keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 115/19.03.2019 privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciului social furnizat in comunitate Servicii de asistenta comunitara "Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile"

19.03.2019

Hotararea Consiliului Local 115/19.03.2019
privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciului social furnizat in comunitate Servicii de asistenta comunitara "Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 3247/11.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 3246/11.03.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de: 11.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 3246/11.03.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale servicilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului social furnizat in comunitate Servicii de asistenta comunitara "Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile", conform Anexei la prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Nr. înreg.....................

Raport de Specialitate

privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organziare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate Servicii de asistență comunitară “Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile”

Având în vedere :

- HCL 218/ 27/06/2017 privind înființarea Serviciului Social Centrul de Incluziune Socială;

- HCL nr 350/06.07.2018 al Municpiului Timișoara prin care se aprobă Regulamentul de Organziare și Funcționare pentru Centrul de Incluziuen Socială și Relația cu Minoritățile;

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Raportul de evaluare în teren a serviciului Social Servicii de asistență comunitară – „Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, emis de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, cu nr.20/2030 din 21.02.2019 se propune modificarea Anexei nr 10. la HCLMT 350/06.07.2018 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru „Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” prin descrierea tipului de specializare atribuit fiecărui post din Articolele 8, 10 referitoare la personalul de specialitate și auxiliar.

Ca urmare a modificărilor propuse, nu vor fi afectate furnizarea serviciilor sociale și nici standardele de calitate aplicabile, respectiv Anexa 10, la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale O2126/ 05.11.2014.

Având în vedere cele menționate mai sus , motivăm necesitatea modificării și aprobării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului social furnizat în comunitate: Servicii de asistență comunitară “Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile.”

PROPUNEM

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Modificărea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului social furnizat în comunitate: Servicii de asistență comunitară” Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile.”

Director general, Coordonator,

Jr. Rodica Surducan Adriana But

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

Atasament: expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr. 3247/11.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organziare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate Servicii de asistență comunitară “Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile”

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Având în vedere : - HCL 218/27.06.2017 privind înființarea Serviciului Social Centrul de Incluziune Socială; - HCL nr 350/06.07.2018 al Municpiului Timișoara prin care se aprobă Regulamentul de Organziare și Funcționare pentru Centrul de Incluziuen Socială și Relația cu Minoritățile;

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Raportul de evaluare în teren a serviciului Social Servicii de asistență comunitară – „Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, emis de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, cu nr.20/2030 din 21.02.2019 se propune modificarea Anexei nr 10. la HCLMT 350/06.07.2018 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru „Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” prin descrierea tipului de specializare atribuit fiecărui post din Articolele 8, 10 referitoare la personalul de specialitate și auxiliar.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Ca urmare a modificărilor propuse, nu vor fi afectate furnizarea serviciilor sociale și nici standardele de calitate aplicabile, respectiv Anexa 10, la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale O2126/ 05.11.2014.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Având în vedere cele menționate mai sus, motivăm necesitatea modificării și aprobării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului social furnizat în comunitate: Servicii de asistență comunitară “Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile.”

3. Alte informatii - nu este cazul 4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului social furnizat în comunitate: Servicii de asistență comunitară “Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile.”

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL JR. RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

Atasament: Anexa_10.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Anexa nr. 10 la HCLMT nr. ........................

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate: Servicii de asistență comunitară

"Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile„

ARTICOLUL 1 Definiţie Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Servicii de

asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile". Înființarea Centrului de Incluziune Socială a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru aceasta precum si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate pentru aceasta.

Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații și este modificat conform prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile„ este înființat prin modificările aduse de prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Muncicpiului Timișoara prin dezvoltarea serviciilor Centrului de Incluziune Socială.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile", cod serviciu social 8899 CZ-PN-V este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr.003748, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul Regele Carol I, Nr.10, Jud. Timiș.

Sediul social al Servicii de asistență comunitară -Centrului de Incluziune Socială și relația cu minoritățile este situat in Municipiul Timisoara, str. Martir Cernăianu, Nr. 31.

ARTICOLUL 3

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Servicii de asistență comunitară”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" este cel de a asigura furnizarea de servicii comunitare integrate socio-psiho-medicale- educationale si de facilitare a integrării pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate locale cu actorii implicați, în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile, pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții, promovarea incluziunii sociale și relația cu minoritățile din comunitate.

Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, îngrijirea personală, inclusiv cea de lungă durată, acordată persoanelor dependente care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi se poate asigura atât la domiciliu, în centre rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul, cât şi în comunitate. Potrivit Ordinului Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei in vederea implementării serviciilor comunitare integrate în domeniile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale şi a sărăciei, respectiv serviciile sociale, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi obţinerea documentelor de identitate, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în baza protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 şi a strategiilor locale de dezvoltare a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistenţă socială/primărie, inspectoratul şcolar judeţean, direcţia judeţeană de sănătate publică şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială etc.

Potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile acordate în comunitate constau în servicii sociale, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.

Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.

Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului.

Scopul principal al serviciului este atins prin realizarea următoarelor activitati: - Activități de evaluare /reevaluare a nevoilor individuale /a situației de dificultate în care se află beneficiarul;

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

- Activități de informare a comunității/beneficiarilor cu privire la promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - Activități de informare, sprijin și consiliere pentru persoanele ce aparțin minorităților; - Activitati de planificare/monitorizare a planului de intervenție: informare și consiliere socială, consiliere psihologică, educație extracurriculară, facilitarea accesului pe piața muncii, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ, acompaniere în scopul prevenirii și combatere a izolării sociale, procurarea actelor de identitate, colectare, depozitare și distribuire de ajutoare materiale și alimentare.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" sunt: a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse; b) persoane private de libertate; c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate; d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului; e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin; f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate; g) persoane ce aparțin minorităților; h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate.

ARTICOLUL 4- JURIDIC Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de legi speciale:

‐ Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; ‐ Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările

ulterioare; ‐ Ordinului Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în

vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei,

‐ Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

‐ Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

‐ HOTARARE nr. 277 din 21 martie 2002 (*actualizata*)privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

‐ HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

‐ Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune ( va intra în vigoare de 1 FEB 2019 ), etc. ‐ Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată ‐ Legea nr. 487/2002 republicata 2012, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu

tulburări psihice; ‐ Hotărâre Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost

pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

‐ Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (*actualizată*); ‐ Hotărâre nr. 64 din 26 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Metodologiei cu privire

la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; ‐ Ordonanța de Urgență Nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative

privind actele de stare civila și actele de identitate ale cetățenilor români; ‐ HOTĂRÂRE nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

‐ Hotărârea Guvernului nr. 799 /2014 actualizată privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, prin care se acordă ajutoare alimentare persoanelor defavorizate.

‐ Regulamentul nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014. ‐ Hotărârea de Guvern nr.627/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului Nr.

799/2014. ‐ Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 06.septembrie.2006 privind constituirea mecanismului

național pentru promovarea incluziunii sociale în România; ‐ HG nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei

pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020; ‐ Hotărârea de Guvern nr. 669 din 24 mai 2006 privind aprobarea Strategiei naționale de

incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului; ‐ Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa nr.10 ”Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte”.

(3) Serviciul social "Centrul de Incluziune Socială " este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Potrivit prevederilor art. 112 şi 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistenţă

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

socială din subordinea consiliilor judeţene/locale sau din aparatul de specialitate al primarului (compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunelor). SPAS este responsabil de realizarea evaluării iniţiale şi elaborarea planului de intervenţie, precum şi de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenţie care pot fi realizate la nivelul comunităţii.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu

Minoritățile" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social Servicii de asistență comunitară "  Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" sunt următoarele:

a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii. Acesta poate fi încheiat numai în cazul în care se percepe o contribuţie din partea beneficiarului sau în situaţia în care acesta urmează un program de integrare sau reintegrare socială care necesită planificarea activităţilor pe o perioadă determinată de timp.

b) intervenţia integrată; c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie,

fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă; e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în

situaţii de dificultate; f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali,

în vederea prevenirii situaţiilor de risc; g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean, precum şi cu toţi actorii sociali.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune

Socială și Relația cu Minoritățile " sunt persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială cu domiciliul stabil sau reședința in Municipiul Timișoara sau persoane fără acte de identitate, după cum urmează :

a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse; b) persoane private de libertate; c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate; d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului; e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin; f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate; g) persoane ce aparțin minorităților din comunitate;

h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate.

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor: Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o Procedură proprie de

accesare/evaluare/reevaluare a serviciilor sociale, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Pentru a accesa serviciile de informare și consiliere socială, beneficiarii vor prezenta următoarele acte :

‐ acte de stare civilă (dacă le dețin), ‐ cerere de solicitare a acordării serviciului –opțional, ‐ acte medicale , ‐ orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii sociale.

Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezență, cu menționarea acestui aspect.

Pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuiesc corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile acordate în cadrul Servicii de asistență comunitară - Centrului de Incluziune Socială și relația cu minoritățile se ia de la propunerea șefului/coordonatorului de centru cu avizul directorului general adjunct si cu aprobarea directorului general, personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentului specific ” Fișa de evaluare inițială„ de catre personalul de specialitate.

În conformitate cu principiile şi valorile enumerate la art. 5, în special cu principiul participării beneficiarilor (descris la lit.i) a activizării (descris la lit.k) și respectării dreptului la

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

autodeterminare (descris la lit.h), beneficiarii eligibili sunt cei care solicită și cărora li se pot acorda servicii integrate pentru care centrul este licențiat. Contractele de acordare a serviciilor sociale se încheie doar pentru beneficiarii care urmează activitati ce necesită planificare pe o perioadă determinată de timp. Planul de intervenție include în mod obligatoriu elemente de complementaritate și abordare integrată din partea specialistului, potrivit cărora: pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familie, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit cărora:

- măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

- responsabilitatea persoanei și/sau a familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat este primordială.

(3)Condiţii de încetare a serviciilor: Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură operațională privind încetarea

acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Serviciile sociale încetează în următoarele situații: - obiectivul din Planul de intervenţie a fost atins şi nu este nevoie de revizuirea acestuia, - beneficiarul nu se mai prezintă la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz pe o perioadă de 3 luni,

fără a putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.), - beneficiarul renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de intervenție asumat, - comportamentul repetitiv al beneficiarului lezează în plan emoțional și/sau fizic responsabilul de caz,

în pofida transferării cazului la un alt specialist din cadrul centrului,

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, după caz;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se

menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii Activitatile principale ale Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și relația cu

minoritățile sunt: - Activitati de evaluare /reevaluare a nevoilor individale /a situatiei de dificulate in care se afla beneficiarul; - Activitati de informare a comunitatii/ beneficiarilor, de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - Activitati de planificare/monitorizare a planului de interventie: informare si consiliere sociala, consiliere psihologică, educatie extracurriculară, facilitarea accesului la servicii medicale, facilitarea accesului pe piața muncii, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos si activ, acompaniere in scopul prevenirii si combatere a izolării sociale, procurarea actelor de identitate, colectare, depozitare si distribuire de ajutoare materiale si alimentare.

Atribuțiile Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și relația cu minoritățile sunt următoarele: a) Identifică persoanele din comunitate aparținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea stabilirii nevoilor și referirea acestora către servicii/compartimente/centre și alte instituții publice și private; b) Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare a planului de intervenţie în funcţie de nevoile identificate ale grupului ţintă, după cum urmează:

- realizarea activităţilor de informare şi consiliere; - activităţi de promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate; - procurarea actelor de identitate, de stare civilă și înregistrare tardivă realizate prin măsuri de

acompaniere; - evaluarea nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale (pentru stabilirea incapacității de muncă); - realizarea de anchete sociale la solicitarea exclusivă a Casei Județene de Pensii Timiș; - referiri către alte instituții din comunitate, în special către instituții de găzduire; - referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă; - realizare evaluare și anchetă socială la sesizările venite din comunitate ( persoane fizice, instituții) cu

privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice: locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate, sunt grav bolnave, au probleme de conviețuire cu locatarii din imobil; c) Intervine în scopul integrării/reintegrării persoanelor aparținând grupului vulnerabil în funcţie de nevoile identificate;

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

d) Acordă servicii de informare, consiliere si mediere în muncă și colaborează cu serviciul public de ocupare a forței de muncă a persoanelor apte de muncă și cu alți furnizori autorizați pentru furnizarea de servicii de ocupare/formare profesională; e) Contribuie la crearea rețelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii integrate în comunitate; f) Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizaţiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate și, după caz, referirea la serviciile sociale din comunitate. g) Propune și elaborează documentația necesară pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente; h) Evaluează condițiile de viață ale persoanelor evacuate din imobilele redobândite de foștii proprietari și/sau a persoanelor care se încadrează pentru a se înscriere pe listele de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale; i) Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din grupurile vulnerabile, la solicitarea întreprinderilor de economie socială din comunitate; j) Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societăți inclusive în comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă; promovare și consiliere de specialitate contra fraudelor și înșelătoriei persoanelor din grupul vulnerabil. k) Realizează activitati de evaluare si consiliere psihologica, educație extracurriculara, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ; l) Realizează activități de mediere școlară prin sprijinirea participării tuturor copiilor din familii defavorizate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală. m) Realizează activități de mediere sanitară prin mediatori sanitari care au rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi/ minorități si cadrele sanitare, contribuind la creșterea eficacității intervențiilor de sănătate publică.

Principalele funcţii ale serviciului social Servicii de asistență comunitară ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” sunt următoarele: a) Furnizare a serviciilor sociale în comunitate prin următoarele activității: 1. evaluarea iniţială: realizată la prima întâlnire cu beneficiarul de către inspectorul de specialitate, pentru a identifica nevoile individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenţie. În cadrul acestui proces, persoana evaluată primeşte gratuit informații privind drepturile sociale de care poate beneficia, dar și consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea iniţială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborarea planului de servicii comunitare. 2. elaborarea planului de intervenţie: cuprinde măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

3. aplicarea planului de intervenţie: - realizarea unor activităţi de informare şi consiliere; - educaţie extracurriculară în funcție de situația dată; - promovarea unui stil de viața sănătos si activ; - facilitarea accesului la servicii de locuire prin efectuarea anchetelor sociale; - activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - procurarea actelor de identitate și de stare civilă; - evaluare nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale (pentru stabilirea incapacității de muncă); - facilitare acces la diverse servicii medicale (de bază și de specialitate); - facilitare acces la instituții de învățământ (cel puțin învățământ obligatoriu); - realizarea anchetelor sociale a persoanelor care solicită pensionare pe caz de invaliditate la solicitarea Casei de Pensii; - realizare evaluare și anchetă socială la sesizările din comunitate (persoane fizice, instituții) cu privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice: locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au locuință/adăpost, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, sunt încadrați în categoria persoanelor cu diverse dizabilități/invaliditate, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate și nu au unde să locuiască și nici venituri, sunt grav bolnave, au probleme de convețuire cu locatarii din imobil, etc.; 4. consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate asigurate de inspectorii de specialitate (psihologi) licențiați în psihologie. 5. Evaluarea /reevaluarea psihosocială a nevoilor beneficiarilor aflați în situații de dificultate se efectuează cu acordul şi implicarea acestora și este realizată de personalul de specialitate. Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor. Evaluarea/reevaluarea socială este realizată de către inspectorii de specialitate licențiați în asistență socială.

b) Furnizare de servicii de ocupare pe piața muncii prin asigurarea următoarelor activități: Activități de informare/consiliere pe piața muncii sunt oferite persoanelor aflate în cautarea unui loc

de muncă și constă în principal în: furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităților și a încrederii în sine, a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui cv, etc.).

Activități de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, medierea relației cu angajatorul, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională, au rolul de a face legatura între locurile disponibile pe piață și persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă și care au ca scop final angajarea unei persoane, implicit, ocuparea unui loc de muncă. Activitățile principale desfăsurate în acest sens constau

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

în: înscrierea ca solicitant a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, depistarea locurilor de muncă vacante, culegerea de informații despre aceste locuri de muncă, oferirea de informații despre forța de muncă disponibilă, analiza funcțiunilor postului pentru care se dorește angajarea de forță de muncă, stabilirea profilului psiho-profesional al persoanei potrivite pentru ocuparea anumitor poziții în cadrul organizației angajatoare, căutarea (în baza de date proprie, și nu numai) și evaluarea complexă (prin realizarea de interviuri și administrarea unor teste profesionale, psihologice și situaționale) a candidaților și recomandarea persoanelor care se încadrează în profilul psihoprofesional convenit cu angajatorul.

c) Valorificarea potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educativ și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori; 2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass-media și canale IT a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate; 3. elaborarea unei proceduri pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor;

d) Informarea potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile; 2. deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/sau fotografii de informare sau publicitare, postate pe site-ul propriu;

e) Asigurarea calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. elaborarea unor proceduri și chestionare prin care personalul de specialitate să poată măsura gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate și deciziile luate în planificarea, dezvoltarea, administrarea și evaluarea serviciilor sociale acordate; 4. realizarea unor metodologii și elaborarea unor proceduri de lucru unificate cu ale organizațiilor non- guvernamentale care acordă servicii sociale, pentru a defini grupurile țintă și eligibilitatea acestora în vederea accesării tipurilor de servicii sociale de către beneficiari;

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

f) Administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. de coordonare a centrului, prin personal de specialitate, absolvent al învățământului superior; 2. de instruirea continuă a personalului de specialitate privind cunoașterea procedurile utilizate pentru acordarea serviciilor sociale licențiate; 3. de cunoaștere și respectare a prevederilor legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate compartimentului; 4. de încurajare a furnizorului de servicii privind crearea condițiilor necesare implicării active a personalului și a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii activităților și creșterea calității vieții beneficiarilor; 5. încurajarea, pe lângă angajații proprii, angajării cu contracte de voluntariat a voluntarilor, conform legii; 6. revizuirea, ori de cîte ori este necesar, a fișelor de post pentru angajați; 7. evaluarea anuală a personalului angajat, fiind notate gradul de îndeplinire a performanțelor acestora; 8. întocmire de propuneri privind investițiile, achizițiile publice, materialele necesare bunei funcționări a activităților, planului de perfecționare a personalului, bugetul centrului;

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal. (1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară ”Centrul de incluziune Socială și Relația cu

Minoritățile” funcţionează cu un număr total de 13 angajați, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului

Personalul de specialitate este compus din:

a) Sef centru b) Inspector de specialitate IA ( asistent social cu atributii de coordonare) c) 5 Inspector de specialitate ( asistenti sociali) d) 1 Inspector de specialitate ( jurist) e) 1 Psiholog specialist d) Mediator școlar e) Mediator sanitar f) Șofer g) Referent h) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire după cum urmează: personal contractual - 1 șofer si personal din cadrul birourilor/serviciului DAS Juridic-Resurse Umane, Administrativ, Buget-Finanțe-Contabilitate, Achizitii ;

d) voluntari: intre 1-10 persoane implicate ca voluntari . În prezent centru are 1 voluntar cu care a încheiat contract de voluntariat.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile dispune de un birou destinat personalului care coordonează serviciul şi birouri pentru personalul de specialitate, dotate corespunzător (mobilier şi echipamente IT - computer cu acces la internet, telefon fix, echipamente necesare activităţii specialiştilor).

(2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcţie de tipul de intervenţie/activităţi: - activități de informare a beneficiarilor: 30 beneficiari/ specialist/an

- consiliere socială oferită de către inspectorii de specialitate : 10 beneficiari/specialist/an - promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate prin campanii de informare : 10 - procurarea actelor de identitate : 10 beneficiari/specialist/an -  procurarea actelor de stare civilă: 5 beneficiari/specialist/an - înregistrarea tardivă a nașterii realizată prin măsuri de acompaniere:7 beneficiari/specialist/an -evaluarea nevoilor beneficiarilor în vederea obținerii unor drepturi sociale (pentru stabilirea

incapacității de muncă): 10 beneficiari/specialist/an - referiri către alte instituții din comunitate, în special către instituții de găzduire (fișe de referire):10/

specialist - referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă: 5 beneficiari/specialist/an - realizarea evaluării sociale și întocmirea răspunsului la sesizările venite din comunitate (persoane

fizice sau instituții) cu privire la cazuri cu diverse probleme socio-economice (locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate, sunt grav bolnave, au probleme de convețuire cu locatarii din imobil): 20 evaluari/raspunsuri/specialist/an

- activități de monitorizare ale cazurilor a căror obiective prevăzute în planul de intervenție depășeste termenul de trei luni:15/ specialist

- activități de mediere școlară și sanitară oferite de mediatori:30 /mediator - evaluarea socială a persoanelor evacuate sau în curs de evacuare din locuințe, ca urmare a retrocedării

la foștii proprietari : 2 evaluari/specialist/an Capacitatea maximă a Servicii de asistență comunitară -Centrului de Incluziune Socială și relația cu minoritățile este de 772 cazuri / an, fiind stabilită prin decizia Nr.128/ 21.02.2019.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: 1 șef centru, (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile; e) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului; h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz; i) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10 Personalul specialitate şi auxiliar

Personalul de specialitate este compus din: - 1 Sef centru- post vacant

- 1 Inspector de specialitate IA ( asistent social cu atributii de coordonare)- (242203) - 5 inspectori de specialitate ( asistenți sociali) -personal contractual -(242203) - 1 inspector de specilitate ( jurist)- 261103 - 1 psiholog specialist- (263411) - 1 mediator școlar-(235911) - 1 mediator sanitar- (532901 ) - 1 șofer- (832201) - 1 referent -( 411001) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; e) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Scopul principal al posturilor pentru personalul de specialitate, inclusiv al psihologului este cel de furnizare de servicii sociale de asistență comunitară (evaluare, informare și consiliere) de calitate și eficiente, cu

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

profesionalism, etică și integritate morală pentru grupul țintă: persoane adulte aflate în situație de dificultate, cu risc de excluziune și marginalizare socială din comunitate.

ARTICOLUL 11 Finanţarea serviciului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere

asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Director General Jr.Rodica Surducan

Avizat juridic Întocmit, Andrei Ursoiu Adriana But  

 

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N