keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/27.06.2017 privind înfiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aceasta

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 218/27.06.2017
privind înfiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aceasta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 12717 / 23.05.2017- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu numărul 30238 conexat cu 27965,22387,69363 / 2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.41 si 113 din Legea asistentei sociale nr.292/2011 coroborate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a) si alin. 3 lit.b) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înfiintează Directia de Asistenta Sociala a Muncipiului Timisoara- serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Timisoara.

Art. 2: Se aproba Organigrama si Statul de functii pentru Directia de Asistenta Sociala a Muncipiului Timisoara conform Anexelor nr.1 şi 2 - care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: In termen de 60 zile de la adoptarea prezentei hotarari , Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara va elabora si va inainta spre aprobarea Consiliului Local regulamentul de organizare si functionare.

Art. 4: Se desfiintează următoarele institutii publice cu personalitate juridică : Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara , Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei Timisoara, Serviciul pentru Protectia Personelor cu Handicap Timisoara, Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara, Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara.

Art. 5: Personalul din cadrul structurilor prevazute la art.4 va fi preluat in conditiile legii, in termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.

Art. 6: Patrimoniul institutiilor publice ce se desfiinteaza , prevazute la art.4, se preia de catre Directia de Asistenta Sociala a Muncipiului Timisoara pe baza de protocol de predare -preluare, incheiat in termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si serviciile publice desfiintate, sub coordonarea Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, in termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Asistenta Sociala a Muncipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara ;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara ;
- Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei Timisoara ;
- Serviciului pentru Protectia Personelor cu Handicap Timisoara ;
- Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara;
- Caminului pentru Persoane Varstnice Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA  JUDETUL TIMIS  MUNICIPIUL TIMISOARA  PRIMAR         

REFERAT  Privind reorganizarea structurală a activităților de asistență socială în  cadrul   

Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si     aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aceasta 

     

  Autoritățile administratiei publice locale au obligatia de a organiza si de a acorda servicii 

sociale,  precum  si  de  a  planifica  dezvoltarea  acestora,  numai  in  functie  de  nevoile  identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritatile asumate, de resursele disponibile  si  cu  respectarea  celui mai  eficient  raport  cost/beneficiu.  Având  în  vedere  aceste  criterii,  se înființează o structură nouă cu personalitate juridică- Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și sub coordonarea viceprimarului de resort.

Serviciile publice oferite de Directia de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara prin 

noua  structură organizatorică, anexa nr.1  la prezentul  referat, vor  răspunde următoarelor  obiective:   

a) respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;  b) asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale;  c) promovarea celor mai bune practici, a performanţei, precum şi a concurenţei dintre 

furnizori;  d) facilitarea accesului beneficiarilor la servicii sociale de calitate;  e) asigurarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al beneficiarilor;  f) asigurarea gestionării eficiente a fondurilor publice, precum şi a resurselor umane şi 

materiale;  g) respectarea principiului transparenţei privind calitatea serviciilor sociale.  h) echitate  și  coerență  ‐  oportunităţi  egale  şi  remuneraţie  egală  pentru  muncă  de 

valoare egală  i) egalitatea de tratament faţă de salariaţi.    Reorganizarea  structurală  a  serviciilor  și  activităților  de  asistență  socială  se  face  pe 

centre de servicii, astfel:  ‐ Centrul de Zi pentru Copii in Situatie de Risc ,,Sf Nicolae, 1 + 11  posturi contractuale;  ‐ Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati “Podul Lung” cu 1 + 22 posturi 

contractuale;  ‐ Centrul Comunitar pentru Persoane cu Handicap, cu 1 + 20 posturi contractuale;  ‐ Centrul de  Asistenta si Recuperare  pentru Persoane aflate  in Dificultate cu 1 + 14 posturi 

contractual e;  ‐ Centrul de Zi  pentru Batrani ,,Constantin si Elena”, cu 1 + 21 posturi contractuale; 

‐ Centrul de Socializare si Petrece a Timpului Liber ‐ Clubul Pensionarilor ,cu 1 + 3 posturi  contractual e;  

‐ Caminul pentru Persoane Varstnice ” Inocentiu M. Klein”, cu 1 + 37 posturi contractuale;  ‐ Centrul pentru Personae fara Adapost ,,Sf.Francisc”, cu 1 + 38 posturi  contractuale;  ‐ Centrul de Incluziune Sociala cu 10 posturi contractuale;  ‐ Centrul de Primire în Regim de Urgență cu 1+5 posturi contractuale; 

Se infiinteaza Compartimentul Monitorizare Centre de Asistență Socială cu 12 posturi functii  publice, Serviciul Strategii‐ Programe    (1+8 posturi  functii publice) ce va avea  in subordine  Compartimentul  Relatia  cu  Societatea  Civila  (5  posturi  contractuale)  și  Compartiment  Mediere Sociala  (4 posturi contractuale), Serviciul Beneficii Sociale cu 1+15 posturi  functii  publice .   

  Activitatile privind gestiunea resurselor umane, financiar‐contabilitate, buget, audit,  control, achizitii publice, consiliere juridică se vor  asigura întru tot unitar prin următoarele   compartimente: 

‐ Compartiment Juridic – 4 posturi functii publice  ‐ Compartiment Audit Intern – 4 posturi functii publice  ‐ Compartiment Control Intern Managerial ‐3 posturi functii publice  ‐ Compartiment  Consiliere  Cetateni  –  5  posturi  (2  functii  publice  si  3  personal 

contractual)  ‐ Biroul Resurse Umane ‐1+6 posturi functii publice  ‐ Compartiment Sănătate și Securitate in Muncă (1 post – functie publica)  ‐ Serviciul  Contabilitate,  Buget,  Finante  ‐1+9+1  posturi  (1+9  functii  publice  și  1 

personal contractual)  ‐ Serviciul Achizitii Publice ‐1+8 posturi‐ functii publice  ‐ Serviciul Administrativ ‐1+23 posturi personal contractual. 

  Direcția  de  Asistență  Socială  a  municipiului  Timișoara  va  fi  coordonată  de  un 

director  general  și  de  un  director  general  adjunct‐funcționari  publici  de  conducere,  prin  prisma atribuțiilor exercitate. 

  În  conformitate  cu  prevederile  Art.41  si  Art.113  din  Legea  asistentei  sociale 

nr.292/2011, serviciile sociale acordate si administrate de catre autoritatile administratiei  publice  locale  se  infiinteaza  prin  hotararea  Consiliului  Local  si  pot  fi  organizate  ca  structura cu sau fara personalitate juridica, organizate in subordinea Consiliilor Locale ale  municipiilor la nivel de directie, coroborate cu prevederile Legii administratiei publice locale  nr.215/2001 art.61 alin.5, art.63 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) . 

  In  conformitate  cu  prevederile  Art.4  din  Anexa  2  la  HG  nr.1007/2005,  structura 

organizatorica, numarul de posturi din categoriile de personal ale  institutiilor publice de  asistenta sociala se aproba de catre autoritatea administratiei publice locale care asigură  administrarea si finantarea acestora. 

        Potrivit  art.125  din  Legea  nr.292/2011,  personalul  angajat  în  cadrul  serviciilor  sociale,  precum  şi  cel  din  cadrul  serviciilor  publice  de  asistenţă  socială  este  personal  contractual. Prin excepţie,  persoanele cu funcţie de conducere din cadrul serviciilor publice  de asistenţă socială, precum şi personalul cu atribuţii  în realizarea şi elaborarea strategiilor  şi  planurilor  anuale  de  acţiune,  în  colectarea  şi  administrarea  bazelor  de  date,  în  contractarea serviciilor sociale, administrarea resurselor umane şi a activităţilor economico‐ financiare şi de consiliere juridică pot fi încadraţi ca funcţionari publici în condiţiile Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare. 

Odată  cu  înființarea  Direcției  de  Asistență  Socială  a municipiului  Timișoara  se    desființează 

următoarele  instituții  publice  cu  personalitate  juridică  din  domeniul  social  de  subordonare  locală: 

 Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara    Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei Timisoara   Serviciul pentru Protectia Personelor cu Handicap Timisoara   Centrul  Social  de  Urgenta  pentru  Persoane  fara  Adapost  cu  Cantina  Sociala 

Timisoara 

 Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara  Patrimoniul si personalul din cadrul acestor structuri vor fi preluate de Directia de Asistenta  Sociala a municipiului Timisoara  in conditiile legii. Funcționarilor publici din cadrul Direcției  de Asistență Socială Comunitara Timisoara și Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei  Timisoara  li  se  vor  aplica  prevederile  art.99  din  Legea  nr.188/1999  privind  statutul  functionarilor publici. 

    Față  de  cele  de  mai  sus,  în  conformitate  cu  atribuțiile  conferite  de    Legea 

administratiei  publice  locale  nr.215/2001  art.61  alin.5,  art.63  alin.(1)  lit.d),  alin.(5)  lit.a)  ,  propun  infiintarea   Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara‐ serviciu public  cu  persoalitate  juridică  în  subordinea  Consiliului  Local  al  municipiului  Timișoara  și  aprobarea Organigramei si a Statului de Functii  conform anexelor nr.1,2‐ părți integrante  din prezentul referat.   

In  termen  de  60  de  zile  de  la  adoptarea  Hotararii  Consiliului  Local  privind  reorganizarea  Directiei  de  Asistenta  Sociala  a  Municipiului  Timisoara  se  va  aproba  Regulamentul  de Organizare  si  Functionare  a Directia  de Asistenta  Sociala  a Municipiului  Timisoara. 

   

PRIMAR  NICOLAE ROBU 

              Avizat juridic,                                                Sef Serviciu Resurse Umane,  Gabriela Iova             Rodica Aurelian                 

FO 53‐01,ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.-_________ / ______________ APROBAT STAT DE FUNCŢII PRIMAR

Nicolae Robu

Nr.posturi

Nivel studii Cls. Grad A .1 Functii publice de conducere

1 Director general S 1 2 Director general adjunct S 1 3 Sef serviciu S 4 4 Şef birou S 1

Total functii publice de conducere 7 A.2 Functii publice de executie

5 Consilier S I superior 30 6 Consilier S I principal 14 7 Consilier S I asistent 9 8 Consilier S I debutant 0 9 Consilier juridic S I superior 1

10 Consilier juridic S I principal 0 11 Consilier juridic S I asistent 2 12 Consilier juridic S I debutant 1 13 Auditor S I superior 2 14 Auditor S I principal 1 15 Auditor S I asistent 1 16 Referent de specialitate SSD II superior 2 17 Referent M III superior 5 18 Referent M III principal 2 19 Referent M III asistent 2

Total functii publice de executie 72 A . Total functii publice 79 B.1 . Functii personal contractual de conducere

20 Sef serviciu S I 1 21 Sef centru S I 9

Total personal contractual de conducere 10 B.2 . Functii personal contractual executie

22 Inspector de specialitate S IA 14 23 Inspector de specialitate S I 13 24 Inspector de specialitate S II 7 26 Inspector de specialitate S D 0 27 Asistent social S Principal 5 28 Asistent social S Specialist 8 29 Asistent social S Practicant 6 30 Asistent social S Debutant 3 31 Psiholog S Principal 1 32 Psiholog S Specialist 2 33 Psiholog S Practicant 6 34 Fiziokinetoterapeut S Principal 1 35 Fiziokinetoterapeut S 4 36 Logoped S Principal 1 37 Psihopedagog S Principal 1 37 Educator S Principal 2 38 Educator S 9 39 Medic S 3 40 Referent SSD I 1 41 Educator PL 8 42 Asistent medical PL 5 43 Instructor ergoterapie M Principal 6 44 Instructor ergoterapie M 1 45 Animator socio-educativ M Principal 2 46 Animator socio-educativ M 2 47 Maseur M 1 48 Educator M Principal 4 49 Educator M 6 50 Referent M IA 6 51 Referent M I 4 52 Referent M II 3 53 Administrator M I 6 54 Casier M 2 55 Ingrijitor G 17 56 Magaziner 3 57 Sofer I 10 58 Infirmiera 23 59 Spalatoreasa 1 60 Paznic 4 61 Muncitor calificat II 7 62 Muncitor calificat III 4 63 Muncitor calificat IV 3 64 Muncitor necalificat 2

Total personal contractual de executie 217 B Total personal contractual B.1+B.2 227

TOTAL GENERAL 306

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

Nr.crt Denumirea funcţiei Funcţia publică/Post contr

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA