keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

26.11.2019

Hotararea Consiliului Local 579/26.11.2019
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 16749/11.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16749/11.11.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 16749/11.11.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2019 - 28812/12.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi cult din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 29/ 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 27/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3), lit. c) coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica si se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Complexului de servicii pentru copii "Sf. Nicolae": a serviciului social "Centrul de zi "Sf. Nicolae", a serviciului social "Centrul de zi pentru copiii străzii", precum şi a serviciului social "Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii", cuprinse în Anexele nr. 4.1, 4.2 şi 4.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social Servicii de asistenţă comunitară "Centrul de Incluziune Socială şi Relaţia cu Minorităţile" cuprins în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi a serviciului social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin asistent personal", cuprins în Anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoanele Aflate în Dificultate", cuprins în Anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail şi Gavril" a serviciului social: "Centrul de Zi pentru Bătrâni", precum şi a serviciului social "Compartimentul de îngrijire la domiciliu", cuprinse în Anexele nr. 8.1 şi 8.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor", cuprins în Anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare "Căminul pentru Persoane Vârstnice "Inocenţiu M. Klein", cuprins în Anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc" a serviciului social: "Centrul pentru persoane fără adăpost" precum şi a serviciului social: "Cantină Socială", cuprinse în Anexa nr. 11.1 şi 11.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se aprobă acordarea sporurilor privind timpul de lucru efectuat 24 de ore din 24 de ore în zilele de sâmbătă şi duminică în cuantum de 25% şi pentru munca de noapte în cuantum de 25% , în baza programărilor lunare şi a Foilor de Prezenţă Colectivă.

Art. 13: Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/2017.

Art. 14: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 15: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR.1 LA HCL nr.____________________

PRIMAR,           NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL 

CONSILIUL LOCAL

ORGANIGRAMA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

24 1 23 14 1 13 8 1 7 38 1 37 13 1 12 17 1 9 1 8 8 1 7 12 1 11 12 1 6 5 10 1 9 21 1 20 8 1 7

E" IJ IN  

RA N I

IR E 

E  IN  

DI C DI T

Ă  ON G

TA TE

 

EA  

U L TA  

R

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  C O PI I " SF . 

N IC O LA

E"

CE N TR

U L  DE

  RE

CU PE

RA RE

 P EN

TR U  

CO PI I C

U  D IZ AB

IL IT AŢ

I  "P O DU

L  LU

N G "

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  P ER

SO AN

E  AD

U LT E  CU

  DI ZA

BI LI TA

TI

T  N  

1 1 1

R  R IN  

PI II 

O ST

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  P ER

SO AN

E  VA

RS TN

IC E  "S F. AR

H.  

M IH AI L  SI  G AV

RI L"

CE N TR

U L  DE

 S O CI AL

IZ AR

E  ŞI  

PE TR

EC ER

EA  T IM

PU LU

I  LI BE

R  CL U BU

L  PE

N SI O N AR

IL O R

CĂ M IN U L  PE

N TR

U  

PE RS

O AN

E  VÂ

RS TN

IC E 

ÏN O CE

N ŢI U  M

. K LE IN "

SE RV

IC IU L 

CO N TA

BI LI TA

TE  

FI N AN

CI AR

 S I C

FP

SE RV

IC IU L  AC

H IZ IŢ I 

PU BL IC E

SE RV

IC II  DE

 A SI ST EN

ȚĂ  

CO M U N IT AR

Ă  ‐

CE N TR

U L  DE

  IN CL U ZI U N E  SO

CI AL

A  SI  

RE LA

TI A  CU

  M IN O RI TA

TI LE

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  V IC TI M EL E 

VI O LE N TE

I D O M ES TI CE

  SI  A G RE

SO RI

CE N TR

U L  DE

 A SI ST EN

ŢĂ  

ŞI  R EC

U PE

RA RE

 P EN

TR U  

PE RS

O AN

E  AF

LA TE

 IN  

DI FI CU

LT AT

E

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

"S F.  F RA

N CI SC

"

TE  

SE RV

IC IU L 

AD M IN IS TR

AT IV

SE RV

IC II  DE

  M AN

AG EM

EN T  DE

 C AZ

  PE

N TR

U  C O PI L  SI  

FA M IL IE

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

CE N TR

U L  DE

 S U PO

RT  

PE N TR

U  S IT U AȚ

II  DE

  U RG

EN ȚĂ

/C RI ZĂ

SE RV

IC IU L   S TR

AT EG

II  ‐ 

PR O G RA

M E

SE RV

IC IU L  BE

N EF IC II 

SO CI AL

E

SE RV

IC IU L   R ES U RS

E  U M AN

E

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

SE RV

IC IU L  TE H N IC  S I 

AD M IN IS TR

AR EA

  PA

TR IM

O N IU LU

I

11 16

N TA

 

CE N RU

 D E  ZI  "S

F. N IC O LA

E

CE N TR

U L  DE

 C O N SI LI ER

E  SI  S PR

IJ PE

N TR

U  P AR

IN TI  S I C

O PI I

CE N TR

U  D E  ZI  P EN

TR U  B AT

RA

CO M PA

RT IM

EN T  IN G RI JI

LA  D O M IC IL IU

CA N TI N A  SO

CI AL

Ă

CE N TR

U L  DE

 C O N SI LI ER

E  PE

N TR

U  P RE

VE N IR EA

 S I 

CO M BA

TE RE

A  VI O LE N TE I I

FA M IL IE

CO M PA

RT IM

EN T  JU RI D

CO M PA

RT IM

EN T  AU

D

CO M PA

RT IM

EN TU

L  M O N IT O RI ZA

RE /A

N AL

IZ Ă

ST AT

IS TI CA

7 3 5 37 13 9 4 3 2 3 8 1 9 1 2 3 3 1 1 6 1 2 3

390

9 77 14

2 2 290850

8

SC IM

AS IS TE N ȚI  

PE RS

O N AL

I

4 11

CO M PA

RT IM

EN T  RE

LA TI A  CU

 O N

CO M PA

RT IM

EN T  SA

N AT

AT E  SI  S EC

U RI T

IN  M

U N CA

PR EV

EN IR EA

 S EP

AR AR

II  CO

PI LU

LU I D

E  FA

M IL IE

EV AL

U AR

EA  S I M

O N IT O RI ZA

RE CO

PI LU

LU I C

U  D IZ AB

IL IT AT

I

CO M PA

RT IM

EN T 

RE LA

TI I C

U  P U BL IC U

CO M PA

RT IM

EN T  AS

IS TE N T

IN TE G RA

TA  A  A DI CT

IIL O R

CO M PA

RT IM

EN T 

CO N TR

O L  IN TE RN

M AN

AG ER

IA L

CO RP

 C O N TR

O L

SE RV

IC II  LA

 D O M IC IL IU  

DE ST IN AT

E  PE

SO AN

EL O R

AD U LT E  CU

 D IZ AB

IL IT AT

I P R

AS IS TE N T  PE

RS O N AL

25

CE N TR

U  D E  ZI   P

EN TR

U  C O P

ST RA

ZI I

CE N TR

U  P EN

TR U  

PE RS

O AN

E  FA

RA  A DA

PO

M AN

AG EM

EN T  DE

 C AZ

  PE

RS O AN

E  AD

U LT E  CU

  DI ZA

BI LI TA

TI

12

BI RO

U L  BU

G ET

 ‐  FI N AN

T SI  A N G AJ AM

EN TE

  BU

G ET

AR E

personal contractual de executie

functii publice de conducere

functii publice de executie

personal contractual de conducere

TOTAL POSTURI DIN CARE

2

CE N TR

U L  DE

 A SI ST EN

T DE

ST IN AT

  AG

RE SO

RI LO

R

Atasament: Anexa_2.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr.2 la HCLMT nr......................... Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

STAT DE FUNCŢII

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţia publică/Post contractual

Cls. Grad Nr.

posturi A.1. Functii publice de conducere

1 Director general S 1 2 Director general adjunct S 1 3 Şef serviciu S 6 4 Sef birou S 1 Total funcţii publice de conducere 9 A.2 . Functii publice de executie

5 Consilier S I superior 37 6 Consilier S I principal 12 7 Consilier S I asistent 7 8 Consilier juridic S I superior 1 9 Consilier juridic S I principal 1

10 Consilier juridic S I asistent 2 11 Consilier achiziții publice S I superior 3 12 Consilier achiziții publice S I asistent 4 13 Auditor S I superior 3 14 Referent de specialitate SSD II superior 2 15 Referent M III superior 5

Total funcţii publice de execuţie 77 A. Total funcţii publice 86 B.1.Funcții personal contractual de conducere

16 Director general adjunct S II 1 17 Şef Serviciu S I 1 18 Sef Serviciu S 1 19 Șef centru S II 11

Total personal contractual de conducere 14 B.2. Funcţii personal contractual de executie

20 Inspector de specialitate S IA 21 21 Inspector de specialitate S I 16 22 Inspector de specialitate S II 7 23 Inspector de specialitate S debutant 1 24 Consilier juridic S debutant 1 25 Asistent social S principal 1 26 Asistent social S specialist 8 27 Asistent social S practicant 19 28 Asistent social S debutant 6 29 Psiholog S specialist 7

30 Psiholog S practicant 12 31 Kinetoterapeut S principal 3 32 Kinetoterapeut S 4 33 Fiziochinetoterapeut S specialist 1 34 Logoped S principal 2 35 Psihopedagog S principal 1 36 Educator S principal 2 37 Educator S debutant 1 38 Educator S 10 39 Medic S specialist 4 40 Medic dentist S 1 41 Referent SSD I 1 42 Educator PL 8 43 Asistent medical PL principal 2 44 Asistent medical PL 13 45 Instructor de ergoterapie M principal 6 46 Instructor de ergoterapie M 1 47 Animator socio-educativ M 2 48 Educator M principal 6 49 Educator M 11 50 Educator M debutant 4 51 Referent M IA 10 52 Referent M I 4 53 Referent M II 4 54 Administrator M I 6 55 Mediator scolar M 1 56 Casier M 1 57 Ingrijitor la domiciliu M 23 58 Ingrijitor G 14 59 Magaziner 3 60 Sofer I 13 61 Infirmieră G 8 62 Spălătoreasă G 1 63 Paznic 4 64 Muncitor calificat I 1 65 Muncitor calificat II 6 66 Muncitor calificat III 4 67 Muncitor calificat IV 3 68 Muncitor necalificat 2

Total personal contractual de executie 290 B.Total functii contractuale 304 TOTAL GENERAL 390

DIRECTOR GENERAL, JR. SURDUCAN RODICA

Șef Serviciul Resurse Umane, Întocmit, Stoia Laura Alina Stîngu Georgeta Muthi Sorina

Atasament: Anexa_3.pdf

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

A MUNICPIULUI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Anexa nr. 3 la H.C.L.M.T. nr.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICPIULUI TIMIŞOARA

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Anexa nr. 3 la H.C.L.M.T. nr. _____________

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timi HCLMT nr. 218/27.06.2017, cu personalitate juridică, care municipiului Timișoara. Art. 2 Prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în înţelesul prezentului serviciul public de asistență socială cu personalitate juridică, s organigramei, cu respectarea legislației în vigoare. Directia este institutia publica specializata in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale. Art. 3. (1) Misiunea Direcției de Asistență Socială a municipiului Timi prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asisten familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabi nevoie socială. (2) Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direc si acorda beneficii de asistenta sociala derulează proiecte de dezvoltare comunitară comunitate. (3) Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următo a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul l e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiile de asistenţă socială; g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune sprijinirii acestor persoane; h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă ( 4) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale se realizează cu participarea șefilor de centre și sunt urm

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înfiin HCLMT nr. 218/27.06.2017, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al

Prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în înţelesul prezentului regulament, se înţelege ă socială cu personalitate juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit

ției în vigoare. Directia este institutia publica specializata in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

ă Socială a municipiului Timișoara este de a servi interesul comunit prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protec familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati și altor persoane, grupuri sau comunit

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timi si acorda beneficii de asistenta sociala și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici şi strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și colaborează cu organizații ale societății civile și alte entit

(3) Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele: a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi

tre agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare; e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea

contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă

( 4) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale se realizează cu șefilor de centre și sunt următoarele:

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

șoara este serviciul public de interes local, înfiinţat prin funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al

regulament, se înţelege ubordonat şi structurat pe competenţe, potrivit

ției în vigoare. Directia este institutia publica specializata in administrarea

șoara este de a servi interesul comunității ă socială în domeniul protecției copilului,

și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în

ă Socială a municipiului Timișoara administreaza ligibile, elaborează politici şi strategii,

ții civile și alte entități din

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor pregăteşte documentaţia necesară

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor ocal şi le prezintă primarului pentru aprobare;

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit

persoanele îndreptăţite la

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau măsuri adecvate în vederea

contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

( 4) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale se realizează cu

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia - elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; - iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de margin socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; -identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; -realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; -propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; - colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; - monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare; - elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; - elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; - asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; - furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanel persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; - încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii; - sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ul atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; - planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; - colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari; -sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare; - asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; -solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ - primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/institu persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia

planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de margin socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de

ege în procesul de acordare a serviciilor sociale; propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi

de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare; aborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;

elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de inanţarea acestora;

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi

furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de

încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii trează şi acordă servicii sociale;

colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de

sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare; asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai

gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale

ministraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă; primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii

legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia

planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi

existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere

identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de

colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul

aborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de

asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi

or cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de

încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi

sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 terioare, în elaborarea documentaţiei de

planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii

colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de

sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind

ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai

solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale

primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii ţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; - elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asi - realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; - acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune; - recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale; - acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standard Art. 4 (1)În desfășurarea activității sale, Direcția de Asistenț principii: a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau fam nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care p afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilize de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnera socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării icultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de

elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;

realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de

recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale; prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu

respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

ții sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara respect

solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile re necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în

scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral

nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute

espectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie

ntelectual, politic sau economic; abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare

de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care p afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor

eneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;

participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea , la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică

activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate

se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare

nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială,

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

teritorială în vederea identificării icultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de

elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, stenţă socială la care persoana are dreptul;

realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de

recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale; prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu

respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările

șoara respectă următoarele

solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile re necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în

ilia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;

universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute

espectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie

abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor

eneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii

ază toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii

participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea , la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică

activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate

se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare

bile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială,

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală c infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezu k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost beneficiu; l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face prop alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându legitime ale celorlalţi; m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un sin o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; p) complementaritatea şi abordarea inte funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă la economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor serviciilor sociale; r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile ş s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de care se află; t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială ş vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. ( 2) În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în n în principal, următoarele funcţii: a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete social comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilo care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală c infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;

eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost

respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face prop alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele

activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în grării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;

proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;

complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;

concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa

egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de

echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;

dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal a are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

( 2) În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Direcţia îndeplineşte,

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă,

eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor ltat în raport cu efectul proiectat;

eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-

respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele

activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în grării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau

proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea

grată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie

rgă de măsuri şi servicii din domeniul

concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa

egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la i acţiunile de protecţie socială;

confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în

echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru

i serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;

dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal

( 2) În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor evoie socială, Direcţia îndeplineşte,

teritoriale respective, prin evaluarea e, valorificarea potenţialului

comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a

r de marginalizare şi excludere socială în

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consil d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, h) de reprezentare a unităţii administrativ (3) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale: a) asigurarea informării comunităţii; b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii soc sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribu sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. (4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind: a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ furnizori publici ori privaţi; c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL II. FUNCȚIONAREA DIREC

Art. 5. Obiectul de activitate al Direcției de Asistenț legislației care reglementează domeniul asisten activităţi profesionalizate, servicii specializate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marg grupurilor sau comunităţilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie; f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu

e publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile; h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale. (3) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale,

rmătoarele obligaţii principale:

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii soc sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de

, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu rolul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de

prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. (4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci

este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind: a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;

maţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de

c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la

ȚIONAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

ției de Asistență Socială a municipiului Timișoara îl constituie aplicarea reglementează domeniul asistenței sociale și realizarea ansamblului de m

activităţi profesionalizate, servicii specializate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei,

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de

d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea

le are la dispoziţie; f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu

teritoriale, cu reprezentanţii

familiilor, grupurilor vulnerabile;

(3) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale,

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare de 15 zile de la data aprobării acestora;

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de

, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu rolul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de

prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor ţii privind prevenirea torturii şi acordarea de

(4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci

formulare/modele de cereri în format editabil,

teritoriale, acordate de

c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la

ŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI

șoara îl constituie aplicarea ței sociale și realizarea ansamblului de măsuri, programe,

activităţi profesionalizate, servicii specializate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare inalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei,

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

Art. 6. Sediul social al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara este în B sediu atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local Art. 7 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara dispune de cod unic de înregistrare Ministerul Finanţelor Publice, cont bancar propriu, ştampilă şi gestiune proprie. Art. 8. Directorul General al Direcției de Asistenț coordonarea şi controlul serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor specializate din structura entită Art. 9. Conducătorul serviciului public de interes loca corespunzător a atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu legisla dispoziţii şi a sarcinilor ce rezultă din prezentul Regulament. Art. 10. Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii, de către conducătorul serviciului public de interes local, în limita posturilor din organigrama aprobată de către Consiliul Local Timi Art. 11. În problemele de specialitate, Directia de Asistenta Sociala a hotărâri şi dispoziţii însoţite de referate de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare primarului, viceprimarului delegat, respectiv Consiliului Local Timisoara. Art. 12. Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale şi Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. Art. 13. Pe toate actele emise de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara şi sediul social al serviciului public de interes local, precum si Art. 14. Durata de funcţionare a serviciului public de interes local Timișoara este nelimitată.

CAPITOLUL III. FINAN A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.15. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Asisten asigură din bugetul local. (2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. (3) Proiectul de buget întocmit de Direcţia de Asisten Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Art. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Sediul social al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara este în B-dul sediu atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 315/28.07.2017.

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara dispune de cod unic de înregistrare Ministerul Finanţelor Publice, cont bancar propriu, ştampilă şi gestiune proprie.

ției de Asistență Socială a municipiului Timișoara asigur coordonarea şi controlul serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor specializate din structura entită

Conducătorul serviciului public de interes local acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu legislația aplicabilă, decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce rezultă din prezentul Regulament.

a salariaţilor se face în condiţiile legii, de către conducătorul serviciului public de interes local, în limita posturilor din organigrama aprobată de către Consiliul Local Timișoara.

În problemele de specialitate, Directia de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziţii însoţite de referate de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare primarului, viceprimarului delegat, respectiv Consiliului Local Timisoara.

dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale şi Directorul General al Direcţiei de Asistenţă

toate actele emise de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara şi sediul social al serviciului public de interes local, precum si datele de contact.

Durata de funcţionare a serviciului public de interes local – Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului

CAPITOLUL III. FINANȚAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Asistență Socială a municipiului Timi

(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de tat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

(3) Proiectul de buget întocmit de Direcţia de Asistență Socială a municipiului Timișoara se aprob șoara.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Regele Carol I, nr.10, al Municipiului Timişoara nr. 315/28.07.2017.

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara dispune de cod unic de înregistrare eliberat de

șoara asigură conducerea, coordonarea şi controlul serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor specializate din structura entității

l acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod ă, decrete, hotărâri, ordine,

a salariaţilor se face în condiţiile legii, de către conducătorul serviciului public de interes local, în

municipiului Timisoara întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziţii însoţite de referate de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare

dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale şi Directorul General al Direcţiei de Asistenţă

toate actele emise de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara şi sediul social al

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului

Ă SOCIALĂ

ă Socială a municipiului Timișoara se

(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de

șoara se aprobă de catre

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timişoara, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, reprezentata de directorul general, care a Art. 17. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timi de lege, altele decât cele bugetare, cum ar fi cele care provin din dona CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL

A MUNCIPIULUI TIMI Art. 18. (1) Primarul Municipiului Timisoara conduce şi coordoneaza serviciul public de interes local Asistenţă Socială a municipiului Timișoa (2) Primarul poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii conform legii, unuia dintre viceprimari. Art. 19.

(1) Conducerea direcţiei se asigură de director general si directori generali adjuncti . (2)Directorul General al Direcției de Asistenț Local al municipiului Timișoara şi Primarului Municipiului Timi (3)Directorii generali adjuncti ai Direc subordonati Directorului General al Direc

(4)În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul general al Direcţiei de Asisten Timișoara emite dispoziţii.

Art. 20. Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială a volumul, complexitatea şi specificul activită specializate. Art. 21. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal din cadrul a municipiului Timișoara se aprobă, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timi nomenclatorului. Art. 22. Personalul angajat în cadrul serviciilor Direcţiei de Asistenţă Socială a munic compus din funcționari publici și personal contractual. Art.23 (1) Directorul general asigură conducerea curentă a serviciilor sociale Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi este subor cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2)Directorul general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are principale: a) organizează, conduce şi controlează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; b) avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timişoara;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

imarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timişoara, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, reprezentata de directorul general, care are calitatea de ordonator tertiar de credite.

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara îşi va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare, cum ar fi cele care provin din donații și sponsorizări.

CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL ȘI ORGANIZAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚ A MUNCIPIULUI TIMIȘOARA

Primarul Municipiului Timisoara conduce şi coordoneaza serviciul public de interes local șoara.

Primarul poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii conform legii, unuia dintre viceprimari.

Conducerea direcţiei se asigură de director general si directori generali adjuncti . ției de Asistență Socială a municipiului Timișoara - subordonat Consiliului

şi Primarului Municipiului Timișoara. (3)Directorii generali adjuncti ai Direcției de Asistență Socială a municipiului Timi

ral al Direcției de Asistență Socială i revin, directorul general al Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului

Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara cuprinde, în func volumul, complexitatea şi specificul activităților: servicii, birouri, compartimente și centre sociale

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială ă, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timi

Personalul angajat în cadrul serviciilor Direcţiei de Asistenţă Socială a munic ționari publici și personal contractual.

asigură conducerea curentă a serviciilor sociale și auxiliare din structura Direc Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi este subordonat Viceprimarului Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are

organizează, conduce şi controlează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului

avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timişoara;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

imarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timişoara, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara,

şi va putea completa veniturile din orice surse permise

ȘI ORGANIZAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Primarul Municipiului Timisoara conduce şi coordoneaza serviciul public de interes local – Direcţia de

Primarul poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii conform legii, unuia dintre viceprimari.

Conducerea direcţiei se asigură de director general si directori generali adjuncti . subordonat Consiliului

ă Socială a municipiului Timișoara – sunt

ă Socială a Municipiului

șoara cuprinde, în funcţie de ților: servicii, birouri, compartimente și centre sociale

Direcţiei de Asistenţă Socială ă, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu respectarea

Personalul angajat în cadrul serviciilor Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, este

și auxiliare din structura Direcţiei de donat Viceprimarului Municipiului Timişoara delegat

cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara. al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are următoarele atribuţii

organizează, conduce şi controlează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului

avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timişoara;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

c) participă la şedinţele în comisii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale serviciilor din subordine; d) avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara e) aprobă fișele de post ale personalului de conducere din subordine si respectiv numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei, po f) aprobă rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului personal contractual din subordine; g) formulează propuneri de proiecte cu finan h) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; i) îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angaja ordonatorului de credite al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. j) informează primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea curentă a instituţiei. k) exercita atributiile ce revin Directiei in calitate de persoana juridica; l) elaboreaza si supne aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatatirea activitatii; m) elaboreaza proiectele raportelor de activitate , ale rapoartelor privind stadiul implementarii staregiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatirea activitatii; n) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Mu Directiei; o) controleaza activitatea personalului din cadrul directiei; p) aplica sanctiuni disciplinare , in conformitate cu prevederile legale. (3)Directorul general are calitatea de ordonator finanțele publice locale are următoarele responsabilită a) intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei si contul de de incheiere a exercitiului bugetar; b) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita cre c) luarea măsurilor pentru asigurarea integrită instituţiei pe care o conduce; d) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiil asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; e) vegheaza organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de

investiţii publice; f) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; g) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale. h) indeplineste functia de ordonator tertiar de credite; (4)Directorul general are următoarele respon interes local: a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

misii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale serviciilor din subordine;

avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din i, în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului

șele de post ale personalului de conducere din subordine si respectiv numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei, potrivit legii;

aprobă rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului-funcţionari publici şi

formulează propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabila în scopul dezvoltării serviciilor sociale; elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat

nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angaja

ordonatorului de credite al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. informează primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la problemele de rezolvat în

legătură cu activitatea curentă a instituţiei. ributiile ce revin Directiei in calitate de persoana juridica;

elaboreaza si supne aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatatirea activitatii;

aboreaza proiectele raportelor de activitate , ale rapoartelor privind stadiul implementarii staregiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatirea activitatii;

elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara statul de functii al

controleaza activitatea personalului din cadrul directiei; aplica sanctiuni disciplinare , in conformitate cu prevederile legale.

are calitatea de ordonator tertiar de credite și cf. Legii nr.273/2006 privind publice locale are următoarele responsabilități:

intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei si contul de de incheiere a exercitiului bugetar; angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate luarea măsurilor pentru asigurarea integrității bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea

d) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiil patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

e) vegheaza organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de

f) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform

g) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale. h) indeplineste functia de ordonator tertiar de credite;

are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului public de

răspunde de managementul domeniului său de activitate;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

misii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara

avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din i, în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului

șele de post ale personalului de conducere din subordine si respectiv numeste si elibereaza din

funcţionari publici şi

ării serviciilor sociale; elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat și implementat la

îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angajatorului sau

informează primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la problemele de rezolvat în

elaboreaza si supne aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul strategiei de

aboreaza proiectele raportelor de activitate , ale rapoartelor privind stadiul implementarii staregiei de

nicipiului Timisoara statul de functii al

cf. Legii nr.273/2006 privind

intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei si contul de de incheiere a exercitiului bugetar; ditelor bugetare aprobate

ții bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea

d) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare

e) vegheaza organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de

sabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului public de

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

b) conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; c) numeste persoana desemnata pentru coordonarea activitatii controlului intern managerial implementat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. d) răspunde de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă. Art.24 (1) Directorul general adjunct coordonează şi controlează activitatea tuturor serviciilor/centrelor sociale si

raspunde de buna lor functionate. (2) Directorul general adjunct -personal contractul

coordonarea servciilor sociale : -Se asigură de respectarea calității si a standardelor de calitate în domeniul serviciilor sociale in toate centrele aflate in subordonare, monitorizeaza acordarea serviciilor sociale beneficiarilor cu respectarea drepturilor si obligatiilor acestora, acordând prioritate soluţionării nevoilor fiecarei categorii in parte; -Monitorizează permanent serviciile sociale furnizate, în vederea respectării standardelor de calitate păstrării licențelor de funcționare, drept pentru care asigur -Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documenta vederea implementării, monitorizării -Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documenta vederea intocmirii regulamentelor de organizare si funcionare si a procedurilor operationale privind serviciile sociale; -Realizeaza supervizarea sefilor /coordonatorilor de servicii -Stabileste împreună cu șefii de centre un calendar de organizare a evenimentelor socio cadrul centrelor, în funcție de tipul de servicii sociale acordate si le inainteaza spre avizare Directorului general; - Coordoneaza activitatea de planificare îndrumare metodologică, în vederea cre cadrul centrelor;

-Coordoneaza intocmirea de rapoarte de activitate la nivelul centrelor aflate in subordonare ,se asigură de primirea informațiilor necesare elaborării de rapoarte către diverse autorită național, pe care le transmite spre avizare directorului general; (3)Directorul general adjunct- personal contractual Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. (4)Directorul general adjunct – personal contractual de odihna. (5)Raspunde prin delegare de competenta si de alte atributii trasate de directoul general in virtutea legii. ART 25 (1) Directorul general adjunct – functie publica contabilitate buget finante, achizitii publice, (2)Directorul general adjunct- functie publica Socială a Municipiului Timişoara.

(3) Directorul general adjunct -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al institutiei in

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de

numeste persoana desemnata pentru coordonarea activitatii controlului intern managerial implementat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

răspunde de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă.

coordonează şi controlează activitatea tuturor serviciilor/centrelor sociale si

personal contractul are următoarele responsabilităţi, care vizeaza

ții si a standardelor de calitate în domeniul serviciilor sociale in toate centrele aflate in subordonare, monitorizeaza acordarea serviciilor sociale beneficiarilor cu respectarea

estora, acordând prioritate soluţionării nevoilor fiecarei categorii in parte; Monitorizează permanent serviciile sociale furnizate, în vederea respectării standardelor de calitate

țelor de funcționare, drept pentru care asigură suport informațional și logistic; Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documenta

vederea implementării, monitorizării și evaluării sistemului de controlul intern managerial; sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documenta

vederea intocmirii regulamentelor de organizare si funcionare si a procedurilor operationale privind

Realizeaza supervizarea sefilor /coordonatorilor de servicii sociale aflate in subordine șefii de centre un calendar de organizare a evenimentelor socio

ție de tipul de servicii sociale acordate si le inainteaza spre avizare Directorului

doneaza activitatea de planificare și de realizare a activităților de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performaneței personalului care acord

de activitate la nivelul centrelor aflate in subordonare ,se asigură de ării de rapoarte către diverse autorități de la nivel local, județean și

țional, pe care le transmite spre avizare directorului general; personal contractual este subordonat directorului general al Direcţiei de

a Municipiului Timişoara.

personal contractual inlocuieste Directorul general pe perioada concediilor

Raspunde prin delegare de competenta si de alte atributii trasate de directoul general in virtutea legii.

functie publica coordoneaza activitatea serviilor beneficii sociale, e, achizitii publice, administrativ și tehnic.

functie publica este subordonat directorului general al Direcţiei de Asistenţă

(3) Directorul general adjunct – functie publica are următoarele responsabilităţi: asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al institutiei in

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de

numeste persoana desemnata pentru coordonarea activitatii controlului intern managerial implementat

coordonează şi controlează activitatea tuturor serviciilor/centrelor sociale si

are următoarele responsabilităţi, care vizeaza

ții si a standardelor de calitate în domeniul serviciilor sociale in toate centrele aflate in subordonare, monitorizeaza acordarea serviciilor sociale beneficiarilor cu respectarea

estora, acordând prioritate soluţionării nevoilor fiecarei categorii in parte; Monitorizează permanent serviciile sociale furnizate, în vederea respectării standardelor de calitate și a

țional și logistic; Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documentației în

ării sistemului de controlul intern managerial; sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documentației în

vederea intocmirii regulamentelor de organizare si funcionare si a procedurilor operationale privind

sociale aflate in subordine șefii de centre un calendar de organizare a evenimentelor socio-educative în

ție de tipul de servicii sociale acordate si le inainteaza spre avizare Directorului

ților de informare, formare și șterii performaneței personalului care acordă servicii sociale în

de activitate la nivelul centrelor aflate in subordonare ,se asigură de ți de la nivel local, județean și

este subordonat directorului general al Direcţiei de

inlocuieste Directorul general pe perioada concediilor

Raspunde prin delegare de competenta si de alte atributii trasate de directoul general in virtutea legii.

coordoneaza activitatea serviilor beneficii sociale,

este subordonat directorului general al Direcţiei de Asistenţă

următoarele responsabilităţi: asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al institutiei in

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne; -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoni an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al institutiei o cere; -organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiul contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; ; - raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor institutiei fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; - ofera sprijin entitatilor functionale ale institutiei in legatura cu problemele referitoare la activitatea coordonata ; -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciilor/compartimentelor din subordine; -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila, achzitii publica, adminitrative si beneficii sociale; -asigura fluidizarea si eficientizarea modului de lucru intre serviciile aflate in subordine; - raspunde si verifica legalitatea si oportunitatea procedurilor de achzitie publica deulate de institutie; -verifica corelarea dintre programul anual al achzitiilor publice si bugetul aprobat pe capitole bugetare; -coordoneaza activitatatea seviciului beneficii sociale Contabilitate, Financiar și CFP, Serviciului Admin Patrimoniului.

Art. 26 Atribuţiile şi competenţele specifice ale fiecărui /serviciu/birou/compartiment sunt următoarele:

SERVICII DE MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL SI FAMILIE 1. Adresa serviciului: Str.Cornelia Sălceanu nr.17, Timisoara 2. Date de contact: tel.0256.20.205.85, 0356.005.188 email:

3. Actul de înființare si data inființ 4. Organizarea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie

o Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilit o Prevenirea Separării Copilului de Familie o Compartimentul Asisten

5. Legislație aplicabilă: - Legea nr. 272/2004 privind protec

și completările ulterioare; - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare; - Legea nr. 174/2018 privind modificarea

violenței în familie; - Legea nr. 448/2006 privind protec

cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne; piilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei

metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere,

raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al

organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiul contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor

raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor institutiei fata de bugetul statului si terti in spozitiile legale in vigoare;

ofera sprijin entitatilor functionale ale institutiei in legatura cu problemele referitoare la activitatea

raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul mentelor din subordine;

raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si

hzitii publica, adminitrative si beneficii sociale; asigura fluidizarea si eficientizarea modului de lucru intre serviciile aflate in subordine; raspunde si verifica legalitatea si oportunitatea procedurilor de achzitie publica deulate de institutie; erifica corelarea dintre programul anual al achzitiilor publice si bugetul aprobat pe capitole bugetare;

coordoneaza activitatatea seviciului beneficii sociale, serviciului achiziții publice, serviciului și CFP, Serviciului Administrativ și Serviciului Tehnic și Administrarea

Atribuţiile şi competenţele specifice ale fiecărui /serviciu/birou/compartiment sunt următoarele:

DE MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL SI FAMILIE Str.Cornelia Sălceanu nr.17, Timisoara

tel.0256.20.205.85, 0356.005.188 email: [email protected] [email protected]

țare si data inființării: serviciul se infiinteaza prin prezenta hotararea CLT Organizarea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie

și Montorizarea Copilului cu Dizabilități Prevenirea Separării Copilului de Familie Compartimentul Asistență Integrată a Adicțiilor

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicat

ței sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea șicombaterea

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat ulterioare;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne; piilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei

metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere,

ului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al

organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar- contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor

raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor institutiei fata de bugetul statului si terti in

ofera sprijin entitatilor functionale ale institutiei in legatura cu problemele referitoare la activitatea

raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul

raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si

asigura fluidizarea si eficientizarea modului de lucru intre serviciile aflate in subordine; raspunde si verifica legalitatea si oportunitatea procedurilor de achzitie publica deulate de institutie; erifica corelarea dintre programul anual al achzitiilor publice si bugetul aprobat pe capitole bugetare;

ții publice, serviciului și Serviciului Tehnic și Administrarea

Atribuţiile şi competenţele specifice ale fiecărui /serviciu/birou/compartiment sunt următoarele:

DE MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL SI FAMILIE

[email protected] respectiv

serviciul se infiinteaza prin prezenta hotararea CLT

ția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările

și completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea șicombaterea

ția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- LEGE nr.119 /6 octombrie 1996cu privire la actele de stare civilă - Legea 143/2000 privind combaterea traficului - Ordinul secretarului de stat al Autorită

pentru aprobarea standardelor minime privind managementul de caz în domeniul protec copilului;

- Ordinul secretarului de stat al Autorită pentru aprobarea Normelor meto metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protec

- Ordinul secretarului de stat al Autorită pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direc socială și protecția copilului și serviciile publice de asistenț socială, în domeniul protecției drepturilor copilului;

- Ordinul 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate

- Ordinul1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evalu în vederea încadrării copiilor cu dizabilită copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilit dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

- Ordin nr.27/03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor;

- Ordin al Ministerului Muncii nr. 1733/2015 de aprobare a Procedurii de stabilire lunară plasament;

- Ordinul nr. 3392/2017 pentru stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor sociale de sprijin material pentru studen frecvență;

- Ordinul ministrului muncii, familie, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.29/3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile soci pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinat persoanelor adulte - Anexa nr.7

- HG nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerin școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

- HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protec

- Hotărârea Guvenului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violenț și a Metodologiei de intervenție multidiscipli în situații de risc de exploatare prin munc români migranți victime ale altor forme de violenț

- Hotărârea Guvenului nr.797/2018 funcționare ale Direcției generale de asis și completările ulterioare;

- HG nr. 860/28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

cu privire la actele de stare civilă Legea 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. pentru aprobarea standardelor minime privind managementul de caz în domeniul protec

Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție; Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 95/2006

etodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenț și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/ persoane cu atribu

ției drepturilor copilului; 9/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt

lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea

în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a țe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilit

țe educaționale speciale; Ordin nr.27/03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile

Ordin al Ministerului Muncii nr. 1733/2015 de aprobare a Procedurii de stabilire

Ordinul nr. 3392/2017 pentru stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor sociale denți și cursanții din învățământul superior de stat, învătământ cu

Ordinul ministrului muncii, familie, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.29/3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinat

HG nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale s ământ preuniversitar;

HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violenț

și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituționala privind copiii exploatați și aflați ții de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum

ți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state; 797/2018 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare

ționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată,

HG nr. 860/28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ții Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor

ții Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286/2006 dologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor

ții Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 95/2006 țiile generale de asistență

ă socială/ persoane cu atribuții de asistență

9/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate

area și intervenția integrată școlare și profesionale a

și reabilitării copiilor cu

Ordin nr.27/03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile

Ordin al Ministerului Muncii nr. 1733/2015 de aprobare a Procedurii de stabilire și plată alocație

Ordinul nr. 3392/2017 pentru stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor sociale și altor forme ământul superior de stat, învătământ cu

Ordinul ministrului muncii, familie, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.29/3 ianuarie 2019 ale acordate în comunitate și

pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinat

țe educaționale speciale

HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de ția și promovarea drepturilor copilului;

cadru privind prevenirea și intervenția și de violență în familie

și interinstituționala privind copiii exploatați și aflați ă, copii victime ale traficului de persoane, precum și copiii

cadru de organizare și , republicată, cu modificarile

HG nr. 860/28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. ilicit de droguri, cu modificările şi

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Hotarerea691/ 2015 cu privire la apobarea procedurilor de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parintiplecati la munca in strainatatesia serviciilor decareacestia precum si pentru aprobarea metodologiei de lucru dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea;

- Hotărârea Guvernuluinr.1103/10 decembrie 201 pentru aprobarea metodologiei privind reaizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor șiprofesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în sit sanitare;

- Hotărârea Guvernului nr.75/4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activită remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar

6. Beneficiarii servicului: 6.1.Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilit

- copii cu dizabilități cu domiciliul sau reședinț acestora;

6.2. Prevenirea Separării Copilului de Familie - copiii aflatiîn risc de separare de părinti; - copiii, beneficiari ai serviciilor sociale finan - copiii care au avut o măsură de protec - copiii ai căror căror drepturi sunt încălcate; - copiii predispuși abandonului școl - copiii aflatiîn situație de risc de abuz, neglijaresau exploatare; - copiii ai carorpărinti sunt pleca - copiii care se confruntă cu situa - copiii care desfășoară activită

modeling; - adolescente si femei predispuse abandonului copilului - membrii comunității timișorene 6.3.Compartimentul Asistență Integr - persoane adolescente și tineri cu diferite adic - adulţi cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substan - familiile adolescenţilor/tinerilor

7. Numarul total de posturi: 28 (27+1) din care 1 sef serviciu care va asigura conducerea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie :

 Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilit contractual;

 Prevenirea Separării Copilului de Familie: 10 posturi , 9 func  Compartiment Asistență Integrată a Adic 8. Atributiile generale ale SERVICIILOR MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPI

FAMILIE sunt urmatoarele: 8.1.Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Hotarerea691/ 2015 cu privire la apobarea procedurilor de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parintiplecati la munca in strainatatesia serviciilor decareacestia precum si pentru aprobarea metodologiei de lucru dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor

Guvernuluinr.1103/10 decembrie 201 pentru aprobarea metodologiei privind reaizarea ților administrației publice locale, instituțiilor șiprofesioniștilor implicați în

și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsi

Hotărârea Guvernului nr.75/4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activită remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și modeling

și Montorizarea Copilului cu Dizabilități ți cu domiciliul sau reședință în Municipiul Timișoara precum și familiile

Prevenirea Separării Copilului de Familie copiii aflatiîn risc de separare de părinti; copiii, beneficiari ai serviciilor sociale finanțate de către Consiliul Local,; copiii care au avut o măsură de protecție specialăși ulterior au fost reintegrați în familie; copiii ai căror căror drepturi sunt încălcate;

și abandonului școlar sau care se confruntă cu probleme de absenteism; ție de risc de abuz, neglijaresau exploatare;

copiii ai carorpărinti sunt plecați la muncă în străinătate; copiii care se confruntă cu situații de violență în familie;

ă activități remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de

adolescente si femei predispuse abandonului copilului și a apariției sarcinilor nedorite; ții timișorene

ă Integrată a Adicțiilor și tineri cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanțe toxice;

adulţi cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanțe toxice; familiile adolescenţilor/tinerilor și persoanelor cu diferite adicţii;

28 (27+1) din care 1 sef serviciu care va asigura conducerea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie :

și Montorizarea Copilului cu Dizabilități: 9 posturi, din care 8 funcții publice și 1 personal

Prevenirea Separării Copilului de Familie: 10 posturi , 9 funcții publice si 1 personal contractual; ă Integrată a Adicțiilor: 8 posturi , personal contractual

Atributiile generale ale SERVICIILOR MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPI

și Montorizarea Copilului cu Dizabilități

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Hotarerea691/ 2015 cu privire la apobarea procedurilor de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parintiplecati la munca in strainatatesia serviciilor decareacestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea metodologiei de lucru dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor

Guvernuluinr.1103/10 decembrie 201 pentru aprobarea metodologiei privind reaizarea ților administrației publice locale, instituțiilor șiprofesioniștilor implicați în

ărăsire sau părăsiți în unități

Hotărârea Guvernului nr.75/4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități

șoara precum și familiile

și ulterior au fost reintegrați în familie;

ar sau care se confruntă cu probleme de absenteism;

ți remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de

și a apariției sarcinilor nedorite;

țe toxice;

28 (27+1) din care 1 sef serviciu care va asigura conducerea Serviciilor de

ții publice și 1 personal

ții publice si 1 personal contractual;

Atributiile generale ale SERVICIILOR MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ȘI

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Evaluarea inițială a copiilor cu dizabilită evaluare inițială, informarea obligatorie a părin urgență;

- Evaluarea socială a copiilor cu dizabilită factorii de mediu, evaluarea riscurilor;

- Informare și sprijin acordat părinţilor cu privire la modal grad de handicap/orientare şcolară, a drepturilor, facilită

- Sprijinirea părinților pentru înscriere la medicul de familie; - Programarea copiilor din familii cu venituri insuficiente

cu Dizabilităţi sau Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolarăşi profesională din cadrul DGASPC Timiş;

- Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz;

- Sprijinirea părinţilor cu privire la identificarea serviciilor de recuperare - Colaborarea cu managerul de caz din cadrul Se

din cadrul DGASPC Timiș; - Notificarea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilită

atunci când familia își schimbă domiciliul în alt jude - Notificarea managerului de caz în situa

încadrării în grad de handicap înainte cu 60 de zile de la data de expirarea a termenului de valabilitate a certificatului emis anterior şi transmiterea către managerul de caz evaluarea complexă a Raportului de monitorizare a copilului şi familiei;

8.2.Prevenirea Separării Copilului de Familie

- Monitorizeaza si analizeaza situatia respectare a drepturilor copiilor, asigurând relevante;

- Realizează activitatea de prevenire a separăriicopilului de familia - Identifică și evalueaza situațiile care

separării copilului de familia sa; - Întocmește și implementează planul de servicii conform Legii nr. 272/2004; - Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii în intretinere asupra drepturilor si obligatiilor

acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; - Asigură si urmăresc aplicarea masurilor de prevenire si combate

de prevenire și combatere a violentei domestice, precum si a comportamentului delincvent; - Vizitează periodicla domiciliu, familiile

modul de utilizare a prestatiilor, - Înainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala,

in conditiile legii; - Urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi

indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ă a copiilor cu dizabilități şi/sau CES la prima încadrare: realizarea raportului de ă, informarea obligatorie a părinților cu privire la drepturi și identificarea situațiilor de

Evaluarea socială a copiilor cu dizabilități şi/sau CES, documentată în ancheta socială factorii de mediu, evaluarea riscurilor;

ărinţilor cu privire la modalitatea obţinerii certificatului de încadrare în grad de handicap/orientare şcolară, a drepturilor, facilităților și a serviciilor;

ților pentru înscriere la medicul de familie; Programarea copiilor din familii cu venituri insuficiente la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi sau Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolarăşi profesională din cadrul DGASPC

Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum ctuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de

Sprijinirea părinţilor cu privire la identificarea serviciilor de recuperare-abilitare/reabilitare; Colaborarea cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilită

Notificarea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul DGASPC Timi ă domiciliul în alt județ si DASMT are cunostinta de acesta situatie;

Notificarea managerului de caz în situația în care se impune reevaluarea complex încadrării în grad de handicap înainte cu 60 de zile de la data de expirarea a termenului de valabilitate

terior şi transmiterea către managerul de caz evaluarea complexă a Raportului de monitorizare a copilului şi familiei;

Prevenirea Separării Copilului de Familie situatia copiilor de pe raza municipiului Timișoara precum si

copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor

activitatea de prevenire a separăriicopilului de familia sa; țiile care impune acordarea de servicii si/sau presta sa;

ă planul de servicii conform Legii nr. 272/2004; Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii în intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; Asigură si urmăresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool

și combatere a violentei domestice, precum si a comportamentului delincvent; Vizitează periodicla domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii si prestatii si urmaresc

Înainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala,

dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

şi/sau CES la prima încadrare: realizarea raportului de și identificarea situațiilor de

şi/sau CES, documentată în ancheta socială și anexa cu

itatea obţinerii certificatului de încadrare în

la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi sau Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolarăşi profesională din cadrul DGASPC

Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum și ctuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de

abilitare/reabilitare; rviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

ți din cadrul DGASPC Timiş, cunostinta de acesta situatie;

ția în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrării în grad de handicap înainte cu 60 de zile de la data de expirarea a termenului de valabilitate

terior şi transmiterea către managerul de caz evaluarea complexă a Raportului

șoara precum si modul de datelor si informatiilor

prestații pentru prevenirea

Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii în intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

re a consumului de alcool și droguri, și combatere a violentei domestice, precum si a comportamentului delincvent;

ă de servicii si prestatii si urmaresc

Înainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala,

dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Colaboreaza cu directia generala de asistentasociala copiluluisi transmit acesteia toate

- Acordă sprijin și acompaniere în demersurile pentru înregistrarea tardiv - Realizează anchete sociale la solicitarea Instan

drepturilor copilului. - Avizează Planurile de servicii realizate de către ONG

Legea 272/2004, subvenționați de c implementarea acestora;

- Realizează baza de date cu copii care desfă sportiv, publicitar şi de modeling , al căror domiciliul se află pe raza Municipiului Timi

- Centralizeaza informatiile cu privire la copiii plecati - Realizeaza activitatea de identitificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de

ingrijireaparintesca pe perioada in care parintii sunt plecati in strainatate 10.3. Compartimentul Asistență Integrată a Adic acordateînsistemintegrat cu alteservicii de interes general din comunitatepentrupersoanetoxico diferiteadicții: droguri, alcool, altesubstanțetoxice precum

a) informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială: violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţăş.a., precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrări categoriilor de persoane defavorizate;

b) consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate c) consiliere socială, oferită prin responsabilul de caz d) acordarea serviciilor medicale de bază,prin asistent medical,

care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri;

e) educaţieextracurriculară: educaţie pentru sănătate transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru preveni şi combaterea comportamentelor anti

f) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ în vederea şimenţinereamotivaţiei: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilorşi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;

g) îndrumare/informare și după caz acompaniere în scopul prevenirii ş sociale,activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru grupul

h) alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, campanii de informare, educare conștientizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate;

i) promoveareaimplicarii voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire; j) colaborarea cu diverse instituţiişiautorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

generala de asistentasociala si protectia copilului in domeniul toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;

și acompaniere în demersurile pentru înregistrarea tardivă a nașterii copilului; Realizează anchete sociale la solicitarea Instanței judecătorești privind protecția și promovarea

vizează Planurile de servicii realizate de către ONG-urile care desfășoară activită ționați de către Consiliul Local pe baza Legii 34/1998și monitorizeaz

copii care desfășoară activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling , al căror domiciliul se află pe raza Municipiului Timi

informatiile cu privire la copiii plecati in strainatate si le comunica DGASPC; Realizeaza activitatea de identitificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintesca pe perioada in care parintii sunt plecati in strainatate

Integrată a Adicțiilorfurnizeazăserviciisociale de tip centre de zi, acordateînsistemintegrat cu alteservicii de interes general din comunitatepentrupersoanetoxico

ții: droguri, alcool, altesubstanțetoxice precum şifamiliiloracestora, după cum urmează: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care

pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială: violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţăş.a., precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale a categoriilor de persoane defavorizate; consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitateoferite prin personalul de specialitate; consiliere socială, oferită prin responsabilul de caz - asistent social;

rea serviciilor medicale de bază,prin asistent medical,care colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi

educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru preveni şi combaterea comportamentelor anti-sociale; promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ în vederea prevenirea recăderii în consum

facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilorşi/sau ii la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau

facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.; ă caz acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării

activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru grupul țintă; alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, campanii de informare, educare

a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală,

oveareaimplicarii voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire; colaborarea cu diverse instituţiişiautorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

copilului in domeniul protectiei domeniu;

șterii copilului; ști privind protecția și promovarea

ă activități în conformitate cu și monitorizează

ți remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling , al căror domiciliul se află pe raza Municipiului Timișoara;

in strainatate si le comunica DGASPC; Realizeaza activitatea de identitificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de

furnizeazăserviciisociale de tip centre de zi, acordateînsistemintegrat cu alteservicii de interes general din comunitatepentrupersoanetoxico-dependente cu

tora, după cum urmează: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care

pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială: violenţa în familie, traficul de persoane, i/reintegrării sociale a

prin personalul de specialitate;

care colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi

, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea

prevenirea recăderii în consum facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilorşi/sau

ii la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;

i combaterii izolării

alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizareşi respectarea drepturilor sociale şi

promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, campanii de informare, educare și a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală,

oveareaimplicarii voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire; colaborarea cu diverse instituţiişiautorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME 1. Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin, nr.21, Timisoara 2.Date de contact: tel.0356/416.050, fax. 0356/416.049, tel mobi 0040724296458, [email protected] 3.Actul de înființare si data inființării 27.06.2017 Serviciului strategii programe este format din 9 posturi: functii publice serviciu are in subordine doua compartimente :

- Compartiment Relatia cu ONG - Compartimentul Monitorizare/ Analiza Statistica

4. Numar total de posturi: 17 posturi ( 12 functii publice si 5 posturi contractuale) 5. Atributii serviciu strategii programe: Acest serviciu, are următoarele atribuţii şi competenţe în dom colaborării cu organizaţiile neguvernamentale si cu autorităţile adminsitraţiei publice locale, aşa cum sunt ele descrise mai jos: În domeniul elaborării de strategii, proiecte se  Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/înfiinţării de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate;

- Identifică fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; - Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; - Elaborează cererea de finanţare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri; - Înaintează documentaţia forurilor comp - Implementează proiectele pentru care s - Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s - Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare;

 Elaboreaza actualizeaza stategia cu cel putin cel puţin următoarele informaţii:

- caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ - nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii; - indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la

naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.; - tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc so

numărului de beneficiari; - tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia

alegerii acestora.  Evaluează nevoile sociale la nivelul municipiului şi propune soluţii pentr identificate;

- Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte măsurile necesare pentru soluţionarea acestora;

- Cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei soc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME Plavosin, nr.21, Timisoara

: tel.0356/416.050, fax. 0356/416.049, tel mobi 0040724296458,

ării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

Serviciului strategii programe este format din 9 posturi: functii publice- 8 functii de executie si 1 sef serviciu are in subordine doua compartimente :

Compartiment Relatia cu ONG – 6 posturi: 3 functii publice si 3 postruri contractuale; Compartimentul Monitorizare/ Analiza Statistica- 2 posturi contractuale

Numar total de posturi: 17 posturi ( 12 functii publice si 5 posturi contractuale) Atributii serviciu strategii programe:

următoarele atribuţii şi competenţe în domeniile elaborării de strategii, proiecte şi al colaborării cu organizaţiile neguvernamentale si cu autorităţile adminsitraţiei publice locale, aşa cum sunt ele

În domeniul elaborării de strategii, proiecte se : accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/înfiinţării de noi servicii

destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate;

ambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; Elaborează cererea de finanţare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri; Înaintează documentaţia forurilor competente; Implementează proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este partener; Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare; Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare;

Elaboreaza actualizeaza stategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timisoara , cu cel putin cel puţin următoarele informaţii:

caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale; nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii; indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.; tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea

tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia

Evaluează nevoile sociale la nivelul municipiului şi propune soluţii pentru rezolvarea problemelor

Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte măsurile necesare pentru soluţionarea acestora; Cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei soc

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

: tel.0356/416.050, fax. 0356/416.049, tel mobi 0040724296458,

: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

8 functii de executie si 1 sef

6 posturi: 3 functii publice si 3 postruri contractuale; 2 posturi contractuale

eniile elaborării de strategii, proiecte şi al colaborării cu organizaţiile neguvernamentale si cu autorităţile adminsitraţiei publice locale, aşa cum sunt ele

accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/înfiinţării de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor

ambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; Elaborează cererea de finanţare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri;

a obţinut finanţare şi în care este partener; a obţinut finanţare;

de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timisoara ,

indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la

cial etc., precum şi estimarea

tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia

u rezolvarea problemelor

Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte măsurile

Cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei sociale

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Colectează, prelucrează și administreaz publici și privați și serviciile administrate de aceștia la nivelul municipiului Timișoara;

 Elaborează/actualizeaza strategia la nivelul municipiului a persoanei adulte aflate în dificultate;

- studiază strategiile din domeniu precum şi cele conexe, stabileşte obiectivele şi indicatorii de realizare;

- propune spre aprobare/modificare Strategia municipiului Timi sociale;

- colaborează cu autoritățile adminsitrației publice locale, instituții relevante în domeniul sociale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și implementarea strategiei

- Coordonează implementarea strate Timisoara;

- Realizează, în colaborare cu factorii implica municipiului Timisoara;

- Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează  Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.;

- culege informaţii necesare pentru realizarea materialelor - întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse

teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.  Organizează diverse activităţi de promovare în comunitate a domeniului său de activitate;

- culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale

- organizează activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale (propune contactează colaboratorii, par realizare a acestuia)

- studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în funcţie de eveniment - organizează diverse campanii de promovare în comunitate a domeniului a

 Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale institu persoanei adulte aflate în dificultate;  Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desf

sociale, în următoarele aspecte: - informează periodic ONG

dezvoltării serviciilor sociale - oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în domeniul

asistenței sociale - informează ONG-urile cu privire la existenţa unor surse de finanţate nerambursabile în

domeniul social coordonand si monitorizand modul de atribuire si utilizare a banului public de catre acestea

- oferă sprijin metodologic pentru diversificar local

- organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la bunele practici în asistenţa socială, dezvoltarea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii și privați și serviciile administrate de aceștia la nivelul municipiului Timișoara;

Elaborează/actualizeaza strategia la nivelul municipiului Timisoara în domeniul protecţiei copilului şi

studiază strategiile din domeniu precum şi cele conexe, stabileşte obiectivele şi indicatorii de

propune spre aprobare/modificare Strategia municipiului Timișoara de dezvoltare a serviciilor

țile adminsitrației publice locale, instituții relevante în domeniul sociale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și implementarea strategiei Coordonează implementarea strategiei în domeniul asistenţei sociale la nivelul municipiului

Realizează, în colaborare cu factorii implicați, planurile anuale de implementare ale strategiei

Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activităţile anuale; Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce

urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.; culege informaţii necesare pentru realizarea materialelor întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.

Organizează diverse activităţi de promovare în comunitate a domeniului său de activitate; culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale organizează activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale (propune contactează colaboratorii, parteneri și participanții, propune programul de derulare și modul de

studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în funcţie de eveniment organizează diverse campanii de promovare în comunitate a domeniului a

Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale instituției, în domeniul protec

țiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asist

informează periodic ONG-urile despre orice modificări legislative sau noutăţi în domeniul dezvoltării serviciilor sociale oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în domeniul

urile cu privire la existenţa unor surse de finanţate nerambursabile în domeniul social coordonand si monitorizand modul de atribuire si utilizare a banului public de

oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale la nivel

organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la bunele practici în asistenţa socială, dezvoltarea și finanțarea serviciilor sociale

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și informațiile privind beneficiarii, furnizorii și privați și serviciile administrate de aceștia la nivelul municipiului Timișoara;

Timisoara în domeniul protecţiei copilului şi

studiază strategiile din domeniu precum şi cele conexe, stabileşte obiectivele şi indicatorii de

șoara de dezvoltare a serviciilor

țile adminsitrației publice locale, instituții relevante în domeniul sociale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și implementarea strategiei

giei în domeniul asistenţei sociale la nivelul municipiului

ți, planurile anuale de implementare ale strategiei

activităţile anuale; Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce

întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse

Organizează diverse activităţi de promovare în comunitate a domeniului său de activitate; culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.)

organizează activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale (propune și și participanții, propune programul de derulare și modul de

studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în funcţie de eveniment organizează diverse campanii de promovare în comunitate a domeniului asistenței sociale

ției, în domeniul protecţiei copilului şi a

ți în domeniul asistenţei

urile despre orice modificări legislative sau noutăţi în domeniul

oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în domeniul

urile cu privire la existenţa unor surse de finanţate nerambursabile în domeniul social coordonand si monitorizand modul de atribuire si utilizare a banului public de

ea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale la nivel

organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la bunele practici în

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 Oferă consultanţă în crearea de n fonduri nerambursabile;

 Stabilește obiectul unor parteneriate public nerambursabile sau dezvoltării sau înfiin

 Răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul asistenţei sociale.

 Elaborează, în colaborare cu serviciile din cadrul Direc acțiune privind serviciile sociale ad înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine u administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciil domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finantare .Planul anual de acţiune cuprinde, si planificarea activităţilor de informare a publicului, precum şi programul programul îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.

 Elaboreaza planul anual de acţiune prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale , şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

COMPARTIMENT RELATIA CU ONG  Colaborează permanent cu organiza diferitelor categorii de persoane aflate în nevoie socială;  Realizează demersurile legale în vederea acordării de finan servicii sociale;  Monitorizează din punct de vedere tehnic respectarea condi privați care au primit fonduri publice pentru acordarea de servicii sociale  Asigură consultarea furnizorilor publici organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor pentru elaborarea/revizu serviciilor sociale și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara;

COMPARTIMENT MONITORIZARE/ANALIZA STATISTICA  colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi

privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Socia

 transmiterea, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Oferă consultanţă în crearea de noi servicii, înfiinţare de fundaţii sau asociaţii, de accesare a unor

ște obiectul unor parteneriate public-private în domeniul social în vederea accesării de fonduri nerambursabile sau dezvoltării sau înființării de servicii sociale cu; Răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul asistenţei

Elaborează, în colaborare cu serviciile din cadrul Direcției de Asistență Socială, Planul anual de țiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara

înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine u

teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finantare .Planul anual de acţiune cuprinde, si planificarea activităţilor de informare a publicului, precum şi programul programul îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă

Elaboreaza planul anual de acţiune prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi

umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale , în funcţie de resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

COMPARTIMENT RELATIA CU ONG

Colaborează permanent cu organizațiile societății civile și alți actori sociali care reprezint de persoane aflate în nevoie socială;

Realizează demersurile legale în vederea acordării de finanțare publică pentru furnizori priva

Monitorizează din punct de vedere tehnic respectarea condițiilor de finanțare în cazul furnizorilor ți care au primit fonduri publice pentru acordarea de servicii sociale

Asigură consultarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale, a asociațiilor profesionale și a țiilor reprezentative ale beneficiarilor pentru elaborarea/revizuirea Strategiei de dezvoltare a

și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul

COMPARTIMENT MONITORIZARE/ANALIZA STATISTICA

administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; transmiterea, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile

inistrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

oi servicii, înfiinţare de fundaţii sau asociaţii, de accesare a unor

private în domeniul social în vederea accesării de fonduri

Răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul asistenţei

ă Socială, Planul anual de și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara

înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea

teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi

or din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finantare .Planul anual de acţiune cuprinde, si planificarea activităţilor de informare a publicului, precum şi programul programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă

Elaboreaza planul anual de acţiune prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi

umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de în funcţie de resursele disponibile,

ții civile și alți actori sociali care reprezintă interesele

ă pentru furnizori privați de

țiilor de finanțare în cazul furnizorilor

și privați de servicii sociale, a asociațiilor profesionale și a irea Strategiei de dezvoltare a

și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul

COMPARTIMENT MONITORIZARE/ANALIZA STATISTICA administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi

privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la le, la solicitarea acestuia;

transmiterea, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile

inistrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 Culege datele necesare întocmirii rapoartelor privind indicatorii de performanta ai serviciilor sociale specializate oferite copiilor, persoanelor vârstnice ş

COMPARTIMENTUL AUDIT

1.Adresa compartimentului: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, Timi 2.Date de contact: tel: 0256/220583 3.Actul de înființare și data înființării: 27.06.2017; 4. Numarul total de posturi: 3 (funcționari publici). 5.Atribuțiile generale ale compartimentului audit:

Auditul public intern reprezintă o activitate func consiliere, concepută să adauge valoare publică să își îndeplinească obiectivele, printr eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanț Pentru realizarea misiunii sale compartimentul audit intern are urmatoarele atributii:  Elaborează/actualizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de către compartimentul de audit public intern organizat la nivelul entităţilor publice ierarhic superioare  Elaborează/actualizează Carta auditului intern, documentul responsabilitățile auditului intern;  Elaborează/actualizează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit publi  Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;  Auditează, cel puțin o data la 3 ani, f financiare desfășurate de entitatea public creditelor bugetare;sistemul contabil și conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.  Efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entitătii publice, consiliere cu caracter informal, la solicitarea precum și misiuni de consiliere pentru situații excepționale ca urmare a unei situații de forț evenimente excepționale;  Efectuează, din dispoziția directorului general al entit deosebit;  Asigură raportarea periodică, la cererea structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate ca urmare a desfă  Asigură informarea către directorul general al entită conducătorii structurilor auditate, precum  În cazul identificării unor iregularită entității publice și structurii de control intern abilitate;  Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă obiectivelor compartimentului de audit public intern;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Culege datele necesare întocmirii rapoartelor privind indicatorii de performanta ai serviciilor sociale oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap si alte categorii sociale.

COMPARTIMENTUL AUDIT Bulevardul Regele Carol I, nr.10, Timișoara

ării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timi

ționari publici). țiile generale ale compartimentului audit:

Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajut

ă obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță;

Pentru realizarea misiunii sale compartimentul audit intern are urmatoarele atributii: Elaborează/actualizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit

specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de către compartimentul de audit public intern organizat la nivelul entităţilor publice ierarhic superioare;

Elaborează/actualizează Carta auditului intern, documentul oficial care prezintă misiunea, competen

Elaborează/actualizează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi

control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,

țin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea: activitățile financiare sau cu implicații șurate de entitatea publică;plățile asumate prin angajamente legale și bugetare; alocarea

și fiabilitatea acestuia;sistemul de luare a deciziilor; sistemele de și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

Efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entitătii publice, consiliere cu caracter informal, la solicitarea și/sau cu aprobarea directorului general al entit

și misiuni de consiliere pentru situații excepționale ca urmare a unei situații de forț

ția directorului general al entității publice, misiuni de audit ad

Asigură raportarea periodică, la cererea structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor te ca urmare a desfășurării misiunilor de audit public intern;

Asigură informarea către directorul general al entității publice, despre recomandările neînsu conducătorii structurilor auditate, precum și despre consecințele neimplementării acestora;

În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al ții publice și structurii de control intern abilitate;

Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Culege datele necesare întocmirii rapoartelor privind indicatorii de performanta ai serviciilor sociale i cu handicap si alte categorii sociale.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din

obiectivă, de asigurare și ții publice; ajută entitatea

ă, evaluează și îmbunătățește ă;

Elaborează/actualizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de către compartimentul de audit public

oficial care prezintă misiunea, competența și

Elaborează/actualizează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3

Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,

țile financiare sau cu implicații țile asumate prin angajamente legale și bugetare; alocarea

fiabilitatea acestuia;sistemul de luare a deciziilor; sistemele de și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

Efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entitătii publice, misiuni de și/sau cu aprobarea directorului general al entității publice,

și misiuni de consiliere pentru situații excepționale ca urmare a unei situații de forță majoră sau altor

ții publice, misiuni de audit ad-hoc cu caracter

Asigură raportarea periodică, la cererea structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor

ările neînsușite de către tora;

ă imediat directorului general al

modul de realizare a

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 Elaborează/actualizează programul de asigurare audit public intern;  Asigură implementarea, dezvoltarea, precum cadrul compartimentului de audit, în conformitate cu prevederile legale;  Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, a Codului privind conduita etică a auditorului intern din cadrul compartimentului de audit intern, precum activitatea de audit public intern;  Colaborează cu structurile de audit public intern ierarhic superioare, precum îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezentul Regulament domeniului de activitate;  Urmărește acoperirea necesităților de perfecționare profesional audit public intern, precum și evaluarea performan  Participă la acțiuni inițiate și organizate de c codului de etică;  Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor privind misiu ad-hoc efectuate;  Urmărește clasarea și arhivarea documentelor create și/sau primite, conform dispozițiilor legale;  Îndeplinește orice alte sarcini dispuse de c legislația privind auditul public intern, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL I.Sistemul de Control Intern Managerial 1.Adresa structurii: str. Str.Ioan Plavo 2.Date de contact: tel.0356/416050 3.Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timi ____din ________ 4.Numarul total de posturi: 2 funcții publice Prezentare Sistemul de Controlul Intern Managerial reprezintă Direcției de Asistență Socială a municipiului Timi acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publi eficient și eficace. 5.Atribuțiile generale ale Sistemului de Control Intern Managerial: Sistemul de Control Intern Mangerial financiare, umane și corelarea lor cu obiectivele direc inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor , calitatea documentelor elaborate. Principalele atribuții care îi revin acestei structuri sunt urm  asigurarea realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor entită regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienta, prin evaluarea sistematica şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor;  protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Elaborează/actualizează programul de asigurare și îmbunatățire a calității sub toate aspectele activit

Asigură implementarea, dezvoltarea, precum și autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul compartimentului de audit, în conformitate cu prevederile legale;

Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, a Codului privind conduita etică a auditorului intern din de audit intern, precum și menținerea unui grad inalt de integritate, etic

Colaborează cu structurile de audit public intern ierarhic superioare, precum și cu alte structuri în scopul lor stabilite prin prezentul Regulament și prin reglementările legale în vigoare, aplicabile

ților de perfecționare profesională a personalului din cadrul structurii de valuarea performanțelor profesionale ale personalului propriu;

țiuni inițiate și organizate de către UCAAPI pe linia instruirii profesionale

țialitatea datelor și informațiilor privind misiunile de audit public intern, de consiliere

ște clasarea și arhivarea documentelor create și/sau primite, conform dispozițiilor legale; ște orice alte sarcini dispuse de către directorul general al instituției, sau care r

ția privind auditul public intern, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL

I.Sistemul de Control Intern Managerial 1.Adresa structurii: str. Str.Ioan Plavoșin nr.21, Timișoara

ării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timi

ții publice

Sistemul de Controlul Intern Managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul ă Socială a municipiului Timișoara , stabilite de conducere în concordanț

ările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publi

țiile generale ale Sistemului de Control Intern Managerial: Sistemul de Control Intern Mangerial urmărește să asigure o protejare și o bun

u obiectivele direcției, îmbunătățirea fluxului informațional și creșterea ții, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor , calitatea documentelor elaborate.

ții care îi revin acestei structuri sunt următoarele: asigurarea realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor entității publice, , în condi

regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienta, prin evaluarea sistematica şi menţinerea la un nivel urilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor;

protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ții sub toate aspectele activității de

evaluarea sistemului de control intern managerial în

Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, a Codului privind conduita etică a auditorului intern din și menținerea unui grad inalt de integritate, etică și morală în

și cu alte structuri în scopul ările legale în vigoare, aplicabile

ă a personalului din cadrul structurii de țelor profesionale ale personalului propriu; ătre UCAAPI pe linia instruirii profesionale și a respectării

nile de audit public intern, de consiliere și

ște clasarea și arhivarea documentelor create și/sau primite, conform dispozițiilor legale; ției, sau care rezultă din

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL

ării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.

ansamblul formelor de control exercitate la nivelul șoara , stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele

ările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic,

și o bună folosire a resurselor țirea fluxului informațional și creșterea

ții, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor , calitatea documentelor elaborate.

ții publice, , în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienta, prin evaluarea sistematica şi menţinerea la un nivel

urilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor; protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii entită  asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern;  asigurarea integrităţii şi competentei personalului de con înţelegerii de către acesta a importanței şi rolului controlului intern;  stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii  reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor entită şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;  asigură Secretariatul tehnic în ceea ce prive aprobarea Codului controlului intern ulterioare;  Asigură centralizarea/raportarea implementării activită intern/managerial din cadrul entității. II.Corpul de Control 1.Adresa structurii: str. Str.Ioan Plavo 2.Date de contact: tel.0356/416050 3.Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timi ____din ________ 4.Numărul total de posturi: 2 funcții publice Prezentare Corpul de Control este structura la nivel de compartiment, fără personalitate juridică, organizată în scopul asigurării unor servicii de calitate cetățenilor,aflat Asistență Socială a municipiului Timișoara,denumit Activitatea specifică de control constă în analiza, verificarea şi măsurarea realizării cantitative şi calitative a unor performanţe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificat se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activităţi, în scopul menţinerii stării de normalitate a activităţii organizaţiei. Pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale, Corpul de Control cooperează cu instituţiile pu autorităţile şi organele de specialitate ale administraţiei publice locale, pe probleme de interes comun, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Corpul de Control îndeplineşte atribuţiile care îi revin din punerea în aplicare a documentelor strategice/programatice ale Primăriei municipiului Timi 5.Atribuțiile generale ale Corpului de Control : Controlul,ca o definiție generală, constă în măsurarea si corectarea performan structurilor și a personalului acestora, în scopul asigurarii îndeplinirii obiectivelor conducerea entității publice. Principalele atribuții care îi revin acestei structuri,f  planifică, organizează şi execută controale la structurile din aparatul de specialitate,respectiv la structurile

aflate în subordinea direcției, potrivit dispozi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii entității publice; asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia

să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern; asigurarea integrităţii şi competentei personalului de conducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi

şi rolului controlului intern; stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate,

cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii direcției şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia; reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor entită

şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

asigură Secretariatul tehnic în ceea ce privește implementarea O.S.G.G. nr 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu actualiz

Asigură centralizarea/raportarea implementării activităților cuprinse în standardele de control

ucturii: str. Str.Ioan Plavoșin nr.21, Timișoara

ării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timi

ții publice

Corpul de Control este structura la nivel de compartiment, fără personalitate juridică, organizată în scopul țenilor,aflată în subordinea directă a directorului general al Direc

șoara,denumită în continuare direcție. Activitatea specifică de control constă în analiza, verificarea şi măsurarea realizării cantitative şi calitative a unor performanţe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate şi indicarea măsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activităţi, în scopul menţinerii stării de normalitate a activităţii

Pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale, Corpul de Control cooperează cu instituţiile pu autorităţile şi organele de specialitate ale administraţiei publice locale, pe probleme de interes comun, potrivit

Corpul de Control îndeplineşte atribuţiile care îi revin din punerea în aplicare a documentelor tegice/programatice ale Primăriei municipiului Timișoara,respectiv direcției.

țiile generale ale Corpului de Control : constă în măsurarea si corectarea performanțelor înregistrate în activitatea

personalului acestora, în scopul asigurarii îndeplinirii obiectivelor și planurilor stabilite de

ții care îi revin acestei structuri,fără a se limita la acestea,sunt următoarele: execută controale la structurile din aparatul de specialitate,respectiv la structurile ției, potrivit dispoziţiilor legale;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern;

ducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi

stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor entității publice şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

ște implementarea O.S.G.G. nr 600/2018 pentru ților publice cu actualizările și modificările

ților cuprinse în standardele de control

ării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.

Corpul de Control este structura la nivel de compartiment, fără personalitate juridică, organizată în scopul ă în subordinea directă a directorului general al Direcției de

Activitatea specifică de control constă în analiza, verificarea şi măsurarea realizării cantitative şi calitative a e şi indicarea măsurilor ce

se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activităţi, în scopul menţinerii stării de normalitate a activităţii

Pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale, Corpul de Control cooperează cu instituţiile publice, autorităţile şi organele de specialitate ale administraţiei publice locale, pe probleme de interes comun, potrivit

Corpul de Control îndeplineşte atribuţiile care îi revin din punerea în aplicare a documentelor

țelor înregistrate în activitatea și planurilor stabilite de

ără a se limita la acestea,sunt următoarele: execută controale la structurile din aparatul de specialitate,respectiv la structurile

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului direc soluţionare;

 efectuează cercetări în legătură cu infracţiunile şi abaterile disciplinare săvârşite de personalul direc conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi ale dreptului internaţional;

 înştiinţează organul de urmărire penală sau, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s ce poate atrage răspunderea penală;

 efectuează cercetările prealabile ale fapte structurile direcției;

 propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere disciplinară a personalului direcției pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, pre urma activităţilor de control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa personalului;

 efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale pentru prejudiciile cauzate direcției, în cazurile constatate nemijlocit sau cele repartizate spre solu

 întocmește rapoarte în urma misiunilor ordonate și propune directorului general m corective cu privire la abaterile constatate;

 monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de către directorul general în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor la structurile direc

 completează şi actualizează baza proprie de documentare, referito monitorizează măsurile dispuse şi activităţile de control managerial intern de la nivelul direc

 iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţiilor şi deficienţelor constatate în activitatea structurilor şi personalului evaluate, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora;

 formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a actelor normative, potrivit competenţei;  participă, potrivit ordinelor şi dispoziţiilor conduc

direcție în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL 1. Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin, nr.21, Timisoara 2. Date de contact: tel.0356/416.050, 3. Actul de înființare si data inființ din 27.06.2017 4. Beneficiarii Compartimentului care solicita informatii, conform Legii, din activitatea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara 5. Numarul total de posturi: 5 din care 2 functii publice si 6. Atributiile generale ale Compartimentului relatii cu publicul sunt urmatoarele

Compartimentul relatii cu publicul Socială a Municipiului Timisoara şi cetăţeni, instituţii, asigurând contactul şi comunicarea într eficient.

Compartimentul relatii cu publicul de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara. Activitatea în domeniul relaţiilor cu cetăţenii se desfăşoară la sediul central al Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara, iar angajaţii cu atribuţii în acest sens stau la dispoziţia publicului cu informaţii legate de activitatea şi serviciile oferite de către instituţie:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului direc

efectuează cercetări în legătură cu infracţiunile şi abaterile disciplinare săvârşite de personalul direc conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi ale dreptului internaţional; înştiinţează organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor

abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit

efectuează cercetările prealabile ale faptelor ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul din

propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere disciplinară a personalului ției pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, prevăzute de legislaţia în vigoare, constatate în

urma activităţilor de control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa

efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale ției, în cazurile constatate nemijlocit sau cele repartizate spre solu

ște rapoarte în urma misiunilor ordonate și propune directorului general m aterile constatate;

monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de către directorul general în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor la structurile direcției; completează şi actualizează baza proprie de documentare, referitoare la activităţile desfăşurate,

monitorizează măsurile dispuse şi activităţile de control managerial intern de la nivelul direc iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţiilor şi deficienţelor

activitatea structurilor şi personalului evaluate, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora; formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a actelor normative, potrivit competenţei; participă, potrivit ordinelor şi dispoziţiilor conducerii direcției, la activităţi specifice desfăşurate de

ţiilor prevăzute de lege.

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL : str. Ioan Plavosin, nr.21, Timisoara

: tel.0356/416.050, fax. 0356/416.049 [email protected] țare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218

Beneficiarii Compartimentului : locuitorii orasului Timisoara precum si toti cetateni care solicita informatii, conform Legii, din activitatea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

din care 2 functii publice si 3 posturi contractuale Compartimentului relatii cu publicul sunt urmatoarele

Compartimentul relatii cu publicul , reprezintă puntea de legătură dintre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara şi cetăţeni, instituţii, asigurând contactul şi comunicarea într

Compartimentul relatii cu publicul , se află în directa subordonare a directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara. Activitatea în domeniul relaţiilor cu cetăţenii se desfăşoară la

ecţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara, iar angajaţii cu atribuţii în acest sens stau la dispoziţia publicului cu informaţii legate de activitatea şi serviciile oferite de către instituţie:

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului direcției, repartizate spre

efectuează cercetări în legătură cu infracţiunile şi abaterile disciplinare săvârşite de personalul direcției, în

după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor a efectuat o operaţiune sau un act ilicit

lor ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul din

propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere disciplinară a personalului văzute de legislaţia în vigoare, constatate în

urma activităţilor de control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa

efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului ției, în cazurile constatate nemijlocit sau cele repartizate spre soluţionare;

ște rapoarte în urma misiunilor ordonate și propune directorului general măsuri preventive sau

monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de către directorul general în urma

are la activităţile desfăşurate, monitorizează măsurile dispuse şi activităţile de control managerial intern de la nivelul direcției; iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţiilor şi deficienţelor

activitatea structurilor şi personalului evaluate, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora; formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a actelor normative, potrivit competenţei;

ăţi specifice desfăşurate de

fax. 0356/416.049 [email protected] : Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218

: locuitorii orasului Timisoara precum si toti cetatenii sau institutiile care solicita informatii, conform Legii, din activitatea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

posturi contractuale Compartimentului relatii cu publicul sunt urmatoarele:

, reprezintă puntea de legătură dintre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara şi cetăţeni, instituţii, asigurând contactul şi comunicarea într-un mod cât mai

, se află în directa subordonare a directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara. Activitatea în domeniul relaţiilor cu cetăţenii se desfăşoară la

ecţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara, iar angajaţii cu atribuţii în acest sens stau la dispoziţia publicului cu informaţii legate de activitatea şi serviciile oferite de către instituţie:

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

• informare şi consiliere directă a cetăţenilor sau i • documentare cu privire la serviciile oferite precum şi schimbările legislative de resort; • documentare cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea diferitelor beneficii/servicii oferite de directie; • indrumarea cetăţenilor către serviciile competente sau către alţi furnizori de servicii sociale (după caz); • furnizarea de formulare catre cetăţeni si sprijinirea beneficiarilor în vederea completării corecte a formularelor; • informarea cetăţenilor cu privire la toate actele necesare/modalităţi de obţinere a serviciului social solicitat; • aplicarea dispoziţiilor O.G nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile și completările ulterioare; • punerea la dipoziţia cetăţenilor a materialelor informative gratuite; • oferirea de suport tuturor celor interesaţi în obţinerea de informaţii cu caracter public, legate de activitatea instituţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind lib interes public; • promovarea și protejarea imaginii beneficiarilor de servicii de asistenț institutiei si mentinerea relatie cu presa (prin purtatorul de cuvant desemnat si conducerea institutiei); • realizarea promovarii continue a imaginii instituţiei, prin mass media; • monitorizarea continuă a procesului de difuzare a informaţiilor oferite tuturor solicitanţilor, la cerere; • monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei, distribuirea şi arhivarea lor; • monitorizarea actelor de provenienţă externă/internă şi cu destinaţia către alte instituţii sau persoane fizice/juridice prin primirea şi înregistrarea lor în registrul de corespondenţă, pri către persoanele/serviciile implicate, ulterior apostilei conducerii; • asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, la cerere cu respectarea Legii nr.544/2001; • asigurarea îndrumării şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) persoanelor din afara instituţiei, pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii cu care acestea se confruntă; • asigurarea desfăşurării programului de audienţă, precum şi planificării şi de lucru, şi alte comisii constituite la nivelul instituţiei, prin participare la şedinţe şi prin întocmirea proceselor verbale ale acestora; • monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite, a contractelor de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituţiei şi a acordurilor privind difuzarea de informaţii în formă audio, video, scrisă sau în altă formă; • asigurarea expedierii (prin poştă poşta militară) a corespondenţei instituţiei; • asigurarea arhivării documentelor compartimentului; • asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor; • realizarea actualizarii paginii de internet cu firma care găzduieşte pagina, îmbunătăţeşte permanent aspectul site • administrare e-mail - se verifică permanent căsuţa poştala, mesajele se secretariatul instituţiei pentru înregistrare; se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate; se administrază conturile de email ale institutiei;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

informare şi consiliere directă a cetăţenilor sau intermediată prin mijloace tehnice de comunicare; documentare cu privire la serviciile oferite precum şi schimbările legislative de resort; documentare cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea diferitelor beneficii/servicii

indrumarea cetăţenilor către serviciile competente sau către alţi furnizori de servicii sociale (după caz); furnizarea de formulare catre cetăţeni si sprijinirea beneficiarilor în vederea completării corecte a

etăţenilor cu privire la toate actele necesare/modalităţi de obţinere a serviciului social

aplicarea dispoziţiilor O.G nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu

erea la dipoziţia cetăţenilor a materialelor informative gratuite; oferirea de suport tuturor celor interesaţi în obţinerea de informaţii cu caracter public, legate de

activitatea instituţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de

și protejarea imaginii beneficiarilor de servicii de asistență sociala precum si imaginea institutiei si mentinerea relatie cu presa (prin purtatorul de cuvant desemnat si conducerea institutiei);

realizarea promovarii continue a imaginii instituţiei, prin mass media; monitorizarea continuă a procesului de difuzare a informaţiilor oferite tuturor solicitanţilor, la cerere; monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei, prin întocmirea, înregistrarea,

monitorizarea actelor de provenienţă externă/internă şi cu destinaţia către alte instituţii sau persoane fizice/juridice prin primirea şi înregistrarea lor în registrul de corespondenţă, prin analizarea şi distribuirea lor către persoanele/serviciile implicate, ulterior apostilei conducerii;

asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, la cerere cu

şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) persoanelor din afara instituţiei, pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii cu care acestea se confruntă;

asigurarea desfăşurării programului de audienţă, precum şi planificării şi buna desfăşurare a şedinţelor de lucru, şi alte comisii constituite la nivelul instituţiei, prin participare la şedinţe şi prin întocmirea proceselor

monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite, a contractelor de voluntariat, activităţii de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituţiei şi a acordurilor privind difuzarea de informaţii în formă audio, video, scrisă sau în altă formă;

ă – în plic cu confirmare de primire, prin e-mail, prin fax, curierat sau poşta militară) a corespondenţei instituţiei;

asigurarea arhivării documentelor compartimentului; asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor;

alizarea actualizarii paginii de internet – încarcă documente şi informaţii specifice, menţine legătura cu firma care găzduieşte pagina, îmbunătăţeşte permanent aspectul site-ului;

se verifică permanent căsuţa poştala, mesajele se listează şi se direcţionează către secretariatul instituţiei pentru înregistrare; se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate; se administrază conturile de email ale institutiei;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ntermediată prin mijloace tehnice de comunicare; documentare cu privire la serviciile oferite precum şi schimbările legislative de resort; documentare cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea diferitelor beneficii/servicii

indrumarea cetăţenilor către serviciile competente sau către alţi furnizori de servicii sociale (după caz); furnizarea de formulare catre cetăţeni si sprijinirea beneficiarilor în vederea completării corecte a

etăţenilor cu privire la toate actele necesare/modalităţi de obţinere a serviciului social

aplicarea dispoziţiilor O.G nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu

oferirea de suport tuturor celor interesaţi în obţinerea de informaţii cu caracter public, legate de erul acces la informaţiile de

ă sociala precum si imaginea institutiei si mentinerea relatie cu presa (prin purtatorul de cuvant desemnat si conducerea institutiei);

monitorizarea continuă a procesului de difuzare a informaţiilor oferite tuturor solicitanţilor, la cerere; prin întocmirea, înregistrarea,

monitorizarea actelor de provenienţă externă/internă şi cu destinaţia către alte instituţii sau persoane n analizarea şi distribuirea lor

asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, la cerere cu

şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) persoanelor din afara instituţiei, pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii cu care acestea se confruntă;

buna desfăşurare a şedinţelor de lucru, şi alte comisii constituite la nivelul instituţiei, prin participare la şedinţe şi prin întocmirea proceselor

voluntariat, activităţii de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituţiei şi a acordurilor

mail, prin fax, curierat sau

încarcă documente şi informaţii specifice, menţine legătura

listează şi se direcţionează către secretariatul instituţiei pentru înregistrare; se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate; se

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE 1. Adresa serviciului: B-dul Regele Carol I , nr. 10 2. Date de contact:Tel/Fax:0256220583; e 3. Actul de infiintare si data infiintarii: 27.06.2017 4. Organizarea serviciului: - Serviciul Beneficii Sociale - Compartiment plăţi indemnizaţii/asistenţi personali 5. Numarul total de posturi: 12 (11+1) - 1 funcţie publică de conducere - şef serviciu - Serviciul Beneficii Sociale – 11 funcţii publice de execuţie 6. Atributiile generale ale serviciului sunt următoarele: 6.1. SERVICIUL BENEFICII SOCIALE Cu scopul de a aplica legislația specifică în vederea asigurării beneficiilor sociale este necesară diversificarea serviciilor de consiliere, îndrumare, reprezentare pentru a se asigur (persoane singure și familii care trăiesc în sărăcie): -Sprijin și îndrumare pentru întocmirea completă a dosarului minim garantat alocației pentru susținerea familei:

o adrese pentru certificarea de către sec cel înscris în actul de identitate (instrumentul folosit: adresă);

o sprijinirea solicitantului (instrumentul folosit:fi

o sprijinire pentru obținere livret de familie (instrumentul folosit: cerere tip pus de către responsabilul de caz);

o sprijin pentru prelungirea valabilită în evidență pentru evitarea suspendării dreptului din acest motiv (instrumentul folosit:adresă)

o sprijin pentru obținerea adeverințelor ANAF, Taxe și Impozite, Agenția Județean Ocupare a Forței de M

-Realizarea anchetelor sociale pentru acordarea metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 ;  Asigurarea venitului minim garantat, ca formă de asistenţă socială, familiilor şi

eligibile prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legii 416/2001, actualizată, realizând în acest sens următoarele:

- colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere - verifică şi analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele

justificative aferente acestora - verifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare

termenul prevăzut de legislaţia în vigoare; - elaborează, actualizează şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflaţi în evidenţa

serviciului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

Carol I , nr. 10 2. Date de contact:Tel/Fax:0256220583; e-mail: [email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timi

Compartiment plăţi indemnizaţii/asistenţi personali +1)

şef serviciu 11 funcţii publice de execuţie

rale ale serviciului sunt următoarele: 6.1. SERVICIUL BENEFICII SOCIALE

ă în vederea asigurării beneficiilor sociale este necesară diversificarea serviciilor de consiliere, îndrumare, reprezentare pentru a se asigura accesul și eligibilitatea grupului țint

ăiesc în sărăcie): întocmirea completă a dosarului minim garantat și, în funcție de situație, a

certificarea de către secțiile de poliție a domiciliului solicitantului, altul decât cel înscris în actul de identitate (instrumentul folosit: adresă); sprijinirea solicitantului și a familiei acestuia pentru înscriere la medicul de familie

l folosit:fișă de referire cu programare inițială de către responsabil de caz); ținere livret de familie (instrumentul folosit: cerere tip pus

de către responsabilul de caz); sprijin pentru prelungirea valabilității actelor de identitate provizorii ale beneficiarilor lua

ă pentru evitarea suspendării dreptului din acest motiv (instrumentul

ținerea adeverințelor ANAF, Taxe și Impozite, Agenția Județean ței de Muncă, Școală, etc.

Realizarea anchetelor sociale pentru acordarea ajutorului de urgență conform prevederilor din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 ;

Asigurarea venitului minim garantat, ca formă de asistenţă socială, familiilor şi eligibile prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legii 416/2001, actualizată, realizând în

şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documente justificative analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele

justificative aferente acestora şi aplică prevederile legale care se impun; verifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare prin ancheta socială, termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;

şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflaţi în evidenţa

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din

ă în vederea asigurării beneficiilor sociale este necesară diversificarea și eligibilitatea grupului țintă

și, în funcție de situație, a

țiile de poliție a domiciliului solicitantului, altul decât

și a familiei acestuia pentru înscriere la medicul de familie ă de către responsabil de caz);

ținere livret de familie (instrumentul folosit: cerere tip pusă la dispoziție

lor de identitate provizorii ale beneficiarilor luați ă pentru evitarea suspendării dreptului din acest motiv (instrumentul

ținerea adeverințelor ANAF, Taxe și Impozite, Agenția Județeană de

conform prevederilor din normele

Asigurarea venitului minim garantat, ca formă de asistenţă socială, familiilor şi persoanelor singure, eligibile prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legii 416/2001, actualizată, realizând în

însoţite de documente justificative analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele

prin ancheta socială, efectuată în

şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflaţi în evidenţa

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- întocmeşte fişele de calcul pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi ori de câte modificare a cuantumului ajutorului social acţiuni de interes local;

- elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, reluarea dreptului, suspendarea dreptului încetarea dreptului, după caz şi le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

- verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor social, prin anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ;

- elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor beneficiare de ajutor social;

- întocmeşte adeverinţele necesare beneficiarilor de ajutor social aflaţi în evidenţa serviciului beneficii sociale;

- întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş pe bază de borderou, dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, raportul statistic, în t

- întocmeşte anual documentaţia în vederea emiterii hclmt privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflaţi în plasament din municipiul timişoara;

- întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş, documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local (anexa 8), situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social (anexa 11);

- ţine de evidenţa orelor de muncă stabilite prin fişele de calcul, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social;

- colaborează cu instituţiile partenere, respectiv centrele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.6 alin. 7 din legea 416/2001privind venitul minim garantat, actualizată şi a a protecţia şi promovarea drepturilor copilui, actualizată, precum şi a altor reglementări normative specifice;

- realizează repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social conform conform planului anual de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timişoara;

- realizează repartizarea orelor de muncă prestate de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament stabilite de către tribunal prin de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timişoara

- monitorizează desfăşurarea activităţilor sau a lucrărilor de interes local în instituţiile partenere, respectiv în centrele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara;

- întocmeşte lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe baza documentaţiei depuse la stabilirea aju termenul prevăzut de lege;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

întocmeşte fişele de calcul pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi ori de câte modificare a cuantumului ajutorului social sau a numărului orelor de muncă privind lucrări sau

elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, ui, reluarea dreptului, suspendarea dreptului încetarea dreptului, după caz şi

le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor social, prin anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ; elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor

adeverinţele necesare beneficiarilor de ajutor social aflaţi în evidenţa serviciului

întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş pe bază de rderou, dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului

timişoara, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, raportul statistic, în termenul stabilit de lege; întocmeşte anual documentaţia în vederea emiterii hclmt privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu

pilului aflaţi în plasament din municipiul timişoara; întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş, documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local

exa 8), situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor

de evidenţa orelor de muncă stabilite prin fişele de calcul, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social; olaborează cu instituţiile partenere, respectiv centrele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a

municipiului timişoara în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.6 alin. 7 din legea 416/2001privind venitul minim garantat, actualizată şi a art. 67 din legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilui, actualizată, precum şi a altor reglementări normative

realizează repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social conform conform de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului

realizează repartizarea orelor de muncă prestate de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament stabilite de către tribunal prin sentinţe civile conform planului anual de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timişoara monitorizează desfăşurarea activităţilor sau a lucrărilor de interes local în instituţiile partenere,

rele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara; întocmeşte lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe baza documentaţiei depuse la stabilirea aju

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

întocmeşte fişele de calcul pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi ori de câte ori apare o sau a numărului orelor de muncă privind lucrări sau

elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, ui, reluarea dreptului, suspendarea dreptului încetarea dreptului, după caz şi

le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor social, prin efectuarea

elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile

adeverinţele necesare beneficiarilor de ajutor social aflaţi în evidenţa serviciului

întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş pe bază de rderou, dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului

timişoara, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, situaţia centralizatoare privind titularii ermenul stabilit de lege;

întocmeşte anual documentaţia în vederea emiterii hclmt privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu

pilului aflaţi în plasament din municipiul timişoara; întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş, documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local

exa 8), situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor

de evidenţa orelor de muncă stabilite prin fişele de calcul, pentru persoanele apte de muncă

olaborează cu instituţiile partenere, respectiv centrele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.6 alin. 7 din legea

rt. 67 din legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilui, actualizată, precum şi a altor reglementări normative

realizează repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social conform conform de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului

realizează repartizarea orelor de muncă prestate de părinţii care nu contribuie la întreţinerea sentinţe civile conform planului anual

de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timişoara monitorizează desfăşurarea activităţilor sau a lucrărilor de interes local în instituţiile partenere,

rele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara; întocmeşte lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social, în

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri beneficiarilor de ajutor social;

- elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie privind recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, încasat necuvenit de către beneficiarii de ajutor social;

- aplică sancţiuni contravenţionale titularilor de ajutor social care nu comunică modificările intervenite în termenul stabilit de lege;

- înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social şi îl transmite serviciului contabilitate , buget finanţe

- întocmirea documentaţiei necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă conform art.28, alin (2) din legea 416/2001 privind venitul minim garanta, actualizată;

- întocmeşte şi transmite titularilor, în termenul stabilit de le emise de către directorul general al direcţiei de asistenţă socială municipiului timişoara

- întocmeşte lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care au locuinţa în proprietate şi o transmit către ajpis în vederea emiterii poliţelor obligatorii de asigurare a locuinţelor conform legii 260/2008;

- aplică sancţiuni contravenţionale titularilor ajutorului social care nu comunică modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile real termenul stabilit de lege;

- informeză şi îndrumă beneficiarii şi pe toţi cei interesaţi despre condiţiile de eligibilitate referitor la prevederile legii 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată;

 Asigurarea alocaţiei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în varstă de pană la 18 ani, lunar, în condiţiile Legii 277/2010, actualizată, realizând în acest sens următoarele : - colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere - verifică şi analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele

justificative aferente acestora - verifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare

termenul prevăzut de legislaţia în vigoare; - elaborează, actualizează şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflaţi în evidenţa

serviciului; - elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii,

modificarea cuantumului, reluarea dreptului, încetarea dreptului, după caz, şi le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislaţia în

- verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, prin efectuarea anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ;

- întocmeşte şi raportează agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş, pe bază de borderou, dispoziţiile directorului general al cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, copiile centralizatoare privind titularii stabilit de lege;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri beneficiarilor

aborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie privind recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, încasat necuvenit de către beneficiarii de ajutor social;

ntravenţionale titularilor de ajutor social care nu comunică modificările intervenite în termenul stabilit de lege; înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social şi îl transmite serviciului contabilitate , buget finanţe în vederea efectuării plăţii; întocmirea documentaţiei necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă conform art.28, alin (2) din legea 416/2001 privind venitul minim garanta, actualizată; întocmeşte şi transmite titularilor, în termenul stabilit de lege, comunicările privind dispoziţiile emise de către directorul general al direcţiei de asistenţă socială municipiului timişoara întocmeşte lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care au locuinţa în proprietate şi o

vederea emiterii poliţelor obligatorii de asigurare a locuinţelor conform

aplică sancţiuni contravenţionale titularilor ajutorului social care nu comunică modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, în

informeză şi îndrumă beneficiarii şi pe toţi cei interesaţi despre condiţiile de eligibilitate referitor la prevederile legii 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată;

iei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în varstă de pană la 18 ani, lunar, în condiţiile Legii 277/2010, actualizată, realizând în acest sens următoarele :

şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documente justificative verifică şi analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele justificative aferente acestora şi aplică prevederile legale care se impun;

ifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare prin ancheta socială, efectuată în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;

şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflaţi în evidenţa

elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, reluarea dreptului, încetarea dreptului, după caz, şi le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, prin efectuarea anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ; întocmeşte şi raportează agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş, pe bază de borderou, dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, copiile după anchetele sociale (după caz), situaţia centralizatoare privind titularii alocaţiei pentru susţinerea familiei şi sumele de plată, în termenul

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri beneficiarilor

aborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie privind recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, încasat

ntravenţionale titularilor de ajutor social care nu comunică modificările

înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social şi

în vederea efectuării plăţii; întocmirea documentaţiei necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă conform art.28, alin

ge, comunicările privind dispoziţiile emise de către directorul general al direcţiei de asistenţă socială municipiului timişoara; întocmeşte lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care au locuinţa în proprietate şi o

vederea emiterii poliţelor obligatorii de asigurare a locuinţelor conform

aplică sancţiuni contravenţionale titularilor ajutorului social care nu comunică modificările izate de membrii acesteia, în

informeză şi îndrumă beneficiarii şi pe toţi cei interesaţi despre condiţiile de eligibilitate referitor

iei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în varstă de pană la 18 ani, lunar, în condiţiile Legii

însoţite de documente justificative verifică şi analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele

prin ancheta socială, efectuată în

şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflaţi în evidenţa

elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, reluarea dreptului, încetarea dreptului, după caz, şi le înaintează spre

verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, prin efectuarea anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ; întocmeşte şi raportează agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş, pe bază de

direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara, după anchetele sociale (după caz), situaţia

şi sumele de plată, în termenul

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Aplică sancţiuni contravenţionale titularilor alocaţiei pentru susţinerea familiei care nu modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, în termenul stabilit de lege;

 Stabilirea şi gestionarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse ca forma de protecţie a populaţiei vulnerabile pe perioada sezonului rece în conformitate cu OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie social în perioada sezonului rece, actualizată. În acest sens realizează toate demersurile necesare în ve singure cu venituri reduse a dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei, în funcţie de modul de încălzire a acestora, respectiv : energie termică în sistem centralizat,gaze natural,energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri - verifică şi analizează documentele justificative,

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei; - stabileşte cuantumul maxim al ajutorului; - realizează şi gestionează baza de date privind ajutorul de încălzire a locuinţei - elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru stabilirea

dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului/încetarea dreptului la ajut încălzirea locuinţei ;

- verifică documentele depuse de către titularii ajutorului de încălzire a locuinţei pe parcursul sezonului rece şi reactualizează baza de date în funcţie de acestea;

- întocmeşte şi transmite titularilor legislaţia în vigoare, comunicările a municipiului timişoara privind stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului;

- elaborează datele statistice privind ajutorul de încălzire a locuinţei; - transmite dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara

/situaţii centralizatoare/raportul statistic(după caz) la ajps timiş şi furnizo electrică sau de gaze naturale, după caz, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;

- înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu lemne şi îl transmite servi socială a municipiului timişoara

- Dacă este cazul, efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propia răspundere locuinţei, privind componenţa familiei şi veniturile acesteia;

- În cazul în care constată că ajutorul pentru încălzire a locuinţei s sancţiuni contravenţionale, conf

 Stabilirea dreptului la TICHETE SOCIALE conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţămantul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, realizând următoarele demersuri: - Identifică potențialii beneficiari de stimulente educaționale acordate în baza Legii nr.248/2015

privind stimularea participării în învă defavorizate în conformitate cu hotărârea de consiliu local pr beneficiarilor și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Aplică sancţiuni contravenţionale titularilor alocaţiei pentru susţinerea familiei care nu modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, în termenul stabilit de lege;

Stabilirea şi gestionarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu uri reduse ca forma de protecţie a populaţiei vulnerabile pe perioada sezonului rece în

conformitate cu OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie social în perioada sezonului

În acest sens realizează toate demersurile necesare în vederea asigurării familiilor / persoanelor singure cu venituri reduse a dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei, în funcţie de modul de încălzire a acestora, respectiv : energie termică în sistem centralizat,gaze natural,energie electrică,

ărbuni şi combustibili petrolieri documentele justificative, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei; stabileşte cuantumul maxim al ajutorului; realizează şi gestionează baza de date privind ajutorul de încălzire a locuinţei elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului/încetarea dreptului la ajut

verifică documentele depuse de către titularii ajutorului de încălzire a locuinţei pe parcursul sezonului rece şi reactualizează baza de date în funcţie de acestea; întocmeşte şi transmite titularilor ajutorului de încălzire a locuinţei, în termenul stabilit de

, comunicările dispoziţiilor directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara privind stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului; elaborează datele statistice privind ajutorul de încălzire a locuinţei; transmite dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara /situaţii centralizatoare/raportul statistic(după caz) la ajps timiş şi furnizorilor de energietermică, electrică sau de gaze naturale, după caz, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare; înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu lemne şi îl transmite serviciului contabilitate, buget finanţe al socială a municipiului timişoara în vederea efectuării plăţii; Dacă este cazul, efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propia răspundere de către beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, privind componenţa familiei şi veniturile acesteia; În cazul în care constată că ajutorul pentru încălzire a locuinţei s-a încasat necuvenit, aplică sancţiuni contravenţionale, conform legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor;

Stabilirea dreptului la TICHETE SOCIALE conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţămantul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, realizând

țialii beneficiari de stimulente educaționale acordate în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate în conformitate cu hotărârea de consiliu local privind modalitatea de identificarea

și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Aplică sancţiuni contravenţionale titularilor alocaţiei pentru susţinerea familiei care nu comunică modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii

Stabilirea şi gestionarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu uri reduse ca forma de protecţie a populaţiei vulnerabile pe perioada sezonului rece în

conformitate cu OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie social în perioada sezonului

derea asigurării familiilor / persoanelor singure cu venituri reduse a dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei, în funcţie de modul de încălzire a acestora, respectiv : energie termică în sistem centralizat,gaze natural,energie electrică,

cererile şi declaraţiile pe propria răspundere

realizează şi gestionează baza de date privind ajutorul de încălzire a locuinţei elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului/încetarea dreptului la ajutorul pentru

verifică documentele depuse de către titularii ajutorului de încălzire a locuinţei pe parcursul

, în termenul stabilit de dispoziţiilor directorului general al direcţiei de asistenţă socială

a municipiului timişoara privind stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului;

transmite dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara rilor de energietermică,

electrică sau de gaze naturale, după caz, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare; înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului de încălzirea

ciului contabilitate, buget finanţe al direcţiei de asistenţă

Dacă este cazul, efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în de către beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea

a încasat necuvenit, aplică orm legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor;

Stabilirea dreptului la TICHETE SOCIALE conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţămantul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, realizând

țialii beneficiari de stimulente educaționale acordate în baza Legii nr.248/2015 școlar a copiilor provenind din familii

ivind modalitatea de identificarea

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere şi documentele specifice privind acordarea/respingerea/modificarea/suspendarea/încetar

- Verifică și analizează datele verificarea pe teren a condițiilor de acordare a stimulentului ajutor social/și sau alocație pentru susținerea familiei), verificare ce se efectueaz maxim 15 zile de la data înregistrării solicitării ;

- Elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului sau respingerea cererii la stimulentul educațional, în termen de 5 zile de la finalizarea verific spre avizare/certificare;

- Înregistrează dispoziția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul social în Registrul special de dispoziții existent la nivelul

- Comunică un exemplar din dispozi solicitanților dreptului/ Serviciului Financiar al Prim învățământ preșcolar frecventate de minor;

- Pentru solicitanții cărora s-au acordat dreptul la stimulentul educa de identificare ale acestora pe care o transmite pe suport electronic Agen și Inspecție Socială Timiș pân

- Verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la stimulent educa de 12 luni, sau ori de câte ori este nevoie

- În situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului și/sau recuperare a tichetelor redacteaz următoare celei în care au intervenit modificările ;

- Elaborează referatele și proiectele de dispoziții privind modificarea dreptul situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care s-a acordat inițial dreptul înregistreaz al Primăriei Municipiului Timi

- Elaborează referatele și proiectele de dispoziții privind suspendarea dreptului la stimulent pe perioadele în care copilul/copiii nu mai îndeplinesc condi inclusiv pe perioada vacanțelor, înregistreaz Financiar al Primăriei Municipiului Timi

- Centralizează cererile depuse în vederea acordării dreptului la stimulentul educa stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza munici unităților de învățământ cu personalitate juridică unde sunt înscri

- Efectuează verificarea prezen cel puțin o dată pe lună, la unit

SERVICIUL RESURSE UMANE 1. Adresa serviciului: str. I. Plavoșin nr.21, Timișoara 2. Date de contact: tel.0356/416.050, res[email protected] 3. Actul de înființare și data înființării:

27.06.2017 4. Organizarea SERVICIULUI RESURSE UMANE  Serviciului Resurse Umane

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere şi documentele specifice privind acordarea/respingerea/modificarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul educa

ă datele și informațiile cuprinse în cerere și în documentele doveditoare prin țiilor de acordare a stimulentului – (exceptând cazul beneficiarilor de

și sau alocație pentru susținerea familiei), verificare ce se efectueaz maxim 15 zile de la data înregistrării solicitării ; Elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului sau respingerea cererii

țional, în termen de 5 zile de la finalizarea verificării în teren şi le înaintează

ția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul social în Registrul special ții existent la nivelul Serviciului Beneficii Sociale ;

Comunică un exemplar din dispoziția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul educațional ților dreptului/ Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timi

ntate de minor; au acordat dreptul la stimulentul educațional întocmește o list

de identificare ale acestora pe care o transmite pe suport electronic Agenției Județene pentru Pl ș până la data de 25 a fiecărei luni ;

Verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la stimulent educa de 12 luni, sau ori de câte ori este nevoie;

ă schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulentul educa și/sau recuperare a tichetelor redactează referatele și proiectele de dispoziție începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările ;

și proiectele de dispoziții privind modificarea dreptul ă sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care

țial dreptul înregistrează dispozițiile și le comunică titularilor și Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timișoara ;

și proiectele de dispoziții privind suspendarea dreptului la stimulent pe perioadele în care copilul/copiii nu mai îndeplinesc condițiile de frecvenț

țelor, înregistrează dispozițiile și le comunică titularilor Financiar al Primăriei Municipiului Timișoara ; Centralizează cererile depuse în vederea acordării dreptului la stimulentul educa stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza municipiului Timișoara, comunicând datele și

ământ cu personalitate juridică unde sunt înscriși preșcolarii. Efectuează verificarea prezenței copiilor beneficiari ai stimulentului educațional

ă pe lună, la unitățile de învățământ preșcolar;

SERVICIUL RESURSE UMANE șin nr.21, Timișoara

[email protected] ării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

Organizarea SERVICIULUI RESURSE UMANE

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere şi documentele specifice privind ea dreptului la stimulentul educațional;

și informațiile cuprinse în cerere și în documentele doveditoare prin (exceptând cazul beneficiarilor de

și sau alocație pentru susținerea familiei), verificare ce se efectuează în termen de

Elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului sau respingerea cererii ării în teren şi le înaintează

ția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul social în Registrul special

ția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul educațional ăriei Municipiului Timișoara și unității de

țional întocmește o listă cu datele ției Județene pentru Plăți

Verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la stimulent educațional la interval

la stimulentul educațional și proiectele de dispoziție începând cu luna

și proiectele de dispoziții privind modificarea dreptului la stimulent în ă sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care

și Serviciului Financiar

și proiectele de dispoziții privind suspendarea dreptului la stimulent pe țiile de frecvență prevăzute de lege,

ă titularilor și Serviciului

Centralizează cererile depuse în vederea acordării dreptului la stimulentul educațional – în vederea șoara, comunicând datele și

și preșcolarii. ței copiilor beneficiari ai stimulentului educațional - în mod inopinat

Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 Compartimentul de Sănătate și Securitate în Munc 5.Numărul total de posturi: 10 ( 1 sef serviciu,

 Serviciului Resurse Umane : 8  Compartimentul de Sănătate și Securitate în Munc

6. Atribuțiile generale ale Serviciului Resurse Umane sunt urm Prin activitatea Serviciului Resurse Umane se asigură gestionarea eficientă a resurselor umane, a relațiilor de muncă și perfecționare a personalului, respect întreprinse de către instituție în domeniul resurselor umane, precum angajator a prevederilor normelor de sănătate şi securitate în muncă. SERVICIUL RESURSE UMANE are prevăzute următoarele atribu ● Realizarea activităților specifice privind salarizarea, ocuparea și perfec întocmirea formalităţilor necesare, cu respectarea legalităţii, privind încadrarea/numirea, modifica suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu, prevăzute de legislația muncii pentru personalul entit ● Asigură selecţionarea şi recrutarea personalului pe nivele de pregătire, pe funcţii şi corespunzător posturilor prevăzute în Statul de funcţii, Organigramă ● Întocmește documentația legată de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi ● Întocmește statul de funcţii, statul de salarii şi alte documente justificative în vederea stabilirii drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea func ● Răspunde de organizarea concursurilor pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege; ● Întocmeşte formalităţile specifice angajării (înregistrează contractele de muncă în Registrul angajaţilor pentru personalul contractual funcțiile publice); ● Actualizarea periodică a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; ● Întocmeşte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor ; ● Eliberează adeverinţe diverse la cererea personalului institu ● Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; ● Răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din cadrul entită publice; ● Organizează programe de pregatire profesională pentru personalul institutiei, propune documentațiile necesare participarii personalului la cursurile de perfectionare; ● Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor, a prezenţei la serviciu a acestora programarea concediilor de odihnă ţinând evidenţa efectuării acest a reprogramărilor, a compensărilor etc ● Ține evidența și întocmeste Registrul Declarațiilor de avere și interese și transmite aceste declarații Agenției Naționale de Integritate pentru categoriile de person ● Participă la dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul serviciului.

 Angajarea şi salarizarea asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav, în condiţiile legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi actualizările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

și Securitate în Muncă 10 ( 1 sef serviciu, 8 functii publice si un post contractual)

Serviciului Resurse Umane : 8 și Securitate în Muncă: un post contractual, o func

țiile generale ale Serviciului Resurse Umane sunt următoarele: Prin activitatea Serviciului Resurse Umane se asigură gestionarea eficientă a resurselor umane, a

și perfecționare a personalului, respectarea condiţiilor de legalitate a actelor şi a măsurilor ție în domeniul resurselor umane, precum şi asigurarea respectării legislaţiei de către

angajator a prevederilor normelor de sănătate şi securitate în muncă. are prevăzute următoarele atribuții:

ților specifice privind salarizarea, ocuparea și perfecţionarea personalului angajat, întocmirea formalităţilor necesare, cu respectarea legalităţii, privind încadrarea/numirea, modifica suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor

ția muncii pentru personalul entității; ă selecţionarea şi recrutarea personalului pe nivele de pregătire, pe funcţii şi

corespunzător posturilor prevăzute în Statul de funcţii, Organigramă și Planul de Ocupare; ă de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii personalului cială a Municipiului Timișoara;

ţii, statul de salarii şi alte documente justificative în vederea stabilirii drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcției sau a salariului conform legislației în vi

ăspunde de organizarea concursurilor pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

şte formalităţile specifice angajării (înregistrează contractele de muncă în Registrul angajaţilor pentru personalul contractual și pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru

ă a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici ă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

şte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor ; ă adeverinţe diverse la cererea personalului instituției;

privind activitatea de personal; ăspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din cadrul entită

ă programe de pregatire profesională pentru personalul institutiei, propune țiile necesare participarii personalului la cursurile de perfectionare;

Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor, a prezenţei la serviciu a acestora programarea concediilor de odihnă ţinând evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu,

Ține evidența și întocmeste Registrul Declarațiilor de avere și interese și transmite aceste declarații ției Naționale de Integritate pentru categoriile de personal prevăzute de lege.

și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul serviciului. Angajarea şi salarizarea asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav, în condiţiile

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi actualizările ulterioare

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

functii publice si un post contractual)

un post contractual, o funcție publică

Prin activitatea Serviciului Resurse Umane se asigură gestionarea eficientă a resurselor umane, a area condiţiilor de legalitate a actelor şi a măsurilor

şi asigurarea respectării legislaţiei de către

ţionarea personalului angajat, întocmirea formalităţilor necesare, cu respectarea legalităţii, privind încadrarea/numirea, modificarea,

salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor

ă selecţionarea şi recrutarea personalului pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi și Planul de Ocupare;

ă de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii personalului

ţii, statul de salarii şi alte documente justificative în vederea stabilirii drepturile ției sau a salariului conform legislației în vigoare;

ăspunde de organizarea concursurilor pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către

şte formalităţile specifice angajării (înregistrează contractele de muncă în Registrul de evidenţă al și pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru

ă a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici

şte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor ;

ăspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din cadrul entității

ă programe de pregatire profesională pentru personalul institutiei, propune și întocmeste

Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor, a prezenţei la serviciu a acestora și efectuează ora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu,

Ține evidența și întocmeste Registrul Declarațiilor de avere și interese și transmite aceste declarații

și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul serviciului. Angajarea şi salarizarea asistenţilor personali al persoanelor cu handicap grav, în condiţiile

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- pune în aplicare legile şi actele normative din sfera de competenţă a compartimentului nr.448/2006, privind protecţia şi promovare Legea nr.53/2003-modificată şi completată, legislaţia ce reglementează activitatea de resurse umane şi salarizare;

- verifică şi preia dosarele de angajare a asistenţilor personali - întocmeşte lunar referatele de necesitate pentru intocmirea contractelor de munca în vederea

angajării asistentilor personali , respectiv incetarea/prelungirea acestora; - gestionează dosarele de angajare şi răspunde de completarea acestora cu actele necesare ; - întocmeşte lunar statele de plată pentru acordarea drepturilor băneşti pentru asistenţii personali; - exploatează aplicaţia electronică

întocmeşte borderourile şi fişierul de transmis la Trezorerie; - actualizează şi transmite borderourile/fişierele pentru alimentarea cardurilor la unitatea bancară

contractantă; - întocmeşte, la solicitarea asistenţilor personali, adeverinţele de atestare a calităţii de salariat; - actualizează baza de date -

contractelor de muncă; - colaborează cu prestatorul de servicii informatice contractant pentru actualizarea şi exploatarea

programelor informatice gestionate; - întocmeşte situaţii statistice privind - întocmeşte situaţii statistice periodice sau anuale la solicitarea institutiilor abilitate cu privire la

activitatea de resurse umane; COMPARTIMENTUL DE SĂNĂTATE atributii: În cadrul compartimentului sunt organizate angajații instuției. Acest compartiment are prevăzute următoarele atribu ● Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecar de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă; ● Programează și organizează testarea psihologică, examinarea medicală a candida activitatea de elaborare a fișelor de aptitudini, urm concurs a candidaților; ● Elaborarea tematicilor de instruire, asigurarea inform sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către personal a informaţiilor primite; ● Verificarea și răspunderea asupra bunei funcţionări a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; ● Participă la elaborarea și aplicarea conceptiei de ap ● Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organiz incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotri specifice; ● Stabilește necesarul de personal și conținutul programului de instruire a acestuia, pentru executarea activitătii de apărare împotriva incendiilor; ● Controlează aplicarea normelor de apărare împo

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

pune în aplicare legile şi actele normative din sfera de competenţă a compartimentului nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Codul muncii

modificată şi completată, legislaţia ce reglementează activitatea de resurse

verifică şi preia dosarele de angajare a asistenţilor personali; ratele de necesitate pentru intocmirea contractelor de munca în vederea

angajării asistentilor personali , respectiv incetarea/prelungirea acestora; gestionează dosarele de angajare şi răspunde de completarea acestora cu actele necesare ;

nar statele de plată pentru acordarea drepturilor băneşti pentru asistenţii personali; exploatează aplicaţia electronică - pentru declararea plăţilor aferente drepturilor salariale şi întocmeşte borderourile şi fişierul de transmis la Trezorerie;

ează şi transmite borderourile/fişierele pentru alimentarea cardurilor la unitatea bancară

întocmeşte, la solicitarea asistenţilor personali, adeverinţele de atestare a calităţii de salariat; - a aplicaţiei Revisal privind evidenţa electronică a salariaţilor şi a

colaborează cu prestatorul de servicii informatice contractant pentru actualizarea şi exploatarea programelor informatice gestionate; întocmeşte situaţii statistice privind activitatea de personal; întocmeşte situaţii statistice periodice sau anuale la solicitarea institutiilor abilitate cu privire la activitatea de resurse umane;

COMPARTIMENTUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ realizeaza urmatoarele

cadrul compartimentului sunt organizate și realizate activități de securitate și sănătate în muncă pentru

Acest compartiment are prevăzute următoarele atribuții: şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, sarcină

de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă; ă testarea psihologică, examinarea medicală a candidaților, coordonând

șelor de aptitudini, urmărind acordarea avizelor medicale pentru participarea la

● Elaborarea tematicilor de instruire, asigurarea informării şi instruirii angajaților în domeniul securit area cunoaşterii şi aplicării de către personal a informaţiilor primite;

ăspunderea asupra bunei funcţionări a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

și aplicarea conceptiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul institutiei ; ● Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activitătii de aparare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție

ște necesarul de personal și conținutul programului de instruire a acestuia, pentru executarea activitătii de apărare împotriva incendiilor;

ă aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

pune în aplicare legile şi actele normative din sfera de competenţă a compartimentului – legea a drepturilor persoanelor cu handicap, Codul muncii -

modificată şi completată, legislaţia ce reglementează activitatea de resurse

ratele de necesitate pentru intocmirea contractelor de munca în vederea

gestionează dosarele de angajare şi răspunde de completarea acestora cu actele necesare ; nar statele de plată pentru acordarea drepturilor băneşti pentru asistenţii personali;

pentru declararea plăţilor aferente drepturilor salariale şi

ează şi transmite borderourile/fişierele pentru alimentarea cardurilor la unitatea bancară

întocmeşte, la solicitarea asistenţilor personali, adeverinţele de atestare a calităţii de salariat; rivind evidenţa electronică a salariaţilor şi a

colaborează cu prestatorul de servicii informatice contractant pentru actualizarea şi exploatarea

întocmeşte situaţii statistice periodice sau anuale la solicitarea institutiilor abilitate cu privire la

Ă realizeaza urmatoarele

ănătate în muncă pentru

e componentă a sistemului de muncă, sarcină de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă;

ților, coordonând ărind acordarea avizelor medicale pentru participarea la

ților în domeniul securităţii şi area cunoaşterii şi aplicării de către personal a informaţiilor primite;

ăspunderea asupra bunei funcţionări a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de

ărare împotriva incendiilor la nivelul institutiei ; ării activitătii de aparare împotriva

și echipamente de protecție

ște necesarul de personal și conținutul programului de instruire a acestuia, pentru executarea

triva incendiilor în domeniul specific;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

● Indrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor criteriile de constituire a serviciilor de urgen ● Asigură efectuarea instruirii și inform ● Culege, structurează datele și redacteaz ● Urmăreste existența și starea de funcționare a mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor. ● Investighează contextul producerii incendiilor Propune măsuri de prevenire a producerii unui eveniment s ● Prezintă conducerii, semestrial sau ori de cate ori situa apărare împotriva incendiilor. ● Acorda sprijin și asistentă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situa îndeplinirea atribuțiilor.

COMPARTIMENTUL JURIDIC 1.Adresa serviciului: str. I. Plavoșin nr.21, Timișoara 2.Date de contact: tel.0356/416.050, al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27. 3.Numărul total de posturi: 4 4. Atributii principale ale compartimentului

Scopul principal al Compartimentului Juridic consta in respectarea conditiilor de legalitate a actelor, aplicarea si interpretarea corecta a legislatiei in vigoare in Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. Atributii:

 avizează dispoziţiile emise de catre Directorul General  acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului  redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei;  acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridica institutţei în slujba căreia îşi desfăsoară

activitatea;  redactează acte juridice, atestă identitatea păr

instituţie;  avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;  verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare;  semnează la solicitarea conducerii

emanate de la conducerea instituţiei;  exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor

măsuri luate de către conducerea instituţie privesc activitatea instituţiei;

 intocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări inregistrate la sediul instituţiei;  ţine evidenţa cronologică şi pe domenii a actelor normati  ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor intocmite sau avizate;  informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de

activitate al instituţiei;  reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele

delegaţie;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ă activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în institu

și informării personalului în probleme de apărare împotriva incendiilor; și redactează documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor;

ța și starea de funcționare a mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor. ă contextul producerii incendiilor și stabilește cauzele probabile ale producerii acestora.

Propune măsuri de prevenire a producerii unui eveniment similar; ă conducerii, semestrial sau ori de cate ori situația impune, raportul de evaluare a capacit

ă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgent

COMPARTIMENTUL JURIDIC șin nr.21, Timișoara

tel.0356/416.050, Actul de înființare și data înființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017

4. Atributii principale ale compartimentului Scopul principal al Compartimentului Juridic consta in respectarea conditiilor de legalitate a actelor,

aplicarea si interpretarea corecta a legislatiei in vigoare in conformitate cu activitatea intreprinsa de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

avizează dispoziţiile emise de catre Directorul General al instituţiei; acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei; acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridica institutţei în slujba căreia îşi desfăsoară

redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către

avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic; verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare; semnează la solicitarea conducerii instituţiei, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituţiei; exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări

intocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări inregistrate la sediul instituţiei; ţine evidenţa cronologică şi pe domenii a actelor normative; ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor intocmite sau avizate; informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de

reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi Directorul acesteia, pe baza de

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ă respectarea încadrării în ă voluntare sau private, după caz, în instituția din care face parte;

ării personalului în probleme de apărare împotriva incendiilor; ărare împotriva incendiilor;

ța și starea de funcționare a mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor. și stabilește cauzele probabile ale producerii acestora.

ția impune, raportul de evaluare a capacitătii de

ții de urgentă în

Hotarărea Consiliului Local

Scopul principal al Compartimentului Juridic consta in respectarea conditiilor de legalitate a actelor, conformitate cu activitatea intreprinsa de catre

redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei; acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridica institutţei în slujba căreia îşi desfăsoară

ţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către

verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare; instituţiei, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic

exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor i, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări

intocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări inregistrate la sediul instituţiei;

informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de

instituţia şi Directorul acesteia, pe baza de

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 avizează contracte, convenţiile şi protocoalele incheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice;

 asigură consultanţă juridică angajaţiilor instituţiei şi îi informează pe aceştia c legislative sau modificări aduse în domeniu;

 avizează sau semnează acte cu caracter juridic, semnătura sa aplicându juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta;

 redactează prin operare P.C. toate actele şi documentele care se refera la activitatea compartimentului juridic;

 colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari, din punct de vedere al legalitatii si semneaza alte documente cu caracter juridic (referate, adrese, raspunsuri) cu avizarea juridica a documentelor care necesita viza juridica si indeplinesc conditi legale pentru avizare ;

 îndeplineste orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competentelor legale. Consilierul juridic –Raspunderi si limite ale raspunderii

 Răspunde de legalitatea actelor întocmite şi de controlul legali compartimente.

 Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către consilierul juridic în cadrul instituţiei conform clauzei de confidenţialitate; consilierul juridic nu poate nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional.

 Consilierul juridic are toate drepturile şi obligaţiile prevazute de lege în conformitate cu statutul profesional şi cu reglementările legale c raporturi de muncă.

 Se subordonează şi răspunde în faţă Directorului General. SERVICIUL CONTABILITATE FINANCIAR

1. Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin nr. 21 Timi 2. Date de contact: tel. 0356-416050; e- 3. Actul de înființare și data înființării: data de 27.06.2017. 4. Numarul total de posturi: 12 (11+1) 5. Atribuțiile generale ale Serviciul Contabilitate Financiar și CFP sunt urm

 Conducerea evidenței contabile privind efectuarea cheltuielilor prev capitole, subcapitole, articole și al

 Organizarea și conducerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acțiuni: - contabilitatea mijloacelor fixe

cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe; - contabilitatea materialelor și a obiectelor de inventar; - contabilitatea mijloacelor băne - contabilitatea deconturilor; - contabilitatea cheltuielilor conform clasifica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

avizează contracte, convenţiile şi protocoalele incheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau

asigură consultanţă juridică angajaţiilor instituţiei şi îi informează pe aceştia cu privire la noile apariţii legislative sau modificări aduse în domeniu; avizează sau semnează acte cu caracter juridic, semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta; redactează prin operare P.C. toate actele şi documentele care se refera la activitatea compartimentului

colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari, dispozitiilor, regulamentelor, procedurilor, verificand din punct de vedere al legalitatii si semneaza alte documente cu caracter juridic (referate, adrese, raspunsuri) cu avizarea juridica a documentelor care necesita viza juridica si indeplinesc conditi

îndeplineste orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competentelor legale.

Raspunderi si limite ale raspunderii Răspunde de legalitatea actelor întocmite şi de controlul legalităţii actelor întocmite de către alte

Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către consilierul juridic în cadrul instituţiei conform clauzei de confidenţialitate; consilierul juridic nu poate nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional. Consilierul juridic are toate drepturile şi obligaţiile prevazute de lege în conformitate cu statutul profesional şi cu reglementările legale ce stau la baza desfăşurării activităţii instituţiei, cu care are

Se subordonează şi răspunde în faţă Directorului General. SERVICIUL CONTABILITATE FINANCIAR ȘI CFP

str. Ioan Plavosin nr. 21 Timișoara -mail: [email protected]

ării: Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timi

12 (11+1) țiile generale ale Serviciul Contabilitate Financiar și CFP sunt următoarele:

ței contabile privind efectuarea cheltuielilor prevăzute in BVC, defalcate pe și alineate.

și conducerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe

contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire astfel încât să raspundă rea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

și a obiectelor de inventar; contabilitatea mijloacelor bănești;

contabilitatea cheltuielilor conform clasificație bugetare.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

avizează contracte, convenţiile şi protocoalele incheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau

u privire la noile apariţii

se numai pentru aspectele strict economice, tehnice sau

redactează prin operare P.C. toate actele şi documentele care se refera la activitatea compartimentului

dispozitiilor, regulamentelor, procedurilor, verificand din punct de vedere al legalitatii si semneaza alte documente cu caracter juridic (referate, adrese, raspunsuri) cu avizarea juridica a documentelor care necesita viza juridica si indeplinesc conditiile

îndeplineste orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competentelor legale.

tăţii actelor întocmite de către alte

Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către consilierul juridic în cadrul instituţiei conform clauzei de confidenţialitate; consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional. Consilierul juridic are toate drepturile şi obligaţiile prevazute de lege în conformitate cu statutul

e stau la baza desfăşurării activităţii instituţiei, cu care are

Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din

ătoarele: ăzute in BVC, defalcate pe

și conducerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe

ă la locurile de folosire astfel încât să raspundă

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 Pe baza documentelor justificative întocmite de către compartimentele de specialitate se va dispune întocmirea documentelor de plată către institu

 Se va urmări alocarea resurselor pe categorii de cheltuieli;  Se vor executa operațiuni privind gestionarea mijloacelor b  Se va exercita zilnic Controlul Financiar Preventiv Propriu asupra opera

documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor con  Lunar se va întocmi balanța de verificare și contul de execuție;  Trimestrial se va întocmi bilanțul contabil și situațiile financiare;  Anual se va elabora contul de execu  Se vor întocmi raportările lunare

situații/raportări legate de activitatea de salarizare, plata drepturilor salariale Bugetul de Stat;

 În baza Ordinului Ministerului Finan activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și se va înregistra amortizarea activlor fixe;

 Se va acorda viza de Control Financiar Preventiv Propriu în maxim 3 zile lucrătoare de la prezentarea documentelor justificative supuse vizei.

 Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului.

 Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul institu  Asigurarea şi garantarea plăţii indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap

grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta - preia dosarele depuse de persoanele încadrate în grad de handicap grav / reprentan

convenționali ; - verifică actele depuse pentru acordarea indemniza

nr.448/2006; - gestionează dosarele de acordare a indemniza

actele necesare pentru acordarea plă - exploatează programul informatic

justificative a oricăror modificări intervenite în situa - întocmeşte lunar referatele de necesitate pentru

indemnizației către beneficiari ; - întocmeşte lunar listele centralizatoare cu persoanele nominalizate pentru acordarea/prelungirea

încetarea plății indemnizație lunare ; - întocmește recapitulația de plat

resort financiar pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu ordinelor de plată;

- întocmește statele de plată a indemniza - întocmeşte și transmite în format electronic a situa

structura aplicaților specifice puse la dispoziție de c - întocmeşte statele de plată a indemniza

asistentului personal; - întocmeşte situaţiile statistice, solicitate de instituţiile abilitate sau de către ordonatorii de credite

tertiar, secundar sau principal;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ficative întocmite de către compartimentele de specialitate se va dispune întocmirea documentelor de plată către instituții bancare, agenți economici sau alte instituții publice; Se va urmări alocarea resurselor pe categorii de cheltuieli;

țiuni privind gestionarea mijloacelor bănești și alte valori; Se va exercita zilnic Controlul Financiar Preventiv Propriu asupra operațiunilor de cas documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

ța de verificare și contul de execuție; țul contabil și situațiile financiare;

Anual se va elabora contul de execuție al exercițiului bugetar încheiat; le lunare și trimestriale privind fondul de salarii, precum și alte

ări legate de activitatea de salarizare, plata drepturilor salariale

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 2861/2009 se vor înregistra rezultatele inventarierii și capitalurilor proprii și se va înregistra amortizarea activlor fixe;

Se va acorda viza de Control Financiar Preventiv Propriu în maxim 3 zile lucrătoare de la prezentarea lor justificative supuse vizei.

și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul

Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul institu a şi garantarea plăţii indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap

grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta preia dosarele depuse de persoanele încadrate în grad de handicap grav / reprentan

verifică actele depuse pentru acordarea indemnizației lunare prevăzută de art.42 alin 4 din Legea

gestionează dosarele de acordare a indemnizației lunare și realizează completarea acestora cu actele necesare pentru acordarea plății indemnizației lunare în condiții de legalitate; exploatează programul informatic și operarează în mod cronologic, la zi, pe bază de documente justificative a oricăror modificări intervenite în situația beneficiarului ; întocmeşte lunar referatele de necesitate pentru acordarea / prelungirea

ătre beneficiari ; întocmeşte lunar listele centralizatoare cu persoanele nominalizate pentru acordarea/prelungirea

ții indemnizație lunare ; ște recapitulația de plată a indemnizației lunare pe care o predă la compartimentul de

resort financiar pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu

ă a indemnizației lunare; format electronic a situațiilor de plată către trezorerie

ților specifice puse la dispoziție de către aceștia; întocmeşte statele de plată a indemnizației lunare acordată pe perioada concediului de odihnă al

întocmeşte situaţiile statistice, solicitate de instituţiile abilitate sau de către ordonatorii de credite tertiar, secundar sau principal;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ficative întocmite de către compartimentele de specialitate se va dispune ții bancare, agenți economici sau alte instituții publice;

țiunilor de casă și a tuturor

și trimestriale privind fondul de salarii, precum și alte ări legate de activitatea de salarizare, plata drepturilor salariale și a obligațiilor către

9 se vor înregistra rezultatele inventarierii și capitalurilor proprii și se va înregistra amortizarea activlor fixe;

Se va acorda viza de Control Financiar Preventiv Propriu în maxim 3 zile lucrătoare de la prezentarea

și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul

Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul instituției. a şi garantarea plăţii indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap

preia dosarele depuse de persoanele încadrate în grad de handicap grav / reprentanții legali sau

ăzută de art.42 alin 4 din Legea

ă completarea acestora cu ții de legalitate;

ă în mod cronologic, la zi, pe bază de documente

acordarea / prelungirea și încetarea plății

întocmeşte lunar listele centralizatoare cu persoanele nominalizate pentru acordarea/prelungirea și

ă la compartimentul de resort financiar pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu și întocmirea

ă către trezorerie și bancă, pe

ă pe perioada concediului de odihnă al

întocmeşte situaţiile statistice, solicitate de instituţiile abilitate sau de către ordonatorii de credite –

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

BIROUL BUGET –

1. Adresa biroului: str. Ioan Plavosin nr. 21 Timi 2. Date de contact: tel. 0356-416050; e 3. Actul de înființare și data înființării: 4. Numărul total de posturi: 6 (5+1) 5. Atribuțiile generale ale Biroului Buget

 Elaborarea proiectul de buget, centralizat D.A.S.T.M. și a bugetului de venituri și cheltuieli cu repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare aprobate;

 Fundamentarea și elaborarea propunerii Programului de dezvoltare urmare a unor propuneri fundamentate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor de specialitate implicate, cu aprobarea ordonatorului de credite), în co reglementările interne aplicabile;

 Evidența privind angajarea creditelor bugetare aprobate, în conformitate cu prevederile OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea

 Întocmirea și urmărirea execuției creditelor bugetare, asigurarea finanț limita creditelor bugetare aprobate

 Verifică încadrarea în buget a cheltuielilor bugetare (prin eviden angajamentelor legale) ale D.A.S.T.M.;

 Rectificarea bugetului de cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat/local unor propuneri fundamentate/justificate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor de specialitate implicate și aprobarea ordonatorului de credite), în conformitate cu legile și reglementările interne aplicabile;

 Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul biroului;

 Scopul principal al biroului îl reprezintă asigurarea gestionării creditelor bugetare aprobate destinatiei acestora la nivelul institu

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

1. Adresa serviciului: str. Plavosin, nr.21 2. Date de contact: [email protected] 3. Numarul total de posturi: 10 ( 9 +1) 4. Atributii:

 Coordonarea acestui serviciu este realizata de catre seful de serviciu, atribuţiile acestuia se stabilesc prin fişa postului de către Directorul General/ General adjunct

 În vederea bunei desfăşurări a activităţii va colabora cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu toate serviciile şi birourile si compartimentele institutiei, cu firmele şi fundaţiile care au contract de colaborare cu inst

 Indrumarea personalului din cadrul centrelor/serviciilor/birourilor in vederea elaborarii referatelor de necesitate ;

 Elaborează Programul anual de Achizitii cu respectarea cheltuielilor la nivelul institutiei;  Negociază cu furnizorii preţurile de achiziţie în avantajul instituţiei şi în conformitate cu legea;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

– FINANȚE ȘI ANGAJAMENTE BUGETARE str. Ioan Plavosin nr. 21 Timișoara

416050; e-mail: ării: Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timi

țiile generale ale Biroului Buget – Finanțe și Angajamente Bugetare sunt următoarele: Elaborarea proiectul de buget, centralizat și/sau defalcat pe fiecare clasificație funcțional

și a bugetului de venituri și cheltuieli cu repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare

elaborarea propunerii Programului de dezvoltare-investiții la nivelul entit urmare a unor propuneri fundamentate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor de specialitate implicate, cu aprobarea ordonatorului de credite), în conformitate cu legile

ța privind angajarea creditelor bugetare aprobate, în conformitate cu prevederile OMFP

1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare; ției creditelor bugetare, asigurarea finanțării cheltuielilor bugetare în

limita creditelor bugetare aprobate și a destinației acestora; Verifică încadrarea în buget a cheltuielilor bugetare (prin evidențiere a angajamentelor bugetare și

mentelor legale) ale D.A.S.T.M.; Rectificarea bugetului de cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat/local unor propuneri fundamentate/justificate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor

și aprobarea ordonatorului de credite), în conformitate cu legile și

și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul

reprezintă asigurarea gestionării creditelor bugetare aprobate destinatiei acestora la nivelul instituției.

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 1. Adresa serviciului: str. Plavosin, nr.21

[email protected] 3. Numarul total de posturi: 10 ( 9 +1)

Coordonarea acestui serviciu este realizata de catre seful de serviciu, atribuţiile acestuia se stabilesc prin fişa postului de către Directorul General/ General adjunct

vederea bunei desfăşurări a activităţii va colabora cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu toate serviciile şi birourile si compartimentele institutiei, cu firmele şi fundaţiile care au contract de colaborare cu institutia; Indrumarea personalului din cadrul centrelor/serviciilor/birourilor in vederea elaborarii referatelor de

Elaborează Programul anual de Achizitii cu respectarea cheltuielilor la nivelul institutiei; de achiziţie în avantajul instituţiei şi în conformitate cu legea;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ȚE ȘI ANGAJAMENTE BUGETARE

Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

sunt următoarele: și/sau defalcat pe fiecare clasificație funcțională, al

și a bugetului de venituri și cheltuieli cu repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare

ții la nivelul entității ca urmare a unor propuneri fundamentate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor

nformitate cu legile și

ța privind angajarea creditelor bugetare aprobate, în conformitate cu prevederile OMFP și plata cheltuielilor bugetare;

ării cheltuielilor bugetare în

țiere a angajamentelor bugetare și

Rectificarea bugetului de cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat/local și ca urmare a unor propuneri fundamentate/justificate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor

și aprobarea ordonatorului de credite), în conformitate cu legile și

și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul

reprezintă asigurarea gestionării creditelor bugetare aprobate și a

Coordonarea acestui serviciu este realizata de catre seful de serviciu, atribuţiile acestuia se stabilesc

vederea bunei desfăşurări a activităţii va colabora cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu toate serviciile şi birourile si compartimentele institutiei, cu firmele şi

Indrumarea personalului din cadrul centrelor/serviciilor/birourilor in vederea elaborarii referatelor de

Elaborează Programul anual de Achizitii cu respectarea cheltuielilor la nivelul institutiei; de achiziţie în avantajul instituţiei şi în conformitate cu legea;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului aprobat in colaborare cu Serviciul contabilitate financiar si CFP;

 Analizează documentaţia de ofertare şi dispozitie la nivelul institutiei;

 Împreună cu personalul din cadrul serviciului administrativ si ale centrelor/complexelor de servicii/serviciilor beneficiare, realizeaza studii de piata in vedere achizitiilor;

 Răspunde de realizarea achizitiilor în catalogul SEAP/SICAP, de realizarea procedurilor de achizitie, asa cum sunt prevazute in Lege, şi va înainta Directorului General în timp util, (în format electroni şi) pe suport de hârtie conţinutul anunţului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP/SICAP;

 Comunică deciziile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, nu mai târziu de 3 zile de la emiterea acestora, tuturor participanţilor la achiziţia p

 Realizeaza procedurile de achizitie publica cuprinse in Programul Anual de Achizitii ale institutiei;  Are obligaţia de a cunoaşte modificările legislative care privesc activitatea de achiziţie publică şi îşi dă

concursul la articularea acesteia cu  Se asigura ca la baza atribuirii contractelor de achzitie publica sunt respectate principiile prevazute in

art. 2 din Legea 98/2016

SERVICIUL ADMINISTRATIV 1.Adresa serviciului: Bv.16 Decembrie 1989, 2.Date de contact: tel.0256/452404, [email protected] 3.Actul de înființare si data inființării: 27.06.2017 4. Numar posturi: 21 posturi( 20 +1) 5. Atributii principale ale serviciului administrativ Activitatea Serviciului Administrativ constă în realizarea activităţilor administrative şi de întreţinere pentru toate sediile tuturor structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara Serviciul are următoarele atribuții:  Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor/spa

Asistență Socială a Municipiului Timi  Se ingrijeşte de buna funcţionare a tuturor dotărilor Direc

Timișoara, precum si a centrelor sociale organizate in subordine, asigurându întreţinere, bunuri, piese și echipamente de schimb, , produse igienico in vederea asigurarii bunei functionari a entitatii;

 Întocmește documentația necesară în vederea încheieri contractelor specifice activită Administrativ în colaborare cu Serviciul Juridic.

 Face propuneri privind necesarul de materiale şi reparaţii curente dotare;

 Monitorizează starea funcţionării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile şi asigură serviciile de service centrelor sociale precum si ale Directiei;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului aprobat in colaborare cu Serviciul contabilitate financiar si CFP; Analizează documentaţia de ofertare şi o supune spre decizie comisiei de evaluare stabilita prin

Împreună cu personalul din cadrul serviciului administrativ si ale centrelor/complexelor de servicii/serviciilor beneficiare, realizeaza studii de piata in vederea determinarii valorilor estimate ale

Răspunde de realizarea achizitiilor în catalogul SEAP/SICAP, de realizarea procedurilor de achizitie, asa cum sunt prevazute in Lege, şi va înainta Directorului General în timp util, (în format electroni şi) pe suport de hârtie conţinutul anunţului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP/SICAP; Comunică deciziile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, nu mai târziu de 3 zile de la emiterea acestora, tuturor participanţilor la achiziţia publică; Realizeaza procedurile de achizitie publica cuprinse in Programul Anual de Achizitii ale institutiei; Are obligaţia de a cunoaşte modificările legislative care privesc activitatea de achiziţie publică şi îşi dă concursul la articularea acesteia cu toate compartimentele interesate ale institutiei; Se asigura ca la baza atribuirii contractelor de achzitie publica sunt respectate principiile prevazute in

SERVICIUL ADMINISTRATIV 1.Adresa serviciului: Bv.16 Decembrie 1989, nr.15

tel.0256/452404, [email protected] ării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

le serviciului administrativ Activitatea Serviciului Administrativ constă în realizarea activităţilor administrative şi de întreţinere pentru toate sediile tuturor structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor/spațiilor în care îşi desfăşoară activitatea Direc ă Socială a Municipiului Timișoara;

Se ingrijeşte de buna funcţionare a tuturor dotărilor Direcției de Asistență Socială a Municipiului șoara, precum si a centrelor sociale organizate in subordine, asigurându

și echipamente de schimb, , produse igienico-sanitare, materiale educative, etc., rarii bunei functionari a entitatii;

ă în vederea încheieri contractelor specifice activită Administrativ în colaborare cu Serviciul Juridic.

Face propuneri privind necesarul de materiale şi reparaţii curente ale aparaturii

Monitorizează starea funcţionării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile şi asigură serviciile de service și mentenanță în timp util, tuturor utilajelor folosite la nive centrelor sociale precum si ale Directiei;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului aprobat in colaborare

o supune spre decizie comisiei de evaluare stabilita prin

Împreună cu personalul din cadrul serviciului administrativ si ale centrelor/complexelor de a determinarii valorilor estimate ale

Răspunde de realizarea achizitiilor în catalogul SEAP/SICAP, de realizarea procedurilor de achizitie, asa cum sunt prevazute in Lege, şi va înainta Directorului General în timp util, (în format electronic, cât şi) pe suport de hârtie conţinutul anunţului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP/SICAP; Comunică deciziile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, nu mai târziu de 3 zile de la emiterea

Realizeaza procedurile de achizitie publica cuprinse in Programul Anual de Achizitii ale institutiei; Are obligaţia de a cunoaşte modificările legislative care privesc activitatea de achiziţie publică şi îşi dă

toate compartimentele interesate ale institutiei; Se asigura ca la baza atribuirii contractelor de achzitie publica sunt respectate principiile prevazute in

Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

Activitatea Serviciului Administrativ constă în realizarea activităţilor administrative şi de întreţinere pentru toate sediile tuturor structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

şi desfăşoară activitatea Direcția de

ă Socială a Municipiului șoara, precum si a centrelor sociale organizate in subordine, asigurându-le cu materiale de

sanitare, materiale educative, etc.,

ă în vederea încheieri contractelor specifice activității Serviciului

ale aparaturii și echipamentelor din

Monitorizează starea funcţionării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente ă în timp util, tuturor utilajelor folosite la nivelul

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 Administrează, gestionează şi asigură asistenţa tehnică pentru:telefonie, televiziune reţeaua de calculatoare a Direcției de Asistenț echipamentelor informatice, telefonice

 Păstrează evidenţa tuturor bunurilor achiziţionate in corelare cu Serviciul Contabilitate, Buget, Finante;  Efectuează activități de prospectare pe pia

etc., în vederea achiziţionării lor;  Organizează efectuarea studiului pieţei şi asigură constituirea bazei de date cu privire la furnizori,

executanţi sau prestatori al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor serviciilor pe care Direcția de Asistenț achiziţioneze;

 Centralizează periodic referatele pentru materiale consumabile de la nivelul centrelor sociale precum si aparatul Directiei şi le prezintă spr Municipiului Timișoara;

 Urmărește derularea contractelor, ține legatura cu furnizorii și stabilește locul și termenul maxim de livrare;

 Primeşte și centralizează propunerile de necesare de toate compartimentele (Servicii, Birouri, Centre) vizate de persoanele desemnate;

 Urmăreşte livrarea în termen a produselor comandate în cantităţile, calitate şi preţul stabilit pe SICAP;  Verifică situaţia stocurilor din magaziile compartimentelor şi compară cu necesarul solicitat;  Asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare, verifică

șoferilor;  Răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehi

reviziilor tehnice, inspecțiilor tehnice periodice (ITP), reparațiilor curente, efectuarea încheierii polițelor de asigurare obligatorie auto (RCA) .

 Asigură și urmărește evidența reparațiilor efectuate la întregul  Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Direc

Socială a Municipiului Timișoara.  In complementar efectueaza activită

Defavorizate (P.O.A.D.)  Impreună cu Serviciul contabilitate, buget, finanţe , efectuează inventarierea anuală a elementelor de

natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii la nivelul Municipiului Timişoara.

 Raspunde de selectionarea documentelor în vederea arhivării la nivelulDirec Municipiului Timișoara

SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

 1.Adresa serviciului: Bv.16 Decembrie 1989, nr.15  2.Date de contact: tel.0256/452404,  3.Actul de înființare si data inființ

din . .2019  4. Numar posturi: 8 posturi( 7+1)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Administrează, gestionează şi asigură asistenţa tehnică pentru:telefonie, televiziune reţeaua de ției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pentru exploatarea ra

telor informatice, telefonice și transmitere date; Păstrează evidenţa tuturor bunurilor achiziţionate in corelare cu Serviciul Contabilitate, Buget, Finante;

ți de prospectare pe piaţa ofertanţilor de utilaje, echipamente, bunuri, mijlo

Organizează efectuarea studiului pieţei şi asigură constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanţi sau prestatori al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor

ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara intenționeaz

Centralizează periodic referatele pentru materiale consumabile de la nivelul centrelor sociale precum si aparatul Directiei şi le prezintă spre aprobare Directorului general al Direcției de Asistenț

ște derularea contractelor, ține legatura cu furnizorii și stabilește locul și termenul maxim de

ă propunerile de necesare de materiale, bunuri, echipamente şi alimente de la toate compartimentele (Servicii, Birouri, Centre) vizate de persoanele desemnate; Urmăreşte livrarea în termen a produselor comandate în cantităţile, calitate şi preţul stabilit pe SICAP;

stocurilor din magaziile compartimentelor şi compară cu necesarul solicitat; Asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare, verifică și coordoneaz

Răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor, urmărește efectuarea la timp a țiilor tehnice periodice (ITP), reparațiilor curente, efectuarea încheierii polițelor

de asigurare obligatorie auto (RCA) . ște evidența reparațiilor efectuate la întregul parc auto din dotare.

Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Direc

In complementar efectueaza activități aferente Programului Operaţional de Ajutorare a persoa

Serviciul contabilitate, buget, finanţe , efectuează inventarierea anuală a elementelor de și a capitalurilor proprii la nivelul subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a

Raspunde de selectionarea documentelor în vederea arhivării la nivelulDirecției de Asistenț

SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

1.Adresa serviciului: Bv.16 Decembrie 1989, nr.15 tel.0256/452404,

țare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. …….

4. Numar posturi: 8 posturi( 7+1)

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Administrează, gestionează şi asigură asistenţa tehnică pentru:telefonie, televiziune reţeaua de șoara, pentru exploatarea raţionala a

Păstrează evidenţa tuturor bunurilor achiziţionate in corelare cu Serviciul Contabilitate, Buget, Finante; ţa ofertanţilor de utilaje, echipamente, bunuri, mijloace fixe,

Organizează efectuarea studiului pieţei şi asigură constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanţi sau prestatori al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau

șoara intenționează să le

Centralizează periodic referatele pentru materiale consumabile de la nivelul centrelor sociale precum si ției de Asistență Socială a

ște derularea contractelor, ține legatura cu furnizorii și stabilește locul și termenul maxim de

materiale, bunuri, echipamente şi alimente de la

Urmăreşte livrarea în termen a produselor comandate în cantităţile, calitate şi preţul stabilit pe SICAP; stocurilor din magaziile compartimentelor şi compară cu necesarul solicitat;

și coordonează activitate

ște efectuarea la timp a țiilor tehnice periodice (ITP), reparațiilor curente, efectuarea încheierii polițelor

Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Direcției de Asistență

ţional de Ajutorare a persoanelor

Serviciul contabilitate, buget, finanţe , efectuează inventarierea anuală a elementelor de subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a

ției de Asistență Socială a

SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. …….

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

 5. Atributii principale ale serviciului tehnic  Activitatea Serviciului constă în realizarea activităţilor de

structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.  Serviciul are următoarele atribuții:  a) Întocmește sub coordonarea Directorului General Adjunct Economic

subordinea Directiei, planul și programul de investiții aferent spațiilor Direcției, urm implementare al acestora.

 b) Asigură în condițiile legii, administ  c) Întocmește și face propuneri pentru proiectul bugetului anual privind intervențiile asupra imobilelor si

instalațiilor acestora, în baza unei analize temeinice și a documentației tehnice, precum lor în condiții de calitate, analizează solicitările din referatele de necesitate.

 d) Urmărește și verifică buna funcționare a instalațiilor din aparatul propriu cât și din centrele di

 e) Face constatarea și evaluarea tuturor defecțiunilor privind instalațiile electrice, sanitare, termice, de canalizare atât din aparatul propriu cât

 f) Asigură și răspunde de întocmirea caietelor de sarcini pentru lucrările de repara conform bugetului aprobat și a PIF.

 g) După semnarea Procesului verbal de recep prin serviciul de specialitate al acesteia.

 h) Transmite către Serviciul de achizi încluderii în PAAP.

 j) Asigură și raspunde de întreținerea și functionarea tuturor centralelor termice a prevederilor legale și raspunde de ISCIRizarea acestora.

 k) Asigură buna gospodărire și intreținerea imobilelor a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar date spre administrare.

 l) Participă la inventarierea mijloacelor fixe casare în condițiile legii.

 m) Urmarește, verifică și certifică în vederea realită facturilor de utilități: electrice, sanitare, de

 o) Pentru buna funcționare a serviciilor din aparatul propriu, colaboreaz de lucru elaborate și aprobate, în vederea asigur

 p) Avizează la serviciul de specialitate,propunerile şi angajamentele cheltuielilor aferente referatelor de necesitate emise de serviciul propriu.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII

1. Adresa serviciului: str. Platanilor nr.2, Timisoara 2.Date de contact: tel.0256/214.572, [email protected] 3.Actul de înființare si data inființării: 27.06.2017 4.Organizarea Complexului de servicii pentru - Centrul de Zi Sfantul Nicolae - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

5. Atributii principale ale serviciului tehnic și administrarea patrimoniului constă în realizarea activităţilor deadministrarepesursefunctionareaferente

structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

e sub coordonarea Directorului General Adjunct Economic și a șefilor de structuri din și programul de investiții aferent spațiilor Direcției, urm

țiile legii, administrarea și exploatarea întregului patrimoniu al instituției. ște și face propuneri pentru proiectul bugetului anual privind intervențiile asupra imobilelor si

țiilor acestora, în baza unei analize temeinice și a documentației tehnice, precum ă solicitările din referatele de necesitate.

ționare a instalațiilor: electrice, sanitare, de canalizare și din centrele din structura Direcției, asigură și urmărește reparația acestora.

și evaluarea tuturor defecțiunilor privind instalațiile electrice, sanitare, termice, de canalizare atât din aparatul propriu cât și din centrele din structura Direcției.

ăspunde de întocmirea caietelor de sarcini pentru lucrările de reparații curente și investiții, și a PIF.

g) După semnarea Procesului verbal de recepție , obiectivul investiției, trece în administrarea Direcției, in serviciul de specialitate al acesteia.

h) Transmite către Serviciul de achiziții programul de investii aprobat, precum si cel rectificat, în vederea

și raspunde de întreținerea și functionarea tuturor centralelor termice ale institu și raspunde de ISCIRizarea acestora.

și intreținerea imobilelor a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar date

l) Participă la inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ce îi revin și face propuneri de

ă în vederea realității facturile de la furnizorii de investiții precum și a : electrice, sanitare, de canalizareși termice. ționare a serviciilor din aparatul propriu, colaborează cu acestea în baza procedurilor

și aprobate, în vederea asigurării bazei tehnico materiale necesară func erviciul de specialitate,propunerile şi angajamentele cheltuielilor aferente referatelor de

necesitate emise de serviciul propriu.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII „SFÂNTUL NICOLAE”

str. Platanilor nr.2, Timisoara [email protected]

ării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

4.Organizarea Complexului de servicii pentru copii ”Sf. Nicolae”:

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

administrarepesursefunctionareaferente structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

și a șefilor de structuri din și programul de investiții aferent spațiilor Direcției, urmărind modul de

și exploatarea întregului patrimoniu al instituției. ște și face propuneri pentru proiectul bugetului anual privind intervențiile asupra imobilelor si

țiilor acestora, în baza unei analize temeinice și a documentației tehnice, precum și de îndeplinirea

: electrice, sanitare, de canalizareși termice, atât ște reparația acestora.

și evaluarea tuturor defecțiunilor privind instalațiile electrice, sanitare, termice, de

ții curente și investiții,

ție , obiectivul investiției, trece în administrarea Direcției,

ții programul de investii aprobat, precum si cel rectificat, în vederea

le instituției conform

și intreținerea imobilelor a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar date

și face propuneri de

ții facturile de la furnizorii de investiții precum și a

ă cu acestea în baza procedurilor ării bazei tehnico materiale necesară funcționării acestora.

erviciul de specialitate,propunerile şi angajamentele cheltuielilor aferente referatelor de

Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Centrul de zi penru copiii străzii 5.Cod serviciu social: - Centrul de Zi Sfantul Nicolae– cod nomenclator 8891CZ - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părin - Centrul de zi penru copiii străzii – cod nomenclator 8891 CZ 6.Standard minim de calitate apicabil: - Centrul de Zi Sfantul Nicolae- Ordinul nr.27/2019 pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părin Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor - Centrul de zi penru copiii străzii privind serviciile sociale destinate protec centrele de zi pentru copiii străzii, Ordinul nr.27/2 pentru serviciile sociale de zi destinate copiilorşi respectiv Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015 Anexa 7 pentru completarea fişei de autoevaluare 7.Beneficiarii centrului: 7.1.Centrul de Zi Sfantul Nicolae

a) copii cu vârste între 5 ani și 18 ani (neîmpliniți) afla de familia lor și părinții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură

b) copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Capacitatea maximă a Centrului de Zi

7.2.Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părin a) copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor; b) copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate c) copii aflaţi în situaţia de eşec şi/sau abandon şcolar d) copii şi părinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţi e) persoane care au fost obligate prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere; f) părinții și copii în vederea restabilirii și menținerii relațiilor personale; g) potenţialii pãrinţi în vederea prevenirii h) copiii și familiile adoptatoare care au ieșit din perioada de monitorizare postadoptie și au dificult

relaționarea cu copiii i) adolescenții aflati la vârsta minim

7.3.Centrul de zi penru copiii străzii a) Beneficiarii serviciului social de zi sunt:

 copiii cu vârste între 3-18 ani (neîmplini  copiii cu vârste între 3-18 ani

familie cu plan de servicii,  părinții/reprezentanții legali/familia extin

b) Capacitatea maximă a Centrului de zi c) Capacitatea maximă în cazul a beneficiari.

9. Numarul total de posturi: 15(14+1)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

cod nomenclator 8891CZ-C-II i Sprijin pentru Părinți și Copii – cod nomenclator 8899 CZ-F-I

cod nomenclator 8891 CZ-C-V 6.Standard minim de calitate apicabil:

Ordinul nr.27/2019pentru aprobarea Standardelor mini pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii – Ordinul nr.27/2019 Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

i penru copiii străzii -Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile sociale destinate protecției copiilor străzii, anexa 3 – Standarde minime obligatorii privind

Ordinul nr.27/2019pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilorşi respectiv Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015 Anexa 7 pentru completarea fişei de autoevaluare

și 18 ani (neîmpliniți) aflaţi în situaţii de dificultate sau risc de separare ții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate,

cu un nivel scăzut de cultură și educație, în risc de abandon școlar, etc); copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

Capacitatea maximă a Centrului de Zi “Sf.Nicolae” este de 50 de beneficiari copii. 7.2.Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii

situaţii de risc de separare de familia lor; copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate și reprezentanții lor legali. copii aflaţi în situaţia de eşec şi/sau abandon şcolar copii şi părinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţional, fizic, sexual, neglijenţă) persoane care au fost obligate prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere;

ții și copii în vederea restabilirii și menținerii relațiilor personale; ţi în vederea prevenirii separării copilului de familie

și familiile adoptatoare care au ieșit din perioada de monitorizare postadoptie și au dificult

ții aflati la vârsta minimă legală pentru căsătorie

a) Beneficiarii serviciului social de zi sunt: 18 ani (neîmpliniți) care trăiesc în stradă, 18 ani (neîmpliniți) care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în

familie cu plan de servicii, ții/reprezentanții legali/familia extină a acestora.

Centrului de zi pentru copiii străzii este de 20 de beneficiari copii. Capacitatea maximă în cazul activităților în comunitate cu copiii care se află în stradă

Numarul total de posturi: 15(14+1)

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

I

pentru aprobarea Standardelor minime de calitate

Ordinul nr.27/2019pentru aprobarea

Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii Standarde minime obligatorii privind

pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilorşi respectiv Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015

ţi în situaţii de dificultate sau risc de separare ții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate,

“Sf.Nicolae” este de 50 de beneficiari copii.

onal, fizic, sexual, neglijenţă) persoane care au fost obligate prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere;

și familiile adoptatoare care au ieșit din perioada de monitorizare postadoptie și au dificultăți în

care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în

este de 20 de beneficiari copii. în comunitate cu copiii care se află în stradăeste de 30 de

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de Zi Sfantul Nicolae – 7 posturi Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părin Centrul de zi penru copiii străzii -4 9.Atributiile generale ale COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU COPII ”SF. NICOLAE” sunt urmatoarele: 9.1. Centrul de Zi Sfantul Nicolae - informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora - educaționale, dezvoltarea deprinderilor de via - recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activit relaxare și joc; - sprijin pentru orientarea școlară și profesional a acestora. - sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. - supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum - asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri 9.2. Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părin - organizarea de programe de educa dezvoltarea competențelor şi abilităţilor parentale, pentru părin - activitati de consiliere si informare - consiliere psihologică, în întâlniri individuale - asistență juridico-administrativă; - asistență pentru obţinerea prestaţiilor; - acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională; - asistarea mamelor în cadrul maternitatilor şi spitalelor - asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho la vârsta minimã legalã pentru cãsãtorie\ - analiza stării de sănătate a beneficiarilor, precum - de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate - evaluare inițială și detaliată/planificare/reevaluare - monitorizare postintervenție pe o personalizat de consiliere; 9.3 Centrul de zi penru copiii străzii

- informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora;

- derulează activități educaționale, dezvoltarea deprinderilor de via îngrijire;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii 7 posturi

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți și Copii –3 posturi

9.Atributiile generale ale COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU COPII ”SF. NICOLAE” sunt

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii

ționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de înv

și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologic

sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

ii de sănătate a copiilor, precum și promovarea unui stil de viaț asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii e educație parentală și grupuri de sprijin parental

şi abilităţilor parentale, pentru părinți;

consiliere psihologică, în întâlniri individuale și/sau de grup administrativă;

ă pentru obţinerea prestaţiilor; acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare

asistarea mamelor în cadrul maternitatilor şi spitalelor de pediatrie; asistarea clienţilor cu dificultăţi psiho-sociale, consilierea premaritalã pentru adolescen

\ analiza stării de sănătate a beneficiarilor, precum și promovarea unui stil de viață săn de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

ă/planificare/reevaluare și monitorizare, ție pe o perioadă de minim 3 luni și elaborare/implementare a planului

9.3 Centrul de zi penru copiii străzii ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii

ți educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

9.Atributiile generale ale COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU COPII ”SF. NICOLAE” sunt

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii

ţă independentă pentru copii, de îngrijire; țile de învățare și cele de

și consilierea psihologică

sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

și promovarea unui stil de viață sănătos la aceștia

și grupuri de sprijin parentală pentru formarea şi

acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susţinerea demersurilor de (re)integrare

consilierea premaritalã pentru adolescenţii/tinerii aflaţi

ă sănătos la aceștia; de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

și elaborare/implementare a planului

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii

ţă independentă pentru copii, de

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- derulează activități recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activit învățare și cele de relaxare și joc;

- sprijin pentru orientarea școlară și profesional a acestora.

- asigură sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

- desfășoară activități în comunitate cu copiii care se afl eligibilitate pentru admitere în cadrul centrului (re

- asigurară o masă pentru copiii care frecventează centrul - organizează de activități de sensibilizare și informare a comunit

vulnerabilă, în risc de separare - realizează activități educaționale, în funcție de particularit - realizează activități recreative și de socializare prin realizarea unui echilibru între activit

și cele de relaxare; - supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum

CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂ

1. Adresa serviciului: str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timi 2. Date de contact: tel.: 0256-202585, e 3. Actul de înființare si data înființ

din 27.06.2017. 4. Cod serviciu social : 8891CZ-C III 5. Standard minim de calitate aplicabil:

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor 6. Beneficiarii centrului:

a) copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani; b) părinții copiilor cu dizabilit Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a servicii în situaţii de risc de separare de părinți.

7. Numarul total de posturi: 24 (23+1) 8. Atribuțiile generale ale Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitatii„Podul Lung”

următoarele: a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- Reprezentarea furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - Consiliere psihosocială și suport emoțion - Supraveghere și îngrijire; - Asistență și recuperare medicală, după caz; - Diverse terapii de recuperare psihomotorie; - Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă; - Socializare şi petrecere a timpului liber;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ți recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activit și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologic

asigură sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru care au în îngrijire copii.

ți în comunitate cu copiii care se află în stradă și nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru admitere în cadrul centrului (reședința în afara municipiului Timișoara)

care frecventează centrul ți de sensibilizare și informare a comunității în ceea ce privește copilul și familia

ți educaționale, în funcție de particularitățile individuale ale fiec ți recreative și de socializare prin realizarea unui echilibru între activit

supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum și promovarea unui stil de viață sănătos la ace

UL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂ „PODUL LUNG”

str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timișoara

202585, e-mail: [email protected] țare si data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timi

C III Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea

inime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

ți cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani; ții copiilor cu dizabilități și alți aparținători ai copilului cu dizabilită

prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, centrele de zi de recuperare se adresează copiilor aflaţi

Numarul total de posturi: 24 (23+1)

țiile generale ale Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitatii„Podul Lung”

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: Reprezentarea furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

și suport emoțional;

ă, după caz; Diverse terapii de recuperare psihomotorie; Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă; Socializare şi petrecere a timpului liber;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ți recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de

și consilierea psihologică

asigură sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru

și nu îndeplinesc criteriile de ședința în afara municipiului Timișoara)

ții în ceea ce privește copilul și familia

țile individuale ale fiecarui copil; ți recreative și de socializare prin realizarea unui echilibru între activitățile de învățare

ă sănătos la aceștia

UL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI

: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218

ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea

ători ai copilului cu dizabilități. prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și

a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- lor sociale, centrele de zi de recuperare se adresează copiilor aflaţi

țiile generale ale Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitatii„Podul Lung” sunt

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: Reprezentarea furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Activități de conştientizare şi sensibilizare a populaţiei; - Transportul beneficiarilor de la domiciliu la centru - Asigurarea hranei;

b) de informare a beneficiarilor și/sau a poten despre domeniul său de activitate, prin diverse activităţi de promovare c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a imaginii pozitive ale acestora, d) de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grup realizarea de activități diverse de tipul:

- organizarea meselor festive de sărbătorire a zilelor de na aparținătorilor acestora;

- organizarea de întălniri cu părinții pe diverse teme de interes al acestora - organizarea unor evenimente tematice în centru (carnaval, serbări) împreună cu personalită

ale comunității; - diverse activități educative și de socializare a copiilor cu dizabilit

e) de asigurare a calităţii serviciilor sociale, prin: - utilizarea instrumentelor standardizate în procesul de acordare a serviciilor; - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; - elaborarea rapoartelor de monitorizare trimestriale a progreselor fiecărui beneficiar.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI

1. Adresa serviciului: Bulevardul Regele Carol I, nr. 10, municipiul Timi 2. Date de contact: tel: 0256/220583, adresa e 3. Actul de înființare și data înființării: 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilită

- Servicii la Domiciliu Destinate Per - Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilită

5. Cod serviciu social : - Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilită - Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilită

6. Standard minim de calitate aplicabil: - 7. Beneficiarii centrului: persoane minore 8. Numarul total de posturi: 24 (23+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilită Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilită Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilită 9. Atribuțiile generale ale Complexului următoarele: 9.1. Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilită - Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/a

compatibilităţii dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal şi persoana cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

re şi sensibilizare a populaţiei; Transportul beneficiarilor de la domiciliu la centru și înapoi;

și/sau a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg ivitate, prin diverse activităţi de promovare

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a imaginii pozitive ale acestora, d) de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grup țint

organizarea meselor festive de sărbătorire a zilelor de naștere ale copiilor, cu participarea familiei și

ții pe diverse teme de interes al acestora – Şcoala pări organizarea unor evenimente tematice în centru (carnaval, serbări) împreună cu personalită

ți educative și de socializare a copiilor cu dizabilități, realizate în comunitate; serviciilor sociale, prin:

utilizarea instrumentelor standardizate în procesul de acordare a serviciilor; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; elaborarea rapoartelor de monitorizare trimestriale a progreselor fiecărui beneficiar.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI Bulevardul Regele Carol I, nr. 10, municipiul Timișoara, județul Timiș

tel: 0256/220583, adresa e - mail: [email protected] ării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timi

de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități: Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal; Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

6. Standard minim de calitate aplicabil:

persoane minore și adulte cu dizabilități și familiile acestora. 8. Numarul total de posturi: 24 (23+1)

nducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilită Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal: 11 posturi; Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități: 12 posturi

țiile generale ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilită

9.1. Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal: Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea compatibilităţii dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal şi persoana cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg

țintă al centrului, prin

ștere ale copiilor, cu participarea familiei și

Şcoala părinţilor; organizarea unor evenimente tematice în centru (carnaval, serbări) împreună cu personalități marcante

ți, realizate în comunitate;

elaborarea rapoartelor de monitorizare trimestriale a progreselor fiecărui beneficiar.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI șoara, județul Timiș

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din

ți prin Asistent Personal;

ți prin Asistent Personal - 8810 ID IV;

nducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ți prin Asistent Personal: 11 posturi;

de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități sunt

ți prin Asistent Personal: dultului cu handicap grav urmărind stabilirea

compatibilităţii dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal şi persoana cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

acesteia şi o comunică Serviciului Contabilitate Financiar Angajamente Bugetare;

- Efectuează consiliere şi evaluare psihologică pentru asistenţii personali şi persoanele cu handicap grav aflate în grija asistenţilor personali;

- Efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

- Întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunica Serviciului Contabilitate Financiar CFP/Biroului Buget – Finanțe și Angajamente Bugetare;

- Anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de acestora;

- Întocmeşte semestrial un raport de activitate, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

9.2. Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilită - Evaluarea si reevaluarea nevoilor individuale - Acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere

adresează centrului; - Elaborarea planului de intervenţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite de sprijinul

familiei sau a aparținătorilor; - Evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea

încadrarii in grad de handicap; - Evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea

revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap; - Efectuarea anchetelor sociale pentru persoane cu dizabilită

eliberare dovadă, solicitare din alte jude - Îndrumarea, consilierea și informarea necesar

familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap; - Informarea persoanei cu dizabilitate

handicap, actele necesare și a traseului de urmat pân

CENTRUL DE ASISTEN PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

1.Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin, nr. 21, Timi 2.Date de contact: nr. tel: 0256/286487;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

acesteia şi o comunică Serviciului Contabilitate Financiar și CFP/Biroului Buget

Efectuează consiliere şi evaluare psihologică pentru asistenţii personali şi persoanele cu handicap grav

Efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu

Întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului al asistentului personal şi le comunica Serviciului Contabilitate Financiar

țe și Angajamente Bugetare; Anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc

e prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea

Întocmeşte semestrial un raport de activitate, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

9.2. Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități luarea si reevaluarea nevoilor individuale și specifice ale persoanelor adulte cu dizabilit

Acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere și documentare a persoanelor din comunitate care se

enţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite de sprijinul

social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea

social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap; Efectuarea anchetelor sociale pentru persoane cu dizabilități: ex. admitere în centre reziden eliberare dovadă, solicitare din alte județe etc;

și informarea necesară întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap; Informarea persoanei cu dizabilitate și/sau a familiei acestuia despre condițiile de obținere a gradului de

și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi;

CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU

PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE

str. Ioan Plavosin, nr. 21, Timișoara; 2.Date de contact: nr. tel: 0256/286487; e-mail:[email protected] ;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și CFP/Biroului Buget – Finanțe și

Efectuează consiliere şi evaluare psihologică pentru asistenţii personali şi persoanele cu handicap grav

Efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu

Întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului al asistentului personal şi le comunica Serviciului Contabilitate Financiar și

Anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc e prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile

asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara ori caz, face propuneri cu privire la sancţionarea

Întocmeşte semestrial un raport de activitate, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal,

și specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități; și documentare a persoanelor din comunitate care se

enţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite de sprijinul

social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea

social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea

ți: ex. admitere în centre rezidențiale și

ă întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate și/sau a

și/sau a familiei acestuia despre condițiile de obținere a gradului de ă la intrarea în drepturi;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

3. Actul de înființare și data înființării: 27.06.2017 4.Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-IV 5.Standarde minim de calitate apicabil: 6; 6.Beneficiarii centrului: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de asisten aflate în dificultate" sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice cu dizabilități, după cum urmează: a) persoane diagnosticate cu boala Alzheimer; b) persoane diagnosticate cu boala Parkinson; c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral d) persoane cu hemipareză; e) persoane adulte cu dizabilități; f) familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor; 7.Numarul total de posturi: 14 (13+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane aflate in Dificultate: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea - reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - furnizează servicii sociale pentru grupul recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea acestora; - acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale; - dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acord - realizează evaluarea beneficiarilor, precum cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; - elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; - monitorizează intervenția din punct de vedere al particip rezultatelorobținute; b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: - prezentarea activităților centrului - prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medical - organizarea de evenimente în comunitate care să atragă aten sociale cărora li se adresează (Ziua Interna - incheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, p activităţi:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din

IV 5.Standarde minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.29/2019, anexa

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate" sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane

persoane diagnosticate cu boala Alzheimer; b) persoane diagnosticate cu boala Parkinson; c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral

ții legali ai beneficiarilor;

8. Atributiile generale ale Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane aflate

de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială,

ă, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile

și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale

hipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor;

realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabili cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

ție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; ția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activi

de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

ților centrului cabinetelor de medicina familiei aflate în proximitatea centrului; ților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu

ți conexe (medicală, educațională) ; enimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor

sociale cărora li se adresează (Ziua Internațională Alzheimer, etc); ții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate;

urilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din

și Justiției Sociale nr.29/2019, anexa

și recuperare pentru persoane și/sau persoane

8. Atributiile generale ale Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane aflate

următoarelor activităţi:

ăresc integrarea/reintegrarea socială, ții beneficiarilor, în funcție de nevoile

și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale

hipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea,

și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în

ție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; ării beneficiarilor la activități specifice și a

de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

cabinetelor de medicina familiei aflate în proximitatea centrului; ților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu

ților centrului și nevoilor

ții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; urilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor

omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile otrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; - organizarea de activități de sensib - promovarea participării sociale și a implic donații; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: - elaborarea și revizuirea permanentă a procedurilor de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea; - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate beneficiarilor; - facilitarea participării beneficarilor dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; - respectarea drepturilor beneficiarilor țin de activitatea centrului; - desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; - intreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și

consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului. COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. ARHANGHELI MIHAIL

1. Adresa serviciului: Str. Calea Sever Bocu nr.44A, Timi 2. Date de contact: 0256/490286, [email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail - Centrul de Zi pentru Bătrâni - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu 5. Cod serviciu social : - Centrul de Zi pentru Bătrâni: Cod nomenclator 8810 CZ Licență de funcționare seria LF nr.0005966, eliberat și Persoanelor Vârstnice. - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu Licență de funcționare seria LF nr.0005965, eliberat și Persoanelor Vârstnice. 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul de Zi pentru Bătrâni: Ordin Ministrului Muncii aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protec de persoane adulte aflate în dificultate, precum sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr.8 domiciliu pentru persoane vârstnice. - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protec

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

ți de sensibilizare și informare a comunității; și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări

de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: revizuirea permanentă a procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul

și instuirea personalului cu privire la acestea; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfac

facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorit ții serviciilor;

respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și

consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului. COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. ARHANGHELI MIHAIL

GAVRIIL” Str. Calea Sever Bocu nr.44A, Timișoara

[email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timi

i de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Cod nomenclator 8810 CZ-V-I (Centre de zi de asisten ționare seria LF nr.0005966, eliberată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protec

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, cod nomenclator 8810 ID-I (Unități de îngrijire l ționare seria LF nr.0005965, eliberată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protec

6. Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/03.01.2019

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categor de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în

Anexa nr.8 – standard minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu: Ordin Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate

ără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protec

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care

ării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

și instrumentelor standardizate utilizate în procesul

ăsurarea gradului de satisfacție a

și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de

opinia cu privire la aspectele care

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare;

consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului. COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI

Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din

i de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”

asistență și recuperare); ă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale

ți de îngrijire la domiciliu); ă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale

ției Sociale nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor

ție a copilului și altor categorii și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în

standard minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la

și Justiției Sociale nr. pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate

ără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte. 7. Beneficiarii Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail - Centrul de Zi pentru Bătrâni. Beneficiarii serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/re marginalizare și excluziune socială ca urmare a limitării fiziologice îmbătrânire. Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane. -Compartimentul de Îngrijire la domiciliu. vârsta legală de pensionare, cu domiciliul/re persoane vârstnice, aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei func se află în risc de excluziune socială. 8.Numarul total de posturi: 43 (42+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de Zi pentru Bătrâni - 5 Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu 9. Atributiile generale ale Complexului de s 9.1. Centrul de Zi pentru bătrâni : a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării s - activităţi practice și educative (autogospod jocuri de societate), - terapii psiho-sociale

- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc.,

- terapii ocupationale - activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat), - activitati culturale/ artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ), - activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studen - activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc), - asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului, - activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.), - activități dezvoltare deprinderi TIC (utilizare internet), 2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio - activități de consiliere și informare social 3. Activități de voluntariat (implicarea persoanelor vârstnice în ac

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, și cantinele sociale - Anexa nr.6 - Standardele minime de calitate pentru

serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte.

7. Beneficiarii Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”:

serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara și care se afl

ă ca urmare a limitării fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de

Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea

persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane. Compartimentul de Îngrijire la domiciliu. Beneficiarii serviciului sunt persoane vârstnice care au împlinit

vârsta legală de pensionare, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara, locuiesc singure sau cu alte persoane vârstnice, aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei func

sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu - 37 9. Atributiile generale ale Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail

de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială:

și educative (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat,

rea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc.,

ucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat), activitati culturale/ artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ),

ţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.), comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la

asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului, distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale,

ți dezvoltare deprinderi TIC (utilizare internet), 2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă

ți de consiliere și informare socială, (implicarea persoanelor vârstnice în acțiuni de voluntariat),

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și a serviciilor acordate în comunitate, Standardele minime de calitate pentru

serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte.

și Gavril”:

serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta ședința în municipiul Timișoara și care se află în risc de

ții caracteristice fenomenului de

Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea

rstnice care au împlinit ședința în municipiul Timișoara, locuiesc singure sau cu alte

persoane vârstnice, aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și

ervicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: ociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială:

ărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat,

rea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV),

ți, etc.), comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la

asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului, distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale,

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

4. Servicii de asistență juridică- activități de consiliere acordate la solicitarea beneficiarilor, 5.Transportul la și de la centru al vârstnicilor b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor act 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( bro elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul Direcției de Asistenț DASMT; 2. asigurarea modului de diseminarea informa centrului, serviciile disponibile, drepturile încheierii contractului de furnizare servicii; 3. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activită privind informarea beneficiarilor; 4. stabilirea unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a poten membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoa 5. desemnarea unei persoane responsabile din centru pen beneficiarilor, precum și de comunicare cu purt comunicarea cu publicul interesat; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoa activităţi: 1. organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunit despre problematica persoanelor vârstnice; 2. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfac 3. aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 4. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoa de etică, consemnate în registrul de eviden 5. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările beneficiarii să-și exprime opinia asupra oric 6. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obliga beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului, 7. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile precum și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri; 8. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind abuzul orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supu contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a ser prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile centrului; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate aplicabile centrului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ți de consiliere acordate la solicitarea beneficiarilor, și de la centru al vârstnicilor care întâmină dificultăți de deplasare.

de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

elaborarea de materiale informative pe suport scris ( broșuri/fluturași) care sunt distribuite în comunitate; elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care

ției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara sau pe pagina de Facebook a

asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii;

organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activitățile proprii, consemnate în Registrul

unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a poten membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoaște activitățile, serviciile acordate;

desemnarea unei persoane responsabile din centru pentru realizarea activită și de comunicare cu purtătorul de cuvânt a instituției care este responsabil de

de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoa

și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunit despre problematica persoanelor vârstnice;

realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției benef aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului

ți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea ția cu beneficiarii;

organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obliga și drepturile/obligațiile centrului,

organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri;

comunicarea către beneficiari a Procedurii privind abuzul și neglijarea, încurajându ă sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în

de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, a

prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile centrului; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate aplicabile

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ți de consiliere acordate la solicitarea beneficiarilor,

de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

șuri/fluturași) care sunt distribuite în comunitate; elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care

șoara sau pe pagina de Facebook a

țiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a și a reprezentanților acestora, anterior

țile proprii, consemnate în Registrul

unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari, țile, serviciile acordate;

tru realizarea activităților de informare a ției care este responsabil de

acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității

ției beneficiarilor; aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului

ți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea

șterea și aplicarea prevederilor Codului ă a personalului;

și reclamațiile, facilitând și încurajând ăror aspecte care privesc activitatea centrului;

organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor

organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile și obligațiile comune, și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri;

și neglijarea, încurajându-i astfel să sesizeze și de persoanele cu care vin în

viciilor, așa cum sunt ele

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate aplicabile

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

3. realizarea Raportului Informativ privin 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performan 5. monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. asigurarea accesului la resursele financiare, materiale, juridice desfășurării activităților din cadrul centrului prin: a. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizi b. întocmirea de propuneri pentru investi c. întocmirea de referate de necesitate; d. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; e. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfec f. întocmirea de propuneri/referate privind modificarea organigramei centrului scoaterea la concurs a posturilor vacante; g. orice altă activitate necesară bunei desfă 9.2. Îngrijire la domiciliu: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi/servicii: 1. Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor:  ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice

eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare  ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice:

de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către îngrijitorii la domiciliu.

- Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio către asistentul social/responsabilul de caz. - Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea interven - Servicii de readaptare a capacităţilor fizice kinetoterapie asigurate, în funcție de caz, conform Planului individualizat de asistenț - Servicii de asistență medicală primară ( supraveghere beneficiarilor, în funcție de recomandările medicale este asigurat de către asistentul medical al DASMT, conform Planului individualizat de asisten - Servicii de asistență juridică asigurate la nevoie beneficirilor î servcii asigurate de un consilier juridic, angajat al DASMT. - Servicii de supraveghere și intervenție de tip teleasistenț către referenți: monitorizare permanentă a loca GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control) sau posibilitatea persoanelor vârstnice de a apela printr-o simplă apăsare de buton dispeceratul de tel urgenţă prin solicitarea Serviciului 112 (ambulanţă/pompieri/poli

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului; monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile.

de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

asigurarea accesului la resursele financiare, materiale, juridice și umane ale instituției, necesare entrului prin:

întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; întocmirea de propuneri pentru investiții; întocmirea de referate de necesitate;

și Adaptare a Mediului Ambiant; întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; întocmirea de propuneri/referate privind modificarea organigramei centrului și propuneri /referate pentru

scoaterea la concurs a posturilor vacante; orice altă activitate necesară bunei desfășurări a activităților din cadrul centrului de zi;

de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor

de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor: ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior,

strare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către

Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă. Aceste servicii sunt asigurate de az.

Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologic antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma

a constatat necesitatea intervenției de specialitate a psihologului. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică):

ție de caz, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire. ă medicală primară ( supraveghere și monitorizare medicală) asigurate la nevoie

ndările medicale și starea de sănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către asistentul medical al DASMT, conform Planului individualizat de asisten

asigurate la nevoie beneficirilor în funcție de problemele juridice ale acestora, servcii asigurate de un consilier juridic, angajat al DASMT.

și intervenție de tip teleasistență. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de ntă a locației persoanelor vârstnice (sistem de raportare a geolocatiei prin

GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control) sau posibilitatea persoanelor o simplă apăsare de buton dispeceratul de teleasistență, interven

urgenţă prin solicitarea Serviciului 112 (ambulanţă/pompieri/poliție) și deplasare la caz atunci când situația o

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ției beneficiarilor; ți obiectivelor centrului;

monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

și umane ale instituției, necesare

ții al furnizorului de servicii sociale;

ă a personalului; și propuneri /referate pentru

ților din cadrul centrului de zi;

de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor

: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare și

prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior,

strare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către

Aceste servicii sunt asigurate de

ți de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma

ției de specialitate a psihologului. kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică): activități de

și îngrijire. asigurate la nevoie

ănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către asistentul medical al DASMT, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire.

ție de problemele juridice ale acestora,

Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de (sistem de raportare a geolocatiei prin

GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control) sau posibilitatea persoanelor intervenție în situații de

ție) și deplasare la caz atunci când situația o

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

impune de către echipa de interevenție teleasistenț cu privire la serviciile destinate persoanelor vârstnice. - Telefonului de urgență 0356-981, dispecerat non stop are ca scop preluarea urgen municipiului Timișoara (o situatie de abuz, neglijare si exploatare). Numărul scu este un numar apelabil din orice retea, 24 de ore din 24 ore, 7 zile din 7 zile. Acest serviciu asigură preluarea cazurilor de abuz/neglijare/dificultate de pe raza municipiului Timi trimiterea echipei de intervenție în cazurile de abuz atunci când este solicitată de către sec municipiului Timișoara, și apoi referirea cazurilor c Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire l îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris (flutura 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistenț Facebook a DASMT. 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Prim 4. elaborarea de rapoarte de activitate; 5.asigurarea modului de diseminarea informa compartimentului, serviciile disponibile, drepturile anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 6.desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activită prevederilor din standardele minime de calitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vul care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea anuală a Chestionarului de măsurare a satisfac 2. păstrarea confidențialității datelor de către angaja 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate; 4.organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sen despre problematica persoanelor vârstnice; 5.aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și pro eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 6.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoa etică și a procedurilor, consemnate în registrul de evidenț 7.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările beneficiarii să-și exprime opinia asupra oric

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ție teleasistență (medic, psiholog, asistent social) și acordare de i cu privire la serviciile destinate persoanelor vârstnice.

, dispecerat non stop are ca scop preluarea urgențelor sociale de pe raza (o situatie de abuz, neglijare si exploatare). Numărul scurt, urgen

este un numar apelabil din orice retea, 24 de ore din 24 ore, 7 zile din 7 zile. Acest serviciu asigură preluarea cazurilor de abuz/neglijare/dificultate de pe raza municipiului Timi

cazurile de abuz atunci când este solicitată de către sec șoara, și apoi referirea cazurilor către serviciile specializate pe problematica abuzului ale

ă Socială a Municipiului Timișoara. ntă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

prezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii

Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală.

a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

elaborarea de materiale informative pe suport scris (fluturași/broșuri) care sunt distribuite în comunitate . elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare)

ției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT) sau pe pagina de

și articole pentru Monitorul Primăriei

.asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a le, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora,

anterior încheierii contractului de furnizare servicii; .desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor conform

lor din standardele minime de calitate; de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor

omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vul care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

aplicarea anuală a Chestionarului de măsurare a satisfacției beneficiarilor; către angajați în vederea protejării beneficiarilor;

organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate; și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sen

despre problematica persoanelor vârstnice; .aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului

ți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea ția cu beneficiarii;

organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de și a procedurilor, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continu

comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și acordare de informații

țelor sociale de pe raza rt, urgențe sociale 0356 981

Acest serviciu asigură preluarea cazurilor de abuz/neglijare/dificultate de pe raza municipiului Timișoara, cazurile de abuz atunci când este solicitată de către secțiile de Poliție ale

ătre serviciile specializate pe problematica abuzului ale

ntă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; prezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii

a domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor

a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

distribuite în comunitate . elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare)

șoara (DASMT) sau pe pagina de

țiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a și a reprezentanților acestora,

ților de informare a beneficiarilor conform

de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

ării beneficiarilor; organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate;

și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității

.aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului ția beneficiarilor, respectarea

șterea și aplicarea prevederilor Codului de ționarea continuă a personalului;

și reclamațiile, facilitând și încurajând ăror aspecte care privesc activitatea centrului;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

8.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obliga precum și drepturile/obligațiile centrului și informarea cu privire la cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijență; 9.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supu în contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 6. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, a prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului; 7. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile compartimentului; 8. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de măsurare a satisfac 9. monitorizarea realizării indicatorilor de performan 10. monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului soci Îngrijire la Domiciliu” prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizi 2. întocmirea de propuneri pentru investi 3. întocmirea de referate de necesitate; 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 5. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfec 6. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. 7. Întocmirea de propuneri/referate privind modificarea/completarea organigramei compartimentului 8. Întocmirea fișelor de post și evaluarea anual

CENTRUL DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

1. Adresa serviciului: B-dul Gen. I. Dragalina, nr. 38 2. Date de contact: [email protected] 3. Actul de infiintare si data înființării: 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8810 CZ-V-II, Centre de zi de socializare 5. Standard minim de calitate apicabil: 6; 6. Beneficiarii centrului sunt persoane varstnice domiciliul/resedința in municipiul Timișoara. 7.Numarul total de posturi:8 (7+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Socializare Activităţipentruprevenireamarginalizăriisocialeşisprijinireapentruintegrare /reintegrareasocialăpentrupersoanevârstnice care au împlinitvârstalegală de pensionare: - activități de socializaresipetrecere a timpului liber ,citireapresă, cărţi, reviste, urmărireaprograme radio sau TV,excursii, vizite, sărbătorireazilelor de naştereşi a altorsărbători/evenimentespeciale, plimbăriînaer liber, parcuri,participare la evenimenteculturale,schimburiintergenerationale);

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

nizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obliga și drepturile/obligațiile centrului și informarea cu privire la cunoașterea și combaterea formelor de

e beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându ă sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin

ociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, a

prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile

realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de măsurare a satisfacției beneficiarilor; dicatorilor de performanță corelați obiectivelor compartimentului;

monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social

prin realizarea următoarelor activităţi: întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; întocmirea de propuneri pentru investiții;

și Adaptare a Mediului Ambiant; întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ea de propuneri/referate privind modificarea/completarea organigramei compartimentului șelor de post și evaluarea anuală a personalului

CENTRUL DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENSIONARILOR

ul Gen. I. Dragalina, nr. 38-42 [email protected], tel. 0256452089

ării: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timi

II, Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) 5. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019, anexa

persoane varstnicecare au împlinit vârsta legală de pensionare ța in municipiul Timișoara.

8. Atributiile generale ale Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Activităţipentruprevenireamarginalizăriisocialeşisprijinireapentruintegrare

pentrupersoanevârstnice care au împlinitvârstalegală de pensionare: ți de socializaresipetrecere a timpului liber -jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuridistractive

,citireapresă, cărţi, reviste, urmărireaprograme radio sau TV,excursii, vizite, sărbătorireazilelor de naştereşi a altorsărbători/evenimentespeciale, plimbăriînaer liber, parcuri,participare la

culturale,schimburiintergenerationale);

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

nizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor și drepturile/obligațiile centrului și informarea cu privire la cunoașterea și combaterea formelor de

ă, încurajându-i astfel să și de persoanele cu care vin

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile

ției beneficiarilor; ți obiectivelor compartimentului;

monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. al „Compartimentul de

ții al furnizorului de servicii sociale;

ă a personalului;

ea de propuneri/referate privind modificarea/completarea organigramei compartimentului

CENTRUL DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER - CLUBUL

Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din

și petrecere a timpului liber (tip club) și Justiției Sociale nr. 29/2019, anexa

care au împlinit vârsta legală de pensionare cu

Clubul Pensionarilor

pentrupersoanevârstnice care au împlinitvârstalegală de pensionare: i de scrabble, şah, table, rummy, jocuridistractive

,citireapresă, cărţi, reviste, urmărireaprograme radio sau TV,excursii, vizite, sărbătorireazilelor de naştereşi a

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

-activităţi practice( lucru manual, confecţionatobiecte decor, tricotat,quilling, etc); - activitatide integrare/reintegraresocială pentrudepășireasitiuației de izolare social - grupuri de discuţiitematice (teme: medicale, sociale, distractive), - activitatiartistice (teatru, dans, audiţiimuzicale, pictura, etc ). Activități de recuperareșireabilitarefuncțional

– evaluareamotricităţiişiautonomieifuncţionale – kinetoterapie (recuperare/reabilitarefizică), acompaniereşiconsilierekinetoterapeutică . – evaluarepsihologică – ședințe de consilierepsihologică (individuală – antrenamentcognitiv (individual – consultaţiimedicale, monitorizareastării de sănătate,

consiliereşieducaţiepentrusănătateşiîndrumaremedicală. Activităţi de consiliere, informaresocialăşiîndrumare socio

- activități de consilieresocială, - activități de informaresocială, îndrumarepentruaccesareaservicilor din comunitate. - organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea şi implicarea comunităţii în probematica

persoanelor vârstnice. - activităţi de promovare a voluntariatului

Ativitati/serviciisuport – asigurareauneigustari.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „INOCEN 1. Adresa serviciului: str. Inocențiu Klein, nr.29, Timișoara 2. Date de contact: telefon/fax 0256 208715, email: 3. Actul de înființare și data înființării: 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8730 CR-V-I 5. Standard minim de calitate apicabil: Persoanelor Vârstnice nr.29/2019, anexa 1; 6. Beneficiarii centrului: • Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani; • Persoane vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii: - Nu au familie și nici venituri suficiente pentru a - Au familie dar aceștia nu pot să-i asigure par - Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, p - Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a - Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare, - Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată, - Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, fiindu-le stabilite gradul de dependență 7. Numărul total de posturi: 38 (37+1) 8. Atribuțiile generale ale Centrului pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein” a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti o Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

( lucru manual, confecţionatobiecte decor, tricotat,quilling, etc); activitatide integrare/reintegraresocială– consiliere(individualăsi/sau de grup) șisprijin emotional

ției de izolare socială. (teme: medicale, sociale, distractive),

(teatru, dans, audiţiimuzicale, pictura, etc ). ți de recuperareșireabilitarefuncționalăprin: evaluareamotricităţiişiautonomieifuncţionale kinetoterapie (recuperare/reabilitarefizică), acompaniereşiconsilierekinetoterapeutică .

ă (individualăși de grup) şisuportemoţional. idual și de grup)

consultaţiimedicale, monitorizareastării de sănătate, consiliereşieducaţiepentrusănătateşiîndrumaremedicală.

Activităţi de consiliere, informaresocialăşiîndrumare socio-administrativă, constândîn:

de informaresocială, îndrumarepentruaccesareaservicilor din comunitate. organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea şi implicarea comunităţii în probematica

activităţi de promovare a voluntariatului asigurareauneigustari.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „INOCENȚIU M. KLEIN” țiu Klein, nr.29, Timișoara

telefon/fax 0256 208715, email: [email protected] ării: Hotărârea Coniliului Local a Municipiului Timi

5. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protec Persoanelor Vârstnice nr.29/2019, anexa 1;

Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani; Persoane vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii:

și nici venituri suficiente pentru a-și asigura nevoile individuale; i asigure parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea;

Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare; Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii, Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare,

gospodării singure sau necesită îngrijire specializată, şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice,

38 (37+1)

țiile generale ale Centrului pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein” a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti

Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

șisprijin emotional

kinetoterapie (recuperare/reabilitarefizică), acompaniereşiconsilierekinetoterapeutică .

de informaresocială, îndrumarepentruaccesareaservicilor din comunitate. organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea şi implicarea comunităţii în probematica

ȚIU M. KLEIN”

[email protected] Hotărârea Coniliului Local a Municipiului Timișoara nr. 218 din

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

otrivit dispoziţilor legale în vigoare;

şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii, Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare,

şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice,

țiile generale ale Centrului pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein” a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti

cu persoana beneficiară;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

o Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată; o Îngrijire personală; o Asistență pentru sănătate asistenț o Recuperare/reabilitare funcțional o Viață activă și contacte sociale; o Integrare/reintegrare socială; o Asistență în caz de deces; o Pază o Condiţii corespunzătoare de găzduire; o Hrană; o Igienă corporală; o Asistență medicală; o Activităţi de ergoterapie; o Activități de petrecerea timpului liber; o Asistenţă socială; o Asistență psihologică. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi imaginii pozitive a acestora, de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grupul d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale acordate;

COMPLEX DE SERVICII „SF. FRANCISC” 1. Adresa serviciului: str. Telegrafului, nr.8, Timisoara 2. Date de contact: tel. 0256- 433645, fax. 0256 3. Actul de infiintare si data infiintarii: 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii „Sf. Francisc”: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost - Cantina Socială 5. Cod serviciu social: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost – - Cantina Socială - 8899 CPDH-I 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost Persoanelor Vârstnice nr.29/2019, anexa 4 - Cantina Socială – Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protec nr. 29/2019, anexa 9 7. Beneficiarii Complexului de Servicii „Sf. Francisc”: 7.1. Beneficiarii Centrului pentru Persoane Fara Adapost Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul pentru Persoane fără cadrul sunt persoane adulte cu varsta peste 18 ani care se afla în una dintre situa - persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată;

ță pentru sănătate; țională;

Condiţii corespunzătoare de găzduire;

ți de petrecerea timpului liber;

r, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi imaginii pozitive a acestora, de prevenire a situaţiilor de vulnerabile, grupul țintă al căminului,

d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale acordate;

COMPLEX DE SERVICII „SF. FRANCISC” str. Telegrafului, nr.8, Timisoara

433645, fax. 0256-203070 email: [email protected] 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din

izarea Complexului de Servicii „Sf. Francisc”: Centrul pentru Persoane fără Adăpost

– 8790 CR-PFA-I

Standard minim de calitate aplicabil: Centrul pentru Persoane fără Adăpost - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protec

Persoanelor Vârstnice nr.29/2019, anexa 4 Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Beneficiarii Complexului de Servicii „Sf. Francisc”: Beneficiarii Centrului pentru Persoane Fara Adapost

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul pentru Persoane fără cadrul sunt persoane adulte cu varsta peste 18 ani care se afla în una dintre situațiile de mai jos:

au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii ciari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

r, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi imaginii pozitive a acestora, de prevenire a situaţiilor de

[email protected] Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

și Persoanelor Vârstnice

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul pentru Persoane fără Adăpost din țiile de mai jos:

au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii ciari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situa sau cunoscuți, se află în incapacitate de a sus se află în instituții sau penitenciare de unde urmeaz eliberate și nu au domiciliu ori reședință; - orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale. Vor accede la servicii cu prioritate persoane din Timisoara sau judetul Timis 7.2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate - copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; - ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de - persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat ajutorului social; - pensionarii cu venituri reduse; - persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; - invalizii şi bolnavii cronici; - orice persoana care, temporar, nu realizează venituri. 8.Numarul total de posturi: 39 (38+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul pentru Persoane fără Adăpost 25 posturi Cantina Socială- 13 posturi 9. Atributiile generale ale Complexului de Servicii „Sf. Francisc” sunt urmatoarele: 9.1. Centrul pentru Persoane Fara Adapost 1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Găzduire pe perioada determinata: a) maxim 2 ani in cadrul Componentei rezidentiale b) maxim 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul Componentei de urgenta 3. Îngrijire personala: a) igienizare b) deperazitare c) echipare 4. Hrana-3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana 5. Supraveghere 6.Evaluare/reevaluare socio-economica si a relatiilor familiale , in vederea reintegrarii sociale de renumerotat 8. Elaborare plan de interventie individualizat 9. Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate 10.. Consiliere psihologica si suport emotional

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, traiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni

ă în incapacitate de a susține o locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, ții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv

ă; orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale.

Vor accede la servicii cu prioritate persoane din Timisoara sau judetul Timis Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Cantinei Sociale sunt:

copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la

rii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a);

persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat

persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate

social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.

1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul pentru Persoane fără Adăpost 25 posturi

9. Atributiile generale ale Complexului de Servicii „Sf. Francisc” sunt

9.1. Centrul pentru Persoane Fara Adapost 1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

a) maxim 2 ani in cadrul Componentei rezidentiale b) maxim 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul Componentei de urgenta

3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana

economica si a relatiilor familiale , in vederea reintegrarii sociale de

8. Elaborare plan de interventie individualizat re medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate

10.. Consiliere psihologica si suport emotional

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar esc temporar la prieteni

ă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, ă ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv

orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale.

copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la

rii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează

5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a); persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al

căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea

persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate

1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

b) maxim 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul Componentei de urgenta

economica si a relatiilor familiale , in vederea reintegrarii sociale de

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

11. Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi 12. Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare ci 13. Consiliere si orientare profesionala 14. Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca 15. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire 16. Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente 17. Activitati de socializare si petrecere a timpului liber 18. (Re)insertie sociala 19. Monitorizare post-interventie. 9.2. Cantina Socială - reprezentarea furnizorului în contractul încheiat cu persoana beneficiară - prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelo precare, sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor sociala, alocaţiei de, hrana distribuindu-se o dată pe zi precum si oferirea de informare si consiliere sociala. SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

1. Adresa serviciului: Martir Cernăianu, nr. 31 2. Date de contact: e-mail [email protected] 3. Actul de înfiinţare şi data înfiinţării: 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8899 CZ- PN-V 5. Standard minim de calitate aplicabil: calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fă care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale”. 6. Beneficiarii centrului: persoane vulnerabile cu risc de marginalizare a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse, b) persoane private de libertate, c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilit d) tinerii care părăsesc sistemul de protec e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin, f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate, g) persoane aparținând minorităților; h) alte persoane adulte aflate în diferite situa 7. Numarul total de posturi: 13 (12+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Incluziune Socială - Activități de evaluare /reevaluare psihosocial care se efectuează cu acordul şi implicarea acestora - Identifică persoanele din comunitate apar stabilirii nevoilor și referirea acestora către servicii/compartimente/centre

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

11. Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi 12. Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila

14. Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca 15. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire 16. Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente

si petrecere a timpului liber

în contractul încheiat cu persoana beneficiară; prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico

sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor sociala, prin pregătirea şi asigurarea hranei (prânzul şi cina), î

se o dată pe zi precum si oferirea de informare si consiliere sociala.

Ă COMUNITARĂ –CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CU MINORITĂȚILE

Martir Cernăianu, nr. 31 [email protected]

3. Actul de înfiinţare şi data înfiinţării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din

V – Servicii de asistenţă comunitară - Anexa 7 5. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea „Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fă

ție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale”.

persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune social ără venituri sau cu venituri reduse,

țiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate, d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin,

ți marginalizate,

aflate în diferite situații de dificultate. 7. Numarul total de posturi: 13 (12+1)

8. Atributiile generale ale Centrului de Incluziune Socialăși relația cu Minoritățile ți de evaluare /reevaluare psihosocială a nevoilor beneficiarilor aflați în s

care se efectuează cu acordul şi implicarea acestora și este realizată de personalul de strictă specialitate. Identifică persoanele din comunitate aparținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea

ătre servicii/compartimente/centre și alte instiuții publice și private;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

r aflate in situaţii economico-sociale sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera

prin pregătirea şi asigurarea hranei (prânzul şi cina), în limita se o dată pe zi precum si oferirea de informare si consiliere sociala.

CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI RELAȚIA

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din

Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea „Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor

ție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale”.

și excluziune socială:

ți în situații de dificultate

ă de personalul de strictă specialitate. ținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea

și alte instiuții publice și private;

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare a planului de intervenţie în funcţie de nevoile ide - Activitați de informare/consiliere pe piata muncii care sunt oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si constau in principal in: furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, evaluarea si autoevaluarea personalita increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a interviu, intocmirea unui CV etc. - Activități de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru ob unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, medierea relatiei cu angajatoru servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională. Toate acestea au rolul de a face legatura intre locurile disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca scop final angajarea unei persoane, asadar, implicit, ocuparea unui loc de munca. - Contribuie la crearea rețelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servic comunitate; - Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizaţiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate sociale din comunitate. - Propune și elaborează documenta acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente; - Evaluează condițiile de viață ale persoanelor e și/sau a persoanelor care se încadrează pentru a se înscriere pe listele de priorită locuințelor sociale; - Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din grupurile vu întreprinderilor de economie socială din comunitate; - Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societă comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie de specialitate contra fraudelor și înșelătoriei persoanelor din grupul vulnerabil. - Realizeaza activitati de evaluare si consiliere psihologica, educatie extracurriculara, facilitatrea accesului la o locuinta, promovarea unui stil de viata sanatos si activ,

- Realizează activități de mediere școlar defavorizate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.

- Realizează activități de mediere sanitar comunicarea dintre comunitățile de romi/ minorit intervențiilor de sănătate publică.

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUA 1. Date de contact: [email protected] 2. Actul de infiintare si data infiintarii: 27.06.2017 3. Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-II 4. Standard minim de calitate aplicabil:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare a planului de intervenţie în funcţie de nevoile identificate ale grupului ţintă

ți de informare/consiliere pe piata muncii care sunt oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si constau in principal in: furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la

ți de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru ob unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, medierea relatiei cu angajatorul, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională. Toate acestea au rolul de a face legatura intre locurile disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca scop final angajarea unei persoane, asadar, implicit, ocuparea unui loc de munca.

țelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servic

Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizaţiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate și, după caz, referirea la serviciile

ă documentația necesară pentru punerea în aplicare a legisla acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente;

ă ale persoanelor evacuate din imobilele redobândite de fo ă pentru a se înscriere pe listele de priorități în vederea repartiz

Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din grupurile vulnerabile, la solicitarea întreprinderilor de economie socială din comunitate;

Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societă comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă; promovare

ătoriei persoanelor din grupul vulnerabil. Realizeaza activitati de evaluare si consiliere psihologica, educatie extracurriculara, facilitatrea

i stil de viata sanatos si activ, ți de mediere școlară prin sprijinirea participării tuturor copiilor din familii

defavorizate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.

ți de mediere sanitară prin asistenți medicali care au rolul principal de a înlesni țile de romi/ minorități si cadrele sanitare, contribuind la cre

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ/CRIZĂ [email protected], tel. 0256-433645 sau 0356-981

iintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din

II – Centre de suport pentru situații de urgență/de criză 4. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.29/2019- Anexa 7

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare

ți de informare/consiliere pe piata muncii care sunt oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si constau in principal in: furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor,

tii in vederea orientarii profesionale, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a

unui loc de munca (prezentarea la

ți de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru obţinerea l, facilitarea accesului la

servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională. Toate acestea au rolul de a face legatura intre locurile disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca scop final

țelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii integrate în

Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizaţiilor, persoanelor/familiilor din ă caz, referirea la serviciile

ă pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente;

vacuate din imobilele redobândite de foștii proprietari ți în vederea repartizării

lnerabile, la solicitarea

Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societăți inclusive în romă; promovare și consiliere

Realizeaza activitati de evaluare si consiliere psihologica, educatie extracurriculara, facilitatrea

ă prin sprijinirea participării tuturor copiilor din familii defavorizate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa

ți medicali care au rolul principal de a înlesni la creșterea eficacității

Ă/CRIZĂ

Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din

ă/de criză

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

5. Beneficiarii centrului: - Familii aflate in situații de urgenta/de criza - Familii cu copii aflate in situații de urgenta/de criza - Persoane care urmează a se externa din spital si nu au sus - Tineri proveniți din sistemul de protec - Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare - Persoane aflate în situație de criz - Persoane lipsite din varii motive de adăpost - Victime ale violentei in familie - Alte persoane aflate in situații de urgenta/de criza .

6. Numarul total de posturi: 17 (16+1) 7. Atributiile generale ale Centrului de

 activitate de teren in vederea identificarii cazurilor de persoane sau familii aflate in situatie de urgenta/criza prin lipsa unui adapost,

 intervintie in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele competente sau orice persoana interesata, in vederea acordarii serviciilor sociale persoanelor/familiilor/grupurilor cu risc crescut de excluziune sociala care reprezinta urgente sociale;

 evaluarea situatiei si indentificarea de masuri optime de interventie pentru depasirea situ  insotirea beneficiarilor la sediul Complexului de servicii „Sf. Francisc”

acordarea serviciilor de: - ingrigire personala (igenizare, deparazitare,echipare) - servicii medicale - servicii psihologice.  sprijin si acompaniere in obtinerea actelor de identitate si a altor acte de stare civila  sprijin in identificarea unor apartinatori acolo unde este cazul;  identificare solutii locative (referirea cazurilor identificate catre

Centrul pentru persoane fara adapost de nevoile identificate ale beneficiarilor)

 in perioada sezonului rece, angajatii institutiei participa la toate activitatile desfasurate in cadrul Adapostului de iarna, situat pe str. Invatatorului, institutie destinata adapostirii persoanelor fara adapost sau a celor aflate in spatii neincalzite in scopul prevenirii deceselor prin hipotermie.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU VICTIMELE VIOLEN 1. Adresa serviciului: str. Simion Bărnu 2. Date de contact: tel. 0356/416050, email: 3. Actul de înființare și data înființării: 07.05.2019 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Victimele Violen - Centrul de consiliere pentru prevenirea - Centrul de asistență destinat agresorilor 5. Cod serviciu social:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ții de urgenta/de criza ții de urgenta/de criza

Persoane care urmează a se externa din spital si nu au susținere familiala protecție al copilului

Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare ție de criză/ de urgență in urma unor calamitați naturale

Persoane lipsite din varii motive de adăpost

ții de urgenta/de criza . 17 (16+1)

7. Atributiile generale ale Centrului de suport pentru situații de urgență/criză: activitate de teren in vederea identificarii cazurilor de persoane sau familii aflate in situatie de urgenta/criza prin lipsa unui adapost, intervintie in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele competente sau orice

in vederea acordarii serviciilor sociale persoanelor/familiilor/grupurilor cu risc crescut de excluziune sociala care reprezinta urgente sociale; evaluarea situatiei si indentificarea de masuri optime de interventie pentru depasirea situ insotirea beneficiarilor la sediul Complexului de servicii „Sf. Francisc” - str. Telegrafului nr.8 pentru

ingrigire personala (igenizare, deparazitare,echipare)

mpaniere in obtinerea actelor de identitate si a altor acte de stare civila sprijin in identificarea unor apartinatori acolo unde este cazul; identificare solutii locative (referirea cazurilor identificate catre Complexul de servicii „Sf. Francisc”

ul pentru persoane fara adapost- str. Telegrafului nr.8, sau catre alte servicii specializate functii de nevoile identificate ale beneficiarilor) in perioada sezonului rece, angajatii institutiei participa la toate activitatile desfasurate in cadrul Adapostului de iarna, situat pe str. Invatatorului, institutie destinata adapostirii persoanelor fara adapost sau a celor aflate in spatii neincalzite in scopul prevenirii deceselor prin hipotermie.

COMPLEX DE SERVICII PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE str. Simion Bărnuțiu, nr. 11A și nr. 11, sc. B, Timișoara

tel. 0356/416050, email: [email protected] ării: Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timi

Organizarea Complexului de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori: Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

ă destinat agresorilor

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

activitate de teren in vederea identificarii cazurilor de persoane sau familii aflate in situatie de

intervintie in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele competente sau orice in vederea acordarii serviciilor sociale persoanelor/familiilor/grupurilor cu risc

evaluarea situatiei si indentificarea de masuri optime de interventie pentru depasirea situatiei de risc; str. Telegrafului nr.8 pentru

mpaniere in obtinerea actelor de identitate si a altor acte de stare civila

Complexul de servicii „Sf. Francisc”- str. Telegrafului nr.8, sau catre alte servicii specializate functii

in perioada sezonului rece, angajatii institutiei participa la toate activitatile desfasurate in cadrul Adapostului de iarna, situat pe str. Invatatorului, institutie destinata adapostirii persoanelor fara adapost sau a celor aflate in spatii neincalzite in scopul prevenirii deceselor prin hipotermie.

DOMESTICE ȘI AGRESORI

Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 257 din

ței Domestice și Agresori:

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

- Centrul de consiliere pentru prevenirea - Centrul de asistență destinat agresorilor 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul de consiliere pentru prevenirea justiției sociale nr. 28/2019, anexa 4 - Centrul de asistență destinat agresorilor 7. Beneficiarii Complexului de Servicii pentru Victimele Violen 7.1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice:

 victime adulţi;  cuplul părinte-copil.

7.2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul  Agresori adulţi;  Agresori adulţi aflaţi în categoria persoanelor dependente

8.Numarul total de posturi: 12 (11+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice: Centrul de asistență destinat agresorilor: 2 posturi 9. Atribuțiile generale ale Complexului de Servicii pentru Victimele sunt următoarele: 9.1. Centrul de consiliere pentru prevenirea 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Asigură asistenţă şi servicii de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei, prin programe cum ar fi;  Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi violenţă inter

partenerială (consiliere în situaţia de criză);  Programe de consiliere psihologică pentru clarificarea emoţional

de conflict în familie;  Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi legale pentru

depăşirea situaţiilor de risc de violenţă domestică;  Programe de consiliere de lungă durată individuale sau de grup pentru procesarea traumelor emoţionale

dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi împuternicirea victimelor pentru o viaţă autonomă;

 Programe de consiliere familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile părinte 3. Furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori ai familiei și derulează programe de consiliere juridică în vedere beneficiarii; 4. Informează beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autorităţile publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin intermediul campaniilor de informare în comunitate, a încheierii de conven a elaborării de rapoarte de activitate. 5. Promovează drepturile beneficiarilor şi o imagine pozitivă a acestora, promovează drepturile omului în general, precum şi previne situaţii de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria victimelor violenței domestice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice - 8899CZ-VD ă destinat agresorilor - 8899CZ-VD-III

Standard minim de calitate aplicabil: Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice - Ordinul ministrului muncii

ă destinat agresorilor – Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 28/2019, an Beneficiarii Complexului de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul de consiliere pentru prevenirea

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de asistență destinat agresorilor:

Agresori adulţi aflaţi în categoria persoanelor dependente

va asigura conducerea Complexului de servicii și combaterea violenței domestice: 9 posturi

ă destinat agresorilor: 2 posturi țiile generale ale Complexului de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori

Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice: 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei, prin programe

Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi violenţă inter partenerială (consiliere în situaţia de criză);

consiliere psihologică pentru clarificarea emoţional-cognitivă a situaţiei de viaţă în situaţii

Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi legale pentru lenţă domestică;

Programe de consiliere de lungă durată individuale sau de grup pentru procesarea traumelor emoţionale dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi împuternicirea victimelor pentru o viaţă

familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile părinte Furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori

erulează programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află

beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autorităţile publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin intermediul campaniilor de informare în comunitate, a încheierii de conven

5. Promovează drepturile beneficiarilor şi o imagine pozitivă a acestora, promovează drepturile omului în general, precum şi previne situaţii de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din

ice.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

VD-I

Ordinul ministrului muncii și

și justiției sociale nr. 28/2019, anexa 6 ței Domestice și Agresori:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul de consiliere pentru prevenirea

ă destinat agresorilor:

ței Domestice și Agresori

1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei, prin programe

Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi violenţă inter-

cognitivă a situaţiei de viaţă în situaţii

Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi legale pentru

Programe de consiliere de lungă durată individuale sau de grup pentru procesarea traumelor emoţionale dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi împuternicirea victimelor pentru o viaţă

familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile părinte-copil. Furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori

a depăşirii situaţiei de risc în care se află

beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autorităţile publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin intermediul campaniilor de informare în comunitate, a încheierii de convenții de parteneriat,

5. Promovează drepturile beneficiarilor şi o imagine pozitivă a acestora, promovează drepturile omului în general, precum şi previne situaţii de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

6. Asigură calitatea serviciilor sociale prin acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, asigurarea unui management eficient, asigurarea de resurse materiale furnizate. 9.2.Centrul de asistență destinat agresorilor 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Asigură servicii de reabilitare inclusiv consiliere psihologică, precum şi alte tipuri de servicii/programe cum ar fi  Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de

control asupra membrilor familiei;  Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială:

controlul furiei, rezolvare de conflicte, rezolvare de probleme, comunicare non  Programe de grup şi individuale de educaţie cu privire la egalitatea de şan

bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislaţie naţională şi sancţiuni aplicabile;

 Programe de dezvoltare a abilităţilor parentale conţinând cel puţin drepturile copilului, relaţionarea ş comunicarea cu copilul/copii biologici sau ai partenerului de viaţă;

3. Facilitează accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţi unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti 4. Desfăşoară servicii de reintegrare socială a beneficiarilor, servicii privind consolidarea abilităţilor de viaţă independentă şi prin servicii de reinserţie pro 5. Informează beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autorităţile publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin intermediul campaniilor de informare în comunitate, a încheierii d a elaborării de rapoarte de activitate. 6. Asigură calitatea serviciilor sociale prin acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor eficient, asigurarea de resurse materiale furnizate.

CAPITOLUL VI. DISPOZI Art. 27 Personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informa atribuțiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, co de serviciu şi se abține de la orice faptă care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribu dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fi f) Răspunde de buna utilizare și gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosinț Art. 28

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

6. Asigură calitatea serviciilor sociale prin elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, asigurarea unui management

materiale și umane adecvate, consultarea beneficiarilor cu privire la serviciile

ă destinat agresorilor 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

litare inclusiv consiliere psihologică, precum şi alte tipuri de servicii/programe cum

Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de

individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, rezolvare de probleme, comunicare non-violentă; Programe de grup şi individuale de educaţie cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislaţie naţională şi sancţiuni

Programe de dezvoltare a abilităţilor parentale conţinând cel puţin drepturile copilului, relaţionarea ş comunicarea cu copilul/copii biologici sau ai partenerului de viaţă; Facilitează accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform

prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti;

Desfăşoară servicii de reintegrare socială a beneficiarilor, servicii privind consolidarea abilităţilor de viaţă independentă şi prin servicii de reinserţie profesională și asigură accesul le servicii educaţionale

beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autorităţile publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin intermediul campaniilor de informare în comunitate, a încheierii de conven

6. Asigură calitatea serviciilor sociale prin elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, asigurarea unui management eficient, asigurarea de resurse materiale și umane adecvate, consultarea beneficiarilor cu privire la serviciile

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE

Personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are următoarele responsabilităţi: a) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informațiilor deţinute sau la care are acces ca urmare a executării

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor ă care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau spuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

țiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor

țiilor stabilite prin fişa postului; și gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosinț

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, asigurarea unui management

și umane adecvate, consultarea beneficiarilor cu privire la serviciile

1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; litare inclusiv consiliere psihologică, precum şi alte tipuri de servicii/programe cum

Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de

individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială: violentă;

se şi de tratament între femei şi bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislaţie naţională şi sancţiuni

Programe de dezvoltare a abilităţilor parentale conţinând cel puţin drepturile copilului, relaţionarea şi

Facilitează accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform i de colaborare încheiate cu

Desfăşoară servicii de reintegrare socială a beneficiarilor, servicii privind consolidarea abilităţilor de viaţă sigură accesul le servicii educaţionale;

beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autorităţile publice şi publicului larg despre domeniul său e convenții de parteneriat,

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de prestate, asigurarea unui management

și umane adecvate, consultarea beneficiarilor cu privire la serviciile

Municipiului Timişoara are următoarele responsabilităţi: ţinute sau la care are acces ca urmare a executării

rectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

i revin potrivit legii, programelor aprobate sau spuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor

și gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosință.

CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA DE ASISTENȚ

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax

e

Personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timi prevederile prezentului Regulament. Art. 29 Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele ca cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Timi Art. 30 Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de obligatorii pentru personalul contractual care î a municipiului Timișoara. Art. 31 Măsurile de răspundere disciplinară se aplică de către: - Consiliul local a municipiului Timișoara, la propunerea Primarului, în ceea ce priveș - Directorul general pentru personalul din subordine Art. 32 Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu. Art. 33 Modificările prezentului regulament se fac numai cu VICEPRIMAR IMRE FARKAS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ă Socială a municipiului Timișoara este obligat să cunoască

Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Codul Administrativ obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în

ă Socială a municipiului Timișoara.

Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Codul Administrativ actual care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției de Asistenț

Măsurile de răspundere disciplinară se aplică de către: șoara, la propunerea Primarului, în ceea ce priveș

Directorul general pentru personalul din subordine

Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu.

Modificările prezentului regulament se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului

VICEPRIMAR DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Jr. RODICA SURDUCAN

AVIZAT JURIDIC CIPRIAN ERCEANU

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ligat să cunoască și să respecte

Codul Administrativ şi sunt re ocupă temporar o funcţie publică în

Codul Administrativ și sunt ției de Asistență Socială

șoara, la propunerea Primarului, în ceea ce privește directorul general

Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu.

aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Jr. RODICA SURDUCAN

AVIZAT JURIDIC CIPRIAN ERCEANU

Atasament: Anexa_7.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

Anexa nr. 7 la HCLMT nr. ........................

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate:

Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile„

ARTICOLUL 1 Definiţie Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Servicii de

asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile". Înființarea Centrului de Incluziune Socială a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru aceasta precum si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 433 din data de 09.09.2019, privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate pentru aceasta.

Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații și este modificat conform prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile„ este înființat prin modificările aduse de prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Muncicpiului Timișoara prin dezvoltarea serviciilor Centrului de Incluziune Socială.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile", cod serviciu social 8899 CZ-PN-V este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr.003748, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul Regele Carol I, Nr.10, Jud. Timiș.

Sediul social al Servicii de asistență comunitară -Centrului de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile este situat in Municipiul Timisoara, str. Martir Cernăianu, Nr. 31.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social Scopul serviciului social Servicii de asistență comunitară”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu

Minoritățile" este cel de a asigura furnizarea de servicii comunitare integrate socio-psiho-medicale- educationale si de facilitare a integrării pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate locale cu actorii implicați, în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile, pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții, promovarea incluziunii sociale și relația cu minoritățile din comunitate.

Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, îngrijirea personală, inclusiv cea de lungă durată, acordată persoanelor dependente care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi se poate asigura atât la domiciliu, în centre rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul, cât şi în comunitate. Potrivit Ordinului Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei in vederea implementării serviciilor comunitare integrate în domeniile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale şi a sărăciei, respectiv serviciile sociale, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi obţinerea documentelor de identitate, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în baza protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 şi a strategiilor locale de dezvoltare a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistenţă socială/primărie, inspectoratul şcolar judeţean, direcţia judeţeană de sănătate publică şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială etc.

Potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile acordate în comunitate constau în servicii sociale, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.

Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.

Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului.

Scopul principal al serviciului este atins prin realizarea următoarelor activitati: - Activități de evaluare /reevaluare a nevoilor individuale /a situației de dificultate în care se află beneficiarul;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

- Activități de informare a comunității/beneficiarilor cu privire la promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - Activități de informare, sprijin și consiliere pentru persoanele ce aparțin minorităților; - Activitati de planificare/monitorizare a planului de intervenție: informare și consiliere socială, consiliere psihologică, educație extracurriculară, facilitarea accesului pe piața muncii, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ, acompaniere în scopul prevenirii și combatere a izolării sociale, procurarea actelor de identitate, colectare, depozitare și distribuire de ajutoare materiale și alimentare.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" sunt: a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse; b) persoane private de libertate; c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate; d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului; e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin; f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate; g) persoane ce aparțin minorităților; h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate. ARTICOLUL 4- JURIDIC Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de legi speciale:

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare; - Ordinului Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în

vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei,

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- HOTARARE nr. 277 din 21 martie 2002 (*actualizata*)privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

- HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

- Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

- Legea nr. 487/2002 republicata 2012, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice;

- Hotărâre Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

- Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (*actualizată*); - Hotărâre nr. 64 din 26 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Metodologiei cu privire la

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; - Ordonanța de Urgență Nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind

actele de stare civila și actele de identitate ale cetățenilor români; - HOTĂRÂRE nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

- Hotărârea Guvernului nr. 799 /2014 actualizată privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, prin care se acordă ajutoare alimentare persoanelor defavorizate.

- Regulamentul nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014. - Hotărârea de Guvern nr.627/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului Nr.

799/2014. - Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 06.septembrie.2006 privind constituirea mecanismului național

pentru promovarea incluziunii sociale în România; - HG nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei

pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020; - Hotărârea de Guvern nr. 669 din 24 mai 2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune

socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului; - Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul 29/2019 ”Standarde minime de calitate pentru

serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte” - anexa 7.

(3) Serviciul social "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile " este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Potrivit prevederilor art. 112 şi 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/locale sau din aparatul de specialitate al primarului (compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunelor). SPAS este responsabil de realizarea evaluării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

iniţiale şi elaborarea planului de intervenţie, precum şi de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenţie care pot fi realizate la nivelul comunităţii.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu

Minoritățile" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social Servicii de asistență comunitară " Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" sunt următoarele:

a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii. Acesta poate fi încheiat numai în cazul în care se percepe o contribuţie din partea beneficiarului sau în situaţia în care acesta urmează un program de integrare sau reintegrare socială care necesită planificarea activităţilor pe o perioadă determinată de timp.

b) intervenţia integrată; c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie,

fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă; e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în

situaţii de dificultate; f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali,

în vederea prevenirii situaţiilor de risc; g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean, precum şi cu toţi actorii sociali.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune

Socială și Relația cu Minoritățile " sunt persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială cu domiciliul stabil sau reședința in Municipiul Timișoara sau persoane fără acte de identitate, după cum urmează :

a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse; b) persoane private de libertate; c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate; d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului; e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin; f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate; g) persoane ce aparțin minorităților din comunitate;

h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate.

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor: Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o Procedură proprie de

accesare/evaluare/reevaluare a serviciilor sociale, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Pentru a accesa serviciile de informare și consiliere socială, beneficiarii vor prezenta următoarele acte :

- acte de stare civilă (dacă le dețin), - cerere de solicitare a acordării serviciului –opțional, - acte medicale , - orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii sociale.

Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezență, cu menționarea acestui aspect.

Pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuiesc corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile acordate în cadrul Servicii de asistență comunitară - Centrului de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile se ia de la propunerea șefului/coordonatorului de centru cu avizul directorului general adjunct si cu aprobarea directorului general, personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentului specific ” Fișa de evaluare inițială„ de catre personalul de specialitate.

În conformitate cu principiile şi valorile enumerate la art. 5, în special cu principiul participării beneficiarilor (descris la lit.i) a activizării (descris la lit.k) și respectării dreptului la

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

autodeterminare (descris la lit.h), beneficiarii eligibili sunt cei care solicită și cărora li se pot acorda servicii integrate pentru care centrul este licențiat. Contractele de acordare a serviciilor sociale se încheie doar pentru beneficiarii care urmează activitati ce necesită planificare pe o perioadă determinată de timp. Planul de intervenție include în mod obligatoriu elemente de complementaritate și abordare integrată din partea specialistului, potrivit cărora: pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familie, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit cărora:

- măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

- responsabilitatea persoanei și/sau a familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat este primordială.

(3)Condiţii de încetare a serviciilor: Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură operațională privind încetarea

acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Serviciile sociale încetează în următoarele situații: - obiectivul din Planul de intervenţie a fost atins şi nu este nevoie de revizuirea acestuia, - beneficiarul nu se mai prezintă la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz pe o perioadă de 3 luni,

fără a putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.), - beneficiarul renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de intervenție asumat, - comportamentul repetitiv al beneficiarului lezează în plan emoțional și/sau fizic responsabilul de caz,

în pofida transferării cazului la un alt specialist din cadrul centrului,

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, după caz;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se

menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii Activitatile principale ale Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și relația cu

minoritățile sunt: - Activitati de evaluare /reevaluare a nevoilor individale /a situatiei de dificulate in care se afla beneficiarul; - Activitati de informare a comunitatii/ beneficiarilor, de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - Activitati de planificare/monitorizare a planului de interventie: informare si consiliere sociala, consiliere psihologică, educatie extracurriculară, facilitarea accesului la servicii medicale, facilitarea accesului pe piața muncii, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos si activ, acompaniere in scopul prevenirii si combatere a izolării sociale, procurarea actelor de identitate, colectare, depozitare si distribuire de ajutoare materiale si alimentare.

Atribuțiile Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și relația cu minoritățile sunt următoarele: a) Identifică persoanele din comunitate aparținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea stabilirii nevoilor și referirea acestora către servicii/compartimente/centre și alte instituții publice și private; b) Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare a planului de intervenţie în funcţie de nevoile identificate ale grupului ţintă, după cum urmează:

- realizarea activităţilor de informare şi consiliere; - activităţi de promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate; - procurarea actelor de identitate, de stare civilă și înregistrare tardivă realizate prin măsuri de

acompaniere; - evaluarea nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale (pentru stabilirea incapacității de muncă); - realizarea de anchete sociale la solicitarea exclusivă a Casei Județene de Pensii Timiș; - referiri către alte instituții din comunitate, în special către instituții de găzduire; - referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă; - realizare evaluare și anchetă socială la sesizările venite din comunitate ( persoane fizice, instituții) cu

privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice: locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate, sunt grav bolnave, au probleme de conviețuire cu locatarii din imobil; c) Intervine în scopul integrării/reintegrării persoanelor aparținând grupului vulnerabil în funcţie de nevoile identificate; d) Acordă servicii de informare, consiliere si mediere în muncă și colaborează cu serviciul public de ocupare a forței de muncă a persoanelor apte de muncă și cu alți furnizori autorizați pentru furnizarea de servicii de ocupare/formare profesională; e) Contribuie la crearea rețelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii integrate în comunitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

f) Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizaţiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate și, după caz, referirea la serviciile sociale din comunitate. g) Propune și elaborează documentația necesară pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente; h) Evaluează condițiile de viață ale persoanelor evacuate din imobilele redobândite de foștii proprietari și/sau a persoanelor care se încadrează pentru a se înscriere pe listele de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale; i) Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din grupurile vulnerabile, la solicitarea întreprinderilor de economie socială din comunitate; j) Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societăți inclusive în comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă; promovare și consiliere de specialitate contra fraudelor și înșelătoriei persoanelor din grupul vulnerabil. k) Realizează activitati de evaluare si consiliere psihologica, educație extracurriculara, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ; l) Realizează activități de mediere școlară prin sprijinirea participării tuturor copiilor din familii defavorizate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală. m) Realizează activități de mediere sanitară prin mediatori sanitari care au rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi/ minorități si cadrele sanitare, contribuind la creșterea eficacității intervențiilor de sănătate publică.

Principalele funcţii ale serviciului social Servicii de asistență comunitară ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” sunt următoarele: a) Furnizare a serviciilor sociale în comunitate prin următoarele activității: 1. evaluarea iniţială: realizată la prima întâlnire cu beneficiarul de către inspectorul de specialitate, pentru a identifica nevoile individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenţie. În cadrul acestui proces, persoana evaluată primeşte gratuit informații privind drepturile sociale de care poate beneficia, dar și consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea iniţială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborarea planului de servicii comunitare. 2. elaborarea planului de intervenţie: cuprinde măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul. 3. aplicarea planului de intervenţie: - realizarea unor activităţi de informare şi consiliere; - educaţie extracurriculară în funcție de situația dată; - promovarea unui stil de viața sănătos si activ; - facilitarea accesului la servicii de locuire prin efectuarea anchetelor sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

- activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - procurarea actelor de identitate și de stare civilă; - evaluare nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale (pentru stabilirea incapacității de muncă); - facilitare acces la diverse servicii medicale (de bază și de specialitate); - facilitare acces la instituții de învățământ (cel puțin învățământ obligatoriu); - realizarea anchetelor sociale a persoanelor care solicită pensionare pe caz de invaliditate la solicitarea Casei de Pensii; - realizare evaluare și anchetă socială la sesizările din comunitate (persoane fizice, instituții) cu privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice: locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au locuință/adăpost, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, sunt încadrați în categoria persoanelor cu diverse dizabilități/invaliditate, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate și nu au unde să locuiască și nici venituri, sunt grav bolnave, au probleme de convețuire cu locatarii din imobil, etc.; 4. consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate asigurate de inspectorii de specialitate (psihologi) licențiați în psihologie. 5. Evaluarea /reevaluarea psihosocială a nevoilor beneficiarilor aflați în situații de dificultate se efectuează cu acordul şi implicarea acestora și este realizată de personalul de specialitate. Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor. Evaluarea/reevaluarea socială este realizată de către inspectorii de specialitate licențiați în asistență socială.

b) Furnizare de servicii de ocupare pe piața muncii prin asigurarea următoarelor activități: Activități de informare/consiliere pe piața muncii sunt oferite persoanelor aflate în cautarea unui loc

de muncă și constă în principal în: furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităților și a încrederii în sine, a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui cv, etc.).

Activități de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, medierea relației cu angajatorul, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională, au rolul de a face legatura între locurile disponibile pe piață și persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă și care au ca scop final angajarea unei persoane, implicit, ocuparea unui loc de muncă. Activitățile principale desfăsurate în acest sens constau în: înscrierea ca solicitant a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, depistarea locurilor de muncă vacante, culegerea de informații despre aceste locuri de muncă, oferirea de informații despre forța de muncă disponibilă, analiza funcțiunilor postului pentru care se dorește angajarea de forță de muncă, stabilirea profilului psiho-profesional al persoanei potrivite pentru ocuparea anumitor poziții în cadrul organizației angajatoare, căutarea (în baza de date proprie, și nu numai) și evaluarea complexă (prin realizarea de interviuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

și administrarea unor teste profesionale, psihologice și situaționale) a candidaților și recomandarea persoanelor care se încadrează în profilul psihoprofesional convenit cu angajatorul.

c) Valorificarea potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educativ și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori; 2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass-media și canale IT a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate; 3. elaborarea unei proceduri pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor;

d) Informarea potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile; 2. deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/sau fotografii de informare sau publicitare, postate pe site-ul propriu;

e) Asigurarea calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. elaborarea unor proceduri și chestionare prin care personalul de specialitate să poată măsura gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate și deciziile luate în planificarea, dezvoltarea, administrarea și evaluarea serviciilor sociale acordate; 4. realizarea unor metodologii și elaborarea unor proceduri de lucru unificate cu ale organizațiilor non- guvernamentale care acordă servicii sociale, pentru a defini grupurile țintă și eligibilitatea acestora în vederea accesării tipurilor de servicii sociale de către beneficiari;

f) Administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. de coordonare a centrului, prin personal de specialitate, absolvent al învățământului superior; 2. de instruirea continuă a personalului de specialitate privind cunoașterea procedurile utilizate pentru acordarea serviciilor sociale licențiate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

3. de cunoaștere și respectare a prevederilor legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate compartimentului; 4. de încurajare a furnizorului de servicii privind crearea condițiilor necesare implicării active a personalului și a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii activităților și creșterea calității vieții beneficiarilor; 5. încurajarea, pe lângă angajații proprii, angajării cu contracte de voluntariat a voluntarilor, conform legii; 6. revizuirea, ori de cîte ori este necesar, a fișelor de post pentru angajați; 7. evaluarea anuală a personalului angajat, fiind notate gradul de îndeplinire a performanțelor acestora; 8. întocmire de propuneri privind investițiile, achizițiile publice, materialele necesare bunei funcționări a activităților, planului de perfecționare a personalului, bugetul centrului;

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal. (1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară ”Centrul de incluziune Socială și Relația cu

Minoritățile” funcţionează cu un număr total de 13 angajați, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului

Personalul de specialitate este compus din:

a) Șef centru b) Inspector de specialitate IA ( asistent social cu atributii de coordonare) c) 5 Inspector de specialitate ( asistenti sociali) d) 1 Inspector de specialitate ( jurist) e) 1 Psiholog specialist d) 1 Mediator școlar e) 1 Asistent medical f) 1 Șofer g) 1 Referent h) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire după cum urmează: personal contractual - 1 șofer si personal din cadrul birourilor/serviciului DAS Juridic-Resurse Umane, Administrativ, Buget-Finanțe-Contabilitate, Achizitii ;

d) voluntari: intre 1-10 persoane implicate ca voluntari . În prezent centru are 1 voluntar cu care a încheiat contract de voluntariat.

Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile dispune de un birou destinat personalului care coordonează serviciul şi birouri pentru personalul de specialitate, dotate corespunzător (mobilier şi echipamente IT - computer cu acces la internet, telefon fix, echipamente necesare activităţii specialiştilor).

(2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcţie de tipul de intervenţie/activităţi:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

- activități de informare a beneficiarilor: 30 beneficiari/ specialist/an - consiliere socială oferită de către inspectorii de specialitate : 10 beneficiari/specialist/an

- promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate prin campanii de informare : 10 - procurarea actelor de identitate : 10 beneficiari/specialist/an - procurarea actelor de stare civilă: 5 beneficiari/specialist/an - înregistrarea tardivă a nașterii realizată prin măsuri de acompaniere:7 beneficiari/specialist/an -evaluarea nevoilor beneficiarilor în vederea obținerii unor drepturi sociale (pentru stabilirea

incapacității de muncă): 10 beneficiari/specialist/an - referiri către alte instituții din comunitate, în special către instituții de găzduire (fișe de referire):10/

specialist - referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă: 5 beneficiari/specialist/an - realizarea evaluării sociale și întocmirea răspunsului la sesizările venite din comunitate (persoane

fizice sau instituții) cu privire la cazuri cu diverse probleme socio-economice (locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate, sunt grav bolnave, au probleme de convețuire cu locatarii din imobil): 20 evaluari/raspunsuri/specialist/an

- activități de monitorizare ale cazurilor a căror obiective prevăzute în planul de intervenție depășeste termenul de trei luni:15/ specialist

- activități de mediere școlară și sanitară oferite de mediator școlar și asistent medical:30 /specialist - evaluarea socială a persoanelor evacuate sau în curs de evacuare din locuințe, ca urmare a retrocedării

la foștii proprietari : 2 evaluari/specialist/an Capacitatea maximă a Servicii de asistență comunitară -Centrului de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile este de 772 cazuri / an, fiind stabilită prin decizia Nr.128/ 21.02.2019.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: 1 șef centru, (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

e) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului; h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz; i) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10 Personalul specialitate şi auxiliar

Personalul de specialitate este compus din: - 1 Sef centru- post vacant

- 1 Inspector de specialitate IA ( asistent social cu atributii de coordonare)- (242203) - 5 inspectori de specialitate ( asistenți sociali) -personal contractual - (242203) - 1 inspector de specilitate ( jurist)- 261103 - 1 psiholog specialist- (263411) - 1 mediator școlar- (235911) - 1 asistent medical- (325901) - 1 șofer- (832201) - 1 referent - ( 411001) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; e) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Scopul principal al posturilor pentru personalul de specialitate, inclusiv al psihologului este cel de furnizare de servicii sociale de asistență comunitară (evaluare, informare și consiliere) de calitate și eficiente, cu profesionalism, etică și integritate morală pentru grupul țintă: persoane adulte aflate în situație de dificultate, cu risc de excluziune și marginalizare socială din comunitate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Servicii de asistență comunitară „Centrul de Incluziune Socială si Relația cu Minoritățile” Str. Martir Cernăianu, nr. 31 Tel/fax: 0256 293 884 e-mail: [email protected] „În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:dastimiș[email protected]

ARTICOLUL 11 Finanţarea serviciului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere

asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General, Jr.Rodica SURDUCAN

Avizat juridic, Întocmit, Andrei URSOIU Adriana FILIPICS

Atasament: Anexa_10.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]il.com

Anexa nr.10 la HCLMT nr. .....................................

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”INOCENȚIU M. KLEIN”

Articolul 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“. Înființarea „Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și funcționare este aprobat în vederea asigurării funcționării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite condițiile de încetare a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Articolul 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“, cu sediul în Timișoara,

str. Inocențiu M. Klein, nr. 29 cod serviciu social 8730 CR-V-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 din data de 24.08.2017.

Articolul 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein“ este îngrijirea

persoanelor vârstnice în concordanță cu gradul de dependență în care se află, a nevoilor individuale de ajutor, a situației familiale precum și în funcție de situația personală de natură socio-economică de care dispun.

Serviciile sociale de îngrijire în sistem rezidențial se acordă în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare sau permanente ale unor situații ce pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Articolul 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată cu OUG nr.34/2006, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, respectiv H.G.866/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, Anexa1.

(3) Înființarea, statul de funcții și organigrama serviciul social rezidențial „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017 – și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Articolul 5 Principiile care stau la baza acordarii serviciului social

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevazute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei vârstnice; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor vîrstniceîn ceea ce privește egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personalăşi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele vârstnice; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei vârstnice; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei vîrstniceşi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul sau de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale persoanei vîrstniceşi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei vârstnice; j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei vârstnice prin Planul de Îngrijire şi Asistenţă; k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilitaţilor persoanei vârstnice de a trăi independent; l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor vârstniceşi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socialăşi implicarea activăîn soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein cu serviciul public de asistență socială de la nivel județean.

Articolul 6

Beneficiarii serviciilor sociale (1)Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ sunt:

 Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta legală de pensionare;  Persoane vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii:

- Nu au familie și nici venituri suficiente pentru a-și asigura nevoile individuale; - Au familie dar aceștia nu pot să-i asigure parțial sau integral, îngrijirea și întreținerea; - Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare; - Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii, - Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare, - Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată, - Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, fiindu-le stabilite gradul de dependență: gradul IA - persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială și pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire) ori gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt în totalitate alterate și care necesită supraveghere și îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităților vieții curente, noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua singure activitățile de bază de zi cu zi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

gradul IIA - persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial autonomia locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi; gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit și necesită ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de bază ale vieții de zi cu zi; gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activitățile de igienă corporală și pentru activitățile instrumentale; gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente; gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene. (2) Condiţiile de acces/admitere în cămin sunt următoarele: (a)Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Inocențiu M. Klein sunt următoarele: 1) Cererea de admitere, 2) B.I./C.I./C.I.P. (original şi copie), 3) Certificat de naştere (original şi copie), 4) Certificat de căsătorie (original şi copie), 5) Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ,după caz, (original şi copie), 6) Acte medicale: - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu, - Analize medicale: VDRL, radiografie plămâni, test HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), examen coproparazitologic, rezultatele cu interpretare, - Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să precizeze că nu suferă de boli infecto contagioase (se eliberează după efectuarea analizelor medicale care atestă acest lucru), - Adeverinţă medicală de la medicul psihiatru cu privire la starea mentală a persoanei vârstnică (diagnostic, stadiu de evoluţie), 7) Acte privind veniturile: Cupon de pensie din ultima lună (original şi copie) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate, În cazul în care solicitantul nu are venit, pe lângă declaraţia pe proprie răspundere cu privire la acest fapt, va prezenta şi o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş care să ateste acest fapt sau o adeverinţă că este beneficiar al venitului minim garantat. 8) Declaraţie pe propria răspundere, că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică, 9) Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF nou, contract de închiriere, act doveditor că nu are locuinţă în Timişoara eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice), 10) Grilă de evaluare socio-medicală şi ancheta socială efectuată de Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, conform legii,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

11) Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci sau după carnete la o asociaţie de înmormântare, după caz, 12) În cazul în care există aparţinători, declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează că suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice şi că se ocupă de tot ce înseamnă acest proces. Dacă aparţinătorii sunt plecaţi din ţară, sau sunt în ţară dar nu se pot ocupa personal de înmormântare, vor face o declaraţie pe propria răspundere cu persoana pe care o împuternicesc să se ocupe în locul lor (la dorinţa aparţinătorilor se poate ocupa şi un reprezentant al căminului); 13. Declarație precum persoana vârstnică nu a încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere. b) Criteriile de admitere a beneficiarilor de servicii de servicii sociale sunt stabilite în Procedura de admitere/ieșire în Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein. Ele sunt persoanele vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii: 1) Are domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara sau care dețin carte de identitate provizorie eliberată de SPCLEP Timișoara. 2) Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adică este persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege. 3) Există locuri disponibile în cămin care repectă identitatea, integritatea, demnitatea și nevoile de îngrijire ale personei vârstnice, cu excepția situațiilor de urgență. 4) Nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 5) Nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în cămin persoanele vârstnice care, cu intenţie, au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere, contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager, şi-au înstrăinat locuinţa prin contract de vânzare – cumpărare sau au renunţat expres la un contract de închiriere a unei locuinţe din domeniul unei unităţi administrativ teritoriale. 6) Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 7) Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului. 8) Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. Comisia de admitere/ieșire în/din Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein: - Componența comisiei este stabilită prin dispoziție de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara. - Comisia de admitere/ieșire propune admiterea /ieșirea în/din cămin, după caz, această propunere este aprobată de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara. - Comisia de admitere/ieșire se întrunește minimum o dată pe lună, sau ori de câte ori situația o impune. - Dizpoziția de admitere/ieșire în/din cămin este emisă de Directorul general al Direcției de Asistență a Municipiului Timișoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Contractul pentru acordarea de servicii sociale, se încheie între furnizorul de servicii sociale acreditat conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

Contractul se încheie între beneficiar și Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, de către furnizorul de servicii sociale Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional.

Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

e) Serviciile se acordă cu/sau fără contribuția beneficiarului.

Actul normativ care stabilește în ce condiții persoana vârstnică este obligată la plata contribuției este Legea nr.17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform art.24 și art.25. Art.24 (1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plăteasca lunar o contributie de întreținere, stabilita pe baza costului mediu lunar de întreținere. (2) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurata din bugetele locale sau judetene, dupa caz, în limita hotărâtă deacestea. (3) Consiliile locale sau județene hotărăsc cu privire la cuantumul contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămine și/sau de susținătorii legali și în situația în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere. Art.25 alin.(5) Acoperirea valorii integrale a contributiei lunare se stabileste astfel: a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de pâna la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin; b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în camine, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decat salariul minim brut pe țară în vigoare; c) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunara integrala printr-un angajament de plata. (3) Condiții de încetare a serviciilor se regăsesc în contractual de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea “Încetarea contractului”. Constituie motiv de încetare a contractului de servicii sociale următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul, b) acordul părților privind încetarea contractului, c) scopul contractului a fost atins, d) forța majoră, dacă este invocată.

4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein” au următoarele drepturi:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

a) să li se respecte drepturile și libetățiile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie, sau orice altă circumstanță personală ori social, b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respective la luarea deciziilor privind intervenția social care li se aplică, c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite, d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate, e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu, f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime, g) să participle la evaluarea serviciilor sociale primate.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ”Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein” au următoarele obligații: a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică, b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. La procesul de furnizare a serviciilor sociale, c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială, d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală, e) să respecte prevederile prezentului regulament. (6) Capacitatea maximă a serviciului social rezidențial Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein este de maxim 74 de paturi, din care pentru persoane dependente gradul IA și IB sunt alocate 19 locuri iar 55 locuri pentru persoane semidependente gradul IIA, gradul IIB, gradul IIC și independente gradul gradul IIIA și gradul IIIB.

Articolul 7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti: 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată; 3. Îngrijire personală; 4. Asistență pentru sănătate asistență pentru sănătate; 5. Recuperare/reabilitare funcțională; 6. Viață activă și contacte sociale; 7. Integrare/reintegrare socială; 8.Asistență în caz de deces; 9. Pază 10. Condiţii corespunzătoare de găzduire; 11. Hrană; 12. Igienă corporală; 13. Asistență medicală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

14. Activităţi de ergoterapie; 15. Activități de petrecerea timpului liber; 16. Asistenţă socială; 17. Asistență psihologică. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Ședinţe cu beneficiarii, afişarea Programului activităţilor de socializare, Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant, 2. Activităţi de informare şi consiliere, 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează, 4. Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace, 5. Prezentarea activităților centrului instituților sau organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională), 6. Informarea persoanelor din comunitate prin broșuri, 7. Elaborarea de rapoarte de activitate. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității, 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații. d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activităţi: 1.Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2.Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3.Planificarea serviciilor de comun acord cu beneficiarii; 4.Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă corelați obiectivelor căminului, 5.Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii, 6.Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului. e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein prin realizarea următoarelor activități: 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziţii al furnizorului de servicii sociale, 2.Întocmirea de referate de necesitate, 3.Întocmirea de propuneri privind formarea/perfecționarea profesională a personalului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1)Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein“ are un număr de 38 posturi, conform Hotărârii Consiliului Local nr.218//27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aceasta din care: a) Personal de conducere: 1 şef centru; b) Personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar 23 de posturi 1 asistent social, 1 medic specialist, 4 asistenti medicali generaliști, 2 kinetoterapeuți, 1 psiholog, 1 inspector psiholog, 2 referenți (instructor de ergoterapie), 2 animatori socio-educativ, 5 infirmiere, 4 îngrijitoare, c) Personal cu funcții administrative, gospodărire întreținere reparații, deservire 14 posturi (1 administrator, 1 magaziner, 3 muncitori calificați – bucătărie, 2 muncitori calificați – întreținere, 4 paznici, 1 spălătoreasă,1 lenjereasă, 1 șofer, d) voluntari: în funcție de disponibilitatea din comunitate. (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2, din care: - pentru persoane cu dependență raportul angajat/beneficiar este1/2 - pentru persoanele independente grad de dependență IIIA si IIIB, raportul angajat/beneficiar este de 1/5 Personalul de specialitate reprezintă 60 % .

Articolul 9 Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este format din: șef centru; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzator atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintăfurnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfectionare; d) colaboreaza cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfășurare a raporturilor de munca dintre angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numarului de personal; h) desfaşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

j) răspunde de calitatea activităţilor desfaşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, dupa caz, formuleaza propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din tarăşi din strainătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanent cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primariei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al căminului; o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştintă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevazute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socialăşi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducatorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Articolul 10

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă (1)Personalul de specialitate este: Asistent social (2635010) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Pune în aplicare prevederile Legii 17/2000 actualizată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, - Pune in aplicare prevederile Legii nr.292/2011 și a Ordinului nr.19/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul asistentei sociale, - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor, în cadrul strategiei institutiei aprobate precum si al tuturor normativelor rezultate de SCIM, - Urmăreşte atingerea obiectivelor programului în sectorul în care lucreză, - Stabileşte, împreună cu echipa multidisciplinară măsurile pentru: - Corecta monitorizare a beneficiarilor centrului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

-Tine evidenţa cazurilor şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvarea solicitărilor. Medic specialist de medicină de familie (221201) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Organizează și răsunde de activitatea de asistență medicală acordată beneficiariilor căminului pe care îi are în îngrijire, - Examineaza la internare și ori de câte ori este nevoie persoana vârstnică aflată în îngrijire sau care solicita acest lucru, - Întocmește foile de observație a beneficiarilor prin scrierea tratamentului și a evoluției bolii, -Instituie și urmarește după caz, aplicarea tratamentelor medicale, supraveghează tratamentele medicale efectuate de către asistentele medicali, iar la nevoie le efectueaza personal, - Asigură respectarea recomandarilor cuprinse în biletele de ieșire din spital sau de către medicii specialiuști, în scrisorile medicale și Planului individualizat de îngrijire și asistență, - Trimite la spital cazurile care necesită îngrijire spitalicească, - Controleaza calitatea alimentației pregatite înaintea meselor principale, - Atunci când se petrece, confirma decesul și pune în aplicare activitățile care-i revin, - Controlează, îndrumă și răspunde de aplicarea normelor de igienă și sănatate publică, - Întocmește necesarul de medicamente și materiale sanitare necesare. Asistent medical generalist (325901) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Asigură împreună şi sub directa îndrumare a medicului, păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei asistaţilor, efectuarea tehnicilor şi procedurilor aferente exercitării optime a actului medical, - Administrează personal medicaţia conform reţetei, efectuează tratamentele injectabile, tratamentele profilactice, imunizările, testările biologice etc., conform prescripţiei medicale înregistrându-se în Registrul de tratamente, - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul asistenţei sociale a persoanelor a persoanelor vârstnice activează numai în interesul superior al beneficiarilor căminului, - Pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară prin Planul individualizat de îngrijire și asistență, Psiholog (263411) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Consiliază și oferă suport emoțional beneficiarilor de servicii sociale şi familiei acestuia, - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul social, - Selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiect, - Prelucrează şi interpretează rezultatele testelor aplicate, - Elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidenţă, - Stabileşte nevoile psiho-sociale ale beneficiarilor, - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor - Stabileşte, împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare din care face parte măsurile pentru realizarea Planului individualizat de îngrijire și asistență. Inspector de specialitate – psiholog, în specialitatea de consiliere psihologică (cod 263402) în principal, urmatoarele atribuții:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

- Organizează și participă la activităţi de informare şi sensibilizare asupra problematicii persoanei vârstnice, de promovare a serviciilor oferite la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite beneficiarilor; - Realizează activitatea de consiliere, îndrumare a activității personalului de specialitate; - Acompaniază persoana vârstnică, beneficiară a serviciilor centrului, și familia acesteia în vederea păstrării relațiilor familiale; - Participă la realizarea Planului individualizat de îngrijire și asistență, elaborat de personalul de specialitate în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui beneficiar ; - Oferă persoanelor vârstnice sprijin emoțional și consiliere psihologică, în întrevederi individuale și/sau de grup, într-un spațiu special amenajat. - Întocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia beneficiarilor, conform legii ; - Mediază eventuale conflicte apărute între beneficiari și/sau beneficiari-angajați; - Întocmește Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le trimite spre avizare și aprobare; Kinetoterapeut (226405) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Efectuează evaluarea kinetoterapeutică a beneficiarilor internaţi în cămin, la internare sau ori de câte ori este nevoie atunci când starea de sănătate a beneficiarilor se modifică, - Stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, - Desfăşoară activităţi de recuperare motorie, prin abordarea diferenţiată a persoanei vârstnice, în funcţie de patologie, zilnic sau de câte ori este nevoie. - Utilizează tehnici, exerciţii, masajul, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, electroterapia şi procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate, - Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia, - Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de persoana vârstnică, - Adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia persoanei vârstnice. Infirmieră (532103) acesta îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Infirmiera va schimba scutecele pentru adulţi ori de câte ori este nevoie şi va acorda după caz sprijin în igiena eliminărilor; - Efectuează şi urmăreşte toaleta zilnică a asistaţilor care constă în spălarea zilnică a mâinilor şi a feţei, a dinţilor, pieptănarea părului, rasul bărbii în cazul bărbaţilor, toaleta intimă zilnică, schimbarea lenjeriei de corp etc., - Sprijină beneficiarii în păstrarea deprinderilor și abilităților adecvate de igienă, autoservire și autogospodărire; - Răspunde de securitatea beneficiarilor, având în vedere respectarea procedurilor de lucru; - Servește masa beneficiarilor bolnavi la pat și asigură hrănire și hidratarea acestora; - Va însoţi asistaţii greu deplasabili la sala de mese, va servi masa în camera asistaţilor dacă este necesar, iar în cazul celor gravi le va asigura alimentaţia la pat, ridicându-i în şezut, ajutându-i să mănânce.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Îngrijitoarea (532104) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Efectuează curăţenia sectorului în care este repartizată pe perioada programului de lucru. Sectorul cuprinde camerele asistaţilor, camerele de zi, grupurile sanitare, băi, holuri, casa scărilor, lift, etc. conform normelor igienico- sanitare, - Activează numai în interesul superior al beneficiarului, - Transportă resturile menajere şi gunoiul la pubelele aferente, fără a-l împrăştia în jurul acestora, - Foloseşte judicios, evitând orice risipă, materialele de igienă şi întreţinere repartizate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Referent (instructor de ergoterapie) (223003) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Acordă ajutor și supraveghează persoanele vârstnice în derularea activităţilor acordate în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M.Klein”;

- Realizează activități de informare și consiliere persoanelor vârstnice internate în cămin; - Răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în cămin, - Răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post, - Răspunde de întocmirea fişelor de activităţi, a caietul cu activităţi şi orice alte documente, instrumente conform metodologiei/procedurii de lucru, - Colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul căminului şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post.

Animator socio-educativ (532908) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul asistenţei sociale a persoanelor fără adăpost, - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor căminului, - Urmăreşte atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze, - Pune în aplicare măsurile stabilite de echipa multidisciplinară pentruîn Planul Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire în concordanţă cu nevoile identificate ale beneficiarilor, - Se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, cu psihologul, cu medicul şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor. (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii căminului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunatăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

h) răspunde de elaborarea, cunoasterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității.

Articolul 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este: Administratorul (515104) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Asigură aprovizionarea unităţii cu alimente, medicamente, materiale şi obiecte de inventar; - Administrează şi organizează buna întreţinere a imobilelor, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de apă şi încălzire; - Organizează şi asigură ca toate clădirile să fie dotate cu utilaje de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora; - Asigură şi supraveghează starea igienico sanitară din interiorul instituţiei luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ; - Urmăreşte buna funcţionare a centralei termice, inclusiv a autorizaţiilor ISCIR ; - Urmăreşte buna funcţionare a ascensorului instituţiei făcând demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei I.S.C.I.R; - Întocmeşte referate de necesitate în ceea ce priveşte lucrările de reparaţii, aprovizionare şi servicii urmând să fie aprobate de şeful instituţiei sau de Directorul general al D.A.S. - Gestionează şi organizează arhiva unităţii; - Ţine evidenţa contractelor încheiate cu furnizorii de produse şi servicii, urmărind termenul de valabilitate al acestora, şi face demersurile pentru reânoirea lor; - Administratorul își actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite; - Întocmește referatele de necesitate în vederea achiziționării obiectelor de inventar, materiale curatenie, etc. Magazionerul (432102) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Recepţioneză marfa verificând dacă corespunde din punct de vedere calitativ şi cantitativ, întocmind nota de recepţie după care se înregistrează în fişa de magazie, - Urmăreşte ca facturile să fie însoţite de certificat de calitate şi de garanţie, iar în cazul alimentelor maşina care asigură transportul să prezinte un aviz sanitar veterinar de transport, - Ţine evidenţa stocurilor cu ajutorul fişelor de magazie, operând zilnic mişcările de alimente şi materiale, în aşa fel încât să avem o evidenţă operativă corect, - Urmăreşte încadrarea în alocaţia zilnică de hrană, calculând depăşirile sau economiile la listele de alimente, - Întocmeşte toate formele legale privitoare la procurarea, păstrarea, manipularea, darea în consum a bunurilor aflate în gestiunea sa, - Completeaza Fișele de magazie, pe care le oprează zilnic pentru toate materialele și obiectele de mică valoare, - Eliberează din magazie materiale, mijloace fixe, obiecte de mică valoare în baza bonului de eliberare (consum) pe care le preda zilnic economistei,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

- Verifică și confirmă facturile emise de terți către instituție. Șoferul (832201) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Activează numai în interesul superior al beneficiarilor căminului, - Execută transportul personalului și a beneficiarilor căminului la locațiile stabilite de conducere, - Preia şi verifică înaintea plecării în cursă şi pe timpul derulării acesteia starea tehnică corespunzătoare a mijlocului de transport auto încredinţat, refuzând plecarea în cursă în cazul constatării unor defecţiuni care prezintă pericol în circulaţie sau care afectează funcţionarea mijlocului de transport, - Completează foaia de parcurs cu datele cerute de formularul tipizat, inclusiv completarea curselor efectuate atestate prin semnătura persoanelor care au dispus efectuarea deplasărilor şi răspunde de realitatea şi corectitudinea datelor înscrise, - Efectuează lucrări de întreţinere curentă şi participă la executarea reparaţiilor la mijlocul de transport auto avut în primire, - Verifică starea tehnică a mijlocului auto la terminarea programului zilei sau la revenirea din cursă; - Efectuează alimentarea cu combustibil şi justifică în condiţiile legii bonurile de benzină primite. Paznicul (962907) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora. Portarul va răspunde pe perioada serviciului de integritatea clădirilor, bunurilor existente în instituţie (chiar dacă nu sunt date în inventar - va avea grijă ca nimeni să nu părăsească unitatea cu bunuri materiale), să verifice ca poarta din spatele curţii să fie închisă în permanenţă, poarta din faţă va fi închisă între orele 23-06. - Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul instituţiei pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii. - Să permită accesul în instituţie numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne. Persoanele care vin în vizită sunt legitimate şi notate într-un caiet existent la poartă şi nu vor fi lăsate să plece cu bunuri din inventarul instituţiei. - Să nu permită accesul în unitate a persoanelor (personal, asistati, musafiri) aflate în stare de ebrietate. - Să oprească şi să legitimeze persoanele care intră în incinta unităţii precum şi persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în instituţie, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal despre luarea acestor măsuri. - Să aducă la cunoştiinţa conducerea unităţii (şeful căminului pentru persoane vârstnice) despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate. Se va consemna evenimentul în registrul de evenimente speciale. - În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, rezervoare de apă, combustibili, ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să aducă pagube să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia imediat măsuri după constatare. -Să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru surprinderea infractorilor. Muncitorul calificat întreţinere (721424) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Să aibă grijă de obiectele (sculele) incluse în inventar, şi să gestioneze cu măsură materialele care i se atribuie.(becuri, neoane, tifel, aracet, etc.)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

- Să asigure întreţinerea şi repararea instalaţiilor, mobilierului, în măsura în care îi permit cunoştinţele. - Să asigure, alături de ceilalţi muncitori igienizarea, prin văruit, vopsit, a spaţiilor existente.(camere de locuit, bucătărie, holuri, etc.) Muncitorul calificat lenjereasă (753102) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Confecţionează si întreţine întregul inventar moale al căminului pentru toate sectoarele de activitate. - Repară îmbracamintea asistaţilor, lenjeria si celălalt echipament din dotarea unităţii, îngrijindu-se ca acestea sa fie restituite sectoarelor în perfecta stare de curăţenie, fără rupturi sau lipsuri de nasturi, elastic etc. - Lenjereasa are obligaţia ca după ce hainele, respectiv lenjeria sunt uscate şi aduse la locul de muncă, să le verifice din nou, identificând defecţiuni care ar putea surveni în momentul spălării. Spălătoreasa (912103) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Preia rufele de la asistaţi sau de la personalul de serviciu. - Asigură spălatul și călcatul întregului inventar moale aflat în cămin, atât cele ale asistaţilor cât si cele din inventarul căminului. - Preia de la magazioner, materialele necesare spălării şi dezinfectării rufelor, semnând bonul de consum. - Se îngrijeşte de respectarea normelor igienico-sanitare în ceea ce priveşte circuitul rufelor murdare si al celor spălate, fiind interzisă depozitarea în comun a acestora. - Răspunde de buna gestionare a materialelor, prevenind combaterea bolilor parazitare sau infecto- contagioase. - Folosește utilajele din dotare, respectând normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor. - Întreţine în perfectă stare de igienă si curăţenie spaţiul corespunzător locului de munca, alături de lenjereasă. - Menţine halatele si prosoapele personalului în perfectă stare de curăţenie. -Predă rufele spălate, uscate, reparate, călcate, asistaţilor, respectiv personalului, împreună cu lenjereasa. Muncitorul calificat bucătar (512001) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Preia alimentele de la magazie înscrise pe lista zilnică verificându-le calitativ şi cantitativ şi le întrebuinţează integral pentru prepararea meniurilor, - Asigură transportul și păstrarea alimentelor luate în primire în deplină securitate, în strictă conformitate cu normele de igienă și securitate sanitară, - Pregăteşte alimentele în vederea pregătirii hranei (curăţat legume, spălat legume, fructe, carne, etc.), - Folosește integral cantitățile scoase din magazie pentru prepararea hranei - distribuie integral hrana preparată, - Au obligaţia de a pune probe alimentare din toate felurile de alimente servite, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare, - Asigură prepararea și distribuirea hranei către beneficiarii căminului, - Respectă în tocmai meniul stabilit, - Participă la activități de igienizare a spațiilor destinate preparării și servirii mesei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein Str. Inocențiu M. Klein nr. 29 tel. 0256-208.715

e-mail: [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Articolul 13 Finanţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Inocențiu M. Klein are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a)contribuţia persoanelor beneficiare sau a apaţinătorilor acestora, după caz; b) bugetul local al Municipiului Timişoara precum și bugetul de stat c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţarăşi din străinătate; d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aprobat, Director general, Director general adjunct, Jr.Rodica Surducan Marius Murariu Avizat juridic, Întocmit, Erceanu Ciprian Șef centru

Adrian Cocaină

Atasament: Anexa_ROF.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:

Centrul de zi “Sf.Nicolae” din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii “Sf

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " “Sf.Nicolae”". Înființarea Centrului de zi “Sf.Nicolae” a fost Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiar angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ART. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi “Sf.Nicolae”", cod serviciu social 8891CZ administrat de furnizorul Direcția de Asistenț Timisoara, B-dul Regele Carol I nr.10, acreditat confor Sediul centrului de zi este situat în municipiul Timi ART. 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social Centrul de zi “Sf.Nicolae” instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Scopul serviciului social este atins prin realizarea următoarelor activită îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via orientare școlară și profesională pentru copii, cât părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

Anexa nr. ____ la HCLMT nr. __________ din ________

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:

Centrul de zi “Sf.Nicolae” cadrul Complexului de Servicii pentru Copii “Sf.Nicolae”

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " țarea Centrului de zi “Sf.Nicolae” a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al

șoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a

rii accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, țiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiar angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Serviciul social "Centrul de zi “Sf.Nicolae”", cod serviciu social 8891CZ-C- ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu sediul social

dul Regele Carol I nr.10, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748. Sediul centrului de zi este situat în municipiul Timișoara, str.Platanilor nr.2, jud.Timiș.

Centrul de zi “Sf.Nicolae” este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea

mina separarea copilului de familia sa. Scopul serviciului social este atins prin realizarea următoarelor activități de baz

socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via ă pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru

ți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

ȘOARA

la HCLMT nr. __________ din ________

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de zi aprobată prin Hotărârea Consilului Local al

șoara nr.218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a

rii accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite,

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

-II, este înfiinţat şi șoara, cu sediul social în

m Certificatului de acreditare seria AF nr.003748.

prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea

ți de bază pe timpul zilei: socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,

ți de sprijin, consiliere, educare pentru ți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

Centrul de zi dezvoltă acțiuni de informare la nivelul oferite, rolul său în comunitate, accesarea alte servicii sociale, importanța existenței acestor servicii comunitate și familiile acestora.

Beneficiarii serviciului social de zi su dificultate (stare care limitează temporar sau definitiv capacitatea familiei de a responsabilităţile ce-i revin față de copil) cu domiciliu stabil

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale - Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte

normative secundare aplicabile domeniului. - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul nr.653/2019 privind instruc

licențierea serviciilor sociale în contextul aprob serviciilor sociale și pentru abrogarea unor ordine

(2) Standard minim de calitate aplicabil: calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor (3) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Loca Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017 Municipiului Timișoara; ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae” sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia ş acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

țiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce prive rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, relaționarea și complementaritatea cu

ța existenței acestor servicii și beneficiile acestora pentru

Beneficiarii serviciului social de zi sunt copiii cu vârste între 5-18 ani din familiile aflate în stare care limitează temporar sau definitiv capacitatea familiei de a-şi îndeplini funcţiile şi

ă de copil) cu domiciliu stabil sau reședința în municipiul Timi

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Centrul de zi “Sf.Nicolae” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului

general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: ei sociale, cu modificările ulterioare;

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr.653/2019 privind instrucțiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la

țierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde de calitate în domeniul și pentru abrogarea unor ordine

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

(3) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Loca 218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul Direcției de Asistenț

Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” se organizează şi funcţionează cu respectarea

generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate

elalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

ȘOARA

ce privește serviciile și modul de funcționare, relaționarea și complementaritatea cu

i beneficiile acestora pentru pentru copiii din

ani din familiile aflate în şi îndeplini funcţiile şi

ța în municipiul Timişoara.

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; pentru implementarea prevederilor legale referitoare la

ării unor noi standarde de calitate în domeniul

pentru aprobarea Standardelor minime de

(3) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al ției de Asistență Socială a

se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate

elalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi i demnitatea personală şi întreprinderea de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei benefici de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legal îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvo integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel jude ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi “Sf.Nicolae”sunt:

a) copii cu vârste între 5 ani și 18 ani separare de familia lor și părin dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură

b) copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Capacitatea maximă a Centrului de Zi

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare (după caz); A. Copie după actele de identitate - pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc); B. Cerere de înscriere (admitere) în Centrul de copilului;

C. Adeverinţe de venit/contract de muncă, după caz; D. Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventare colectivitate; E. Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Com acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.);

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

rea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

rea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean.

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi “Sf.Nicolae”sunt: și 18 ani (neîmpliniți) aflaţi în situaţii de dificultate sau risc de ărinții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale,

dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură și educație, în risc de abandon școlar, etc); copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

Capacitatea maximă a Centrului de Zi “Sf.Nicolae” este de 50 de beneficiari copii.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc); în Centrul de zi a copilului, semnată de către unul dintre părin

Adeverinţe de venit/contract de muncă, după caz; Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventare

Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.);

ȘOARA

rea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

are şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz,

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi

rea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

cu privire la exercitarea drepturilor şi

ltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

aflaţi în situaţii de dificultate sau risc de acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale,

și educație, în risc de abandon școlar, etc);

e 50 de beneficiari copii.

pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc); semnată de către unul dintre părinții

Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză eliberată de medicul de familie, pentru frecventare

Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a isiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii

acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.);

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

F. Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direc Municipiului Timișoara, plan însoţit de Servicii; G. Decizia de admitere aprobată de ș H. Contractul de furnizare servicii, în original.

b) criterii de admitere - beneficiarii copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi

sunt persoane cu domiciliu legal sau re - copilul să prezinte adeverinţă medicală din care să reiasă că poate frecventa col

suferă de boli cronice sau psihice şi nu este încadrat în grad de handicap; - copilul să provină dintr-o familie aflată în situaţie de dificultate socială; - copilul să aibă vârsta cuprinsă între 5

c) cine ia decizia de admitere/respingere:

Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este aprobată de șeful de centru și avizată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

d) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia:

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direc Municipiului Timișoara – Centrul de zi un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. MMSSF nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii socia de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul percepe contribuţie din partea beneficiarilor. Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi Timișoara. (3) Condiţii de încetare a serviciilor "Centrului de zi “Sf.Nicolae”" Încetarea serviciilor se face după cum urmează a) la expirarea contractului de servicii soci b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

- îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul Personalizat de Intervenţie - identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte

prin referire către alte servicii; - acordul părților privind încetarea contractului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistenț plan însoţit de Dispoziţia Directorului General pentru aprobarea Planului de

șeful centrului; Contractul de furnizare servicii, în original.

ții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi domiciliu legal sau reședința în municipiul Timişoara;

copilul să prezinte adeverinţă medicală din care să reiasă că poate frecventa col suferă de boli cronice sau psihice şi nu este încadrat în grad de handicap;

o familie aflată în situaţie de dificultate socială; copilul să aibă vârsta cuprinsă între 5-18 ani (neîmpliniți);

admitere/respingere: Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este

de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor

modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia: Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistenț

Centrul de zi “Sf.Nicolae” şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat de Ordinul

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii socia de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae sunt gratuite, nu se eficiarilor.

Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae” se stabilesc anual prin țiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local

a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului

(3) Condiţii de încetare a serviciilor "Centrului de zi “Sf.Nicolae”" după cum urmează:

a) la expirarea contractului de servicii sociale; b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul Personalizat de Intervenţie (PPI) identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei copilului/familiei)

ților privind încetarea contractului;

ȘOARA

ția de Asistență Socială a eneral pentru aprobarea Planului de

ții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul de zi “Sf.Nicolae”,

copilul să prezinte adeverinţă medicală din care să reiasă că poate frecventa colectivitatea şi nu

Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor

modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia: ția de Asistență Socială a

şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de Modelul contractului este reglementat de Ordinul

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

sunt gratuite, nu se

se stabilesc anual prin Planul țiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către

ătre Consiliul Local al Municipiului

b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii: (PPI);

servicii adecvate situaţiei copilului/familiei)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

- beneficiarul nu se mai prezintă la activită ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boal

- beneficiarul/reprezentatul legal al copilului renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Programului personalizat de intervenție asumat,

- modificarea situației familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atat din punct de vedere al domiciliului cât și a situației de dificultate),

- forța majoră, dacă este invocată; (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi “Sf.Nicolae” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul în 2. de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

copii și familiile acestora; 3. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de via 4. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activit

relaxare și joc;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

beneficiarul nu se mai prezintă la activitățile zilnice stabilite pe o perioadă de 1 lun ța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.);

beneficiarul/reprezentatul legal al copilului renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Programului ție asumat,

ției familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atat din punct și a situației de dificultate),

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” au următoarele

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; ă li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

oanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae”

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; să respecte prevederile prezentului regulament.

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi “Sf.Nicolae” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

ționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de înv

ȘOARA

ă de 1 lună, fără a putea

beneficiarul/reprezentatul legal al copilului renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Programului

ției familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atat din punct

de zi “Sf.Nicolae” au următoarele

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,

participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

oanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi “Sf.Nicolae” au următoarele

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: cheiat cu persoana beneficiară;

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

ţă independentă pentru copii, de îngrijire; țile de învățare și cele de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

5. sprijin pentru orientarea școlară psihologică a acestora.

6. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

7. supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum 8. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul

acesteia de către Cantina Socială din cadrul DASM Timişoara, contribuții din partea beneficiarilor. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților le pentru masa primită zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. În cazul mesei la cantina socială public, serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi). Nivelul alocației zilnice de hran alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din institu socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu nr. 2 ”Cantinele de ajutor social” Sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legisla

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, 2. organizarea de evenimente/campanii de informare, educare

atragă atenția asupra activităților centrului de zi și nevoilor sociale c 3. organizarea de activități de promovare în pres 4. activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie

pentru sănătate, educaţie parentală etc. 5. elaborarea de rapoarte de activitate; 6. realizarea de convenții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate 7. activități de recrutare voluntari, 8. activități de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centru

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de următoarelor activităţi:

1. organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și familiilor aflate în dificultate;

2. organizarea de activități de sensibilizare familia vulnerabilă, în risc de separare;

3. comunicate de presă, articole în presa scrisă 4. promovarea participării sociale și a implic

donații

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

ă și profesională a copiilor beneficiari, precum

consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum și promovarea unui stil de viață sănătos la ace

mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri Socială din cadrul DASM Timişoara, GRATUIT, fără plata vreunei

ții din partea beneficiarilor. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților le pentru masa primită zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind

n cazul mesei la cantina socială public, serviciile se decontează luând în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de

ției zilnice de hrană a fost stabilit prin Anexa la HG 903/2004 privind nivelurile ă pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asisten

socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr. 2 ”Cantinele de ajutor social” - Nivelul alocației zilnice de hrană lei/zi și persoan

a urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, organizarea de evenimente/campanii de informare, educare și comunicare în comunitate care s

ților centrului de zi și nevoilor sociale cărora li se adreseaz ți de promovare în presă sau prin alte mijloace,

activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie pentru sănătate, educaţie parentală etc. elaborarea de rapoarte de activitate;

ții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate

ă cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și

sensibilizare și informare a comunității în ceea ce privește copilul și familia vulnerabilă, în risc de separare; comunicate de presă, articole în presa scrisă

și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsori

ȘOARA

ă a copiilor beneficiari, precum și consilierea

consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

ă sănătos la aceștia; de luni până vineri, prin furnizarea

GRATUIT, fără plata vreunei ții din partea beneficiarilor. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei

pentru masa primită zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind n cazul mesei la cantina socială public, serviciile se decontează luând

în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de ă a fost stabilit prin Anexa la HG 903/2004 privind nivelurile

e publice de asistență ți și persoanelor vârstnice, lit. B,

și persoană 12,00 lei. ă.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

și comunicare în comunitate care să ărora li se adresează;

activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie

ții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate

de zi.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și

ții în ceea ce privește copilul și

ării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

5. promovarea și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventeaz de zi .

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor si procedu (respectiv program personalizat de interven

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. de realizarea a activităților educaționale, 4. recreative și de socializare prin realizarea unui echilibru între activit

relaxare; 5. de orientare școlară și profesional

nevoile și interesele copiilor; 6. consiliere și sprijin pentru părinți; 7. desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 8. consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau

respective aplica proceduri privind protec 9. de supervizare a personalului din cadrul centrului de zi.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Anual de Achiziții al furnizorului de servicii

2. propuneri de achiziţii produse şi materiale 3. întocmirea și actualizarea periodică 4. evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului; 5. propuneri privind Planul de formare/perfec 6. întocmirea Proiectului instituțional pe o perioad

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” funcţionează cu un număr de prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timi a) personal de conducere: şef centru – Complexului de Servicii pentru copii “Sfântul Nicolae” coordonează Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: social, 1 inspector de specialitate IA cu atri educator) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere de resurse umane, achiziții și contabilitate se realizeaz Direcției de Asistență Socială a Municipiului d) voluntari: - 10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventeaz

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea instrumentelor si procedurilor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (respectiv program personalizat de intervenție, program zilnic al activităților, etc); realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

ților educaționale, funcție de particularitățile individuale ale fiecarui copil; și de socializare prin realizarea unui echilibru între activitățile de înv

și profesională și consiliere psihologică, funcție de nivelul

ți; ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului si respective aplica proceduri privind protecția împotriva abuzurilor; de supervizare a personalului din cadrul centrului de zi.

administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru ții al furnizorului de servicii sociale;

propuneri de achiziţii produse şi materiale prin întocmirea de referate de necesitate i actualizarea periodică a fişelor de post pentru fiecare angajat;

evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului; Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

țional pe o perioadă de 5 ani și a Planului anual de ac

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de zi “Sf.Nicolae” funcţionează cu un număr de 7,5 total personal, conform

prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, din care: – implicat part time în coordonarea centrului de zi; Sfântul Nicolae” coordonează Centrul de zi “Sf.Nicolae”,

ți și Copii și Centrul de zi pentru copiii străzii. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar:

social, 1 inspector de specialitate IA cu atribuții de psiholog, 3 educatori, 1 referent

cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: - 1 ( ții și contabilitate se realizează de către serviciile de specialitate de la nivelul

ă Socială a Municipiului Timișoara.

ȘOARA

și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventează centrul

rilor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor ților, etc);

țile individuale ale fiecarui copil; țile de învățare și cele de

ție de nivelul de dezvoltare,

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; activitatea centrului si

administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Planul

prin întocmirea de referate de necesitate;

Planului anual de acțiune al centrului.

total personal, conform șoara nr. 218/27.06.2017, din care:

part time în coordonarea centrului de zi; șeful de centru al Centrul de zi “Sf.Nicolae”, Centrul de

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: - 6 (1 asistent iholog, 3 educatori, 1 referent cu atribuții de

(1 îngrijitor); partea ă de către serviciile de specialitate de la nivelul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului. 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. 4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru. (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/ ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: șef centru (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la în beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţire formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizo publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual în echipa, și la cererea acestora ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului. 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/7 .

ef centru – 0,5 ; nalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

e, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor intă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a tru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului;

servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual

ȘOARA

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

e, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a tru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

călcări ale drepturilor

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita a acestor activităţi sau, după caz,

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

rul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului buge p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a servi r) coordonează, participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Complexului de Servicii pentru Copiii s) duce la îndeplinire, cu profesionalism şi la dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial”, precum coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control In Managerial în cadrul Direcției de Asistenț pentru Copiii “Sf.Nicolae” t) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în do serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este format din : a) 1 asistent social (263501); b) 3 educatori (341501) c) 1 inspector de specialitate cu atributii de psiholog d) 1 referent cu atribuții de educator (341501) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilo c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii servici legislaţiei;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului buge p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Complexului de Servicii pentru Copiii “Sf.Nicolae”;

duce la îndeplinire, cu profesionalism şi la termenele stabilite, măsurile cuprinse în „Programul de i de Control Intern Managerial”, precum şi deciziile Comisiei pentru Monitorizarea,

coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control In ției de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Complexul de Servicii

) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în do serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

ră sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este format din :

cu atributii de psiholog (263411) (341501)

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii,

a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii servici

ȘOARA

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a

participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern

termenele stabilite, măsurile cuprinse în „Programul de şi deciziile Comisiei pentru Monitorizarea,

coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Complexul de Servicii

concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

ră sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii,

r, identificării de resurse;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

g) participă la organizarea și derularea activit serviciile oferite de centrul de zi, rolul său în comunitate, accesarea complementaritatea cu alte servicii sociale, imp pentru pentru copiii din comunitate și familiile acestora. h) participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Complexului de Servicii pentru Copiii i) duce la îndeplinire, cu profesionalism şi la termenele stabilite, măsurile cuprinse în „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial”, precum coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Direcției de Asistenț pentru Copiii “Sf.Nicolae” j) supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum k) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Atribuţii - asistent social

a) Întocmește anchete sociale, efectuând vizite la domiciliul copiilor vizită, rapoarte de monitorizare, conform metodologiei, pentru copiii din zi “Sf.Nicolae”;

b) Întocmește Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le trimite spre avizare și aprobare;

c) Participă la realizarea Programul Personalizat de Interventie (PPI) educațional, de orientare școlară de personalul de specialitate în func

d) Pregăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre ace prevenirii separării copilului de familia sa

e) Păstrează legătura cu unitățile de înv vederea prevenirii abandonului școlar;

f) Întocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia minorului acestuia, conform legii ;

Atribuţii – educator/referent: a) Realizează activități educaționale, desf

de vârsta copiilor și de achizitiile pe care le au aceștia b) Elaborează programul educațional

formării deprinderilor de viață independentă, consultându specialitate

c) Urmăreste pregătirea temelor școlare și, la solicitarea copiilor, asigur acestui lucru

d) Supraveghează copiii la masă, asigurându alimentare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, cz.risccop[email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

și derularea activităţilor de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite de centrul de zi, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, relaționarea și complementaritatea cu alte servicii sociale, importanța existenței acestor servicii și beneficiile acestora

și familiile acestora. participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la

ii pentru Copiii “Sf.Nicolae”; duce la îndeplinire, cu profesionalism şi la termenele stabilite, măsurile cuprinse în „Programul de

e Control Intern Managerial”, precum și deciziile Comisiei pentru Monitorizarea, şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern

ției de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Complexul de Servicii

a copiilor, precum și promovarea unui stil de viață sănătos la ace ) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

, efectuând vizite la domiciliul copiilor, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, rapoarte de monitorizare, conform metodologiei, pentru copiii din

ște Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le

Participă la realizarea Programul Personalizat de Interventie (PPI), precum ă și profesională, de recreere și socializare anexe la PPI)

de personalul de specialitate în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte Pregăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre ace

parării copilului de familia sa ; țile de învătământ pentru copiii care frecventează centrul de zi, în

școlar; Întocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia minorului

ți educaționale, desfășurate individual sau în grupuri mici de copii, ținând cont și de achizitiile pe care le au aceștia

țional, de recreere și socializare, pentru fiecare copil în parte, în cazul ă independentă, consultându-se cu asistentul social

școlare și, la solicitarea copiilor, asigură sprijin pentru realizarea

Supraveghează copiii la masă, asigurându-se că aceștia își însușesc corect deprinderile de

ȘOARA

ții în ceea ce privește și modul de funcționare, relaționarea și

ța existenței acestor servicii și beneficiile acestora

participă şi răspunde pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la

duce la îndeplinire, cu profesionalism şi la termenele stabilite, măsurile cuprinse în „Programul de deciziile Comisiei pentru Monitorizarea,

şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Complexul de Servicii

ă sănătos la aceștia;

, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, rapoarte de monitorizare, conform metodologiei, pentru copiii din Centrul de

ște Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le

precum și a programelor anexe la PPI), elaborate

ărui copil în parte ; Pregăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre aceștia în vederea

ătământ pentru copiii care frecventează centrul de zi, în

Întocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia minorului și a familiei

șurate individual sau în grupuri mici de copii, ținând cont

pentru fiecare copil în parte, în cazul se cu asistentul social și inspectorul de

ă sprijin pentru realizarea

știa își însușesc corect deprinderile de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

Atribuții - inspector de specialitate IA cu atributii de psiholog a) Elaborează programul de orientare

de particularitățile fiecărui copil b) Implică părinții în operaționalizarea obiectivelor de intervenție stabilite prin programul de orientare

școlară și profesională. c) Ajută fiecare copil să dezvolte rela

cu copiii din centrul de zi, cu personalul din centrul de zi, în derularea planului de servicii.

d) Oferă părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori consider copilului și familiei sale.

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare s format din :

a) 1 îngrijitor;

ART. 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asig a) bugetul local al municipiului Timișoara; b) sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori; c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. ANEXE:

1. Procedura Operațională privind admiterea beneficiarilor în cadrul 2. Procedura Operațională privind încetarea acordării serviciilor

Centrului de zi “Sf.Nicolae”

Director General jr.Rodica SURDUCAN Avizat juridic Andrei URSOIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

cu atributii de psiholog: laborează programul de orientare școlară și profesională care conține obiective specifice în funcție

; ții în operaționalizarea obiectivelor de intervenție stabilite prin programul de orientare

să dezvolte relații pozitive cu ceilalti: cu părintii/alti adulți importanți pentru el, cu copiii din centrul de zi, cu personalul din centrul de zi, și, după caz, cu alți profesioniști implicați

și sprijin la cerere sau ori de câte ori consideră ca este în beneficiul

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, este

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: șoara;

b) sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori; c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ă privind admiterea beneficiarilor în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae” ă privind încetarea acordării serviciilor și monitorizarea postservicii în cadrul

Director General Adjunct Marius Cosmin MURARIU

Întocmit Șef centru

Radu Dan POP

ȘOARA

ține obiective specifice în funcție

ții în operaționalizarea obiectivelor de intervenție stabilite prin programul de orientare

ți importanți pentru el, ți profesioniști implicați

ă ca este în beneficiul

erviciului social: aprovizionare, mentenanţă, este

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

ură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

“Sf.Nicolae” și monitorizarea postservicii în cadrul

Director General Adjunct Marius Cosmin MURARIU

Întocmit Șef centru

Radu Dan POPA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

Nr.____________________

pentru acordarea de servicii sociale Părțile contractante: 1. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul Timi județul/sectorul Timiș, codul de înregistrare fiscal 003748,reprezentat de doamna jr.Rodica domnul Radu Dan Popa având funcţia de Şef Centru

și 2. …………………. denumit în continuare beneficiar, domiciliat în Mun. Timi bl…………, ap………, Judeţul Timiș, cod numeric nr…………….. eliberat la data de …………….. ……………….., născut la data de ……………. 1. având în vedere:

- Legea nr.272/2004 privind protec - OMMSSF nr.73/2005; - Ordinul nr.27/2019 pentru aprobarea

destinate copiilor; - Dispoziții de aprobare a planul de servicii nr. .........../data ..... - Ancheta socială nr………… - Cerere nr……………….

2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată confo servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situa de servicii sociale, care exprimă acordul de voin 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonan serviciile sociale, aprobată cu modifică completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situa familia acesteia, care necesită servicii sociale complexe;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale

ă Socială a Municipiului Timișoara - Centrul de zi “Sf.Nicolae continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul Timișoara, str. B-dul Regele Carol I

țul/sectorul Timiș, codul de înregistrare fiscală 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. jr.Rodica Surducan, având funcția de Director General,

domnul Radu Dan Popa având funcţia de Şef Centru,

denumit în continuare beneficiar, domiciliat în Mun. Timișoara, str. ș, cod numeric personal ………………. posesor al C.I. seria

…………….., de SPCLEP Timișoara, reprezentant legal al copilului ……………., în Timișoara, jud.Timiș, CNP …………………..

protecția și promovarea drepturilor copilului;

pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi

ții de aprobare a planul de servicii nr. .........../data .............;

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de

ă fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind

odificări și completări prin Legea nr.515/2003, cu modificările

persoana aflată în situație de risc și de dificultate social familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evalu

ȘOARA

Sf.Nicolae”, denumit în dul Regele Carol I nr. 10,

ă 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr. ția de Director General, şi respectiv,

șoara, str. …………….., posesor al C.I. seria ……

șoara, reprezentant legal al copilului …………………..

serviciile sociale de zi

actul juridic încheiat între o persoană fizică sau rm legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de

ă, denumită beneficiar de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii ța Guvernului nr. 68/2003 privind

515/2003, cu modificările și

ție de risc și de dificultate socială, împreună cu ție revizuit în urma evaluării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calit vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonan completări prin Legea nr.515/2003; O Ordonanța nr.31/2015; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale dup anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asisten completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluăriisitua sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în func beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplinivalorificându 1.9. standarde minimale de calitate resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanț de servicii sociale specializate, aprobate în condi 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale de acordare de servicii sociale în mod independent de voin normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul păr acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum efectuată prin utilizarea de metode și tehnici spec sociale. Scopurile evaluării suntcunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt servicii sociale șiidentificarea măsurilor ini 1.13. planul individualizat de asisten individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care augenerat care acesta se află, precum și aprognosticului acestora, utilizându specificedomeniilor: asistență socială, psihologic, educa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate,

ă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calit

ute de Ordonanța Guvernului nr.68/2003, aprobată cu mod Ordonanța nr.86/2004; Legea nr.488/2004; L

ției beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de ția beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluăriisituației beneficiarului de servicii

a beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total alserviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipulserviciului și de situația material

și care poate fi înbani, în servicii sau în natură; țiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe carebeneficiarul de servicii

și pe care le va îndeplinivalorificându-și maximal potențialul psiho 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric șimaterial,

și financiare în vederea atingerii nivelului de performanțăobligatoriu pentru to ate în condițiilelegii;

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificărileaduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, întemeiul prevederilor unui act

eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreaz acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului șicare face imposibil

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de ă a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora,

și tehnici specificeprofesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt

ăsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și serviciiadecvate și

individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând onalul responsabil șiprocedurile de acordare a serviciilor sociale;

activitatea de investigare și analiză a stării actuale dedezvoltare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care augenerat și care întrețin situația de dificultate în

și aprognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate ă socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

ȘOARA

ăspunde nevoilor sociale șirii unor situații de dificultate,

și protecției persoanei, pentru prevenirea și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității

68/2003, aprobată cu modificări și Legea nr.197/2012;

activitatea obligatorie a furnizorului de ă acordarea de servicii sociale pe o

și îngrijire -modificarea sau ției beneficiarului de servicii

parte din costul total alserviciului/serviciilor ție de tipulserviciului și de situația materială a

totalitatea îndatoririlor pe carebeneficiarul de servicii și maximal potențialul psiho-fizic;

țe privind cadrul organizatoric șimaterial, ăobligatoriu pentru toți furnizorii

modificărileaduse contractelor ților, întemeiul prevederilor unui act

ților, care nu se datoreazăgreșelii sau vinii șicare face imposibilă executarea și,

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de și a prognosticului acestora,

ificeprofesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de

măsuri; și serviciiadecvate și

individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând șiprocedurile de acordare a serviciilor sociale;

ă a stării actuale dedezvoltare și de integrare țin situația de dificultate în

și tehnici standardizate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

- de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

- sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

- promovarea unui model familial pozitiv de îngrijire a copilului; 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

a. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de via b. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru

relaxare și joc; c. sprijin pentru orientarea școlară

psihologică a acestora. d. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri; e. ameliorarea interacțiunilor disfucționale p

familie; f. îndrumarea familiei către alți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

3. Costurile serviciilor sociale acordate 3.1. Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de percepe contribuţie din partea beneficiarilor. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul păr serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale intervenție. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea programului personalizat de interven beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de

menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

soane care au în îngrijire copii. amilial pozitiv de îngrijire a copilului;

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: ționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire;

și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de înv

ă și profesională a copiilor beneficiari, precum

asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri; țiunilor disfucționale părinte-copil, menținerea și consolidarea rela

ți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae”

percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor

serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea programului personalizat de

le procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în programul personalizat de intervenție (PPI)

ției beneficiarului de servicii sociale; personalizat de intervenție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru

ȘOARA

a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc de separare de dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi

pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

ţă independentă pentru copii, de îngrijire; țile de învățare și cele de

profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea

ținerea și consolidarea relațiilor din

ți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

și contribuția beneficiarului de servicii sociale “Sf.Nicolae” sunt gratuite, nu se

ă evaluarea rezultatelor programului personalizat de

(PPI);

serviciilor sociale la nevoile

țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiaru obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, dup revizuiască Programul Personalizat de Interven 7.7. să respecte, conform legii, confiden servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomand serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asisten nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protec  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor socia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova ă Socială a Municipiului Timișoara;

țiile furnizorului de servicii sociale: țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în Programul Personalizat de Intervenție, cu respectarea acestuia

și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate,

e a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea ții serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea ă considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în m

7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: și condițiilor de acordare a acestora;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

rei modificări de drept a contractului; ția beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze

Programul Personalizat de Intervenție exclusiv în interesul acestuia; conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

țele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor

7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va țile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat

ții obiective, primirea serviciilor sociale; și în termeni accesibili, asupra:

drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

ȘOARA

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova

țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

, cu respectarea acestuia

țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, și 13.1 lit. a) și d); asigurarea

ții serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; lui de servicii sociale în îndeplinirea

țiile contractuale în măsura în

ă caz, să completeze și/sau să

țialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

ările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor

ște beneficiarul asupra

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va

și îngrijire; țin condițiile care au generat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

 oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite care i se aplică, putând alege variante de interven f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9.*) Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale Programului Personalizat de Intervenție; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familial socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul 9.4. să anunțe orice modificare intervenit serviciilor sociale; 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a ele prezentate la pct. 6.4; *) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, dup tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 10.*) Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin persoane din cadrul echipei de implementare a 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obliga beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în Intervenție și de a formula răspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mul adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul jude divergențele dintre părți sau, după caz, instan *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neofic beneficiarul de servicii sociale nu reușesc s

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind interven care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și ;

ții corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, eco ă permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

și clauzele stabilite în cadrul Programului Personalizat de Interven țe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe

. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli comportament, program, persoanele de contact etc.).

beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a

țiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obliga în prezentul contract.

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a Programului Personalizat de Intervenție.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât și specialiștii implicați în implementarea Programului Personalizat de

ăspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclama Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,

adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog ă caz, instanței de judecată competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabil

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii șesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare

ȘOARA

rivind intervenția socială

și la reevaluarea și revizuirea

medicală, economică și

Personalizat de Intervenție; parcursul acordării

. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de

beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt

ă caz, cu alte obligații specifice

și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea

intermediul oricărei

ținutul reclamațiilor,consultând atât Programului Personalizat de

ăspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. țumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

țului Timiș, care va clarifica prin dialog

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile

și încetarea ori alte pretenții ționare pe cale amiabilă.

iale furnizorul de servicii sociale și contractuală, fiecare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea solu instanțelor judecătorești competente. 12.*) Rezilierea contractului *) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de c pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către păr 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredit e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată; e) beneficiarul nu colaborează cu reprezentan o perioadă de 1 lună. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor legitime ale acestora și care nu au putut fi prev 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legisla 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea 14.6. Măsurile de implementare a Programului Personalizat de Interven Asistență Socială a Municipiului Timișoara conform legii. 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi și Familie vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa

ție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, păr pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,

către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului interioară al furnizorului de servicii sociale;

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la ciarul de servicii sociale;

ției de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura

afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

ților privind încetarea contractului;

e) beneficiarul nu colaborează cu reprezentanții instituției și absentează de la activitățile centrului de zi pe

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea țional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeaz

și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

Programului Personalizat de Intervenție se comunică șoara - Serviciului de Management de caz pentru Copil

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării Programului Personalizat de Interven ă Socială a Municipiului Timișoara - Serviciului de Management de caz pentru Copil

vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

ȘOARA

țelor sau se poate adresa

sociale, părțile contractuale

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale,

sociale; acreditat, în măsura

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

țile centrului de zi pe

conveni modificarea țe care lezează interesele

ract. ției în vigoare în domeniu.

sociale acordate. comunică Direcției de

de Management de caz pentru Copil și Familie,

Programului Personalizat de Intervenție, Management de caz pentru Copil

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTEN

Complex de Servicii pentru Centrul de zi

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-

*) Anexele la contract: a) Programul Personalizat de Intervenție (PPI) b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de s c) Programului Personalizat de Interven *) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două parte contractantă.

 O copie a prezentului contract va fi transmisă Direc Timișoara.

Director General, jr. Rodica SURDUCAN Șef Centru, Radu Dan POPA Avizat juridic, Andrei URSOIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complex de Servicii pentru Copii „Sf.Nicolae”

Centrul de zi „Sf.Nicolae” Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

-mail: [email protected]

ție (PPI); șa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;

Programului Personalizat de Intervenție revizuit. țile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției de Asistență Socială a Municipiului

SURDUCAN

Șef Centru, Reprezentant legal,

ȘOARA

furnizorului de servicii exemplare, câte unul pentru fiecare

ă Socială a Municipiului

Reprezentant legal,

Atasament: Anexa_ROF_asistent_pers.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

Anexa nr. _____ la HCLMT nr. ____/__________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a serviciului social furnizat la domiciliu: “Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu

dizabilități prin asistent personal” ARTICOLUL 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. Înființarea Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal a fost aprobată prin HCLMT nr. 218/2017 și HCLMT nr. 388/2017. Serviciul social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” este înființat prin modificările aduse de prezenta Hotărâre Consilului Local al Municipiului Timișoara prin dezvoltarea serviciilor Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării serviciului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii unităţii şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati, cod serviciu social 8810 ID-IV, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, CUI 38053878, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Regele Carol I, nr. 10.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ este acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru menținerea persoanelor cu dizabilități în propriul mediu familiar de viață, oferirea unui set de servicii destinate asistării persoanei cu dizabilități în

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

îndeplinirea actelor curente de viață, menținerea stării de sănătate, îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unei vieți decente și demne. Serviciul se adresează persoanelor cu dizabilități, încadrate în gradul grav de handicap, cu asistent personal. ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Servicii la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități prin asistent personal" din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

- Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,; - Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: in prezent nu există standarde minime pentru acest tip de serviciu social; (3) Serviciul social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal" este înfiinţat prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal”, sunt următoarele:

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial ;

b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exercițiu;

g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” sunt: persoanele cu dizabilități, minori și adulți, încadrate in gradul de handicap GRAV cu asistent personal;

(2) Condiţiile de accesare a serviciului social furnizat la domiciliu ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ sunt următoarele:

a) Acte necesare pentru solicitarea de angajare a unui asistent personal:

 Cererea privind angajarea unui asistent personal – adresata DASTM;  Copie BI/CI a beneficiarului;  Adresa de la D.G.A.S.P.C. Timiș cu opțiunea asistent personal;  Certificat de încadrare în grad de handicap cu mențiunea ,,Grav cu asistent personalˮ ;  Programul individual de recuperare, readaptare și integrare socială, emis de către Comisia pentru

Protecția Copilului Timiș/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş;

 Copie BI/CI a solicitantului: membru al familiei/împuternicit legal/ reprezentant ONG;  Copie BI/CI a persoanei propuse spre angajare în funcția de asistent personal;  Certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea activității de asistent

personal;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

 Ancheta socială – întocmită de asistenții sociali din cadrul CSPAD;

b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 Domiciliul/reședința beneficiarului trebuie să fie în municipiul Timișoara;  Beneficiarul să fie posesor al Certificatului de încadrare în grad de handicap ,,grav cu asistent

personalˮ; Documentele menționate mai sus se vor depune la sediul serviciului social, situat în municipiul Timișoara, Bulevardul Regele Carol I, nr. 10. Angajarea asistentului personal pentru persoana cu dizabilități se face în maxim 30 de zile de la depunerea dosarului și ca urmare a efectuarii anchetei sociale la domiciliu/reședința persoanei care dorește să se angajeze. În situația în care ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, aceasta va fi comunicată beneficiarului, iar asistentului personal i se întocmește contractual individual de muncă/actul adițional la contractual individual de muncă de către Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara.

(c) Între Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara și persoana care solicită angajarea în funcția de asistent personal se va încheia un contract individual de muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată și acualizată și ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Contractul individual de muncă al asistentului personal se va încheia pe perioadă determinată sau nedeterminată, în funcție de perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap al persoanei cu handicap grav asistată. (d) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea

ocupaţiei de asistent personal; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen

medical de specialitate; e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până

la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

(3) Condiţii de încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal: Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei

cu handicap grav, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

Încetarea/suspendarea contractului indifividual de muncă al asistentului personal poate avea loc în următoarele situaţii:

- încadrarea beneficiarului în alt grad de handicap de către Comisia pentru Protecția Copilului Timiș/Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş;

- schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - schimbarea opțiunii beneficiarului/reprezentantului său legal; - decesul beneficiarului; - internarea beneficiarului într-un centru rezidențial. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către asistentul personal a obligațiilor prevăzute de

dispozițiile legale în sarcina lui, precum și a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a acestuia, în condițiile legii.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de unitatea ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ au următoarele drepturi:

a) de a primi serviciile sociale prevăzute în Programul individual de îngrijire; b) de a li asigura continuitatea serviciilor sociale atâta timp cât se mențin condițiile care au generat

situația de dificultate; c) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,

opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; d) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea

deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; e) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, asupra informaţiilor furnizate şi

primite; f) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; g) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; h) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; i) să li se respecte toate drepturile speciale; j) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite; l) să fie informați în timp util și în termeni accesibili asupra:

● drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; ● modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; ● oportunitatea acordării altor servicii sociale; ● listei la nivel local cuprinzând furnizori acreditați să acorde servicii sociale.

m) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; n) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primate, precum și cu privire la situațiile de

risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; o) dreptul de a avea acces la propriu dosar.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal" au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală, și economică și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea/revizuirea planului individual de îngrijire și asistență;

c) să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire; d) să comunice/anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe parcursul

acordării serviciilor sociale; e) să respecte prevederile prevederile prezentului regulament.

(6) Asistentul personal, angajat pentru asistarea persoanei cu handicap grav are următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal – programul de lucru nu va depăși în medie 8 ore pe zi și 40 de

ore pe săptămână; c) dreptul la concediul de odihnă anual, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în

instituțiile publice; d) dreptul la egalizare de șanse și tratament;

(7) Asistentul personal, angajat pentru asistarea persoanei cu handicap grav are următoarele obligații:

a) să realizeze norma de lucru, sau, după caz, să îndeplinească atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

b) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator; c) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă

răspunderea de a realiza integral planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

d) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

e) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;

f) să comunice Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timișj, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

g) să permită accesul, atunci când se află în durata timpului de lucru, la domiciliul persoanei cu handicap grav asistate, personalului abilitat din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

Adulte cu Dizabilități în scopul efectuării de verificări inopinate sau anunțate privind îndeplinirea atribuțiilor stabilite în fișa postului;

h) să prezinte semestrial Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara un raport de activitate care cuprinde evoluția persoanei cu handicap grav, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare;

i) alte obligații prevăzute în contractul individual de muncă încheiat cu Direcția de Asistență Socială a Muncipiului Timișoara.

ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social furnizat la domiciliu prin ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative privind activitățile derulate ce vor fi puse la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate; 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități; 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru revista instituției 4. elaborarea de rapoarte de activitate. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor 2. aplicarea prevederilor Codului de etică. 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate 4. informarea beneficiarilor și luarea la cunoştiinţă prin semnătură privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență; 5. asigurarea continuității acordării serviciilor sociale pentru a preveni o situație de dificultate. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor 4. monitorizarea, realizarea indicatorilor de performanță corelați obiectivelor serviciului social de îngrijire; 5. identificarea eventualelor nelămuriri individuale vizavi de activitatea și de personalul serviciului social acordat. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal ˮ prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea de propuneri pentru Planului Anual de Achiziţii Publice şi achiziţionarea produselor şi serviciilor care să asigure servicii de calitate: 2. întocmirea propunerilor privind bugetul şi a rectificărilor de buget 3. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 4. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal" din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati funcţionează cu un număr de 11,5 total personal, conform Statului de funcții anexă la prezenta Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Timișoara, din care: a) personalul de conducere: șef centru al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, implicat part time (1/5) în conducerea acestui serviciu; b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 10 c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 d) voluntari: 0 (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/70.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere:

- 1/5 șef centru (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de

personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar:

a) 6 asistenți sociali (263501); b) 1 psiholog (263411);

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

c) 1 inspector de specialiatate IA (242203); d) 2 inspectori de specialitate I (242203)

Atribuţii ale personalului de specialitate: Atribuțiile asistentului social

- efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea compatibilităţii dintre persoană care solicită angajarea că asistent personal şi persoană cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia şi o comunica Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara;

- efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

- întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunică Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara;

- anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea acestora prin monitorizarea Planului individual de servicii, respectiv a Programului individual de reabilitare și reintergrare socială;

- întocmeşte semestrial un raport de activitate, avizat de seful de serviciu CSPAD, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

- colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; - sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; - întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; - înregistreaza reclamațiile și acționează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al asistentului

personal, cât și al organelor/instituțiilor abilitate; - face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

legislaţiei; - alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

Atribuțiile psihologului: - realizează evaluarea psihologică a persoanei care solicită angajarea ca asistent personal urmărind

stabilirea compatibilităţii dintre persoană care solicită angajarea că asistent personal şi persoana cu handicap;

- oferă servicii de consiliere psihologică beneficiarilor seriviciului, persoane cu dizabilităţi sau asistenţilor personali, care solicită direct acest serviciu sau care îi sunt referiţi de asistentul social care se ocupă de caz;

- organizează şi susţine grupuri de suport cu persoanele cu dizabilităţi sau asistenţii personali ai acestora, în funcţie de nevoia şi disponibilitatea lor faţă de acest gen de intervenţie;

- completează fişa de observaţie psihologică şi fişa de monitorizare psihologică pentru beneficiarii care au apelat la serviciile de asistenţă psihologică; Oferă informaţii necesare asistentului social care se ocupă de caz, pentru a le menţiona în rubrica specifică din fişa de monitorizare;

- participă la evenimentele organizate de serviciul social, în scopul promovării în comunitate a serviciilor oferite de acesta.

Atribuțiile inspectorului de specialitate IA:

- realizează monitorizarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; - întocmeşte referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de

muncă al asistentului personal şi le comunica Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara;

- anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea acestora prin monitorizarea Planului individual de servicii, respectiv a Programului individual de reabilitare si reintergrare sociala;

- întocmeşte semestrial un raport de activitate, avizat de seful de serviciu CSPAD, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

- colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; - sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; - întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

- înregistreaza reclamațiile și acționează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al asistentului personal, cat și al organelor/instituțiilor abilitate;

- face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

- alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuțiile inspectorului de specialitate I: - realizează lucrările necesare desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activităților din cadrul

compartimentului; - realizează și actualizează permanent baza de date ce cuprinde toți asistenții personali angajați pentru

asistarea persoanelor cu handicap grav; - arhivează documentele elabaorate la nivelul serviciului: dosarele de angajare ale asistenților

personali, fișele de monitorizare a activității asistenților personali, rapoartele de activitate semestriale cu privire la activitatea desfășurată de asistenții persoanli;

- întocmește referatele pentru necesarul de materiale, produse și se asigură de aprovizionarea compartimentuluicu materiale şi obiecte de inventar solicitate;

- ține legătura permanent cu serviciul administrativ, economic al instituției precum și cu persoana care monitorizează centrul;

- administrează şi organizează buna întreţinere a imobilului, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de apă şi încălzire din locația unde își desfășoară activitatea compartimentul;

- organizează şi asigură ca locația unde își desfășoară activitatea compartimentul să fie dotat cu utilaje de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora;

- asigură şi supraveghează starea igienico-sanitară din interiorul locației unde își desfășoară activitatea compartimentul, luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;

- urmăreşte buna funcţionare a autorizaţiilor necesare; - își actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ,

asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite; - răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul

compartimentului de îngrijire la domiciliu; - răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial

(SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; - răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1

a) șofer (832201)

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Timişoara, B-dul Regele Carol, nr.10

Tel. 0256/220583, e-mail:[email protected] gmail.com ,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: [email protected]

În cadrul serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilitati prin asistent personal” își desfășoară activitatea un șofer. Restul activităților legate de acest domeniu sunt asigurate de către serviciile specializate ale furnizorului acreditat de servicii sociale – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara.

Șoferul are urmatoarele atribuții:

- contribuie la buna desfășurare a serviciului prin eficientizarea activității, respectiv însoțirea personalului de specialitate: asistenți sociali, psihologi, la domiciliul beneficiarilor/asistenților personali, cabinete medicale etc;

- cunoaște si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern; - păstrează certificatul de înmatriculare, precum și actele mașinii în condiții corespunzatoare, le

prezintă la cerere organelor de control; - asigură transportul personalului de sepcialitate al serviciului la beneficiarii de îngrijire la domiciliu

aflate în situații de urgență; - întocmește documentele conform sarcinilor; - asigură siguranța persoanelor pe care le transportă; - respectă procedurile, regulamentele și legile aplicabile;

ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a. bugetul local; b. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi

din străinătate; c. fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director general Jr. Rodica Surducan Avizat juridic Întocmit Ciprian Erceanu Şef centru

Georgeta-Aurelia Zorliu

202

Atasament: Anexa_ROF_batrani.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

Anexa nr. .......la HCLMT nr. ........................

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social

Centrului de Zi pentu Bătrâni

ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi pentru Bătrâni . Înființarea Centrului de zi pentru bătrâni din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.201, respectiv aprobarea completării și modificării ROF prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388/17.10.2017 și apoi, respectiv Hotararea Consiliului Local 291/22.05.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcționării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetare a contractului, drepturi și obligații. (2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social " Centrul de Zi pentru Bătrâni” cu sediul în Timișoara, str. Sever Bocu nr.44 A, cod serviciu social 8810CZ-V-I Centre de zi de asistență și recuperare, din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este înfiinţat și administrat de furnizorul Direcţia de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 și licențiat conform Licenței de funcționare seria.LF nr.0005966, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Beneficiarii serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara și care se află în risc de marginalizare și excluziune socială ca urmare a limitării fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, sunt următoarele: Programele de asistență pentru integrare/reintegrare socială cuprind: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială: - activităţi practice și activități educative (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat, jocuri de societate), - terapii psiho-sociale

- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc

- terapii ocupationale - activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat) - activitati culturale/ activități artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ), - activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.), - activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc), - asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului - activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.). - activități dezvoltare deprinderi TIC (utilizare internet) 2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă - activități de consiliere și informare socială, 3. Activități de voluntariat (implicarea persoanelor vârstnice în acțiuni de voluntariat) 4. Servicii de asistență juridică- activități de consiliere acordate la solicitarea beneficiarilor 5. Transportul la și de la centru al vârstnicilor care întâmină dificultăți de deplasare. Programele de recuperare/reabilitare funcțională cuprind: 1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică) - activități de consiliere psihologică - antrenament cognitiv ( grup sau individual) 2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică) - activități de kinetoterapie de grup sau individuală, în funcție de recomandările medicale; Programele de supraveghere și menținerea sănătății funcționale cuprind: 1.Servicii de îndrumare medicală și consultații asigurate de medicul din cadrul instituției, de două ori /săptămână 2.Servicii de supraveghere și monitorizare medicală asigurate zilnic de către un asistent medical. ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru bătrâni” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului: Hotărârea Guvernului nr.886/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

- Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr.6 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte. (3) Serviciul social "Centrul de zi pentru bătrâni” din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218/27.06.2017, respectiv Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388/17.10.2017, și respectiv Hotararea Consiliului Local nr.291/22.05.2018 ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi pentru bătrâni se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane; ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru bătrâni sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara, aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială. (2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) Acte necesare Actele necesare pentru înscrierea în centrele de zi sunt următoarele: - cerere admitere/furnizare servicii sociale tip centru de zi - copie după buletin de identitate sau carte de identitate - copie sau original cupon de pensie din ultima lună - adeverință de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei vârstnice - specificarea că se află/nu se află în evidență cu boli infecto-contagioase; - recomandare pentru frecventarea unui centru de zi pentru vârstnici - recomandare pentru kinetoterapie, după caz

- adeverință consult psihiatric. b) Criteriile de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: - persoana să aibă domiciliul/ reședința în municipiul Timişoara - persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice (de tip psihoze, Alzheimer stadiu mediu-avansat, etc) care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din centru ; - persoana să aibă vârsta legală de pensionare conform legislației în vigoare; - persoana vârstnică să nu fie încadrată în gradul de dependenţă IA, IB, IC în urma evaluării complexe prin aplicarea Fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice - în Centrul de zi pot fi incluse doar persoane semidependente gr. IIA, IIB, IIC sau independente, IIIA, IIIB - persoana nu este încadrat/ă în grad de handicap grav cu asistent personal sau indemnizație lunară (conform art.42 din legea 448/2006), de către Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Timiș;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

c) Decizia de admitere/respingere Decizia de admitere/respingere se ia de către Comisia de admitere/respingere/încetare constituită prin Dispoziția Directorului General la nivelul Centrului de zi pentru bătrâni. Comisia de admitere/respingere/încetare a acordării serviciilor sociale pentru Centrul de zi pentru Bătrâni, după analizarea dosarului și a situației beneficiarului, având la bază referatul de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară, ia decizia de admitere/ respingere (după caz). Decizia de admitere/respingere este întocmită de către Seful centrului și avizată de către Directorul general adjunct. d) Criterii de departajare În situația în care există solicitări pentru frecventarea centrului de zi pentru bătrâni peste capacitatea centrului, persoanele vârstnice vor depune cererea prin care solicită frecventarea centrului, împreună cu documentele necesare și, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate, vor fi trecute pe lista de așteptare. În momentul eliberării unui loc, prioritatea includerii în centrul de zi din lista de așteptare va fi ordinea depunerii cererii, respectiv ”primul venit, primul servit”. e) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul de acordare a serviciilor sociale în Centrul de zi pentru bătrâni este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara reprezentată prin directorul general, pe o perioadă de maxim un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. f) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului 1. Serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de zi pentu bătrâni se acordă gratuit, fără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor sau reprezentanților legali. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei, costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. Costul estimat al serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru bătrâni se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara. 2. Beneficiarii centrului de zi beneficiază de masă caldă asigurată prin Cantina de ajutor social a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, gratuit, fără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei pentru masa primită zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. În cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi). Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social – Nivelul alocației zilnice de hrană lei/zi și persoană – 12,00 lei”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

(3)Condiţii de încetare a serviciilor Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului” precum și în Procedura proprie privind încetarea acordării serviciilor. Rezilierea contractului se poate face în următoarele situații: - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; - nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern al furnizorului de servicii sociale, precum și a obligațiilor ce-i revin prin acesta; - încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; - retragerea autorizaţiei de funcţionare, a acreditării furnizorului de servicii sociale sau a licenței de funcționare; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat și licențiat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contract. Constituie motiv încetare a contractului de servicii sociale următoarele : - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; - acordul părţilor privind încetarea contractului; - scopul contractului a fost atins; - forţa majoră, dacă este invocată; - decesul beneficiarului; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice; - nesolicitarea scrisă din partea beneficiarului a reluării contractului, după expirarea perioadei de suspendare (diverse situații,la solicitarea beneficiarului) de maxim 3 luni; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - contactarea unei boli contagioase sau psihice (de tipul psihozelor) care pot afecta pe ceilalți beneficiari; - încadrarea în grad de dependență de dependenţă IA, IB, IC, la reevaluare - încadrarea beneficiarului în grad de handicap grav cu asistent personal sau indemnizație lunară (conform art.42 din legea 448/2006), de către Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Timiș; (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru bătrâni au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor i) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale j) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; l) de a primi servicii sociale prevăzute în contractul de furnizare servicii, respectiv în în planul de intervenție; m) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; n) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; o) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; p) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) dreptul de a avea acces la propriul dosar; q) dreptul de a solicita informații/explicații suplimentare în raport cu rezultatele evaluării/reevaluării realizate de către echipa multidisciplinară; (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de zi pentru bătrâni” au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament; f) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție, programul centrului și să anunțe când lipsesc de la activitățile centrului; g) de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; h) este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; i) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. (6) Capacitatea maximă a Centrul de zi pentru bătrâni este de 65 beneficiari. Persoanele vârstice pot beneficia de unul sau mai multe servicii acordate în cadrul Centrului de zi pentru bătrâni, în funcție de nevoile identificate și de dorința persoanei vârstnice, în conformitate cu planul de intervenție. Dintre cei 65 de persoane vârstnice, maxim 25% (15 persoane) dintre beneficiari pot avea gradul II de dependență (conform HG 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice), iar minim 50 de persoane pot avea gradul III de dependență. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alți furnizori de servicii sociale licențiate din comunitate; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( broșuri/fluturași) care sunt distribuite în comunitate; elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara sau pe pagina de Facebook a DASMT; 2. asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 3. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activitățile proprii, consemnate în Registrul privind informarea beneficiarilor; 4. stabilirea unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari, membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoaște activitățile, serviciile acordate; 5. desemnarea unei persoane responsabile din centru pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor, precum și de comunicare cu purtătorul de cuvânt a instituției care este responsabil de comunicarea cu publicul interesat; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice; 2. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 3. aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 4. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 5. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 6. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului, 7. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile și obligațiile comune, precum și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri; 8. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile centrului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate aplicabile centrului; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului; 5. monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. asigurarea accesului la resursele financiare, materiale, juridice și umane ale instituției, necesare desfășurării activităților din cadrul centrului prin: a. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; b. întocmirea de propuneri pentru investiții; c. întocmirea de referate de necesitate; d. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; e. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; f. întocmirea de propuneri/referate privind modificarea organigramei centrului și propuneri /referate pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante; g. orice altă activitate necesară bunei desfășurări a activităților din cadrul centrului de zi; ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 1. Serviciul social Centrul de zi pentru bătrâni funcţionează cu un număr total de 5,5 persoane conform statului de funcții, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din care: a) personal de conducere: șef centru ½ normă b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 5 (psiholog, referent cu atribuții de lucrător social, educator, asistent medical, kinetoterapeut) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 0 Activitățile de transport, gospodărire, întreţinere-reparaţii, resurse-umane, juridic și contabilitate sunt asigurate de personalul din cadrul instituției. d) voluntari: - în funcție de convențiile de voluntariat semnate la nivel DASMT. La personalul angajat conform organigramei și statului de funcții al Centrului de zi pentru bătrâni, aprobat prin HCLMT, se adaugă un educator angajat pe perioadă determinată în cadrul proiectului Geras. Numărul total al personalului angajat cu care funcționează Centrul de zi pentru Bătrîni este de 6,5 angajați 1.1. Personalul de specialitate reprezintă 92,31 % din totalul personalului. 1.2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat. 1.3 Numărul de posturi pentru funcții de conducere este: un post cu ½ normă pentru șeful de centru 2.Raportul angajat- beneficiar pentru persoanele vârstnice încadrate în gradul II de dependență este (4 angajați/15 beneficiari) de 1/3,75 , iar pentru cei încadrați în gradul III de dependență raportul angajat beneficiar este (2,5 angajați/50 beneficiari) de 1/ 20. ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este reprezentată prin şef de centru ½ normă; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă conducătorului instituției; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre, alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune conducerii instituției aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă centrul în relaţiile cu conducerea instituției şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; o) întocmeşte propuneri pentru bugetul propriu al centrului ; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) emite deciziile de admitere/respingere sau încetare, după caz și asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere sunt absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă precum și auxilar: (1) Personalul de specialitate este: a) psiholog (263411); b) referent (411001) c) educator (341202)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

d) kinetoterapeut (226405) e) asistent medical (325901) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; h) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul centrului de zi; i) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; Atribuțiile Referentului cu atribuții de lucrător social a) transmite persoanelor interesate toate informațiile și documentele necesare pentru a putea beneficia de serviciile Centrului de zi; b) răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; c) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; d) acordă sprijin beneficiarilor centrului de zi în derularea activităţilor şi supraveghează persoanele vârstnice pe perioada şederii lor în centrul de zi; c) răspunde de întocmirea/completarea dosarelor beneficiarilor şi a oricăror documente/instrumente conform metodologiei/procedurii de lucru; răspunde de completarea la zi a bazei de date a beneficiarilor centrului; d)colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; f) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; g) răspunde de cunoașterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității Atribuțiile Psihologului a) realizează evaluarea periodică și individuală a beneficiarilor centrului de zi; b) realizează consiliere și informare psihologică, activităţi terapeutice individuale si de grup precum și a documentației specifice (fișa de evaluare sociomedicală, fișa de observaţie psihologică, etc.); c) realizează activități de optimizare și dezvoltare personală a beneficiarilor, probleme psihologice sau de patologie somatică in care sunt implicaţi factori psihologici; d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

e) realizează testările psihologice în vederea examinării şi monitorizării stării mintale ale beneficiarilor din centru; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. Atribuțiile Educatorului a) acordă sprijin de specialitate beneficiarilor centrului de zi în derularea activităţilor şi supraveghează persoanele vârstnice pe perioada şederii lor în Centrul de zi; b) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a procedurilor și a prezentului regulament; c) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului și orice alte situaţii de nerespectarea a regulamentelor interne, a procedurilor de lucru; e) răspunde de întocmirea fişelor de activităţi, a caietul cu activităţi şi a altor documente/instrumente conform metodologiei/procedurii de lucru; f) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; g) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; h) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; i) răspunde de cunoasterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității Atribuțiile Kinetoterapeutului a) realizează evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor centrului de zi; b) întocmește documentele necesare specifice, conform procedurilor de lucru (fisa observație şi evaluare kinetoterapeutica iniţială, fisa de monitorizare kinetoterapie, fisa de reevaluare kinetoterapeutică, fişă de evidenţă şi monitorizare kinetoterapeutică, zilnică, etc.) c) realizează activitățile de kinetoterapie de grup și individuale conform planificărilor; d) realizează activități de optimizare și dezvoltare a serviciilor de kinetoterapie; e) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. Atribuțiile Asistentului medical a) participă la evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor centrului de zi;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

b) întocmește documentele necesare specifice, conform procedurilor de lucru (fise de observație şi evaluare, monitorizare, informare, etc.) c) monitorizează zilnic starea de sănătate a persoanelor vârstnice din centru de zi (monitorizare TA, Puls, glicemie, etc.); d) colaborează săptămânal cu medicul și informează asupra oricăror modificări/situații cu privire la starea de sănătate a beneficiarilor; e) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. i) acordă primul ajutor atunci când este nevoie și ia de urgență legătura cu salvarea, atunci când apar situații de urgență; Atribuțiile Medicului -2zile/săptămână: Serviciile medicale, respectiv consultațiile și îndrumările medicale sunt asigurate o dată pe săptămână de unul din medicii Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. a) realizează evaluarea medicală inițială b) asigură săptămânal consultații medicale și îndrumări medicale c) colaborează cu întreaga echipă multidisciplinară și participă la ședințele acestora d) completează documentele conform procedurilor de lucru specifice ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire (1) Personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare este asigurat de alte servicii ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Pentru activitatea curentă la centre de zi personalul auxiliar existent este: (2) Atributii sofer: a) asigură transportul beneficiarilor cu dificultăți la deplasare, la și de la centru pentru participarea la activități; b) întocmește documentele conform sarcinilor; c) asigură siguranța persoanelor pe care le transportă; d) respectă procedurile, regulamentele și legile aplicabile; e) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post. ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Consiliului Local al municipiului Timișoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Aprobat, Director general, Director general adjunct, Jr.Rodica Surducan Marius Cosmin Murariu

Avizat Juridic, Întocmit, Andrei Ursoiu Șef Centru Gabriela Teslaru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

Model CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale în Centru de zi pentru Bătrâni Nr. ………/…………….

1. Părţile contractante: I. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara – Complexul de servicii sociale pentru persoane vârstnice ” Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul administrativ, în Timişoara , str. Plavoșin nr. 21, judeţul Timiş, codul de înregistrare fiscală 38053878 Certificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017, reprezentată de doamna Jr. Rodica Surducan, având funcţia de Director General, și II. Doamna ...................., denumită în continuare beneficiară, domiciliată în localitatea Timișoara, judeţul TIMIȘ, str. .................. nr. ............, bl. …, sc. A, et. …, ap. ............., codul numeric personal ................., posesor al C.I. seria ............, nr............................. elib. la data de .................. de ...................................., Având în vedere: Cererea de admitere nr. ................./..................; Fișă de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr. ............../....................(conform HG mr.886/2000 privind Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice); Planul de intervenție nr. ................./.................; Decizia de admitere din data de nr. ......................./...................; Certificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017; Licența de Funcționare a serviciului social de centru de zi..............................; Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de zi pentru bătrâni, anexa ............. la HCLMT nr...................................; Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioate; Legea nr.292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioate. 2.Convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului : 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale în Centrul de zi pentru bătrâni - Complexul de servicii sociale pentru persoane vârstnice ” Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, cu sediul pe str. Sever Bocu nr. 44A 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială b) Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă c) Servicii de asistență juridică d) Servicii de consiliere psihologica ( recuperare/reabilitare psihică) e) Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizica)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

f) Servicii de îndrumare medicală si consultații medicale(asigurate de medicul din cadrul instituției, de două ori /săptămână) g) Activități de voluntariat (implicarea persoanelor vârstnice în acțiuni de voluntariat) h) Transportul la și de la centru al vârstnicilor (care întâmină dificultăți de deplasare la recomandarea medicului DASMT) i) Servicii de supraveghere și monitorizare medicală (asigurate zilnic de către un asistent medical) 3.Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale : 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ................. lei ( pentru o frecvență de ....................... zile /săptămână). 3.2. Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este 0 lei (zero lei). 4. Durata contractului : 4.1. Durata contractului este de un an, începând cu data de ……………………, până la data de…….., cu posibilitatea de prelungire. 4.2. Actul adițional la contract se încheie, cu acordul părților, în cazul în care se modifică datele personale ale beneficiarului, costul lunar al serviciilor sociale raportat la numărul de zile frecvență/săptămână. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție/planul individualizat de asistență și îngrijire; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului de intervenție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de intervenție/planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate; 7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - procedurilor operaționale aplicate la nivelul centrului de zi (admiterea în centre de zi, încetarea acordării serviciilor în centre de zi, evaluarea a nevoilor individuale ale beneficiarilor din centre de zi, măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor din centre de zi, semnalarea sesizărilor și reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

- conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul de intervenție/planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție/ planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului de intervenție/ planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție/ planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; 9.8.este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; 9.9. de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului de intervenție/ planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile. 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile prevăzute în prezentul contract.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Centrul de zi pentru Bătrâni ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. e) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice. f) decesul beneficiarului 13.2 Suspendarea contractului Constituie motiv de suspendare a prezentului contract următoarele: a) solicitarea în scris a beneficiarului pentru o perioadă de maxim 3 luni. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului publicde asistență socială, conform legii. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Beneficiar de servicii sociale Director General, ............................................... ................................................ Șef Centru, .............................................. Avizat Juridic, ..............................................

Aprobat, Director general, Director general adjunct, Jr.Rodica Surducan Marius Cosmin Murariu

Avizat Juridic, Întocmit, Andrei Ursoiu Șef Centru Gabriela Teslaru

Atasament: Anexa_ROF_dificultate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa nr. la HCLMT nr. ......................................

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate”

ART. 1. Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate". Înființarea Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării Centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social

Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” cu sediul în Timișoara str. Ioan Plavoșin, nr. 21, cod serviciu social 8899 CZ-PN-IV, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 din data de 24.08.2017 și licențiat conform Licenței de funcționare seria LF nr. 0005967 din data de 12.02.2016.

ART. 3. Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate”este de a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale și de a acorda sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate cauzate de boli cronice, a preveni şi a combate riscul de excluziune socială, a promova incluziunea socială şi a creşte calitatea vieţii beneficiarilor: persoane suferind de boala Alzheimer, boala Parkinson, persoane cu hemipareză, persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral, persoane adulte cu dizabilități și familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor.

Acest lucru se face prin desfășurarea unui ansamblu de activități vizând integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății și alte servicii de suport (servirea mesei și servicii de îngrijire personală), asigurarea transportului la cerere pentru categoriile de beneficiari cărora Centrul li se adresează. ART. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2008, actualizată cu OUG nr.34/2006.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul minstrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Anexa 6. (3) Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea Centrului cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel județean.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

ART. 6 .Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează:

a) persoane care suferă de boala Alzheimer; b) persoane care suferă de boala Parkinson; c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral; d) persoane cu hemipareză; e) persoane adulte cu dizabilități; f) familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor.

(2) Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele: a) acte necesare:  copie BI/CI;  aviz epidemiologic de la medicul de familie;  adeverinţă de la medicul specialist/medicul de familie cuprinzând: diagnostic, medicaţie, recomandare

pentru frecventarea Centrului de zi, se recomandă/nu se recomandă kinetoterapie,  certificat de persoană cu handicap şi planul individualizat de recuperare (care însoţeşte certificatul de

persoană cu handicap) – numai în cazul persoanelor cu dizabilităţi; b) criterii de admitere (eligibilitate):  Să fie persoane adulte;  Să aibă domiciliul/reședința, în municipiul Timișoara;  Să facă parte din categoriile de beneficiari cărora li se adresează Centrul: persoane suferind de boala

Alzheiemer, de boala Parkinson, în recuperare după un accident vascular cerebral, cu hemipareză sau persoane cu dizabilități, familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor;

 Să poată realiza, fără ajutor, activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

c) deciza de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară. Aceasta este aprobată de șeful de Centru și apoi avizată de către Directorul general adjunct al DASMT responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

d) în urma emiterii deciziei de admitere a beneficiarului, se încheie un Contract de furnizare servicii sociale (modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale) între beneficiarul de servicii sociale și Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, reprezentat prin directorul general, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

e) modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului: Serviciile acordate în cadrul serviciului social Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în

dificultate sunt oferite GRATUIT fără a solicita contribuție de la beneficiari și/sau reprezentanților legali. Costul serviciilor acordate în cadrul unității “Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în

dificultate” se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al municipiului Timișoara.

(3) Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii. Există două modalități prin care se face încetarea serviciilor. A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

Constituie motiv de reziliere a contractului urmatoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. B. Prin încetarea contractului de servicii sociale Constituie motiv de încetare a contractului următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale în Centru de zi; g) beneficiarul nu respectă prevederile Regulamentului intern al CARPAD precum și a Codului de etică al CARPAD. La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor. (4) Drepturile persoanelor beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele:

a. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare; b. să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de

risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; c. să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; d. să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; e. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; f. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; g. să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; h. să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; i. să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

(5) Obligațiile persoanelor beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele: (1) Obligaţiile beneficiarului sunt specificate în Contractul pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate, semnat de către furnizor şi beneficiar. (2) În afara obligaţiilor menţionate în documentul mai sus menționat, beneficiarii Centrului au următoarele obligaţii:

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

a) Folosirea unui limbaj civilizat și a unui ton adecvat interacțiunii cu alte persoane (angajați ai Centrului, beneficiari, vizitatori);

b) de a avea o ţinută decentă, igienă personală (corporală și a îmbrăcămintei) corespunzătoare; c) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, precum și de a folosi un

limbaj adecvat interacțiunii cu alte persoane (angajați ai Centrului, beneficiari, colaboratori, vizitatori etc.) fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană;

d) de a respecta regulile de folosire a toaletei; e) de a folosi echipamentele din sala de kinetoterapie numai sub supravegherea și îndrumarea

specialistului; f) de a folosi echipamentele din atelierele de activitate specifice (croitorie, coafură, artt-terapie, etc.)

numai sub supravegherea unui angajat al Centrului; g) de a frecventa Centrul în limitele programului stabilit; h) de a participa la procesul de evaluare, intervenție, monitorizare a intervenției prin exprimarea opiniei și

semnarea documentelor specifice; i) de a se implica în activitățile stabilite împreună cu personalul de specialitate (prin planul de

intervenție); j) de a furniza informații veridice în timpul evaluării și intervenției; k) de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenţie; l) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrul de asistență și recuperare pentru

persoane aflate în dificultate; m) de a anunţa când lipsesc de la activităţile Centrului; n) în perioada bolilor contagioase, beneficiarul nu poate frecventa Centrul.

Nerespectarea repetată (mai mult de o dată) a obligațiilor mai sus menționate are ca și consecință discutarea cazului în cadrul echipei multidisciplinare și încetarea acordării serviciilor sociale. (6) Capacitatea maximă a Centrului este de 100 de beneficiari. ART. 7. Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora; 3. Acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale (servirea mesei și asigurarea accesului la servicii de igienă personală); 4. Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor către beneficiar; 5. Realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; 6. Elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; 7. Monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute. 8. Activitățile de consiliere socială, psihologică și medicală, activități de socializare și petrecere a timpului liber, jocuri de grup, ergoterapie, kinetoterapie, art-terapie, meloterapie, ieșiri în aer liber,

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

vizitarea diverselor institutii, organizarea sărbătorilor, organizarea Zilei internaționale a bolii Alzheimer etc. 9. Asigurarea micului dejun. Asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la Centru), prin servirea

acesteia la ora prânzului.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Prezentarea activităților Centrului cabinetelor de medicina familiei (sau medicilor psihiatri/neurologi) aflate în proximitatea Centrului; 2. Prezentarea activităților Centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională); 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților Centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează (Ziua Internațională Alzheimer, etc); 4. Încheierea de convenții de colaborare + contracte de voluntariat cu actori relevanți din comunitate; 5. Elaborarea de rapoarte de activitate; 6. Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace; 7. Asigurarea modului de diseminare a informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a Centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 8. Organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activitățile proprii, consemnate în Registrul privind informarea beneficiarilor; 9. Stabilirea unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari, membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoaște activitățile, serviciile acordate; 10. Desemnarea unei persoane responsabile din Centru pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor, precum și de comunicare cu purtătorul de cuvânt a insituției care este responsabil de comunicarea cu publicul interesat;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații; 4. Aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 5. Organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 6. Comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea Centrului; 7. Organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile Centrului,

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

8. Organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile și obligațiile comune, precum și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri; 9. Comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile Centrului și instuirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor și realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 3. Facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; 4. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor în exprimarea opiniei cu privire la aspectele care țin de activitatea Centrului; 5. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 6. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; 7. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea Centrului; 8. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instutirii periodice și formării profesionale a angajaților; 9. Evaluarea anuală a activității angajaților; 10. Monitorizarea permenentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. asigurarea accesului la resurselele financiare, materiale, juridice și umane ale instiuției, necesare desfășurării activităților din cadrul Centrului, prin:

- Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; - Întocmirea de referate de necesitate; - Întocmirea de propuneri privind formarea/perfecționarea profesională a personalului; - Întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social „Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate” funcţionează cu un număr total de 14 angajați, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 433/09.09.2019, din care:

a) personal de conducere: 1 șef Centru; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 12 persoane (1 medic specialist, 1 medic dentist, 1 psiholog, 1 logoped, 2 asistenți sociali, 1 kinetoterapeut, 2 educatori, 1 instructor ergoterapie, 1 infirmieră, 1 referent); c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: administrator:1;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

d) voluntari: 2; (2) Personalul de specialitate reprezintă un procent de 86%. Raportul angajat/beneficiar este de 1/7. ART. 9. Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este şef de Centru; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii Centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii Centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul Centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul Centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă Centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Centrului; o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; q) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

ART. 10. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501); Atribuțiile postului:

- Evaluează şi intervine în vederea ameliorării situaţiei sociale prin acordarea de servicii de informare şi consiliere;

- Realizează activitatea de informare a beneficiarilor cu privire la modul de organizare și funcționare a Centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile beneficiarilor;

- Este responsabil ca pentru fiecare beneficiar să fie întocmit un dosar personal și unul de servicii cu respectarea standardelor minime de calitate specifice;

b) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); Atribuțiile postului:

- Realizează evaluarea psihologică individuală a beneficiarilor Centrului; - Efectuază reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbarilor semnificative ale stării psihofizice

ale beneficiarilor Centrului (evaluarea stării de sănătate psihică, evaluare cognitivă, afectivă, comportamentală, evaluarea personalității și a mecanismelor de coping/adaptare/defensive, evaluarea dezvoltării psihologice);

- Realizează activități de consiliere psihologică, programe de exerciţii de stimulare psiho-motorie şi cognitivă;

- Lucrează cu beneficiarii Centrului, individual şi în grup, focalizându-se pe îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea coeziunii grupului, creşterea stimei de sine, gestionarea relaţiilor conflictuale, creşterea încrederii în posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea activităţilor;

c) medic specialist de medicină de familie (221108); Atribuțiile postului:

- Efectuază evaluări și reevaluări periodice în vederea monitorizării schimbarilor semnificative ale stării de sănătate ale beneficiarilor Centrului;

- Verifică menţinerea sănătăţii şi profilaxia îmbolnăvirilor beneficiarilor Centrului; - Acordă asistență medicală în cadrul cabinetului, pentru beneficiarii Centrului;

d) medic dentist (226101); Atribuțiile postului: - examineaza beneficiarii, stabileste diagnosticul, folosind mijloacele de dotare de care dispune; - indică sau efectuează tratamentul corespunzator afecțiunilor aparatului buco–dentar, în raport cu

posibilitățile tehnice de care dispune, consemnând aceste date în registrul de consultații și tratamente; - depistează afecțiunile buco-dentare, aplică măsurile de prevenire a cariei dentare, precum și asanarea

focarelor dentare; - efectuează tratamentele necesare prevenirii și combaterii unor boli generate de afecțiuni buco– dentare; e) kinetoterapeut (226405); Atribuțiile postului:

- Realizează evaluarea kinetoterapeutică individuală a beneficiarilor Centrului; - Cunoaşte diagnosticul fiecărui beneficiar al Centrului, selectează exerciţiile zilnice in funcţie de acesta,

combinate cu vârsta și gradul de pregătire fizică; - Informează beneficiarul asupra procedurilor pe care le efectuează, asupra efectelor terapeutice și

asupra efectelor negative care pot să apară; - Ține evidența și urmărește eficiența tratamentului;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

- Monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor pe perioada aplicării procedurilor kinetoterapeutice și informează medicul asupra modificărilor survenite;

f) instructor de ergoterapie (223003); Atribuțiile postului:

- Realizează activități de inserție/reinserție socială a beneficiarilor, prin intermediul activității de ergoterapie;

- Realizează, în cadrul activității de ergoterapie, acțiuni ce vizează dezvoltarea autonomiei personale și sociale, dezvoltarea limbajului și vocabularului, dezvoltarea și stimularea motricității fine, coordonarea oculo-motorie, dezvoltarea unor funcțiii cognitive, dezvoltarea deprinderilor de îngrijire personală, a locuinței, igienă, alimentație etc.

g) educator (234203); Atribuțiile postului:

- Realizează activități de inserție/reinserție socială a beneficiarilor, prin intermediul: activităţilor de petrecere a timpului liber (discuţii de grup, jocuri de grup, vizionare media, ieşiri aer liber), socializare și activităţilor lucrative (confecţionare diverse obiecte);

- Realizează activitatea de supraveghere a beneficiarilor pe perioada petrecută de aceștia în Centru; - Mențin legătura cu aparținătorii beneficiarilor și mediază implicarea acestora în programele Centrului;

h) infirmieră (532103); Atributiile postului:

- Distribuie micul dejun și masa de prânz beneficiarilor Centrului; - Spală și depozitează vesela utilizată;  Însoțește beneficiarii, acolo unde este necesar, fie pentru a participa la activitățile de recuperare la care

sunt planificați fie către grupurile sanitare, cabinete, curte etc.; i) logoped (226603) - realizează activitatea de identificare, evaluare, diagnosticare și reeducare a tulburărilor de vorbire, limbajului oral și scris, comunicării mijloacelor, instrumentelor și tehnicilor adaptate nevoilor beneficiarilor care prezită tulburări ale limbajului; - realizează activitatea de învâțare ale beneficiarilor care prezintă tulburări ale limbajului să-și controleze și/sau exerseze musculatura linguală, maxilarele, mușchii faciali și mecanismul respirației; - evaluează rezultatele probelor aplicate, coroborându-le cu informațiile medicale despre beneficiar pentru a diagnostica și elabora planul de intervenție; - oferă consiliere aparținătorilor în vederea eficientizării procesului comunicării și înțelegerea deficitului/problemei cu care familia se confruntă; j) alt personal de specialitate în asistență socială: referent (411001)

Atribuțiile postului: - Realizează activități de inserție/reinserție socială a beneficiarilor, prin intermediul: activităţilor de

petrecere a timpului liber (discuţii de grup, jocuri de grup, vizionare media, ieşiri aer liber), socializare și activităţilor lucrative (confecţionare diverse obiecte);

- Realizează activitatea de supraveghere a beneficiarilor pe perioada petrecută de aceștia în Centru; - Mențin legătura cu aparținătorii beneficiarilor și mediază implicarea acestora în programele Centrului;

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

d) sesizează conducerii Centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii conform fișei postului. ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este deservit de : a) administrator; Atribuțiile postului:

- Administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile existente la Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate, ţine evidenţa lor la zi şi le repartizează pe locuri de depozitare;

- Răspunde de activitatea privind depozitarea și păstrarea documentelor; - Verifică şi răspunde de starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de

urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; ART. 12. Finanţarea Centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor Centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al municipiului Timişoara; b) donaţii, sponsorizări. Aprobat, Director general, Director general adjunct, jr.Rodica Surducan Marius Murariu Avizat juridic, Întocmit, Andrei Ursoiu Șef Centru

Andreea Manolache

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Nr._______din____________________ 1. Părțile contractante: I. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Centrul de Asistență și Recuperare pentru persoane aflate în dificultate, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediu în Timișoara, Bvd. Regele Carol I, nr. 10, Tel/Fax 0256220583, având cod fiscal 38053878, Certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentată de doamna Director General __________________ numită în funcția publică de conducere de Director General al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin Dispoziția nr. 288/04.03.2019 a Primarului Municipiului Timișoara şi respectiv,_________________________ având funcţia de Șef de Centru și II. .................................. denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuieşte în localitatea TIMIŞOARA, judeţul TIMIŞ, Str. ......, nr...., codul numeric personal ........................., posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. ......., elib. la data de ............ de SPCLEP Timişoara,

Având în vedere: - Cererea de admitere nr..... din data de .........; - Decizia de admitere nr. ... din data de .........; - Procesul verbal al ședinței echipei multidisciplinare din data de ...........; - Procedura de admitere în Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate; - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate; - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 73/2005; - Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019.

Convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea margina555lizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate, cu sediul în str. Ioan Plavoşin, nr. 21. 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) servicii de integrare/reintegrare socială b) servicii de recuperare/reabilitare funcţională c) servicii de supravegherea şi menţinerea sănătăţii 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

3.1. Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este : 0 (zero) lei/lună. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de _____________________până la data de ___________________ . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1.Evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care se află aceştia; 5.2.Planificarea activităţilor/serviciilor, făcută cu consultarea beneficiarului, prin intermediul Planului de intervenţie; 5.3.Reevaluarea Planului de intervenţie, conform standardelor de calitate 5.4. Monitorizarea Planului de intervenţie de către responsabilul de caz. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 6.5. de a sista acordarea serviciilor sociale beneficiarului în următoarele cazuri: - starea de sănătate a beneficiarului se degradează și acesta nu mai poate realiza, fără ajutor, activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare; 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia;

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare; b. să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de

risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; c. să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; d. să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; e. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; f. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; g. să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; h. să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; i. să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.) 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale conform Procedurii privind sesizările şi reclamaţiile. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului de intervenție. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului de intervenție și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale în Centru de zi; g) beneficiarul nu respectă prevederile Regulamentului intern al CARPAD precum și a Codului de etică al CARPAD. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

202

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Str. Ioan Plavoșin nr. 21, tel. 0256/286487 ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583

e-mail: [email protected]

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Director General, ______________ Șef Centru, Beneficiarul de servicii sociale, ______________ Nume și prenume___________________ Semnătura: Avizat juridic, ____________ Întocmit, asistent social, _____________

202

Atasament: Anexa_ROF_domiciliu.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

Anexa nr. .......... la HCLMT nr. .....................

REGULAMENT de organizare şi funcţionare al serviciului social

furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu”, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”. Înființarea Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, respectiv Hotararea Consiliului Local nr. 388/17.10.2017, Hotararea Consiliului Local 291/22.05.2018 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale furnizate și apoi Hotararea Consiliului Local nr.462/13.09.2018. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării compartimentului / unității cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social Îngrijire la domiciliu şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” cu sediul în Timișoara, str.Sever Bocu nr.44 A, cod serviciu social 8810 ID-I, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 și licențiat conform Licenței de funcționare seria LF nr.0005965, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul principal al serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă, cămine pentru persoane vârstnice, prin asigurarea de servicii de îngrijire în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispun. Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, sunt următoarele (persoanele vârstnice pot beneficia de unul sau mai multe servicii): - Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor:

 ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare și

 ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către îngrijitorii la domiciliu.

- Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă. Aceste servicii sunt asigurate de către asistentul social/responsabilul de caz. - Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea intervenției de specialitate a psihologului. - Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică): activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice la nevoie, în funcție de caz, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire. - Servicii de asistență medicală primară (supraveghere și monitorizare medicală) asigurate la nevoie beneficiarilor, în funcție de recomandările medicale și starea de sănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către un asistent medical, angajat al DASMT; - Servicii de asistență juridică asigurate la nevoie beneficirilor în funcție de problemele juridice ale acestora, servicii asigurate de un consilier juridic, angajat al DASMT; - Servicii de supraveghere și intervenție de tip teleasistență. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de către referenți: monitorizare permanentă a locației persoanelor vârstnice (telefon -sistem de raportare a geolocatiei prin GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control) sau monitorizare permanentă și accesarea facilă a dispeceratului în situații de urgență (telefon cu o brățară atașată – cu buton de panică) și intervenție în situații de urgenţă prin solicitarea Serviciului de Ambulanţă/Pompieri/Poliție și deplasare la caz atunci când situația o impune. ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare; Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului; Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale; Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr.8 – standard minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. (3) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” este parte a Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh.Mihail și Gavril” cu sediul în Timișoara, str. Sever Bocu nr.44/ A și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, respectiv Hotararea Consiliului Local nr. 388/17.10.2017, Hotararea Consiliului Local nr.291/22.05.2018, și apoi Hotararea Consiliului Local nr.462/13.09.2018 ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane. ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt: a) persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara, care locuiesc singure*, aflate în imposibilitatea de a se îngriji; b) persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și se află în risc de excluziune socială. (2) Condiţiile de acces/admitere în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele: a) Acte necesare - cerere admitere/ furnizare servicii sociale - îngrijire la domiciliu; - cupon de pensie original sau copie, din ultima lună; alte documente de venit daca există; - copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorit/ deces, etc.; - declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă; - declarație pe proprie răspundere că deține sau nu, un contract de vânzare-cumpărare sau orice alt act juridic cu clauză de întreținere, încheiat în condițiile legii. Acte medicale: - adeverinţă medicală de la medicul de familie care să cuprindă:

 diagnosticele medicale  recomandare pentru îngrijire la domiciliu;  specificarea că se află/nu se află în evidență cu boli infecto-contagioase;

- adeverință consult medic psihiatru; b) Criterii de eligibilitate: Este eligibilă pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoana vârstnică, care îndeplinește următoarele condiții: - are vârsta legală de pensionare, conform actelor normative; - locuiește singur/ă *sau cu soțul/soția sau alte persoane vârstnice care îndeplinesc celelalte criterii de eligibilitate; - are domiciliul/reședința în Timişoara; - ** nu are copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I); - nu a încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere;

- persoana vârstnică să nu fie încadrată în gradul de dependenţă IA, IB, IC în urma evaluării complexe prin aplicarea Fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; în Compartimentul de îngrijire la domiciliu pot fi incluse doar persoane vârstnice care sunt încadrate (în urma evaluării realizate de către echipa multidisciplinară a compartimentului de Îngrijire la Domiciliu prin aplicarea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

fişei de evaluare socio-medicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000) în unul din următoarele grade de dependenţă:  II A (persoanele care si-au conservat autonomia mentala si parțial autonomia locomotorie, dar care

necesita ajutor zilnic pentru un ele dintre activitățile de baza ale vieții de zi cu zi),  II B (persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o data ridicate, se

pot deplasa în interiorul camerei de locuit si necesita ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de baza ale vieții de zi cu zi),

 II C (persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitățile de igiena corporala si pentru activitățile instrumentale), ori

 III A (persoane care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi)

- nu este încadrat/ă în grad de handicap grav cu asistent personal sau indemnizație lunară (conform art.42 din legea 448/2006), de către Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Timiș; - nu este diagnosticat cu tulburări psihice grave; - nu suferă de boli infecto-contagioase

În situația în care există *soți/frați/alte persoane vârstnice care locuiesc împreună, și care solicită servicii de îngrijire personală la domiciliu, aceștia pot beneficia de ajutor la domiciliu doar dacă, ambii soți/frați/persoane vârstnice, îndeplinesc cumulativ celelalte criterii de eligibilitate (în afara criteriului”locuiesc singure”).

**În situația în care solicitantul/potențialul beneficiar de servicii de îngrijire la domiciliu, are copii cu domiciliul în Timișoara, iar aceștia sunt și ei persoane vârstnice și/sau sunt persoane cu probleme de sănătate care fac imposibilă îngrijirea unei alte persoane (probleme de sănătate dovedite cu acte medicale), aceștia devin eligibili urmându-se procedura de admitere. Pentru serviciile de supraveghere și intervenție de tip teleasistență: - 20 de locuri vor fi exceptate de la condiția ** nu are copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I), putând fi incluși în programul de teleasistență, persoanele vârstnice care au copii/rude de gr.I în Timișoara dacă îndeplinesc celelalte criterii de eligibilitate; c) Decizia de admitere/respingere Decizia de admitere/respingere se ia de către Comisia de admitere/respingere/încetare constituită prin Dispoziția Directorului General la nivelul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu. Comisia de admitere/respingere/încetare a acordării serviciilor sociale pentru Compartimentul de îngrijire la domiciliu, după analizarea dosarului și a situației beneficiarului ia decizia de admitere/ respingere (după caz). Decizia de admitere/respingere este emisă de către Seful centrului. d) Criterii de departajare În situația în care există solicitări pentru includerea în compartimentul de îngrijire la domiciliu peste capacitatea compartimentului, persoanele vârstnice vor depune cererea prin care solicită admiterea la servicii de îngrijire personală la domiciliu și/sau la serviciul de supraveghere și intervenție de tip teleasistență, împreună cu documentele necesare și, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate, vor fi trecute pe lista de așteptare. În momentul eliberării unui loc, prioritatea includerii în serviciile compartimentului de îngrijire la domiciliu din lista de așteptare (pentru servicii de îngrijire personală sau teleasistență) o are persoana vârstnică cu venitul cel mai scăzut. Dacă în aceeași dată sunt depuse mai multe cereri, iar venitul este egal, se ține cont de principiul ”primul venit, primul servit”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

e) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul acordare servicii sociale de îngrijire la domiciliu este încheiat între beneficiar si Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara reprezentată prin directorul general, pe o perioadă de maxim un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. f) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului 1. a) Serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu (ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice și ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice), oferite în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu, se acordă:

a1) cu plata unei contribuții stabilită prin HCLMT, având ca plafon de referință pentru gratuitate venitul mai mic sau egal cu valoarea unui punct de pensie. a2) gratuit în cazul beneficiarilor incluși în cadrul proiectul ”GERAS- Generăm eficient, rapid, activ sustenabil servicii integrate pentru vârstnici”, cod SMIS 126135, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului.

Împreună cu serviciile de îngrijire personală la domiciliu pot fi acordate și servicii integrate: Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă, Serviciile de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică), Serviciile de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică), Serviciile de asistență medicală primară, Serviciile de asistență juridică. Aceste servicii se asigură gratuit. b) Costul serviciilor de îngrijire personală acordate la domiciliu, în cadrul Compartimentului de Îngrijire la domiciliu, se stabilește conform Standardelor minime de cost (Hotărâre nr.978/2015), în funcție de gradul de dependență al persoanelor vârstnice îngrijite la domiciliu. 2. a) Serviciile de supraveghere și intervenție de tip teleasistență oferite în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu, se acordă cu plata unei contribuții, care a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr.462/13.09.2018, anexa 2 (modul de stabilire a contribuţiei beneficiarilor serviciilor de supraveghere şi intervenţie de tip teleasistenţă) și anexa 3 (modelul Angajamentului de plată pentru beneficiarii de servicii de supraveghere şi intervenţie de tip teleasistenţă). b) Costul serviciilor de teleasistență se stabilește anual de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. (3) Condiţii de încetare a serviciilor Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului”, dar și în Procedura proprie de încetare/sistare/suspendare a serviciilor acordate către beneficiari și modalitățile de realizare a lor. Constituie motiv de încetare a contractului de servicii sociale următoarele : - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

- nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament de organizare și funcționare; - retragerea autorizaţiei de funcţionare, a acreditării furnizorului de servicii sociale sau licenței de funcționare a serviciului social; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - încadrarea beneficiarului în grad de handicap grav cu asistent personal sau indemnizație lunară (conform art.42 din legea 448/2006), de către Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități Timiș; - în urma reevaluării se constată că beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contractul de acordate servicii: - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul ; - acordul părţilor privind încetarea contractului ; - scopul contractului a fost atins ; - forţa majoră, dacă este invocată ; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - încheierea cu alte persoane a unui contract de vânzare-cumpărare a locuinţei beneficiarului cu clauza de întreţinere sau orice alt act juridic ce prevede clauze de întreţinere; - susţinătorii legali ai beneficiarului îşi stabilesc domiciliul în Municipiul Timişoara; - decesul beneficiarului; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare sau nu se mai încadrează în condiţiile de eligibilitate pentru a beneficia de îngrijire la domiciliu. -neplata contribuției pentru serviciul de îngrijire la domiciliu și / sau serviciul de supraveghere și intervenție de tip teleasistență (conform contractului de servicii și a angajamentului/angajamentelor de plată), începând cu luna următoare celei în care nu s-a plătit; - neutilizarea corespunzătoare a aparaturii/echipamentului de monitorizare (aparat telefon și/sau brățară), conform instrucțiunilor primite la predarea echipamentului, care duce la defectarea echipamentelor; - utilizarea abuzivă a echipamentului (apelarea dispeceratului fără un motiv întemeiat). (4) Persoanele beneficiare al „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informații cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; j) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; k) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; l) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

m) să primească servicii sociale prevăzute în contractul de furnizare servicii, respectiv în planul individualizat de asistență și îngrijire; n) să refuze, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; o) să fie informați în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; p) să fie informați, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) beneficiarii au dreptul de a avea acces la propriul dosar. (5) Persoanele beneficiare al „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” au următoarele obligaţii: a) de a da informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală şi socială; b) de a permite furnizorului de servicii verificarea veridicităţii acestora; c) de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrului planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; d) de a anunţa când lipsesc de la domiciliu; e) de a comunica orice schimbare intervenită în situaţia lor socială/medicală; f) de a avea un comportament decent, de a respecta infirmiera și personalul serviciului, g) fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza alte persoane; h) de a nu solicita servicii suplimentare faţă de cele prevăzute în contractul de acordare a serviciilor sociale. j) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare al serviciilor sociale; k) să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor familială; l) să respecte prevederile prezentului regulament; m) să păstreze echipamentele primite în bună stare și să le utilizeze conform instrucțiunilor primite; să nu le deterioreze sau înstrăineze; n) să returneze echipamentele primite la încetarea contractului de furnizare a serviciilor sociale. (6) Numărul maxim de beneficiari cărora li se pot acorda servicii sociale prin compartimentul de îngrijire la domiciliu, este: - 100 persoane vor beneficia de servicii de îngrijire personală la domiciliu (ajutor pentru activitățile de bază ale vieții de zi cu zi și/sau ajutor pentru activitățile instumentale)**;

*dintre aceștia maxim 20 vor fi persoane vârstnice încadrate în grade de handicap. - 20 persoane vor beneficia de servicii de îngrijire personală la domiciliu (ajutor pentru activitățile de bază ale vieții de zi cu zi și/sau ajutor pentru activitățile instumentale) pe perioada de implementare și sustenabilitate a activităților din cadrul proiectului GERAS. - 60 de persoane vârstnice vor beneficia de serviciul de supraveghere și monitorizate tip teleasistență. Persoanele vârstice pe lângă serviciile de îngrijire personală și/sau serviciile de supraveghere și intervenție de tip Teleasistență pot beneficia de unul sau mai multe servicii acordate în cadrul Compartimentului de îngrijire la domiciliu, în funcție de nevoile identificate și de dorința persoanei vârstnice, în conformitate cu planul individualizat de asistență și îngrijire. **Numărul cazurilor luate în evidență este direct proporțional cu personalul de îngrijire angajat și cu gradul de dependență sau handicap al persoanei vârstnice. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt următoarele:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. - Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor:  ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena

eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare și  ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea

de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către îngrijitorii la domiciliu.

- Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă. Aceste servicii sunt asigurate de către asistentul social/responsabilul de caz. - Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea intervenției de specialitate a psihologului. - Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică): activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice la nevoie, în funcție de caz, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire. - Servicii de asistență medicală primară ( supraveghere și monitorizare medicală) asigurate la nevoie beneficiarilor, în funcție de recomandările medicale și starea de sănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către asistentul medical, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire. - Servicii de asistență juridică asigurate la nevoie beneficirilor în funcție de problemele juridice ale acestora, servcii asigurate de un consilier juridic, angajat al DASMT; - Servicii de supraveghere și intervenție de tip teleasistență. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de către referenți (dispecerat non-stop): monitorizare permanentă a persoanelor vârstnice (contact telefonic conform programărilor), posibilitatea persoanelor vârstnice de a apela printr-o simplă apăsare de buton dispeceratul de teleasistență pentru situații de urgență socio-medicală, intervenție în situații de urgenţă prin solicitarea Serviciului de Ambulanţă/Pompieri/Poliție și/sau deplasares la caz atunci când situația o impune, zilnic de luni până vineri între orele 8-16, a echipa de intervenție compusă din următorii specialiști: medic/asistent medical, asistent social și psiholog, și acordarea de informații cu privire la serviciile destinate persoanelor vârstnice. - Telefonului de urgență 0356-981, dispecerat non stop are ca scop preluarea urgențelor sociale de pe raza

municipiului Timișoara (o situatie de abuz, neglijare si exploatare). Numărul scurt, urgențe sociale 0356 981 este un numar apelabil din orice retea, 24 de ore din 24 ore, 7 zile din 7 zile.

Acest serviciu asigură preluarea cazurilor de abuz/neglijare/dificultate de pe raza municipiului Timișoara, trimiterea echipei de permanență, organizată la nivel DASMT în cazurile de abuz atunci când este solicitată de către secțiile de Poliție ale municipiului Timișoara, și apoi referirea cazurilor către serviciile specializate pe problematica abuzului ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris (fluturași/broșuri) care sunt distribuite în comunitate 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT) sau pe pagina de Facebook a DASMT. 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei 4. elaborarea de rapoarte de activitate; 5.asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a compartimentului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 6.desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor conform prevederilor din standardele minime de calitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea anuală a Chestionarului de măsurare a satisfacției beneficiarilor; 2. păstrarea confidențialității datelor de către angajați în vederea protejării beneficiarilor; 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate; 4.organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice; 5.aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 6.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică și a procedurilor, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 7.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 8.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului și informarea cu privire la cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijență; 9.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile compartimentului; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de măsurare a satisfacției beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor compartimentului; 5. monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. întocmirea de propuneri pentru investiții; 3. întocmirea de referate de necesitate; 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 5. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 6. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. 7. Întocmirea de propuneri/referate privind modificarea/completarea organigramei compartimentului 8. Întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a personalului ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” funcţionează cu un număr de 41,5 persoane, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din care 4 îngrijitoare bătrâni la domiciliu și experți cu normă parțială în cadrul proiectului GEARS : a) personal de conducere: șef centru - ½ normă; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă – 39 persoane (3 asistenți sociali (din care un asistent social pe teleasistență), 1 inspector de specialitate- teleasistență, 23 îngrijitoare la domiciliu, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 1 asistent medical, 5 referenti – teleasistență) și 4 îngrijitoare bătrâni la domiciliu și experți cu normă parțială în cadrul proiectului GERAS; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 (1 administrator; 1 șofer- teleasistență) d) voluntari: - în funcție de convențiile de voluntariat semnate la nivel DASMT. 1.1. Personalul de specialitate reprezintă 93,33 % din totalul personalului. 1.2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat. 1.3 Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post cu ½ normă pentru șeful de centru 2) Raportul angajat/beneficiar pentru serviciile de îngrijire persoanală la domiciliu este de 1/ 3,63 (raportat la 100 de cazuri în evidență și 27,5 specialiști- 2 asistenți sociali, 1 psiholog, ½ asistent medical, 23 îngrijitor la domiciliu) Raportul angajat/beneficiar pentru serviciile de îngrijire persoanală la domiciliu este de 1/5( raportat la 20 de cazuri beneficiari prin proiectul GERAS. Raportul angajat/beneficiar pentru serviciile de supraveghere și intervenție de tip teleasistență este de 1/ 7,06, (raportat la 60 de cazuri în evidență și 8,5 specialiști – 1 asistent social, 1 inspector de specialitate, ½ asistent medical, 5 referenți, 1 sofer) ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de centru ½ normă; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) întocmește referate către comisia de disciplină atunci când situația o impune, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului la solicitarea si sub îndrumarea serviciului buget- contabilitate DASMT; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) emite deciziile de admitere/respingere sau încetare, după caz și asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este următorul: (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

b) inspector de specialitate II (242203) c) îngrijitor la domiciliu (532201) d)îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201) e) asistent medical generalist (325901) f) psiholog (263411) g) kinetoterapeut (226405) h) referent – (teleasistență) (411001) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) asigură respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciilor centrului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt conform fișelor de post elaborate de șeful Complexului de Servicii și aprobate de către Directorul general al instituției; (3)Atribuții ale asistentului social a) transmite persoanelor interesate lista de acte necesare pentru a putea beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu; b) acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate (oferă informaţii celor interesaţi); c) aplică metodologia de lucru conform licențierii compartimentului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și conform procedurilor operaționale și de sistem aplicabile, precum și în conformitate cu legislația aplicabilă domeniului de activitate; d) ia măsuri pentru sensibilizarea opiniei publice pentru implicarea în ajutorarea persoanelor vârstnice care se află în nevoie; e) evaluează, reevaluează și monitorizează toate cazurile repartizate conform procedurilor de lucru aprobate. f) este responsabil de caz pentru cazurile repartizate de șeful centrului și ia toate măsurile legale necesare pentru asigurarea serviciilor de îngrijire la domiciliu respectând calitatea, planificările și procedurile de lucru. g) participă la ședințele echipei multidisciplinare și colaborează cu aceștia; h) intervine în cazurile de urgență atunci când situația o impune împreună cu alți membri ai echipei multidisciplinare; i) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCIM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; j) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; k) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; (4) Atribuții ale inspectorului de specialitate:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

a) asigură funcționarea echipamentelornecesare serviciului de supraveghere și intervențiede tip teleasistențăși alte activități necesare cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte instituții în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate. d) sesizează conducerii centrului/unității situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a procedurilor de lucru aprobate; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată și la activitatea compartimentului de îngrijire; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCIM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; h) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; i) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; j) asigură coordonarea, planificarea corespunzătoare și monitorizarea activității personalului de teleasistență; urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea programului de către referenți (teleasistență); k) aplică, centralizează și elaborează raportul privind gradul de satisfacție al beneficiarilor de servicii acordate în cadrul îngrijirii la domiciliu. (5) Atribuțiile ale îngrijitorului la domiciliu/îngrijitor bătrâni la domiciliu a) realizează activităţile stabilite prin planul individual de asistență și îngrijire și în contractul de acordare de servicii de îngrijire la domiciliu, cu privire la îngrijirea persoanlă a persoanei vârstnice, cu respectarea programărilor, încheiat cu persoana vârstnică la care a fost repartizat: cumpărături, curăţenie (spălarea şi călcatul rufelor), procurarea şi pregătirea hranei, efectuare plăţilor facturilor, însoţire la medic şi procurarea de medicamente, ajutor la efectuarea igienei corporale, etc. b) informează și consiliază persoanele vârstnice avute în evidența îngrijirii, repartizate conform planificării propuse de asistentul social și avizate de către seful centrului; c) transmite/informează responsabilul de caz și șefului Complexului de servicii orice schimbare survenită în situaţia persoanei vârstnice căreia îi oferă servicii de îngrijire la domiciliu sau orice alte probleme intervenite; d) colaborează cu medicii de familie a persoanelor vârstnice avute în evidență și cu echipa multidisciplinară; e) cunoaște și aplică procedurile de lucru aprobate; f) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; g) completează corespunzător toate documentele necesare, cu privire la situația cazului, inclusiv monitorizările lunare. (6) Atribuții ale asistentului medical a) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; b) participă la evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor centrului de zi; c) aplică și urmărirea tratamentele prescrise de medic la domiciliul persoanelor vârstnice d) monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor (tensiune arterial, glicemie, etc.) și informează medicul despre orice modificări apărute; Ține legătura cu medicul de familie al beneficiarului atunci când este necesar; e) se deplasează la instituții medicale împreună cu beneficiarii atunci când este necesar, în vederea asigurării de suport și a acordării și primirii de informații cu privire la starea de sănătate a persoanei vârstnice;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

f) transmite/informează responsabilul de caz și șefului Complexului de servicii orice schimbare survenită în starea de sănătate a persoanei vârstnice sau orice alte probleme intervenite; colaborează cu medicii de familie a persoanelor vârstnice avute în evidență și cu echipa multidisciplinară; g) cunoaște și aplică procedurile de lucru aprobate; h) completează toate documentele necesare, conform activității sale; i) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; g) completează corespunzător toate documentele necesare, cu privire la situația cazului, inclusiv monitorizările zilnice, lunare. j) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile; k) acordă primul ajutor atunci când este nevoie și ia de urgență legătura cu salvarea, atunci când apar situații de urgență; (7) Atribuțiile psihologului a) participă la evaluarea inițială și evaluarea/reevaluarea situației beneficiarilor compartimentului de îngrijire la domiciliu; b) realizează consiliere și informare psihologică, activităţi terapeutice individuale precum și completează documentația specifică (fișa de întrevedere, fișa de observaţie psihologică, etc.) la cazurile care necesită consiliere psihologică; c) realizează activități de optimizare și dezvoltare personală a beneficiarilor, probleme psihologice sau de patologie somatică in care sunt implicaţi factori psihologici; d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul compartimentului de îngrijire la domiciliu şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) realizează testarile psihologice în vederea examinării şi monitorizării stării mintale ale beneficiarilor compartimentului; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile îngrijirii la domiciliu; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. (8) Kinetoterapeut a) realizează evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor; b) întocmește documentele necesare specifice, conform procedurilor de lucru (fisa observație şi evaluare kinetoterapeutica iniţială, fisa de monitorizare kinetoterapie, fisa de reevaluare kinetoterapeutică, fişă de evidenţă şi monitorizare kinetoterapeutică, zilnică, etc.) c) realizează activitățile de kinetoterapie individuale conform planificărilor; d) realizează activități de optimizare și dezvoltare a serviciilor de kinetoterapie; e) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul compartimentului de îngrijire la domiciliu şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în îngrijirii la domiciliu; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității (7) Atribuțiile referentului a) transmite telefonic persoanelor interesate informații cu privire la procedura de accesare a serviciilor de îngrijire la domiciliu, acte necesare pentru a putea beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu și serviciul de teleasistență din cadrul compartimentului; b) asigură permanența la dispeceratul de teleasistență și la telefonul de urgență 0356-981 (la care sunt sesizate cazurile de abuz de pe raza municipiului Timișoara, 24h din 24h, 7 zile/7 zile) conform planificărilor; c) completează toate documentele conform procedurilor de lucru, atât pentru serviciul de teleasistență cât și pentru sesizarea cazurilor de abuz (registre evidență, fisă sesizare caz, etc.); d) asigură legătura cu echipa de intervenție pentru cazurile de abuz, organizată la nivelul DASMT (din care fac parte toți asistenții sociali și psihologii DASMT) atunci când este solicitată echipa de către secțiile de Poliției din municipiul Timișoara și transmite fișa de sesizare către compartimentul responsabil cu intervenția în cazuri de abuz; e) acordă informații telefonic cu privire la serviciile sociale organizate la nivelul DASMT atunci când este solicitat; f) acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate (oferă informaţii celor interesaţi); g) aplică metodologia de lucru pentru serviciile de teleasistență (supraveghere, monitorizare și intervenție în situații de urgență); h) ia măsuri imediat, pe loc: - atunci când o persoană vârstnică beneficiară de servicii de teleasistență se află în situații de urgență (medicală sau de alt tip) prin contactarea altor instituții (salvare, pompieri, poliție, etc) – 24h/24h și/sau deplasarea la domiciliul persoanei a echipei de teleasistență (doar în intervalul orar 8-16), - atunci când este apelat telefonul de urgență pentru sesizarea cazurilor de abuz/negrlijare prin trimiterea de urgență a echipei de permanență a DASMT la solicitarea poliției, înregistrarea datelor în fișa de sesizare și transmiterea acesteia electronic serviciului Management de caz pentru copil și familie; i) realizează rapoartele zilnice și lunare cu privire la serviciul de teleasistență. j) răspunde la ”telefonul vârstnicului” și acordă informații cu privire la serviciile destinate persoanelor vârstnice și informează zilnic Inspectorul de specialitate și șeful centrului despre cazuri sesizate din comunitate sau despre intervențiile avute pe tură la beneficiarii de servicii de teleasistență. k) participă periodic (conform turelor programate) la ședințele echipei multidisciplinare și colaborează cu aceștia; l) intervine în cazurile de urgență atunci când situația o impune împreună cu alți membri ai echipei multidisciplinare, confom competențelor; m) participă la elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și respectarea procedurilor de sistem aplicabile; n) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; o) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; Prin activitatea referenților se va asigura dispeceratul/permanența serviciului de supraveghere și intervenție prin serviciul de teleasistență, 24 de ore din 24 și preluarea apelurilor la telefonul de urgență 0356-981. Durata zilnică a timpului de muncă este de 12 ore urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore, respectiv 48 ore. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, este prevăzut în regulamentul intern.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire În cadrul „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” își desfășoară activitatea personal administrativ: administrator și șofer, iar cele legate de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire, monitorizare echipament serviciul de teleasistență, sunt asigurate de către Serviciul Administrativ al instituiei. Personalul administrativ cuprinde: a) administrator (515104) b) șofer– (teleasistență) (832201) (1) Atribuții ale administratorului a) realizează lucrările necesare desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activităților din cadrul compartimentului; b) întocmește referatele pentru necesarul de materiale, produse și se asigură de aprovizionarea compartimentuluicu materiale şi obiecte de inventar solicitate; c) urmărește situația prezenței și a concediilor de odihnă, medicale; monitorizează respectarea programului de lucru și a programărilor concediilor de odihnă; d) ține legătura permanent cu serviciul administrativ, economic al instituției și cel responsabil cu SSM și PSI; e) administrează şi organizează buna întreţinere a imobilului, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de apă şi încălzire din locația unde își desfășoară activitatea compartimentul; f) organizează şi asigură ca locația unde își desfășoară activitatea compartimentul să fie dotat cu utilaje de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora; g) asigură şi supraveghează starea igienico sanitară din interiorul locației unde își desfășoară activitatea compartimentul, luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ; h) urmăreşte buna funcţionare a centralei termice, inclusiv a autorizaţiilor necesare în colaborare cu serviciul administrativ ; i) își actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite; j) asigură arhivarea documentelor cu respectare procedurii de sistem elaborată la nivelul entității; k) informează imediat șeful centrului despre orice probleme ivite și i-a măsurile care se impun pentru siguranța angajaților și beneficiarilor; l) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; (2) Atributii sofer: a) asigură transportul personalului la beneficiarii de îngrijire la domiciliu aflați în situații de urgență; b) întocmește documentele conform sarcinilor; c) asigură siguranța persoanelor pe care le transportă; d) respectă procedurile, regulamentele și legile aplicabile; e) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post. ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e-mail: [email protected]

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu”are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului social de îngrijire la domiciliu se asigură în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timișoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aprobat, Director general, Director general adjunct, Jr.Rodica Surducan Marius Cosmin Murariu

Avizat Juridic, Întocmit, Șef Centru Andrei Ursoiu Gabriela Teslaru

Model CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu nr. __________ din data de___________

Părțile contractante: 1. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara – Complexul de servicii pentru Persoane Vârstnice ʺSf. Arh.Mihail și Gavrilʺ, Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul administrativ în Timișoara, str. Ioan Plavoșin nr. 21, județul Timiș codul de înregistrare fiscală 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr 003748/24.08.2017. Reprezentată de doamna jr. Rodica Surducan, având funcția de Director General, în calitate de furnizor public de servicii sociale, și 2. …………………………………………… denumit în continuare beneficiar, domiciliată în Mun.Timișoara, Str. ……………….., nr. ………, ap. ……., judeţul Timiș, codul numeric personal ……………………………., posesoare al B.I./C.I. seria ……, nr. ……………., eliberat la data ………… de ……………………….., reprezentat prin domnul/doamna__________,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr......, județul/sectorul ...........,posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... de poliție ......., conform ............................................................(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ......................../data ............................................, 1. Având în vedere:

- HCLMT nr. 218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aceasta;

- HCLMT nr. ……………. privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și HCLMT nr. ………… privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate și Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Te