2. activități de promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a

publicului privind riscul de excluziune social, promovarea participării sociale; 3. elaborează materiale informative pe suport electronic - fotografii, date de informare sau publicitare postate

la sediul serviciului sau pe site; 4. elaborarea şi aplicarea propriei proceduri privind cazurile de abuz și neglijare pe care o aduce la

cunoștință celor interesați; 5. organizarea sesiunilor de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor

de abuz şi neglijare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

6

6. aplicarea prevederillor legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a situaţiilor de abuz şi neglijare identificată pentru luarea măsurilor de urgență

c) informarea potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. deţinerea şi punerea la dispoziţie, pe suport de hârtie și in format electronic, inclusiv pe site-ul propriu a materialelor informative privind activităţile derulate, (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare)

2. elaborarea materialelor informative în forme adaptate pentru a fi accesibile persoanelor cu handicap (easy to read, Braille, CD video/audio, etc).

3. mediatizarea serviciilor sociale acordate la nivelul comunității locale prin intermediul cabinetelor e familie;

4. desemnarea cel puţin unei persoană responsabile pentru activităţile de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor;

5. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

6. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; 7. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

donații; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea de proceduri și a instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. realizarea de monitorizări și evaluări periodice a serviciilor prestate și a respcetării standardelor

minime de calitate; 3. desfășurarea de activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 4. consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; 5. asigurarea instruirii personalului în vederea cunoaşterii procedurilor și instrumentelor standard

utilizate; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții Publice al furnizorului de servicii sociale; 2. Întocmirea de propuneri privind investițiile; 3. Întocmirea de referate de necesitate; 4. Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului; 5. elaborarea şi aplicarea unui plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

7

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social „Centrul de Asistență în Comunitate” funcţionează cu un număr de 10,5 persoane, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, din care: a) personal de conducere: șef centru ½ normă b) personal de specialitate: 10 persoane (8 asistenți sociali, 1 psiholog, 1 referent) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire, după caz d) voluntari: - Serviciile de resurse umane, contabilitate buget-finante, juridic, de achizitii,administrative, etc. sunt asigurate de catre serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3, variază în funcţie de tipul de intervenţie/activităţi, conform nevoilor persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate. ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere: șef centru ½ norma. (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile la

acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile; e. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în

limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

g. întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului; h. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz; i. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ART. 10 . Personalul specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate:

- asistent social (263501);

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

8

- psiholog ( 263411 ); - referent b) alt personal de specialitate în asistenţă socială: -

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie:

a. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; e. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuțiile asistentului social: - Pune în aplicare prevederile legislației speciale, privind asistenţa socială a persoanelor cu handicap; - Pune in aplicare prevederile Legii nr.292/2011 și a Standardelor minime de calitate pentru acreditarea

serviciilor sociale destinate persoanelor cu handicap, - Informarea și sprijinirea persoanei cu handicap/a familiei acestuia privind obținerea drepturilor,

facilităților și serviciilor după obținerea gradului de handicap; - Acompanierea acelor persoane cu dizabilitate din comunitate care nu au niciun membru de familie până la

intrarea în drepturile ce li se cuvin; - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor, în cadrul strategiei institutiei aprobate precum si al

tuturor normativelor rezultate de SCIM, - Realizează toate sarcinile ce-i revin pentru atingerea obiectivelor din Planurile de intervenție ale

beneficiarilor sau potențialilor beneficiari, precum și atribuțiile din fișa de post; - Ține evidenţa cazurilor şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvarea solicitărilor; - Întocmește și realizează evaluările sociale ale persoanelor cu dizabilități/handicap; Atribuțiile psihologului: - aplică planulurile de consilierea și informarea psihologică necesară întocmirii dosarului persoanei cu

dizabilitate și/sau a familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap: - acordă consiliere, informarea și, după caz, evaluarea psihologică a cazurilor cu dizabilitate/handicap

pentru care se impune reintegrarea în societate prin ocuoare în muncă, facilitare pe piața muncii; - participă la evaluare pentru facilitarea integrării/reintegrării psiho-socială şi inserţiei/reinserţiei familiale a

persoanelor singure, consiliere psihologică și facilitarea accesului la alte tipuri de servicii din comunitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

9

Atribuțiile referentului: - participă- în funcție de cerințe-, alături de asistentul social și psiholog, la realizarea evaluării pe teren a

persoanelor cu diverse dizabilități; - realizează evaluarea inițială a persoanenei, acordând pe loc serviciile de informare, consiliere și

documentare a persoanelor din comunitate care se adresează centrului; - răspunde de realizarea bazei de date, conform cerințelor șefilor ierarhici ART. 11. Finanţarea serviciului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al municipiului Timișoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aprobat, Director general, pt.Director general adjunct , Jr.Rodica Cojan Esztero Emese Avizat juridic, Întocmit, Ciprian Erceanu Șef Centru

Marinela-Fabiana Melciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

10

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale în cadrul „Centrul de Asistență în Comunitate”

Nr._______din____________________

1. Părțile contractante: I.Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Centrul de Asistență în Comunitate din cadrul Complexului de servicii persoane adulte cu dizabilitate, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara, Bvd. Regele Carol I, nr. 10, Tel/Fax 0256220583, având cod fiscal 38053878l, Certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentat de doamna Director general jr. Rodica Cojan

și II.Beneficiar/Reprezentant legal, denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea Timișoara, Str.__________ nr.___, județul Timiș, codul numericpersonal _____________, posesor al B.I./C.I. seria ___nr. ______, elib. la data de __________de SPCLEP Timișoara, Având în vedere:

- Cererea de acordare a serviciilor nr. ____ din data de _____________; - Evaluarea inițială nr.______ nr. _________________ - Planul individualizat de intervenție nr. __________ din data de __________________; - Legea asistenței sociale nr.292/2011 - Legea nr.448/2006 privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicapcu modificările și completările ulterioare, - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014

Convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

11

serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovareaincluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzutede Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

12

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale, Centrul de Asistență în Comunitate din cadrul Complexului de servicii persoane adulte cu dizabilitate situat pe str. Simion Bărnuțiu nr.11 sc.B, parter;

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: - Asistentă socială de specialitate : evaluare/reevalarea a nevoilor individuale ale beneficiarilor, a

situației de dificultate în care aceștia se află, elaborare plan de intervenție/asistență și îngrijire, îndrumare către alte servicii, consiliere socială, informare, suport emoțional ;

6. evaluareainiţială a nevoilorindividualeșispecifice ale persoaneloradulte cu dizabilitate; 7. acordareapeloc a serviciilor de informare, consiliereșidocumentare a persoanelor din comunitate care

se adreseazăcentrului; 8. elaborarea planului de intervenţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite de sprijinul

familiei sau a aparținătorilor 9. evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială, 10. aplicarea planului de intervenție prin sprijinire, îndrumarea, consilierea și informarea necesară

întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap;

11. Informarea persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia despre condițiile de obținere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;

12. Informarea și sprijinirea persoanei cu handicap/a familiei acestuia privind obținerea drepturilor, facilităților și serviciilor după obținerea gradului de handicap;

13. Acompanierea acelor persoane cu dizabilitate din comunitate care nu au niciun membru de familie până la intrarea în drepturile ce li se cuvin;

- Asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale prin - orientare profesională/vocațională, consiliere psihologică, prin:

o Consilierea, informarea și, după caz, evaluarea cazurilor cu dizabilitate/handicap pentru care se impune reintegrarea în societate prin ocupare în muncă, facilitare pe piața muncii;

o Facilitarea integrării/reintegrării sociale şiinserţiei/reinserţiei familiale a persoanelor singure, consiliere psihologică, orientare vocațională, facilitarea accesului la alte tipuri de servicii care necesită transport adaptat,

- monitorizareaplanului de intervenție/ a serviciiloracordate, 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .................../lună; 3.2. Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de: ............................/lună; 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de _____________________până la data de ___________________ . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență. .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

13

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1.Evaluarea nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități/handicap, a situaţiei de dificultate în care aceştia se află; 5.2.Planificarea activităţilor/serviciilor, făcută cu consultarea beneficiarului, prin intermediul Planului de intervenţie;

5.3.Reevaluarea Planului de intervenţie, conform standardelor de calitate; 5.4. Monitorizarea Planului de intervenţie de către responsabilul de caz;

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imagineabeneficiarului în orice acțiunecare are scopul de a promovaactivitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență, exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 8. Drepturile beneficiarului Persoanele cu handicap/dizabilitate beneficiază de drepturi la:

a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

14

b) educaţieşi formare profesională;

c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;

d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale, indemnizații/prestaţii sociale;

e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţionalşicomunicaţional;

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

g) asistenţă juridică;

h) facilităţi fiscale;

Informarea și prelucrarea din partea furnizorului de servicii a ”Cartei drepturilor beneficiarilor”, și anume:

a) să li se respectedrepturileşilibertăţilefundamentale, fărănici o discriminare; b) să fie informaţiasuprasituaţiilor de risc, precum şiasupradrepturilorsociale; c) să li se comunicedrepturileşiobligaţiile, încalitate de beneficiariaiserviciilorsociale; d) săparticipe la procesul de luare a deciziilorînfurnizareaserviciilorsociale; e) să li se asigurepăstrareaconfidenţialităţiiasupradatelorpersonale, informaţiilorfurnizateşiprimite; f) să li se respectedemnitateaşiintimitatea; g) să-şiexprime liber opinia cu privire la serviciileprimite.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe în procesul de furnizare a serviciilor social și la aplicarea planului de intervenție, alături de specialiștii implicați în procesul de acordare a serviciilor;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

15

9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificareaveridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat deasistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte dincostul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, după caz; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală peparcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (regulide comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire laacordarea serviciilor sociale conform Procedurii privind sesizările şireclamaţiile.

10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prinintermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului de intervenție. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați înimplementarea planului de intervenție și de a formula răspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței dejudecată competente. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea orialte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile desoluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de serviciisociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergențăcontractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționăriidivergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentuluide ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire laserviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de serviciisociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fostacreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de serviciisociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

16

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura încare este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. e) decesul beneficiarului;

f) beneficiarul nu mai îndeplineştecondiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale;

14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unorcircumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute ladata încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoareîn domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilorsociale acordate. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediulfurnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în douăexemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Director General; Șef Centru,

Jr. Rodica Cojan

Consilier juridic, Beneficiarul de servicii sociale,

.............................. (Nume și prenume)

Semnătura:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Centrul de Asistență în Comunitate

Timișoara, Simion Bărnuțiu nr.11 scară. B, parter ,,In slujba oamenilor”

17

Întocmit,

asistent social

Atasament: Anexa_5.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Anexa 5 la HCLMT nr. _____________ din __________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”. Înființarea Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ART. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități“Podul Lung”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul Regele Carol I, nr. 10, judeţul Timiș. Sediul social al Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități“Podul Lung” este situat în Municipiul Timişoara, judeţul Timis , Str. Cornelia Sălceanu, nr. 17. ART. 3 Scopul serviciului social Scopul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”este prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor cu dizabilititati, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţii de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali. Serviciile oferite în cadrul serviciului social vin în completarea demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unitaţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul sau socio-familial. Scopul servciciului este atins prin realizarea următoarelor activităţi de bază: activităţi de informare la nivelul comunităţii, activităţi de meninere a relatiilor de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţii , activităţi care vizează întocmirea programul personalizat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

de intervenţie, activităţi educaţionale, activităţi de abilitare - reabilitare, activităţi recreative şi de socializare, sprijin pentru orientare şcolară şi consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, activităţi de administrare şi management, activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţii relevante.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” sunt: a)copii cu dizabilităţi având vârsta cuprinsă între 3-18 ani b)părinţii copiilor cu dizabilităţi sau reprezentanţii legali ai acestora, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara. Centrul răspunde nevoii de a preveni riscul de separare de familie sau reprezentanţii legali. ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de :

(1) Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, (2) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, (3) Legea 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata (4) Hotărârea 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007 (5) HG 1147/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (6) ORDIN Nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora (7) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004 privind standardele minime obligatorii pentru

centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului şi respectiv fişa de autoevaluare se completeaza conform Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015 Anexa 12.

(8) Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități“Podul Lung” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean. ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”sunt: a)copii cu dizabilităţi având vârsta cuprinsă între 3-18 ani b)părinţii copiilor cu dizabilităţi sau reprezentanţii legali ai acestora cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara. Centrul răspunde nevoii de a preveni riscul de separare de familie sau reprezentanţii legali. Capacitatea maxima a centrului este de 75 locuri. Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor. (2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare: -cerere tip, -copie carte de identitate părinţi, -copie certificat de căsătorie, -copie carte de identitate copil sau copie certificat de naştere, -copie certificat de încadrare într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul specialist care atestă o dizabilitate, -adeverinţă medicală pentru frecventarea colectivităţii, -adeverinţă venit lunar.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

b)criterii de admitere: - vârsta cuprinsă între 3-18 ani, - domiciliul stabil/resedinta în municipiul Timişoara, - încadrarea copilului într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul specialist care atestă o dizabilitate. c) cine ia decizia de admitere: - Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile acordate în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” se ia de catre şeful de centru, în urma evaluărilor psihologice, sociale şi medicale realizate de personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare iniţială. În urma evaluărilor complexe psihologice, sociale şi medicale, se stabilieşte programul/activităţile copilului în cadrul centrului – program educational şi/sau program de abilitare-reabilitare (terapii de recuperare psiho-motorie), d) condiţiile de încheiere a contractului furnizării de servicii sociale în cadrul Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung”, sunt în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) contribuţia beneficiarului în bani pentru serviciile sociale şi de abilitare-reabilitare primite în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”este de 0 lei.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit cărora:

- măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea implicarii familiei în procesul de acordare a serviciilor sociale şi de recuperare, a creşterii calităţii vieţii persoanei, şi de întărire a nucleului familial;

- responsabilitatea persoanei și/sau a familiei cu privire la implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment. (3) Condiţii de încetare a serviciilor Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului”

Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului.

Serviciile sociale încetează în următoarele situații: - obiectivul din Planul Personalizat de Intervenţie a fost atins şi nu este nevoie de revizuirea acestuia

sau la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul, - beneficiarul nu se mai prezintă la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz pe o perioadă de 3 luni,

fără a putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.), - beneficiarul renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planul Personalizat de Intervenţie - acordul partilor privind încetarea contractului; - forţa majoră, daca este invocata (decesul beneficiarului, etc) - odată cu instituirea unei măsuri de protecţie specială care presupune separarea copilului de familie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități“Podul Lung” au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament. ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. activităţi educaţionale (activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă); 3. activităţi de abilitare-reabilitare (kinetoterapie şi masaj; logopedie; terapie psiho-motrică şi de abilitate manuală); organizarea şi formarea autonomiei personale ( igienă personală, formarea deprinderilor de autoservire, autogospodărire etc.); terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie (psihodramă, meloterapie, ergoterapie, artterapie); 4. activităţi recreative şi de socializare; 5. sprijin pentru orientare şcolara şi profesională şi consiliere psihologică; 6. consiliere şi sprijin pentru părinţi. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1.organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

2.prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe, 3. relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza centrul de zi pentru copiii cu dizabilităţi 4.elaborarea de rapoarte de activitate. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații; 4. Promovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a copiilor din cadrul centrului împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (PPI program personalizat de intervenţei, program zilnic particularizat functie de vârstă, program educaţional individualizat, program de abilitare/reabilitare, program al activitatilor recreative şi de socializare, program de orientare scolara, fişa de consiliere individuală /grup pentru copil/familie, planul anual de acţiune); 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 4. consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; 5. asigurarea unei mese calde prin furnizarea acesteia de către Cantina Socială din cadrul DASM Timişoara e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. întocmirea de propuneri privind investițiile; 3. întocmirea de referate de necesitate; 4.întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului; 5. evaluarea anuala a personalului ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” funcţionează cu un număr 23 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, din care: a) personal de conducere: şef de centru - coordonează activitatea Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități “Podul Lung” b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 20

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 d) voluntari: 2 2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat prin HCL 218/27.06.2017. 4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru. (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3 ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este : a) şef de centru care coordonează activitatea Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” (2) Atribuţiile şefului de centru sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este format din : a) asistent medical generalist (325901) – un post - Participă la formarea deprinderilor de igienă individuală a copiilor semnalând medicului generalist orice modificare somatică sau comportamentală a copiilor; - Răspunde de tratamentul medicamentos zilnic al copiilor; - Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută. b) asistent social (263501) – un post - Răspunde de întocmirea dosarului beneficiarului în vederea admiterii în centrul de zi;

- Răspunde de realizarea anchetei sociale; - Răspunde de întocmirea contractul de furnizare servicii pentru beneficiarii Centrului de Recuperare

pentru Copii cu Dizabilităţi “Podul Lung” şi a actelor adiţionale aferente prelungirii contractului; - Este membru în echipa multidisciplinară a centrului; - Răspunde de întocmirea Fişei de evaluare iniţială a copilului, Fişei de evaluare complexă, Fişei de

încetare a furnizare de servicii sociale; - Răspunde de întocmirea Rapoartelor privind evoluţia copilului şi a Fişelor de monitorizare a situaţiei

copiilor beneficiari ai centrului; - Răspunde de întocmirea şi actualizarea bazei de date a beneficiarilor centrului; Răspunde de registrul

de prezenţă zilnică a copiilor;

c) inspector de specialitate cu atributii de asistent social (242203) – un post - Răspunde de întocmirea dosarului beneficiarului în vederea admiterii în centrul de zi; - Răspunde de realizarea anchetei sociale; - Răspunde de întocmirea contractul de furnizare servicii pentru beneficiarii Centrului de Recuperare

pentru Copii cu Dizabilităţi “Podul Lung” şi a actelor adiţionale aferente prelungirii contractului; - Este membru în echipa multidisciplinară a centrului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- Răspunde de întocmirea Fişei de evaluare iniţială a copilului, Fişei de evaluare complexă, Fişei de încetare a furnizare de servicii sociale;

- Răspunde de întocmirea Rapoartelor privind evoluţia copilului şi a Fişelor de monitorizare a situaţiei copiilor beneficiari ai centrului;

- Răspunde de întocmirea şi actualizarea bazei de date a beneficiarilor centrului;

d) kinetoterapeut (226401) – un post - Răspunde de desfăşurarea activităţii de kinetoterapie, prin abordarea diferenţiată a copilului cu dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cerinţele specifice fiecărui copil,

- Informează şi consiliază părintele în activităţile terapeutice ori de câte ori este nevoie, - Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

motricitatea grosieră şi coordonarea; - Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută. e) infirmieră (532103) – un post - Asigură igiena corporală a copiilor din centrul de zi; - Însoţeşte copiii la grupurile sanitare, baie, alte cabinete; - Pregăteşte copiii pentru servirea mesei; - Ajuta la asigurarea condiţiilor igenico-sanitare pentru servirea mesei. f) instructor de ergoterapie (223003) – 6 posturi

- Realizează şi răspunde pentru activităţile de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii din grupa , sub toate aspectele, în intervalul de timp cât aceştia se află în centru şi în timpul transportului atunci când este însoţitor de tură;

- Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de caz, Programele educaţionale, solicitarea pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea acestor activităţi; observaţii zilnice;

- Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută;

g) psiholog (263411) – un post

- Realizează şi răspunde pentru evaluările iniţiale şi reevaluările psihologice ale copiilor cât şi de profilul psihologic al copiilor în urma evaluării; - Realizează şi răspunde pentru Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) al copiilor la care este responsabil de caz; - Colaborează cu educatorii şi instructorii de ergoterapie pentru stabilirea obiectivelor cuprise în Programul personalizat de intervenţie ce vizează activitatea educaţională; - Răspunde de completarea Fişa de evluare iniţială, Fişei de evaluare complexă, Fişa de încetare a serviciilor sociale;

- Este membru în echipa e evaluare a centrului; - Realizează consilierea psihologică a beneficiarilor şi răspunde de întocmirea Rapoartelor de consiliere psihologică. - Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută.

h) psihopedagog (263412) – un post - Realizează şi răspunde de activităţile de asistenţă psihopedagogică, prin abordarea diferenţiată a

copilului cu dizabilităţi, în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecărui copil; - Urmăreşte integrarea copiilor în grădiniţă şi şcoală; - Organizează şi răspunde de activitatea cu părinţii: Şcoala părinţilor- întâlniri pe diverse teme, în

funcţie de nevoile observate sau la iniţiativa părinţilor; - Realizează şi răspunde de clubul de învăţare curriculară pentru copiii de vârstă preşcolară şi

şcolară;

i) educator (263508) – 6 posturi - Realizează şi răspunde pentru activităţile de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, dezvoltare a

deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii din grupa , sub toate aspectele, în intervalul de timp cât aceştia se află în centru şi în timpul transportului atunci când este însoţitor de tură;

- Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de caz, Programele educaţionale, solicitarea pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea acestor activităţi; observaţii zilnice;

- Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută.

j) logoped (226603) – un post - Răspunde de desfăşurarea activităţilor de logopedie, prin abordarea diferenţiată a copilului cu

dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cerinţele specifice fiecărui copil; - Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

comunicarea şi limbajul, cuprinse în Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) ; - Întocmeşte şi răspunde de documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de

intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de caz; (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi:

a) administrator (515104) – un post b) şofer (832201) – un post ART. 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al municipiului Timișoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General pentru Director General Adjunct Jr.Rodica COJAN Emese ESZTERO Avizat juridic Întocmit Ciprian ERCEANU Șef centru

Amina Dragoescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Anexa1

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale nr.______ din data _____________

Părțile contractante:

1. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara – Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități Podul Lung, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara, Bvd. Regele Carol I, nr. 10, Tel/Fax 0256220583, având cod de înregistrare fiscală 38053878l, certificat de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentată de doamna Director General jr. RODICA COJAN si, respectiv, Șef Centru Amina Alupoaie Dragoescu

Și 2. ........................................................ denumită în continuare beneficiar, domiciliată în localitatea Timișoara codul numeric personal................................., posesor al C.I...................................., eliberată la data de.........................., valabilă de la data de..............................., părinte al minorului ............................................. 1. Având în vedere: - Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; - HCLMT nr. 218/27.06.2017 privind înfiintarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aceasta;

- Planul de servicii, anexă la Dispoziţa Primarului Municipiului Timişoara cu nr. ...........................................

convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.7. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.9. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.10. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.11. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului 2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale specifice centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități. 2.2 Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) recuperare b) abiliare/reabilitare c) educare d) asistență și îngrijire e) consiliere psihologică pentru copil și familie f) socializare și petrecere a timpului liber g) reintegrare socială 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: 830 lei/lună. 3.2. Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de 0 lei. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de .............................până la data de.........................., conform Certificatului de încadrare în grad de handicap Nr. ......................... 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, evaluarea gradului de handicap al copilului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de servicii; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului de servicii în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de servicii, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul de servicii exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de servicii; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului de servicii; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului de servicii; 9.4. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului de servicii. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului de servicii și de a formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. e) decesul beneficiarului 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. Anexele la contract: a) planul de servicii, anexă la Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara cu nr. ........................................

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara ____________________ Director General, jr. Rodica COJAN Șef Centru Amina Alupoaie Dragoescu Avizat juridic Ciprian Erceanu

Atasament: Anexa_4.2..pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:

" Centrul de Consiliere din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii “Sf

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii şi Copii a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al Municipiului Timi Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigur respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condi obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii fam vizitatori. ART. 2 Identificarea serviciului social Serviciul social "Centrul de Consiliere 8899CZ-F-I, este înfiinţat şi administr Timișoara, cu sediul social în Timișoara, B acreditare seria AF nr.003748. Sediul centrului nr.2, jud.Timiș. ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social " Centrul de Consiliere şi asistarea părinţilor pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Acest scop este atins prin activități de: 1. Activități de informare și sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, de promovare în comunitate a serviciilor oferite de centrul de consiliere 2. Activități de evaluare inițială și detaliat postintervenție pe o perioadă de minim 3 luni consiliere; 3. Activități de consiliere și informare :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Anexa 4.2 la HCLMT nr. _____________ din __________

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

in cadrul Complexului de Servicii pentru Copii “Sfântul Nicolae

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " pentru Părinţi şi Copii". Înființarea Centrului de Consiliere și Sprijin

a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al Municipiului Timișoara nr. și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la e de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii", cod serviciu social este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului

oara, B-dul Regele Carol I nr.10, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748. Sediul centrului de zi este situat în municipiul Timi

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii a face faţă dificultăţilor psihosociale (divorţ, pierderea locului de munca,

conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

ți de: ți de informare și sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, de promovare în

ate a serviciilor oferite de centrul de consiliere i detaliată/planificare/reevaluare și monitorizare

de minim 3 luni și elaborare/implementare a planului personalizat de

ȘOARA

Anexa 4.2 la HCLMT nr. _____________ din __________

ântul Nicolae”

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de i Sprijin pentru Părinţi

șoara nr. 218/27.06.2017. ării funcţionării centrului cu

respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la țiile de încetarea a contractului, drepturi și

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru iliei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

", cod serviciu social ă Socială a Municipiului

dul Regele Carol I nr.10, acreditat conform Certificatului de de zi este situat în municipiul Timișoara, str.Platanilor

ărinţi şi Copii" este sprijinirea (divorţ, pierderea locului de munca,

care afectează relaţiile familiale, pentru copilului de familia sa şi sprijinirea

ți de informare și sensibilizare privind problematica copilului și a familiei, de promovare în

i monitorizare, monitorizare planului personalizat de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Activități realizate de asistentul social: prestaţiilor; acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei (re)integrare şcolară şi profesională; pediatrie; asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho adolescenţii/tinerii aflaţi la vârsta minim

4. Activități de sprijin și educatie parental Psihologul realizează activităţi

obiective:

 schimbarea atitudinilor negative ale părinţilor fa  ameliorarea interactiunilor disfunc

parentale;  dezvoltarea unei relaţii de atasament pozitive părinte

părinte-copil;  dezvoltarea competențelor parentale

grupuri de sprijin ;  conștientizarea de către familie a nevoilor psihologice şi afective ale nou

familiei pentru a înţelege nevoile de îngrijire permanenta a copilului în  depăşirea situaţiei de risc de separare a copilului de familie; evitarea alterării definitive a rela

părinte-copil;  ameliorarea dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale;  depăşirea starilor conflictuale intrafamiliale ş  ameliorarea tulburarilor de comportament;

Beneficiarii centrului sunt pãrin

adoptatoare și copiii acestora, aflați în gri pentru căsătorie. Specialiștii centrului sprijin care afecteazã relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale copilului de familia sa, şi sprijinã copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora accesa serviciile numai dacă au domiciliul ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social "Centrul de Consiliere prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale - Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

normative secundare aplicabile domeniului. - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

i realizate de asistentul social: asistență juridico-administrativă; asisten acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor

(re)integrare şcolară şi profesională; asistarea mamelor în cadrul maternităților şi spitalelor de asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho-sociale, consilierea pr tinerii aflaţi la vârsta minimã legalã pentru cãsãtorie.

i educatie parentală de consiliere individuala si de grup pentru atingerea următoarelor

schimbarea atitudinilor negative ale părinţilor față de naştere şi față de copil; iorarea interactiunilor disfuncționale părinte-copil, menţinerea și consolidarea relațiilor

dezvoltarea unei relaţii de atasament pozitive părinte-copil, îmbunătăţirea modurilor de comunicare

țelor parentale și prin organizarea de programe de educa

ătre familie a nevoilor psihologice şi afective ale nou-nascutului sprijinirea familiei pentru a înţelege nevoile de îngrijire permanenta a copilului în familia sa; depăşirea situaţiei de risc de separare a copilului de familie; evitarea alterării definitive a rela

ameliorarea dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale; depăşirea starilor conflictuale intrafamiliale şi inter generationale; ameliorarea tulburarilor de comportament;

pãrinţii/potenţialii pãrinţi, familia extinsã, familiile (poten n grija acestora precum și adolescenții aflați la vâ

tii centrului sprijină beneficiarii pentru a face faţă dificultă miliale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale în vederea

milia sa, şi sprijinã copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora domiciliul sau reședința în municipiul Timişoara.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii" funcţionează cu respectarea

prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de ei sociale, cu modificările ulterioare,

Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

ȘOARA

sistență pentru obţinerea susţinerea demersurilor de

ilor şi spitalelor de consilierea premaritalã pentru

pentru atingerea următoarelor

și consolidarea relațiilor

copil, îmbunătăţirea modurilor de comunicare

programe de educație parentală și

nascutului sprijinirea familia sa;

depăşirea situaţiei de risc de separare a copilului de familie; evitarea alterării definitive a relației

familia extinsã, familiile (potenţial) ârsta minimă legală ăţilor psihosociale -

n vederea prevenirii separãrii milia sa, şi sprijinã copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. Beneficiarii pot

" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

precum şi ale altor acte

completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

(2) Standard minim de calitate aplicabil: obligatorii privind centrul de consiliere implementare a acestor standarde. (3) Serviciul social "Centrul de Consiliere Consiliului Local al Municipiului Timi Asistență Socială a Municipiului Timișoara; ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social "Centrul de Consiliere funcţionează cu respectarea principiilor generale care guv precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul " Sprijin pentru Părinţi şi Copii" sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, famili integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la ni

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și a ghidului metodologic de

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii" este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul Direc

șoara;

Principiile care stau la baza acordării serviciului social Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii" se organizează şi

funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de Consiliere următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

nei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; area unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

rajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean.

ȘOARA

Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime ți și copii și a ghidului metodologic de

" este înfiinţat prin Hotărârea şi funcţionează în cadrul Direcției de

" se organizează şi ernează sistemul naţional de asistenţă socială,

precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la

Centrului de Consiliere și

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

nei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz,

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi

rajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi

ei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " sunt:

a) copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor; b) copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate c) copii aflaţi în situaţia de eşec şi/sau abandon şcolar d) copii şi părinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţional, fizic, sexual,

neglijenţă) e) persoane care au fost obligate prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere; f) părinții și copii în vederea restabilirii și menținerii relațiilor personale; g) potenţialii pãrinţi în vederea prevenirii separ h) copiii și familiile adoptatoare care a

dificultăți în relaționarea cu copiii i) adolescenții aflati la vârsta minim

Capacitatea maximă a Centrului de Consiliere beneficiari, copii și părinți. (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare (după caz);

1. Cerere de înscriere în Centrul de 2. Copie după actele de identitate - 3. Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direc

a Municipiului Timișoara, plan înso de Servicii;

4. Dispoziția de admitere aprobat Municipiului Timișoara.

5. Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţ copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.), după caz.

b) criterii de eligibilitate ale centrului;

- beneficiarii copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de Consiliere pentru Părinți și Copii, sunt persoane cu

- familia să se afle într-o situaţie de dificultate s familiei și care poate genera fenomene de neglijare, abuz, separare a copilului de familie, analfabetism, marginalizare socială a copilului.

c) decizia de admitere:

In urma verificării dosarului beneficiarului baza evaluarii inițiale realizată de speciali

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii

copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor; plecaţi la muncă în străinătate și reprezentanții lor legali.

copii aflaţi în situaţia de eşec şi/sau abandon şcolar copii şi părinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţional, fizic, sexual,

prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere; ții și copii în vederea restabilirii și menținerii relațiilor personale;

n vederea prevenirii separării copilului de familie i familiile adoptatoare care au ieșit din perioada de monitorizare postadoptie

ionarea cu copiii rsta minimă legală pentru căsătorie

apacitatea maximă a Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii, pentru părinte pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc);

Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistenț șoara, plan însoţit de dispoziţia directorului general pentru aprobarea Planului

ția de admitere aprobată de Directorul General al Direcției de Asistenț

Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţ copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.), după caz.

ții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de Consiliere sunt persoane cu domiciliu legal sau reședința în municipiul Timi

o situaţie de dificultate socială, situație care afectează rela și care poate genera fenomene de neglijare, abuz, separare a copilului de familie,

analfabetism, marginalizare socială a copilului.

beneficiarului și a criteriilor de admitere/eligibilitate șeful de centru, în ă de specialiștii centrului, Decide admiterea/respingerea în serviciul social.

ȘOARA

pentru Părinţi şi Copii"

copii şi părinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţional, fizic, sexual,

prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere;

it din perioada de monitorizare postadoptie și au

pentru Părinţi şi Copii este de 50 de

pentru Părinţi şi Copii, pentru părinte și copil; pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc);

ția de Asistență Socială pentru aprobarea Planului

ției de Asistență Socială a

Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.), după caz.

ții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de Consiliere și Sprijin ța în municipiul Timişoara.

ă relația dintre membrii și care poate genera fenomene de neglijare, abuz, separare a copilului de familie,

și a criteriilor de admitere/eligibilitate șeful de centru, în în serviciul social.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

d) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servi

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direc Municipiului Timișoara – Centrul de Consiliere de servicii sociale de consiliere, iar pentru copil se încheie cu reprezentantul legal al copilului, perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. În final, rezulta c fiecare beneficiar (copil sau adult). Modelul contractului este privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

e) Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Copii sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor. (3) Condiţii de încetare a serviciilor Centrului de Încetarea serviciilor se poate face după cum urmează a) la expirarea contractului de servicii sociale; b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

- îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul Personalizat de Consiliere; - identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei copilului/familiei); - acordul părților privind încetarea contractului - beneficiarul nu se mai prezintă la activită

putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boal - beneficiarul/reprezentatul legal al copilului renunţă la intervenţie,

consiliere asumat, - modificarea situației familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atat din punct

de vedere a domiciliului cât și a situației de dificultate), - forța majoră, dacă este invocată.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Copii"au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia: Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistenț

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii şi fiecare adult beneficiar liere, iar pentru copil se încheie cu reprezentantul legal al copilului,

perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. În final, rezulta câte un contract pentru Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF nr.73/2005

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii după cum urmează:

a) la expirarea contractului de servicii sociale; b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

obiectivelor prevăzute în Planul Personalizat de Consiliere; identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei copilului/familiei);

ților privind încetarea contractului; nu se mai prezintă la activitățile de consiliere stabilite, pe o perioadă de 1 lună, fără a

ța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.), beneficiarul/reprezentatul legal al copilului renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de

ției familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atat din punct și a situației de dificultate),

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Consiliere și Sprijin

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

ȘOARA

ția de Asistență Socială a şi fiecare adult beneficiar

liere, iar pentru copil se încheie cu reprezentantul legal al copilului, pe o te un contract pentru

glementat de Ordinul MMSSF nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de

i Sprijin pentru Părinți și

ți și Copii:

b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei copilului/familiei);

pe o perioadă de 1 lună, fără a ții, etc.),

la anumite stadii ale Planului de

ției familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atat din punct

i Sprijin pentru Părinţi şi

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Copii"au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament. ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social " următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Activitati de evaluare inițială

postintervenție pe o perioadă de minim 3 luni consiliere;

3. Activitati de consiliere si informare : - asistență juridico-administrativă; găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională;asistarea mamelor în cadrul maternitatilor şi spitalelor de pediatrie;asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho-sociale, consilierea pr minimã legalã pentru cãsãtorie.

4. Activitati de sprijin si educatie parentala - organizarea de programe de educa dezvoltarea competențelor şi abilităţilor parentale, pentru părin - consiliere psihologică, în întâlniri individuale

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, 2. organizarea de evenimente în comunitate care să atragă aten

Consiliere și Sprijin pentru Părin 3. organizarea de activități de promovare în pres 4. activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie

pentru sănătate, educaţie parentală etc. 5. elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de Consiliere și Sprijin

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

are intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament.

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: eprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

și detaliată/planificare/reevaluare și monitorizare, monitorizare de minim 3 luni și elaborare/implementare a planului personalizat de

3. Activitati de consiliere si informare : administrativă; asistență pentru obţinerea prestaţiilor;acompanierea pentru

găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională;asistarea mamelor în cadrul maternitatilor şi spitalelor de pediatrie;asistarea clienţilor

consilierea premaritalã pentru adolescenţii/tinerii aflaţi la vârsta

4. Activitati de sprijin si educatie parentala organizarea de programe de educație parentală și grupuri de sprijin parentală pentru formarea şi

şi abilităţilor parentale, pentru părinți; consiliere psihologică, în întâlniri individuale și/sau de grup

informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, ganizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activit

ărinți și Copii și nevoilor sociale cărora li se adresează; ți de promovare în presă sau prin alte mijloace

activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie pentru sănătate, educaţie parentală etc. elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile

ȘOARA

i Sprijin pentru Părinţi şi

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

pentru Părinţi şi Copii" sunt

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: eprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

i monitorizare, monitorizare ului personalizat de

ă pentru obţinerea prestaţiilor;acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională;asistarea mamelor în cadrul maternitatilor şi spitalelor de pediatrie;asistarea clienţilor

tinerii aflaţi la vârsta

parentală pentru formarea şi

informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

ția asupra activităților Centrului de ărora li se adresează;

activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

vulnerabile care fac parte din categoria următoarelor activităţi:

1. organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și familiilor aflate în dificultate;

2. organizarea de activități de sensibilizare familia vulnerabilă, în risc de separare;

3. promovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva oricărei forme de intimidare, discri inuman sau degradant;

4. promovarea participării sociale și a implic donații

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin reali

1. elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate beneficiarilor;

3. facilitarea participării beneficarilor dezvoltare în vederea creșterii calit

4. respectarea drepturilor beneficiarilor care țin de activitatea centrului;

5. desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 6. întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazur

neglijare; 7. consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea Centrului; 8. întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instutirii periodice

angajaților; 9. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 10. întocmirea de convenţii de colaborarea cu instituţii relevante pentru centru;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale

2. propuneri de achiziţii produse şi materiale 3. întocmirea fişelor de post pentru 4. evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului; 5 propuneri privind Planul de formare/perfec 6 de supervizare a resurselor umane.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și

de sensibilizare și informare a comunității în ceea ce privește copilul și familia vulnerabilă, în risc de separare;

romovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, exploatare, tratament

și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

și instuirea personalului cu privire la acestea; ealizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfac

acilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorit șterii calității serviciilor;

espectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazur

onsemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea Centrului; ntreprinderea de măsuri în vederea asigurării instutirii periodice și formării profesionale a

ări periodice a serviciilor prestate; întocmirea de convenţii de colaborarea cu instituţii relevante pentru centru;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

rului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru ții al furnizorului de servicii sociale;

propuneri de achiziţii produse şi materiale prin întocmirea de referate de necesitate întocmirea fişelor de post pentru fiecare angajat; evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului;

privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; de supervizare a resurselor umane.

ȘOARA

de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și

ții în ceea ce privește copilul și

romovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva minare, abuz, neglijare, exploatare, exploatare, tratament

ării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

gradului de satisfacție a

și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de

și exprime opinia cu privire la aspectele

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și

onsemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea Centrului; ării profesionale a

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

rului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Planul

prin întocmirea de referate de necesitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "Centrul de Consiliere 4 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timi nr.218/27.06.2017, din care: a) personal de conducere: şef centru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii “Sfântul Nicolae” coordonează Centrul de zi “Sf.Nicolae” și Copii. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere umane, achiziții și contabilitate se realizeaz Asistență Socială a Municipiului Timișoara. d) voluntari: - 5 2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. 4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/ ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere poate fi: şef de centru (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furniz c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii" funcţionează cu un număr de

total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timi

a) personal de conducere: şef centru – implicat cu jumatate de norma în coordonarea ți și Copii; șeful de centru al Complexului de Servicii pentru copii

Centrul de zi “Sf.Nicolae”și Centrul de Consiliere și Sprijin

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 3; personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:

ții și contabilitate se realizează de către serviciile de specialitate de la nivelul Direc șoara.

2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului. 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

de 1/14.

(1) Personalul de conducere poate fi: şef de centru – part time-0,5 conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

ctarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

himbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

ȘOARA

funcţionează cu un număr de total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara

în coordonarea Centrului de eful de centru al Complexului de Servicii pentru copii

i Sprijin pentru Părinți

partea de resurse ă de către serviciile de specialitate de la nivelul Direcției de

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

pentru şeful de centru.

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

ctarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

himbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor de competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asi organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civil comunitate, în folosul beneficiarilor; n) organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual în echipa, și la cererea acestora ; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţi q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condi (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este format a) asistent social (263501);

b) psiholog (263411); c) inspector de specialitate cu atriburii de asistent social

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civil

organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual

proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul

absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

este format din :

cu atriburii de asistent social (263501)

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii,

ardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

ȘOARA

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

sfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

gură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual și

proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a

ţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul

absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii,

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Atribuții - asistent social

Organizează și participă la activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului familiei, de promovare a serviciilor oferite beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora Participă la realizarea Programul Personalizat de Consiliere, elaborat de personalul de specialitate în funcție de nevoile și particularitățile fiec Asigură asistența juridico-administrativă prin analiza situaţiei administrative a ben informarea asupra drepturile şi obligaţiile sale, explicarea documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civilă, adeverinte, certificate, atestate), procedurilor administrative, părintelui să își administreze documentele şi orientarea lui spre servicii specializate. asistența pentru obţinerea prestaţiilor. Susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională. Asistarea mamelor în cadrul maternită prin informarea asupra sprijinului care îi poate fi acordat, servicii pentru mama şi copil, împărţirea între membrii familiei a sarcinilor zilnice de îngrijire a copilului, încurajarea mamei. Asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho dependente de alcool droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, copii cu risc de separare de familie.

Atribuţii - psiholog:

Participă la realizarea Programul Personalizat de Consiliere, în funcție de nevoile și particularit

1. Întâlneşte beneficiarii realizând: ascultarea, consilierea psihologică, activităţi terapeutice centrate pe soluţii, individuale sau de grup, activităţi finalizate cu completarea unei fişe de intervenţie psihologică Aplică, corectează şi interpretează rezultatele la probele psihologice Participă la întocmirea raportului de monitorizare trimestrială a precum şi raportul de încheiere caz de consiliere; Participă la activitățile lunare de supervizare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului familiei, de promovare a serviciilor oferite la nivelul comunitatii în ceea ce priveste serviciile oferite si

și familiile acestora ; la realizarea Programul Personalizat de Consiliere, elaborat de personalul de specialitate în

țile fiecărui copil și părinte în parte ; administrativă prin analiza situaţiei administrative a ben

informarea asupra drepturile şi obligaţiile sale, explicarea documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civilă, adeverinte, certificate, atestate), procedurilor administrative,

documentele şi orientarea lui spre servicii specializate. ţinerea prestaţiilor.

usţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională. sistarea mamelor în cadrul maternităților şi spitalelor de pediatrie prin evaluarea situa

prin informarea asupra sprijinului care îi poate fi acordat, servicii pentru mama şi copil, împărţirea între membrii familiei a sarcinilor zilnice de îngrijire a copilului, încurajarea mamei.

sistarea clienţilor cu dificultăţi psiho-sociale, persoane cu probleme psihologice de comportament, dependente de alcool droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, copii cu risc de separare de

Participă la realizarea Programul Personalizat de Consiliere, elaborat de personalul de specialitate ție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și părinte în parte ;

Întâlneşte beneficiarii realizând: ascultarea, consilierea psihologică, activităţi terapeutice centrate pe up, activităţi finalizate cu completarea unei fişe de intervenţie

Aplică, corectează şi interpretează rezultatele la probele psihologice raportului de monitorizare trimestrială a planului personalizat de consiliere

precum şi raportul de încheiere caz de consiliere; țile lunare de supervizare;

ȘOARA

ează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului și a la nivelul comunitatii în ceea ce priveste serviciile oferite si

la realizarea Programul Personalizat de Consiliere, elaborat de personalul de specialitate în

administrativă prin analiza situaţiei administrative a beneficiarilor, prin informarea asupra drepturile şi obligaţiile sale, explicarea documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civilă, adeverinte, certificate, atestate), procedurilor administrative, și ajutarea

şi spitalelor de pediatrie prin evaluarea situaţiei familiei, prin informarea asupra sprijinului care îi poate fi acordat, servicii pentru mama şi copil, împărţirea între

, persoane cu probleme psihologice de comportament, dependente de alcool droguri, supuse abuzurilor din partea unor persoane, copii cu risc de separare de

elaborat de personalul de specialitate

Întâlneşte beneficiarii realizând: ascultarea, consilierea psihologică, activităţi terapeutice centrate pe up, activităţi finalizate cu completarea unei fişe de intervenţie

planului personalizat de consiliere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Atribuții - inspector de specialitate cu atributii de asistent social Organizează și participă la activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului familiei, de promovare a serviciilor oferite oferite si beneficiile acestora pentru copii Oferă părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori consider copilului și familiei sale, prin programe de educație parental Ofera copiilor sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, precum s întrevederi individuale și/sau de grup Identifica nevoile părinților pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge orice copil și ținând cont de personalitatea și particularit

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc.:

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru P de resurse umane, achiziții și contabilitate se realizeaz Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi ART. 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, î a) bugetul local al municipiului Timișoara; b) sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori; c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General pentru Director General Adjunct Jr.Rodica COJAN Avizat juridic Ciprian ERCEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

cu atributii de asistent social ă la activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului

familiei, de promovare a serviciilor oferite la nivelul comunitatii în ceea ce priveste serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora ;

ților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori consideră ca este în beneficiul și familiei sale, prin programe de educație parentală.

fera copiilor sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, precum si consiliere psihologică, în și/sau de grup ; ților pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge orice copil și

și particularitățile fiecărui copil în parte.

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă,

și Sprijin pentru Părinți și Copii nu dispune de personal administrativ ții și contabilitate se realizează de către serviciile de specialitate de la nivelul

ă Socială a Municipiului Timișoara.

) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: șoara;

b) sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori; c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

General pentru Director General Adjunct Emese ESZTERO

Întocmit Șef centru Radu Dan POPA

ȘOARA

ă la activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului și a la nivelul comunitatii în ceea ce priveste serviciile

ă ca este în beneficiul

i consiliere psihologică, în

ților pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge orice copil și

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă,

nu dispune de personal administrativPartea ă de către serviciile de specialitate de la nivelul

) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

n condiţiile legii, din următoarele surse:

General pentru Director General Adjunct Emese ESZTERO

Întocmit ef centru

Radu Dan POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Nr.____________________

pentru acordarea de servicii sociale Părțile contractante: 1. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi și Copii, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Regele Carol I nr. 10, județul/sectorul Timi acreditare seria AF nr. 003748,reprezentat de General, şi respectiv, domnul Radu Dan Popa având funcţia de Şef Centru

și 2. …………………. denumit în continuare beneficiar, domiciliat în Mun. Timi bl…………, ap………, Judeţul Timiș, cod numeric personal nr…………….. eliberat la data de …………….. ……………….., născut la data de ……………. 1. având în vedere: - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; - OMMSSF nr.73/2005; - Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obliga Sprijin pentru Părinți și Copii; - dispoziții de aprobare a planul de servicii nr. .........../data .............; - ancheta socială nr………… - cerere nr………………. 2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situa de servicii sociale, care exprimă acordul de voin 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonan serviciile sociale, aprobată cu modificări completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situa familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de interven complexe;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale

ă Socială a Municipiului Timișoara - Centrul de Consiliere și Sprijin pentru P și Copii, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul Timișoara, str.

ul Timiș, codul de înregistrare fiscală 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. 003748,reprezentat de doamna jr.Rodica Cojan, având func

şi respectiv, domnul Radu Dan Popa având funcţia de Şef Centru,

umit în continuare beneficiar, domiciliat în Mun. Timișoara, str. ș, cod numeric personal ………………. posesor al C.I. seria

…………….., de SPCLEP Timișoara, reprezentant legal al copilului ……………., în Timișoara, jud.Timiș, CNP …………………..

ția și promovarea drepturilor copilului;

Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Centrul de Consiliere

ții de aprobare a planul de servicii nr. .........../data .............;

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de

lată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările

persoana aflată în situație de risc și de dificultate social familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evalu

ȘOARA

și Sprijin pentru Părinți și Copii, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul Timișoara, str. B-dul

ă 38053878, certificatul de , având funcția de Director

șoara, str. …………….., posesor al C.I. seria ……

șoara, reprezentant legal al copilului …………………..

torii privind Centrul de Consiliere și

actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de

ă, denumită beneficiar ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

ori privată, acreditată conform legii ța Guvernului nr. 68/2003 privind

ări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și

ție de risc și de dificultate socială, împreună cu ție revizuit în urma evaluării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea auton marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calit vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonan completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de serv anumită perioadă; 1.6. obligațiile beneficiarului de servicii sociale sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorifi 1.7. standarde minimale de calitate resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanț de servicii sociale specializate, aprobate în condi 1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale de acordare de servicii sociale în mod independent de voin normativ; 1.9. forța majoră - eveniment mai presus de controlul păr acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.10. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de c sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt servicii sociale și identificarea măsurilor ini 2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: a) sprijin și informare parentală; b) facilitarea autocunoașterii și dezvoltare c) managementul stărilor de criză familială. 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) evaluare psihologică; b) consiliere psihologică; c) acompaniere pentru obținerea prestațiilor și demersuri care se impun pentru schimbarea cadrului de viață; d) ameliorarea interacțiunilor disfucționale p e) consolidarea abilităților și cunoștințelor p f) să îndrume persoana evaluată către al

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate,

ă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calit

ăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobat

ările ulterioare; ției beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de

ția beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o

țiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho

1.7. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru to

de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor

de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act

eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreaz acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibil

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de ă a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora,

și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt r inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

șterii și dezvoltarea optimă a resurselor personale; c) managementul stărilor de criză familială. 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

ținerea prestațiilor și demersuri care se impun pentru schimbarea cadrului de

țiunilor disfucționale părinte-copil, menținerea și consolidarea relațiilor din familie; ților și cunoștințelor părinților privind îngrijirea și educația copilului;

f) să îndrume persoana evaluată către alți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

ȘOARA

ăspunde nevoilor sociale șirii unor situații de dificultate,

și protecției persoanei, pentru prevenirea și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității

ța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și

activitatea obligatorie a furnizorului de icii sociale după acordarea de servicii sociale pe o

totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii și maximal potențialul psiho-fizic;

țe privind cadrul organizatoric și material, ă obligatoriu pentru toți furnizorii

modificările aduse contractelor l prevederilor unui act

ților, care nu se datorează greșelii sau vinii și care face imposibilă executarea și,

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de și a prognosticului acestora,

ătre furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de

ăsuri;

ținerea prestațiilor și demersuri care se impun pentru schimbarea cadrului de

ținerea și consolidarea relațiilor din familie; ților privind îngrijirea și educația copilului;

ți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

3. Costurile serviciilor sociale acordate 3.1. Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de Consiliere Copii sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul păr serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de interven 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea Planului Personalizat de Consiliere în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizat dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de cont în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru P

Copii sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

ractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor

serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în Planul Personalizat de Consiliere;

ției beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea Planului Personalizat de Consiliere în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova ă Socială a Municipiului Timișoara;

țiile furnizorului de servicii sociale: țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea

și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate,

în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea ții serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea ă considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în m

informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: ținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

oricărei modificări de drept a contractului;

ȘOARA

de servicii sociale și Sprijin pentru Părinți și

ă evaluarea rezultatelor zuirea planului individualizat de

ție și în Planul Personalizat de Consiliere;

5.3. revizuirea Planului Personalizat de Consiliere în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile

țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat

e în scopul întocmirii de statistici pentru

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova

țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

și îngrijire, cu respectarea

inuitatea serviciilor sociale furnizate, și 13.1 lit. a) și d); asigurarea

ții serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea

țiile contractuale în măsura în

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, dup revizuiască planul individualizat de asisten 7.7. să respecte, conform legii, confiden servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomand serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asisten nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protec  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii ac  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite care i se aplică, putând alege variante de interven f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familial socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicită 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadru 9.4. să anunțe orice modificare intervenit serviciilor sociale; 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servi comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a ele prezentate la pct. 6.4;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ția beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze istență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia;

7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

țele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor

7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii țile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat

ții obiective, primirea serviciilor sociale; și în termeni accesibili, asupra:

drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția social care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; țumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului

ții corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică ă permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asisten țe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării

9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a

ȘOARA

ă caz, să completeze și/sau să

țialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

ficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor

ște beneficiarul asupra

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va

și îngrijire; țin condițiile care au generat

și la luarea deciziilor privind intervenția socială

și la reevaluarea și revizuirea planului

ă, medicală, economică și

l planului individualizat de asistență și îngrijire; ă pe parcursul acordării

cii sociale (reguli de

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obliga beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mul adresa în scris Comisiei de mediere socială divergențele dintre părți sau, după caz, instan 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solu 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale beneficiarul de servicii sociale nu reușesc s poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea solu instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant, în scris; b) nerespectarea în mod repetat de către benefi interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredit e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furni acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) în caz de neprezentare abeneficiarului de servicii sociale la sediul serviciului social în vederea derulării activității de consiliere pe o perioadă de 3 luni. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

eneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric mplementare a planului individualizat.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de

ăspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș care va clarifica prin dialog ă caz, instanței de judecată competente.

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pret decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabil

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale șesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare

poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa

otiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

ției de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura

în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) în caz de neprezentare abeneficiarului de servicii sociale la sediul serviciului social în vederea derulării

siliere pe o perioadă de 3 luni.

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

ților privind încetarea contractului;

ȘOARA

și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei

ția de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de

ăspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. țumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

țului Timiș care va clarifica prin dialog

și încetarea ori alte pretenții ționare pe cale amiabilă.

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și ă contractuală, fiecare

țelor sau se poate adresa

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

ciarul de servicii sociale a regulamentului de ordine

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale,

sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura

zorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

g) în caz de neprezentare abeneficiarului de servicii sociale la sediul serviciului social în vederea derulării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

" Centrul de Consiliere

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

e) beneficiarul nu colaborează cu reprezentan perioadă de 1 lună. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeaz legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legisla 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direc Timișoara.

Director General, Jr. Rodica COJAN Șef Centru, Radu Dan POPA Consilier juridic, Erceanu Ciprian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru copii Sfantul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

e) beneficiarul nu colaborează cu reprezentanții instituției și absentează de la ședințele de consiliere pe o

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea țional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeaz

ut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

tract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției de Asistență Socială a Municipiului

Șef Centru, Reprezentant legal,

ȘOARA

ședințele de consiliere pe o

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea țional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele

ut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. ției în vigoare în domeniu.

și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

ă Socială a Municipiului

Reprezentant legal,

Atasament: Anexa_4.1..pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: Centrul de zi “Sf.Nicolae”

din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii “Sf

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " “Sf.Nicolae”". Înființarea Centrului de zi “Sf.Nicolae” a fost Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficia angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ART. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi “Sf.Nicolae”", cod serviciu social 8891CZ administrat de furnizorul Direcția de Asistenț Timisoara, B-dul Regele Carol I nr.10, acreditat confor Sediul centrului de zi este situat în municipiul Timi ART. 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social Centrul de zi “Sf.Nicolae” instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Scopul serviciului social este atins prin realizarea următoarelor activită îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via orientare școlară și profesională pentru copii, cât părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Centrul de zi dezvoltă acțiuni de informare la nivelul com oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora.

Beneficiarii serviciului social de zi sunt copiii cu vârste între 5 dificultate (stare care limitează temporar sau d responsabilităţile ce-i revin față de copil) cu domiciliu stabil

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Anexa 4.1 la HCLMT nr. _____________ din __________

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:

Centrul de zi “Sf.Nicolae” cadrul Complexului de Servicii pentru Copii “Sfântul Nicolae”

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " țarea Centrului de zi “Sf.Nicolae” a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al

șoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a

ării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, țiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficia angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Serviciul social "Centrul de zi “Sf.Nicolae”", cod serviciu social 8891CZ-C- ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu sediul social

dul Regele Carol I nr.10, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748. Sediul centrului de zi este situat în municipiul Timișoara, str.Platanilor nr.2, jud.Timiș.

Centrul de zi “Sf.Nicolae” este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea

mina separarea copilului de familia sa. Scopul serviciului social este atins prin realizarea următoarelor activități de baz

socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via ă pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru

ți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. țiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile

și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora. Beneficiarii serviciului social de zi sunt copiii cu vârste între 5-18 ani din familiile aflate în

stare care limitează temporar sau definitiv capacitatea familiei de a-şi îndeplini funcţiile şi ă de copil) cu domiciliu stabil sau reședința în municipiul Timi

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

Anexa 4.1 la HCLMT nr. _____________ din __________

ntul Nicolae”

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de zi aprobată prin Hotărârea Consilului Local al

șoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a

ării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite,

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

-II, este înfiinţat şi șoara, cu sediul social în

m Certificatului de acreditare seria AF nr.003748.

prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea

ți de bază pe timpul zilei: socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,

ți de sprijin, consiliere, educare pentru ți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

ții în ceea ce privește serviciile

18 ani din familiile aflate în şi îndeplini funcţiile şi

ța în municipiul Timişoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale - Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte

normative secundare aplicabile domeniului. - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: obligatorii pentru centrele de zi; (3) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” este Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 Municipiului Timișoara; ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae”se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzu prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baz “Sf.Nicolae” sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priv tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialu abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare de zi “Sf.Nicolae” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: ei sociale, cu modificările ulterioare;

272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime

(3) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al șoara nr. 218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul Direcției de Asistenț

Principiile care stau la baza acordării serviciului social erviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae”se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

area unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialu

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

sioniste, prin echipe pluridisciplinare;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului

272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

pentru aprobarea Standardelor minime

înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al ției de Asistență Socială a

erviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae”se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau

te în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele

a prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi

eşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; încadrarea în unitate a unui

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz,

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legal îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel jude ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi “Sf.Nicolae”sunt:

a) copii cu vârste între 5 ani și 18 ani afla lor și părinții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură și educație, în risc de abandon școlar, etc);

b) copii cu părinţii plecaţi la muncă în st Capacitatea maximă a Centrului de Zi

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare (după caz); A. Copie după actele de identitate - pentru copil şi părinţi B. Cerere de înscriere în Centrul de Zi a copilului, după caz;

C. Adeverinţe de venit/contract de muncă, după caz; D. Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pen colectivitate; E. Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.); F. Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direc Municipiului Timișoara, plan însoţit de Servicii; G. Dispoziția de admitere aprobată de

b) criterii de admitere

- beneficiarii copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi sunt persoane cu domiciliu legal sau re

- copilul să prezinte adeverinţă medicală din care să reiasă că poate frecventa colectivitatea şi nu suferă de boli cronice sau psihice şi nu este încadrat în grad de handicap;

- copilul să provină dintr-o familie afla - copilul să aibă vârsta cuprinsă între 5

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean.

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi “Sf.Nicolae”sunt: și 18 ani aflaţi în situaţii de dificultate sau risc de separare de familia

ții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un și educație, în risc de abandon școlar, etc);

copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Capacitatea maximă a Centrului de Zi “Sf.Nicolae” este de 50 de beneficiari copii.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc); B. Cerere de înscriere în Centrul de Zi a copilului, după caz; C. Adeverinţe de venit/contract de muncă, după caz; D. Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pen

E. Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii

ficat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.); F. Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistenț

ţit de Dispoziţia Directorului General pentru aprobarea Planului de

ă de seful centrului.

ții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi al sau reședința în municipiul Timişoara;

copilul să prezinte adeverinţă medicală din care să reiasă că poate frecventa colectivitatea şi nu suferă de boli cronice sau psihice şi nu este încadrat în grad de handicap;

o familie aflată în situaţie de dificultate socială; copilul să aibă vârsta cuprinsă între 5-18 ani;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

cu privire la exercitarea drepturilor şi

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

ţii de dificultate sau risc de separare de familia ții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un

“Sf.Nicolae” este de 50 de beneficiari copii.

(certificate naştere, carte de identitate, etc);

D. Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventare

E. Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii

ficat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.); ția de Asistență Socială a

pentru aprobarea Planului de

ții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi “Sf.Nicolae”,

copilul să prezinte adeverinţă medicală din care să reiasă că poate frecventa colectivitatea şi nu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

c) cine ia decizia de admitere/respingere: In urma verificării dosarului copilului

evaluarii inițiale realizată de specialiștii centrului, social.

d) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia:

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direc Municipiului Timișoara – Centrul de zi un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. MMSSF nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii socia de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul percepe contribuţie din partea beneficiarilor. (3) Condiţii de încetare a serviciilor "Centrului de zi “Sf.Nicolae”" Încetarea serviciilor se face după cum urmează a) la expirarea contractului de servicii sociale; b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

- îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul Personalizat de Intervenţie; - identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţie

prin referire către alte servicii; - acordul părților privind încetarea contractului

- beneficiarul nu se mai prezintă la activită ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localită - beneficiarul/reprezentatul legal al copilului intervenție asumat, - modificarea situației familiale care a condus la încadrarea în criter vedere al domiciliului cât și a situației de dificultate), - forța majoră, dacă este invocată; (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

admitere/respingere: In urma verificării dosarului copilului și a criteriilor de admitere/eligibilitate șeful de centru, în baza

știi centrului, seful centrului Decide admiterea/respingere

ncheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia: Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistenț

Centrul de zi “Sf.Nicolae” şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat de Ordinul

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii socia de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor "Centrului de zi “Sf.Nicolae”" după cum urmează:

a) la expirarea contractului de servicii sociale; expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul Personalizat de Intervenţie; identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţie

ților privind încetarea contractului;

beneficiarul nu se mai prezintă la activitățile zilnice stabilite pe o perioadă de 1 lun acest sens (boală, părăsirea localității, etc.),

prezentatul legal al copilului renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de

ției familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atat din punct de și a situației de dificultate),

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” au următoarele

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

și a criteriilor de admitere/eligibilitate șeful de centru, în baza /respingerea în serviciul

ncheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia: ția de Asistență Socială a

şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de Modelul contractului este reglementat de Ordinul

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

sunt gratuite, nu se

expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei copilului/familiei)

ă de 1 lună, fără a putea

renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de

iile de eligibilitate (atat din punct de

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” au următoarele

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,

respectiv la luarea

li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament. ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi “Sf.Nicolae” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheia 2. de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

copii și familiile acestora; 3. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de via 4. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activit

relaxare și joc; 5. sprijin pentru orientarea școlară

psihologică a acestora. 6. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

persoane care au în îngrijire copii. 7. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri;

b) de informare a beneficiarilor, poten domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, 2. organizarea de evenimente/campanii d

atragă atenția asupra activităților centrului de zi și nevoilor sociale c 3. organizarea de activități de promovare în pres 4. activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie

pentru sănătate, educaţie parentală etc. 5. elaborarea de rapoarte de activitate; 6. realizarea de convenții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate 7. activități de recrutare voluntari, 8. activități de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centru de zi.

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae”

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament.

rincipalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi “Sf.Nicolae” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

ționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de înv

ă și profesională a copiilor beneficiari, precum

liere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. sigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, organizarea de evenimente/campanii de informare, educare și comunicare în comunitate care s

ților centrului de zi și nevoilor sociale cărora li se adresează; ți de promovare în presă sau prin alte mijloace,

stituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie pentru sănătate, educaţie parentală etc. elaborarea de rapoarte de activitate;

ții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate

ă cu familiile copiilor care frecventează centru de zi.

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” au următoarele

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: t cu persoana beneficiară;

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

ţă independentă pentru copii, de îngrijire; țile de învățare și cele de

ă a copiilor beneficiari, precum și consilierea

liere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

ţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

și comunicare în comunitate care să ărora li se adresează;

stituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie

ții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate

ă cu familiile copiilor care frecventează centru de zi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de următoarelor activităţi:

1. organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și familiilor aflate în dificultate;

2. organizarea de activități de sensibilizare familia vulnerabilă, în risc de separare;

3. comunicate de presă, articole în presa scrisă 4. promovarea participării sociale și a implic

donații 5. promovarea și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventeaz

de zi . d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor si procedu (respectiv program personalizat de interven

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. de realizarea a activităților educaționale, 4. recreative și de socializare prin realizarea unui echilibru între activit

relaxare; 5. de orientare școlară și profesional

nevoile și interesele copiilor; 6. consiliere și sprijin pentru părinți; 7. desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 8. consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau

respective aplica proceduri privind protec 9. de supervizare a personalului din cadrul centrului de zi.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următo activităţi:

1. întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale

2. propuneri de achiziţii produse şi materiale 3. întocmirea fişelor de post pentru fiecare angajat; 4. evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului; 5. propuneri privind Planul de formare/perfec 6. întomirea Planului anual de acțiune al centrului.

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și

sensibilizare și informare a comunității în ceea ce privește copilul și familia vulnerabilă, în risc de separare; comunicate de presă, articole în presa scrisă

și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsori

și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventeaz

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea instrumentelor si procedurilor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (respectiv program personalizat de intervenție, program zilnic al activităților, etc); realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

ților educaționale, funcție de particularitățile individuale ale fiecarui copil; și de socializare prin realizarea unui echilibru între activitățile de înv

și profesională și consiliere psihologică, funcție de nivelul

ți; ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului si respective aplica proceduri privind protecția împotriva abuzurilor; de supervizare a personalului din cadrul centrului de zi.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următo

întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru ții al furnizorului de servicii sociale;

propuneri de achiziţii produse şi materiale prin întocmirea de referate de necesitate întocmirea fişelor de post pentru fiecare angajat; evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului;

privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; țiune al centrului.

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și

ții în ceea ce privește copilul și

ării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventează centrul

rilor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor ților, etc);

țile individuale ale fiecarui copil; țile de învățare și cele de

ție de nivelul de dezvoltare,

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; activitatea centrului si

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Planul

prin întocmirea de referate de necesitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” funcţionează cu un număr de prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timi a) personal de conducere: şef centru – Complexului de Servicii pentru copii “Sfântul Nicolae” coordonează de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: social, 1 inspector de specialitate IA cu atri c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere de resurse umane, achiziții și contabilitate se realizeaz Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi d) voluntari: - 10 2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului. 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea număr funcţii aprobat. 4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru. (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/ ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: șef centru (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii org h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” funcţionează cu un număr de 7,5 total personal, conform

prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, din care: – implicat part time în coordonarea centrului de zi; Sfântul Nicolae” coordonează Centrul de zi “Sf.Nicolae”

ți și Copii. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:

social, 1 inspector de specialitate IA cu atribuții de psiholog, 3 educatori, 1 referentcu atributii de educator) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: - 1

ții și contabilitate se realizează de către serviciile de specialitate de la nivelul ă Socială a Municipiului Timișoara.

2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului. 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/7 .

ef centru – 0,5 ; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; rnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

cadrul centrului pe care îl conduce;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

total personal, conform 218/27.06.2017, din care:

implicat part time în coordonarea centrului de zi; șeful de centru al Centrul de zi “Sf.Nicolae”și Centrul

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: - 6 (1 asistent iholog, 3 educatori, 1 referentcu atributii de educator)

(1 îngrijitor);partea specialitate de la nivelul

ului maxim de posturi prevăzut în statul de

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,

stadiul implementării obiectivelor

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; rnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a care să răspundă nevoilor

anizatorice şi a numărului de personal;

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual în echipa, și la cererea acestora ; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este format din : a) 1 asistent social (263501); b) 3 educatori (341501) c) 1 inspector de specialitate cu atributii de psiholog d)1 referent cu atributii de educator (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilo c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a

amentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

nară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din :

cu atributii de psiholog (263411)

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii,

a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

autorităţile şi instituţiile

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual și

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a

concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

nară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii,

r, identificării de resurse;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Atribuţii - asistent social

Participă la realizarea Programul Personalizat de Interventie (PPI), elaborat de personalul de specialitate în funcție de nevoile și particularit Efectuează anchete sociale la domiciliul copiilor beneficiari ai centrului de zi; Pregăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre ace prevenirii separării copilului de familia sa; Păstrează legătura cu unitățile de înv prevenirii abandonului școlar; Întocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia minorului conform legii ;

Atribuţii – educator/referent: Realizează activități educaționale, desf vârsta copiilor și de achizitiile pe care le au aceștia Elaborează programul educațional pentru fiecare copil în parte, în cazul independentă, consultându-se cu asistentul social Urmăreste pregătirea temelor școlare și, la solicitarea copiilor, asigur lucru

Atribuții - inspector de specialitate IA cu atributii de psiholog Elaborează programul de orientare școlar particularitățile fiecărui copil ; Implică părinții în operaționalizarea obiectivelor de intervenție stabilite prin programul de orientare școlară și profesională. Ajută fiecare copil să dezvolte relații pozitive cu ceilalti: cu p copiii din centrul de zi, cu personalul din centrul de zi, derularea planului de servicii. oferă părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori consider și familiei sale.

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, este format din : a) 1 îngrijitor;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Participă la realizarea Programul Personalizat de Interventie (PPI), elaborat de personalul de ție de nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte ;

Efectuează anchete sociale la domiciliul copiilor beneficiari ai centrului de zi; Pregăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre ace prevenirii separării copilului de familia sa;

țile de învătământ pentru copiii care frecventează centrul de zi, în vederea

Întocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia minorului și a familiei acestuia,

ți educaționale, desfășurate individual sau în grupuri mici de copii, ținând cont de și de achizitiile pe care le au aceștia

țional pentru fiecare copil în parte, în cazul formării deprinderilor de via se cu asistentul social și inspectorul de specialitate

școlare și, la solicitarea copiilor, asigură sprijin pentru realizarea acestui

cu atributii de psiholog: școlară și profesională care conține obiective specifice în funcție de

ții în operaționalizarea obiectivelor de intervenție stabilite prin programul de orientare

ții pozitive cu ceilalti: cu părintii/alti adulți importanți pentru el, cu l de zi, cu personalul din centrul de zi, și, după caz, cu alți profesioniști implicați în

ților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori consideră ca este în beneficiul copilului

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, este

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

Participă la realizarea Programul Personalizat de Interventie (PPI), elaborat de personalul de

Pregăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre aceștia în vederea

ătământ pentru copiii care frecventează centrul de zi, în vederea

i a familiei acestuia,

șurate individual sau în grupuri mici de copii, ținând cont de

formării deprinderilor de viață

ă sprijin pentru realizarea acestui

ține obiective specifice în funcție de

ții în operaționalizarea obiectivelor de intervenție stabilite prin programul de orientare

ți importanți pentru el, cu ți profesioniști implicați în

ă ca este în beneficiul copilului

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, este

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ART. 12

Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al municipiului Timișoara; b) sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori; c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legisla

Director General pentru Director General Adjunct Jr.Rodica COJAN Avizat juridic Ciprian ERCEANU

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

ielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: șoara;

b) sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori; c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General pentru Director General Adjunct

Emese ESZTERO

Întocmit Șef centru

Radu Dan POPA

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

ielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

Director General pentru Director General Adjunct Emese ESZTERO

Întocmit Șef centru

Radu Dan POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Nr.____________________

pentru acordarea de servicii sociale Părțile contractante: 1. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul Timi județul/sectorul Timiș, codul de înregistrare fiscal 003748,reprezentat de doamna jr.Rodica Cojan Radu Dan Popa având funcţia de Şef Centru

și 2. …………………. denumit în continuare beneficiar, domiciliat în Mun. Timi bl…………, ap………, Judeţul Timiș, cod numeric pe nr…………….. eliberat la data de …………….. ……………….., născut la data de ……………. 1. având în vedere: - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; - OMMSSF nr.73/2005; - Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea - dispoziții de aprobare a planul de servicii nr. ......... - ancheta socială nr………… - cerere nr………………. 2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situa de servicii sociale, care exprimă acordul de voin 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonan serviciile sociale, aprobată cu modificări completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situa familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de interven complexe;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale

ă Socială a Municipiului Timișoara - Centrul de zi “Sf.Nicolae continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul Timișoara, str. B-dul Regele Carol I

țul/sectorul Timiș, codul de înregistrare fiscală 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. jr.Rodica Cojan, având funcția de Director General, şi respectiv, domnul

Radu Dan Popa având funcţia de Şef Centru,

denumit în continuare beneficiar, domiciliat în Mun. Timișoara, str. ș, cod numeric personal ………………. posesor al C.I. seria

…………….., de SPCLEP Timișoara, reprezentant legal al copilului ……………., în Timișoara, jud.Timiș, CNP …………………..

ția și promovarea drepturilor copilului;

Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi ții de aprobare a planul de servicii nr. .........../data .............;

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau ivată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de

ă fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2 serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările

persoana aflată în situație de risc și de dificultate social milia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evalu

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

Sf.Nicolae”, denumit în dul Regele Carol I nr. 10,

ă 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. şi respectiv, domnul

șoara, str. …………….., posesor al C.I. seria ……

șoara, reprezentant legal al copilului …………………..

Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

actul juridic încheiat între o persoană fizică sau ivată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de

ă, denumită beneficiar ra în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii ța Guvernului nr. 68/2003 privind

ări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și

ție de risc și de dificultate socială, împreună cu ție revizuit în urma evaluării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri individuale, familiale sau de grup, î vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în sc vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonan completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale dup anumită perioadă; 1.6. obligațiile beneficiarului de servicii sociale sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându 1.7. standarde minimale de calitate resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanț de servicii sociale specializate, aprobate în condi 1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale de acordare de servicii sociale în mod independent de voin normativ; 1.9. forța majoră - eveniment mai presus de controlul păr acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.10. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor so sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt servicii sociale și identificarea măsurilor ini 2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

- de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

- sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

- promovarea unui model familial pozitiv de îngrijire a copilului; 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

a. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de via b. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru

relaxare și joc; c. sprijin pentru orientarea școlară

psihologică a acestora. d. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate,

ă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul cre

ăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobat

ările ulterioare; ției beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de

ția beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o

țiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho

1.7. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric ș și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru to

de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor

de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act

t mai presus de controlul părților, care nu se datoreaz acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibil

itatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de ă a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora,

și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt

ăsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de

menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

amilial pozitiv de îngrijire a copilului;

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: ționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire;

și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de înv

ă și profesională a copiilor beneficiari, precum

asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

ăspunde nevoilor sociale șirii unor situații de dificultate,

și protecției persoanei, pentru prevenirea opul creșterii calității

ța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și

activitatea obligatorie a furnizorului de ă acordarea de servicii sociale pe o

tatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii și maximal potențialul psiho-fizic;

țe privind cadrul organizatoric și material, ă obligatoriu pentru toți furnizorii

modificările aduse contractelor ților, în temeiul prevederilor unui act

ților, care nu se datorează greșelii sau vinii și care face imposibilă executarea și,

itatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de și a prognosticului acestora,

ciale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de

ăsuri;

a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi

pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

copii, de îngrijire; țile de învățare și cele de

ă a copiilor beneficiari, precum și consilierea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

e. ameliorarea interacțiunilor disfucționale p familie;

f. îndrumarea familiei către alți specialiști/servicii î

3. Costurile serviciilor sociale acordate 3.1. Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de percepe contribuţie din partea beneficiarilor. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul păr serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de Intervenție (PPI); 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea Programului Personalizat de Interven beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că ac informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor soc precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten acestuia și a standardelor minimale de calitate 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 continuității serviciilor sociale se va realiza 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiaru care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

țiunilor disfucționale părinte-copil, menținerea și consolidarea relațiilor din

ți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae”

contribuţie din partea beneficiarilor.

4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea re

serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în Programul Personalizat de

ției beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea Programului Personalizat de Intervenție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că ac

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova ă Socială a Municipiului Timișoara;

țiile furnizorului de servicii sociale: țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor soc

și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea

și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate,

în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea ă considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în m

7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: ținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

ării altor servicii sociale;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

ținerea și consolidarea relațiilor din

n cazul în care aceasta se impune

și contribuția beneficiarului de servicii sociale “Sf.Nicolae” sunt gratuite, nu se

ă evaluarea rezultatelor ă caz, revizuirea planului individualizat de

ție și în Programul Personalizat de

ării serviciilor sociale la nevoile

țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru

care are scopul de a promova

țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

și îngrijire, cu respectarea

țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, și 13.1 lit. a) și d); asigurarea

și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea

țiile contractuale în măsura în

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, dup revizuiască planul individualizat de asisten 7.7. să respecte, conform legii, confiden servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomand serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclu legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asisten nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protec  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale prim care i se aplică, putând alege variante de interven f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familial socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicită 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite î 9.4. să anunțe orice modificare intervenit serviciilor sociale; 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului d comportament, program, persoanele de contact etc.).

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

oricărei modificări de drept a contractului; ția beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze

revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

țele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor

7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va țile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. oarele drepturi contractuale:

a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat

ții obiective, primirea serviciilor sociale; și în termeni accesibili, asupra:

drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; n acordarea serviciilor sociale;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția social care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului

ții corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică ă permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asisten țe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării

9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

ă caz, să completeze și/sau să

lor referitoare la beneficiarul de

ările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

siv pentru acoperirea cheltuielilor

ște beneficiarul asupra

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va

și îngrijire; țin condițiile care au generat

și la luarea deciziilor privind intervenția socială

și la reevaluarea și revizuirea planului

ă, medicală, economică și

n cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire; ă pe parcursul acordării

e servicii sociale (reguli de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a ele prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obliga beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individuali asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mul adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul jude divergențele dintre părți sau, după caz, instan 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solu 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale beneficiarul de servicii sociale nu reușesc s poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea solu instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant, în scris; b) nerespectarea în mod repetat de către interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredit e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) în caz de neprezentare abeneficiarului de servicii sociale la sediul serviciului social în vederea derulării activității de consiliere pe o perioadă de 3 luni. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins;

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric ei de implementare a planului individualizat.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului individuali

ăspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

socială de la nivelul județului Timiș care va clarifica prin dialog ă caz, instanței de judecată competente.

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori al decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabil

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale șesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare

poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa

ituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, de servicii sociale;

ției de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura

rdarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. tare abeneficiarului de servicii sociale la sediul serviciului social în vederea derulării

ă de 3 luni.

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

ților privind încetarea contractului;

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt

și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei

ția de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de

ăspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. țumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

țului Timiș care va clarifica prin dialog

și încetarea ori alte pretenții ționare pe cale amiabilă.

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și ă contractuală, fiecare

țelor sau se poate adresa

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale,

ării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

tare abeneficiarului de servicii sociale la sediul serviciului social în vederea derulării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru copii Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

d) forța majoră, dacă este invocată; e) beneficiarul nu colaborează cu reprezentan o perioadă de 1 lună. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apari legitime ale acestora și care nu au putut fi prev 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legisla 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direc Timișoara.

Director General, Jr. Rodica COJAN Șef Centru, Reprezentant legal, Radu Dan POPA Consilier juridic, Erceanu Ciprian

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru copii -Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

e) beneficiarul nu colaborează cu reprezentanții instituției și absentează de la activitățile centrului de zi pe

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea l numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeaz

și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor socia

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

ului contract va fi transmisă Direcției de Asistență Socială a Municipiului

Șef Centru, Reprezentant legal,

ȘOARA

Centrul de zi „Sf.Nicolae”

țile centrului de zi pe

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea ției unor circumstanțe care lezează interesele

ăzute la data încheierii prezentului contract. oare în domeniu.

și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

ă Socială a Municipiului

Șef Centru, Reprezentant legal,

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr.1 la HCLMT nr............/........... Aprobat, PRIMAR Nicolae Robu STAT DE FUNCŢII

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţia publică/Post contractual

Cls. Grad Nr.posturi A.1 Functii publice de conducere

1 Director general S 1

2 Director general adjunct S 1

3 Şef serviciu S 4

4 Şef birou S 1

Total funcţii publice de conducere 7

B.1 . Functii publice de executie

5 Consilier S I superior 30

6 Consilier S I principal 15

7 Consilier S I asistent 8

8 Consilier S I debutant 0

9 Consilier juridic S I superior 1

10 Consilier juridic S I principal 0

11 Consilier juridic S I asistent 2

12 Consilier juridic S I debutant 1

13 Auditor S I superior 2

14 Auditor S I principal 1

15 Auditor S I asistent 1

16 Referent de specialitate SSD II superior 2

17 Referent M III superior 6

18 Referent M III principal 1

19 Referent M III asistent 2

Total funcţii publice de execuţie 72

A. Total funcţii publice 79

B.1.Funcții personal contractual de conducere

20 Şef Serviciu S I 1

21 Șef centru S I 10

Total personal contractual de conducere 11

B.2. Funcţii personal contractual de executie

22 Inspector de specialitate S IA 14

23 Inspector de specialitate S I 13

24 Inspector de specialitate S II 7

25 Inspector de specialitate S D 0

26 Asistent social S principal 5

27 Asistent social S specialist 8

28 Asistent social S practicant 8

29 Asistent social S debutant 1

30 Psiholog S principal 1

31 Psiholog S specialist 3

32 Psiholog S practicant 5

33 Kinetoterapeut S principal 1

34 Kinetoterapeut S 4

35 Logoped S principal 2

36 Psihopedagog S principal 1

37 Educator S principal 2

38 Educator S 9

39 Medic specialist S 3

40 Referent SSD I 1

41 Educator PL 8

42 Asistent medical PL 7

43 Instructor de ergoterapie M principal 6

44 Instructor de ergoterapie M 1

45 Animator socio-educativ M principal 2

46 Animator socio-educativ M 2

47 Educator M principal 4

48 Educator M 5

49 Referent M IA 6

50 Referent M I 4

51 Referent M II 4

52 Administrator M I 6

53 Casier M 2 54 Ingrijitor G 15

55 Magaziner 3

56 Sofer I 10

57 Infirmieră 22

58 Spălătoreasă 1

59 Paznic 4

60 Muncitor calificat I 1

61 Muncitor calificat II 6

62 Muncitor calificat III 4

63 Muncitor calificat IV 3

64 Muncitor necalificat 2

Total personal contractual de executie 216

B.Total personal contractual B.1+B.2 227

TOTAL GENERAL 306

DIRECTOR GENERAL, BIROUL RESURSE UMANE, JR.RODICA COJAN MEDINA-CODRUȚA MARINESCU

Atasament: Anexa_3.pdf

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Anexa nr. 1 la H.C.L.M.T. nr. _____________

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

A MUNICPIULUI TIMIŞOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înfiinţat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timișoara. Art. 2 Prin Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara în înţelesul prezentului regulament, se înţelege serviciul public de asistență socială cu personalitate juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei, cu respectarea legislației în vigoare. Art. 3. (1) Misiunea Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara este de a servi interesul comunității prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. (2) Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara acordă beneficii și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici şi strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și colaborează cu organizații ale societății civile și alte entități din comunitate. Art. 4 În desfășurarea activității sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara respectă următoarele principii: a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost- beneficiu; l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială; s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

CAPITOLUL II. FUNCȚIONAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art. 5. Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara îl constituie aplicarea legislației care reglementează domeniul asistenței sociale și realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau comunităţilor. Art. 6. Sediul social al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara este în B-dul Regele Carol I, nr.10, sediu atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 315/28.07.2017. Art. 7 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara dispune de cod unic de înregistrare eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, cont bancar propriu, ştampilă şi gestiune proprie. Art. 8. Directorul General al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara asigură conducerea, coordonarea şi controlul serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor specializate din structura entității Art. 9. Conducătorul serviciului public de interes local acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu legislația aplicabilă, decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce rezultă din prezentul Regulament. Art. 10. Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii, de către conducătorul serviciului public de interes local, în limita posturilor din organigrama aprobată de către Consiliul Local Timișoara. Art. 11. În problemele de specialitate, Directia de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziţii însoţite de referate de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare primarului, viceprimarului delegat, respectiv Consiliului Local Timisoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Art. 12. Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale şi Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. Art. 13. Pe toate actele emise de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara şi sediul social al serviciului public de interes local, precum si datele de contact. Art. 14. Durata de funcţionare a serviciului public de interes local – Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara este nelimitată.

CAPITOLUL III. FINANȚAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.15. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Asistență Socială a municipiului Timișoara se asigură din bugetul local. (2) Proiectul de buget întocmit de Direcţia de Asistență Socială a municipiului Timișoara se aprobă de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Art. 16. Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timişoara, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, reprezentata de directorul general, care are calitatea de ordonator secundar de credite. Art. 17. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara îşi va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare, cum ar fi cele care provin din donații și sponsorizări.

CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL ȘI ORGANIZAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNCIPIULUI TIMIȘOARA

Art. 18. (1) Primarul Municipiului Timisoara conduce şi coordoneaza serviciul public de interes local – Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

(2) Primarul poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii conform legii, unuia dintre viceprimari. Art. 19. (1) Conducerea curentă a Direcției de Asistență Socială a muncipiului Timișoara este asigurată de

 Directorul General al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara - subordonat Consiliului Local al municipiului Timișoara şi Primarului Municipiului Timișoara

 Directorul general adjunct al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara – subordonat Directorului General al Direcției de Asistență Socială (2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul general al Direcţiei de Asistență Socială a municipiului Timișoara emite dispoziţii. Art. 20. Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităților: servicii, birouri, compartimente și centre sociale specializate. Art. 21. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara se aprobă, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu respectarea nomenclatorului. Art. 22. Personalul angajat în cadrul serviciilor Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, este compus din funcționari publici și personal contractual. Art.23 (1) Directorul general asigură conducerea curentă a serviciilor sociale și auxiliare din structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi este subordonat Viceprimarului Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2)Directorul general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are următoarele atribuţii principale: a) organizează, conduce şi controlează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; b) avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timişoara; c) participă la şedinţele în comisii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale serviciilor din subordine; d) avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara e) aprobă fișele de post ale personalului de conducere din subordine; f) aprobă rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului-funcţionari publici şi personal contractual din subordine;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

g) formulează propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabila în scopul dezvoltării serviciilor sociale; h) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat și implementat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; i) îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angajatorului sau ordonatorului de credite al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. j) informează primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea curentă a instituţiei. (3)Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite și cf. Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale are următoarele responsabilități: a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; b) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate c) luarea măsurilor pentru asigurarea integrității bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduce; d) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; e) vegheaza organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de

investiţii publice; f) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

g) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale. (4)Directorul general are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului public de interes local: a) răspunde de managementul domeniului său de activitate; b) conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; c) numeste persoana desemnata pentru coordonarea activitatii controlului intern managerial implementat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. d) răspunde de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă. Art.23. (1) Directorul general adjunct coordonează şi controlează activitatea tuturor serviciilor sociale si raspunde de buna lor functionate. (2)Directorul general adjunct este subordonat directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. (3)Directorul general adjunct inlocuieste Directorul general pe perioada concediilor de odihna. (4)Raspunde prin delegare de competenta si de alte atributii trasate de directoul general in virtutea legii. Art. 24 Atribuţiile şi competenţele specifice ale fiecărui compartiment sunt următoarele:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

COMPARTIMENT MONITORIZARE CENTRE DE ASISTENTA SOCIALA

Activitățile din cadrul Compartimentului de Monitorizare Centre de Asistență Socială sunt realizate în baza standardelor minime de calitate pentru a se asigura buna funcționare a serviciilor sociale acordate prin aparatul de specialitate, de la nivelul serviciului public de asistență socială, din punct de vedere administrativ, financiar, juridic, al resurselor umane și al achizițiilor. În acest sens, compartimentul are următoarele atribuții:

 asigură respectarea calității în domeniul serviciilor sociale, dirijeaza intreaga atentie spre acordarea serviciilor sociale beneficiarilor cu respectarea drepturilor si obligatiilor acestora, acordând prioritate soluţionării nevoilor fiecarei categorii in parte;

 monitorizează permanent serviciile sociale furnizate, în vederea respectării standardelor de calitate și a păstrării licențelor de funcționare, drept pentru care asigură suport informațional și logistic;

 acordă îndrumare metodologică pentru conceperea documentației centrelor în vederea implementării, monitorizării și evaluării sistemului de controlul intern managerial;

 stabilesc împreună cu șefii de centre un calendar de organizare a evenimentelor socio-educative în cadrul centrelor, în funcție de tipul de servicii sociale acordate si le inainteaza spre avizare Directorului general adjunct;

 planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performaneței personalului care acordă servicii sociale în cadrul centrelor;

 se asigură de primirea informațiilor necesare elaborării de rapoarte către diverse autorități de la nivel local, județean și național, pe care le transmite spre avizare directorului adjunct în al cărui subordine se află;

 facilitează legătura dintre asociațiile, fundațiile care acordă servicii sociale la nivel local și directorul general respectiv directorul adjunct al instituției;

 asigura buna functionare a institutiei prin corelarea informatiilor – economice, administrative si de resurse umane, transmitandu-le dupa avizarea Directorului general adjunct, serviciilor de specialitate organizate in cadrul Directiei in vederea asigurarii aprovizionarii cu logistica necesara, a resurselor umane si a celor materiale necesare unei bune functionari la nivelul centrelor. Compartimentul Monitorizare Centre de Asistență Socială va realiza și activități privind managementul de caz copii și privind managementul de caz copii cu dizabilități. În ceea ce privește managementul de caz pentru copii cu dizabilități, realizat conform Ordinului comun nr.1985/1305/5805/2016 vor fi realizate următoarele atribuții:

 Evaluarea inițială a copiilor cu dizabilități şi/sau CES la prima încadrare: realizarea raportului de evaluare inițială, informarea obligatorie a părinților cu privire la drepturi și identificarea situațiilor de urgență;

 Evaluarea socială a copiilor cu dizabilități şi/sau CES, documentată în ancheta socială și anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

 Informare și sprijin acordat părinţilor cu privire la modalitatea obţinerii certificatului de încadrare în grad de handicap/orientare şcolară, a drepturilor, facilităților și a serviciilor;

 Sprijinirea părinților pentru înscriere la medicul de familie;  Identificarea unei soluţii de transport la unitatea sanitară abilitată pentru evaluarea copiilor din familii cu venituri insuficiente;

 Programarea copiilor din familii cu venituri insuficiente la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi sau Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi profesională din cadrul DGASPC Timiş;

 Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum și efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz;

 Sprijinirea părinţilor cu privire la identificarea serviciilor de recuperare-abilitare/reabilitare;  Colaborarea cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul DGASPC Timiș;

 Notificarea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul DGASPC Timiş, atunci când familia își schimbă domiciliul în alt județ si DASTM are cunostinta de acesta situatie;

 Notificarea managerului de caz în situația în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrării în grad de handicap înainte cu 60 de zile de la data de expirarea a termenului de valabilitate a certificatului emis anterior şi transmiterea către managerul de caz evaluarea complexă a Raportului de monitorizare a copilului şi familiei;

 Transmiterea către DGASPC - Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități dispoziţia de numire a responsabilului de caz prevenire pentru fiecare copil cu handicap din familie. În ceea ce privește managementul de caz pentru copii cu risc de separare de părinți, realizat conform Ordinului nr. 286/2006 și nr. 288/2006, vor fi realizate următoarele atribuții:

 Monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;

 Realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;  Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 Întocmește și implementează planul de servicii conf. art. 39, 40 din Legea nr. 272/2004 și Ord. nr. 286/2006;

 Asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 Înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

 Urmărește evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

 Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

 Urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, prevăzute la art. 67 alin. (2) - (muncă in folosul comunitatii);

 Monitorizează relațiile personale ale copilului cu părintele la care nu locuieste în mod statornic pentru o durată de până la 6 luni, conf. art. 18 din Legea nr. 272/2004;

 preia Notificarea prin care părintele își exprimă intenția de a pleca la muncă in străinătate (art. 104, 105 din Legea nr. 272/2004);

 Evaluează și întocmește Ancheta socială pentru confirmarea îndeplinirii condițiilor materiale și morale a persoanei desemnate să se ocupe de îngrijirea copilului pe perioada cât părinții sunt plecați la muncă în străinătate și întocmește documentația necesară în vederea delegării autoritătii părintești cu privire la persoana copilului, conf art. 104, 105 din Legea nr. 272/2004. Această măsură este dispusă de către Instanța judecătoreacă;

 Realizează activitatea de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de îngrijirea părinților pe perioada cât aceștia sunt la muncă în străinătate, conf. Ord. nr. 219/2006 coroborat cu Hotarârea 691/2005;

 monitorizează modul de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, conf. Hotarârii nr. 691/2005;

 Eliberează dovezi conform dispozițiilor Hot. Guv. nr 683/2006 pentru completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hot. Guv nr.384/2001, ca urmare a notificării intenției părintelui de a pleca cu contract de muncă în străinătate;

 Monitorizează modul de implementare a planului de servicii trimestrial sau ori de câte ori situația o impune;

 Acordă sprijin și acompaniere în demersurile pentru înregistrarea tardivă a nașterii copilului;  Realizează anchete sociale la solicitarea Instanței judecătorești privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Activitatea compartimentului audit public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

asigurand conducerea entitatii asupra corectei utilizari precum si a legalitatii activitatilor derulate in institutie. Ajuta entitatea publica sa-si îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

Pentru realizarea misiunii sale compartimentul are urmatoarele atributii:

 Elaborează/actualizează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de către compartimentul de audit public intern organizat la nivelul entităţilor publice ierarhic superioare;

 Elaborează/actualizează Carta auditului intern, documentul oficial care prezintă misiunea, competența și responsabilitățile auditului intern;

 Elaborează/actualizează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

 Realizează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

 Auditează, cel puțin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea: activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică;plățile asumate prin angajamente legale și bugetare; alocarea creditelor bugetare;sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

 Efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entitătii publice, misiuni de consiliere cu caracter informal, la solicitarea și/sau cu aprobarea directorului general al entității publice, precum și misiuni de consiliere pentru situații excepționale ca urmare a unei situații de forță majoră sau altor evenimente excepționale;

 Efectuează, din dispoziția directorului general al entității publice, misiuni de audit ad-hoc cu caracter deosebit;

 Asigură raportarea periodică, la cererea structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate ca urmare a desfășurării misiunilor de audit public intern;

 Asigură informarea către directorul general al entității publice, despre recomandările neînsușite de către conducătorii structurilor auditate, precum și despre consecințele neimplementării acestora;

 În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al entității publice și structurii de control intern abilitate;

 Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern;

 Elaborează/actualizează programul de asigurare și îmbunatățire a calității sub toate aspectele activității de audit public intern;

 Asigură implementarea, dezvoltarea, precum și autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul compartimentului de audit, în conformitate cu prevederile legale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

 Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, a Codului privind conduita etică a auditorului intern din cadrul compartimentului de audit intern, precum și menținerea unui grad inalt de integritate, etică și morală în activitatea de audit public intern;

 Colaborează cu structurile de audit public intern ierarhic superioare, precum și cu alte structuri în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezentul Regulament și prin reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate;

 Urmărește acoperirea necesităților de perfecționare profesională a personalului din cadrul structurii de audit public intern, precum și evaluarea performanțelor profesionale ale personalului propriu;

 Participă la acțiuni inițiate și organizate de către UCAAPI pe linia instruirii profesionale și a respectării codului de etică;

 Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor privind misiunile de audit public intern, de consiliere și ad-hoc efectuate;

 Urmărește clasarea și arhivarea documentelor create și/sau primite, conform dispozițiilor legale;  Îndeplinește orice alte sarcini dispuse de către directorul general al instituției, sau care rezultă din legislația privind auditul public intern, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare

 Raspunde solidar alaturi de compartimentele de specialitate pe care le auditeaza precum si conducerea entitatii de functionarea in deplina legalitate a institutiei.

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL

Controlul intern este ansamblul măsurilor întreprinse la nivelul unei instituţii publice cu privire la structurile organizatorice, metodele, procedurile şi sistemele de control şi de evaluare, instituite în scopul: realizării atribuţiilor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient, a politicilor adoptate; respectării legalităţii şi a dispoziţiilor conducerii; protejării activelor şi resurselor; efectuării şi menţinerii de înregistrări contabile corecte şi complete; furnizării la timp de informaţii corecte şi complete pentru fundamentarea deciziilor conducerii.

Pentru realizarea misiunii sale compartimentul are urmatoarele atributii:  Asigurarea realizarii, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor entității publice, stabilite în concordanță cu propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienta, prin evaluarea sistematica şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor;

 Protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;  Respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii entității publice;  Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publica adecvată prin rapoarte periodice;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

 Asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia sa răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi sa sprijine efectiv controlul intern;

 Asigurarea integrităţii şi competentei personalului de conducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importantei şi rolului controlului intern;

 Stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile şi integrate misiunii entității publice şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

 Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor entității publice şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

 Înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative, precum și asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;

 Organizarea şi executarea controalelor de fond/tematice la structurile din cadrul entității publice;  Verificarea petiţiilor/ sesizărilor îndreptate împotriva funcționarilor publici si personalului contractual al entității publice;

 Cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice şi a actelor de indisciplină comise de funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul entității publice;

 Efectuarea cercetărilor administrative în lucrările repartizate şi coordonarea acestei activitaţi la nivelul entității publice;

 Asigură coordonarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial în cadrul entității publice;

 Asigură secretariatul în ceea ce privește implementarea OSGG 200/2016 privind modificarea și completarea OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

 Asigură centralizarea/raportarea implementării activităților cuprinse în standardele de control intern/managerial în cadrul entității publice.

COMPARTIMENT CONSILIERE CETATENI

Compartimentul Consiliere Cetateni reprezintă puntea de legătură dintre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara şi cetăţeni, instituţii, asigurând contactul şi comunicarea într-un mod cât mai eficient. Compartimentul Consiliere Cetateni se află în directa subordonare a directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara. Activitatea în domeniul relaţiilor cu cetăţenii se desfăşoară la sediul central al Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara, iar angajaţii cu atribuţii în acest sens stau la dispoziţia publicului cu informaţii legate de activitatea şi serviciile oferite de către instituţie:

 informare şi consiliere directă a cetăţenilor sau intermediată de mijloace tehnice de comunicare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

 documentare cu privire la serviciile oferite precum şi schimbările legislative de resort;  documentare cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea diferitelor beneficii/servicii oferite de directie;

 indrumarea cetăţenilor către serviciile competente sau către alţi furnizori de servicii sociale (după caz);

 furnizeaza formulare cetăţenilor si sprijina beneficiarii în vederea completării corecte a formularelor;  Informarea cetăţenilor cu privire la toate actele necesare/modalităţi de obţinere în vederea obţinerii serviciului social solicitat;

 Aplică dispoziţiile O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile și completările ulterioare;

 Punerea la dipoziţia cetăţenilor de materiale informative gratuite;  Oferirea de suport tuturor celor interesaţi în obţinerea de informaţii cu caracter public, legate de activitatea instituţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 promovează și protejează imaginea beneficiarilor de servicii de asistență social precum si imaginea institutiei si mentine relatia cu presa (prin purtatorul de cuvant desemnat si conducerea institutiei);

 realizeaza promovarea continuă a imaginii instituţiei prin mass media;  monitorizarea continuă a procesului de difuzare de informaţii oferite tuturor solicitanţilor, la cerere;  monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei, prin întocmirea, înregistrarea, distribuirea şi arhivarea lor;

 monitorizarea actelor de provenienţă externă/internă şi cu destinaţia către alte instituţii sau persoane fizice/juridice prin primirea şi înregistrarea lor în registrul de corespondenţă, prin analizarea şi distribuirea lor către persoanele/serviciile implicate, ulterior apostilei conducerii;

 asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, la cerere cu respectarea Legii nr.544/2001;

 asigurarea îndrumării şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) persoanelor din afara instituţiei pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii cu care acestea se confruntă;

 asigurarea desfăşurării programului de audienţă, precum şi planificării şi buna desfăşurare a şedinţelor de lucru, şi alte comisii constituite la nivelul instituţiei, prin participare la şedinţe şi prin întocmirea proceselor verbale ale acestora;

 monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite, a contractelor de voluntariat, activităţii de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituţiei şi a acordurilor privind difuzarea de informaţii în formă audio, video, scrisă sau în altă formă;

 asigurarea expedierii (prin poştă – în plic cu confirmare de primire, prin e-mail, prin fax, curierat sau poşta militară) corespondenţei instituţiei;

 asigurarea arhivării documentelor compartimentului;  asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

 realizeaza actualizarea paginii de internet –se încarcă documente şi informaţii specifice, se menţine legătura cu firma care găzduieşte pagina, se îmbunătăţeşte permanent aspectul site-ului.

 administrare e-mail - se verifică permanent căsuţa poştala, mesajele se listează şi se direcţionează către secretariatul instituţiei pentru înregistrare; se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate; se administrază conturile de mail ale institutiei

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME

Acest serviciu, are următoarele atribuţii şi competenţe în domeniile elaborării de strategii, proiecte şi al colaborării cu organizaţiile neguvernamentale si cu autorităţile adminsitraţiei publice locale, aşa cum sunt ele descrise mai jos:

În domeniul elaborării de strategii, proiecte se :

 Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/înfiinţării de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate;

- Identifică fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; - Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; - Elaborează cererea de finanţare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri; - Înaintează documentaţia forurilor competente; - Implementează proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este partener; - Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare; - Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare;

 Evaluează nevoile sociale la nivelul municipiului şi propune soluţii pentru rezolvarea problemelor identificate;

- Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte măsurile necesare pentru soluţionarea acestora;

- Cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei sociale - Colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii

publici și privați și serviciile administrate de aceștia la nivelul municipiului Timișoara;

 Elaborează/actualizeaza strategia la nivelul municipiului Timisoara în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate;

- studiază strategiile din domeniu precum şi cele conexe, stabileşte obiectivele şi indicatorii de realizare;

- propune spre aprobare/modificare Strategia municipiului Timișoara de dezvoltare a serviciilor sociale;

- colaborează cu autoritățile adminsitrației publice locale, instituții relevante în domeniul sociale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și implementarea strategiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- Coordonează implementarea strategiei în domeniul asistenţei sociale la nivelul municipiului Timisoara;

- Realizează, în colaborare cu factorii implicați, planurile anuale de implementare ale strategiei municipiului Timisoara;

- Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activităţile anuale;  Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.;

- culege informaţii necesare pentru realizarea materialelor - întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse

teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.

 Organizează diverse activităţi de promovare în comunitate a domeniului său de activitate; - culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.)

în domeniul asistenţei sociale - organizează activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale (propune și

contactează colaboratorii, parteneri și participanții, propune programul de derulare și modul de realizare a acestuia)

- studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în funcţie de eveniment

- organizează diverse campanii de promovare în comunitate a domeniului asistenței sociale  Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale instituției, în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate;

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenţei sociale, în următoarele aspecte:

- informează periodic ONG-urile despre orice modificări legislative sau noutăţi în domeniul dezvoltării serviciilor sociale

- oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în domeniul asistenței sociale

- informează ONG-urile cu privire la existenţa unor surse de finanţate nerambursabile în domeniul social coordonand si monitorizand modul de atribuire si utilizare a banului public de catre acestea

- oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale la nivel local

- organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la bunele practici în asistenţa socială, dezvoltarea și finanțarea serviciilor sociale

 Oferă consultanţă în crearea de noi servicii, înfiinţare de fundaţii sau asociaţii, de accesare a unor fonduri nerambursabile;

 Stabilește obiectul unor parteneriate public-private în domeniul social în vederea accesării de fonduri nerambursabile sau dezvoltării sau înființării de servicii sociale cu;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

 Răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul asistenţei sociale.

- Elaborează, în colaborare cu serviciile din cadrul Direcției de Asistență Socială, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara; - Culege datele necesare întocmirii rapoartelor privind indicatorii de performanta ai

serviciilor sociale specializate oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap si alte categorii sociale.

COMPARTIMENT RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI

 Colaborează permanent cu organizațiile societății civile și alți actori sociali care reprezintă interesele diferitelor categorii de persoane aflate în nevoie socială;

 Realizează demersurile legale în vederea acordării de finanțare publică pentru furnizori privați de servicii sociale;

 Monitorizează din punct de vedere tehnic respectarea condițiilor de finanțare în cazul furnizorilor privați care au primit fonduri publice pentru acordarea de servicii sociale

 Asigură consultarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor pentru elaborarea/revizuirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara;

COMPARTIMENT MEDIERE SOCIALA

 Identifică problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri, comunităţi defavorizate, în scopul ameliorării situaţiei sociale a acestora;

 Acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul ţintă, pentru ameliorarea capacităţii de integrare a acestora;

 Acţionează pentru a păstra legătura dintre autorităţile locale şi beneficiari și urmărește aplanarea posibilelor conflicte, ţinând seama de obiceiuri şi de tradiţii etnice;

 Facilitează comunicarea între grupuri defavorizate și autoritatea publică locală asigurând păstrarea respectului și neutralității față de toți cei implicați;

 Organizează și coordonează discuții între părțile interesate în scopul găsirii unei soluții echilibrate care să servească intereselor tuturor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

Prin Serviciul de Beneficii Sociale sunt asigurarate beneficiile sociale conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Atribuții serviciului sunt cele care privesc: a) Asigurarea venitului minim garantat ca formă de asistenţă socială, familiilor şi persoanelor singure prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legi 416/2001, actualizată; b) Asigurarea alocaţiei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, lunar, în condiţiile Legii277/2010, actualizată; c) Stabilirea şi gestionarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, ca forma de protecţie a populaţiei vulnerabile pe perioada sezonului rece, în conformitate cu OUG 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată; d) Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului.

BIROUL RESURSE UMANE

Prin activitatea Biroului Resurse Umane se asigură gestionarea eficientă a resurselor umane, a relațiilor de muncă și perfecționare a personalului, respectarea condiţiilor de legalitate a actelor şi a măsurilor întreprinse de către instituție, precum şi asigurarea respectării legislaţiei de către angajator a prevederilor normelor de sănătate şi securitate în muncă.

Atribuțiile Biroului sunt cele care se referă la: a) Realizarea activităților specifice privind salarizarea, ocuparea și perfecţionarea personalului angajat, întocmirea formalităţilor necesare cu respectarea legalităţii privind încadrarea/numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul entității; b) Asigurarea nevoilor de formare/perfecționare profesională ale personalului angajat; c) Ținerea evidenței dosarelor personale, a registrelor tuturor salariaţilor şi transmiterea la Agenția Națională a Funcționarilor Publici a modificărilor cerute de legislaţia în vigoare; d) Actualizarea periodică a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; f) Realizarea activității de consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul angajat; g) Participarea la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul biroului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Scopul principal al Compartimentului Juridic consta in respectarea conditiilor de legalitate a actelor, aplicarea si interpretarea corecta a legislatiei in vigoare in conformitate cu activitatea intreprinsa de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Atributii: a) avizează dispoziţiile emise de catre Directorul General al instituţiei; b) acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; c) redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei; d) acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridica institutţei în slujba căreia îşi desfăsoară activitatea; e) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către instituţie; f) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic; g) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare; h) semnează la solicitarea conducerii instituţiei, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituţiei; i) exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei; j) intocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări inregistrate la sediul instituţiei; k) ţine evidenţa cronologică şi pe domenii a actelor normative; l) ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor intocmite sau avizate; m) informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei; n) reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi Directorul acesteia, pe baza de delegaţie; o) avizează contracte, convenţiile şi protocoalele incheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice; p) asigură consultanţă juridică angajaţiilor instituţiei şi îi informează pe aceştia cu privire la noile apariţii legislative sau modificări aduse în domeniu; q) avizează sau semnează acte cu caracter juridic, semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta; r) redactează prin operare P.C. toate actele şi documentele care se refera la activitatea compartimentului juridic; s) colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari, dispozitiilor, regulamentelor, procedurilor, verificand din punct de vedere al legalitatii si semneaza alte documente cu caracter juridic (referate, adrese, raspunsuri) cu avizarea juridica a documentelor care necesita viza juridica si indeplinesc conditiile legale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

pentru avizare ; t) îndeplineste orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competentelor legale.

Consilierul juridic –Raspunderi si limite ale raspunderii a) Răspunde de legalitatea actelor întocmite şi de controlul legalităţii actelor întocmite de către alte compartimente. b) Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către consilierul juridic în cadrul instituţiei conform clauzei de confidenţialitate; consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional. c) Consilierul juridic are toate drepturile şi obligaţiile prevazute de lege în conformitate cu statutul profesional şi cu reglementările legale ce stau la baza desfăşurării activităţii instituţiei, cu care are raporturi de muncă. d) Se subordonează şi răspunde în faţă Directorului General.

COMPARTIMENTUL DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

În cadrul compartimentului sunt organizate și realizate activități de securitate și sănătate în muncă pentru angajații instuției.

Atribuțiile sunt următoarele: a) Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, sarcină de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă; b) Întocmirea unor instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă; c) Elaborarea tematicilor de instruire, asigurarea informării şi instruirii angajaților în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către personal a informaţiilor primite; d) Verificarea și răspunderea asupra bunei funcţionări a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; e) Realizarea instruirii cu privire la Paza şi Stingerea Incendiilor (PSI).

SERVICIUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE

Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul instituției, având următoarele atribuții:

a) Fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget; b) Fundamentarea și elaborarea propunerii Programului de dezvoltare-investiții la nivelul entității.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

c) Exercitarea controlului financiar preventiv asupra operațiunilor economice în limitele prevederilor legislative; d) Organizarea şi ţinerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii,precum și întocmirea și raportarea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. e) Organizarea inventarierii patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia de către comisia de inventariere. f) Plata cheltuielilor bugetare prin Trezorerie și alte bănci comerciale. g) Corelarea activitatii economice cu Serviciul Achizitii Publice in vederea intocmirii si monitorizarii Planului anual al achizitiilot publice. h) Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului.

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

a. Coordonarea acestui serviciu este realizata de catre seful de serviciu, atribuţiile acestuia se stabilesc prin fişa postului de către Directorul General b. În vederea bunei desfăşurări a activităţii va colabora cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu toate serviciile şi birourile si compartimentele institutiei, cu firmele şi fundaţiile care au contract de colaborare cu institutia; c. Indrumarea in vederea elaborarii procedurilor interne referitoare la achiziţiile publice,asistenta sociala, bucatarie, Sistemul Managementului Calitatii si Sistemul Controlului Inten Managerial; pe care le înaintează spre aprobare institutiei ,urmărind modul de aplicare al acestora. d. Elaborează rapoarte cu privire la incadrarea in Planul anual de Achizitii cu respectarea cheltuielilor la nivelul institutiei; e. Negociază cu furnizorii preţurile de achiziţie în avantajul instituţiei şi în conformitate cu legea; f. Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului aprobat in colaborare cu compartimentul buget financiar si contabilitate; g. Analizează documentaţia de ofertare şi o înaintează spre aprobare directorului institutiei dupa care o supune spre decizie comisiei de selecţie de oferte stabilita prin dispozitie la nivelul institutiei; h. Împreună cu administratorul analizează piaţa şi monitorizează ,,mercurial” pieţei; i. Răspunde de publicarea în SEAP a anunţurilor de atribuire şi va înainta Directorului General în timp util, în format electronic, cât şi pe suport de hârtie conţinutul anunţului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP; j. Comunică deciziile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, nu mai târziu de 3 zile de la emiterea acestora, tuturor participanţilor la achiziţia publică; k. Raspunde de legatura cu terţii în legătură cu operatorul SEAP, privind achiziţiile publice aducand la cunostinta directorului informatiile furnizate; l. Are obligaţia de a cunoaşte modificările legislative care privesc activitatea de achiziţie publică şi îşi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

dă concursul la articularea acesteia cu toate compartimentele interesate ale institutiei; m. Raspunde de întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acesteia în funcţie de rectificările bugetare aprobate în colaborare cu compartimentul Contabilitate; n. Răspunde de documentaţia achiziţiei directe a produselor pe care le supune analizei si deciziei comisiei de selectii oferte organizate la nivelul institutiei, conform legii; o. Întocmeşte Raportul anual privind contractele de achiziţii publice împreună cu inspectorul de specialitate şi se asigură că acesta se transmite în termenul solicitat de SEAP.

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Activitatea Serviciului Administrativ constă în realizarea activităţilor administrative şi de întreţinere pentru toate sediile tuturor structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Serviciul are următoarele atribuții: a) Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor/spațiilor în care îşi desfăşoară activitatea Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; b) Se ingrijeşte de buna funcţionare a tuturor dotărilor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum si a centrelor sociale organizate in subordine, asigurându-le cu materiale de întreţinere, bunuri, piese și echipamente de schimb, alimente, produse igienico-sanitare, medicamente, materiale educative, etc., in vederea asigurarii bunei functionari a entitatii; c) Propune și realizează investiţiile aprobate în condiţiile legii; d) Face propuneri privind necesarul de materiale şi reparaţii curente ale aparaturii și echipamentelor din dotare; e) Monitorizează starea funcţonării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile şi asigură serviciile de service și mentenanță în timp util, tuturor utilajelor folosite loa nivelul centrelor sociale precum si ale Directiei; f) Administrează, gestionează şi asigură asistenţa tehnică pentru reţeaua de calculatoare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pentru exploatarea raţionala a echipamentelor informatice; g) Păstrează evidenţa tuturor bunurilor achiziţionate in corelare cu Serviciul Contabilitate, Buget, Finante; h) Efectuează activități de prospectare pe piaţa ofertanţilor de utilaje, echipamente, bunuri, mijloace fixe, etc., în vederea achiziţionării lor; i) Organizează efectuarea studiului pieţei şi asigură constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanţi sau prestatori al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara intenționează să le achiziţioneze; j) Centralizează periodic referatele pentru materiale consumabile de la nivelul centrelor sociale precum si aparatul Directiei şi le prezintă spre aprobare Directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

k) asigură aprovizionarea curenta cu alimente şi produse de întreţinere pentru toate structurile din cadrul instituției; l) Întocmeşte şi ţine evidenţa comenzilor/contractelor pe furnizori şi sedii, ține legatura cu furnizorii și stabilește termenul maxim de livrare; m) Primeşte și centralizează propunerile de necesare de materiale, bunuri, echipamente şi alimente de la toate compartimentele (Servicii, Birouri, Centre) vizate de persoanele desemnate; n) Urmăreşte livrarea în termen a produselor comandate în cantităţile, calitate şi preţul stabilit pe SEAP; o) Verifică situaţia stocurilor din magaziile compartimentelor şi compară cu necesarul solicitat; p) Întocmeste propunerile şi angajamentele cheltuielilor aferente referatelor de necesitate şi întocmeşte comenzi; q) Asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare; r) Răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor s) Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, urmărind efectuarea la timp a reviziilor tehnice, inspecțiilor tehnice periodice (ITP), reparațiilor curente, efectuarea încheierii polițelor de asigurare obligatorie auto (RCA) .

t) In complementar efectueaza activități aferente Programului Operaţional de Ajutorare a persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.)

COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII „SFÂNTUL NICOLAE”

1. Adresa serviciului: str. Platanilor nr.2, Timisoara 2. Date de contact: tel.0256/214.572, [email protected] 3. Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de servicii pentru copii ”Sf. Nicolae”: - Centrul de Zi Sfantul Nicolae - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii 5. Cod serviciu social: - Centrul de Zi Sfantul Nicolae– cod nomenclator 8891CZ-C-II - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii – cod nomenclator 8899 CZ-F-I 6. Standard minim de calitate apicabil: - Centrul de Zi Sfantul Nicolae- Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii – Ordinul Autorităţii Nationale Pentru Protectia Drepturilor Copilului nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde 7. Beneficiarii centrului: 7.1. Centrul de Zi Sfantul Nicolae a) Copii cu varste intre 5 ani si 16 ani aflati in situatie de risc de separare de familia lor b) Copii cu parintii plecati la munca in strainatate c) Copii din familii aflate in situatii de dificultate sau risc de excluziune sociala. 7.2. Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii a) Copii aflati in risc de separare de familiile lor b) Copii din familii aflate in situatii de dificultate sau risc de excluziune sociala. c) Copii aflati in situatia de esec/sau abandon scolar d) Copii si parinti care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emotional, fizic, sexual, neglijenta) e) Parintii biologici, familia extinsa, viitorii parinti sau reprezentantii legali ai acestora care provin in special din categorii de familii care prezinta risc ridicat de separare a copiilor f) Persoane care au fost obligate prin hotarare judecatoreasca sa urmeze un program de consiliere g) Parintii si copii in vederea restabilirii si mentinerii relatiilor personale. 8. Numarul total de posturi: 11(10+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de Zi Sfantul Nicolae – 7 posturi Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii –3 posturi 9.Atributiile generale ale COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU COPII ”SF. NICOLAE” sunt urmatoarele: 9.1. Centrul de Zi Sfantul Nicolae - informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora - educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; - recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc; - sprijin pentru orientarea școlară și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologică a acestora. - sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. - asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri 9.2. Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii - organizarea de programe de educație parentală și grupuri de sprijin parentală pentru formarea şi dezvoltarea competențelor şi abilităţilor parentale, pentru părinți; - consiliere psihologică, în întâlniri individuale și/sau de grup - asistență juridico-administrativă;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- asistență pentru obţinerea prestaţiilor; - acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională; - asistarea mamelor în cadrul maternitatilor şi spitalelor de pediatrie; - asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho-sociale, consilierea premaritalã pentru adolescenţii/tinerii aflaţi la vârsta minimã legalã pentru cãsãtorie - evaluare inițială și detaliată/planificare/reevaluare și monitorizare, - monitorizare postintervenție pe o perioadă de minim 3 luni și elaborare/implementare a planului personalizat de consiliere;

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

1. Adresa serviciului: str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timișoara 2. Date de contact: tel.: 0256-202585, e-mail: [email protected] 3. Actul de înființare si data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017. 4. Cod serviciu social : 8891CZ-C III 5. Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN nr. 25 din 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi 6. Beneficiarii centrului: a) copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani; b) părinții copiilor cu dizabilități și alți aparținători ai copilului cu dizabilități. Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, centrele de zi de recuperare se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de părinți.

7. Numarul total de posturi: 23 (22+1) 8. Atribuțiile generale ale Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitatii „Podul Lung” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: - Reprezentarea furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - Consiliere psihosocială și suport emoțional; - Supraveghere și îngrijire; - Educare și dezvoltare timpurie; - Asistență și recuperare medicală, după caz;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- Diverse terapii de recuperare; - Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă; - Socializare şi petrecere a timpului liber; - Activități de conştientizare şi sensibilizare a populaţiei; - Transportul beneficiarilor de la domiciliu la centru și înapoi; - Asigurarea hranei; b) de informare a beneficiarilor și/sau a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin diverse activităţi de promovare c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a imaginii pozitive ale acestora,

d) de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grup țintă al centrului, prin realizarea de activități diverse de tipul:

- organizarea meselor festive de sărbătorire a zilelor de naștere ale copiilor, cu participarea familiei și aparținătorilor acestora; - organizarea de întălniri cu părinții pe diverse teme de interes al acestora; - organizarea unor evenimente tematice în centru (carnaval, serbări) împreună cu personalități marcante ale comunității; - diverse activități educative și de socializare a copiilor cu dizabilități, realizate în comunitate; e) de asigurare a calităţii serviciilor sociale, prin: - utilizarea instrumentelor standardizate în procesul de acordare a serviciilor; - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; - elaborarea rapoartelor de monitorizare trimestriale a progreselor fiecărui beneficiar.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI

1. Adresa serviciului: str. Simion Barnutiu nr.11, sc. B, Timisoara 2. Date de contact: tel: 0256/205465, 0356/005188, fax: 0256/225306 e - mail: [email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati : - Centrul de Asistență în Comunitate - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal 5. Cod serviciu social : - Centrul de Asistență în Comunitate, cod nomenclator 8899 SC-D-I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal, cod nomenclator 8810 ID IV 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul de Asistență în Comunitate: Ordinul ministrului muncii nr. 2126/2014, Anexa nr. 7 - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal, nu au fost aprobate standarde de calitate pentru acest tip de serviciu 7. Beneficiarii centrului: persoane minore si adulte cu dizabilitati si familiile acestora. 8. Numarul total de posturi: 21 (20+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de Asistență în Comunitate - 10 posturi Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal -10 posturi 9. Atributiile generale ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati sunt următoarele: 9.1. Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal - sprijina persoanele aflate in dificultate pentru mentinerea acestora in comunitate prin promovarea alternativelor de tip familial de protectie a persoanelor cu dizabilitati; - asigura servicii de ingrijire la domiciliul persoanelor incadrate in grad de handicap grav prin angajarea in conditiile legii a unui asistent personal; - asigura instruirea asistentilor personali in problematica specifica a persoanelor cu handicap; - efectueaza plata drepturilor de natura salariala pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap conform legislatiei in vigoare; - monitorizarea şi verificarea activităţii desfăşurate de către asistenţii personali; 9.2. Centrul de Asistență în Comunitate - identifica nevoile sociale individuale si familiale pentru persoanele incadrate in grad de handicap si asigura pentru persoanele incadrate in grad de handicap grav servicii de consiliere sociala și pshiologica; - asigura servicii de informare si consiliere a persoanelor incadrate in grad de handicap/familiei sau reprezentantilor legali ai acestora, cu privire la drepturile si obligatiile specifice; - actioneaza si ia masuri de constientizare si sensibilizare sociala; - evaluarea statusului psiho-social, prin anchetă socială, a persoanelor adulte cu dizabilități; - informare și consiliere privind drepturile sociale și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a persoanelor cu dizabilități; - consiliere psihologică; - facilitarea accesului la alte tipuri de servicii care necesită transport adaptat; - facilitare pentru integrarea pe piața muncii, ocupare în muncă;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

1.Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin, nr. 21, Timișoara; 2.Date de contact: nr. tel: 0256/286487; e-mail: [email protected] ; 3. Actul de înființare și data înfiinșării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4.Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-IV 5.Standarde minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 6; 6.Beneficiarii centrului: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate" sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează: a) persoane diagnosticate cu boala Alzheimer; b) persoane diagnosticate cu boala Parkinson; c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral d) persoane cu hemipareză; e) persoane adulte cu dizabilități; f) familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor; 7.Numarul total de posturi: 13 (12+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane aflate in Dificultate: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: - reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora; - acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale; - dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor; - realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; - elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; - monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelorobținute;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: - prezentarea activităților centrului cabinetelor de medicina familiei aflate în proximitatea centrului; - prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională) ; - organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează (Ziua Internațională Alzheimer, etc); - incheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: - organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; - organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; - promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: - elaborarea și revizuirea permanentă a procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea; - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor; - facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; - respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului; - desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; - intreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; - consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”

1. Adresa serviciului: Str. Calea Sever Bocu nr.44A, Timișoara 2. Date de contact: 0256/490286, [email protected]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” - Centrul de Zi pentru Bătrâni - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu 5. Cod serviciu social : - Centrul de Zi pentru Bătrâni, cod nomenclator 8810 CZ-V-I - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, cod nomenclator 8810 ID-I 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul de Zi pentru Bătrâni: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/05.11.2014, anexa 6; - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 8 7. Beneficiarii centrului: - Centrul de Zi pentru Bătrâni. Beneficiarii serviciului sunt sunt persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială. - Compartimentul de Îngrijire la domiciliu. Beneficiarii serviciului sunt persoane vârstnice cu vârsta peste 65 de ani, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara și persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și se află în risc de excluziune socială 8.Numarul total de posturi: 21 (20+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de Zi pentru Bătrâni -3 Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu -17 9. Atributiile generale ale Centrului de Zi pentru Batrani 9.1. Centrul de Zi pentru bătrâni : Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială: - activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat), - terapii psiho-sociale - activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc - terapii ocupationale - activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat) - activitati artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ), - activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.), - activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc), - activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători, evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

-asigurarea hranei calde ( fara afi preparata la centru) prin servicrea acesteia la ora pranzului Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă - activități de consiliere socială, - activități de informare socială, Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică) - activități de consiliere psihologică - antrenament cognitiv ( grup sau individual) Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică) - activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul din cadrul instituției, 1dată/săptămână Servicii de îndrumare medicală și consultații asigurate de medicul din cadrul instituției, 1dată/săptămână 9.2. Îngrijire la domiciliu: Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor - ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare. - ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Servicii de supraveghere și intervenție de tip tele-asistență și telefonul bătrânului

CENTRUL DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER - CLUBUL PENSIONARILOR

1. Adresa serviciului: B-dul Gen. I. Dragalina, nr. 38-42 2. Date de contact: [email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8810 CZ-V-II, Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) 5. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014; 6. Beneficiarii centrului sunt persoane varstnice cu varsta peste 65 ani care beneficiaza de o pensie de limita de varsta, invaliditate sau anticipata cu domiciliul/resedinta in municipiul Timisoara. 7.Numarul total de posturi: 5 (4+1) 8. Atributiile generale Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială pentru persoane varstnice cu varsta peste 65 ani care beneficiaza de o pensie de limita de varsta, invaliditate sau anticipata: - activitati de socializare si petrecere a timpului liber -jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive , citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV,excursii, vizite, sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri,participare la evenimente culturale,schimburi intergenerationale); -activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat,quilling, etc); - activitati de reintegrare/integrare sociala – consiliere(individuala si/sau de grup) si sprijin emotional pentru depasirea sitiuatiei de izolare sociala. - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - activitati artistice (teatru, dans, audiţii muzicale, pictura, etc ). Activitati de recuperare și reabilitare funcțională prin: - kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică), - ședințe de consiliere individuală și de grup Ativitati/servicii suport – asigurarea unei gustari.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „INOCENȚIU M. KLEIN”

1. Adresa serviciului: str. Inocențiu Klein, nr.29, Timișoara 2. Date de contact: telefon/fax 0256 208715, email: [email protected] 3. Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Coniliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8730 CR-V-I 5. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 1; 6. Beneficiarii centrului: • Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani; • Persoane vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii: - Nu au familie și nici venituri suficiente pentru a-și asigura nevoile individuale; - Au familie dar aceștia nu pot să-i asigure parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea; - Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare; - Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii, - Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare, - Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată, - Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, fiindu-le stabilite gradul de dependență

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

7. Numărul total de posturi: 38 (37+1) 8. Atribuțiile generale ale Centrului pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein” a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti o Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; o Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată; o Îngrijire personală; o Asistență pentru sănătate asistență pentru sănătate; o Recuperare/reabilitare funcțională; o Viață activă și contacte sociale; o Integrare/reintegrare socială; o Asistență în caz de deces; o Pază o Condiţii corespunzătoare de găzduire; o Hrană; o Igienă corporală; o Asistență medicală; o Activităţi de ergoterapie; o Activități de petrecerea timpului liber; o Asistenţă socială; o Asistență psihologică. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi imaginii pozitive a acestora, de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grupul țintă al căminului, d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale acordate;

COMPLEX DE SERVICII „SF. FRANCISC”

1. Adresa serviciului: str. Telegrafului, nr.8, Timisoara 2. Date de contact: tel. 0256- 433645, fax. 0256-203070 email: [email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii „Sf. Francisc”: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost - Cantina Socială 5. Cod serviciu social: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost – 8790 CR-PFA-I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- Cantina Socială - 8899 CPDH-I 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 4 - Cantina Socială – Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/05.11.2014, anexa 9 7. Beneficiarii Complexului de Servicii „Sf. Francisc”: 7.1. Beneficiarii Centrului pentru Persoane Fara Adapost Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul pentru Persoane fără Adăpost din cadrul sunt persoane adulte cu varsta peste 18 ani care se afla în una dintre situațiile de mai jos: - persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire; - persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, traiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință; - orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale. Vor accede la servicii cu prioritate persoane din Timisoara sau judetul Timis

7.2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Cantinei Sociale sunt: - copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; - ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a); - persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; - pensionarii cu venituri reduse; - persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; - invalizii şi bolnavii cronici; - orice persoana care, temporar, nu realizează venituri. 8.Numarul total de posturi: 39 (38+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul pentru Persoane fără Adăpost 25 posturi Cantina Socială- 13 posturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

9. Atributiile generale ale Complexului de Servicii „Sf. Francisc” sunt urmatoarele: 9.1. Centrul pentru Persoane Fara Adapost 1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Găzduire pe perioada determinata: a) maxim 2 ani in cadrul Componentei rezidentiale b) maxim 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul Componentei de urgenta 3. Îngrijire personala: a) igienizare b) deperazitare c) echipare 4. Hrana-3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana 5. Supraveghere 6.Evaluare/reevaluare socio-economica si a relatiilor familiale , in vederea reintegrarii sociale de renumerotat 8. Elaborare plan de interventie individualizat 9. Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate 10.. Consiliere psihologica si suport emotional 11. Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi 12. Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila 13. Consiliere si orientare profesionala 14. Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca 15. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire 16. Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente 17. Activitati de socializare si petrecere a timpului liber 18. (Re)insertie sociala 19. Monitorizare post-interventie. 9.2. Cantina Socială - reprezentarea furnizorului în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico-sociale precare, sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor sociala, prin pregătirea şi asigurarea hranei (prânzul şi cina), în limita alocaţiei de, hrana distribuindu-se o dată pe zi precum si oferirea de informare si consiliere sociala.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

1. Adresa serviciului: Martir Cernăianu, nr. 31 2. Date de contact: e-mail [email protected] 3. Actul de înfiinţare şi data înfiinţării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8899 CZ- PN-V – Servicii de asistenţă comunitară 5. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 10 6. Beneficiarii centrului: persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială: a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse, b) persoane private de libertate, c) persoane cu diferite adicții (consum de alcool și alte substanțe toxice), d) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate, e) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, f) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin, g) persoane care trăiesc în comunități marginalizate, h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate. 7. Numarul total de posturi: 10 (9+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Incluziune Socială - Activități de evaluare /reevaluare psihosocială a nevoilor beneficiarilor aflați în situații de dificultate care se efectuează cu acordul şi implicarea acestora și este realizată de personalul de strictă specialitate. - Identifică persoanele din comunitate aparținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea stabilirii nevoilor și referirea acestora către servicii/compartimente/centre și alte instiuții publice și private; - Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare a planului de intervenţie în funcţie de nevoile identificate ale grupului ţintă - Activitați de informare/consiliere pe piata muncii care sunt oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si constau in principal in: furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV etc. - Activități de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, medierea relatiei cu angajatorul, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională. Toate acestea au rolul de a face legatura intre locurile disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca scop final angajarea unei persoane, asadar, implicit, ocuparea unui loc de munca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- Contribuie la crearea rețelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii integrate în comunitate; - Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizaţiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate și, după caz, referirea la serviciile sociale din comunitate. - Propune și elaborează documentația necesară pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente; - Evaluează condițiile de viață ale persoanelor evacuate din imobilele redobândite de foștii proprietari și/sau a persoanelor care se încadrează pentru a se înscriere pe listele de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale; - Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din grupurile vulnerabile, la solicitarea întreprinderilor de economie socială din comunitate; - Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societăți inclusive în comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă; promovare și consiliere de specialitate contra fraudelor și înșelătoriei persoanelor din grupul vulnerabil. - Realizeaza activitati de evaluare si consiliere psihologica, educatie extracurriculara, facilitatrea accesului la o locuinta, promovarea unui stil de viata sanatos si activ,

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

1. Adresa serviciului: Timisoara 2. Date de contact: [email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-II – Centre de suport pentru situații de urgență/de criză 5. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa 6 - Servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte 6. Beneficiarii centrului: - persoane adulte fara adapost 7. Numarul total de posturi: 6 (5+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de primire in regim de urgenta: - consiliere si informare sociala - consiliere psihologica si suport emotional - evaluare si asistenta medicala primara - informare, evaluare si elaborare Plan de interventie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

- sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila - servicii de igiena personala - igienizare, deparazitare, echipare - acordarea unei mese pe zi - socializare de tip centre de zi si petrecere a timpului liber - distribuire alimente si ajutoare materiale - cazare temporară - alte activități socio-administrative

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 25 Personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara are următoarele responsabilităţi: a) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informațiilor deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi se abține de la orice faptă care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fişa postului; f) Răspunde de buna utilizare și gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosință. Art. 26. Personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament. Art. 27. Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara. Art. 28. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice și sunt obligatorii pentru personalul contractual care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara. Art. 29.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Măsurile de răspundere disciplinară se aplică de către: - Consiliul local a municipiului Timișoara, la propunerea Primarului, în ceea ce privește directorul general - Directorul general pentru personalul din subordine Art. 30. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu. Art. 31. Modificările prezentului regulament se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR DIRECTOR GENERAL,

IMRE FARKAS Jr. RODICA COJAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Nr.3408/12.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statul de funcţii pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. mai sus menționat s-a înființat o nouă structură Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin comasarea instituțiilor publice cu persoanalitate juridică, respectiv Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara, Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantina Socială Timișoara și Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a dus la îndeplinire H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017, activitatea desfășurându-se conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat.

Având în vedere complexitatea și diversitatea activităților intreprinse în cadrul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara motivăm în fapt necesitatea modificării și aprobării organigramei, statului de funcții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, în vederea obtinerii licențelor de funcționare specific fiecărui tip de serviciu conform H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 1.Modificarea denumirilor următoarelor Centre: Centrul de Zi pentru Copii în situație de risc ”Sf. Nicolae”, Centrul Comunitar pentru Persoane cu Handicap, Centrul de Zi pentru Bătrâni ”Constantin și Elena”, Centrul pentru Persoane fără Adăpost ”Sf. Francisc”, în complexe de servicii, deoarece fiecare dintre centrele menționate acordă cel puțin două tipuri de servicii diferite conform H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Propunem evidențierea separată în cadrul Complexului de Servicii a fiecărui tip de serviciu, acest lucru permițând licențierea separată pe fiecare tip de serviciu din cadrul Complexului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

2. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timițoara în sensul introducerii modificărilor enunțate la punctul 1, respectiv introducerii de noi atribuții Compartimentului de Monitorizare Centre de Asistență Socială, precum și Centrului de Incluziune Socială. 3. Aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru toate tipurile de servicii conform H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. 4. Modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socilă a Municipiului Timișoara. 5. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii prin redistribuirea personalui fără a crește numărul total de posturi aprobate în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 6. Acordarea unui spor de 15% pentru activitatea efectuată 24 de ore din 24 de ore în zilele de sâmbătă și duminică, pentru personalul din cadrul Complexului de Servicii ”Sf. Francisc”, Centrului de Primire în Regim de Urgență și Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Inocenți M. Klein”.

2. Alte informatii - nu este cazul

3. Concluzii Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Aviz_juridic.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

Anexă la raportul de specialitate nr. 3412/12.10.2017

la raportul de specialitate privind modificarea de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistenț

regulamentelor de organizare Constatând din examinarea urmatoarelor: Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de organizare Socială a Municipiului Timișoara, precum serviciilor sociale furnizate. Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare

H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

Art.36 alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.b) administraţia publică locală, republicată

Art.137 alin.(3) al Legii nr.53/2003 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/ actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. aprobarea Organigramei, Statului de Func Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum ale serviciilor sociale furnizate. Menționăm că prezentul aviz nu prive aprobarea Organigramei, Statului de Func Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum ale serviciilor sociale furnizate;

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu oblig emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuie documentația din punct de vedere al atribu Legii nr. 215/2001 din partea secretarului. CONSILIER JURIDIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487

3412/12.10.2017

AVIZ privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului

ționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind modificare ții, Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistenț

șoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare

ând în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume: pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor

cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; ), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată și modificată ; rt.137 alin.(3) al Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată și actualizată;

țiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3412/12.10.2017 aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de

șoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare

ăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de

șoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare

ște aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu oblig emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza

al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Cod FO53

ȘOARA

și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului șoara, precum şi aprobarea

și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

privind modificarea și aprobarea ționare ale Direcția de Asistență

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-

din Legea nr.215/2001 privind

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

privind modificarea și ționare ale Direcția de

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare

lui privind modificarea și ționare ale Direcția de

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare

ște aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la ște obligația structurilor competente de a analiza

și nu se substituie avizului acordat conform

Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Organigrama.pdf

CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR.1 LA HCL nr.____________________

DIRECTOR GENERAL

ORGANIGRAMA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

VICEPRIMAR

PRIMARCONSILIUL LOCAL

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL

CE N

TR U

L DE

P RI

M IR

E IN

RE

G IM

D E

U RG

EN ŢĂ

SE RV

IC IU

L S

TR AT

EG II

- PR

O G

RA M

E

SE RV

IC IU

L BE

N EF

IC II

SO CI

AL E

BI RO

U L

RE SU

RS E

U M

AN E

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

"S

F. F

RA N

CI SC

"

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

PE N

TR U

C O

PI I

"S F.

N IC

O LA

E"

CE N

TR U

L DE

RE

CU PE

RA RE

P EN

TR U

CO

PI I C

U D

IZ AB

IL IT

AŢ I

"P O

DU L

LU N

G "

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

PE N

TR U

P ER

SO AN

E AD

U LT

E CU

DI

ZA BI

LI TĂ

ŢI

CE N

TR U

L DE

A SI

ST EN

ŢĂ

ŞI R

EC U

PE RA

RE P

EN TR

U

PE RS

O AN

E AF

LA TE

IN

DI FI

CU LT

AT E

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

PE N

TR U

P ER

SO AN

E VA

RS TN

IC E

" Sf

.A rh

. M

ih ai

l s i G

av ril

"

CE N

TR U

L DE

SO

CI AL

IZ AR

E ŞI

PE

TR EC

ER EA

T IM

PU LU

I LI

BE R

CL U

BU L

PE N

SI O

N AR

IL O

R

CĂ M

IN U

L PE

N TR

U

PE RS

O AN

E VÂ

RS TN

IC E

ÏN O

CE N

ŢI U

M . K

LE IN

"

SE RV

IC IU

L CO

N TA

BI LI

TA TE

BU

G ET

F IN

AN ŢE

SE RV

IC IU

L AC

H IZ

IŢ I

PU BL

IC E

SE RV

IC IU

L AD

M IN

IS TR

AT IV

CE N

TR U

L DE

IN

CL U

ZI U

N E

SO CI

AL A

23 1 22 13 1 12 5 1 4 38 1 37 10 1 9 6 1 5 9 1 8 16 1 15 7 1 6 11 1 9+1 9 1 8 27 1 26

CE N

TR U

L D

E ZI

" SF

.N IC

O LA

E"

CE N

TR U

L D

E CO

N SI

LI ER

E SI

S PR

IJI N

PE

N TR

U P

AR IN

TI S

I C O

PI I

CE N

TR U

L D

E AS

IS TE

N TA

IN

CO M

U N

IT AT

E

CE N

TR U

L ZI

P EN

TR U

B AT

RA N

I

CO M

PA RT

IM EN

TU L

D E

IN G

RI JIR

E LA

D O

M IC

IL IU

CA N

TI N

A SO

CI AL

A

CO M

PA RT

IM EN

T JU

RI DI

C

CO M

PA RT

IM EN

T AU

DI T

IN TE

RN

CO M

PA RT

IM EN

T CO

N TR

O L

IN TE

RN

CO M

PA RT

IM EN

T CO

N SI

LI ER

E CE

TĂ ŢE

N I

CO M

PA RT

IM EN

TU L

RE LA

ŢI A

CU S

O CI

ET AT

EA

CI VI

LA S

I A LT

I A CT

O RI

S O

CI AL

I

CO M

PA RT

IM EN

T M

ED IE

RE S

O CI

AL A

CO M

PA RT

IM EN

T SA

N AT

AT E

SI S

EC U

RI TA

TE IN

M

U N

CA

12 - 12 7 3 10 3 17 13 4 4 3 2+3 5 4 1

CE N

TR U

L DE

P RI

M IR

E IN

RE

G IM

D E

U RG

EN ŢĂ

SE RV

IC IU

L S

TR AT

EG II

-

SE RV

IC IU

L BE

N EF

IC II

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

CO M

PA RT

IM EN

T M

O N

IT O

RI ZA

RE C

EN TR

E DE

A SI

ST EN

TA S

O CI

AL A

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

RE CU

PE RA

RE P

EN TR

U

CO PI

I C U

D IZ

AB IL

IT AŢ

I

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

PE N

TR U

P ER

SO AN

E

CE N

TR U

L DE

A SI

ST EN

ŢĂ

ŞI R

EC U

PE RA

RE P

EN TR

U

PE RS

O AN

E AF

LA TE

IN

CO M

PL EX

D E

SE RV

IC II

PE N

TR U

P ER

SO AN

E VA

RS TN

IC E

" Sf

.A rh

.

PE TR

EC ER

EA T

IM PU

LU I

PE RS

O AN

E VÂ

RS TN

IC E

ÏN O

CE N

SE RV

IC IU

L AC

H IZ

IŢ I

IN CL

U ZI

U N

E SO

CI AL

A

306TOTAL POSTURI DIN CARE functii publice de conducere

functii publice de executie

7 72

1 1

CE N

TR U

L PE

N TR

U

PE RS

O AN

E FA

RA

AD AP

O ST

25

1 1

CO M

PA RT

IM EN

T IN

G RI

JIR E

LA D

O M

IC IL

IU P

RI N

AS

IS TE

N T

PE RS

O N

AL

10

functii publice de executie

pesonal contractual de executie 216 11 72

personal contractual de conducere

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356-416.050 Fax: 0356-416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220.583

e-mail: [email protected]

Nr.3412/12.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare şi

funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statul de funcţii pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. mai sus menționat s-a înființat o nouă structură Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin comasarea instituțiilor publice cu personalitate juridică, respectiv Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara, Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantina Socială Timișoara și Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a dus la îndeplinire H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017, activitatea desfășurându-se conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin H.C.L.M.T. nr.

Având în vedere complexitatea și diversitatea activităților intreprinse în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara motivăm în fapt necesitatea modificării și aprobării organigramei, statului de funcții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, în vederea obtinerii licențelor de funcționare specific fiecărui tip de serviciu conform H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, fără a crește numărul total de posturi, după cum urmează:

1.Modificarea denumirilor următoarelor Centre: Centrul de Zi pentru Copii în situație de risc ”Sf. Nicolae”, Centrul Comunitar pentru Persoane cu Handicap, Centru de Zi pentru Bătrâni ”Constantin și Elena”, Centrul pentru Persoane fără Adăpost ”Sf. Francisc”, în complexe de servicii, deoarece fiecare dintre centrele menționate acordă cel puțin două tipuri de servicii diferite conform H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Propunem evidențierea separată în cadrul Complexului de Servicii a fiecărui tip de serviciu, acest lucru permițând licențierea separată pe fiecare tip de serviciu din cadrul Complexului, conform solicitării Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Propunem ca la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, centrele care acordă servicii sociale pe mai multe tipuri de servicii să fie redenumite conform H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, astfel:

 Complex de servicii pentru copii ”Sf. Nicolae”, număr total de personal 11 (10 execuție și un post de conducere). Acesta va avea în subordine două componente, coordonate de șef centru a cărui timp de lucru și atribuții stabilite prin fișa postului vor face referire la toate serviciile din structura Complexului de Servicii și se va supune spre aprobare Regulamantele de organizare și funcționare pentru fiecare tip de serviciu:

o Centrul de Zi ”Sf. Nicolae” – 7 persoane, tip de serviciu social: centru de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți, cod Nomenclator 8891 CZ-C-II - Regulamentul de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356-416.050 Fax: 0356-416.049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220.583

e-mail: [email protected]

organizare şi funcţionare a serviciului social: centre de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți „Centrul de Zi ”Sf. Nicolae”;

o Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii – 3 persoane, tip serviciu social: centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, cod Nomenclator 8899 CZ- F-I - Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social: centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii”;

 Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități, număr total de personal 21 (20 posturi de execuție și un post de conducere). Acesta va avea în subordine două componente coordonate de șef centru a cărui timp de lucru și atribuții stabilite prin fișa postului vor face referire la toate s