keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/22.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 291/22.05.2018
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6639/21.05.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6638/21.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate 6638/21.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate;
Având în vedere Avizul nr. SC2018 - 12090/22.05.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoiului şi pstrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere Avizul nr. 25035/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Avănd vedere Anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale servicilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin.(3) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica si se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, cuprins în Anexa nr. 3.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4:Se aprobă componenţa colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului TimiŞoara, conform Anexei nr.3.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru copii "Sf. Nicolae": a serviciului social "Centrul de zi pentru Copiii Străzii, cuprins în Anexa nr. 4.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi "Podul Lung" cuprins în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi a serviciului social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin asistent personal", precum şi a serviciului social "Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi", cuprinse în Anexele nr.6.1 şi 6.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail şi Gavril" a serviciului social: "Centrul de Zi pentru Bătrâni", precum şi a serviciului social "Compartimentul de îngrijire la domiciliu" cuprinse în Anexele nr. 7.1 şi 7.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor", cuprins în Anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor", cuprins în Anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Incluziune social şi relaţia cu minorităţile", cuprins în Anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă/criză", cuprins în Anexa nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 14: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

Nr.6639/21.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi

funcționare ale serviciilor sociale furnizate

Motivul emiterii

1. Descrierea situatiei actuale Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s

Timișoara și s-a aprobarea Organigrama Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017

Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi s-a aprobat regulamentele de organizare şi funcţio

Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au obligația adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului jude București/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113 116 din Legea nr. 292/2011, cu modi organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistenț de prezenta hotărâre.”

Având în vedere complexitatea, diversitatea Socială a Municipiului Timișoara în conformitate cu H.G. nr.797/2017, aprobării organigramei, statului de func aprobarea regulamentelor de organizare art.4 alin.(3) este prevăzut:

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de asistenți personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilită individual de servicii în implementare, precum manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru asistență și îngrijire, precum și un responsabil de caz la 300 de persoane îndrept socială acordate pe baza testării veniturilor.

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al Age

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare ă Socială a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare

ționare ale serviciilor sociale furnizate

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului a aprobarea Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate. Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare

și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au ării hotărârilor consiliului local/consiliului județean/consiliului local al sectoarelor municipiului

ști/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113 116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și adoptarea regulamentelor de

și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială în baza regulamentelor

Având în vedere complexitatea, diversitatea și noile responsabilități atribuite Direcției de Asistenț în conformitate cu H.G. nr.797/2017, motivăm necesitatea modificării

aprobării organigramei, statului de funcții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de

personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilități aflate în familie, cu planul individual de servicii în implementare, precum și cu măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap, un manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru care este în implementare un plan individualizat de

și îngrijire, precum și un responsabil de caz la 300 de persoane îndreptățite la beneficii de asistenț socială acordate pe baza testării veniturilor.

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

ții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale şi aprobarea regulamentelor de organizare și

ă Socială a Municipiului

a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

nare ale serviciilor sociale furnizate. Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale

și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au țean/consiliului local al sectoarelor municipiului

ști/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113- și adoptarea regulamentelor de

ă socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute

ți atribuite Direcției de Asistență motivăm necesitatea modificării și

ții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de

ți aflate în familie, cu planul ăsurile luate în legătură cu adultul cu handicap, un

care este în implementare un plan individualizat de țite la beneficii de asistență

ționale a Funcționarilor Publici;

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 1. Înființarea următoarelor Centre: integrată a adicțiilor, Unitate de Îngrijire la 2. Modificarea denumirilor următoarelor Centre: dizabilități prin asistent personal, Centrul de Incluziune social pentru situații de urgență/criză. 3. Modificarea Regulamentului de Organizare Municipiului Timișoara . 4. Modificarea și aprobarea Regulamentelor de Organizare H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și funcționare a serviciilor sociale. 5. Aprobarea componenței colegiului Director precum și a regulamentului de organiza acestuia. 6. Modificarea statului de funcții al Direcției de Asistenț 7. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii pentru respectarea prevederilor H.G. nr.797/2017, în cadrul Direcției de Asistenț

2. Alte informatii - nu este cazul

3. Concluzii Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea Funcții și Regulamentului de organizare Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor

PRIMAR, VICEPRIM NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

și rezultate așteptate: ătoarelor Centre: Centrul de zi pentru Copiii Străzii, Centrul de Zi pentru asisten

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilită 2. Modificarea denumirilor următoarelor Centre: Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu

Centrul de Incluziune social și relația cu minoritățile

3. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistenț

probarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru tipurile H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele

ței colegiului Director precum și a regulamentului de organiza

ții al Direcției de Asistență Socilă a Municipiului Timi 7. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii pentru respectarea prevederilor H.G.

ției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

nu este cazul

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de ții și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului

şi aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

PRIMAR, VICEPRIM NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Centrul de Zi pentru asistența Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu țile, Centrul de suport

și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a

și Funcționare pentru tipurile de servicii conform și regulamentele-cadru de organizare

ței colegiului Director precum și a regulamentului de organizare și funcționare al

ă Socilă a Municipiului Timișoara. 7. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii pentru respectarea prevederilor H.G.

și aprobarea Organigramei, Statului de ă Socială a Municipiului

și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

Nr.6638/21.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi

funcționare ale serviciilor sociale furnizate Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s s-a aprobarea Organigrama și Statul de func

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi s-a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare publice de Asistență socială și a structurii orientative de pers adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului jude București/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 din Legea nr. 292/2011, cu modificările funcționare ale serviciilor publice de asistenț hotărâre.”

Având în vedere complexitatea, diversitatea a Municipiului Timișoara în conformitate cu H.G. nr.797/2017, organigramei, statului de funcții, și a Regul regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la art.4 alin.(3) este prevăzut:

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de asistenți personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilit de servicii în implementare, precum și cu m 50 de persoane vârstnice pentru care este în implementare un plan individualizat de asisten un responsabil de caz la 300 de persoane îndreptă veniturilor.

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al Agen I. Avănd în vedere cele men

Socială a Municipiului Timi 70 dintre care 6 posturi func 750 posturi de asistenți personali reprezentați în Organigram Funcții.

1. Introducerea în Organigrama Direc

de conducere alături de Directorul General a Colegiului direct nr.797/2017 , Anexa 2, art.12.

2. Înființarea unui post de Directorului general adjunct coordonarea activitățiilor de specialitate: Complex Recuperare Pentru Copii Cu Dizabilitaţi "Podul Lung", Complex Cu Dizabilitati, Centrul de Asistenţă Şi Recuperare Pentru Persoane Aflate In Dificultate, Complex

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

RAPORT DE SPECIALITATE

și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare Socială a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare

ționare ale serviciilor sociale furnizate

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi și Statul de funcţii pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi

aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate. Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor

și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au obliga adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului județean/consiliului local al sectoarelor municipiului

ști/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și adoptarea regulamentelor de organizare și

ționare ale serviciilor publice de asistență socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute de prezenta

n vedere complexitatea, diversitatea și noile responsabilități atribuite Direcției de Asistenț în conformitate cu H.G. nr.797/2017, motivăm necesitatea modificării

ții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, aprobarea și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la art.4 alin.(3)

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de

ți personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilități aflate în familie, c și cu măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap, un manager de caz la

50 de persoane vârstnice pentru care este în implementare un plan individualizat de asistenț esponsabil de caz la 300 de persoane îndreptățite la beneficii de asistență socială acordate pe baza testării

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al AgențieiNaționale a Funcționarilor Publici;

Avănd în vedere cele menționate Organigrama și Statul de Funcții ale Socială a Municipiului Timișoara se vor modifica, prin suplimentarea numărului total de posturi cu 70 dintre care 6 posturi funcții publice și 64 posturi contractuale, cu mențiunea c

ți personali reprezentați în Organigramă dar care nu se regăsesc în Statul de

Introducerea în Organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi de conducere alături de Directorul General a Colegiului director conform prevederilor H.G.

țarea unui post de Directorului general adjunct post contractual

țiilor de specialitate: Complex de Servicii Pentru Copii "Sf. Nicolae", Centrul ecuperare Pentru Copii Cu Dizabilitaţi "Podul Lung", Complex de Servicii Pentru Persoane Adulte

e Asistenţă Şi Recuperare Pentru Persoane Aflate In Dificultate, Complex

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare şi funcționare şi aprobarea regulamentelor de organizare și

ă Socială a Municipiului Timișoara și

a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi

și funcționare ale serviciilor onal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au obligația

țean/consiliului local al sectoarelor municipiului ști/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113-116

și adoptarea regulamentelor de organizare și cadru prevăzute de prezenta

ți atribuite Direcției de Asistență Socială motivăm necesitatea modificării și aprobării

și Funcționare, precum și, aprobarea și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la art.4 alin.(3)

adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de

ți aflate în familie, cu planul individual ăsurile luate în legătură cu adultul cu handicap, un manager de caz la

ță și îngrijire, precum și ă socială acordate pe baza testării

țieiNaționale a Funcționarilor Publici;

Direcției de Asistență ărului total de posturi cu

ții publice și 64 posturi contractuale, cu mențiunea că sunt deservite ă dar care nu se regăsesc în Statul de

ă Socială a Municipiului Timișoara ca și organ or conform prevederilor H.G.

de conducere, pentru e Servicii Pentru Copii "Sf. Nicolae", Centrul de

e Servicii Pentru Persoane Adulte e Asistenţă Şi Recuperare Pentru Persoane Aflate In Dificultate, Complex de

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

Servicii Pentru Persoane Varstnice "Sf.Arh. Mihail Si Gavr Timpului Liber Clubul Pensionarilor, Căminul Pentru Persoane Vârstnice Ïnocen Complex de Servicii "Sf. Francisc", Centrul Suport Pentru Situații De Urgenț

3. Se reorganizează activitatea Directorului General Adjunct coordona activitățile de achiziții publice, contabilitate, buget, finanțe, beneficii sociale țși administrative. Solicităm modificarea men de 92.191.930 lei, acordarea de beneficii sociale în valoare de 221.000 lei personali și indemnizații în valoare de 51.320.530, respectiv gestionarea unui patrimoniu în valoare de 4.162.082 lei.

4. Înființarea Centrului de Zi pentru Copiii Str ”Sf. Nicolae”, cu un număr – medical și un post asistent social) sau în risc de separare de părin Asistență Socială a Municipiului Timi

5. Suplimentarea cu un post contractual Copii cu Dizabilități. Se desfiin un post medic specialist și un post fiziokinetoterapeut. Datorită dotărilor obținute prin Proiectului de reabil Dizabilităţi „Podul Lung” centrul dispune de o sală cu bazin de înot pentru realizarea gimnasticii medicale – foarte benefică în recuperarea motorie a copiilor cu dizabilităţi, săli electroterapie și psihomotricitate.

6. În cadrul Complexului pentru pentru Persoane Adulte cu Dizabilită structurii Compartiment de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabili Servicii pentru Persoane Adulte cu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilită Nomenclator 8810 ID IV – Se înființează Unitatea de Îngrijire la Complexului de Servicii pentru execuție (10 posturi îngrijitor la dom medical, un psiholog și un inspector de specialitate) pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilită Nomenclator 8810 ID-I. Serviciul va acorda ajutor persoanelor cu dizabilită de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice. - ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă co eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare; - ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber. Se înființează Managementul de servicii pentru persoane adulte cu dizabilită inspector de specialitate, 2 posturi asistent social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Servicii Pentru Persoane Varstnice "Sf.Arh. Mihail Si Gavril, Centrul de Socializare Timpului Liber Clubul Pensionarilor, Căminul Pentru Persoane Vârstnice Ïnocen

e Servicii "Sf. Francisc", Centrul de Incluziune Sociala și Relatia cu Minoritatile, Centrul ții De Urgență/Criză.

Se reorganizează activitatea Directorului General Adjunct - funcție public țile de achiziții publice, contabilitate, buget, finanțe, beneficii sociale țși

administrative. Solicităm modificarea menționată datorită următoarelor: gestionarea unui buget anual rdarea de beneficii sociale în valoare de 221.000 lei și salarii c

și indemnizații în valoare de 51.320.530, respectiv gestionarea unui patrimoniu în valoare de

țarea Centrului de Zi pentru Copiii Străzii în cadrul Complexului de – 4 posturi contractuale de execuție(2 posturi educatori, un post asistent

și un post asistent social) - tip serviciu social: centre de zi copii: Copii în familie, copii separa sau în risc de separare de părinți, cod Nomenclator 8891 CZ-C-V. Noua atribu

ă Socială a Municipiului Timișoara este prevăzută la art.8 alin.(1) lit.b) din H.G. nr.797/2017. Suplimentarea cu un post contractual de execuție a structurii Centrului de

. Se desființează un post vacant de asistent social și se înființeaz și un post fiziokinetoterapeut.

ținute prin Proiectului de reabilitare a Centrului de Recuperare pentru Copii cu centrul dispune de o sală cu bazin de înot pentru realizarea gimnasticii

foarte benefică în recuperarea motorie a copiilor cu dizabilităţi, săli și psihomotricitate.

În cadrul Complexului pentru pentru Persoane Adulte cu Dizabilități se modifică denumirea Compartiment de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal în Servicii la Domiciliu

estinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal din cadrul Complexului de dulte cu Dizabilități- tip serviciu social: Servicii de îngrijire la domiciu

pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și persoane aflate în situație de dependenț

ngrijire la Domiciu pentru Persoane Adulte cu ervicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – 16 posturi contractuale de

ție (10 posturi îngrijitor la domiciliu, 2 posturi asistent social, un kinetoterapeut, un asistent și un inspector de specialitate) tip serviciu social: Servicii de îngrijire la domiciu

pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și persoane aflate în situație

Serviciul va acorda ajutor persoanelor cu dizabilități din familie, pentru realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice.

ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, părături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării

în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a

ă Managementul de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități în cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități – 7 posturi contractuale inspector de specialitate, 2 posturi asistent social și un referent).

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

e Socializare și Petrecerea Timpului Liber Clubul Pensionarilor, Căminul Pentru Persoane Vârstnice Ïnocenţiu M. Klein",

u Minoritatile, Centrul de

ție publică în sensul că va țile de achiziții publice, contabilitate, buget, finanțe, beneficii sociale țși

ă datorită următoarelor: gestionarea unui buget anual și salarii către asistenții

și indemnizații în valoare de 51.320.530, respectiv gestionarea unui patrimoniu în valoare de

drul Complexului de Servicii pentru Copii ție(2 posturi educatori, un post asistent

tip serviciu social: centre de zi copii: Copii în familie, copii separați V. Noua atribuție a Direcției de

ăzută la art.8 alin.(1) lit.b) din H.G. nr.797/2017. cturii Centrului de Recuperare pentru

și se înființează două posturi :

itare a Centrului de Recuperare pentru Copii cu centrul dispune de o sală cu bazin de înot pentru realizarea gimnasticii

foarte benefică în recuperarea motorie a copiilor cu dizabilităţi, săli de kinetoterapie,

e modifică denumirea în Servicii la Domiciliu

ți prin Asistent Personal din cadrul Complexului de tip serviciu social: Servicii de îngrijire la domiciu

ți și persoane aflate în situație de dependență , cod

dulte cu Dizabilități în cadrul posturi contractuale de

2 posturi asistent social, un kinetoterapeut, un asistent tip serviciu social: Servicii de îngrijire la domiciu

ți și persoane aflate în situație de dependență, cod

realizarea activităţilor

rporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, părături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării

în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a

în cadrul Complexului de de execuție (4 posturi

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

In perioada: ianuarie-decembrie 2017 Pentru 2.208 anchete sociale dintre care: 1186 anchete sociale de incadrare in grad de handicap,972 anchete sociale pentru revizuirea incadrarii in grad de handicap; 19 anchete sociale pentru admitere in cen rezidentiale; 31 anchete sociale solicitate de alte judete. Se desființează Centrul de Asisten Persoane Adulte cu Dizabilită alte locuri de muncă cu respectarea nivelului posturilor

7. Se suplimentează numărul de posturi la Complexul de Arh. Mihail și Gavril”, cu 12 posturi contractuale de execu -Centrul de Zi pentru Bătrâni kinetoterapeut principal care va avea următoarele atribu kinetoterapie individuală și asistent medical cu urm beneficiarilor din centru. -Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu : 1 îngrijitor la domiciliu. 1 pshiolog, inspector de specialitate II, 1 asisten Suplimentarea posturilor este justificată Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, care presupune monitorizarea beneficiarilor de la distan respectiv de respectarea standardelor de cost privind îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice în conformitate cu H.G.978/2015

8. Se suplimentează numărul de posturi Clubul Pensionarilor cu 3 posturi con asistent social.

9. Se reorganizează Centrul de Incluziune Socială Incluziune Socială și Relația cu M de Incluziune Socială în Servicii de Asisten cu Minoritățile în conformitate cu prevederile H.G. nr.584/2016 Normelor metodologice de aplicare a preved domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale responsabilităților compartimentului de mediere social execuție- de mediator sanitar, mediator

10. Se reorganizează Centrul de Primire în Regim de Urgen Urgență/Criză prin suplimentarea cu 11 posturi contractuale de execu asistent medical, 1 infirmiera, 1 inspector de specialitate) socio-educativi în educatori principal M. Primire în Regim de Urgen conformitate cu prevederile H.G. nr.584/2016 metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor organizare şi funcţionare a serviciilor sociale Prin HCL nr. 472 din data de 20.12.2017, respectiv HCL 76 din data de 23.02.2018, Consiliul Local a aprobat bugetul pentru achizi investiții.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

decembrie 2017 Pentru Comisia de incadrare in grad de handicap s 2.208 anchete sociale dintre care: 1186 anchete sociale de incadrare in grad de handicap,972 anchete sociale pentru revizuirea incadrarii in grad de handicap; 19 anchete sociale pentru admitere in cen rezidentiale; 31 anchete sociale solicitate de alte judete.

ă Centrul de Asistență în Comunitate din cadrul Complexului de izabilități – persoanele angajate pe aceste locuri de muncă vor fi repartizate

alte locuri de muncă cu respectarea nivelului posturilor și a pregătirii profesionale. Se suplimentează numărul de posturi la Complexul de Servicii pentru Persoane

cu 12 posturi contractuale de execuție, după cum urmează: Centrul de Zi pentru Bătrâni –se suplimentează cu 2 posturi contractuale, după cum urmează:

kinetoterapeut principal care va avea următoarele atribuții - Evaluare, reevaluare, activită și asistent medical cu următoarele atribuții -Monitorizare stare de sănătate a

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu – Se suplimentează cu 10 posturi contractuale de execu : 1 îngrijitor la domiciliu. 1 pshiolog, inspector de specialitate II, 1 asistent social, 5 referen Suplimentarea posturilor este justificată și de înființarea activității de Teleasistenț Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, care presupune monitorizarea beneficiarilor de la distan

ctarea standardelor de cost privind îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice în conformitate cu H.G.978/2015 – Anexa 4. Se suplimentează numărul de posturi la Centrul de Socializare și Petrecerea Timpului Liber

cu 3 posturi contractuale de execuție: cu 1 educator, 1 asistent medical

Centrul de Incluziune Socială în Servicii de Asistență Comunitară ția cu Minoritățile. Propunem modificarea denumirii centr

Servicii de Asistență Comunitară-Centrul de Incluziune Socială țile în conformitate cu prevederile H.G. nr.584/2016 pentru modificarea şi completarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a

cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și datorit ților compartimentului de mediere socială. Se suplimentează cu 3 posturi

de mediator sanitar, mediator școlar și psiholog specialist. Centrul de Primire în Regim de Urgență în Centrul de Suport pentru Situa

prin suplimentarea cu 11 posturi contractuale de execuție (7 educatori, un șofer, 1 asistent medical, 1 infirmiera, 1 inspector de specialitate) și transformarea celor 2 posturi de animatori

educativi în educatori principal M. Propunem modificarea denumirii centrului din Centrul de Primire în Regim de Urgență în Centrul de Suport pentru Situații de Urgenț conformitate cu prevederile H.G. nr.584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor

izare şi funcţionare a serviciilor sociale. Prin HCL nr. 472 din data de 20.12.2017, respectiv HCL 76 din data de 23.02.2018, Consiliul Local a aprobat bugetul pentru achiziționarea a 12 containere sociale la capitolul de

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Comisia de incadrare in grad de handicap s-au intocmit 2.208 anchete sociale dintre care: 1186 anchete sociale de incadrare in grad de handicap,972 anchete sociale pentru revizuirea incadrarii in grad de handicap; 19 anchete sociale pentru admitere in centre

cadrul Complexului de Servicii pentru persoanele angajate pe aceste locuri de muncă vor fi repartizate pe

ătirii profesionale. ersoane Vârstnice ”Sf.

rmează: 2 posturi contractuale, după cum urmează:

Evaluare, reevaluare, activități de Monitorizare stare de sănătate a

contractuale de execuție social, 5 referenți și 1 șofer.

ții de Teleasistență în cadrul Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, care presupune monitorizarea beneficiarilor de la distanță și

ctarea standardelor de cost privind îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice în

și Petrecerea Timpului Liber – : cu 1 educator, 1 asistent medical și 1

ă Comunitară-Centrul de Propunem modificarea denumirii centrului din Centrul

Incluziune Socială și Relația pentru modificarea şi completarea

erilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a

și datorită transferului ă. Se suplimentează cu 3 posturi contractuale de

în Centrul de Suport pentru Situații de ție (7 educatori, un șofer, 1

și transformarea celor 2 posturi de animatori denumirii centrului din Centrul de

ții de Urgență/Criză în pentru modificarea şi completarea Normelor

. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de

Prin HCL nr. 472 din data de 20.12.2017, respectiv HCL 76 din data de 23.02.2018, ționarea a 12 containere sociale la capitolul de

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

11. Se înființează Centrul de Zi pentru Asisten nr.2 din H.G. nr.797/2017 – asistent social, 2 posturi de psiholog, 2 posturi de educa conducere-șef centru), tip serviciu social: centre de zi pentru asistența integrat Nomenclator 8899 CZ-AD-III.

12. La Compartimentul Audit Public 13. Se modifică denumirea Compartimentului Control Intern

Managerial. 14. Se modifică denumirea Compartimentului Consiliere Cetă

Publicul - și se suplimenteaz modificarea denumirii din Compartiment Consiliere Cetă în conformitate cu H.G. 797/2017 Anexa 2

15. Se înființează Servicii de Management de Caz pentru Copil (17 funcții publice de execuție conducere -șef serviciu). Acesta va avea în subordine trei co nou înființat – funcție publică), : -Evaluare și Monitorizare Copil cu Dizabilit posturi, 8 posturi funcții publice și un post contractual de execuție. Pe preluate din cadrul Compartimentului Monitorizare Centre de Asisten sunt reduse de la Serviciul Beneficii Sociale publici din cadrul Compartimentul Monitorizare Centre de Asisten Sociale vor fi numiți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, actualizată. Activitatea se desfă (1) Evaluarea socială se realizează de către R Municipiului Timișoara sunt înregistrați în grad de Handicap un num pentru un număr de 200 copii cu evaluări. -Prevenirea Separării Copilului de Familie posturi funcții publice și un post personal contractual. Personalul este format cadrul Compartimentului Monitorizare Centre de Asisten psiholog și un post de consilier superior de la Serviciul Beneficii Sociale. cadrul Compartimentul Monitori numiți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, actualizat Prin misiunea sa autoritatea publică locală prin serviciile sociale acordate de Direc protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părin precum și cele menite să îi sprijine pe ace servicii de consiliere familială, organizate în condi alin.(6). -Compartimentul pentru Prevenirea care va avea în structură 3 posturi personal contractual social) . în conformitate cu art.8 alin.(2) din H.G. 797/2017 : Serviciile sociale acordate de Direc destinate prevenirii și combaterii violen victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ă Centrul de Zi pentru Asistența Integrată a Adicțiilor – conform art.8 din Anexa cu 8 posturi contractuale (7 posturi contractuale de execu

asistent social, 2 posturi de psiholog, 2 posturi de educator și un post de asistent medical și un post de șef centru), tip serviciu social: centre de zi pentru asistența integrat

III. La Compartimentul Audit Public– se reduce o funcție publică de execuție - au

Compartimentului Control Intern în Compartimentului Control I

Compartimentului Consiliere Cetățeni în Compartimentul Rela și se suplimentează numărul de posturi cu un post contractual de execu

modificarea denumirii din Compartiment Consiliere Cetățeni în Compartimentul Rela în conformitate cu H.G. 797/2017 Anexa 2 – art.11, alin.(1) lit.c).

ă Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie. Număr total de posturi 23 ție, 5 posturi contractuale de execuție și un post funcție public

șef serviciu). Acesta va avea în subordine trei componente coordonate de ă), :

și Monitorizare Copil cu Dizabilități – Structură nou înființată care va avea în structură 9 ții publice și un post contractual de execuție. Personalul este format din 5 posturi

preluate din cadrul Compartimentului Monitorizare Centre de Asistență Socială desfiin sunt reduse de la Serviciul Beneficii Sociale și un post de la Serviciul Administrativ.

Compartimentul Monitorizare Centre de Asistență Socială ți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Activitatea se desfășoară în conformitate cu Ordinul 1985/1305/5805/2016

(1) Evaluarea socială se realizează de către Responsabil Caz Prevenire. În prezent la nivelul șoara sunt înregistrați în grad de Handicap un număr de aprox. 800 copii

pentru un număr de 200 copii cu cerințe educaționale speciale în decursul anului 2017 s

Prevenirea Separării Copilului de Familie - Structură nou înființat care va avea în structur ții publice și un post personal contractual. Personalul este format din 7 posturi preluate din

cadrul Compartimentului Monitorizare Centre de Asistență Socială, se suplimentează cu un post de și un post de consilier superior de la Serviciul Beneficii Sociale. Func

Compartimentul Monitorizare Centre de Asistență Socială/ Serviciul Beneficii Sociale ți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, actualizat

Prin misiunea sa autoritatea publică locală prin serviciile sociale acordate de Direc ării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părin

ă îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii, în conformitate cu H.G. 797/2017 art.8

Compartimentul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice - care va avea în structură 3 posturi personal contractual (2 posturi de psiholog

. în conformitate cu art.8 alin.(2) din H.G. 797/2017 : Serviciile sociale acordate de Direc terii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenț

ței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestic

și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

conform art.8 din Anexa cu 8 posturi contractuale (7 posturi contractuale de execuție: 2 posturi

și un post de asistent medical și un post de șef centru), tip serviciu social: centre de zi pentru asistența integrată a adicțiilor, cod

auditor vacant. în Compartimentului Control Intern

în Compartimentul Relații cu de posturi cu un post contractual de execuție. Propunem

Compartimentul Relații cu Publicul

Număr total de posturi 23 ție și un post funcție publică de

mponente coordonate de șef serviciu ( post

ă care va avea în structură 9 rsonalul este format din 5 posturi ă Socială desființat, iar 3 posturi

și un post de la Serviciul Administrativ. Funcționarii ocială/Serviciul Beneficii

ți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor 85/1305/5805/2016 Art. 23

. În prezent la nivelul ăr de aprox. 800 copii și respectiv

țe educaționale speciale în decursul anului 2017 s-au efectuat

țat care va avea în structură 9 din 7 posturi preluate din

ă Socială, se suplimentează cu un post de Funcționarii publici din

Serviciul Beneficii Sociale vor fi ți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, actualizată.

Prin misiunea sa autoritatea publică locală prin serviciile sociale acordate de Direcție destinate ării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții săi,

ște creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv țiile legii, în conformitate cu H.G. 797/2017 art.8

Structură nou înființată (2 posturi de psiholog și un post de asistent

. în conformitate cu art.8 alin.(2) din H.G. 797/2017 : Serviciile sociale acordate de Direcție ței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a

ței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe și combaterea violenței domestice, centre pentru

și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educa precum și centre destinate agresorilor.

16. Serviciul Strategii Programe va avea în structură posturi funcții publice de execuție și 5 posturi personal contractual de execuție) și două componente coordonate de Compartimentul Monitorizare/Analiză Statistică -Se modifică denumirea Compartimentului Rela Compartimentul Relația cu ONG de execuție (2 posturi de consilier superior contractuale de execuție. Se înființeaz încadrează în prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind statutul Func anume: a) punerea în executare a legilor și a resurselor financiare; Acest locală pentru subvenționarea activit de 8.039.567,76 lei. -Se înființează Compartimentul Monitorizare/Analiză Statistică contractuale( 2 posturi inspector de specialitate) Structura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal Compartimentarea Direcției poate fi urm indicatori asistență socială și incluziune social urma cercetării nevoilor sociale în comunitate precum

17. Biroul Resurse Umane se reorganizează în posturi -10 posturi (un post de conducere execuție și un post contractual de execu funcție publică de execuție și transformarea funcției publice vacante de Șef Birou în Șef Serviciu și un post contractual de execuție. Serviciul Resurse Umane funcție publică și 7 posturi funcții publice de execuție) și Sănătate și Securitate în Munc funcție publică de execuție.

18. Se reduce numărul posturilor la Serviciul Beneficii Sociale Serviciul Beneficii Sociale va avea în componen 11 posturi funcții publice de execuție și 7 posturi personal contractual de execuție) Sociale va fi format din 12 posturi (un post execuție) și va avea în subordine Compartimentul Pl componența 7 posturi contractuale de execuție, compartiment nou înființat specialitate, un post casier și un post referent). Sunt deservite în organigrama un număr de 750 posturi de asisten Statul de Funcții al Direcției de Asistenț

19. Se suplimentează numărul de posturi la execuție (funcție publică consilier superior) din cadrul DAS Timisoara a crescut propor subordinea instituției și implicit cu creșterea numarului de beneficiari ai serviciilor sociale. Din perspectiva proceselor de achizi cantității produselor/serviciilor/lucrarilor solicitate prin refer valorilor estimate aferente a acestora. În consecin dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 care reglementeaz

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ă a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familial agresorilor.

va avea în structură 17 posturi (1 post șef serviciu funcței public ții publice de execuție și 5 posturi personal contractual de execuție) și

două componente coordonate de șef serviciu după cum urmează: Compartimentul Rela Compartimentul Monitorizare/Analiză Statistică.

Compartimentului Relația cu Societatea Civilă și alți Actori Sociali ția cu ONG – număr total de 6 posturi ( Se înființează 3 posturi func

(2 posturi de consilier superior și un post de consilier asistent)și se desființeaz ție. Se înființează 3 posturi funcții publice, deoarece atribu

rează în prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind statutul Func anume: a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative; e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare; Acest compartiment monitorizează fondurile alocate de autoritatea publică

ționarea activității ONG-urilor. În anul 2018 compartimentul gestionează un buget

Compartimentul Monitorizare/Analiză Statistică, cu un număr total de 2 posturi ( 2 posturi inspector de specialitate). În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) lit.a) 1)

Structura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal și compartimentarea Direcției. (2) ției poate fi următoarea: a) compartimentul monitorizare, analiză statistică,

și incluziune socială; Acest Compartiment va prelucra datele rezultate în urma cercetării nevoilor sociale în comunitate precum și va realiza bază de date cu beneficiarii.

se reorganizează în Serviciul Resurse Umane și va avea un (un post de conducere-șef serviciu – funcție publică și 8 posturi

actual de execuție) prin suplimentarea cu 2 posturi după cum urmează: 1 ție și transformarea funcției publice vacante de Șef Birou în Șef Serviciu și un ție. Serviciul Resurse Umane va fi format din 8 postur

și 7 posturi funcții publice de execuție) și va avea în subordine și Securitate în Muncă care are în componența un post contractual

duce numărul posturilor la Serviciul Beneficii Sociale – cu 4 posturi. va avea în componență 19 posturi( 1 post șef serviciu

ții publice de execuție și 7 posturi personal contractual de execuție) Sociale va fi format din 12 posturi (un post șef serviciu – funcție publică și 11 posturi funcții publice de

ție) și va avea în subordine Compartimentul Plăți indemnizați/asistență personali care are în ța 7 posturi contractuale de execuție, compartiment nou înființat -

și un post referent). Sunt deservite în organigrama un număr de 750 posturi de asistenți personali care nu se reg

ții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Se suplimentează numărul de posturi la Serviciul Achiziții Publice, cu o func

ă consilier superior). Volumul de activitate a Serviciului de Achizi din cadrul DAS Timisoara a crescut proporțional cu dezvoltarea numarului de centre/servicii din

ției și implicit cu creșterea numarului de beneficiari ai serviciilor sociale. Din perspectiva proceselor de achiziție publică, comparativ cu anul precedent, există o cre

ții produselor/serviciilor/lucrarilor solicitate prin referatele de necesitate, cât valorilor estimate aferente a acestora. În consecință, spre deosebire de anul 2017, în conformitate cu

țiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 care reglementeaz

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ție, consiliere și mediere familială,

șef serviciu funcței publică, 11 ții publice de execuție și 5 posturi personal contractual de execuție) și va avea în subordine

Compartimentul Relația cu ONG și

și alți Actori Sociali în ă 3 posturi funcții publice

și se desființează 2 posturi atribuțiile posturilor se

rează în prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind statutul Funcționarilor publici și și a celorlalte acte normative; e) gestionarea resurselor umane

compartiment monitorizează fondurile alocate de autoritatea publică urilor. În anul 2018 compartimentul gestionează un buget

u un număr total de 2 posturi . În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) lit.a) 1)

și compartimentarea Direcției. (2) ătoarea: a) compartimentul monitorizare, analiză statistică,

ă; Acest Compartiment va prelucra datele rezultate în a bază de date cu beneficiarii.

va avea un număr total de posturi funcții publice de

) prin suplimentarea cu 2 posturi după cum urmează: 1 ție și transformarea funcției publice vacante de Șef Birou în Șef Serviciu și un

va fi format din 8 posturi (un post șef serviciu – va avea în subordine Compartimentul

de execuție și un post

șef serviciu – funcției publică și ții publice de execuție și 7 posturi personal contractual de execuție). Serviciul Beneficii

și 11 posturi funcții publice de ă personali care are în (5 posturi inspector de

ți personali care nu se regăsesc în

ublice, cu o funcție publică de Volumul de activitate a Serviciului de Achiziții Puclice

țional cu dezvoltarea numarului de centre/servicii din ției și implicit cu creșterea numarului de beneficiari ai serviciilor sociale. Din

ă, comparativ cu anul precedent, există o creștere atât a atele de necesitate, cât și o creștere a

ă, spre deosebire de anul 2017, în conformitate cu țiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 care reglementează

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

normele metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016, complexitatea procedurilor de achizi crescut iar acest aspect implică necesitatea unui personal cu calificare superioară să asigure buna funcționare a serviciului.

20. Se reduce numărul de posturi la Serviciul Administrativ

II. Modificarea Regulamentului de Organizare

Municipiului Timișoara precum și aprobarea și modificarea Regulamentelor de O Funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

În Regulamentului de Organizare se va completa:

-cu atribuțiile prevăzute în Anexa 2 din H.G. 797/2017 referitor la socială și a serviciilor de asistență socială.

- cu atribuțiile colegiului director prev - se modifică și se completează atribu - se modifică și se completează atribu - se completează cu atribuțiile directorului general adjunct funcție public - Se introduc atribuții noi pentru Centrul de

Nicolae. - Se modifică numărul posturilor

Dizabilități ”Podul Lung”. - Se modifică atribuțiile și structura de personal C

Dizabilități pentru cele 3 componente din organigram dizabilități prin asistent personal, Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu d Management de caz persoane adulte cu dizabilită

- Se modifică atribuțiile și structura de personal a Complexului de Servicii pentru Persoane vârstnice Sf. Arh Mihail și Gavril.

- Se introduc atribuțiile și structura de personal al Centrului - Se modifică structura de personal

timpului liber – Clubul Pensionarilor - Se modifică atribuțiile și structura de personal pentru Servicii de

incluziune sociala si relatia cu minoritatile. - Se modifică atribuțiile și structura de personal a Centrul de suport pentru situații de urgenț - Se modifică structura de personal - Se modifică structura de personal

Compartimentul Consiliere Cetățeni). - Se completează cu atribuțiile și structura de personal Servicii Management de Caz pentru Copil și

cu trei componente – Evaluarea și monitorizarea copilului cu dizabilit compartiment prevenirea și combaterea violenței domestice.

- Se modifică denumirea și se completeaz - Se modifică și se completează atribu

- Compartiment relația cu ONG și Compartiment Monitorizare/Analiz - Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciul Resurse Umane. - Se modifică atribuțiile la Serviciul Contabilitate Buget Finanțe. - Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciul Achiziții Publice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

odologice de aplicare a Legii nr.98/2016, complexitatea procedurilor de achizi crescut iar acest aspect implică necesitatea unui personal cu calificare superioară

ționare a serviciului. rul de posturi la Serviciul Administrativ – cu 2 posturi contractuale de execu

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistenț șoara precum și aprobarea și modificarea Regulamentelor de O

ționare ale serviciilor sociale furnizate. În Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi

ăzute în Anexa 2 din H.G. 797/2017 referitor la administratrea beneficiilor de asisten ă socială.

țiile colegiului director prevăzute în Anexa 2 la art.15 alin.(5) din H.G. 797/2017. se completează atribuțiile directorului general în conformitate cu art.16 din H.G. 797/2017.

ă atribuțiile directorului general adjunct personal contractual. țiile directorului general adjunct funcție publică.

ții noi pentru Centrul de Zi pentru Copiii Străzii din cadrul Complexului de Servicii Sf.

Se modifică numărul posturilor și se completează atribuțiile Centrului de Recuperare pentru Copii cu

țiile și structura de personal Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu ți pentru cele 3 componente din organigramă- Servicii la Domiciliu destinate persoanelor adulte cu ți prin asistent personal, Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu d

Management de caz persoane adulte cu dizabilități. țiile și structura de personal a Complexului de Servicii pentru Persoane vârstnice Sf.

țiile și structura de personal al Centrului pentru Asistență Integrată a Adic Se modifică structura de personal și se completează cu atribuții Centrul de Socializare

țiile și structura de personal pentru Servicii de asistență comunitară incluziune sociala si relatia cu minoritatile.

țiile și structura de personal a Centrul de suport pentru situații de urgenț Se modifică structura de personal și se completează cu atribuții Compartimentul Audit Intern. Se modifică structura de personal și denumirea Compartimentului Relații cu Publicul (fostul

țiile și structura de personal Servicii Management de Caz pentru Copil și și monitorizarea copilului cu dizabilități, prevenirea separări copilului de familie

și combaterea violenței domestice. și se completează cu atribuții Compartimentul Control Intern Mangerial.

ă atribuțiile și structura de personal din cadrul Serviciului Strategii Programe ția cu ONG și Compartiment Monitorizare/Analiză Statistica.

ra de personal la Serviciul Resurse Umane. țiile la Serviciul Contabilitate Buget Finanțe. țiile și structura de personal la Serviciul Achiziții Publice.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

odologice de aplicare a Legii nr.98/2016, complexitatea procedurilor de achiziție publica a crescut iar acest aspect implică necesitatea unui personal cu calificare superioară și cu experiență, care

cu 2 posturi contractuale de execuție.

și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a șoara precum și aprobarea și modificarea Regulamentelor de Organizare și

ă Socială a Municipiului Timișoara

administratrea beneficiilor de asistență

ăzute în Anexa 2 la art.15 alin.(5) din H.G. 797/2017. ormitate cu art.16 din H.G. 797/2017.

țiile directorului general adjunct personal contractual.

Zi pentru Copiii Străzii din cadrul Complexului de Servicii Sf.

Centrului de Recuperare pentru Copii cu

omplexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Servicii la Domiciliu destinate persoanelor adulte cu

ți prin asistent personal, Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități,

țiile și structura de personal a Complexului de Servicii pentru Persoane vârstnice Sf.

ă Integrată a Adicțiilor. de Socializare și petrecere a

ă comunitară -centrul de

țiile și structura de personal a Centrul de suport pentru situații de urgență/criză. artimentul Audit Intern.

și denumirea Compartimentului Relații cu Publicul (fostul

țiile și structura de personal Servicii Management de Caz pentru Copil și Familie ări copilului de familie și

Control Intern Mangerial. țiile și structura de personal din cadrul Serviciului Strategii Programe

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

- Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciu Compartiment plăți-indemnizații/asistență personali

- Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciul Administrativ. III. Aprobarea regulamentelor serviciilor sociale furnizate

-Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul copii ”Sf. Nicolae”: a serviciului social „Centrul de zi pentru Copiii Străzii 4.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre -Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social pentru Copii cu Dizabilită prezenta hotărâre. -Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţiona Persoane Adulte cu Dizabilită adulte cu dizabilități prin asistent personal”, precum și a serviciului social „Unitate de Domiciliu pentru Persoane Adulte cu D integrantă din prezenta hotărâre -Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail Bătrâni”, precum și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în anexele nr. 7.1 și 7.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. -Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social și Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor” integrantă din prezenta hotărâre. -Se aprobă Regulamentul de organizare ş Asistența Integrată a Adic hotărâre. -Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social Socială și Relația cu Minorită hotărâre. -Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social pentru Situații de Urgenț hotărâre. Având în vedere avizul nr.

Raportat la cele invocate,

Modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regula

ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform anexelor la prezentul Raport de Specialitate, dup urmează:

- Se modifica și se aproba Organigrama Direc Anexei 1;

- Se modifica și se aproba Statul de Functii al Direc conform Anexei 2.

- Se modifică și se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asisten Municipiului Timișoara, cuprins în

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

țiile și structura de personal la Serviciul Beneficii Sociale cu 2 componente ă personali și Asistenți Personali

țiile și structura de personal la Serviciul Administrativ.

Aprobarea regulamentelor serviciilor sociale furnizate Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru

: a serviciului social „Centrul de zi pentru Copiii Străzii, cuprins în care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social “Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung” cuprins în anexa nr. 5 care face parte integrantă din

Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de S izabilități a serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor

ți prin asistent personal”, precum și a serviciului social „Unitate de Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”, cuprinse în anexele nr.6.1 integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru

ârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” a serviciului social: ”Centrul de Zi pentru și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. obă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Centrul de Socializare

și Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor”, cuprins în anexa nr. 8 integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ” Centrul de Zi pentru

dicțiilor”, cuprins în anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezenta

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Centrul de Incl inoritățile”, cuprins în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Centrul de S ții de Urgență/Criză”, cuprins în anexa nr. 11 care face parte integrantă din prezenta

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

PROPUNEM:

și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare ă Socială a Municipiului Timișoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare

ționare ale serviciilor sociale furnizate, conform anexelor la prezentul Raport de Specialitate, dup

și se aproba Organigrama Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului Timi

și se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistență Socială a Municipiu

ă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asisten șoara, cuprins în anexa nr. 3.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

l Beneficii Sociale cu 2 componente –

Complexului de servicii pentru , cuprins în anexa nr.

“Centrul de Recuperare care face parte integrantă din

Complexului de Servicii pentru a serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor

ți prin asistent personal”, precum și a serviciului social „Unitate de Îngrijire la anexele nr.6.1 și 6.2 care fac parte

Complexului de servicii pentru a serviciului social: ”Centrul de Zi pentru

și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în

”Centrul de Socializare anexa nr. 8 care face parte

” Centrul de Zi pentru care face parte integrantă din prezenta

”Centrul de Incluziune care face parte integrantă din prezenta

”Centrul de Suport care face parte integrantă din prezenta

ției Naționale a Funcționarilor Publici;

mentului de Organizare și Funcționare şi aprobarea regulamentelor de organizare și

ționare ale serviciilor sociale furnizate, conform anexelor la prezentul Raport de Specialitate, după cum

ă Socială a Municipiului Timișoara,conform

ă Socială a Municipiului Timișoara,

ă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistență Socială a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

- Se aprobă componența colegiului Director al Direcți : Viceprimarul de resort, Secretarul UAT, 2 Consilieri locali, Directorul General DAS, Directorul General Adjunct servicii sociale, Director general Adjunct economic Strategii programe, Directorul Direcției Cl Baze Sportive și Institutii Culturale - Compartimentul Scoli, pre Timișoara, președintele Federației Caritas a Diacezei,. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de c persoană din cadrul Compartimentului Rela juridic din cadrul Compartimentului Juridic, iar asistenta economică va fi asigurată de către un consilier din cadrul Serviciului Contabilitate-Buget-Finanțe, conform

- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţ ”Sf. Nicolae”: a serviciului social „Centrul de zi pentru Copiii Străzii

- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

- Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Persoane Adulte cu Dizabilități dizabilități prin asistent personal”, precum și a serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități”, cuprinse în

- Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail precum și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în anexele

- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social Petrecere a Timpului Liber -Clubul Pensionarilor”

- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social Integrată a Adicțiilor”, cuprins în anexa nr. 9 -Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social Relația cu Minoritățile”, cuprins în anexa nr. 10 -Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social Situații de Urgență/Criză”, cuprins în anexa nr. 11

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME, CODRUȚA DORINA DARIDA

BIROUL RESURSE UMANE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ța colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi : Viceprimarul de resort, Secretarul UAT, 2 Consilieri locali, Directorul General DAS, Directorul General Adjunct servicii sociale, Director general Adjunct economic-administrativ, șef serviciu benefici sociale,

ției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse și Directorul Directia Scoli, Spitale, Compartimentul Scoli, președintele Serviciciului de Ajutor Maltez

șoara, președintele Federației Caritas a Diacezei,. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de c persoană din cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Asistență Juridică este asigurată de către un consilier

mpartimentului Juridic, iar asistenta economică va fi asigurată de către un consilier din cadrul țe, conform Anexei nr.3.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de Servicii pentru C : a serviciului social „Centrul de zi pentru Copiii Străzii, cuprins în anexa nr. 4.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social “Centrul de Recuperare pentru ți ”Podul Lung” cuprins în anexa nr. 5 .

Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de Servicii pentru ți a serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adu

ți prin asistent personal”, precum și a serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru cuprinse în anexele nr.6.1 și 6.2 .

Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de Servicii pentru ârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” a serviciului social: ”Centrul de Zi pentru Bătrâni”,

și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în anexele mentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Centrul de Socializare

Clubul Pensionarilor”, cuprins în anexa nr. 8 . Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ” Centrul de

anexa nr. 9. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Centrul de Incluziune S

anexa nr. 10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social ”Centrul de Suport pentru

anexa nr. 11.

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME, SERVICIUL CONTABILITATE BUGET FINAN ȚA DORINA DARIDA ELENA BĂDĂU

BIROUL RESURSE UMANE

MIHAI RODICA

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ă Socială a Municipiului Timișoara compus din : Viceprimarul de resort, Secretarul UAT, 2 Consilieri locali, Directorul General DAS, Directorul General Adjunct

nefici sociale, șef serviciu și Directorul Directia Scoli, Spitale,

ședintele Serviciciului de Ajutor Maltez – Filiala șoara, președintele Federației Caritas a Diacezei,. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către o

ă Juridică este asigurată de către un consilier mpartimentului Juridic, iar asistenta economică va fi asigurată de către un consilier din cadrul

. care face parte integrantă din prezenta hotărâre; Complexului de Servicii pentru Copii

anexa nr. 4. “Centrul de Recuperare pentru

Complexului de Servicii pentru a serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu

ți prin asistent personal”, precum și a serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru

mplexului de Servicii pentru a serviciului social: ”Centrul de Zi pentru Bătrâni”,

și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în anexele nr. 7.1 și 7.2. ”Centrul de Socializare și

” Centrul de Zi pentru Asistența

”Centrul de Incluziune Socială și

”Centrul de Suport pentru

SERVICIUL CONTABILITATE BUGET FINANȚE

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_11.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa nr. 11 la HCLMT nr. ........................

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUATII DE URGENTA/ DE CRIZA

ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de suport pentru situații de urgenta/ de criza". Înființarea Centrul de suport pentru situații de urgenta/criza a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru aceasta precum si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate pentru aceasta. Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcţionării Centrului de suport pentru situații de urgenta/ de criza cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza, cod serviciu social 8899 CZ-PN-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul administrativ în mun. Timișoara, str. Ioan Plavosin, nr. 21, si sediul social în mun. Timișoara, Bulevardul Regele carol I, nr.10. Sediul serviciului social: Timisoara, str. Nicolae Popescu nr. 1 (fostă Homorod) ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social Centrului de suport pentru situații de urgenta/de criza este de a furniza servicii sociale pentru prevenirea situațiilor de risc, a unor situații de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, în scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacităților individuale, pentru depășirea unei situații de nevoie socială și a creșterii calității vieții și promovării integrării sociale a persoanelor aflate in situație de urgenta/ de criza.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza oferă servicii sociale următoarelor categorii de beneficiari:

- Familii aflate in situații de urgenta/de criza - Familii cu copii aflate in situații de urgenta/de criza - Persoane care urmează a se externa din spital si nu au susținere familiala - Tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului - Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare - Persoane aflate în situație de criză/ de urgență in urma unor calamitați naturale - Persoane lipsite din varii motive de adăpost - Victime ale violentei in familie - Alte persoane aflate in situații de urgenta/de criza .

Scopul serviciului social este realizat prin următoarele activității:

- Consiliere și informare socială - Sprijin in obtinerea documentelor de identitate si a altor documente de stare civila - Consiliere si informare psihologica si suport emotional - Evaluare si asistenta medicala primara, - Activitati socio- medicale primare, servicii de ingrijire medicala - Activitate sociala stradala - Evaluare si elaborare Plan de interventie - Mediere sociala in vederea facilitarii accesului la alte tipuri de servicii functie de nevoile identificate - Identificarea de urgenta a unui spatiu locativ temporar atunci cand situatia impune acest lucru - Igiena personala: igienizare, deparazitare, echipare - Cazare temporara - Acordare de masa (serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la Complexul de servicii

sociale “Sf. Francisc”- serviciul social Cantina Sociala) - în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în

valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi) - în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană

în valoare de 16,6 lei pentru maxim 31 de zile pe lună (pentru centre rezidențiale de as. și reinteg.). - Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective

din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social – Nivelul alocației zilnice de hrană lei/zi și persoană – 12,00 lei” și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență sociala cu regim rezidential sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități - Nivelul alocației zilnice de hrană – lei/zi și persoană - 16,6.”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legisla specifică.

- Cazare temporara in perioada sezonului rece pentru persoanele fara adapost si a celor din spatii neincalzite in vederea prevenirii deceselor prin hipotermie

- Dupa caz distributie alimente si ajutoare material - Activitati socio-administrative

- Alte activitati functie de particularitatea cazurilor Capacitatea Centrului de suport pentru situatii de urgenta/de criza este de:

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- 80 de locuri la servicii de zi - 21 de locuri de cazare temporara.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 6 (3) Serviciul social "Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza" este înfiinţat prin: a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru aceasta precum si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate pentru aceasta. ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza sunt:

a) Familii aflate in situații de urgenta/de criza b) Familii cu copii aflate in situații de urgenta/de criza c) Persoane care urmează a se externa din spital si nu au susținere familiala d) Tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului e) Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare f) Persoane aflate în situație de criză/ de urgență in urma unor calamitați naturale g) Persoane lipsite din varii motive de adăpost h) Victime ale violentei in familie i) Alte persoane aflate in situații de urgenta/de criza.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare: - Cererea de admitere - are forma scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii), este adresată centrului şi este semnata de beneficiar si aprobata de către seful de centru - după caz, actele de identitate ale persoanei - fisa de evaluare inițiala (b) Criteriile de eligibilitate: - persoane aflate în situație de criză/ de urgență identificate pe raza Municipiului Timișoara, sau a județului Timiș cu sau fără acte de identitate valabile; (c)Criterii de prioritate in accesare serviciilor: - familiile cu copii cu domiciliul in municipiul Timișoara - victimele violentei domestice cu domiciliul in municipiul Timișoara - persoane aflate în situație de criză/de urgență in urma unor calamitați naturale, a unor situații de forța majora, cu domiciliul in municipiul Timișoara - in perioada sezonului rece au prioritate la serviciile sociale cu cazare, persoanele fora adăpost si cele din spatii neîncălzite in vederea prevenirii deceselor prin hipotermie. (d) Decizia de admitere:

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

După analizarea dosarului/situației solicitantului șeful centrului propune aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea șefului de centru , cu avizul directorului general adjunct. (e) Modalitatea de încheiere a contractului de servicii si modelul acestuia Contractul de furnizare servicii se încheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului, după aprobarea deciziei de admitere. Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioada de 6 luni pentru beneficiarii serviciilor de zi si respectiv pentru o perioada de 3 luni pentru beneficiarii serviciilor cu cazare. Contractul de furnizare servicii este întocmit de către asistentul social, este avizat de către Compartimentul juridic al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, este semnat de către Directorul General al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si beneficiar. Contractul de furnizare servicii se întocmește in doua exemplare unul pentru fiecare parte. (f) Modalitatea de stabilire a contribuției: nu este cazul (g) Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii secțiunea Încetarea contractului, după cum urmează: A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare şi funcţionarea Centrului de suport pentru situații de urgenta/de criza; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute in contractul de furnizare servicii. B. Prin încetarea contractului de servicii sociale Motivele de încetare a contractului: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; g) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale. La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dezabilități. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament; e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenţie; f) să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influenţa altor substanţe toxice la întâlnirile stabilite cu personalul angajat al instituției; g) de a avea un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; h) sa informeze in prealabil personalul instituției, cazurile in care din motive personale întemeiate, (îmbolnăvire, parasirea localității), renunța temporar la serviciile furnizate de către Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza ARTICOLUL 10 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora; 3. Acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale; 4. Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor; 5.Realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; 6.Elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare și a beneficiarilor; 7.Monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1.Prezentarea activităților centrului în comunitate ; 2. Prezentarea activităților centrului, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din municipiul Timișoara cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională) ; 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează; 4. Încheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; 5. Elaborarea de rapoarte de activitate; 6.Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; 3.Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații; d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instruirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor; 3. Facilitarea participării beneficiarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; 4. Elaborarea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare; 5.Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului; 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 7.Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; 8.Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; 9.Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice și formării profesionale a angajaților; 10.Evaluarea anuală a activității angajaților. e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. Întocmirea de referate de necesitate;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

3. Întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 4.Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesionala a personalului; ARTICOLUL 11 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza funcţionează cu un număr total de 17 angajați, din care: a) personal de conducere: șef centru 1 b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 14 (1 inspector de specialitate - asistenta sociala; 1 asistent social, 1 psiholog, 9 educatori, 1 asistent medical, 1 infirmiera); * Serviciile medicale sunt completate de personal de specialitate din cadrul Centrului pentru persoane fără adăpost, conform atribuțiilor stabilite in fisa postului. c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 (1 șofer, 1 inspector de specialiate); * Serviciile de resurse umane, contabilitate buget-finanțe, juridic, de achiziții,etc. sunt asigurate de către serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara. d) voluntari:0 (2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/ 5,95

ARTICOLUL 12 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere: a) şef de centru; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) facilitează încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. (1) Personalul de specialitate este:

a) asistent social (263501); b) psiholog (263411); c) infirmiera(532103) d) asistent medical ( 325901) e) educator ( 341202);

f) alt personal de specialitate în asistenţă socială – inspector de specialitate asistenta sociala (242203 ) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: Asistentul social (263501) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; - evaluează situaţia de criză a persoanelor, grupurilor marginalizate, precum şi a posibilităţilor reale de intervenţie; - diagnostichează corect problemele socio-umane pe care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc crescut le au într-o anumită perioadă de timp şi în anumite circumstanţe sociale şi economice; - promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate temporar în dificultate; - evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale a familiilor social defavorizate şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză; - întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de risc; - perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor în conformitate cu cerinţele stabilite; - contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor; - colaborează cu structurile guvernamentale, serviciile de resort, cât şi cu organizaţiile ne-guvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor; - contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare - urmăreşte atingerea obiectivelor instituției; - intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea instituției de către organele competente sau orice persoana interesata; - menţine o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primăriei Timișoara, cu fundaţiile şi asociaţiile care au contract de colaborare cu Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si cu orice alta instituţie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale, pe baza aprobării date de directorul general; - sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; - întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; - face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislației - alte atribuţii conform fișei postului. Inspector de specialitate asistenta sociala(242203) - îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

- evaluează situaţia de criză a persoanelor, grupurilor marginalizate, precum şi a posibilităţilor reale de intervenţie;

- diagnostichează corect problemele socio-umane pe care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc crescut le au într-o anumită perioadă de timp şi în anumite circumstanţe sociale şi economice;

- promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate temporar în dificultate;

- evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale a familiilor social defavorizate şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză;

- întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de risc; - perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând

cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului; - întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor în conformitate cu cerinţele stabilite; - contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor; - colaborează cu structurile guvernamentale, serviciile de resort, cît şi cu organizaţiile ne-guvernamentale

întru soluţionarea problemelor beneficiarilor; - contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare - urmăreşte atingerea obiectivelor instituției; - intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea instituției de către organele competente sau orice

persoana interesata; - menţine o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primăriei Timișoara, cu fundaţiile şi asociaţiile care

au contract de colaborare cu Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si cu orice alta instituţie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale, pe baza aprobării date de directorul general;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

- întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; - face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislației - alte atribuţii conform fișei postului. Psihologul (263411) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

- Pune in aplicare prevederile legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament

- Actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul sociale; - Selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiectul şi de scopul

investigaţiei; - Prelucrează şi interpretează rezultatele testelor aplicate; - Elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidenţă; - Stabileşte nevoile psiho-sociale ala beneficiarilor referiţi; - Stabileşte, împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare din care face parte măsurile pentru

realizarea Planului individualizat de intervenție - Tine evidenţa cazurilor alocate şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvare; - Oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului; - Oferă sprijin în identificarea de alternative la instituţionalizare şi se implică în rezolvarea problemelor

legate de (re)integrarea familială, socială ori socio-profesională a beneficiarilor vizaţi de aceste alternative; propune reţeaua de sprijin şi lucrează cu aceasta;

- Stimulează şi valorizează beneficiarii pentru creşterea stimei de sine şi diminuarea consecinţelor maltratării prelungite, având ca rezultat integrarea într-o viaţă normală;

- Participa la activitatea de intervenție in strada - Schimbul continuu de informaţii relevante cu şeful de centru, cu asistenţii sociali şi alte persoane

abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarului; - alte atribuţii conform fișei postului.

Educator (341202) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii

- activează numai în interesul superior al beneficiarilor centrului, - urmăreşte atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze; - participa la întocmirea Planului Individualizat de Intervenţie - ţinerea evidenţei cazurilor alocate şi urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare; - se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu personalul

medical şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

- supraveghează si participa la igienizarea şi deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii sau a celor aduşi de către organele abilitate;

- pentru beneficiarii neautonomi, are responsabilitatea de a asigura servicii de igienizare personala (schimbare pampers, schimbarea hainelor, a lenjeriilor de pat, etc),

- efectuează activitatea de curtenie a spatiilor de cazare (daca beneficiarii nu pot desfășura astfel de activități) si a spatiilor comune

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- în momentul în care beneficiarul solicită admiterea în centru, aduce la cunoştinţa acestuia prevederile Regulamentului de organizare si funcționare, Cartei drepturilor si obligațiilor, Ghidului beneficiarului;

- organizează şi conduce Programul de curăţenie şi igienizare periodic, - organizează şi participă la activităţile de întreţinere, reparaţii, de înfrumuseţare şi de personalizare a

spaţiilor centrului; - desfasoara activitati de educație extracuriculara, - desfasoara activitati de terapie ocupaționala - participa împreuna cu beneficiarii la activității culturale organizate in comunitate - desfasoara activitati de recreere si socializare - în toate activităţile urmăreşte formarea la beneficiari a unui comportament şi a unui vocabular

civilizat, a autonomiei individuale conform dezideratului social; - formează şi consolidează la beneficiari deprinderi de autoservire şi autogospodărire, igienă personală,

de comportare civilizată - este în permanenţă atent şi răspunde oportun nevoilor de îngrijire, cognitive şi de comunicare ale

beneficiarilor, cu respectarea normelor deontologice; - întocmeşte referate de necesitate pentru dotarea cu cele necesare a beneficiarilor şi a încăperilor în care

aceştia îşi desfăşoară activitatea pe care le înaintează şefului de centru; - previne furturile, distrugerile şi actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al crizelor şi

tensiunilor intra şi intergrupale; - consemnează în Fişa de monitorizare a serviciilor sau în registrele de evidență a programelor de

recuperare/reabilitare participarea beneficiarilor la activităţile de integrare/reintegrare socială recomandate şi la celelalte activităţi prevăzute în planul de intervenţie;

- consemnează în Registrul de evidență a abuzurilor şi a incidentelor deosebite orice eveniment care face obiectul acestor consemnări;

- alte atribuţii conform fișei postului.

Asistent medical (325901) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii

- răspunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor centrului pe care ii are in îngrijire - desfăşoară activităţile planificate prin Planul individualizat de intervenţie - asigura respectarea recomandărilor cuprinse in biletele de ieșire din spital, in scrisorile medicale si planurile de recuperare (de asistenta îngrijire) - efectuează şi/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos către beneficiari; - supraveghează deparazitarea si igienizarea beneficiarului la intrarea acestuia in servicii; - însoţeşte beneficiarii la control medical; - periodic evaluează medical, în limita competențelor sale toţi beneficiarii din cadrul centrului; când constată probleme ale stării de sănătate a acestora îi prezintă medicului sau îi însoţeşte la spital; - verifică zilnic starea de curăţenie a centrului; - verifică zilnic modul în care se efectuează servirea mesei în cadrul centrului; - ţine evidenţa consumului de medicamente şi ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora; - realizează programe de educație pentru sănătate cu beneficiarii; - alte atribuţii conform fișei postului.

Infirmiera (532103) - efectuează curtenia, igienizarea si dezinfecția containerelor sociale

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- efectuează igienizarea veselei si a tacâmurilor, oalelor ( prin spălare, dezinfectare, ștergere si fierbere) conform normelor de igiena in vigoare – precum si ordinea si curtenia in oficii si a dulapurilor de vase; - aerisește, schimba si aranjează paturile; - înlocuiește si transporta lenjeria murdara la spălătorie in condițiile stabilite ( saci de plastic separați ) si primește lenjeria curata ; - asigura administrarea alimentației pentru beneficiarii care sunt in incapacitatea de a se autoservi - efectuează toaleta beneficiarilor imobilizați (schimba scutecul de unica folosința, imbracat-dezbracat, spălat) - sprijină activitatea medicala - alte atribuţii conform fișei postului.

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigura activitățile auxiliare ale serviciului social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza:

a) Șofer b) Inspector de specialitate – administrativ

Activitățile de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt asigurate de la nivelul furnizorului de servicii sociale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, finanţarea serviciului social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timişoara, b) donaţii, sponsorizări c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General Jr.Rodica Surducan

Avizat juridic Întocmit, Ciprian Erceanu Șef Centru Delia Murariu

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

MODEL CONTRACT pentru furnizarea de servicii sociale în cadrul

Centrului de suport pentru situatii de urgenta/de criza Părțile contractante: 1. ........................................................................................, (numele întreg al furnizorului de servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în ..................., str. .................... nr. ......, județul/sectorul ...............,codul de înregistrare fiscală ..................., contul nr. ...................... deschis laTrezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria ...... nr. ........., reprezentat de domnul/doamna ...................., având funcția de ..........................,în calitate de ...............................................................................; și 2. ........................................................................................, (numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea ........................,str. .............. nr. ......., județul/sectorul .............................., codul numeric personal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........., eliberat/eliberată la data de .......... de Secția de poliție ......., reprezentat prin domnul/doamna ..............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., județul/sectorul ........,posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... de Secția de poliție ......., conform ............................................................(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ......................../data ............................................, 1. având în vedere:

- Certificat de acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017 - acte normative - dispoziții de aprobare....................... - Cerere de admitere nr. ........................;

- Fișa de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr....................; - Planul individualizat de asistență și îngrijire ..........................;

- alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.) 2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzutede Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie afurnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale dupăacordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire -modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluăriisituației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total alserviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipulserviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi înbani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe carebeneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplinivalorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric șimaterial, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanțăobligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiilelegii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificărileaduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, întemeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreazăgreșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului șicare face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specificeprofesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării suntcunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale șiidentificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și serviciiadecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil șiprocedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale dedezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care augenerat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și aprognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specificedomeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului 2.1 Obiectul contractului il constituie furnizarea urmatoarelor servicii:

- Consiliere si informare sociala - Sprijin in obtinerea documentelor de identitate si a altor documente de stare civila

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- Consiliere si informare psihologica si suport emotional - Evaluare si asistenta medicala primara, - Activitati socio- medicale primare, servicii de ingrijire medicala - Activitate sociala stradala - Evaluare si elaborare Plan de interventie - Mediere sociala in vederea facilitarii accesului la alte tipuri de servicii functie de nevoile

identificate - Identificarea de urgenta a unui spatiu locativ temporar atunci cand situatia impune acest lucru - Igiena personala: igienizare, deparazitare, echipare - Cazare temporara si acordare de hrana - Dupa caz distributie alimente si ajutoare material - Activitati socio-administrative - Alte activitati functie de particularitatea cazurilor

2.2. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

- evaluarea initiala - implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenţie(de asistenta si ingrijire) - reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; - revizuirea planului individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire) în vederea adaptării

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

2.3.Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............lei/lună. 3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: - pentru ..................................... costul pe lună este de ............ . (serviciul social/serviciile sociale) *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părților în anexa la contract. 3.3.**) Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: - pentru ..................................... contribuția este .................. . (serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) **) Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urmaprocesului de evaluare complexă. 3.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilorsociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9.*) Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; *) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 10.*) Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente. *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12.*) Rezilierea contractului *) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile. 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială, conform legii. 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistență și îngrijire, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului și Serviciul public de asistență socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale. *) Anexele la contract: a) planul individualizat de asistență și îngrijire; b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

c) planul revizuit de asistență și îngrijire. *) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială de către furnizorul de servicii sociale.

Director General;

Jr. Rodica Surducan

Șef Centru, Reprezentant legal,

Consilier juridic,

Erceanu Ciprian

E E E ROMÂNIA EEE

Atasament: Anexa_8.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, înfi Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017, Timişoara nr. 388 din 17.10.2017 privind Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Funcționare este aprobat în vederea asigur calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ART. 2 Identificarea serviciului social Serviciul social ”Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber social 8810 CZ-V-II înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistentă Socială Timisoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. Dragalina, nr.38-42, tel 0256/452089. ART. 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social Centrul de Socializare prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor stabilită de lege, la viaţa socială şi la cultivarea relaţiilor interumane. Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, Timișoara.

Ansamblul de activităţi realizate pent individuale sau de grup, sunt următoarele: 1. Activități de informare a comunității ș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Anexa 8 la HCLMT nr. _____________ din __________

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Socializare si Clubul Pensionarilor, înfiinţat conform Hotărârii Consiliului Local al

oara nr. 218 din 27.06.2017, precum şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare si

al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara. Regulamentul de Organizare ționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de

calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, țiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru i centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistentă Socială Timisoara, acreditat

seria AF nr. 003748, cu sediul în mun. Timișoara,

social Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor este de a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau

excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare la viaţa socială şi la cultivarea relaţiilor interumane. Beneficiarii centrului sunt persoane

vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/re

Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale sau de grup, sunt următoarele:

ții și respectiv a propriilor beneficiari /membrilor de familie;

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

la HCLMT nr. _____________ din __________

Clubul Pensionarilor

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de Socializare si at conform Hotărârii Consiliului Local al

Consiliului Local al Municipiului aprobarea Regulamentului de Organizare si

. Regulamentul de Organizare și ării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de

beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere,

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru i centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Clubul Pensionarilor”, cod serviciu şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistentă Socială Timisoara, acreditat

șoara, Bulevardul General I.

Clubul Pensionarilor este de a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau

care au împlinit vârsta de pensionare la viaţa socială şi la cultivarea relaţiilor interumane. Beneficiarii centrului sunt persoane

ședința în Municipiul

ru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale,

i respectiv a propriilor beneficiari /membrilor de familie;

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

2. Activități de întocmire a dosarului personal al serviciilor; 3. Activități de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor; 4. Activități de integrare /reintegrare sociala cu scopul varstnice prin activitati de petrecere a timpului liber, activitati paractice, activit de discuții, etc. 5. Activități de recuperare și reabilitare funcțional

 kinetoterapie ( recuperare/reabilitare  ședințe de consiliere psihologică  consultaţii medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere

îndrumare medicală.; 6. Activități de informare socială, îndrumare pentru accesarea 7. Activități/servicii suport: asigurarea unei gustari. ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare, - Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului - Legea nr. 19 din 12.01.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 . - Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 (2) Standard minim de calitate aplicabil: -Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organiz centre de zi destinate persoanelor adulte. (3) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017, Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388 din 17.10.2017 Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ntocmire a dosarului personal al benficiarilor care vizeaza admiterea/ î

i de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor; de integrare /reintegrare sociala cu scopul prevenirii marginalizarii sociale

petrecere a timpului liber, activitati paractice, activități cultural

și reabilitare funcțională prin: kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică),

psihologică individuală și de grup consultaţii medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere şi educaţie pentru sănătate şi

ndrumare pentru accesarea servicilor din comunitate, consiliere socială. asigurarea unei gustari.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor funcţionează

cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare,

socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și complet precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului,

Legea nr. 19 din 12.01.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru Legii nr. 17/2000 .

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada

Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale,

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organiz .

Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, este înfiinţat Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017,

Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea şi Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

za acordării serviciului social Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor se organizează

şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, ecum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

arilor care vizeaza admiterea/ încetarea furnizarii

marginalizarii sociale pentru persoanele i cultural - artistice, grupuri

şi educaţie pentru sănătate şi

servicilor din comunitate, consiliere socială.

Clubul Pensionarilor funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

și completările ulterioare,

Legea nr. 19 din 12.01.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada

Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca

Clubul Pensionarilor, este înfiinţat Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017, precum şi Hotărârea

modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Clubul Pensionarilor se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială,

ecum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie, la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a aceste

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; f) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi implicarea activă a acestora în

soluţionarea situaţiilor de dificulta g) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; h) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; i) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în

identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; j) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital,

convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie ma preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.

k) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; l) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi part

acestora la procesul de luare a deciziilor; m) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane;

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale 1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Pensionarilor sunt: a) persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/re Municipiul Timișoara. b) de pe lista de aşteptare cu prioritate vor fi admise în centru, persoanele depăşesc salariul minim pe economie. (2) Condiţiile de acces/admitere în centrele de zi sunt următoarele: a) Acte necesare pentru admiterea in centru: - cererea de admitere semnata de beneficiar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie, la care standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Socializare si Clubul Pensionarilor sunt următoarele:

oritate a interesului persoanei beneficiare; protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de

iuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi implicarea activă a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în

înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi part acestora la procesul de luare a deciziilor; respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane;

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber

vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/re

pe lista de aşteptare cu prioritate vor fi admise în centru, persoanele vârstnice ale căror venituri nu

Condiţiile de acces/admitere în centrele de zi sunt următoarele: Acte necesare pentru admiterea in centru:

cererea de admitere semnata de beneficiar

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie, la care

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Socializare si

protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de

ia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi implicarea activă a acestora în

asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale;

evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, terială şi/sau orice altă

promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea

re a Timpului Liber - Clubul

vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/reședința în

vârstnice ale căror venituri nu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- copie după buletin de identitate sau carte de identitate - copie sau original cupon de pensie din ultima lună - adeverintă de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei - aviz epidemiologic

b) Criteriile de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: - persoana să aibă domiciliul/reședința în municipiul Timişoara, -persoana vârstnică care are împlinită vârsta de pensionare stabilită de lege - persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice - persoana să fie independentă - să se afle într-o situație care să conducă la situaţie de marginalizare şi izolare/excluziune socială (intervenţie). c) Decizia de admitere/respingere Decizia de admitere/respingere se ia în urma șeful de centru și aprobată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale. d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul de acordare servicii sociale in Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Pensionarilor, este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara, Centru si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, pe perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire. Contractul este în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acredita legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului Serviciile oferite în cadrul Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber gratuite.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare căreia, măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final precum şi evitarea menţinerii într-o situaţie de marginalizare prin acordare a serviciilor psiho-sociale şi de petrecere a timpulu

Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Socializare Clubul Pensionarilor se stabilesc anual prin finanțate din bugetul local, elaborat de către Direc de către Consiliul Local al Municipiului Timi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

buletin de identitate sau carte de identitate copie sau original cupon de pensie din ultima lună (pentru pensionari). adeverintă de la medic de familie cu:

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: a în municipiul Timişoara,

vârstnică care are împlinită vârsta de pensionare stabilită de lege persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice

care să conducă la marginalizare sau excluziune socială (prevenţie) sau să prezinte o situaţie de marginalizare şi izolare/excluziune socială (intervenţie).

izia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de ă de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

tului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul de acordare servicii sociale in Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber

Pensionarilor, este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara, Centru Clubul Pensionarilor, pe perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire.

Contractul este în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului ea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acredita

Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului Serviciile oferite în cadrul Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor sunt

ția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare cu primordialitate, potrivit socială au ca obiectiv final prevenirea marginalizării/excluziunii/izolării sociale

o situaţie de marginalizare prin implicarea beneficiarului în procesul de sociale şi de petrecere a timpului liber.

Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și

orat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

(prevenţie) sau să prezinte o

propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de ă de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

Contractul de acordare servicii sociale in Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara, Centrul de Socializare

Clubul Pensionarilor, pe perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire. Contractul este în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului

ea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform

Clubul Pensionarilor sunt

primordialitate, potrivit prevenirea marginalizării/excluziunii/izolării sociale

beneficiarului în procesul de

și Petrecere a Timpului Liber- țiune privind serviciile sociale administrate și ă Socială a Municipiului Timișoara și aprobat

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

(3) Condiţii de încetare a serviciilor beneficiarii, la secțiunea ”Încetarea contractului” Conform standardelor minime de calitate, centrul de serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Motivele de încetare a contractului sunt -acordul părţilor privind încetarea contractului;

-scopul contractului a fost atins; -forţa majoră, dacă este invocată; -decesul beneficiarului; -expirarea duratei pentru care a fost

La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor; (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; c) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; d) să fie informati cu privire la drepturile sociale, serviciile primite; e) să li se comunice drepturile si obligatiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale f) să fie protejati împotriva riscului de abuz si neglijare; g) să-si exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; h) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; i) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament; e) de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; f) de a nu consuma alcool si de a nu frecventa centrul în stare de ebrietate; g) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, nepoliticoase care pot leza altă persoană. h) de a menține și întreține ordinea, cura

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu țiunea ”Încetarea contractului”

Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului.

: părţilor privind încetarea contractului;

scopul contractului a fost atins; forţa majoră, dacă este invocată;

expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul. serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor;

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber următoarele drepturi:

libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

tea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; d) să fie informati cu privire la drepturile sociale, serviciile primite; e) să li se comunice drepturile si obligatiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale

cului de abuz si neglijare; si exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite;

h) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; i) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului;

ele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber au următoarele obligaţii:

rivire la identitate, situaţia socială si medicală; în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament;

centă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei

f) de a nu consuma alcool si de a nu frecventa centrul în stare de ebrietate; g) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană.

inea, curațenia și bunurile centrului;

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu

ă proprie privind încetarea acordării

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-

libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie

e) să li se comunice drepturile si obligatiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale ;

ele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-

în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

centă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei

fără conversaţii sau remarci

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

6) Capacitatea Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber beneficiari/zi. Ţinând cont de specificul centrului, pot fi admişi un număr de maxim 200 de beneficiari care vor fi programaţi în funcţie de nevoi şi timpul disponibil al acestora ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcții ale serviciului social Centrul de Pensionarilor sunt urmatoarele:

a. De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin a 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul î 2. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială pentru persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege

- activități de socializare și petrecere a timpului liber distractive, citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea prog zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri,participare la evenimente culturale,schimburi intergenerationale);

-activităţi practice (autogospodărire, - activitati de reintegrare/integrare sociala pentru depasirea sitiuatiei de izolare sociala. - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - activitati artistice (teatru, dans, audiţii muzicale, pictura, etc ). 3. Activități de evaluare /reevaluare /planificare si monitorizare -activități de întocmire a dosarului personal al benfic serviciilor ( procedura de admitere, dosar personal inclusiv intocmirea contractului de furnizare servicii, arhivare, procedura de incetare a furnizarii serviciilor ); -activitati de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor ( evaluare/reevaluare/planificare/monitorizare psiho dificultate in care se alfla acestia, intocmire pla monitorizare); 4. Activitati de recuperare și reabilitare funcțional

– evaluarea motricităţii şi autonomiei funcţionale – kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică), acompaniere şi – evaluare psihologică – ședințe de consiliere psihologică (individuală – antrenament cognitiv (individual – consultaţii medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere

îndrumare medicală. 5. Activităţi de consiliere, informare socială şi îndrumare socio

- activități de consiliere socială, - activități de informare socială, îndrumare pentru accesarea servicilor din comunitate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Capacitatea Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber- Clubul Pensionarilor este de maxim . Ţinând cont de specificul centrului, pot fi admişi un număr de maxim 200 de beneficiari care

vor fi programaţi în funcţie de nevoi şi timpul disponibil al acestora în concordanţă cu capacitatea centrului.

ii ale serviciului social Centrul de Socializare si Petrecerea Timpului

De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urmatoarelor activită furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiar

ctivităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, constând în

i petrecere a timpului liber - jocuri de scrabble, şah, t , citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV, excursii, vizite, sărbătorirea

zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri,participare la evenimente culturale,schimburi intergenerationale);

(autogospodărire, lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat, activitati de reintegrare/integrare sociala – consiliere (individuala si/sau de grup) si sprijin emotional

pentru depasirea sitiuatiei de izolare sociala. (teme: medicale, sociale, distractive),

(teatru, dans, audiţii muzicale, pictura, etc ). i de evaluare /reevaluare /planificare si monitorizare, constând în:

dosarului personal al benficiarilor: vizeaza admiterea/incetarea furnizarii serviciilor ( procedura de admitere, dosar personal inclusiv intocmirea contractului de furnizare servicii, arhivare, procedura de incetare a furnizarii serviciilor );

ati de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor ( evaluare/reevaluare/planificare/monitorizare psiho-sociala a nevoilor individuale a benficiarilor/situatiei de dificultate in care se alfla acestia, intocmire plan de intervetie, intocmire planificare activitati, fise

și reabilitare funcțională, constând în: evaluarea motricităţii şi autonomiei funcţionale

recuperare/reabilitare fizică), acompaniere şi consiliere kinetoterapeutică .

ă (individuală și de grup) şi suport emoţional. individual și de grup

consultaţii medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere şi educaţie pentru sănătate şi

. Activităţi de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă, constând în

ndrumare pentru accesarea servicilor din comunitate.

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

Clubul Pensionarilor este de maxim 70 . Ţinând cont de specificul centrului, pot fi admişi un număr de maxim 200 de beneficiari care

în concordanţă cu capacitatea centrului.

impului Liber - Clubul

sigurarea urmatoarelor activități: ncheiat cu persoana beneficiară;

ctivităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială , constând în:

jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri excursii, vizite, sărbătorirea

zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri,participare la

lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat, quilling, etc); (individuala si/sau de grup) si sprijin emotional

: vizeaza admiterea/incetarea furnizarii serviciilor ( procedura de admitere, dosar personal inclusiv intocmirea contractului de furnizare servicii,

ati de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor (procedura de sociala a nevoilor individuale a benficiarilor/situatiei de

n de intervetie, intocmire planificare activitati, fise

consiliere kinetoterapeutică .

pentru sănătate şi

, constând în:

ndrumare pentru accesarea servicilor din comunitate.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea şi implicarea comunităţii în probematica persoanelor vârstnice.

- activităţi de promovare a voluntariatului 6. Activități/servicii suport: asigurarea unei gustari b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. activitati de promovare în comunitate a serviciilor sociale oferite, 2. elaborarea de materiale informative pe suport scris: pliante, brosuri, 3. actualizarea site-ului Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara cu informatii legate de procedurile de admitere si serviciile oferite de centru, 4. prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitatea socială sau activități conexe 5. consemnarea activitatilor de informare in registru de informare benef 6. elaborarea de rapoarte de activitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot i vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunit 3. Promovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva

oricărei forme de intimidare, disc degradant;

4. Participare sociala și implicarea comunitara prin atragerea de voluntari, sponsorizări d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor a

1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea;

2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate beneficiarilor;

3. Facilitarea participării beneficarilor dezvoltare în vederea creșterii calit

4. Respectarea drepturilor beneficiarilor țin de activitatea centrului;

5. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 6. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și

neglijare; 7. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea şi implicarea comunităţii în probematica

activităţi de promovare a voluntariatului asigurarea unei gustari zilnice

beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

n comunitate a serviciilor sociale oferite, 2. elaborarea de materiale informative pe suport scris: pliante, brosuri, articole sau buletine informative,

ului Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara cu informatii legate de iciile oferite de centru,

ților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu

5. consemnarea activitatilor de informare in registru de informare beneficiari, 6. elaborarea de rapoarte de activitate;

de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot i vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

ți de sensibilizare și informare a comunității Promovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau

implicarea comunitara prin atragerea de voluntari, sponsorizări

de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și

instuirea personalului cu privire la acestea; Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfac

Facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorit șterii calității serviciilor;

Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și

Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului;

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea şi implicarea comunităţii în probematica

beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

articole sau buletine informative, ului Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara cu informatii legate de

ților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu

de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care

Promovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva riminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau

implicarea comunitara prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații.

și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și

ăsurarea gradului de satisfacție a

și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de

a cu privire la aspectele care

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și

Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului;

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

8. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice 9. Asigurarea de spatii igienico sanitare

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizitii al furnizorului de servi 2. întocmirea de propuneri pentru inves 3. întocmirea de referate de necesitate 4. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului; 5. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor; 6. evaluarea anuală a angajatilor

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber cu un număr de 8 angajati, conform prevederilor Timisoara, din care: a) personal de conducere: șef centru 1 b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: c) activitătile administrative, gospodărire, întreţinere Administrativ din cadrul Directiei de Asistentă Socială Timisoara. 2) Raportul angajat - beneficiar este de 8,75 3) Personalul de specialitate reprezintă minimum ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de centru ; (2) Atribuţiile sefului de centru sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii socia c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice și formării profesionale a angaja Asigurarea de spatii igienico sanitare suficiente și accesibile pentru benficiari și personal

de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizitii al furnizorului de servicii sociale; mirea de propuneri pentru invesții; mirea de referate de necesitate;

întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului; întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor;

a angajatilor

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

, conform prevederilor prezentei Hotărâri a Consiliului L

1; de îngrijire şi asistenţă: 7;

ospodărire, întreţinere - reparaţii sunt asigurate de personalul Biroului Administrativ din cadrul Directiei de Asistentă Socială Timisoara.

8,75 tă minimum 80% din totalul personalului

asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător

legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi

întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea

unătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor

întocmeşte raportul anual de activitate;

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

ării profesionale a angajaților; i personal

de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

cii sociale;

întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului;

Clubul Pensionarilor funcţionează Consiliului Local al Municipiului

reparaţii sunt asigurate de personalul Biroului

asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător

legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi

propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea

unătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispun competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) participa la intocmirea proiectul bugetul p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţie ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este:

• 2 asistenți sociali (263501) • psiholog (263411); • kinetoterapeut (226405) • inspector de specialitate (242203) • educator (341202) • asistent medical (325901)

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: Asistent social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

şurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

siderare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispun competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

ea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

participa la intocmirea proiectul bugetului propriu al centrului impreuna cu servciul buget contabilitate; asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor

din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; a cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

(242203);

Atribuţii ale personalului de specialitate:

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

siderare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile

ea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

ui propriu al centrului impreuna cu servciul buget contabilitate; asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor

Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic,

medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

i se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- evalueaza situatia sociala a persoanelor care solicita servicii, precum si a posibilitatilor reale de interventie;

- promoveaza un sistem coerent de programe, masuri, activitati, servicii profesionalizate de prevenire si protejare a persoanelor aflate in situatie de marginalizare sociala;

- perfectează actele și comleteaz ținând cont de confidențialitatea informației, referitor la viața particular

- întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor Psiholog

- selectează și aplică instrumentele investigației;

- prelucrează si interpretează rezultatele testelor aplicate; - elaborează profilul psihologic al fiecarui beneficiar luat în eviden - stabilește nevoile psiho/sociale ale beneficiarilor refer - stabilește impreună cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare din care face parte, m

atingerea obiectivelor stabilite in planul de interven - oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului; - stimulează și valorizează beneficiarii pentru cre

marginalizării sociale; Kinetoterapeut

- verifică periodic starea beneficiar precum si capacităţile restante;

- selectează exerciţiile zilnice in funcţ răspunde de realizarea acestora;

- elaborează programe de recuperare motorie, refacerea sau menţinerea amplitudinea de mişcare, tonifierea musculară, refacerea coordonării, ameliorarea echi creşterea capacităţii de efort, gimnastica respiratorie, etc pentru fiecare beneficiar în parte

- măsoară tensiunea arterială a persoanelor care participă la exerciţiile de kinetoterapie, înainte de efectuarea programului de kinetoterapie, si înregistrează datele intr aceasta şi în funcţie de datele iniţiale înregistrate, sau nu la efectuarea exerciţiilor;

Inspector de specialitate - organizeaza impreună cu echipa multidisciplinară serbări tradi

evenimente din viața comunității; - formează și consolidează la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut

si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum spatiilor de folosință comună;

- este în permanență atent și răspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor - participă la şedinţele echipei multidisciplinare şi face propuneri pentru întocmirea planului de

intervenţie. - organizează sesiuni de informare şi discuţi tematice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

evalueaza situatia sociala a persoanelor care solicita servicii, precum si a posibilitatilor reale de

promoveaza un sistem coerent de programe, masuri, activitati, servicii profesionalizate de prevenire si protejare a persoanelor aflate in situatie de marginalizare sociala;

și comletează dosarul beneficiarului cu acuratețe, perseverența ținând cont de confidențialitatea informației, referitor la viața particulară a beneficiarilor;

ște rapoarte cu privire la situația beneficiarilor;

ă instrumentele și tehnicile psihologice în funcție de subiectul

relucrează si interpretează rezultatele testelor aplicate; elaborează profilul psihologic al fiecarui beneficiar luat în evidență;

ște nevoile psiho/sociale ale beneficiarilor referiți; ți membrii ai echipei multidisciplinare din care face parte, m

atingerea obiectivelor stabilite in planul de intervenție; oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului;

ă beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consec

periodic starea beneficiarilor din cadrul centrului de zi, deficitele si rezervele existente,

selectează exerciţiile zilnice in funcţie de acesta, combinate cu vârsta si gradul de pregătire fizică

elaborează programe de recuperare motorie, refacerea sau menţinerea amplitudinea de mişcare, tonifierea musculară, refacerea coordonării, ameliorarea echilibrului, creşterea distanţei de mers, creşterea capacităţii de efort, gimnastica respiratorie, etc pentru fiecare beneficiar în parte măsoară tensiunea arterială a persoanelor care participă la exerciţiile de kinetoterapie, înainte de efectuarea programului de kinetoterapie, si înregistrează datele intr-un caiet special creat pentru aceasta şi în funcţie de datele iniţiale înregistrate, stabileşte daca persoana vârstnică poate participa

organizeaza impreună cu echipa multidisciplinară serbări tradiționale sau cu ocazia a diverse ții;

solidează la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum

ăspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor participă la şedinţele echipei multidisciplinare şi face propuneri pentru întocmirea planului de

organizează sesiuni de informare şi discuţi tematice.

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

evalueaza situatia sociala a persoanelor care solicita servicii, precum si a posibilitatilor reale de

promoveaza un sistem coerent de programe, masuri, activitati, servicii profesionalizate de prevenire

țe, perseverența și corectitudine, ă a beneficiarilor;

subiectul și de scopul

ți membrii ai echipei multidisciplinare din care face parte, măsurile pentru

și diminuarea consecințelor

, deficitele si rezervele existente,

ie de acesta, combinate cu vârsta si gradul de pregătire fizică și

elaborează programe de recuperare motorie, refacerea sau menţinerea amplitudinea de mişcare, librului, creşterea distanţei de mers,

creşterea capacităţii de efort, gimnastica respiratorie, etc pentru fiecare beneficiar în parte; măsoară tensiunea arterială a persoanelor care participă la exerciţiile de kinetoterapie, înainte de

un caiet special creat pentru stabileşte daca persoana vârstnică poate participa

ționale sau cu ocazia a diverse

solidează la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum și a obiectelor și

ăspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor; participă la şedinţele echipei multidisciplinare şi face propuneri pentru întocmirea planului de

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- organizează campanii de informare - organizează şi coordonează activităţile

Educator - participă la organizarea de serbări tradi

comunității; - formează și consolidează la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut

si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum spatiilor de folosință comună;

- este în permanență atent și răspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor; Asistent medical

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor medicale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile;

- răsunde de activitatea de asistenţă medicală acordată beneficiarilor centrului pe care în perioada programului de funcţionare a

- desfăşoară activităţile planificate prin Planul indi - realizează programe de educaţie pentru sănatate cu beneficiarii;

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere Personalul administrativ care asigură activitătile auxiliare este asigurat de alte servicii de Asistenă Socială Timisoara. ART. 12 Finanţarea centrului 1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a. bugetul local al Municipiului Timisoara; b. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din

străinătate; c. fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Avizat juridic Ciprian ERCEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

organizează campanii de informare şi promovare în comunitate, încurajând activităţile de voluntariat. organizează şi coordonează activităţile practice, grupurile de discuții și activitățile artistice

participă la organizarea de serbări tradiționale sau cu ocazia a diverse evenimente din via

ă la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum

ăspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor;

asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor medicale cu respectarea prevederilor standardelor minime de calitate aplicabile;

răsunde de activitatea de asistenţă medicală acordată beneficiarilor centrului pe care ţionare al centrului.

desfăşoară activităţile planificate prin Planul individualizat de intervenţie. realizează programe de educaţie pentru sănatate cu beneficiarii;

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ care asigură activitătile auxiliare este asigurat de alte servicii specializate

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: Timisoara;

donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; itate cu legislaţia în vigoare.

Director General jr. Rodica SURDUCAN

Întocmit Șef centru Emilia Vilceanu

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

, încurajând activităţile de voluntariat. țile artistice din centru.

diverse evenimente din viața

ă la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum și a obiectelor și

ăspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor;

asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor medicale cu respectarea prevederilor

răsunde de activitatea de asistenţă medicală acordată beneficiarilor centrului pe care îi are în îngrijire

specializate ale Direciei

vedere asigurarea resurselor necesare acordării

donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din

Întocmit ef centru

Emilia Vilceanu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber

Părţile contractante:

1. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timişoara, str. Ioan Plavoşin, nr.21, judeţul Timiş fax:0356416049, codul de înregistrare fiscală 38056416049 reprezentată de doamna jr. Rodica Surducan

şi 2. Doamna/Domnul......................., denumit str. -, nr.-, bl.-, sc.-, et.2 , ap.-, judeţul, codul numeric ..........., nr....................., eliberat la data de având în vedere: - cererea de admitere nr................................... - decizia de admitere nr......................................... - procedura de admitere în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor; - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 73/2005 - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 convin asupra următoarelor: 1. Definiţii: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, şi o persoană fizică aflată în situaţ sociale, care exprimă acordul de voinţă al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori priv vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din serviciile sociale, aprobată cu modificări ş completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc ş familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţ familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţ dependenţă pentru prezervarea autonomiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

CONTRACT sociale în cadrul Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber

Clubul Pensionarilor

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, acronim DASMT, denumit în continuare în Timişoara, str. Ioan Plavoşin, nr.21, judeţul Timiş

rare fiscală 38056416049, certificatul de acreditare seria AF nr. 003748 jr. Rodica Surducan, având funcţia de Director General.

enumit/ă în continuare beneficiar, domiciliat/ă în loca , judeţul, codul numeric personal..............................., posesor/e al

data de .............................de către SPCLEP Timişoara.

...................................

......................................... rocedura de admitere în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber –Clubul Pensionarilor; egulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber

rdinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 73/2005 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014

contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită

situaţie de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind

ociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările ş

persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie revizuit în urma evaluării

ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,

pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării ş

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

sociale în cadrul Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber –

, denumit în continuare în Timişoara, str. Ioan Plavoşin, nr.21, judeţul Timiş, Tel: 0356/416050,

catul de acreditare seria AF nr. 003748,

în localitatea Timişoara, al..............................., posesor/e al C.I. seria

.............................de către SPCLEP Timişoara.

Clubul Pensionarilor; egulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber –

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014

actul juridic încheiat între o persoană fizică sau sociale, denumită furnizor de servicii

sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

acreditată conform legii în a Guvernului nr. 68/2003 privind nr. 515/2003, cu modificările şi

i de dificultate socială, împreună cu ie revizuit în urma evaluării

iuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, dificultate, vulnerabilitate sau de

ntru prevenirea marginalizării şi

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

excluziunii sociale, pentru promovarea condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 6 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale sociale de a evalua situaţia beneficiarului de servicii perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului de intervenţie intervenţie pe baza rezultatelor reevaluării 1.7. obligaţiile beneficiarului de servicii sociale sociale şi le asumă prin contract şi pe care le va îndeplini 1.8. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric ş umane şi financiare în vederea atingerii nivelului de performanţ sociale specializate, aprobate în condiţiile 1.9. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale acordare de servicii sociale în mod independent de voinţa părţ 1.10. forţa majoră - eveniment mai presus de acestora, care nu putea fi prevăzut în mo respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.11. evaluarea iniţială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, utilizarea de metode şi tehnici specifice evaluării sunt cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă be identificarea măsurilor iniţiale pentru elaborarea planului iniţ 1.12. planul de intervenţie - ansamblul de măsuri ş sociale identificate ca urmare a efectuării personalul responsabil şi procedurile de acordare a s 1.13. evaluarea complexă - activitatea de investigare şi analiză a stării actuale beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au se află, precum şi a prognosticului acest domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţ 2. Obiectul contractului 2.1.Obiectul contractului îl constituie acordare a) activităţi de informare a comunităţii şi respectiv a propriilor beneficiari; b) activităţi de întocmire a dosarului personal al beneficiarilor care vizează admiterea/ încetarea furnizării serviciilor; c) activităţi de evaluare/ planificare/ reevaluare/ monitorizare a furnizării serviciilor; d) activităţi de integrare/ reintegrare socială cu scopul prevenirii marginalizarii sociale prin activităţi de petrecere a timpului liber, activităţi practice, activităţi cultural e) activitaţi de recuperare şi reabilitare funcţională ( kinetoterapie, consiliere psihologică) f) activităţi pentru menţinerea şi supravegherea sănătăţii; g) serviciu suport- asigurarea unei gustări 3. Contribuţia beneficiarului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în a Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

i completările ulterioare; iei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de ser

ia beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită

nului de intervenţie - modificarea sau completar pe baza rezultatelor reevaluării situaţiei beneficiarului de servicii sociale;

iile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care be i pe care le va îndeplini valorificându-şi maximal potenţ

ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric ş tingerii nivelului de performanţă obligatoriu pentru toţ

iile legii; . modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările

iale în mod independent de voinţa părţilor, în temeiul prevederilor unui act normativ; eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea ş

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efect

i tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile elegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale ş

pentru elaborarea planului iniţial de măsuri; ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor

sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor s procedurile de acordare a serviciilor sociale;

activitatea de investigare şi analiză a stării actuale de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat şi care întreţin situaţia de dificultate

prognosticului acestora, utilizându-se instrumente şi tehnici standardizate specifice domeniilor: asistenţă socială, psihologic, educaţional, medical, juridic.

Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale prin asigurarea următoarelor activităţi a) activităţi de informare a comunităţii şi respectiv a propriilor beneficiari; b) activităţi de întocmire a dosarului personal al beneficiarilor care vizează admiterea/ încetarea furnizării

c) activităţi de evaluare/ planificare/ reevaluare/ monitorizare a furnizării serviciilor; d) activităţi de integrare/ reintegrare socială cu scopul prevenirii marginalizarii sociale prin activităţi de

ăţi practice, activităţi cultural- artistice, grupuri de discuţii etc; e) activitaţi de recuperare şi reabilitare funcţională ( kinetoterapie, consiliere psihologică) f) activităţi pentru menţinerea şi supravegherea sănătăţii;

asigurarea unei gustări

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în i completări prin Legea nr.

furnizorului de servicii acordarea de servicii sociale pe o anumită

modificarea sau completarea adusă planului de

beneficiarul de servicii şi maximal potenţialul psiho-fizic;

ansamblul de cerinţe privind cadrul organizatoric şi material, resursele obligatoriu pentru toţi furnizorii de servicii

modificările aduse contractelor de temeiul prevederilor unui act normativ;

ilor, care nu se datorează greşelii sau vinii are face imposibilă executarea şi,

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de i a prognosticului acestora, efectuată prin

e către furnizorul de servicii sociale. Scopurile neficiarul de servicii sociale şi

i individualizate potrivit nevoilor evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale,

de integrare socială a ia de dificultate în care acesta

i tehnici standardizate specifice

prin asigurarea următoarelor activităţi:

b) activităţi de întocmire a dosarului personal al beneficiarilor care vizează admiterea/ încetarea furnizării

d) activităţi de integrare/ reintegrare socială cu scopul prevenirii marginalizarii sociale prin activităţi de artistice, grupuri de discuţii etc;

e) activitaţi de recuperare şi reabilitare funcţională ( kinetoterapie, consiliere psihologică)

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- pentru serviciile acordate în cadrul Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber Pensionarilor, contribuţia este de 0 (zero 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de 1 an, începând cu data de 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părţilor ş serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie 5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului de intervenţie în vederea adaptării 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informaţ 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că informaţii eronate; 6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întoc serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza şi difuza imaginea beneficiarului în orice acţiune care are scopul de a promova activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; 7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile şi libertăţ precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planu minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 ş serviciilor sociale se va realiza şi prin subcontractare ş 7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul ş a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii soci - conţinutului serviciilor sociale şi condiţ - oportunităţii acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţ - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situaţia benef revizuiască planul de intervenţie, exclusiv în 7.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţ servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

pentru serviciile acordate în cadrul Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber 0 (zero) lei/lună .

e de 1 an, începând cu data de ..................până la data de ........................ te fi prelungită cu acordul părţilor şi numai după evaluarea

rului de servicii sociale şi, după caz, revizuirea planului de intervenţie

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: prevăzute în planul de intervenţie;

beneficiarului de servicii sociale; în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că

iile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea

6.4. de a realiza, utiliza şi difuza imaginea beneficiarului în orice acţiune care are scopul de a promova activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;

iile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea

i drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; rde servicii sociale prevăzute în planul de intervenţie, cu respectarea acestuia ş

sociale; ele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor

ontract prevăzute la pct. 12.1 şi 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţ subcontractare şi cesiune de servicii sociale;

ină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care

7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;

ii acordării altor servicii sociale; cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;

oricărei modificări de drept a contractului; ia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să

exclusiv în interesul acestuia; specte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

pentru serviciile acordate în cadrul Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber – Clubul

........................ i numai după evaluarea rezultatelor

nului de intervenţie.

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat

statistici pentru dezvoltarea

6.4. de a realiza, utiliza şi difuza imaginea beneficiarului în orice acţiune care are scopul de a promova

ile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

l de intervenţie, cu respectarea acestuia şi a standardelor

ele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în 13.1 lit. a) şi d); asigurarea continuităţii

eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea iile contractuale în măsura în care

i, după caz, să completeze şi/sau să

iilor referitoare la beneficiarul de

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

7.8. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire serviciilor sociale; 7.9. de a informa serviciul public de asistenţ identificate şi serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale p drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul b) de a i se asigura continuitatea serviciil de dificultate; c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţ  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunităţii acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţ  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite ş i se aplică, putând alege variante de intervenţ f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligaţiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor intervenţie; 9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţ socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea 9.3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în c 9.4. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţ serviciilor sociale; 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli program, persoanele de contact etc.). 9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor aşa cum sunt ele prezentate la pct.6.4; 9.7. de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; 9.8. Să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.9. Să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber- Clubul Pensionarilor; 10.*) Soluţionarea reclamaţiilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

i recomandările obiective ale beneficiarului cu privire

rma serviciul public de asistenţă în a cărui rază teritorială locuieşte beneficiaru i serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii ile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: ale prevăzute în planul de intervenţie;

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţ

ii obiective, primirea serviciilor sociale; i în termeni accesibili, asupra:

ale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

ii acordării altor servicii sociale; cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;

regulamentului de ordine internă; ea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţ

ervenţie, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

umirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi

ecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică i să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

i clauzele stabilite în cadrul planului de intervenţie; ntervenită în legătură cu situaţia sa personală pe

ntul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor aşa cum sunt ele

9.7. de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei

9.8. Să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării

9.9. Să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

i recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

beneficiarul asupra nevoilor

servicii sociale va respecta

care au generat situaţia

intervenţia socială care

i revizuirea planului de

medicală, economică şi

ia sa personală pe parcursul acordării

ntul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor aşa cum sunt ele

9.7. de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei

9.8. Să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării

9.9. Să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţ sociale. 10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţ beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţ formula răspuns în termen de maximum 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţ adresa în scris Comisiei de mediere soci divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţ *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu înche decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o diver solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea judecătoreşti competente. 12.*) Rezilierea contractului. 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii so acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. *) În funcţie de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părţ 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

re dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la

iile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

ii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţ iarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului de intervenţie ş

10 zile de la primirea reclamaţiei. de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţ

adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Timiş, care va genţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii esc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate

mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului

tre furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

ionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; rea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost

care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. ie de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părţ

care se vor plăti de către părţile responsabile.

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

contractului;

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

ii cu privire la acordarea serviciilor

iile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei

ii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât entarea planului de intervenţie şi de a

de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate , care va clarifica prin dialog

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind

i încetarea ori alte pretenţii ionare pe cale amiabilă.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi contractuală, fiecare poate

divergenţelor sau se poate adresa instanţelor

de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară

serviciile sociale, dacă

sociale; acreditat, în măsura în

ciale, în măsura în care este afectată

sociale, părţile contractuale

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Bulevardul General I. Dragalina nr.38

email-

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

14. Dispoziţii finale 14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţ ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la 14.2. Prevederile prezentului contract se vor 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea ş 14.6. Măsurile de implementare a planului de intervenţie şi protecţia copilului şi Serviciului public 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implemen asistenţă socială şi protecţia copilului ş furnizorului de servicii sociale. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Director General,

Şef centru, Beneficiarul serviciilor sociale,

Consilier juridic,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, [email protected]

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează in

i care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

ciale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. implementare a planului de intervenţie se comunică Direcţiei generale de asistenţă socială

i Serviciului public de asistenţă socială, conform legii. re la rezultatele implementării planului de intervenţie , Direcţ

istenţă socială şi protecţia copilului şi Serviciul public de asistenţă socială vor monitoriza activitatea

a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului d exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Şef centru, Beneficiarul serviciilor sociale, ..........................................

ȘOARA Clubul Pensionarilor

0356/416050 Fax: 0356/416049

ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea e care lezează interesele legitime

iei în vigoare în domeniu.

sociale acordate. i generale de asistenţă socială

tării planului de intervenţie , Direcţia generală de ă socială vor monitoriza activitatea

furnizorului de servicii sociale în

Şef centru, Beneficiarul serviciilor sociale,

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_9.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi CENTRUL DE ZI PENTRU ASISTENTA INTEGRATA A

ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social pentru asistenta integrata a adicțiilor. Înființarea Centrul de zi pentru asistenta integrata a Consiliului Local al Municipiului Timișoara Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigur pentru asistenta integrata a adicțiilor cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condi încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a înfiinţat şi administrat de furnizorul Direc Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul nr. 21, si sediul social în mun. Timi ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social Centrul de zi pe de asistenţă si reinsertie sociala a persoanelor consumatoare de alcool, tutun şi droguri, precum acestora. De asemenea, desfăşoară activităţi de prevenire a consumului de droguri în rândul comunităţii. Centrul de zi pentru asistenta integrata a

- Adolescenți si tineri cu adicții - Adulți cu adicții - Familiile adolescenților/tinerilor/ si persoanelor cu

Scopul serviciului social este realizat prin

- servicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Anexa nr. 9 la HCLMT nr. ........................

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi

CENTRUL DE ZI PENTRU ASISTENTA INTEGRATA A ADICȚII

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social

Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor a fost aprobată prin prezenta Hotărâre a șoara

și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcţionării cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării

accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condi și obligații.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii

Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor, cod serviciu social 8899 CZ înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul administrativ în mun. Timișoara, nr. 21, si sediul social în mun. Timișoara, Bulevardul Regele

Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor este de a furniza servicii sociale sistenţă si reinsertie sociala a persoanelor consumatoare de alcool, tutun şi droguri, precum

sfăşoară activităţi de prevenire a consumului de droguri în rândul comunităţii. Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor oferă servicii sociale următoarelor categorii de beneficiari:

lor/tinerilor/ si persoanelor cu adicții.

Scopul serviciului social este realizat prin acordarea următoarelor servicii/activități: ervicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Anexa nr. 9 la HCLMT nr. ........................

ȚIILOR

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi

a fost aprobată prin prezenta Hotărâre a

ării funcţionării Centrului de zi cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării

accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru

, cod serviciu social 8899 CZ-AD-III, șoara, acreditat conform șoara, str. Ioan Plavosin,

șoara, Bulevardul Regele Carol I, nr.10.

este de a furniza servicii sociale sistenţă si reinsertie sociala a persoanelor consumatoare de alcool, tutun şi droguri, precum şi familiilor

sfăşoară activităţi de prevenire a consumului de droguri în rândul comunităţii. categorii de beneficiari:

ervicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi droguri

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

- servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asi obiectivelor din planul individualizat)

- servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tut

- servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri şi familia acestora)

- servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsir loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice)

- prevenirea recăderii în consum şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitaţi de e a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională.

- activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire adolescen

- campanii, activităţi de informare de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate

- promovearea implicarii voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire - organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii

consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, preveni criminalităţii, etc.)

- colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale - distributia de materiale de informare

- posibilitatea acordării unei mese servicii sociale “Sf. Francisc”- serviciul social Cantina Sociala valoare de 12 lei – conform Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile aloca pentru consumurile colective din institu nr.2 ”Cantinele de ajutor social urmare a modificărilor intervenite

Capacitatea maximă a Centrul de zi pentru asistenta integrata a adic

- 100 beneficiari

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social Centrul de zi pe prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul min persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 6 (3) Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adic Consiliului Local al Municipiului Timișoara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat) servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri) servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de

servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsir loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice) prevenirea recăderii în consum şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitaţi de educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională. activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte

adolescenți/tinerii si persoane consumatore campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului

de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate rilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire

cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, preveni

cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri

(serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la Complexul de serviciul social Cantina Sociala -luând în calcul o aloca Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile aloca

pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social - pentru maxim 21 de zile pe lună, suma care pote fi indexata ca urmare a modificărilor intervenite în legisla specific).

ntru asistenta integrata a adicțiilor este de:

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor funcţionează cu respectarea

prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

dard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii, familie, protec

ntru asistenta integrata a adicțiilor este înfiinţat prin șoara.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă,

stenţă, monitorizarea şi oferirea de suport pentru realizarea

servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe

servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de

servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice) prevenirea recăderii în consum şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor,

socializare, consiliere, dezvoltare

activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte

sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului

rilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii

consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, prevenirea

cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale documentare specifice prevenirii consumului de droguri

(serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la Complexul de luând în calcul o alocație de hrană în

Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană ă socială destinate lit. B,

, suma care pote fi indexata ca

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

strului muncii, familie, protecției sociale și

este înfiinţat prin prezenta hotărâre a

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin le parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul integrata a adicțiilor sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare h) promovarea unui model familial de îngrijir i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în

a) Adolescenți și tineri cu adicții b) Adulți cu adicții c) Familiile adolescenților/tinerilor/ si persoanelor cu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Principiile care stau la baza acordării serviciului social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor se organizează şi funcţionează cu

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de zi pentru asistenta

respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi

autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal

beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevederilor

promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi

a trăi independent; încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; ea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi

primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru asistenta integrata a adic

/tinerilor/ si persoanelor cu adicții.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în

ge şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este

Centrul de zi pentru asistenta

protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni

asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal

se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevederilor

preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi

încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în

responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi

privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un

adicțiilor sunt:

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare: - fisa de referire de caz din partea altor institutii - fisa de autoreferire - fisa de referire din partea familiei sau apartinatorilor persoanei care necesita servicii - Cererea de admitere - are forma scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii), este adresată centrului şi este semnata de beneficiar si aprobata de catre seful de centru - dupa caz, actele de identitate ale persoanei - fisa de evaluare initiala. (b) Criteriile de eligibilitate: - cazurile care se adreseaza centrului trebuie sa aiba domiciliul pe raza Municipiului Timisoara (c)Criterii de prioritate in accesare serviciilor: - au prioritate adolescenții și tinerii (d) Decizia de admitere: După analizarea aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea avizul directorului general adjunct (e) Modalitatea de incheiere a contractului de servicii si modelul acestuia Contractul de furnizare servicii se incheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului, dupa aprobarea deciziei de admitere. Contractul de furnizare servicii se incheie pe o perioada de 1 an. Contractul de furnizare servicii este intocmit de catre asistentul social, este avizat de catre Compartimentul juridic al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este semnat de catre Directorul General al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si beneficiar. Co intocmeste in doua exemplare unul pentru fiecare parte. (f) Modalitatea de stabilire a contribuției: nu este cazul (3) Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în beneficiarii. Există două modalități prin care se face încetarea serviciilor. A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale Constituie motiv de reziliere a contractului a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către funcţionarea Centrului de zi pentru asistenta integrata a c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

centru sunt următoarele:

isa de referire de caz din partea altor institutii

fisa de referire din partea familiei sau apartinatorilor persoanei care necesita servicii scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii), este adresată centrului

şi este semnata de beneficiar si aprobata de catre seful de centru dupa caz, actele de identitate ale persoanei

cazurile care se adreseaza centrului trebuie sa aiba domiciliul pe raza Municipiului Timisoara

(c)Criterii de prioritate in accesare serviciilor:

După analizarea dosarului/situației solicitantului șeful centrului propune aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea

Modalitatea de incheiere a contractului de servicii si modelul acestuia Contractul de furnizare servicii se incheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului,

Contractul de furnizare servicii se incheie pe o perioada de 1 an. ntocmit de catre asistentul social, este avizat de catre Compartimentul

juridic al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este semnat de catre Directorul General al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si beneficiar. Contractul de furnizare servicii se intocmeste in doua exemplare unul pentru fiecare parte.

ției: nu este cazul

Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu ți prin care se face încetarea serviciilor.

A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod

către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare şi trului de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor;

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii), este adresată centrului

cazurile care se adreseaza centrului trebuie sa aiba domiciliul pe raza Municipiului Timisoara

ției solicitantului șeful centrului propune aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea șefului de centru, cu

Contractul de furnizare servicii se incheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului,

ntocmit de catre asistentul social, este avizat de catre Compartimentul juridic al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este semnat de catre Directorul General al

ntractul de furnizare servicii se

Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu

obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod

beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare şi

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă

de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii s f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile pre B. Prin încetarea contractului de servicii sociale Motivele de încetare a contractului: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; g) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale. La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor. (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului regulament; e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenţie; f) să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influenţa altor substa personalul angajat al institutiei; g) de a avea un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; h) sa informeze in prealabil personalul institutiei, cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre asistenta integrata a adicțiilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute in contractul de furnizare servicii.

B. Prin încetarea contractului de servicii sociale

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului;

g) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind

cordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru asistenta integrata a

libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor intervenţia socială care li se aplică;

să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat

să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; ă li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru asistenta integrata a

furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

ervenită în legătură cu situaţia lor personală; să respecte prevederile prezentului regulament;

e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenţie; să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influenţa altor substanţe toxice la întâlnirile stabilite cu

g) de a avea un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; sa informeze in prealabil personalul institutiei, cazurile in care din motive personale intemeiate,

avire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul de zi pentru

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

văzute in contractul de furnizare servicii.

g) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind

Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor

libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie

să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor

să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat

să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

ă li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor

furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

nţe toxice la întâlnirile stabilite cu

sa informeze in prealabil personalul institutiei, cazurile in care din motive personale intemeiate, Centrul de zi pentru

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

ARTICOLUL 10 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu 2. Furnizează servicii sociale pentru grupul recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea acestora; 3. Acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale; 4. Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acord 5.Realizează evaluarea beneficiarilor, precum cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; 6.Elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; 7.Monitorizează intervenția din punct de vedere al particip rezultatelor obținute. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1.Prezentarea activităților centrului ; 2. Prezentarea activităților centrului, instituțiilor și organizațiilor neg activitate socială sau activități conexe (medical 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă aten sociale cărora li se adresează; 4. Încheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; 5. Elaborarea de rapoarte de activitate; 6.Organizarea de activități de promovare în pres c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a ace omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelo activităţi: 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunit 3.Promovarea participării sociale și a implic d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate util instruirea personalului cu privire la acestea; 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate 3. Facilitarea participării beneficiarilor ș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Principalele funcţii ale serviciului social Centrului de zi pentru asistenta integrata a adic

de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; Furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială,

ă, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile

și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale

Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea ției, precum și în încetarea acordării serviciilor;

Realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

ție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; ția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a

enţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

ților centrului, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu ți conexe (medicală, educațională) ;

Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor

ții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate;

ți de promovare în presă sau prin alte mijloace.

De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelo

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

ți de sensibilizare și informare a comunității; și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări

De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

personalului cu privire la acestea; Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfac

și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorit

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

adicțiilor sunt

de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: persoana beneficiară;

ăresc integrarea/reintegrarea socială, ții beneficiarilor, în funcție de nevoile

și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale

Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și

și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în

ție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; ți specifice și a

enţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

uvernamentale din comunitate cu

ților centrului și nevoilor

stora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac

ării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

izate în procesul de acordare a serviciilor și

ăsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor; ților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

vederea creșterii calității serviciilor; 4. Elaborarea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare; 5.Respectarea drepturilor beneficiarilor și în de activitatea centrului; 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 7.Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și s 8.Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; 9.Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării inst 10.Evaluarea anuală a activității angajaților. e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizi 2. Întocmirea de referate de necesitate; 3. Întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 4.Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului; ARTICOLUL 11 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a angajați, din care: a) personal de conducere: șef centru 1 b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7(2 psiholog, 2 educatori, 1 asistent medical); c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere * Serviciile de resurse umane, contabilitate buget asigurate de catre serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Municipiului Timișoara. d) voluntari:0 (2) Raportul angajat/beneficiar este de: ARTICOLUL 12 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere: a) şef de centru; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare; și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; țiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare;

Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice și formării profesionale a angaja

ții angajaților.

De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

și Adaptare a Mediului Ambiant; Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

numărul de posturi şi categoriile de personal Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor funcţionează cu un număr total de

re şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7(2 psiholog, 2 educatori, 1 asistent medical);

personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 0; * Serviciile de resurse umane, contabilitate buget-finante, juridic, de achiziții, administrative, etc. sunt asigurate de catre serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Direcția de Asistenta Sociala a

(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/ 12,5

Atribuţiile personalului de conducere sunt: asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune

organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului

elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare; i exprime opinia cu privire la aspectele care țin

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; ționarea cazurilor de abuz și neglijare;

Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; ării profesionale a angajaților;

De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

sociale;

Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

funcţionează cu un număr total de 8

re şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7(2 asistenți sociali, 2

, administrative, etc. sunt de Asistenta Sociala a

desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi

programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizar beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serv primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciu p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) facilitează încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a servicii r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501); b) psiholog (263411); c) asistent medical (325901) d) educator (263508); (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: Asistentul social (263501) îndeplineşte în - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

întocmeşte raportul anual de activitate; asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita

organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

tă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor

din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic,

i al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii.

şi asistenţă.

Atribuţii ale personalului de specialitate: Asistentul social (263501) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii:

asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

serviciului/centrului; propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

e care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

tă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile

iciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în

asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor

Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. cu diplomă de învăţământ

superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic,

i al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

se face în condiţiile legii.

asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

- evaluează situaţia de nevoie a adolescenților/tinerilor/ si persoanelor cu - diagnostichează corect problemele socio crescut le au într-o anumită perioadă de timp şi în anumite circumstanţe sociale şi economice; - promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor afla - evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale a persoanelor beneficiare şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză; - întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a benefici - perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului; - întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor în conformitate cu cerinţele stabilite; - contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor; - colaborează cu structurile guvernamentale, serviciile de resort, cît şi cu întru soluţionarea problemelor beneficiarilor; - contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare - urmăreşte atingerea obiectivelor institutiei; - menţine o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primariei care au contract de colaborare cu Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si cu orice alta instituţie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale, pe baza aprobării date de director general; - sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; - întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; - face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării - alte atribuţii conform fișei postului. Psihologul (263411) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - pune in aplicare prevederile legii, a standardelor minime - actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul sociale; - selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiectul şi de scopul investigaţiei - relucrează şi interpretează rezultatele testelor aplicate; - elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidenţă; - stabileşte nevoile psiho-sociale ala beneficiarilor referiţi; - stabileşte, împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisci

realizarea Planului individualizat de - tine evidenţa cazurilor alocate şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvare; - oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului; - oferă sprijin în identificarea de alternative viabile şi se implică în rezolvarea problemelor legate de

(re)integrarea familială, socială ori socio reţeaua de sprijin şi lucrează cu aceas

- stimulează şi valorizează beneficiarii pentru creşterea stimei de sine şi diminuarea consecinţelor maltratării prelungite, având ca rezultat integrarea într

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

evaluează situaţia de nevoie a adolescenți si tineri cu adicții/adultilor cu lor/tinerilor/ si persoanelor cu adicții, precum şi a posibilităţilor reale de intervenţie;

diagnostichează corect problemele socio-umane pe care persoanele vulnerabile sau grupurile cu o anumită perioadă de timp şi în anumite circumstanţe sociale şi economice;

promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate temporar în dificultate;

evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale a persoanelor beneficiare şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză;

întocmeşte şi realizează planuri individualizate de asistenţă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de risc; perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând

cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului; rivire la situaţia beneficiarilor în conformitate cu cerinţele stabilite;

contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor; colaborează cu structurile guvernamentale, serviciile de resort, cît şi cu organizaţiile ne

întru soluţionarea problemelor beneficiarilor; contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare urmăreşte atingerea obiectivelor institutiei; menţine o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primariei Timisoara, cu fundaţiile şi asociaţiile

care au contract de colaborare cu Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si cu orice alta instituţie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale, pe baza aprobării date de director

sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare

întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; ire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

Psihologul (263411) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: pune in aplicare prevederile legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul sociale; selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiectul şi de scopul investigaţiei relucrează şi interpretează rezultatele testelor aplicate; elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidenţă;

sociale ala beneficiarilor referiţi; stabileşte, împreună cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare din care face parte măsurile pentru realizarea Planului individualizat de intervenție tine evidenţa cazurilor alocate şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvare; oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului; oferă sprijin în identificarea de alternative viabile şi se implică în rezolvarea problemelor legate de (re)integrarea familială, socială ori socio-profesională a beneficiarilor vizaţi de aceste alternative; propune reţeaua de sprijin şi lucrează cu aceasta;

stimulează şi valorizează beneficiarii pentru creşterea stimei de sine şi diminuarea consecinţelor maltratării prelungite, având ca rezultat integrarea într-o viaţă normală;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

adultilor cu adicții, a familiilor , precum şi a posibilităţilor reale de intervenţie;

umane pe care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc o anumită perioadă de timp şi în anumite circumstanţe sociale şi economice;

promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi

evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale a persoanelor beneficiare şi

arilor aflaţi în situaţie de risc; perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând

rivire la situaţia beneficiarilor în conformitate cu cerinţele stabilite; contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;

organizaţiile ne-guvernamentale

Timisoara, cu fundaţiile şi asociaţiile care au contract de colaborare cu Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si cu orice alta instituţie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale, pe baza aprobării date de directorul

sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare

ire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislației

de calitate aplicabile şi a prezentului regulament actualizarea permanentă a cunoştinţelor de specialitate şi a celor legate de domeniul sociale; selectează şi aplică instrumentele şi tehnicile psihologice în funcţie de subiectul şi de scopul investigaţiei;

plinare din care face parte măsurile pentru

tine evidenţa cazurilor alocate şi urmăreşte respectarea termenelor pentru rezolvare;

oferă sprijin în identificarea de alternative viabile şi se implică în rezolvarea problemelor legate de profesională a beneficiarilor vizaţi de aceste alternative; propune

stimulează şi valorizează beneficiarii pentru creşterea stimei de sine şi diminuarea consecinţelor

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

- Schimbul continuu de informaţii relevante cu şeful de centru, cu asistenţii s abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarului;

- alte atribuţii conform fișei postului. Educator (263508) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii

- activează numai în interesul superior al b - urmăreşte atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze; - participa la întocmirea Planului Individualizat de Intervenţie - ţinerea evidenţei cazurilor alocate şi urmărirea respectării termenelor pentr - se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu personalul

medical şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul supe

- desfasoara activitati de educatie extracuriculara, - desfasoara activitati de terapie ocupationala - participa impreuna cu beneficiarii la activitatii culturale organizate in comunitate - desfasoara activitati de recreere si socializar - este în permanenţă atent şi răspunde oportun nevoilor de îngrijire, cognitive şi de comunicare ale

beneficiarilor, cu respectarea normelor deontologice; - previne furturile, distrugerile şi actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al

tensiunilor intra- şi intergrupale; - consemnează în Fişa de monitorizare a serviciilor sau în registrele de eviden

recuperare/reabilitare participarea beneficiarilor la activităţile de integrare/reintegrare socială recomandate şi la celelalte activităţi prevăzute în planul de intervenţie;

- alte atribuţii conform fișei postului.

Asistent medical (325901) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii - răspunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor centrului pe care ii are in - desfăşoară activităţile planificate prin Planul individualizat de intervenţie - asigura respectarea recomandărilor planurile de recuperare (de asistenta - efectuează şi/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos - însoţeşte beneficiarii la control medical; - periodic evaluează medical, în limita constată probleme ale stării de sănătate a acestora refera cazurile - verifică zilnic starea de curăţenie a centrului; - verifică zilnic modul în care se efectuează - ţine evidenţa consumului de medicamente şi ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora; - realizează programe de educație pentru - alte atribuţii conform fișei postului.

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere Activitățile de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire sunt asigurate de la nivelul furnizorului de servicii sociale Direcția de Asistență Socială a Municipiului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Schimbul continuu de informaţii relevante cu şeful de centru, cu asistenţii sociali şi alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarului;

șei postului.

Educator (263508) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii activează numai în interesul superior al beneficiarilor centrului, urmăreşte atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze; participa la întocmirea Planului Individualizat de Intervenţie ţinerea evidenţei cazurilor alocate şi urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu personalul medical şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor; desfasoara activitati de educatie extracuriculara,

desfasoara activitati de terapie ocupationala participa impreuna cu beneficiarii la activitatii culturale organizate in comunitate desfasoara activitati de recreere si socializare este în permanenţă atent şi răspunde oportun nevoilor de îngrijire, cognitive şi de comunicare ale beneficiarilor, cu respectarea normelor deontologice; previne furturile, distrugerile şi actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al

consemnează în Fişa de monitorizare a serviciilor sau în registrele de evidență a programelor de recuperare/reabilitare participarea beneficiarilor la activităţile de integrare/reintegrare socială

e şi la celelalte activităţi prevăzute în planul de intervenţie; șei postului.

Asistent medical (325901) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor centrului pe care ii are in

desfăşoară activităţile planificate prin Planul individualizat de intervenţie recomandărilor cuprinse in biletele de ieșire din spital, in scrisorile medicale si

planurile de recuperare (de asistenta îngrijire) efectuează şi/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos către beneficiari; însoţeşte beneficiarii la control medical; periodic evaluează medical, în limita competențelor sale toţi beneficiarii din cadrul centrului; când

constată probleme ale stării de sănătate a acestora refera cazurile către servicii medicale specializate; verifică zilnic starea de curăţenie a centrului; verifică zilnic modul în care se efectuează servirea mesei în cadrul centrului; ţine evidenţa consumului de medicamente şi ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora;

pentru sănătate cu beneficiarii; șei postului.

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire reparaţii, deservire sunt asigurate de la nivelul furnizorului de servicii

ă Socială a Municipiului Timișoara.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ociali şi alte persoane

urmăreşte atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze;

u rezolvare; se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu personalul medical şi cu alte persoane având competenţe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului,

participa impreuna cu beneficiarii la activitatii culturale organizate in comunitate

este în permanenţă atent şi răspunde oportun nevoilor de îngrijire, cognitive şi de comunicare ale

previne furturile, distrugerile şi actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al crizelor şi

ă a programelor de recuperare/reabilitare participarea beneficiarilor la activităţile de integrare/reintegrare socială

de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor centrului pe care ii are in îngrijire

in scrisorile medicale si

beneficiari;

sale toţi beneficiarii din cadrul centrului; când servicii medicale specializate;

ţine evidenţa consumului de medicamente şi ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora;

reparaţii, deservire sunt asigurate de la nivelul furnizorului de servicii

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, finanţarea serviciului social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timişoara, b) donaţii, sponsorizări c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Director General Jr.Rodica Surducan

Avizat juridic Ciprian Erceanu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, finanţarea serviciului social Centrul de zi pentru asistenta are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la

nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timişoara,

rambursabile si nerambursabile d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Delia Murariu

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, finanţarea serviciului social Centrul de zi pentru asistenta sociale cel puţin la

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

Întocmit, Delia Murariu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru asistenta integrata a

Părțile contractante: 1. ........................................................................................, (numele servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, ..................., str. .................... nr. ......, jude contul nr. ...................... deschis la Trezoreria/Banca ......................, certificatul ........., reprezentat de domnul/doamna ...................., având func ...............................................................................; și 2. ........................................................................................, (numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuie județul/sectorul .............................., codul numeric eliberat/eliberată la data de .......... de Sec ..............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., jude B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... de ............................................................(se va men nr. ......................../data ............................................, 1. având în vedere: - Certificat de acreditare seria AF nr. 00 - acte normative - dispoziții de aprobare....................... - Cerere de admitere nr. ........................;

- Fișa de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr....................; - Planul individualizat de asistență și

- alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.) 2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situa sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din serviciile sociale, aprobată cu modificări completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale

Centrului de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor

1. ........................................................................................, (numele întreg al furnizorului de servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, ..................., str. .................... nr. ......, județul/sectorul ...............,codul de înregistrare fiscal

Trezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria ...... nr.

reprezentat de domnul/doamna ...................., având funcția de ..........................,în calitate de ...............................................................................;

............................................................................., (numele beneficiarului de servicii sociale)

denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea ........................,str. .... țul/sectorul .............................., codul numeric personal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. .........,

data de .......... de Secția de poliție ......., reprezentat prin domnul/ ..............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., județul/sectorul ........,posesor/posesoa B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... de Secția de poliție ......., conform

....................................................(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ......................../data ............................................,

Certificat de acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017

Cerere de admitere nr. ........................;

ă a nevoilor individuale nr....................; și îngrijire ..........................;

alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.)

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii

ă fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită ben ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în icii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind

serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

întreg al furnizorului de servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în

țul/sectorul ...............,codul de înregistrare fiscală ..................., de acreditare seria ...... nr.

ția de ..........................,în calitate de

ște în localitatea ........................,str. .............. nr. ......., personal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. .........,

ția de poliție ......., reprezentat prin domnul/doamna țul/sectorul ........,posesor/posesoare al/a

ția de poliție ......., conform ă calitatea de reprezentant)

alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.)

juridic încheiat între o persoană fizică sau sociale, denumită furnizor de servicii

sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în ța Guvernului nr. 68/2003 privind

completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri familiale sau de grup, în vederea prevenirii dependență pentru prezervarea autonomiei excluziunii sociale, pentru promovarea condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobat 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale dup perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asisten adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în func beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerin umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanț sociale specializate, aprobate în condițiile 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale acordare de servicii sociale în mod independent de voin 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul păr acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum efectuată prin utilizarea de metode și tehn sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt servicii sociale și identificarea măsurilor ini 1.13. planul individualizat de asisten individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării programarea serviciilor sociale, personalul responsabil 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor ca care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educa 2. Obiectul contractului 2.1 Obiectul contractului il constituie furnizarea urmatoarelor servicii:

- Consiliere si informare sociala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

persoana aflată în situație de risc și de dificultate familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evalu

ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de

ă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calit

ța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și complet letările ulterioare;

ției beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii ția beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită

1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

iarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația material

și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; țiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii

și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și

și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii țiile legii;

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreaz acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a ă a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora,

și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt

identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii

individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în

prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate ă socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

Obiectul contractului il constituie furnizarea urmatoarelor servicii:

Consiliere si informare sociala

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ție de risc și de dificultate socială, împreună cu ție revizuit în urma evaluării

ru a răspunde nevoilor sociale individuale, dificultate, vulnerabilitate sau de

persoanei, pentru prevenirea marginalizării și și în scopul creșterii calității vieții, definite în

și completări prin Legea nr.

furnizorului de servicii acordarea de servicii sociale pe o anumită

modificarea sau completarea ției beneficiarului de servicii sociale;

parte din costul total al serviciului/serviciilor și de situația materială a

beneficiarul de servicii și maximal potențialul psiho-fizic;

țe privind cadrul organizatoric și material, resursele ți furnizorii de servicii

modificările aduse contractelor de temeiul prevederilor unui act normativ;

ților, care nu se datorează greșelii sau vinii care face imposibilă executarea și,

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de și a prognosticului acestora,

profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de

ăsuri; și servicii adecvate și

evaluării complexe, cuprinzând procedurile de acordare a serviciilor sociale;

dezvoltare și de integrare și care întrețin situația de dificultate în

și tehnici standardizate

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

- servicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi droguri

- servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferi pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)

- servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)

- servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri şi familia acestora)

- servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identifi juridice)

- prevenirea recăderii în consum şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitaţi de educaţie, recreere consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională.

- activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii/tinerii si

- campanii, activităţi de informare - posibilitatea acoradrii unei mese

Complexul de servicii sociale “Sf. Francisc” alcație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună indexata ca urmare a modificărilor intervenite în legisla specific).

2.2. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: - evaluarea inițiala - implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenţie(de asistenta si - reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; - revizuirea planului individualizat de

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

2.3.Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

3. Costurile serviciilor sociale acordate 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............lei/l 3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: - pentru ..................................... costul pe lună este de ............ . (serviciul social/serviciile sociale) *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul păr 3.3.**) Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este dup - pentru ..................................... contribu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ervicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi

de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferi pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat) servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)

i de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri şi familia acestora) servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative,

prevenirea recăderii în consum şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitaţi de educaţie, recreere consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională. activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii/tinerii si persoane consumatore campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii

posibilitatea acoradrii unei mese (serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la Complexul de servicii sociale “Sf. Francisc”- serviciul social Cantina Sociala

ă în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună indexata ca urmare a modificărilor intervenite în legisla specific).

2.2. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenţie(de asistenta si reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; revizuirea planului individualizat de intervenție (de asistenta si îngrijire) în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

2.3.Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă jamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............lei/lună.

3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: pentru ..................................... costul pe lună este de ............ .

(serviciul social/serviciile sociale) rile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părților în anexa la contract.

ția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: pentru ..................................... contribuția este .................. .

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ervicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi

de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferirea de suport

servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)

i de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru

servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: carea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative,

prevenirea recăderii în consum şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitaţi de educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională. activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi

persoane consumatore sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii

(serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la erviciul social Cantina Sociala -luând în calcul o

ă în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună, suma care pote fi

implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenţie(de asistenta si îngrijire)

) în vederea adaptării

2.3.Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă

ună.

ților în anexa la contract. ă cum urmează:

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

(serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) **) Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilit complexă. 3.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influen îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la d 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul păr serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de interven 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asisten nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, dup revizuiască planul individualizat de asisten 7.7. să respecte, conform legii, confiden servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

(serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) ției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare

neficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor și din starea de dificultate.

4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea

serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;

ției beneficiarului de servicii sociale; planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova Socială a Municipiului Timișoara;

țiile furnizorului de servicii sociale: țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea

și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea

și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; tru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor

cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și13.1 lit. a) și d); asigurarea continuit subcontractare și cesiune de servicii sociale;

ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale ă considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în m

7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: ținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

ării altor servicii sociale; rnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

oricărei modificări de drept a contractului; ția beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să

uiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

procesului de evaluare

ța acordarea serviciilor sociale și nu va

ă evaluarea rezultatelor planului individualizat de

ție și în planul individualizat;

ării serviciilor sociale la

sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat

statistici pentru dezvoltarea

care are scopul de a promova

țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

îngrijire, cu respectarea

tru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în și13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității

ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea țiile contractuale în măsura în care

ă caz, să completeze și/sau să

țialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asisten nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzu drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individu b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protec  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite i se aplică, putând alege variante de interven f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9.*) Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familial socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 9.5. să anunțe orice modificare intervenit serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a prezentate la pct. 6.4; *) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, dup de servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 10.*) Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verba sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

i recomandările obiective ale beneficiarului cu privire

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea

forma serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta țile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situa

ții obiective, primirea serviciilor sociale; și în termeni accesibili, asupra:

drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

ării altor servicii sociale; nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

regulamentului de ordine internă; e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind interven

ante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și

ții corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică vicii sociale verificarea veridicității acestora;

și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asisten 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din

serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; țe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe

ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli

9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a

țiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obliga de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

i recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate

ște beneficiarul asupra

te la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta

și îngrijire; care au generat situația

intervenția socială care

și la reevaluarea și revizuirea planului

ă,medicală, economică și

asistență și îngrijire; parte din costul total al

ă pe parcursul acordării

ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,

9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele

obligații specifice tipurilor

și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obliga beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în asistență și îngrijire și de a formula răspuns în 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mul adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul jude divergențele dintre părți sau, după caz, instan *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii beneficiarul de servicii sociale nu reușesc s solicita Comisiei de mediere socială mi judecătorești competente. 12.*) Rezilierea contractului *) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de c pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către păr 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredit e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de se care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea con c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legisla 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de uns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclama

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clar

ă caz, instanței de judecată competente. *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile

formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabil

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii șesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate

solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor

ție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, păr asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

ției de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost

care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în

lor către beneficiarul de servicii sociale.

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

ților privind încetarea contractului;

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea țional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeaz

ăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei

ția de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât implementarea planului individualizat de

termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. țumit de soluționarea reclamației,acesta se poate

țului Timiș, care va clarifica prin dialog

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile

și încetarea ori alte pretenții ționare pe cale amiabilă.

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și contractuală, fiecare poate

țelor sau se poate adresa instanțelor

sociale, părțile contractuale

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară

serviciile sociale, dacă

sociale; acreditat, în măsura în

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea țe care lezează interesele legitime

în vigoare în domeniu.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asisten generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de îngrijire, Direcția generală de asistență socială monitoriza activitatea furnizorului de servici *) Anexele la contract: a) planul individualizat de asistență și îngrijire; b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; c) planul revizuit de asistență și îngrijire. *) Părțile contractante pot stabili de comun acord

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două contractantă.

 O copie a prezentului contract va fi transmisă Direc copilului și Serviciului public de asistenț

Director General;

Jr. Rodica Surducan

Șef Centru, Reprezentant legal,

Consilier juridic,

Erceanu Ciprian

Întocmit,

Asistent social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se

și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială, conform legii. raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de

ă socială și protecția copilului și Serviciul public de asisten monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

și îngrijire; șa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;

și îngrijire. ante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției generale de asistenț și Serviciului public de asistență socială de către furnizorul de servicii sociale.

Jr. Rodica Surducan

Șef Centru, Reprezentant legal,

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

sociale acordate. și îngrijire se comunică Direcției

ă socială, conform legii. raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistență și

Serviciul public de asistență socială vor

furnizorului de servicii exemplare, câte unul pentru fiecare parte

ției generale de asistență socială și protecția sociale.

Șef Centru, Reprezentant legal,

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_10.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa nr. 10 la HCLMT nr. ........................

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate:

Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile„

ARTICOLUL 1 Definiţie Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Servicii de

asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile". Înființarea Centrului de Incluziune Socială a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru aceasta precum si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate pentru aceasta.

Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații și este modificat conform prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile„ este înființat prin modificările aduse de prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Muncicpiului Timișoara prin dezvoltarea serviciilor Centrului de Incluziune Socială.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile", cod serviciu social 8899 CZ-PN-V este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr.003748, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul Regele Carol I, Nr.10, Jud. Timiș.

Sediul social al Servicii de asistență comunitară -Centrului de Incluziune Socială și relația cu minoritățile este situat in Municipiul Timisoara, str. Martir Cernăianu, Nr. 31.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Scopul serviciului social Servicii de asistență comunitară”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" este cel de a asigura furnizarea de servicii comunitare integrate socio-psiho-medicale- educationale si de facilitare a integrării pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate locale cu actorii implicați, în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile, pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții, promovarea incluziunii sociale și relația cu minoritățile din comunitate.

Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, îngrijirea personală, inclusiv cea de lungă durată, acordată persoanelor dependente care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi se poate asigura atât la domiciliu, în centre rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul, cât şi în comunitate. Potrivit Ordinului Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei in vederea implementării serviciilor comunitare integrate în domeniile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale şi a sărăciei, respectiv serviciile sociale, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi obţinerea documentelor de identitate, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în baza protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 şi a strategiilor locale de dezvoltare a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistenţă socială/primărie, inspectoratul şcolar judeţean, direcţia judeţeană de sănătate publică şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială etc.

Potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile acordate în comunitate constau în servicii sociale, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.

Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.

Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului.

Scopul principal al serviciului este atins prin realizarea următoarelor activitati: - Activități de evaluare /reevaluare a nevoilor individuale /a situației de dificultate în care se află beneficiarul; - Activități de informare a comunității/beneficiarilor cu privire la promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - Activități de informare, sprijin și consiliere pentru persoanele ce aparțin minorităților;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- Activitati de planificare/monitorizare a planului de intervenție: informare și consiliere socială, consiliere psihologică, educație extracurriculară, facilitarea accesului pe piața muncii, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ, acompaniere în scopul prevenirii și combatere a izolării sociale, procurarea actelor de identitate, colectare, depozitare și distribuire de ajutoare materiale și alimentare.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" sunt: a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse; b) persoane private de libertate; c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate; d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului; e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin; f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate; g) persoane ce aparțin minorităților; h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate.

ARTICOLUL 4- JURIDIC Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de legi speciale:

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare; - Ordinului Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în

vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei,

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- HOTARARE nr. 277 din 21 martie 2002 (*actualizata*)privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

- HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

- Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune ( va intra în vigoare de 1 FEB 2019 ), etc. - Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- Legea nr. 487/2002 republicata 2012, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice;

- Hotărâre Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

- Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (*actualizată*); - Hotărâre nr. 64 din 26 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Metodologiei cu privire la

aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; - Ordonanța de Urgență Nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind

actele de stare civila și actele de identitate ale cetățenilor români; - HOTĂRÂRE nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

- Hotărârea Guvernului nr. 799 /2014 actualizată privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, prin care se acordă ajutoare alimentare persoanelor defavorizate.

- Regulamentul nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014. - Hotărârea de Guvern nr.627/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului Nr.

799/2014. - Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 06.septembrie.2006 privind constituirea mecanismului național

pentru promovarea incluziunii sociale în România; - HG nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei

pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020; - Hotărârea de Guvern nr. 669 din 24 mai 2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune

socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului; - Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.

(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa nr.10 ”Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte”.

(3) Serviciul social "Centrul de Incluziune Socială " este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Potrivit prevederilor art. 112 şi 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/locale sau din aparatul de specialitate al primarului (compartimentul de asistenţă socială de la nivelul comunelor). SPAS este responsabil de realizarea evaluării iniţiale şi elaborarea planului de intervenţie, precum şi de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenţie care pot fi realizate la nivelul comunităţii.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu

Minoritățile" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social Servicii de asistență comunitară " Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile" sunt următoarele:

a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii. Acesta poate fi încheiat numai în cazul în care se percepe o contribuţie din partea beneficiarului sau în situaţia în care acesta urmează un program de integrare sau reintegrare socială care necesită planificarea activităţilor pe o perioadă determinată de timp.

b) intervenţia integrată; c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie,

fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă; e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în

situaţii de dificultate; f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali,

în vederea prevenirii situaţiilor de risc; g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean, precum şi cu toţi actorii sociali.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile " sunt persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială cu domiciliul stabil sau reședința in Municipiul Timișoara sau persoane fără acte de identitate, după cum urmează :

a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse; b) persoane private de libertate; c) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate; d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului; e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin; f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate; g) persoane ce aparțin minorităților din comunitate;

h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate.

(2) Condiţiile de accesare a serviciilor: Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o Procedură proprie de

accesare/evaluare/reevaluare a serviciilor sociale, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Pentru a accesa serviciile de informare și consiliere socială, beneficiarii vor prezenta următoarele acte :

- acte de stare civilă (dacă le dețin), - cerere de solicitare a acordării serviciului –opțional, - acte medicale , - orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii sociale.

Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezență, cu menționarea acestui aspect.

Pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuiesc corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile acordate în cadrul Servicii de asistență comunitară - Centrului de Incluziune Socială și relația cu minoritățile se ia de la propunerea șefului/coordonatorului de centru cu avizul directorului general adjunct si cu aprobarea directorului general, personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentului specific ” Fișa de evaluare inițială„ de catre personalul de specialitate.

În conformitate cu principiile şi valorile enumerate la art. 5, în special cu principiul participării beneficiarilor (descris la lit.i) a activizării (descris la lit.k) și respectării dreptului la autodeterminare (descris la lit.h), beneficiarii eligibili sunt cei care solicită și cărora li se pot acorda servicii integrate pentru care centrul este licențiat. Contractele de acordare a serviciilor sociale se încheie doar pentru beneficiarii care urmează activitati ce necesită planificare pe o perioadă determinată de timp. Planul

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

de intervenție include în mod obligatoriu elemente de complementaritate și abordare integrată din partea specialistului, potrivit cărora: pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familie, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit cărora:

- măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

- responsabilitatea persoanei și/sau a familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat este primordială.

(3)Condiţii de încetare a serviciilor: Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură operațională privind încetarea

acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Serviciile sociale încetează în următoarele situații: - obiectivul din Planul de intervenţie a fost atins şi nu este nevoie de revizuirea acestuia, - beneficiarul nu se mai prezintă la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz pe o perioadă de 3 luni,

fără a putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.), - beneficiarul renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de intervenție asumat, - comportamentul repetitiv al beneficiarului lezează în plan emoțional și/sau fizic responsabilul de caz,

în pofida transferării cazului la un alt specialist din cadrul centrului,

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Servicii de asistență comunitară "Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, după caz;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se

menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale.

ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Activitatile principale ale Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și relația cu minoritățile sunt: - Activitati de evaluare /reevaluare a nevoilor individale /a situatiei de dificulate in care se afla beneficiarul; - Activitati de informare a comunitatii/ beneficiarilor, de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - Activitati de planificare/monitorizare a planului de interventie: informare si consiliere sociala, consiliere psihologică, educatie extracurriculară, facilitarea accesului la servicii medicale, facilitarea accesului pe piața muncii, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos si activ, acompaniere in scopul prevenirii si combatere a izolării sociale, procurarea actelor de identitate, colectare, depozitare si distribuire de ajutoare materiale si alimentare.

Atribuțiile Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și relația cu minoritățile sunt următoarele: a) Identifică persoanele din comunitate aparținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea stabilirii nevoilor și referirea acestora către servicii/compartimente/centre și alte instituții publice și private; b) Furnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare a planului de intervenţie în funcţie de nevoile identificate ale grupului ţintă, după cum urmează:

- realizarea activităţilor de informare şi consiliere; - activităţi de promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate; - procurarea actelor de identitate, de stare civilă și înregistrare tardivă realizate prin măsuri de

acompaniere; - evaluarea nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale (pentru stabilirea incapacității de muncă); - realizarea de anchete sociale la solicitarea exclusivă a Casei Județene de Pensii Timiș; - referiri către alte instituții din comunitate, în special către instituții de găzduire; - referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă; - realizare evaluare și anchetă socială la sesizările venite din comunitate ( persoane fizice, instituții) cu

privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice: locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate, sunt grav bolnave, au probleme de conviețuire cu locatarii din imobil; c) Intervine în scopul integrării/reintegrării persoanelor aparținând grupului vulnerabil în funcţie de nevoile identificate; d) Acordă servicii de informare, consiliere si mediere în muncă și colaborează cu serviciul public de ocupare a forței de muncă a persoanelor apte de muncă și cu alți furnizori autorizați pentru furnizarea de servicii de ocupare/formare profesională; e) Contribuie la crearea rețelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii integrate în comunitate; f) Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizaţiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate și, după caz, referirea la serviciile sociale din comunitate.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

g) Propune și elaborează documentația necesară pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente; h) Evaluează condițiile de viață ale persoanelor evacuate din imobilele redobândite de foștii proprietari și/sau a persoanelor care se încadrează pentru a se înscriere pe listele de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale; i) Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din grupurile vulnerabile, la solicitarea întreprinderilor de economie socială din comunitate; j) Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societăți inclusive în comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă; promovare și consiliere de specialitate contra fraudelor și înșelătoriei persoanelor din grupul vulnerabil. k) Realizează activitati de evaluare si consiliere psihologica, educație extracurriculara, facilitarea accesului la o locuință, promovarea unui stil de viață sănătos și activ; l) Realizează activități de mediere școlară prin sprijinirea participării tuturor copiilor din familii defavorizate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală. m) Realizează activități de mediere sanitară prin mediatori sanitari care au rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi/ minorități si cadrele sanitare, contribuind la creșterea eficacității intervențiilor de sănătate publică.

Principalele funcţii ale serviciului social Servicii de asistență comunitară ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile” sunt următoarele: a) Furnizare a serviciilor sociale în comunitate prin următoarele activității: 1. evaluarea iniţială: realizată la prima întâlnire cu beneficiarul de către inspectorul de specialitate, pentru a identifica nevoile individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenţie. În cadrul acestui proces, persoana evaluată primeşte gratuit informații privind drepturile sociale de care poate beneficia, dar și consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea iniţială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborarea planului de servicii comunitare. 2. elaborarea planului de intervenţie: cuprinde măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul. 3. aplicarea planului de intervenţie: - realizarea unor activităţi de informare şi consiliere; - educaţie extracurriculară în funcție de situația dată; - promovarea unui stil de viața sănătos si activ; - facilitarea accesului la servicii de locuire prin efectuarea anchetelor sociale; - activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; - procurarea actelor de identitate și de stare civilă; - evaluare nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale (pentru stabilirea incapacității de muncă);

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- facilitare acces la diverse servicii medicale (de bază și de specialitate); - facilitare acces la instituții de învățământ (cel puțin învățământ obligatoriu); - realizarea anchetelor sociale a persoanelor care solicită pensionare pe caz de invaliditate la solicitarea Casei de Pensii; - realizare evaluare și anchetă socială la sesizările din comunitate (persoane fizice, instituții) cu privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice: locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au locuință/adăpost, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, sunt încadrați în categoria persoanelor cu diverse dizabilități/invaliditate, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate și nu au unde să locuiască și nici venituri, sunt grav bolnave, au probleme de convețuire cu locatarii din imobil, etc.; 4. consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate asigurate de inspectorii de specialitate (psihologi) licențiați în psihologie. 5. Evaluarea /reevaluarea psihosocială a nevoilor beneficiarilor aflați în situații de dificultate se efectuează cu acordul şi implicarea acestora și este realizată de personalul de specialitate. Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor. Evaluarea/reevaluarea socială este realizată de către inspectorii de specialitate licențiați în asistență socială.

b) Furnizare de servicii de ocupare pe piața muncii prin asigurarea următoarelor activități: Activități de informare/consiliere pe piața muncii sunt oferite persoanelor aflate în cautarea unui loc

de muncă și constă în principal în: furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităților și a încrederii în sine, a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui cv, etc.).

Activități de mediere pe piața muncii prin facilitarea accesului pe piața muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, medierea relației cu angajatorul, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională, au rolul de a face legatura între locurile disponibile pe piață și persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă și care au ca scop final angajarea unei persoane, implicit, ocuparea unui loc de muncă. Activitățile principale desfăsurate în acest sens constau în: înscrierea ca solicitant a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, depistarea locurilor de muncă vacante, culegerea de informații despre aceste locuri de muncă, oferirea de informații despre forța de muncă disponibilă, analiza funcțiunilor postului pentru care se dorește angajarea de forță de muncă, stabilirea profilului psiho-profesional al persoanei potrivite pentru ocuparea anumitor poziții în cadrul organizației angajatoare, căutarea (în baza de date proprie, și nu numai) și evaluarea complexă (prin realizarea de interviuri și administrarea unor teste profesionale, psihologice și situaționale) a candidaților și recomandarea persoanelor care se încadrează în profilul psihoprofesional convenit cu angajatorul.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

c) Valorificarea potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educativ și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori; 2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass-media și canale IT a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate; 3. elaborarea unei proceduri pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor;

d) Informarea potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile; 2. deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/sau fotografii de informare sau publicitare, postate pe site-ul propriu;

e) Asigurarea calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. elaborarea unor proceduri și chestionare prin care personalul de specialitate să poată măsura gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate și deciziile luate în planificarea, dezvoltarea, administrarea și evaluarea serviciilor sociale acordate; 4. realizarea unor metodologii și elaborarea unor proceduri de lucru unificate cu ale organizațiilor non- guvernamentale care acordă servicii sociale, pentru a defini grupurile țintă și eligibilitatea acestora în vederea accesării tipurilor de servicii sociale de către beneficiari;

f) Administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. de coordonare a centrului, prin personal de specialitate, absolvent al învățământului superior; 2. de instruirea continuă a personalului de specialitate privind cunoașterea procedurile utilizate pentru acordarea serviciilor sociale licențiate; 3. de cunoaștere și respectare a prevederilor legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate compartimentului;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

4. de încurajare a furnizorului de servicii privind crearea condițiilor necesare implicării active a personalului și a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii activităților și creșterea calității vieții beneficiarilor; 5. încurajarea, pe lângă angajații proprii, angajării cu contracte de voluntariat a voluntarilor, conform legii; 6. revizuirea, ori de cîte ori este necesar, a fișelor de post pentru angajați; 7. evaluarea anuală a personalului angajat, fiind notate gradul de îndeplinire a performanțelor acestora; 8. întocmire de propuneri privind investițiile, achizițiile publice, materialele necesare bunei funcționări a activităților, planului de perfecționare a personalului, bugetul centrului;

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal. (1) Serviciul social Servicii de asistență comunitară ”Centrul de incluziune Socială și Relația cu

Minoritățile” funcţionează cu un număr total de 13 angajați, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului

a) personal de conducere: 1-șef centru b) personal de specialitate 11 posturi: inspectori de specialitate: 7 posturi; psiholog: 1 post; referent: 1

post; mediator sanitar: 1 post; mediator școlar: 1 post e) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire după cum urmează:

personal contractual - 1 șofer si personal din cadrul birourilor/serviciului DAS Juridic-Resurse Umane, Administrativ, Buget-Finanțe-Contabilitate, Achizitii ;

d) voluntari: intre 1-10 persoane implicate ca voluntari . În prezent centru are 1 voluntar cu care a încheiat contract de voluntariat.

Servicii de asistență comunitară -Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile dispune de un birou destinat personalului care coordonează serviciul şi birouri pentru personalul de specialitate, dotate corespunzător (mobilier şi echipamente IT - computer cu acces la internet, telefon fix, echipamente necesare activităţii specialiştilor).

(2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcţie de tipul de intervenţie/activităţi: - activități de informare a beneficiarilor: 30 beneficiari/ specialist/an

- consiliere socială oferită de către inspectorii de specialitate : 10 beneficiari/specialist/an - promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate prin campanii de informare : 10 - procurarea actelor de identitate : 10 beneficiari/specialist/an - procurarea actelor de stare civilă: 5 beneficiari/specialist/an - înregistrarea tardivă a nașterii realizată prin măsuri de acompaniere:7 beneficiari/specialist/an -evaluarea nevoilor beneficiarilor în vederea obținerii unor drepturi sociale (pentru stabilirea

incapacității de muncă): 10 beneficiari/specialist/an - referiri către alte instituții din comunitate, în special către instituții de găzduire (fișe de referire):10/

specialist - referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă: 5 beneficiari/specialist/an

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- realizarea evaluării sociale și întocmirea răspunsului la sesizările venite din comunitate (persoane fizice sau instituții) cu privire la cazuri cu diverse probleme socio-economice (locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, nu au loc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate, sunt grav bolnave, au probleme de convețuire cu locatarii din imobil): 20 evaluari/raspunsuri/specialist/an

- activități de monitorizare ale cazurilor a căror obiective prevăzute în planul de intervenție depășeste termenul de trei luni:15/ specialist

- activități de mediere școlară și sanitară oferite de mediatori:30 /mediator - evaluarea socială a persoanelor evacuate sau în curs de evacuare din locuințe, ca urmare a retrocedării

la foștii proprietari : 2 evaluari/specialist/an Capacitatea maximă a Servicii de asistență comunitară -Centrului de Incluziune Socială și relația cu minoritățile este de cazuri 772/ an.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: 1 șef centru, (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile; e) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului; h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz; i) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10 Personalul specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este compus din: - inspectori de specialitate -personal contractual (242203) - mediator școlar (235911)

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- mediator sanitar ( 532901 ) - șofer (832201) - referent( 411001) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; e) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Scopul principal al posturilor pentru personalul de specialitate, inclusiv al psihologului este cel de furnizare de servicii sociale de asistență comunitară (evaluare, informare și consiliere) de calitate și eficiente, cu profesionalism, etică și integritate morală pentru grupul țintă: persoane adulte aflate în situație de dificultate, cu risc de excluziune și marginalizare socială din comunitate.

ARTICOLUL 11 Finanţarea serviciului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere

asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director General Jr.Rodica Surducan

Avizat juridic Întocmit, Ciprian Erceanu Adriana But

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale

Părțile contractante: 1. ........................................................................................, (numele întreg al furnizorului de servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediulîn ..................., str. .................... nr. ......, județul/sectorul ...............,codul de înregistrare fiscală ..................., contul nr. ...................... deschis laTrezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria ...... nr. ........., reprezentat de domnul/doamna ...................., având funcția de ..........................,în calitate de ...............................................................................; și 2. ........................................................................................, (numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea ........................,str. .............. nr. ......., județul/sectorul .............................., codul numericpersonal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........., eliberat/eliberată ladata de .......... de Secția de poliție ......., reprezentat prin domnul/doamna ..............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., județul/sectorul ........,posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... deSecția de poliție ......., conform ............................................................(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ......................../data ............................................, 1. având în vedere:

- Certificat de acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017 - acte normative - dispoziții de aprobare....................... - Cerere de admitere nr. ........................;

- Fișa de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr....................; - Planul individualizat de asistență și îngrijire ..........................;

- alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.) 2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovare a incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric ș imaterial, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreazăgreșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului șicare face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specificeprofesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării suntcunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale șiidentificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și serviciiadecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil șiprocedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale dedezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care augenerat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și aprognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specificedomeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului 2.1 Obiectul contractului il constituie furnizarea urmatoarelor servicii:

- Consiliere si informare sociala

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- servicii de evaluare (medicală, psihologică şi socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi droguri

- servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de asistenţă, monitorizarea şi oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)

- servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)

- servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri şi familia acestora)

- servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice)

- prevenirea recăderii în consum şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitaţi de educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională.

- activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii/tinerii si persoane consumatore

- campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii - posibilitatea acordării unei mese (serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la

Complexul de servicii sociale “Sf. Francisc”- serviciul social Cantina Sociala -luând în calcul o alcație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună, suma care pote fi indexata ca urmare a modificărilor intervenite în legisla specific).

2.2. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

- evaluarea inițiala - implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenţie(de asistenta si îngrijire) - reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; - revizuirea planului individualizat de intervenție (de asistenta si îngrijire) în vederea adaptării

serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

2.3.Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............lei/lună. 3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: - pentru ..................................... costul pe lună este de ............ . (serviciul social/serviciile sociale) *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părților în anexa la contract. 3.3.**) Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: - pentru ..................................... contribuția este .................. .

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

(serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) **) Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare complexă. 3.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9.*) Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; *) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 10.*) Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente. *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12.*) Rezilierea contractului *) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile. 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială, conform legii. 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistență și îngrijire, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului și Serviciul public de asistență socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale. *) Anexele la contract: a) planul individualizat de asistență și îngrijire; b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; c) planul revizuit de asistență și îngrijire. *) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială de către furnizorul de servicii sociale.

Director General;

Jr. Rodica Surducan

Șef Centru, Reprezentant legal,

Consilier juridic,

Erceanu Ciprian

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

E E E ROMÂNIA EEE

Atasament: Anexa_6.2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa 6.2. la HCLMT nr. ____/__________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a serviciului social furnizat la domiciliu: „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane

Adulte cu Dizabilitati”

ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social furnizat la domiciliu „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati”, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati. Înființarea serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” a fost aprobată prin prezenta Hotărâre a Consilului Local al Municipiului Timișoara. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării unității cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” cu sediul în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr.11, Scara B, parter, cod serviciu social 8810 ID-II, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.003748.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul principal al serviciului social furnizat la domiciliu „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” este prevenirea instituţionalizării persoanelor cu

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

dizabilitati prin asigurarea de servicii de îngrijire personală în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, în funcție de situația familială, veniturile de care dispun persoanele cu dizabilități și de gradul de handicap. Serviciul social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilitati” oferă sprijin şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilități izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială.

Prin intermediul serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” se oferă sprijin şi suport pentru realizarea activităților de bază și celor intrumentale ale persoanelor adulte cu dizabilitati îngrijite la domiciliu, în funcție de intensitatea deficienței funcționale prevenind marginalizarea și excluderea lor socială.

Beneficiarii serviciului social sunt persoane adulte cu dizabilități, încadrate în gradele de handicap grav (fără asistent personal) sau accentuat, cu domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara, fără asistent personal și care nu beneficiază de îndemnizație lunară de însoțitor.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 67/21.01.2015 privind standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, Anexa nr. 4.

(3) Serviciul social „Unitatea de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” este înfiinţat prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati..

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

(1) Serviciul social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” sunt următoarele:

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea persoanei cu dizabilităţi); b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale a) persoane adulte dependente încadrate în grade de handicap grav sau accentuat, cu domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara, fără asistent personal și care nu beneficiază de îndemnizație lunară de însoțitor. b) persoane adulte dependente încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat, aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale care împiedică realizarea activităților de autoservire, autoîngrijire și autogospodărire și se află în risc de excluziune socială.

(2) Condiţiile de acces/admitere în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele: a) Acte necesare: - cerere tip în care se solicită ancheta socială pentru a beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu; - carte de identitate a beneficiarului, in copie - dupa caz, carte de identitate a reprezentantului legal; - certificatul de incadrare in gard de handicap, in copie; - planul individual de servicii; - adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticele medicale și recomandarea îngrijirii la domiciliu. - declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă – daca acest lucru este posibil b) Criterii de eligibilitate: Este eligibilă pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoana adulta cu dizabilitati, care îndeplinește următoarele condiții:

- are vârsta legală peste 18 ani; - are domiciliul sau rezidența în municipiul Timișoara - este încadrată în gradul de handicap accentuat sau grav (fără asistent personal), conform

certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de catre Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş;

- întâmpină deficiențe funcționale în realizarea activităților de autoservire, autoîngrijire și autogospodărire, fapt constatat prin intermediul evaluării/anchetei sociale realizate de echipa multidisciplinară;

c) Criterii de departajare:

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

În situația în care numărul cererilor de servicii de îngrijire la domiciliu este mai mare decât capacitatea unității de îngrijire, persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi trecute pe lista de așteptare. În momentul eliberării unui loc, prioritatea includerii în programul de îngrijire din lista de așteptare va fi intensitatea deficienței funcționale și gradul de handicap. Persoanele care prezintă deficiențe de intensitate gravă vor fi incluse cu prioritate în program. În situația în care există persoane cu același criteriu, departajare va fi data depunerii cererii, având întâietate cei care au cererea depusă de mai mult timp, cât și persoanele incadrate în grad de handicap grav sau accentuat fara apartinatori legali. d) Decizia de admitere/respingere Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de șeful de centru și aprobată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale. e) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul acordare servicii sociale prin intermediul Unității de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități este încheiat între beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia și furnizorul de servicii sociale - Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, reprezentat prin directorul general, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional.

f) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului:

Serviciile acordate în cadrul serviciului social „Unitatea de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” sunt oferite GRATUIT fără a solicita contribuție de la beneficiari și/sau reprezentanților legali.

Costul serviciilor de îngrijiri acordate la domiciliu în cadrul unității „Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” se se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara. (3) Condiţii de încetare a serviciilor Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului”, dar și în Procedura proprie de încetare/sistare a serviciilor acordate către beneficiari și modalitățile de realizare a lor. Constituie motiv încetare a contractului de servicii sociale următoarele :

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

- refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

- nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament de organizare și funcționare;

- retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat,

în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este

afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - încadrarea beneficiarului în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia de

Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; - în urma reevaluării se constată că beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire la

domiciliu; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contractul de

acordarte servicii; - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul și neprelungirea lui prin act adițional; - acordul părţilor privind încetarea contractului; - scopul contractului a fost atins; - forţa majoră, dacă este invocată; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - decesul beneficiarului; (4) Persoanele beneficiare ale „Unitatii de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” au următoarele drepturi: a. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă,

sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la

luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile

care au generat situaţia de dificultate; e. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu

dizabilităţi.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

(5) Persoanele beneficiare ale „Unitatii de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” au următoarele obligaţii: a. de a da informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală şi socială; b. de a permite furnizorului de servicii verificarea veridicităţii acestora; c. de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrului planului individualizat de

asistenţă şi îngrijire; d. de a anunţa când lipsesc de la domiciliu; e. de a comunica orice schimbare intervenită în situaţia lor socială/medicală; f. de a avea un compotament decent, de a respecta personalul serviciului, g. fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza alte persoane; h. de a nu solicita servicii suplimentatre faţă de cele prevăzute în contractul de acordare a

serviciilor sociale; i. să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare al

serviciilor sociale; j. să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare, la plata seviciilor sociale furnizate,

în funcție de tipul serviciului și de situația lor familială; k. să respecte prevederile prezentului regulament. (6) Numărul maxim de beneficiari cărora li se pot acorda servicii de îngrijire la domiciliu, este de maxim 60 de beneficiari.

ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii: Principalele funcţii ale serviciului social furnizat la domiciliu „Unitatea de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. servicii de îngrijire personală la domicilul beneficiarilor:

- ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare.

- ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

2. Activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate

3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

4. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea de materiale informative pe suport scris (fluturași) care sunt distribuite în comunitate

2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

3. elaborarea de comunicate de presă și articole

4. elaborarea de rapoarte de activitate;

5. asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a compartimentului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii;

6. desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor conform prevederilor din standardele minime de calitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor

2. aplicarea prevederilor Codului de etică.

3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

4.organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor cu dizabilitati;

5. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

6. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;

7. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului,

8. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile compartimentului;

3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor;

4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor compartimentului;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

2. întocmirea de propuneri pentru investiții;

3. întocmirea de referate de necesitate;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

4. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

5. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” funcţionează cu un număr de 16,3 persoane, conform Statului de funcții anexat prezentei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din care:

a) personal de conducere: șef centru -1/3 normă

b) personal de specialitate de îngrijire, recuperare şi asistenţă – 15 persoane (1 asistent social, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 1 asistent medical, 10 posturi de ingrijitor la domiciliu, 1 inspector de specialitate)

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 1 (inspector de specialitate);

d) voluntari: 0

2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3,68.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de centru 1/3 normă; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b. elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii

civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e. întocmeşte raportul anual de activitate; f. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de

personal; h. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; i. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune,

în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l. reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

o. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; p. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este următorul: Personalul de specialitate este: a) 1asistent social (cod 263501)

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

b) 10 îngrijitori la domiciliu (532204); c) 1 kinetoterapeut (226405); d) 1 psiholog (263411); e) 1 asistent medical (325901) f) 1 inspector de specialitate (242203) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte servicii în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii serviciului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciilor şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt conform fișelor de post elaborate de șeful Complexului de Servicii și aprobate de către Directorul general al instituției; Atribuții ale asistentului social: a) transmite persoanelor interesate lista de acte necesare pentru a putea beneficia de servicile de îngrijire la domiciliu; b) acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate (oferă informaţii celor interesaţi); c) aplică metodologia de lucru conform standardelor de calitate privind îngrijiirea la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati; d) ia măsuri pentru sensibilizarea opiniei publice pentru implicarea în ajutorarea persoanelor adulte cu dizabilitati care se află în nevoie; e) evaluează, reevaluează și monitorizează toate cazurile repartizate conform procedurilor de lucru aprobate; f) este responsabil de caz/manager de caz penru cazurile repartizate de șeful centrului și ia toate măsurile legale necesare pentru asigurarea serviciilor de îngrijire la domiciliu respectând calitatea, planificările și procedurile de lucru; g) participă la ședințele echipei multidisciplinare și colaborează cu aceștia;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

h) intervine în cazurile de urgență atunci când situația o impune împreună cu alți membri ai echipei multidisciplinare; j) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; k) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

Atribuții ale ingrijitorului la domiciliu:

a) realizează activităţile stabilite prin planul individual de asistență și îngrijire și în contractul de acordare de servicii de îngrijire la domiciliu, cu privire la îngrijirea personală a persoanei adulte cu dizabilitati: cumpărături, curăţenie (spălarea şi călcatul rufelor), procurarea şi pregătirea hranei, efectuare plăţilor facturilor, însoţire la medic şi procurarea de medicamente, ajută la efectuarea igienei corporale, etc. b) informează și consiliază persoanele adulte cu dizabilitati avute în evidența îngrijirii, repartizate de asistentul social; c) transmite/informează șeful Complexului de servicii despre orice schimbare survenită în situaţia persoanei adulte cu dizabilitati căreia îi oferă servicii de îngrijire la domiciliu sau orice alte probleme intervenite; d) colaborează cu medicii de familie a persoanelor adulte cu dizabilitati avute în evidență și cu echipa multidisciplinară; e) cunoaște și aplică procedurile de lucru aprobate; f) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; g) completează corespunzător toate documentele necesare, cu privire la situația cazului, inclusiv monitorizările lunare. Atributii ale kinetoterapeutului: a) identifica nevoile beneficiarului, evalueaza situatia beneficiarului si stabileste obiectivele specific relevante pentru aria sa de interventie; b) participa la elaborarea planului individualizat de ingrijire si asistenta initial si propune modificari pe parcursul ingrijirii, il reactualizeaza periodic (acestea continand informatii clare despre necesitatile specifice ale persoanei cu dizabilitati, despre responsabilitatile mmembrilor familiei; obiective, activitati, metode si mijloace de realizare si evaluare, avand obiective realiste, adaptate nivelului global al persoanei; c) elaboreaza si completeaza fisele proprii de evidenta ale beneficiarilor specifice activitatii sale;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

d) solicita infirmatii medicului de familie/medicului specialist al beneficiarului, in situatiile in care are nevoie de informatii suplimentare; e) aplica tehnicile si procedurile de ingrijire adecvate; f) completeaza registrele prevazute de standardele minime de calitate; g) identifica si comunica sefului ierarhic posibilele riscuri de accidente sau de agravare a starii de sanatate a beneficiarului cauzate de mediul ambiental si/familial h) colaboreaza cu ceilalti specialist/familia sau autoritatile locale asupra necesitatii realizarii unor lucrari de adaptare a locuintei care pot facilita mentinerea beneficiarului la domiciliul propriu; i) incurajeaza beneficiarul sa execute, pe cat posibil autonom, actiuni si activitati cotidiene si sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea riscurilor; J) intocmeste propria procedura de lucru; k) identifica cazurile de violenta domestica si de abuz si informeaza de urgenta seful ierarhic superior; l) efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos m) activitati de readaptare a capacitatilor fizice; n) activități de recuperare/reabilitare/mentinere; Atributii ale asistentului medical: a) identifica nevoile beneficiarului, evalueaza situatia beneficiarului si stabileste obiectivele specific relevante pentru aria sa de interventie; b) participa la elaborarea planului individualizat de ingrijire si asistenta initial si propune modificari pe parcursul ingrijirii, il reactualizeaza periodic (acestea continand informatii clare despre necesitatile specifice ale persoanei cu dizabilitati, despre responsabilitatile mmembrilor familiei; obiective, activitati, metode si mijloace de realizare si evaluare, avand obiective realiste, adaptate nivelului global al persoanei; c) elaboreaza si completeaza fisele proprii de evidenta ale beneficiarilor specifice activitatii sale; d) solicita infirmatii medicului de familie/medicului specialist al beneficiarului, in situatiile in care are nevoie de informatii suplimentare; e) aplica tehnicile si procedurile de ingrijire adecvate; f) completeaza registrele prevazute de standardele minime de calitate; g) identifica si comunica sefului ierarhic posibilele riscuri de accidente sau de agravare a starii de sanatate a beneficiarului cauzate de mediul ambiental si/familial h) colaboreaza cu ceilalti specialist/familia sau autoritatile locale asupra necesitatii realizarii unor lucrari de adaptare a locuintei care pot facilita mentinerea beneficiarului la domiciliul propriu; i) incurajeaza beneficiarul sa execute, pe cat posibil autonom, actiuni si activitati cotidiene si ia toate masurile necesare pentru prevenirea riscurilor; J) intocmeste propria procedura de lucru;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

k) identifica cazurile de violenta domestica si de abuz si informeaza de urgenta seful ierarhic superior; l) efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos m) activitati de readaptare a capacitatilor fizice; n) activități de supraveghere şi menţinerea sănătăţii; ( igienă şi îngrijiri medicale, evaluări periodice, la nevoie); o) acordă asistarea pentru respectarea prescripţiilor medicale şi efectuarea de tratamente; Atributii ale psihologului: a) realizează evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor compartimentului de îngrijire la domiciliu; b) realizează consiliere și informare psihologică, activităţi terapeutice individuale precum și completează documentația specifică (fișa de evaluare sociomedicală, fișa de observaţie psihologică, etc.); c) realizează activități de optimizare și dezvoltare personală a beneficiarilor, probleme psihologice sau de patologie somatică in care sunt implicaţi factori psihologici; d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul compartimentului de îngrijire la domciliu şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) realizează testarile psihologice în vederea examinării şi monitorizării stării mintale ale beneficiarilor compartimentului; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile îngrijirii la domiciliu; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) consiliere şi informare beneficiarului cât şi familiei acestuia cu privire la importanţa menţinerii unui mod de viaţă sănătos şi activ precum şi al drepturilor de care beneficiază, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ naţional şi internaţional în vigoare; Atributii ale inspectorului de specialitate IA: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte instituții în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului/unității situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a procedurilor de lucru aprobate; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată și la activitatea compartimentului de îngrijire;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; h) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; i) asigură coordonarea și planificarea corespunzătoare a activității personalului de îngrijire, urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea programului de către ingrijitorii la domiciliu; j) aplică, centralizează și elaborează raportul privind gradul de satisfacție al beneficiarilor de servicii acordate în cadrul îngrijirii la domiciliu.

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire În cadrul „Unitatii de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilitati” își desfășoară activitatea un inspector de specialitate - personal administrativ. Restul activităților legate de acest domeniu sunt asigurate de serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii sociale - DASMT. Atribuții ale inspectorului de specialitate - I: a) realizează lucrările necesare desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activităților din cadrul compartimentului; b) întocmește referatele pentru necesarul de materiale, produse și se asigură de aprovizionarea compartimentuluicu materiale şi obiecte de inventar solicitate c) ține legătura permanent cu serviciul administrativ, economic al instituției precum și cu persoana care monitorizează centrul; d) administrează şi organizează buna întreţinere a imobilului, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de apă şi încălzire din locația unde își desfășoară activitatea compartimentul; e) organizează şi asigură ca locația unde își desfășoară activitatea compartimentul să fie dotat cu utilaje de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora; f) asigură şi supraveghează starea igienico sanitară din interiorul locației unde își desfășoară activitatea compartimentul, luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ; g) urmăreşte buna funcţionare a autorizaţiilor necesare ; h) își actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite; i) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; j) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane cu Dizabilități Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social furnizat la domiciliu „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati” are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului social de îngrijire la domiciliu se asigură în condiţiile legii, din următoarele surse: b) bugetul local al Municipiului Timișoara ; d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director general Jr. Rodica Surducan

Avizat juridic Întocmit Ciprian Erceanu Şef centru Fabiana Melciu

E E E ROMÂNIA EEE

Atasament: Anexa_7.1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa nr. 7.1 la HCLMT nr. ........................

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social

Centrului de Zi pentu Bătrâni

ARTICOLUL 1 Definiţie (1)Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi pentru Bătrâni . Înființarea Centrului de zi pentru bătrâni din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.201, respectiv Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388/17.10.2017 Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcționării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetare a contractului, drepturi și obligații. (2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social " Centrul de Zi pentru Bătrâni” cu sediul în Timișoara, str. Sever Bocu nr.44 A, cod serviciu social 8810CZ-V-I Centre de zi de asistență și recuperare, din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este înfiinţat și administrat de furnizorul Direcţia de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 și licențiat conform Licenței de funcționare seria.LF nr.0005966, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Beneficiarii serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara și care se află în risc de marginalizare și excluziune socială ca urmare a limitării fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane. Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, sunt următoarele: Programele de asistență pentru integrare/reintegrare socială cuprind: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială: - activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat), - terapii psiho-sociale

- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc

- terapii ocupationale - activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat) - activitati artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ), - activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.), - activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc), - asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului - activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.). 2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă - activități de consiliere și informare socială, 3. Consiliere juridică - activități de consiliere acordate la solicitarea beneficiarilor Programele de recuperare/reabilitare funcțională cuprind: 1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică) - activități de consiliere psihologică - antrenament cognitiv ( grup sau individual) 2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică) - activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul din cadrul instituției, 1dată/săptămână Programele de supraveghere și menținerea sănătății funcționale cuprind: 1.Servicii de îndrumare medicală și consultații asigurate de medicul din cadrul instituției, 1dată/săptămână 2.Servicii de supraveghere și monitorizare medicală asigurate zilnic de către un asistent medical. ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru bătrâni” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului: Hotărârea Guvernului nr.886/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr.2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte. (3) Serviciul social "Centrul de zi pentru bătrâni” din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.2018/27.06.2017, respectiv Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388/17.10.2017. ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi pentru bătrâni se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane; ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru bătrâni sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara, aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială. (2) Condiţiile de acces/admitere în Centrul de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) Acte necesare Actele necesare pentru înscrierea în centrele de zi sunt următoarele: - copie după buletin de identitate sau carte de identitate - copie sau original cupon de pensie din ultima lună - adeverință de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei vârstnice - aviz epidemiologic (cu specificarea că suferă/nu suferă de boli infecto-contagioase) - recomandare pentru frecventarea unui centru de zi pentru vârstnici - recomandare pentru kinetoterapie, după caz

- adeverință consult psihiatric. b) Criteriile de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: - persoana să aibă domiciliul/ reședința în municipiul Timişoara - persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice (de tip psihoze, Alzheimer stadiu mediu-avansat, etc) care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din centru ; - persoana să aibă vârsta legală de pensionare conform legislației în vigoare; - persoana vârstnică să nu fie încadrată în gradul de dependenţă IA, IB, IC în urma evaluării complexe prin aplicarea Fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice - în Centrul de zi pot fi incluse doar persoane semidependente gr. IIA, IIB, IIC sau independente, IIIA, IIIB - persoana să nu fie încadrată în gradul I de handicap cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

c) Decizia de admitere/respingere După analizarea dosarului/situației solicitantului șeful centrului propune aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea șefului de centru, cu avizul directorului general adjunct d) Criterii de departajare În situația în care există solicitări pentru frecventarea centrului de zi pentru bătrâni peste capacitatea centrului, persoanele vârstnice vor depune cererea prin care solicită frecventarea centrului, împreună cu documentele necesare și, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate, vor fi trecute pe lista de așteptare. În momentul eliberării unui loc, prioritatea includerii în centrul de zi din lista de așteptare va fi cuantumul venitului. Persoanele cu venitul cel mai mic vor fi incluse cu prioritate în centru de zi. În situația în care există persoane cu același venit, criteriul de departajare va fi data depunerii cererii, având întâietate cei care au cererea depusă de mai mult timp. e) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul de acordare a serviciilor sociale în Centrul de zi pentru bătrâni este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara reprezentată prin directorul general, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. f) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului 1. Serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de zi pentu bătrâni se acordă gratuit, fără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor sau reprezentanților legali. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei, costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru bătrâni se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara. 2. Beneficiarii centrului de zi beneficiază de masă caldă asigurată prin Cantina de ajutor social a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, gratuit, fără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei pentru masa primită zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. În cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi). Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 ”Cantinele de ajutor social – Nivelul alocației zilnice de hrană lei/zi și persoană – 12,00 lei”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

(3)Condiţii de încetare a serviciilor Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului” precum și în Procedura proprie privind încetarea acordării serviciilor. Rezilierea contractului se poate face în următoarele situații: - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; - nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern al furnizorului de servicii sociale, precum și a obligațiilor ce-i revin prin acesta; - încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; - retragerea autorizaţiei de funcţionare, a acreditării furnizorului de servicii sociale sau a licenței de funcționare; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat și licențiat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contract. Constituie motiv încetare a contractului de servicii sociale următoarele : - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; - acordul părţilor privind încetarea contractului; - scopul contractului a fost atins; - forţa majoră, dacă este invocată; - decesul beneficiarului; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice; - nesolicitarea scrisă din partea beneficiarului a reluării contractului, după expirarea perioadei de suspendare (diverse situații,la solicitarea beneficiarului) de maxim 3 luni; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - contactarea unei boli contagioase sau psihice (de tipul psihozelor) care pot afecta pe ceilalți beneficiari; - încadrarea în grad de dependență de dependenţă IA, IB, IC, la reevaluare - încadrarea beneficiarului în gradul I de handicap cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş. (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru bătrâni au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor i) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale j) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; l) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; m) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; n) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; o) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; p) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) dreptul de a avea acces la propriul dosar; q) dreptul de a solicita informații/explicații suplimentare în raport cu rezultatele evaluării/reevaluării realizate de către echipa multidisciplinară; (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de zi pentru bătrâni” au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament; f) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție, programul centrului și să anunțe când lipsesc de la activitățile centrului; g) de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; h) este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; i) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. (6) Capacitatea maximă a Centrul de zi pentru bătrâni este de 45 beneficiari. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentru bătrâni sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alți furnizori de servicii sociale licențiate din comunitate; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care sunt distribuite în comunitate; 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 3. asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a centrului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 4. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activitățile proprii, consemnate în Registrul privind informarea beneficiarilor; 5. stabilirea unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari, membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoaște activitățile, serviciile acordate; 6. desemnarea unei persoane responsabile din centru pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor, precum și de comunicare cu purtătorul de cuvânt a instituției care este responsabil de comunicarea cu publicul interesat; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice; 2. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 3. realizarea semestrială a publicației Buletinul Informativ al Centrul de zi pentru bătrâni ; 4. aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 5. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 6. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 7. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului, 8. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile și obligațiile comune, precum și a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri; 9. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile centrului; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate aplicabile centrului; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului; 5. monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile, de către Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistență Socială din cadrul instituției; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. asigurarea accesului la resursele financiare, materiale, juridice și umane ale instituției, necesare desfășurării activităților din cadrul centrului prin: a. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; b. întocmirea de propuneri pentru investiții; c. întocmirea de referate de necesitate; d. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; e. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; f. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor; g. orice altă activitate necesară bunei desfășurări a activităților din cadrul centrului de zi; ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 1. Serviciul social Centrul de zi pentru bătrâni funcţionează cu un număr total de 5,5 persoane conform statului de funcții, anexă la prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din care: a) personal de conducere: șef centru ½ normă b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 5 (psiholog, referent cu atribuții de lucrător social, educator, asistent medical, kinetoterapeut) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 0 Activitățile de gospodărire, întreţinere-reparaţii, resurse-umane, juridic și contabilitate sunt asigurate de personalul din cadrul instituției. d) voluntari: - 0. 1.1. Personalul de specialitate reprezintă minimum 90,91 % din totalul personalului. 1.2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat. 1.3 Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post cu ½ normă pentru șeful de centru 2.Raportul angajat beneficiar este de 1/ 8,19. ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este reprezentată prin şef de centru ½ normă;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă conducătorului instituției; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre, alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune conducerii instituției aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului din subordine şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă centrul în relaţiile cu conducerea instituției şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; o) întocmeşte propuneri pentru bugetul propriu al centrului ; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil; (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere sunt absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă precum și auxilar: (1) Personalul de specialitate este: a) psiholog (263411); b) referent (411001)

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

c) educator (341202) d) kinetoterapeut (226405) e) asistent medical (325901) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; h) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul centrului de zi; i) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; Atribuțiile Referentului cu atribuții de lucrător social a) transmite persoanelor interesate toate informațiile și documentele necesare pentru a putea beneficia de serviciile Centrului de zi; b) răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; c) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; d) acordă sprijin beneficiarilor centrului de zi în derularea activităţilor şi supraveghează persoanele vârstnice pe perioada şederii lor în centrul de zi; c) răspunde de întocmirea/completarea dosarelor beneficiarilor şi a oricăror documente/instrumente conform metodologiei/procedurii de lucru; răspunde de completarea la zi a bazei de date a beneficiarilor centrului; d)colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; f) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; g) răspunde de cunoașterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității Atribuțiile Psihologului a) realizează evaluarea periodică și individuală a beneficiarilor centrului de zi; b) realizează consiliere și informare psihologică, activităţi terapeutice individuale si de grup precum și a documentației specifice (fișa de evaluare sociomedicală, fișa de observaţie psihologică, etc.); c) realizează activități de optimizare și dezvoltare personală a beneficiarilor, probleme psihologice sau de patologie somatică in care sunt implicaţi factori psihologici;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) realizează testările psihologice în vederea examinării şi monitorizării stării mintale ale beneficiarilor din centru; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. Atribuțiile Educatorului a) acordă sprijin de specialitate beneficiarilor centrului de zi în derularea activităţilor şi supraveghează persoanele vârstnice pe perioada şederii lor în Centrul de zi; b) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a procedurilor și a prezentului regulament; c) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului și orice alte situaţii de nerespectarea a regulamentelor interne, a procedurilor de lucru; e) răspunde de întocmirea fişelor de activităţi, a caietul cu activităţi şi a altor documente/instrumente conform metodologiei/procedurii de lucru; f) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; g) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; h) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; i) răspunde de cunoasterea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității Atribuțiile Kinetoterapeutului a) realizează evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor centrului de zi; b) întocmește documentele necesare specifice, conform procedurilor de lucru (fisa observație şi evaluare kinetoterapeutica iniţială, fisa de monitorizare kinetoterapie, fisa de reevaluare kinetoterapeutică, fişă de evidenţă şi monitorizare kinetoterapeutică, zilnică, etc.) c) realizează activitățile de kinetoterapie de grup și individuale conform planificărilor; d) realizează activități de optimizare și dezvoltare a serviciilor de kinetoterapie; e) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. Atribuțiile Asistentului medical a) participă la evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor centrului de zi; b) întocmește documentele necesare specifice, conform procedurilor de lucru (fise de observație şi evaluare, monitorizare, informare, etc.) c) monitorizează zilnic starea de sănătate a persoanelor vârstnice din centru de zi (monitorizare TA, Puls, glicemie, etc.); d) colaborează săptămânal cu medicul și informează asupra oricăror modificări/situații cu privire la starea de sănătate a beneficiarilor; e) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul centrului de zi şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile în centrul de zi; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. i) acordă primul ajutor atunci când este nevoie și ia de urgență legătura cu salvarea, atunci când apar situații de urgență; Atribuțiile Medicului -1zi/săptămână: Serviciile medicale, respectiv consultațiile și îndrumările medicale sunt asigurate o dată pe săptămână de unul din medicii Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. a) realizează evaluarea medicală inițială b) asigură săptămânal consultații medicale și îndrumări medicale c) colaborează cu întreaga echipă multidisciplinară și participă la ședințele acestora d) completează documentele conform procedurilor de lucru specifice ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire (1) Personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare este asigurat de alte servicii ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Pentru activitatea curentă la centre de zi personalul auxiliar existent este: 0 ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Consiliului Local al municipiului Timișoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Aprobat,

Director general Jr.Rodica Surducan Avizat juridic Întocmit, Ciprian Erceanu Șef Centru Gabriela Teslaru

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

CONTRACT (model) pentru acordarea de servicii sociale în centru de zi

Nr. ………/……………. 1. Părţile contractante: I. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara – Complexul de servicii sociale pentru persoane vârstnice ” Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul administrativ, în Timişoara , str. Plavoșin nr. 21, judeţul Timiş, codul de înregistrare fiscală 38053878 Certificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017, reprezentată de doamna Jr. Rodica Surducan, având funcţia de Director General, și II. Doamna ...................., denumită în continuare beneficiară, domiciliată în localitatea Timișoara, judeţul TIMIȘ, str. .................. nr. ............, bl. …, sc. A, et. …, ap. ............., codul numeric personal ................., posesor al C.I. seria ............, nr............................. elib. la data de .................. de ...................................., Având în vedere: Cererea de admitere nr. ................./..................; Fișă de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr. ............../....................(conform HG mr.886/2000 privind Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice); Planul de intervenție nr. ................./.................; Decizia de admitere din data de nr. ......................./...................; Certificat de Acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017; Licența de Funcționare a serviciului social de centru de zi..............................; Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare al serviciului social centru de zi pentru bătrâni, anexa ............. la HCLMT nr...................................; Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioate; Legea nr.292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioate. 2.Convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului : 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale în Centrul de zi pentru bătrâni - Complexul de servicii sociale pentru persoane vârstnice ” Sfinții Arh. Mihail și Gavril”, cu sediul pe str. Sever Bocu nr. 44A 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

b) Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă c) Consiliere juridică la nevoie d) Servicii de consiliere psihologica ( recuperare/reabilitare psihică) e) Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizica) f) Servicii de îndrumare medicală si consultații medicale.

2. Costurile serviciilor sociale acordate şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale : 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: ................. lei ( pentru o frecvență de ....................... zile /săptămână). 3.2. Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este 0 lei (zero lei). 4. Durata contractului : 4.1. Durata contractului este de un an, începând cu data de ……………………. 4.2. Actul adițional la contract se încheie, cu acordul părților, în cazul în care se modifică datele personale ale beneficiarului, costul lunar al serviciilor sociale raportat la numărul de zile frecvență/săptămână. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție/planul individualizat de asistență și îngrijire; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului de intervenție/individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de intervenție/planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate; 7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - procedurilor operaționale aplicate la nivelul centrului de zi (admiterea în centre de zi, încetarea acordării serviciilor în centre de zi, evaluarea a nevoilor individuale ale beneficiarilor din centre de zi, măsurarea

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

gradului de satisfacție a beneficiarilor din centre de zi, semnalarea sesizărilor și reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență) - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul de intervenție/planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție/ planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului de intervenție/ planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție/ planului individualizat de asistență și îngrijire;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; 9.8.este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; 9.9. de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului de intervenție/ planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile. 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. g) nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile prevăzute în prezentul contract. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. e) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice. f) decesul beneficiarului 13.2 Suspendarea contractului Constituie motiv de suspendare a prezentului contract următoarele: a) solicitarea în scris a beneficiarului pentru o perioadă de maxim 3 luni. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului publicde asistență socială, conform legii. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Beneficiar de servicii sociale Director General, Șef Centru, Consilier juridic

E E E ROMÂNIA EEE

Atasament: Anexa_7.2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa 7.2 la HCLMT nr. ....................................

REGULAMENT- CADRU de organizare şi funcţionare al serviciului social

furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu”, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”. Înființarea Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, respectiv Hotararea Consiliului Local nr. 388/17.10.2017 Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării compartimentului / unității cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social Îngrijire la domiciliu şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” cu sediul în Timișoara, str.Sever Bocu nr.44 A, cod serviciu social 8810 ID-I, din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril” este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748 și licențiat conform Licenței de funcționare seria LF nr.0005965, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul principal al serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă, cămine pentru persoane vârstnice, prin asigurarea de servicii de îngrijire personală în concordanță cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispun. Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, sunt următoarele: 1. Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor: ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare și ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către îngrijitorii la domiciliu. - Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă. Aceste servicii sunt asigurate de către asistentul social/responsabilul de caz. - Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea intervenției de specialitate a psihologului. - Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică): activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice la nevoie, în funcție de caz. - Servicii de supraveghere și monitorizare medicală asigurate la nevoie beneficiarilor, în funcție de recomandările medicale și starea de sănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către asistentul medical al Complexului de servicii pentru persoane vârstnice, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire. - Servicii de supraveghere și intervenție de tip tele-asistență și telefonul bătrânului. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de către referenți: monitorizare permanentă a locației persoanelor vârstnice (sistem de raportare a geolocatiei prin GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control) și intervenție în situații de urgenţă prin solicitarea Serviciului de Ambulanţă/Pompieri/Poliție și deplasare la caz atunci când situația o impune. ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare; Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului; Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.8. (3) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” este parte a Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh.Mihail și Gavril” cu sediul în Timișoara, str. Sever Bocu nr.44

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

A și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017, respectiv Hotararea Consiliului Local nr. 388/17.10.2017. ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane. ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt a) persoane vârstnice care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reședința în municipiul Timișoara b) persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcționale și se află în risc de excluziune socială (2) Condiţiile de acces/admitere în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele: a) Acte necesare - cerere tip în care se solicită acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu; - cupon de pensie original/copie din ultima lună; Acte medicale: - adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticele medicale și recomandarea îngrijirii la domiciliu; - aviz epidemiologic (cu specificarea că suferă/nu suferă de boli infecto-contagioase); - adeverință consult medic psihiatru - copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorit/ deces, etc. - declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă. b) Criterii de eligibilitate: Este eligibilă pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoana vârstnică, care îndeplinește următoarele condiții: - are vârsta legală de pensionare stabilită conform actelor normative în vigoare; - locuiește singur/ă cu domiciliul/reședința în Timişoara; - nu are copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I); - nu a încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere; - are un venit mai mic decât de două ori salariul minim pe economie brut; - este încadrată (în urma evaluării realizate de către echipa multidisciplinară a compartimentului de Îngrijire la Domiciliu prin aplicarea fişei de evaluare socio-medicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000) în unul din următoarele grade de dependenţă: - II A (persoanele care si-au conservat autonomia mentala si parțial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru un ele dintre activitățile de baza ale vieții de zi cu zi), - II B (persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziția culcat în picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit si necesita ajutor parțial pentru unele dintre activitățile de baza ale vieții de zi cu zi), - II C (persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitățile de igiena corporala si pentru activitățile instrumentale), ori

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- III A (persoane care se deplasează singure în interiorul locuinței, se alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită ajutor regulat pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi) - nu este încadrată în gradul I de handicap, cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; - nu este diagnosticată cu boala Alzheimer sau cu tulburări psihice grave; - nu suferă de boli infecto-contagioase În situația în care există soți, persoane vârstnice, care solicită servicii de îngrijire la domiciliu aceștia pot beneficia de ajutor la domiciliu doar dacă, ambii soți, îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În situația în care solicitantul/potențialul beneficiar de servicii de îngrijire la domiciliu, are copii, iar aceștia sunt și ei persoane vârstnice și/sau sunt persoane cu probleme de sănătate care fac imposibilă îngrijirea unei alte persoane (probleme de sănătate dovedite cu acte medicale), aceștia devin eligibili urmându-se procedura de admitere. În situația în care numărul cererilor de servicii de îngrijire la domiciliu este mai mare decât capacitatea compartimentului, persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi trecute pe lista de așteptare. În momentul eliberării unui loc, prioritatea includerii în programul de îngrijire din lista de așteptare va fi venitul. Persoanele cu venitul cel mai mic vor fi incluse cu prioritate în program. În situația în care există persoane cu același venit, criteriul de departajare va fi data depunerii cererii, având întâietate cei care au cererea depusă de mai mult timp. c) Decizia de admitere/respingere După analizarea dosarului/situației solicitantului șeful centrului propune aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea șefului de centru, cu avizul directorului general adjunct d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia Contractul acordare servicii sociale de îngrijire la domiciliu este încheiat între beneficiar si Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara reprezentată prin directorul general, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului 1. a) Serviciile de îngrijire acordate la domiciliu, oferite în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu, se acordă gratuit, fără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor/reprezentanților legali. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei, costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. b) Costul serviciilor de îngrijire acordate la domiciliu, în cadrul Compartimentului de Îngrijire la domiciliu, se stabilește conform Standardelor minime de cost (Hotărâre nr.978/2015), în funcție de gradul de dependență al persoanelor vârstnice îngrijite la domiciliu.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

2. a) Serviciile de teleasistență oferite în cadrul Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu, se acordă cu PLATA UNEI CONTRIBUȚII care va fi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Timișoara. b) Costul serviciilor de teleasistență se stabilește anual de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. (3) Condiţii de încetare a serviciilor Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului”, dar și în Procedura proprie de încetare/sistare a serviciilor acordate către beneficiari și modalitățile de realizare a lor. Constituie motiv încetare a contractului de servicii sociale următoarele : - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; - nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament de organizare și funcționare; - retragerea autorizaţiei de funcţionare, a acreditării furnizorului de servicii sociale sau licenței de funcționare a serviciului social; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - încadrarea beneficiarului în gradul I de handicap cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; - în urma reevaluării se constată că beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contractul de acordate servicii: - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul ; - acordul părţilor privind încetarea contractului ; - scopul contractului a fost atins ; - forţa majoră, dacă este invocată ; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - încheierea cu alte persoane a unui contract de vânzare-cumpărare a locuinţei beneficiarului cu clauza de întreţinere sau orice alt act juridic ce prevede clauze de întreţinere; - susţinătorii legali ai beneficiarului îşi stabilesc domiciliul în Municipiul Timişoara; - decesul beneficiarului; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru a beneficia de îngrijire la domiciliu. (4) Persoanele beneficiare al „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informații cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; j) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; k) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; l) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; m) să primească servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; n) să refuze, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; o) să fie informați în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; p) să fie informați, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) beneficiarii au dreptul de a avea acces la propriul dosar. (5) Persoanele beneficiare al „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” au următoarele obligaţii: a) de a da informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală şi socială; b) de a permite furnizorului de servicii verificarea veridicităţii acestora; c) de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrului planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; d) de a anunţa când lipsesc de la domiciliu; e) de a comunica orice schimbare intervenită în situaţia lor socială/medicală; f) de a avea un comportament decent, de a respecta infirmiera și personalul serviciului, g) fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza alte persoane; h) de a nu solicita servicii suplimentare faţă de cele prevăzute în contractul de acordare a serviciilor sociale. j) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare al serviciilor sociale; k) să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor familială; l) să respecte prevederile prezentului regulament. (6) Numărul maxim de beneficiari cărora li se pot acorda servicii sociale prin compartimentul de îngrijire la domiciliu, este de 115 din care: - 75 vor beneficia de servicii de îngrijire personală la domiciliu (ajutor pentru activitățile de bază ale vieții de zi cu zi și/sau ajutor pentru activitățile instumentale) iar o parte dintre aceștia și de serviciul de telasistență - 40 de persoane vârstnice din comunitate vor beneficia doar de serviciul de supraveghere și monitorizate tip teleasistență ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor: ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare și ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice:

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către îngrijitorii la domiciliu. - Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă. Aceste servicii sunt asigurate de către asistentul social/responsabilul de caz. - Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea intervenției de specialitate a psihologului. - Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică): activități de kinetoterapie asigurate de kinetoterapeutul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice la nevoie, în funcție de caz. - Servicii de supraveghere și monitorizare medicală asigurate la nevoie beneficiarilor, în funcție de recomandările medicale și starea de sănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către asistentul medical al Complexului de servicii pentru persoane vârstnice, conform Planului individualizat de asistență și îngrijire. - Servicii de supraveghere și intervenție de tip tele-asistență și telefonul bătrânului. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de către referenți: monitorizare permanentă a locației persoanelor vârstnice (sistem de raportare a geolocatiei prin GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control), intervenție în situații de urgenţă prin solicitarea Serviciului de Ambulanţă/Pompieri/Poliție și deplasare la caz atunci când situația o impune și acordare de informații cu privire la serviciile destinate persoanelor vârstnice. 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care sunt distribuite în comunitate 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei 4. elaborarea de rapoarte de activitate; 5.asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare și funcționare a compartimentului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 6.desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor conform prevederilor din standardele minime de calitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor 2. aplicarea prevederilor Codului de etică. 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate 4.organizarea și participare la acțiuni de promovare a imaginii beneficiarilor și sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice; 6.aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul și protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 7.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoașterea și aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 8.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările și reclamațiile, facilitând și încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 9.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum și drepturile/obligațiile centrului, 10.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, așa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile compartimentului; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor compartimentului; 5. monitorizarea permenentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile, de către Compartimentul de Monitorizare Centre de Asistență Socială din cadrul instituției; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. întocmirea de propuneri pentru investiții; 3. întocmirea de referate de necesitate; 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 5. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 6. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” funcţionează cu un număr de 27,5 persoane, conform prevederilor prezentei Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din care:

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

a) personal de conducere: șef centru -½ normă b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă – 25 persoane (2 asistenți sociali, 1 inspector de specialitate, 16 îngrijitoare la domiciliu, 1 psiholog, 5 referenti – teleasistență) c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 (1 administrator; 1 șofer) d) voluntari:- 0 1.1. Personalul de specialitate reprezintă 90,91 % din totalul personalului. 1.2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat. 1.3 Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post cu ½ normă pentru șeful de centru 2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/ 4,19. ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de centru ½ normă; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este următorul: (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501) b) inspector de specialitate II (242203) c) îngrijitor la domiciliu (532201) d). psiholog (263411) e) referent – (teleasistență) (411001) f) administrator (515104) g) șofer– (teleasistență) (832201) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii centrului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt conform fișelor de post elaborate de șeful Complexului de Servicii și aprobate de către Directorul general al instituției; (3)Atribuții ale asistentului social a) transmite persoanelor interesate lista de acte necesare pentru a putea beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu; b) acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate (oferă informaţii celor interesaţi); c) aplică metodologia de lucru conform licențierii compartimentului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice; d) ia măsuri pentru sensibilizarea opiniei publice pentru implicarea în ajutorarea persoanelor vârstnice care se află în nevoie;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

e) evaluează, reevaluează și monitorizează toate cazurile repartizate conform procedurilor de lucru aprobate. f) este responsabil de caz/manager de caz pentru cazurile repartizate de șeful centrului și ia toate măsurile legale necesare pentru asigurarea serviciilor de îngrijire la domiciliu respectând calitatea, planificările și procedurile de lucru. g) participă la ședințele echipei multidisciplinare și colaborează cu aceștia. h) intervine în cazurile de urgență atunci când situația o impune împreună cu alți membri ai echipei multidisciplinare i)răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; j) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; k) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; (4) Atribuții ale inspectorului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte instituții în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d)sesizează conducerii centrului/unității situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a procedurilor de lucru aprobate; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată și la activitatea compartimentului de îngrijire; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității; h) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; i) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; j) asigură coordonarea și planificarea corespunzătoare a activității personalului de îngrijire; urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea programului de către ingrijitorii la domiciliu; k) aplică, centralizează și elaborează raportul privind gradul de satisfacție al beneficiarilor de servicii acordate în cadrul îngrijirii la domiciliu. (5) Atribuțiile ale îngrijitorului la domiciliu a) realizează activităţile stabilite prin planul individual de asistență și îngrijire și în contractul de acordare de servicii de îngrijire la domiciliu) cu privire la îngrijirea persoanlă a persoanei vârstnice, cu respectarea programărilor, încheiat cu persoana vârstnică la care a fost repartizat: cumpărături, curăţenie (spălarea şi călcatul rufelor), procurarea şi pregătirea hranei, efectuare plăţilor facturilor, însoţire la medic şi procurarea de medicamente, ajută la efectuarea igienei corporale, etc. b) informează și consiliază persoanele vârstnice avute în evidența îngrijirii, repartizate de asistentul social; c) transmite/informează șefului Complexului de servicii orice schimbare survenită în situaţia persoanei vârstnice căreia îi oferă servicii de îngrijire la domiciliu sau orice alte probleme intervenite; d) colaborează cu medicii de familie a persoanelor vârstnice avute în evidență și cu echipa multidisciplinară;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

e) cunoaște și aplică procedurile de lucru aprobate f) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; g) completează corespunzător toate documentele necesare, cu privire la situația cazului, inclusiv monitorizările lunare. (6) Atribuțiile psihologului a) realizează evaluarea inițială și periodică a beneficiarilor compartimentului de îngrijire la domiciliu; b) realizează consiliere și informare psihologică, activităţi terapeutice individuale precum și completează documentația specifică (fișa de evaluare sociomedicală, fișa de observaţie psihologică, etc.); c) realizează activități de optimizare și dezvoltare personală a beneficiarilor, probleme psihologice sau de patologie somatică in care sunt implicaţi factori psihologici; d) colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul compartimentului de îngrijire la domiciliu şi participă activ la întâlnirile de lucru pe cazuistica fiecărui beneficiar în parte, conform competențelor și a atribuțiilor stabilite prin fișa de post; e) realizează testarile psihologice în vederea examinării şi monitorizării stării mintale ale beneficiarilor compartimentului; f) participă la elaborarea și răspunde de aplicarea metodologiei/procedurii de lucru conform standardelor minime de calitate aplicabile îngrijirii la domiciliu; g) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post; h) răspunde de elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de aplicarea procedurilor operaționale și cele de sistem la nivelul entității. (7) Atribuțiile referentului a) transmite persoanelor interesate lista de acte necesare pentru a putea beneficia de serviciile de teleasistență din cadrul compartimentului îngrijire la domiciliu; b) acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate (oferă informaţii celor interesaţi); c) aplică metodologia de lucru pentru serviciile de teleasistență (supraveghere, monitorizare și intervenție în situații de urgență); d) ia măsuri imediat, pe loc atunci când o persoană vârstnică beneficiară de servicii de teleasistență se află în situații de urgență (medicală sau de alt tip) prin contactarea altor instituții (salvare, pompieri, poliție, etc) și/sau deplasare la domiciliul persoanei; e) realizează rapoartele zilnice și lunare cu privire la serviciul de teleasistență. f) răspunde la ”telefonul vârstnicului” și acordă informații cu privire la serviciile destinate persoanelor vârstnice și informează zilnic Inspectorul de specialitate despre cazuri sesizate din comunitate sau despre intervențiile avute pe tură la beneficiarii de servicii de teleasistență. g) participă la ședințele echipei multidisciplinare și colaborează cu aceștia. h) intervine în cazurile de urgență atunci când situația o impune împreună cu alți membri ai echipei multidisciplinare i)participă la elaborarea și implementarea corespunzătoare a sistemului de control intern managerial (SCM), de elaborarea și aplicarea procedurilor operaționale și respectarea procedurilor de sistem aplicabile; j) răspunde de elaborarea și implementarea standardul minim de calitate aplicabil la nivelul compartimentului de îngrijire la domiciliu; k) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Prin activitatea referenților se va asigura permanența serviciului de supraveghere și monitorizare prin serviciul de teleasistență, 24 de ore din 24. Durata zilnică a timpului de muncă va fi de 12 ore urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, va fi prevăzut în regulamentul intern. ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire În cadrul „Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu” își desfășoară activitatea personal administrativ: administrator și șofer, iar cele legate de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire, minitorizare echipament serviciul de teleasistență, sunt asigurate de către Serviciul Administrativ al instituiei. (1) Atribuții ale administratorului a) realizează lucrările necesare desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activităților din cadrul compartimentului; b) întocmește referatele pentru necesarul de materiale, produse și se asigură de aprovizionarea compartimentuluicu materiale şi obiecte de inventar solicitate c) ține legătura permanent cu serviciul administrativ, economic al instituției precum și cu persoana care monitorizează centrul; d) administrează şi organizează buna întreţinere a imobilului, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de apă şi încălzire din locația unde își desfășoară activitatea compartimentul; e) organizează şi asigură ca locația unde își desfășoară activitatea compartimentul să fie dotat cu utilaje de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora; f) asigură şi supraveghează starea igienico sanitară din interiorul locației unde ăși desfășoară activitatea compartimentul, luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ; g) urmăreşte buna funcţionare a centralei termice, inclusiv a autorizaţiilor necesare ; h) își actualizează permanent cunoştinţele de specialitate şi a celor legate de domeniul administrativ, asistentei sociale şi achiziţiilor publice, în limitele competenţelor stabilite; (2) Atributii sofer: a) asigură transportul personalului la beneficiarii de îngrijire la domiciliu aflate în situații de urgență b) întocmește documentele conform sarcinilor c) asigură siguranța persoanelor pe care le transportă d) respectă procedurile, regulamentele și legile aplicabile. e) răspunde de realizarea atribuțiilor stabilite de către conducătorul instituției în fișa de post. ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu”are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului social de îngrijire la domiciliu se asigură în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timișoara;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aprobat, Director general, Jr.Rodica Surducan

Avizat Juridic, Întocmit, Erceanu Ciprian Șef Centru Gabriela Teslaru

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu nr. __________ din data de___________

Părțile contractante: 1. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara – Complexul de servicii pentru Persoane Vârstnice ʺSf. Arh.Mihail și Gavrilʺ, Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul administrativ în Timișoara, str. Ioan Plavoșin nr. 21, județul Timiș codul de înregistrare fiscală 38053878, certificatul de acreditare seria AF nr 003748/24.08.2017. Reprezentată de doamna jr. Rodica Surducan, având funcția de Director General, în calitate de furnizor public de servicii sociale. și 2. ............................. denumit în continuare beneficiar, domiciliat în Mun.Timișoara, Str.................. nr. ..., ap. ......, bl. ..........., sc. .........., et. ............. judeţul Timiș, codul numeric personal ....................., posesoare al C.I. seria ........., nr........................, eliberat/eliberată la data de .............. de ................................., reprezentat prin domnul/doamna__________,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., județul/sectorul ........,posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... de poliție ......., conform ............................................................(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ......................../data ............................................, 1. Având în vedere:

- HCLMT nr. 218/27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aceasta; - Hotărârea nr. .................... privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statutului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate și Regulamentul - Cadru de organizare şi funcţionare al serviciului social furnizat la domiciliu „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” Anexa 8.2.

- Certificat de acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017 - Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a

nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, anexa 4

- Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioare; - Cerere de admitere nr. ........................; - Fișa de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr....................; - Planul individualizat de asistență și îngrijire ..........................; - Dispoziția nr. .......................privind aprobarea dreptului la servicii de îngrijire la domiciliu

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale; 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură; 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplinii valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic; 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora,

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale; 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic. 2. Obiectul contractului 2.1.*) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: a) Servicii de îngrijire la domiciliu *) Lista serviciilor sociale ce vor fi acordate poate fi prevăzută cu acordul părților în anexa la contract. 2.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) Ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: ........................... b) Ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice efectuarea de cumpărături, activități de menaj și igienizarea locuinței, însoțirea în diverse locații/instituții în vederea soluționării diverselor problemele, facilitarea deplasării în exterior, comunicare și companie. *) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul părților în anexa la contract. 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .................. lei/lună. (Conform hotărârii nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale- anexa nr. 4 punctul 2). 3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: - pentru Serviciile de Îngrijire la domiciliu costul pe lună este de ...................... lei pentru un număr de ...................... ore/săptămână incluzând transportul. *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părților în anexa la contract. 3.3.**) Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: - pentru serviciul de îngrijire la domiciliu. contribuția este 0 lei (zero) . (serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) **) Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de evaluare complexă. 3.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ......................... până la data de .......................... 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date de nominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 8. Drepturile beneficiarului

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:  drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;  regulamentului de ordine internă; e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9.*) Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora; 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4; *) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

10.*) Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente. *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3. 11. Litigii 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente. 12.*) Rezilierea contractului *) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile. 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; g) în urma producerii unor situații de abuz sau a unor evenimente deosebite, cu impact direct asupra personalului care acordă servicii de îngrijire la domiciliu; h) nerespectarea de către beneficiar a oricări dintre obligațiile prevăzute de către prezentul contract. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată; e) neplata contribuției pentru tipurilor de servicii acordate conform prezentului contract, începând cu luna următoare celei în care nu s-a plătit; f) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare, privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice sau nu se mai încadrează în condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de îngrijire la domiciliu;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

g) decesul beneficiarului. 14. Suspendarea contractului 14.1. Constituie motiv de suspendare a prezentului contract următoarele: a) solicitarea în scris a beneficiarului pentru o perioadă de maxim 3 luni. b) lipsa personalului de îngrijire; serviciile pot fi suspendate până la angajarea/revenirea din concediu a infirmierei/îngrijitoarei la domiciliu, responsabilă de caz.

15. Dispoziții finale 15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu. 15.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 15.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 15.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate. 15.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială, conform legii. Anexele la contract: a) planul individualizat de asistență și îngrijire; b) fișa de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale c) planul revizuit de asistență și îngrijire. *) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Beneficiarul de servicii sociale Director General Șef Centru

Consilier juridic

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

E E E ROMÂNIA EEE

Atasament: Anexa_6.1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa 6.1. la HCLMT nr. ____/__________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

a serviciului social furnizat la domiciliu: “Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal”

ARTICOLUL 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. Înființarea Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal a fost aprobată prin HCLMT nr. 218/2017 și HCLMT nr. 388/2017. Serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” este înființat prin modificările aduse de prezenta Hotărâre Consilului Local al Municipiului Timișoara prin dezvoltarea serviciilor Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării serviciului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii unităţii şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali /convenţionali. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati, cod serviciu social 8810 ID-IV înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748, cu sediul în Timișoara, str. Simion Barnutiu nr. 11, Scara B, parter.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ este acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru menținerea persoanelor cu dizabilități în propriul mediu familiar de viață, oferirea unui set de servicii destinate asistării persoanei cu dizabilități în îndeplinirea actelor curente de viață, menținerea stării de sănătate, îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unei vieți decente și demne. Serviciul se adresează persoanelor cu dizabilități, încadrate în gradul grav de handicap, cu asistent personal. ARTICOLUL 4

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Servicii la domiciliu pentru persoane cu dizabilități prin asistent personal " din cadrul Complexului de Servicii pentru personae adulte cu dizabilitati, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:

- Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,; - Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Standard minim de calitate aplicabil: in prezent nu există standarde minime pentru acest tip de serviciu social; (3) Serviciul social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal " este înfiinţat prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati. ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal”, sunt următoarele:

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial ;

b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi

tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz,

de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exercițiu; g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii,

părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal” sunt: persoanele cu dizabilități încadrate in gradul de handicap GRAV cu asistent personal;

(2) Condiţiile de accesare a serviciului social furnizat la domiciliu ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ sunt următoarele:

a) Acte necesare pentru solicitarea de angajare a unui asistent personal:

 Cererea privind angajarea unui asistent personal – adresata Serviciului de Beneficii Sociale din cadrul DASTM;

 Copie BI/CI a beneficiarului;  Adresa de la D.G.A.S.P.C. Timiș cu opțiunea asistent personal;  Certificat de încadrare în grad de handicap cu mențiunea ,, Grav cu asistent personalˮ ;  Programul individual de recuperare, readaptare și integrare socială, emis de Comisia de evaluare a

persoanelor cu handicap pentru adulți/copii din Județul Timiș;

 Copie BI/CI a solicitantului: membru al familiei/ împuternicit legal/ reprezentant ONG;  Copie BI/CI a persoanei propuse spre angajare în funcția de asistent personal;  Certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea activității de asistent

personal;

 Ancheta socială – întocmită de asistentii sociali din cadrul CSPAD; b) Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

 Domiciliul/reședința beneficiarului trebuie să fie în municipiul Timișoara;  Beneficiarul să fie posesor al Certificatului de încadrare în grad de handicap ,,grav cu asistent

personalˮ; Documentele menționate mai sus se vor depune la sediul serviciului social, situat pe str. Simion Bărnuțiu, nr. 11, sc. B, parter. Angajarea asistentului personal pentru persoana cu dizabilități se face în maxim 30 de zile de la depunerea dosarului și ca urmare a efectuarii anchetei sociale la domiciliu/reședința persoanei care dorește să se angajeze. În situația în care ancheta socială se finalizează cu recomandarea în

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

vederea angajării, aceasta va fi comunicată beneficiarului iar asistentului personal i se întocmește contractual individual de muncă/ actul adițional la contractual individual de muncă de către Compartimentul Plăți – Indemnizații/Asistenți Personali din cadrul Serviciului Beneficii Sociale. (d) Între Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara și persoana beneficiară va fi încheiat un contract de furnizare a serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu prin asistent personal, conform modelului stabilit prin Ordinul ministrului muncii nr. 73/2005.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: Serviciile încetează/ se sistează prin Dispoziție de încetare/sistare, în baza referatului întocmit de echipa multidisciplinară și avizat de șeful de centru. Dispozitia de încetare/sistare a contractului de servicii este aprobată de către Directorul General al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. Modalitățile de realizare a încetării/sistării acordării serviciilor sunt la cerere, prin decizie unilaterală a beneficiarului sau a furnizorului de servicii, acordul ambelor părți și poate avea loc în următoarele situaţii:

- refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale de îngrijire la domiciliu prin asistent personal, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

- nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament de organizare și funcționare;

- retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura

în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - încadrarea beneficiarului în alt grad de handicap de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte

cu Handicap Timiş; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contractul de acordare

servicii; - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul - acordul părţilor privind încetarea contractului; - forţa majoră, dacă este invocată; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - decesul beneficiarului; - schimbarea opțiunii beneficiarului/reprezentantului său legal; - internarea beneficiarului într-un centru rezidențial.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de unitatea ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ au următoarele drepturi:

a) de a primi serviciile sociale prevăzute în Programul individual de îngrijire; b) de a li asigura continuitatea serviciilor sociale atâta timp cât se mențin condițiile care au generat

situația de dificultate; c) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,

opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

d) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

e) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, asupra informaţiilor furnizate şi primite;

f) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; g) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; h) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; i) să li se respecte toate drepturile speciale; j) să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile primite; l) să fie informați în timp util și în termeni accesibili asupra:

● drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; ● modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; ● oportunitatea acordării altor servicii sociale; ● listei la nivel local cuprinzând furnizori acreditați să acorde servicii sociale.

m) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; n) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primate, precum și cu privire la situațiile de

risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; o) dreptul de a avea acces la propriu dosar.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal" au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală, și economică și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea/revizuirea planului individual de îngrijire și asistență;

c) să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de sistență și îngrijire; d) să comunice/anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe parcursul

acordării serviciilor sociale; e) să respecte prevederile prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social furnizat la domiciliu prin ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personalˮ sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

1. elaborarea de materiale informative privind activitățile derulate ce vor fi puse la dispoziția beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate; 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati; 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru revista institutiei 4. elaborarea de rapoarte de activitate. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor 2. aplicarea prevederilor Codului de etică. 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate 4. informarea beneficiarilor și luarea la cunoştiinţă prin semnătură privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență; 5. asigurarea continuității acordării serviciilor sociale pentru a preveni o situație de dificultate. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor 4. monitorizarea, realizarea indicatorilor de performanță corelați obiectivelor serviciului social de îngrijire; 5. identificarea eventualelor nelămuriri individuale vizavi de activitatea și de personalul serviciului social acordat. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social ,,Servicii la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități prin asistent personal ˮ prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea de propuneri pentru Planului Anual de Achiziţii Publice şi achiziţionarea produselor şi serviciilor care să asigure servicii de calitate: 2. întocmirea propunerilor privind bugetul şi a rectificărilor de buget 3. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 4. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități prin asistent personal" din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati funcţionează cu un număr de 10,33 total personal, conform Statului de funcții anexă la prezenta Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Timișoara, din care: a) personalul de conducere: șef centru al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, implicat part time (1/3) în conducerea acestui serviciu;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 9 c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1 d) voluntari: 0 (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/73.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere:

- 1/3 șef centru (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de

personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă

a) 8 asistenți sociali (263501); b) 1 psiholog (263411);

(1) Atribuţii ale personalului de specialitate:

Atributiile asistentului social - efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea

compatibilităţii dintre persoană care solicită angajarea că asistent personal şi persoană cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia şi o comunica Serviciului Beneficii Sociale din cadrul DASTM;

- efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

- întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunica Serviciului Beneficii Sociale din cadrul DASTM;

- anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea acestora prin monitorizarea Planului individual de servicii, respectiv a Programului individual de reabilitare si reintergrare sociala;

- întocmeşte semestrial un raport de activitate, avizat de seful de serviciu CSPAD, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

- asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

- colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

- monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; - sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; - întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; - înregistreaza reclamatiile si actioneaza pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al asistentului

personal, cat și al organelor/instituțiilor abilitate; - face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

legislaţiei; - alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atributiile psihologului:

- realizează evaluarea psihologică a persoanei care solicită angajarea ca asistent personal urmărind stabilirea compatibilităţii dintre persoană care solicită angajarea că asistent personal şi persoana cu handicap;

- oferă servicii de consiliere psihologică beneficiarilor seriviciului, persoane cu dizabilităţi sau asistenţilor personali, care solicită direct acest serviciu sau care îi sunt referiţi de asistentul social care se ocupă de caz.

- organizează şi susţine grupuri de suport cu persoanele cu dizabilităţi sau asistenţii personali ai acestora, în funcţie de nevoia şi disponibilitatea lor faţă de acest gen de intervenţie.

- completează fişa de observaţie psihologică şi fişa de monitorizare psihologică pentru beneficiarii care au apelat la serviciile de asistenţă psihologică; Oferă informaţii necesare asistentului social care se ocupă de caz, pentru a le menţiona în rubrica specifică din fişa de monitorizare.

- participă la evenimentele organizate de serviciul social, în scopul promovării în comunitate a serviciilor oferite de acesta.

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 1

a) șofer (832201)

În cadrul serviciului social ”Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal” își desfășoară activitatea un șofer. Restul activităților legate de acest domeniu sunt asigurate de către serviciile specializate ale furnizorului acreditat de servicii sociale – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara.

Șoferul are urmatoarele atribuții:

a) contribuie la buna desfasurarea a activitatii serviciului prin eficientizarea activitatii, respectiv însotirea asistentilor sociali (în cazurile extreme); b) cunoaște si respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern; c) pastreaza certificatul de inmatriculare, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control; d) asigură transportul personalului la beneficiarii de îngrijire la domiciliu aflate în situații de urgență; e) întocmește documentele conform sarcinilor; f) asigură siguranța persoanelor pe care le transportă;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal Timisoara, Simion Barnutiu, nr.11, scara B, parter

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoşin, nr. 21, Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10, tel/fax : 0256/220583

e-mail: [email protected]

g) respectă procedurile, regulamentele și legile aplicabile; ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a. bugetul local; b. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi

din străinătate; c. fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director general Jr. Rodica Surducan

Avizat juridic Întocmit Ciprian Erceanu Şef centru Fabiana Melciu

E E E ROMÂNIA EEE

Atasament: Anexa_5.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

REGULAMEN AL CENTRULUI DE RECUPERARE PENTRU COPII

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document p Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”. Înființarea Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită Consilului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât ş angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ART. 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită CZ-C-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direc acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748 Regele Carol I, nr. 10, judeţul Timiș. Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită funcționare seria LF, nr. 0005716. Sediul social al Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită Timişoara, str. Cornelia Sălceanu, nr. 17 ART. 3 Scopul serviciului social Scopul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită instituţionalizării copiilor cu dizabilititati abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali. Serviciile oferite vin în completarea demers responsabilităţile părinteşti, precum şi în com furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului î serviciului este atins prin realizarea următoarelor activităţi de bază comunităţii, activităţi de menținere a rela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Anexa nr. 5 la HCLMT nr. ______/____________

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ți “Podul Lung”.

de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” a fost aprobată prin șoara nr. 218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare

este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere,

țiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât ş angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”, cod , este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi

tului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul în Municipiul Timi

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” este licen

de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” este situat în Municipiul 17, judeţul Timis.

de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” este prevenirea abandonului şi copiilor cu dizabilititati, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţii de î

socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali.

n completarea demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi în completarea serviciilor oferite de unitaţile de învăţământ şi de alţ

tor nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio este atins prin realizarea următoarelor activităţi de bază: activităţi de informare la nivelul

relațiilor de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

la HCLMT nr. ______/____________

„PODUL LUNG”

ropriu al serviciului social Centrul de

a fost aprobată prin Hotărârea șoara nr. 218/27.06.2017. Regulamentul de Organizare și Funcționare

este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere,

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

cod serviciu social 8891 ă Socială a Municipiului Timișoara,

sediul în Municipiul Timișoara, B-dul

este licențiat prin Licența de

este situat în Municipiul

evenirea abandonului şi e timpul zilei, a unor activităţii de îngrijire, educaţie,

socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali.

eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi serviciilor oferite de unitaţile de învăţământ şi de alţi

u socio-familial. Scopul e informare la nivelul

liile copiilor care frecventează

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţii intervenţie, activităţi educaţionale, activităţi de abilitare sprijin pentru orientare şcolară și profesională activităţi de administrare şi management, activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţ

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită sunt:

a) copii cu dizabilităţi având vârsta cuprinsă între b) părinţii copiilor cu dizabilităţi sau reprezentanţii legali ai acestora,

municipiul Timişoara. Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi co centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor. Centrul răspunde nevoii de a preveni riscul de separare de familie sau reprezentanţii legali. ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Centrul de Recupera respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a ser de:

a. Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, b. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările

ulterioare, c. Legea 448/ 2006 privind protec d. Hotărârea 268/2007 privind

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007 e. HG 1147/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodolo

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

f. ORDIN Nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a mo acte normative secundare aplicabile domeniului

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004 privind standardele minime obligatorii pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi Anexa 12 pentru completarea fişei

(3) Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

1) Serviciul social Centrul de Recupera funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

pentru copii cu dizabilităţii, activităţi care vizează întocmirea pro intervenţie, activităţi educaţionale, activităţi de abilitare - reabilitare, activităţi recreative

i profesională şi consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţ strare şi management, activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţ

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită

copii cu dizabilităţi având vârsta cuprinsă între 3-18 ani părinţii copiilor cu dizabilităţi sau reprezentanţii legali ai acestora, cu domiciliul sau re

art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi co centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor. Centrul răspunde nevoii de a preveni riscul de separare de familie sau reprezentanţii legali.

organizare şi funcţionare Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat

Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Hotărârea 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

ția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007 HG 1147/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodolo

Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

ORDIN Nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora acte normative secundare aplicabile domeniului

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004 privind standardele minime obligatorii pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi şi respectiv Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015

ei de autoevaluare Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung” Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218/27.06.2017 şi funcţionează în cadrul

ă Socială a Municipiului Timișoara;

Principiile care stau la baza acordării serviciului social Serviciul social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale

în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

ntocmirea programul personalizat de i recreative şi de socializare,

nsiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, strare şi management, activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţii relevante.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”

cu domiciliul sau reşedinţa în

art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor. Centrul răspunde nevoii

“Podul Lung” funcţionează cu viciilor sociale reglementat

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările

ția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

ția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007 HG 1147/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

ORDIN Nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor dalităţilor de aplicare a acestora, precum şi ale altor

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004 privind standardele minime obligatorii pentru Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015

„Podul Lung” este înfiinţat prin şi funcţionează în cadrul

“Podul Lung” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale, prevăzute în

în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”

a. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalit

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării per d. deschiderea către comunitate; e. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

personal mixt; g. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei ben i. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza

potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora

în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m. asigurarea confidenţialităţii şi a etici n. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor

şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p. colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel jude ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Podul Lung” sunt:

a) copii cu dizabilităţi având vârsta cuprinsă între 3 b) părinţii copiilor cu dizabilităţi sau re

municipiul Timişoara. Capacitatea maxima a centrului este de 75 locuri. (2) Condiţiile de admitere în centru a) acte necesare:

- cerere tip, - copie carte de identitate părinţi, - copie certificat de căsătorie, - copie carte de identitate copil sau copie certificat de naştere, - copie certificat de încadrare într

care atestă o dizabilitate,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul “Podul Lung” sunt următoarele:

respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalit şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; deschiderea către comunitate; asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

curajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor

cităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel jude

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită

copii cu dizabilităţi având vârsta cuprinsă între 3-18 ani; părinţii copiilor cu dizabilităţi sau reprezentanţii legali ai acestora cu domiciliul sau reşedinţa în

rului este de 75 locuri.

sunt următoarele:

copie carte de identitate copil sau copie certificat de naştere, copie certificat de încadrare într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul specialist

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

cadrul Centrului de Recuperare

respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

soanei beneficiare;

asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza

curajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora

responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor

primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor cităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu

colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean.

de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități

cu domiciliul sau reşedinţa în

un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul specialist

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- adeverinţă medicală pentru frecventarea colectivităţii, - adeverinţă venit lunar.

b) criterii de admitere: - vârsta cuprinsă între 3 - 18 ani, - domiciliul stabil/reședința în municipiul Timişoara, - încadrarea copilului într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul

atestă o dizabilitate. c) criterii de selecție a beneficiarilor de pe lista de

1. Veniturile familiei, având prioritate familiile cu venituri mici 2. Ordinea înscrierii pe lista de așteptare

d) cine ia decizia de admitere: Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de șeful de centru și aprobată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale. e) condiţiile de încheiere a contractului furnizării de servicii sociale pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung” privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. f) contribuţia beneficiarului în bani pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung” Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit c

- măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea implicarii familiei în procesul de acordare a serviciilor sociale şi de recuperare, a nucleului familial;

- responsabilitatea persoanei și/sau a familiei cu privire la implicarea activ de dificultate cu care se pot confr

Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Lung” se stabilesc anual prin Planul anual de ac bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistenț Consiliul Local al Municipiului Timișoara. (3) Condiţii de încetare a serviciilor Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare beneficiarii la secțiunea ”Încetarea contractului”

Conform standardelor minime de calitate, centrul de serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciu

Serviciile sociale încetează în următoarele situa - obiectivul din Planul Personalizat

acestuia sau la expirarea duratei pentru care a fost încheiat - beneficiarul nu se mai prezintă la întâlnirile stabilite cu responsa

luni, fără a putea ulterior enun - beneficiarul renunţă la intervenţie, - acordul partilor privind încetarea contractului; - forţa majoră, daca este invocata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

frecventarea colectivităţii,

a în municipiul Timişoara, un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul

a beneficiarilor de pe lista de aşteptare: Veniturile familiei, având prioritate familiile cu venituri mici;

șteptare.

Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de ă de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

contractului furnizării de servicii sociale în cadrul Centrul de Recuperare „Podul Lung” sunt stabilite în conformitate cu prevederile

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii ți conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

n bani pentru serviciile sociale primite în cadrul Centrului de Recuperare “Podul Lung” este de 0 lei.

ția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit c măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea implicarii familiei în procesul de

serviciilor sociale şi de recuperare, a creşterii calităţii vieţii persoanei, şi de întărire a

și/sau a familiei cu privire la implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment.

Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din

ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de c șoara.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu

țiunea ”Încetarea contractului” Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură proprie privind încetarea acordării

serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Serviciile sociale încetează în următoarele situații:

obiectivul din Planul Personalizat de Intervenţie a fost atins şi nu este nevoie de revizuirea expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractual;

prezintă la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz pe o perioadă de 3 luni, fără a putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localită beneficiarul renunţă la intervenţie, în anumite stadii ale Planul Personalizat de Intervenţie acordul partilor privind încetarea contractului;

, daca este invocata (decesul beneficiarului, etc)

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul specialist care

Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de ă de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

în cadrul Centrul de Recuperare prevederile Ordinului nr. 73/2005

sociale, încheiat de furnizorii de servicii

primite în cadrul Centrului de Recuperare

ția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit cărora: măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea implicarii familiei în procesul de

creşterii calităţii vieţii persoanei, şi de întărire a

ă în soluţionarea situaţiilor

de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul țiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din

șoara și aprobat de către

servicii sociale încheiat cu

ă proprie privind încetarea acordării

ntervenţie a fost atins şi nu este nevoie de revizuirea

bilul de caz pe o perioadă de 3 ă, părăsirea localității, etc.);

Personalizat de Intervenţie;

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- odată cu instituirea unei măsuri de protecţie familie.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii Dizabilități “Podul Lung” au următoarele

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţiali d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin

generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabil

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită “Podul Lung” au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Recuperare sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1) reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 2) activităţi educaţionale (activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de

independentă); 3) activităţi de abilitare-reabilitare (kinetoterapie şi masaj logopedie

manuală, organizarea şi formarea autonomiei personale autoservire, autogospodărire etc., meloterapie, ergoterapie, artterapie

4) activităţi recreative şi de socializare; 5) sprijin pentru orientare şcolara şi profesională şi consiliere psihologică; 6) consiliere şi sprijin pentru părinţi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

cu instituirea unei măsuri de protecţie specială care presupune separarea copilului de

de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii au următoarele drepturi:

să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, inie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin

să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabil

de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală

să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de i de situaţia lor materială;

să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; să respecte prevederile prezentului regulament.

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de

kinetoterapie şi masaj logopedie terapie psiho- formarea autonomiei personale - igienă personală, formarea deprinderilor de

oservire, autogospodărire etc., terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie meloterapie, ergoterapie, artterapie); activităţi recreative şi de socializare; sprijin pentru orientare şcolara şi profesională şi consiliere psihologică;

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

separarea copilului de

de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu

să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,

să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea

tăţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

au capacitate de exerciţiu;

să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

de servicii sociale furnizate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de

pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: beneficiară;

activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă

-motrică şi de abilitate igienă personală, formarea deprinderilor de

terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie - psihodramă,

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1) organizarea de activități de promovare în pres 2) prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu

activitate socială sau activități conexe, 3) relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza centrul d

dizabilităţi 4) elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1) Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile fac parte din categoria de persoane beneficiare;

2) Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunit 3) Promovarea participării sociale și a imp

donații; 4) Promovarea şi aplicarea unor mă

forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, exploatare, tratam degradant.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor personalizat de intervenţei, program zil individualizat, program de abilitare/reabilitare, program al program de orientare scolara, fiş acţiune);

2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3) desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 4) consemnarea incidentelor deosebite care afectează b 5) asigurarea unei mese calde prin furnizarea acesteia de către Cantina Socială din cadrul DASM

Timişoara, GRATUIT, fără plata vreunei contribu beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei pentru masa primit (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. Î socială publică serviciile se decontează lu maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi). Anexa la HG 903/2004 privind nivelurile aloca instituțiile și unitățile publice de asistenț cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr. 2 ”Cantinele de ajutor social” zilnice de hrană lei/zi și persoan intervenite în legislația specifică.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre asigurarea următoarelor activităţi:

ți de promovare în presă sau prin alte mijloace, ților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu

ți conexe, relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza centrul d

area de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile fac parte din categoria de persoane beneficiare;

ți de sensibilizare și informare a comunității; și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări

Promovarea şi aplicarea unor măsuri de protejare a copiilor din cadrul centrului împotriva orică forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, exploatare, tratam

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor

program zilnic particularizat functie de vârstă, program educa individualizat, program de abilitare/reabilitare, program al activitatilor recreative ş program de orientare scolara, fişa de consiliere individuală /grup pentru copil/familie,

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; urarea unei mese calde prin furnizarea acesteia de către Cantina Socială din cadrul DASM

GRATUIT, fără plata vreunei contribuții din partea beneficiarilor. Contribuția ților legali este de 0 lei pentru masa primită zilnic, cinci zile pe săptămână

(de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul local. În cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru

e pe lună (pentru centre de zi). Nivelul alocației zilnice de hran privind nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile cole

țile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte ți și persoanelor vârstnice, lit. B, nr. 2 ”Cantinele de ajutor social”

și persoană 12,00 lei. Sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor ă.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre

ților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu

relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza centrul de zi pentru copiii cu

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care

licării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

adrul centrului împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, exploatare, tratament inuman sau

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (PPI program , program educaţional

activitatilor recreative şi de socializare, pil/familie, planul anual de

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; eneficiarii, personalul sau activitatea centrului;

urarea unei mese calde prin furnizarea acesteia de către Cantina Socială din cadrul DASM ții din partea beneficiarilor. Contribuția

ă zilnic, cinci zile pe săptămână n cazul mesei la cantina

ă în valoare de 12 lei pentru ției zilnice de hrană a fost stabilit prin

ă pentru consumurile colective din ă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte

ți și persoanelor vârstnice, lit. B, nr. 2 ”Cantinele de ajutor social” - Nivelul alocației umele pot fi indexate ca urmare a modificărilor

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

1) întocmirea propunerilor pentru Planul 2) întocmirea de propuneri privind investi 3) întocmirea de referate de necesitate; 4) întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de Recupera număr de 24 total personal, conform Statului de func Municipiului Timișoara, din care:

a. personal de conducere: şef de centru copii cu Dizabilități “Podul Lung”

b. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal c. personal cu funcţii administrative, gospodărire, înt d. voluntari: 4

(2) Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului (3) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăz funcţii aprobat. (4) Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru. (5) Raportul angajat/beneficiar este de 1/4 ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de centru care coordonează activitatea Lung” (2) Atribuţiile şefului de centru sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale di codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permane calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; întocmirea de propuneri privind investițiile; întocmirea de referate de necesitate; întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul Lung”

Statului de funcții anexă la prezenta Hotărâre de

personal de conducere: şef de centru - coordonează activitatea Centrul de Recuperare pentru “Podul Lung”

personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire:

Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăz

Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru. este de 1/4

activitatea Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilită

coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale,

elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

întocmeşte raportul anual de activitate; asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

ă orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

ții al furnizorului de servicii sociale;

întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

“Podul Lung” funcţionează cu un ă la prezenta Hotărâre de Consiliu Local al

ntrul de Recuperare pentru

şi auxiliar: 21 reparaţii, deservire: 2

Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Podul

coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

n domeniul furnizării serviciilor sociale,

elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor

participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

nte a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

ă orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea perm judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât perso prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de

(1) Personalul de specialitate este format din : a) asistent medical (325901) – un post

- Participă la formarea deprinderilor de igienă individu generalist orice modificare somatică sau comportamentală a copiilor;

- Răspunde de tratamentul medicamentos zilnic al copiilor; - Răspunde de semnalarea, în scris, în Registrul de sesiză

abuz asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută. b) inspector de specialitate (242203) –

- răspunde de întocmirea dosarului beneficiarului în vederea admiterii în centrul de recuperare; - răspunde de realizarea şi întocmirea anchetei sociale; - răspunde de întocmirea contractului de furnizare

Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi “Podul Lung” şi a contractului;

- este membru în echipa multidisciplinară a centrului de recuperare; - răspunde de întocmirea Fişei de

furnizării de servicii sociale;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în

asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar de specialitate este format din :

un post Participă la formarea deprinderilor de igienă individuală a copiilor semnalând generalist orice modificare somatică sau comportamentală a copiilor;

de tratamentul medicamentos zilnic al copiilor; în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice

abuz asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută.

– un post răspunde de întocmirea dosarului beneficiarului în vederea admiterii în centrul de recuperare;

realizarea şi întocmirea anchetei sociale; răspunde de întocmirea contractului de furnizare de servicii pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi “Podul Lung” şi a actelor adiţionale aferente prelungirii

este membru în echipa multidisciplinară a centrului de recuperare; răspunde de întocmirea Fişei de evaluare iniţială, Fişei de evaluare complex

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în

nalului, cât şi beneficiarilor a

asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul

serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

specialitate şi auxiliar

ală a copiilor semnalând medicului

ri şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de

răspunde de întocmirea dosarului beneficiarului în vederea admiterii în centrul de recuperare;

rvicii pentru beneficiarii Centrului de actelor adiţionale aferente prelungirii

de evaluare complexă, Fişei de încetare a

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- răspunde de întocmirea Rapoartelor privind evoluţia copilului şi a Fişelor de monitorizare a situaţiei copiilor beneficiari ai centrului;

- răspunde de întocmirea şi actualizarea bazei de date a beneficiarilor centrului

c) medic specialist (221201) – un post - Realizează şi răspunde pentru consultaţiile

diagnosticului acestora şi a programului de - Coordonează şi monitorizează activitatea - Este membru în echipa e evaluare a centrului; - Recomandă tratamente şi identifică - Răspunde pentru completarea şi actualizarea permanentă a fişei de observaţie medicală specifică; - Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută. d) fiziokinetoterapeut (226401) – un post

- răspunde de desfăşurarea activităţii de kinetoterapie, prin abordarea di dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cer

- realizează activitatea privind recuperarea dizabilităţilor terapeutice şi obiectivelor fixate prin utilizarea tehnicilor kinetice

- răspunde de aplicarea procedurilor de kinetoterapie şi masaj în apă, în vederea recuperarii medicale, conform prescriptiilor medicului de

- stabilește împreuna cu medicul de recuperare motorie, obiectivele din cadrul Programului Personalizat - de Intervenţie; - Răspunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare copil cu care

lucrează; - Informează şi consiliază părintele în activităţile terapeutic - Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

motricitatea grosieră şi coordonarea; - Răspunde de semnalarea în scris,

asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută. e) kinetoterapeut (226405) – un post

- Răspunde de desfăşurarea activităţii de kinetoterapie, prin abordarea dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cerinţele specifice fiecărui copil

- Realizează activitatea privind recuperarea dizabilităţilor şi deficienţelor motorii, conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate prin utilizare

- Stabileste împreuna cu medicul de recuperare motorie, obiectivele din cadrul Programului Personalizat de Intervenţie;

- Răspunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare copil cu care lucrează;

- Informează şi consiliază părintele în activităţile terapeutice - Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

motricitatea grosieră şi coordonarea; - Răspunde de semnalarea în scris, în

asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

răspunde de întocmirea Rapoartelor privind evoluţia copilului şi a Fişelor de monitorizare a situaţiei

rea şi actualizarea bazei de date a beneficiarilor centrului

un post consultaţiile medicale de specialitate ale copiilor beneficiari, stabilirea

diagnosticului acestora şi a programului de recuperare motorie; activitatea kinetoterapeuţilor şi asistentului medical

Este membru în echipa e evaluare a centrului; i identifică necesitatea de spitalizare (după caz);

actualizarea permanentă a fişei de observaţie medicală specifică; în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută.

un post ăspunde de desfăşurarea activităţii de kinetoterapie, prin abordarea diferenţiată a

dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cerinţele specifice fiecărui copil; realizează activitatea privind recuperarea dizabilităţilor şi deficienţelor motorii, conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate prin utilizarea tehnicilor kinetice; răspunde de aplicarea procedurilor de kinetoterapie şi masaj în apă, în vederea recuperarii medicale, conform prescriptiilor medicului de recuperare motorie;

de recuperare motorie, obiectivele din cadrul Programului Personalizat

spunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare copil cu care

ă şi consiliază părintele în activităţile terapeutice ori de câte ori este nevoie; Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează motricitatea grosieră şi coordonarea;

în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută.

Răspunde de desfăşurarea activităţii de kinetoterapie, prin abordarea diferenţiată a copilului cu dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cerinţele specifice fiecărui copil; Realizează activitatea privind recuperarea dizabilităţilor şi deficienţelor motorii, conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate prin utilizarea tehnicilor kinetice; Stabileste împreuna cu medicul de recuperare motorie, obiectivele din cadrul Programului Personalizat

Răspunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare copil cu care

ză şi consiliază părintele în activităţile terapeutice ori de câte ori este nevoie Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează motricitatea grosieră şi coordonarea;

în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului de centru situaţia apărută.

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

răspunde de întocmirea Rapoartelor privind evoluţia copilului şi a Fişelor de monitorizare a situaţiei

medicale de specialitate ale copiilor beneficiari, stabilirea

kinetoterapeuţilor şi asistentului medical;

actualizarea permanentă a fişei de observaţie medicală specifică; în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

ferenţiată a copilului cu

şi deficienţelor motorii, conform conduitei

răspunde de aplicarea procedurilor de kinetoterapie şi masaj în apă, în vederea recuperarii medicale,

de recuperare motorie, obiectivele din cadrul Programului Personalizat

spunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare copil cu care

e ori de câte ori este nevoie; Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

ri şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

diferenţiată a copilului cu

Realizează activitatea privind recuperarea dizabilităţilor şi deficienţelor motorii, conform conduitei

Stabileste împreuna cu medicul de recuperare motorie, obiectivele din cadrul Programului Personalizat

Răspunde de efectuarea programului de kinetoterapie individualizat pentru fiecare copil cu care

nevoie; Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

f) infirmieră (532103) – un post

- Asigură igiena corporală a copiilor din centrul de zi; - Însoţeşte copiii la grupurile sanitare, baie, alte cabinete; - Pregăteşte copiii pentru servirea mesei; - Ajuta la asigurarea condiţiilor igenico

g) instructor de ergoterapie (223003) –

- Realizează şi răspunde pentru activităţile de îngrijire, educaţie, recreere deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii din grupa cât aceştia se află în centru şi în timpul transpo

- Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de ca pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea acestor activităţi; observaţii zilnice;

- Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută;

h) psiholog (263411) – un post

- Realizează şi răspunde pentru profilul psihologic al copiilor în urma evaluării;

- Realizează şi răspunde pentru Programul personali responsabil de caz;

- Colaborează cu educatorii şi instructorii de ergoterapie pen Programul personalizat de interve

- Răspunde de completarea Fişa de evluare iniţială, Fiş serviciilor sociale;

- Este membru în echipa e evaluare a centrului; - Realizează consilierea psihologică a beneficiaril

consiliere psihologică. - Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizăr

abuz asupra copiilor şi transmite şefulu

i) psihopedagog (263412) – un post - realizează şi răspunde de activităţile de asistenţă psihopedagogică prin abordarea diferenţiată a

copilului cu dizabilităţi, în funcţie de nivelul de dezvoltare al acestuia; - urmăreşte integrarea copiilor în grădiniţă/ şcoală

de învăţământ de masa şi special; - organizează şi răspunde de activitatea cu părinţii

în funcţie de nevoile observate sau la iniţiativa pări - realizează şi răspunde pentru Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) al copiilor la care este

responsabil de caz; - colaborează cu educatorii şi instructorii de ergoterapie pentru stabilirea obiectivelor cuprise în

Programul personalizat de intervenţie ce vizează activitatea educaţională;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Asigură igiena corporală a copiilor din centrul de zi; e sanitare, baie, alte cabinete;

Pregăteşte copiii pentru servirea mesei; Ajuta la asigurarea condiţiilor igenico-sanitare pentru servirea mesei.

– 6 posturi Realizează şi răspunde pentru activităţile de îngrijire, educaţie, recreere-socializare,

endentă pentru copiii din grupa, sub toate aspectele, în intervalul de timp cât aceştia se află în centru şi în timpul transportului atunci când este însoţitor de tură; Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de caz, Programele educaţionale, solicitarea pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea acestor activităţi; observaţii zilnice; Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută;

şi răspunde pentru evaluările iniţiale şi reevaluările psihologice ale c profilul psihologic al copiilor în urma evaluării; Realizează şi răspunde pentru Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) al

Colaborează cu educatorii şi instructorii de ergoterapie pentru stabilirea obiectivelor Programul personalizat de intervenţie ce vizează activitatea educaţională;

Fişa de evluare iniţială, Fişei de evaluare complexă, Fişa

Este membru în echipa e evaluare a centrului; Realizează consilierea psihologică a beneficiarilor şi răspunde de întocmirea

Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută.

un post realizează şi răspunde de activităţile de asistenţă psihopedagogică prin abordarea diferenţiată a copilului cu dizabilităţi, în funcţie de nivelul de dezvoltare al acestuia;

rmăreşte integrarea copiilor în grădiniţă/ şcoală şi ţine legătura cu personalul didactic din instituţiile de învăţământ de masa şi special;

activitatea cu părinţii: Şcoala părinţilor, şedinţe şi întâlniri pe diverse teme, în funcţie de nevoile observate sau la iniţiativa părinţilor ealizează şi răspunde pentru Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) al copiilor la care este

olaborează cu educatorii şi instructorii de ergoterapie pentru stabilirea obiectivelor cuprise în intervenţie ce vizează activitatea educaţională;

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

socializare, dezvoltare a sub toate aspectele, în intervalul de timp

ci când este însoţitor de tură; Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat

, Programele educaţionale, solicitarea pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea

Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

reevaluările psihologice ale copiilor cât şi de

zat de intervenţie (P.P.I.) al copiilor la care este

tru stabilirea obiectivelor cuprise în

ei de evaluare complexă, Fişa de încetare a

şi răspunde de întocmirea Rapoartelor de

i şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de

realizează şi răspunde de activităţile de asistenţă psihopedagogică prin abordarea diferenţiată a

şi ţine legătura cu personalul didactic din instituţiile

părinţilor, şedinţe şi întâlniri pe diverse teme,

ealizează şi răspunde pentru Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) al copiilor la care este

olaborează cu educatorii şi instructorii de ergoterapie pentru stabilirea obiectivelor cuprise în

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută

j) educator (263508) – 6 posturi

- Realizează şi răspunde pentru activităţile de îngrijire, educaţie, recreere deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii din grupa cât aceştia se află în centru şi în timpu

- Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de ca pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea acestor activităţi; observaţii zilnice;

- Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută.

k) logoped (226603) – un post - Răspunde de desfăşurarea activităţilor de logopedie, prin abordarea diferenţiată a copilului cu

dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cerinţele specifice - Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

comunicarea şi limbajul, cuprinse în Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) ; - Întocmeşte şi răspunde de documentaţia aferentă munci

intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de ca (2) Atribuţii ale personalului de specialitate:

a. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respecta prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

c. monitorizează respectarea standardelor minime de d. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f. face propuneri de îmbunătăţire

legislaţiei; g. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi:

a) Administrator (515104) – un post - Administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile existente la

pentru copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” depozitare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ăspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz asupra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută.

Realizează şi răspunde pentru activităţile de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, dezvoltare a endentă pentru copiii din grupa, sub toate aspectele, în intervalul de timp

cât aceştia se află în centru şi în timpul transportului atunci când este însoţitor de tură; Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de caz, Programele educaţionale, solicita pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea acestor activităţi; observaţii zilnice; Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

pra copiilor şi transmite şefului serviciului situaţia apărută.

Răspunde de desfăşurarea activităţilor de logopedie, prin abordarea diferenţiată a copilului cu dizabilităţi, în funcţie de nivelul şi cerinţele specifice fiecărui copil; Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează

, cuprinse în Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) ; documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat de

intervenţie (P.P.I.) pentru copiii la care este responsabil de caz;

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respecta

revederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de

monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire iv asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii

un post Administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile existente la Centrul de Recuperare

copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”, ţine evidenţa lor la zi şi le repartizează pe locuri de

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

ăspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

socializare, dezvoltare a sub toate aspectele, în intervalul de timp

l transportului atunci când este însoţitor de tură; Întocmeşte şi răspunde pentru documentaţia aferentă muncii sale: elaborează Programul personalizat

, Programele educaţionale, solicitarea pentru activităţile de socializare desfăşurate în comunitate şi Rapoartele de socializare la încheierea

Răspunde de semnalarea în scris, în Registrul de sesizări şi reclamaţii, pentru orice suspiciune de abuz

Răspunde de desfăşurarea activităţilor de logopedie, prin abordarea diferenţiată a copilului cu

Colaborează cu instructorii de ergoterapie şi educatorii pentru stabilirea obiectivelor ce vizează , cuprinse în Programul personalizat de intervenţie (P.P.I.) ;

i sale: elaborează Programul personalizat de

asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea revederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de

sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

iv asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii

Centrul de Recuperare ţine evidenţa lor la zi şi le repartizează pe locuri de

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- Întocmeşte referate privind necesarul Centrului cu cantitatea, preţul orientativ şi valoarea conform reglementărilor legale în domeniu;

- Asigură aprovizionarea cu diverse materiale necesare desfă - Întocmeşte ordonanţarea de plata pentru produsele comandate - Va lua masurile necesare pentru efectuarea reparaţiilor clădirilor, mobilierului şi a instalaţiilor ce

deservesc spațiul centrului; - Răspunde direct de lucrările efectuate şi întocmeşte procesele verbale privind lucrările executate

semnate de comisie; - Are calitatea de gestionar de bunuri si materiale si este responsabil principal de bunuri;

b) şofer (832201) – un post

- Răspunde şi realizează transportului zilnic al copiilor - Colaborează cu însoţitorul de tură, cu privire la siguranţa copiilor pe timpul deplasării cu maşina - Ajută la urcarea-coborârea copiilor din maşină - Asigură curăţarea şi igienizarea maşinii

ART. 12 Finanţarea centrului

1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a. bugetul local al municipiului Timi b. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din

străinătate; c. fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Avizat juridic Ciprian Erceanu Şef

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Întocmeşte referate privind necesarul Centrului cu cantitatea, preţul orientativ şi valoarea conform reglementărilor legale în domeniu;

onarea cu diverse materiale necesare desfășurării în bune condiții a activit ntocmeşte ordonanţarea de plata pentru produsele comandate;

Va lua masurile necesare pentru efectuarea reparaţiilor clădirilor, mobilierului şi a instalaţiilor ce

Răspunde direct de lucrările efectuate şi întocmeşte procesele verbale privind lucrările executate

Are calitatea de gestionar de bunuri si materiale si este responsabil principal de bunuri;

Răspunde şi realizează transportului zilnic al copiilor Colaborează cu însoţitorul de tură, cu privire la siguranţa copiilor pe timpul deplasării cu maşina

coborârea copiilor din maşină Asigură curăţarea şi igienizarea maşinii

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: bugetul local al municipiului Timișoara; donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din

ursabile şi nerambursabile; alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director general

Jr. Rodica Surducan

Întocmit Ciprian Erceanu Şef centru Amina Dragoescu

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

Întocmeşte referate privind necesarul Centrului cu cantitatea, preţul orientativ şi valoarea conform

ții a activităților;

Va lua masurile necesare pentru efectuarea reparaţiilor clădirilor, mobilierului şi a instalaţiilor ce

Răspunde direct de lucrările efectuate şi întocmeşte procesele verbale privind lucrările executate

Are calitatea de gestionar de bunuri si materiale si este responsabil principal de bunuri;

Colaborează cu însoţitorul de tură, cu privire la siguranţa copiilor pe timpul deplasării cu maşina

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din

Întocmit centru

Amina Dragoescu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

pentru acordarea de servicii sociale nr.______ din data _____________

Părțile contractante:

1. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara dizabilități Podul Lung, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Bvd. Regele Carol I, nr. 10, Tel/Fax de acreditare seria AF nr. 003748, Director General

Și

2. ____________________ denumit în continuare beneficiar, domiciliat î Timişoara,_______________________ CNP___________________________, în calitate de părinte al copilului______________________

Având în vedere: - Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; - HCLMT nr. 218/27.06.2017 privind înfiin aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aceasta

- Planul de servicii, anexă la Dispoziţia Directorului General al Direc Timișoara cu nr.

convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată conform legii sociale, și o persoană fizică aflată în situa sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servi 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonan serviciile sociale, aprobată cu modificări completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situa familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de interven complexe; 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri familiale sau de grup, în vederea prevenirii dependență pentru prezervarea autonomiei excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobat 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale nr.______ din data _____________

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara – Centrul de Recuperare pentru copii cu , denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în

Bvd. Regele Carol I, nr. 10, Tel/Fax 0256220583, având cod de înregistrare fiscală de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentată de doamna jr. Rodica Surducan, având func

____________________ denumit în continuare beneficiar, domiciliat î Timişoara,_______________________ CNP___________________________, în calitate de părinte al copilului______________________

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi

și a Statului de Funcții pentru aceasta; e servicii, anexă la Dispoziţia Directorului General al Direcției de Asistență Socială a Municipiului

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii

ă fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările

persoana aflată în situație de risc și de dificultate social rvicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evalu

ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de

ă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginaliz excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calit

ța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și complet ările ulterioare;

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

Centrul de Recuperare pentru copii cu , denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara,

, având cod de înregistrare fiscală 38053878, certificat jr. Rodica Surducan, având funcția de

____________________ denumit în continuare beneficiar, domiciliat în municipiul Timişoara,_______________________ CNP___________________________, în calitate de părinte al

ă Socială a Municipiului Timișoara și

ă Socială a Municipiului

actul juridic încheiat între o persoană fizică sau să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii

ă, denumită beneficiar de servicii cii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în ța Guvernului nr. 68/2003 privind

ări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și

ție de risc și de dificultate socială, împreună cu ție revizuit în urma evaluării

ăspunde nevoilor sociale individuale, ții de dificultate, vulnerabilitate sau de

și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și și în scopul creșterii calității vieții, definite în

și completări prin Legea nr.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale dup perioadă; 1.6. obligațiile beneficiarului de servicii sociale sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându 1.7. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerin umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performan sociale specializate, aprobate în condițiile legii; 1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale acordare de servicii sociale în mod independent de voin 1.9. forța majoră - eveniment mai presus de controlul păr acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.10. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de c sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea p servicii sociale și identificarea măsurilor ini 1.11. evaluarea complexă - activitatea de investigare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educa 2. Obiectul contractului 2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale specifice centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități. 2.2 Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale: a) recuperare b) abilitare/reabilitare c) educare d) asistență și îngrijire e) consiliere psihologică pentru copil și familie f) socializare și petrecere a timpului liber g) reintegrare socială 3. Costurile serviciilor sociale acordate 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: 830 lei/lună. 3.2. Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de 0 lei. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de în grad de handicap al copilului. 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul păr serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ției beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii ția beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită

țiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care bene și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho

ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele inanciare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii

țiile legii; 1.8. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificările aduse con

acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ; eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreaz

i prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibil

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora,

și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de

ăsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare

socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate ă socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale specifice centrului de recuperare pentru

ale acordate de furnizorul de servicii sociale:

și familie și petrecere a timpului liber

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: 830 lei/lună.

pentru serviciile sociale primite este de 0 lei.

4.1. Durata contractului este de la data de ................... până la data de , când expiră certificatul de încadrare

urata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, evaluarea gradului de handicap al copilului.

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

obligatorie a furnizorului de servicii ă acordarea de servicii sociale pe o anumită

totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii și maximal potențialul psiho-fizic;

țe privind cadrul organizatoric și material, resursele ți furnizorii de servicii

modificările aduse contractelor de ților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

ților, care nu se datorează greșelii sau vinii și care face imposibilă executarea și,

activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de și a prognosticului acestora,

ătre furnizorul de servicii roblemelor cu care se confruntă beneficiarul de

ăsuri; ă a stării actuale de dezvoltare și de integrare

și care întrețin situația de dificultate în și tehnici standardizate

2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale specifice centrului de recuperare pentru

și contribuția beneficiarului de servicii sociale

când expiră certificatul de încadrare

ă evaluarea rezultatelor ă caz, evaluarea gradului de handicap al copilului.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

5. Etapele procesului de acordare a serv 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de servicii; 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului de servicii în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile ben 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată c informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acț activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea servicii precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de servicii, cu respectarea acestuia minimale de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale; 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, dup revizuiască planul de servicii exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confiden servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomand serviciilor sociale; 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de servicii;

ției beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului de servicii în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile ben

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată c

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova ă Socială a Municipiului Timișoara;

țiile furnizorului de servicii sociale: țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea servicii

și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de servicii, cu respectarea acestuia

minimale de calitate a serviciilor sociale; țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale

cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuit și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

nt de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea ă considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în m

rvicii sociale asupra: ținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

oricărei modificări de drept a contractului; ția beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze

revizuiască planul de servicii exclusiv în interesul acestuia; 7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

țele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta țile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

5.3. revizuirea planului de servicii în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

țiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea

iune care are scopul de a promova

țile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,

7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de servicii, cu respectarea acestuia și a standardelor

țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității

nt de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea țiile contractuale în măsura în care

ă caz, să completeze și/sau să

țialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de

ările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de servicii; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protec  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor s  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite i se aplică, putând alege variante de interven f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale servicii; 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicită 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului de servicii; 9.4. să anunțe orice modificare intervenit serviciilor sociale; 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.). 9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a prezentate la pct. 6.4; 10. Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric persoane din cadrul echipei de implementare a planului de servicii. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obliga beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului de servicii formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mul adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul jude divergențele dintre părți sau, după caz, instan Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1 11. Litigii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

rmătoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de servicii; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația

ții obiective, primirea serviciilor sociale; și în termeni accesibili, asupra:

drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția social i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; țumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului de

orecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică ă permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

și clauzele stabilite în cadrul planului de servicii; țe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării

9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oric hipei de implementare a planului de servicii.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului de servicii

formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclamației. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate

adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog ă caz, instanței de judecată competente.

Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind arii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

țin condițiile care au generat situația

și la luarea deciziilor privind intervenția socială care

și la reevaluarea și revizuirea planului de

ă, medicală, economică și

ă pe parcursul acordării

9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament,

9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele

și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei

ția de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât și specialiștii implicați în implementarea planului de servicii și de a

țumit de soluționarea reclamației, acesta se poate ș, care va clarifica prin dialog

Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedură privind

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale beneficiarul de servicii sociale nu reușesc s solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea solu judecătorești competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredit e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor căt f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. e) decesul beneficiarului 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legisla 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea Anexele la contract:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabil

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale șesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate

ita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: iv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

ției de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în

care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

ituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

ților privind încetarea contractului;

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea țional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime

ăzute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

rezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

și încetarea ori alte pretenții ționare pe cale amiabilă.

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și ă contractuală, fiecare poate

țelor sau se poate adresa instanțelor

iv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă

ării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea lezează interesele legitime

ției în vigoare în domeniu.

și evaluarea serviciilor sociale acordate.

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung” Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

a) Planul de servicii, anexă la Dispozi Municipiului Timișoara cu nr.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timi Director General, Șef Centru Avizat juridic Întocmit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

Str. Cornelia Sălceanu, nr.17, tel/fax: 0256/202585 ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

lanul de servicii, anexă la Dispoziția Directorului General al Direcției de Asistenț

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara Ben

Avizat juridic

ȘOARA Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”

0356/416050 Fax: 0356/416049

ției de Asistență Socială a

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

Beneficiarul de servicii

Avizat juridic

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_4.1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: Centrul de zi

din cadrul Complexului de

ART. 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " pentru copiii străzii". Înființarea Centrului de zi a Consilului Local al Municipiului Timi vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ART. 2 Identificarea serviciului social Serviciul social "Centrul de zi pentru copiii străzii administrat de furnizorul Direcția de Asistenț Timisoara, B-dul Regele Carol I nr.10, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00 Sediul centrului de zi este situat în municipiul Timi ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social ”Centrul de zi copiii străzii prin asigurarea pe timpul zilei de activită deprinderilor de viață independentă, consiliere, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentanții legali, care trăiesc în stradă în vederea menținerii, refacerii și dezvolarea capacit pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale

Scopul serviciului este atins prin realizarea următoa și relaționare cu comunitatea, relații de colaborare activ zi pentru copiii străzii, activități care vizeaz programul zilnic al copiilor, activități educaționale, activit orientare școlară și profesională și consiliere psihologic activități de administrare și management.

Beneficiarii serviciului social "Centrul de zi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Anexa nr. 4.1. la HCLMT nr. __________ din ________

e organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru copiii străzii

din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii “Sfântul Nicolae”

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social " Centrului de zi pentru copiii străzii a fost aprobată prin

a Consilului Local al Municipiului Timișoara. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a

ii accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, țiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

pentru copiii străzii", cod serviciu social 8891CZ-C- ția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu sediul social

dul Regele Carol I nr.10, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00 Sediul centrului de zi este situat în municipiul Timișoara, str. Platanilor, nr. 2, jud. Timiș.

Centrul de zi pentru copiii străzii” este asigurarea de pe timpul zilei de activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, formarea

ă independentă, consiliere, orientare școlară și profesională, activită ți sau reprezentanții legali, precum și activități în comunitate pentru copii

ținerii, refacerii și dezvolarea capacităților copilului și ale p șirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prevenirii și

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterea calit Scopul serviciului este atins prin realizarea următoarelor activități de bază : activită

ționare cu comunitatea, relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de ți care vizează întocmirea Programului personalizat de inter

ți educaționale, activități recreative și de socializare, activit și consiliere psihologică, activități de consiliere și sprijin pentru p

și management. "Centrul de zi pentru copiii străzii" sunt:

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

la HCLMT nr. __________ din ________

e organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:

ntul Nicolae”

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de zi a fost aprobată prin prezenta Hotărâre

și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcţionării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a

ii accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite,

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,

-V, este înfiinţat şi șoara, cu sediul social în

dul Regele Carol I nr.10, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.003748. ș.

de șanse egale pentru socializare, formarea activități de sprijin,

ți în comunitate pentru copii ților copilului și ale părinților săi

șirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prevenirii și și creșterea calității vieții.

: activități de informare ă cu familiile copiilor care frecventează centrul de

ă întocmirea Programului personalizat de intervenție, ți recreative și de socializare, activități de

ți de consiliere și sprijin pentru părinți,

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

 copiii cu vârste între 3-17  copiii cu vârste între 3-17 ani care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în familie cu

plan de servicii,

 părinții/reprezentanții legali

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Centrul de zi cadrului general de organizare şi

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale - Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi

normative secundare aplicabile domeniului. - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Standard minim de calitate aplicabil:

obligatorii privind serviciile sociale destinate protec obligatorii privind centrele de zi pentru copiii străzii nr.31/14.01.2015 Anexa 7 pentru completarea fişei de autoevaluare (3) Serviciul social ”Centrul de zi pentru copiii străzii Local al Municipiului Timișoara și funcţionează în cadrul Nicolae” al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Centrul de zi pentru copiii străzii principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul copiii străzii sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse

şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

personal mixt;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

7 ani care trăiesc în stradă,

17 ani care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în familie cu

ții/reprezentanții legali/familia extinsă a acestora.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare Centrul de zi pentru copiii străzii funcţionează cu respectarea prevederilor

cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: ei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normative secundare aplicabile domeniului. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

rd minim de calitate aplicabil: Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile sociale destinate protecției copiilor străzii, anexa 3 –

pentru copiii străzii şi respectiv Ordinului ministrului nr.31/14.01.2015 Anexa 7 pentru completarea fişei de autoevaluare;

pentru copiii străzii” este înfiinţat prin prezenta Hotărâre funcţionează în cadrul Complexului de Servicii pentru Copii „Sf.

ă Socială a Municipiului Timișoara;

Principiile care stau la baza acordării serviciului social pentru copiii străzii se organizează şi funcţionează cu respectarea

principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile

ternaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cen

respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse

a egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

17 ani care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în familie cu

funcţionează cu respectarea prevederilor

Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime Standarde minime

şi respectiv Ordinului ministrului muncii

Hotărâre a Consiliului Complexului de Servicii pentru Copii „Sf.

organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile

ternaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte,

Centrului de zi pentru

protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse a egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, dup frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane faț de atașament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizat k) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi

soluţionarea situaţiilor de dificultate; m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, famil

integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel ju ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în

a) Beneficiarii serviciului social de zi sunt

 copiii cu vârste între 3-17 ani care trăiesc în stradă,  copiii cu vârste între 3-17 ani care au trăit în stradă şi

plan de servicii,

 părinții/reprezentanții legali/familia extină a acestora

b) Capacitatea maximă a Centrul c) Capacitatea maximă în cazul a de beneficiari.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare (după caz);

- Copie după actele de identitate - în cazul în care dețin și pot prezenta acte de identitate

- Cerere de înscriere în Centrul de - Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză pentru frecventar - Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a

copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui memb

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

ținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, dup ții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături

promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot

colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă social de la nivel județean.

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru copiii străzii a) Beneficiarii serviciului social de zi sunt:

17 ani care trăiesc în stradă, 17 ani care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în familie cu

egali/familia extină a acestora.

Centrului de zi pentru copiii străzii este de 20 de beneficiari copii. Capacitatea maximă în cazul activităților în comunitate cu copiii care se află în stradă

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

- pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte țin și pot prezenta acte de identitate;

Cerere de înscriere în Centrul de zi pentru copiii străzii a copilului, după caz; Adeverinţe de sănătate pentru copilul în cauză pentru frecventara centrului;

re sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.);

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

ținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu ă de care acesta a dezvoltat legături

preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi

a implicării active a acestora în

iei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot

pentru copiii străzii sunt:

care sunt re/integraţi în familie cu

0 de beneficiari copii. în comunitate cu copiii care se află în stradă este de 30

pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc),

re sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau

ru al familiei, etc.);

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direc a Municipiului Timișoara, plan înso de Servicii;

- Decizia de admitere aprobată de b) criterii de eligibilitate pentru a accesa serviciile centrului

- copilul să trăiască în stradă; - copilul să fi trăit în stradă şi să fi fost - copilul să provină dintr-o familie

stradă; - copilul să aibă vârsta cuprinsă între c) criterii de departajare de pe lista de a

- urgența și gravitatea situațiilor de dificultate în care se afl stradă:

o familii în care există abuz fizic, emo o familii care neglijează igiena, sănătatea o familii monoparentale; o familii în care unul sau mai mul o familii în care unul sau ambii părin o alte situații cu risc ridicat de separare a copiilor de p

d) cine ia decizia de admitere/respingere: Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de șeful de centru și aprobată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

e) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia:

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direc Municipiului Timișoara – Centrul de zi perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. de Ordinul MMSSF nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii socia f) Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul percepe contribuţie din partea beneficiarilor. Costul serviciilor sociale acordate în cadrul prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local de către Direcția de Asistență Socială a Mu Municipiului Timișoara. (3) Condiţii de încetare a serviciilor “Centrul de zi Încetarea serviciilor se face în baza raportului de monitorizare a situa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Ancheta Socială şi Planul de Servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistenț șoara, plan însoţit de Dispoziţia Directorului General pentru aprobarea Planului

e aprobată de șeful centrului.

pentru a accesa serviciile centrului:

să fi fost re/integraţi în familie cu plan de servicii aflată în situaţie de dificultate socială și să fie în risc de a ajunge în

copilul să aibă vârsta cuprinsă între 3-17 ani;

c) criterii de departajare de pe lista de așteptare ța și gravitatea situațiilor de dificultate în care se află familia, cu risc crescut de

familii în care există abuz fizic, emoțional sau sexual; familii care neglijează igiena, sănătatea și educația copilului;

familii în care unul sau mai mulți copii au abandonat școala; familii în care unul sau ambii părinți muncesc în străinătate;

ții cu risc ridicat de separare a copiilor de părinți/de familie;

admitere/respingere: Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată

ă de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

ractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia: Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistenț

Centrul de zi pentru copiii străzii şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrul de zi pentru copiii străzii percepe contribuţie din partea beneficiarilor. Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru copiii străzii

țiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ă Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al

Centrul de zi pentru copiii străzii” în baza raportului de monitorizare a situației copilului după cum urmează

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ția de Asistență Socială eneral pentru aprobarea Planului

i să fie în risc de a ajunge în

ă familia, cu risc crescut de a ajunge în

Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată ă de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

ția de Asistență Socială a şi reprezentantul legal al copilului, pe o

Modelul contractului este reglementat privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii

le, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

sunt gratuite, nu se

se stabilesc anual țiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat

ătre Consiliul Local al

după cum urmează:

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

a) la expirarea contractului de servicii sociale; b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

- la împlinirea vârstei de admitere - la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul - la identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei

copilului/familiei) prin referire către alte servicii; - cu acordul părților privind încetarea contractului

- când beneficiarul nu se mai prezintă la activită putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boal

- când beneficiarul/reprezentatul legal al copilului Planului de intervenție asumat,

- la modificarea situației familiale care a condus la încadrarea în punct de vedere al domiciliului cât

- forța majoră, dacă este invocată; (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; d) să respecte prevederile prezentului

Intern al centrului. ART. 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

a) la expirarea contractului de servicii sociale; b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul Personalizat de Intervenţie;

identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei copilului/familiei) prin referire către alte servicii;

ților privind încetarea contractului;

prezintă la activitățile zilnice stabilite pe o perioad ța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.),

prezentatul legal al copilului renunţă la intervenţie, la anumite

ției familiale care a condus la încadrarea în criteriile de eligibilitate (atâ domiciliului cât și a situației de dificultate),

rsoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru copiii străzii

să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

ficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru copiii străzii

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și al Regulamentului

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentru copiii străzii sunt următoarele:

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

b) înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de servicii sociale în următoarele situaţii:

identificarea unor alte soluţii pentru copil/familie (alte servicii adecvate situaţiei

țile zilnice stabilite pe o perioadă de 1 lună, fără a ții, etc.),

renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale

criteriile de eligibilitate (atât din

pentru copiii străzii au următoarele

să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie,

să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea

furnizate şi primite; să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au

să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

pentru copiii străzii au următoarele

să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi

de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor

i al Regulamentului

sunt următoarele:

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

copii și familiile acestora; 3. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; 4. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru

relaxare și joc; 5. sprijin pentru orientarea școlară

psihologică a acestora. 6. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

persoane care au în îngrijire copii. 7. activități în comunitate cu copiii care se află în stradă

pentru admitere în cadrul centrului 8. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul

Socială din cadrul DASM Timişoara, beneficiarilor. Contribuția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei pentru masa primit zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la buget local. În cazul mesei la cantina socială hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi). zilnice de hrană a fost stabilit prin pentru consumurile colective din institu persoanelor adulte, persoanelor adulte cu de ajutor social” - Nivelul aloca indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legisla

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor p domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, 2. organizarea de evenimente/campanii de informare, educare

atragă atenția asupra activităților centrului de zi și nevoilor sociale c 3. organizarea de activități de promovare în pres 4. activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea

pentru sănătate, educaţie parentală etc. 5. elaborarea de rapoarte de activitate; 6. realizarea de convenții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate 7. activități de recrutare voluntari, 8. activități de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centru de zi.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate î vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica familiilor aflate în dificultate;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

nderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de înv

ă și profesională a copiilor beneficiari, precum

sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

cu copiii care se află în stradă și nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru admitere în cadrul centrului sigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul, prin furnizarea acesteia de către Cantina

Socială din cadrul DASM Timişoara, GRATUIT, fără plata vreunei contribu ția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei pentru masa primit

zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la buget n cazul mesei la cantina socială public, serviciile se decontează luând în calcul o aloca

hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi). zilnice de hrană a fost stabilit prin Anexa la HG 903/2004 privind nivelurile aloca pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.

Nivelul alocației zilnice de hrană lei/zi și persoană 12,00 lei indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

realizarea de broşuri, pliante, materiale de prezentare a activităţii centrului, organizarea de evenimente/campanii de informare, educare și comunicare în

ților centrului de zi și nevoilor sociale cărora li se adresează; ți de promovare în presă sau prin alte mijloace,

activităţi comune cu diverse instituţii pe teme ce ţin de promovarea drepturilor copilului, educaţie pentru sănătate, educaţie parentală etc. elaborarea de rapoarte de activitate;

ții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate

olaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centru de zi.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

ții în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru

nderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; țile de învățare și cele de

precum și consilierea

sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

și nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate

prin furnizarea acesteia de către Cantina GRATUIT, fără plata vreunei contribuții din partea

ția beneficiarilor/reprezentanților legali este de 0 lei pentru masa primită zilnic, cinci zile pe săptămână (de luni până vineri), costurile serviciilor fiind suportate de la bugetul

serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi). Nivelul alocației

ivelurile alocației zilnice de hrană țile publice de asistență socială destinate

ți și persoanelor vârstnice, lit. B, nr. 2 ”Cantinele ă 12,00 lei. Sumele pot fi

ublice şi publicului larg despre

comunitate care să ărora li se adresează;

drepturilor copilului, educaţie

ții de parteneriat cu instituții și organizații relevante din comunitate

olaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centru de zi.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a n care pot intra categoriile

vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea

și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind problematica copilului și

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

2. organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunit familia vulnerabilă, în risc de separare;

3. comunicate de presă, articole în presa scrisă 4. promovarea participării sociale și a implic

donații 5. promovarea și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventeaz

de zi . d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale p

1. elaborarea instrumentelor si procedurilor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (respectiv program personalizat de interven

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. de realizarea a activităților educaționale, 4. recreative și de socializare prin realizarea unui echilibru între activit

relaxare; 5. de orientare școlară și profesional

nevoile și interesele copiilor; 6. consiliere și sprijin pentru părinți; 7. desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiari 8. consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului si

respective aplica proceduri privind protec 9. de supervizare a personalului din cadrul centrului de zi 10. activități în comunitate cu copiii care se află în stradă

pentru admitere în cadrul centrului e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale

2. propuneri de achiziţii produse şi materiale 3. întocmirea fişelor de post pentru fiecare angajat; 4. evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului; 5. propuneri privind Planul de formare/perfec 6. întocmirea Planului anual de acțiune al centrului.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Centrul de zi pentru copiii străzii conform Statului de funcții anexă la prezenta Hotărâre de Consiliu care:

a) personal de conducere: şef centru al Complexului de Servicii pentru copii Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ți de sensibilizare și informare a comunității în ceea ce privește copilul și familia vulnerabilă, în risc de separare; comunicate de presă, articole în presa scrisă

și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări

și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventeaz

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: elaborarea instrumentelor si procedurilor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor (respectiv program personalizat de intervenție, program zilnic al activităților, etc);

periodice a serviciilor prestate; ților educaționale, în funcție de particularitățile individuale ale fiecarui copil;

și de socializare prin realizarea unui echilibru între activitățile de înv

și profesională și consiliere psihologică, funcție de nivelul de dezvoltare,

ți; ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiari

consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului si respective aplica proceduri privind protecția împotriva abuzurilor;

ului din cadrul centrului de zi cu copiii care se află în stradă și nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate

pentru admitere în cadrul centrului

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru ții al furnizorului de servicii sociale;

propuneri de achiziţii produse şi materiale prin întocmirea de referate de necesitate r de post pentru fiecare angajat;

evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului; privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

țiune al centrului.

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal pentru copiii străzii funcţionează cu un număr de

ă la prezenta Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Timi

personal de conducere: şef centru – implicat part time în coordonarea centrului de zi; al Complexului de Servicii pentru copii “Sfântul Nicolae” coordonează Centrul de zi “Sf.

pentru Părinți și Copii și Centrul de zi pentru copiii străzii

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ții în ceea ce privește copilul și

ării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și

și dezvoltarea de relații de colaborare active cu familiile copiilor care frecventează centrul

elaborarea instrumentelor si procedurilor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor ților, etc);

țile individuale ale fiecarui copil; țile de învățare și cele de

ție de nivelul de dezvoltare,

ții ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului si

și nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor

întocmirea necesarului de buget propriu al centrului prin înaintarea propunerilor pentru Planul

prin întocmirea de referate de necesitate;

funcţionează cu un număr de 4,25 total personal, Local al Municipiului Timișoara, din

time în coordonarea centrului de zi; șeful de centru Centrul de zi “Sf. Nicolae”,

pentru copiii străzii.

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: social, 1 asistent medical, 2 educatori

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere umane, achiziții și contabilitate se realizeaz de Asistență Socială a Municipiului Timi

d) voluntari: 4 2. Personalul de specialitate reprezintă minimum 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. 4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru. (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/ ART. 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: șef centru (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furn

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de

personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l) reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, cz.risc[email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 2 educatori)

administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: partea de resurse ții și contabilitate se realizează de către serviciile de specialitate de la nivelul Direc

ă Socială a Municipiului Timișoara.

Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului. 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

1/11,77.

ef centru – 0,25; personalului de conducere sunt:

asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor

elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; întocmeşte raportul anual de activitate;

ură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de

desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce; răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: - 4 (1 asistent

reparaţii, deservire: partea de resurse ă de către serviciile de specialitate de la nivelul Direcției

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru.

asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod

cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor

elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării izorului de servicii sociale;

propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în

bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să

propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de

în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz,

organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de

reprezintă centrul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) organizează întâlniri periodice de supervizare cu person în echipa, și la cererea acestora ;

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalulu

prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ART. 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este format din : a) 1 asistent social (263501); b) 1 asistent medical (325901) c) 2 educatori (341202) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuţii - asistent social

1. organizează și participă la acțiuni de informa rolul în comunitate, accesarea și modul de funcționare, precum și importanța existenței serviciilor pentru copiii străzii;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

rarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în

organizează întâlniri periodice de supervizare cu personalul de specialitate al centrului, individual

întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ncţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este format din :

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

ea standardelor minime de calitate; sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

țiuni de informare a comunității în ceea ce privește și modul de funcționare, precum și importanța existenței serviciilor

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

rarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în

alul de specialitate al centrului, individual și

întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; i, cât şi beneficiarilor a

asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

ncţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ , cu vechime de minimum 2 ani în domeniul

serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

serviciilor sociale cu respectarea prevederilor

colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării

ții în ceea ce privește serviciile oferite, și modul de funcționare, precum și importanța existenței serviciilor

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

2. întocmește anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizit copiii din centrul de zi pentru copiii străzii

3. întocmește Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le trimite spre avizare și aprobare;

4. participă la realizarea Programului Personaliz specialitate în funcție de nevoile și particularit

5. desfășoară activități în comunitate Timișoara, realizând adrese, informări, referiri către serviciile sociale din lo domiciliu;

6. completează dosarele copiilor cu toate actele necesare împreună cu echipa multidisciplinară (asistent medical, educatori);

7. întocmeşte rapoarte de monitorizare cu acestuia, conform legii;

8. pregătește reevaluarea trimestrial 9. ține o evidență clară a tuturor dosarelor copiilor beneficiari

copiilor care au părăsit centrul de zi 10. pregăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre ace

prevenirii separării copilului de familia sa; 11. păstrează legătura cu unitățile de înv

vederea prevenirii abandonului școlar;

Atribuții – asistent medical: 1. organizează și participă la acțiuni de informare a comunit

rolul în comunitate, accesarea și modul de funcționare, precum ș pentru copiii străzii;

2. la admiterea unui copil nou în centrul de zi 3. supraveghează starea de sănătate a copiilor care beneficiază de serviciile centrului de zi 4. acordă primul ajutor, după caz,

depășesc competența; 5. însoțește copilul la unitățile medicale când acesta are nevoie de evaluri medicale de specialitate

preocupă de obținerea rețetelor p medicale și de transcrierea datelor conținute de acestea

6. efectuează tratamentele și administrează m 7. participă la efectuarea vaccinării copiilor 8. consemnează datele privind tratamentul acut în Registrul privin 9. face propuneri pentru achiziționarea materialelor sanitare necesare bunei desf

cabinetului medical și se preocup 10. completează evidența specială a bolilor 11. urmărește starea de curățenie, respectarea no

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ște anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, conform metodolog pentru copiii străzii;

ște Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le

participă la realizarea Programului Personalizat de Interventie (PPI), elaborat de personalul de ție de nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte ; ți în comunitate cu copiii care nu au domiciliul sau reședința în municipiul

adrese, informări, referiri către serviciile sociale din localitatea acestora de

completează dosarele copiilor cu toate actele necesare împreună cu echipa multidisciplinară

ntocmeşte rapoarte de monitorizare cu date relevante despre situaţia minorului

ște reevaluarea trimestrială a dosarelor copiilor beneficiari; ă clară a tuturor dosarelor copiilor beneficiari și răspunde de arhivarea dosarelor

care au părăsit centrul de zi regăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre ace

prevenirii separării copilului de familia sa; țile de învătământ pentru copiii care frecventează

școlar;

țiuni de informare a comunității în ceea ce privește și modul de funcționare, precum și importanța existenței serviciilor

centrul de zi îi verifică starea de sănătate; supraveghează starea de sănătate a copiilor care beneficiază de serviciile centrului de zi acordă primul ajutor, după caz, și solicită serviciul de ambulanță pentru cazurile grave care îi

țile medicale când acesta are nevoie de evaluri medicale de specialitate ținerea rețetelor prescrise de medicii specialiști, a rezultatelor analizelor, scrisorilor

și de transcrierea datelor conținute de acestea în foaia de observații; i administrează medicația copiilor pe cale orală;

inării copiilor, după caz ; consemnează datele privind tratamentul acut în Registrul privind actul medical de pe centru

ționarea materialelor sanitare necesare bunei desf și se preocupă de folosirea rațională a acestora;

ă a bolilor; țenie, respectarea normelor de igienă în cadrul centrului de zi

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

conform metodologiei, pentru

ște Contractul de furnizare servicii și Actul adițional de prelungire a contractului, și le

at de Interventie (PPI), elaborat de personalul de

ședința în municipiul calitatea acestora de

completează dosarele copiilor cu toate actele necesare împreună cu echipa multidisciplinară

date relevante despre situaţia minorului și a familiei

ăspunde de arhivarea dosarelor

regăteşte atât copilul cât şi familia pentru refacerea legăturii afective dintre aceștia în vederea

ătământ pentru copiii care frecventează centrul de zi, în

ții în ceea ce privește serviciile oferite, ța existenței serviciilor

supraveghează starea de sănătate a copiilor care beneficiază de serviciile centrului de zi ; ă pentru cazurile grave care îi

țile medicale când acesta are nevoie de evaluri medicale de specialitate și se ști, a rezultatelor analizelor, scrisorilor

d actul medical de pe centru; ționarea materialelor sanitare necesare bunei desfășurări a activității

rmelor de igienă în cadrul centrului de zi;

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

12. elaborează lunar rapoarte de activitate 13. evaluează periodic programul fiecărui beneficiar

social, educatori) ; 14. însoțește asistentul social și educatorul în acțiunile

directe cu copii străzii; 15. realizează şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredi

profesionale.

Atribuţii – educator: 1. organizează și participă la acțiuni de informare a comunit

rolul în comunitate, accesarea și modul de funcționare, precum și pentru copiii străzii;

2. organizează și desfășoară activită educative pentru dezvoltarea abilită

3. formează și consolidează la copii deprinderile igienice 4. supraveghează copiii la masă, asigurându

alimentare; 5. inițiază și participă la activitățile de socializare

a copiilor; 6. pregătește copiii pentru viața independent

emoțional, social și profesional (pentru a reduce teama, sentimentul marginalizare și pentru dezvoltarea autonomiei);

7. pregătește reintegrarea socială a copiilor; 8. elaborează împreună cu echipa multidisciplinară

Personalizat de Intervenție (PPI); 9. elaborează lunar rapoarte de activi 10. pregătește materiale didactice pentru act 11. evaluează periodic programul fiecărui beneficiar împreună cu echipa multidisciplinară (asistent

social, asistent medical); 12. colaborează cu școlile, liceele și/sau școlile profesionale

legătură permanentă cu acestea; 13. însoțește asistentul social și asistentul medical în acțiunile

intervenției directe cu copii străzii; 14. realizează şi alte atribuţii prevăzute de lege

profesionale.

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere Personalul administrativ care asigură activităţile auxiliare serviciului soc asigurată de către serviciile specializate ale furnizorului de servicii Municipiului Timișoara.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ză lunar rapoarte de activitate; evaluează periodic programul fiecărui beneficiar împreună cu echipa multidisciplinară (asistent

țește asistentul social și educatorul în acțiunile în comunitate desfășurate cu scopul intervenției

realizează şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de şeful centrului, în limita competen

țiuni de informare a comunității în ceea ce privește și modul de funcționare, precum și importanța existenței serviciilor

ă activități de educație cu beneficiarii, utilizând strategii educative pentru dezvoltarea abilităților perceptiv-motrice, cognitive, de comunicare, socializare

ă la copii deprinderile igienice și de comportament corespunz copiii la masă, asigurându-se că aceștia își însușesc corect deprinderile de

țile de socializare care facilitează dezvoltarea fizică, mentală

ște copiii pentru viața independentă cu tot ceea ce implică aceasta din punct de vedere țional, social și profesional (pentru a reduce teama, sentimentul de insecuritate,

și pentru dezvoltarea autonomiei); ă a copiilor;

elaborează împreună cu echipa multidisciplinară și cu beneficiarul serviciilor sociale P ;

elaborează lunar rapoarte de activitate; materiale didactice pentru activități educative;

evaluează periodic programul fiecărui beneficiar împreună cu echipa multidisciplinară (asistent

școlile, liceele și/sau școlile profesionale unde sunt înscriși

țește asistentul social și asistentul medical în acțiunile în comunitate desfă ăzii;

realizează şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de şeful centrului, în limita competen

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire asigură activităţile auxiliare serviciului social: activitatea este

asigurată de către serviciile specializate ale furnizorului de servicii - Direcția de Asistenț

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

împreună cu echipa multidisciplinară (asistent

șurate cu scopul intervenției

nţate de şeful centrului, în limita competenței

ții în ceea ce privește serviciile oferite, ța existenței serviciilor

, utilizând strategii și tehnici motrice, cognitive, de comunicare, socializare ;

și de comportament corespunzătoare vârstei; șesc corect deprinderile de

care facilitează dezvoltarea fizică, mentală și socială

ă cu tot ceea ce implică aceasta din punct de vedere de insecuritate, de

și cu beneficiarul serviciilor sociale Programul

evaluează periodic programul fiecărui beneficiar împreună cu echipa multidisciplinară (asistent

și copii și menține o

desfășurate cu scopul

sau încredinţate de şeful centrului, în limita competenței

ial: activitatea este ția de Asistență Socială a

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

ART. 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a. bugetul local al municipiului Timi b. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi

din străinătate; c. fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Avizat juridic Ciprian Erceanu

pentru acordarea de servicii sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: municipiului Timișoara;

donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director general Jr. Rodica Surducan

Avizat juridic Întocmit Şef centru

Radu Dan Po

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi

Întocmit Şef centru

Radu Dan Popa

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

Părțile contractante: 1. ........................................................................................, (numele de servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, ..................., str. .................... nr. ......, jude contul nr. ...................... deschis laTrezoreria/Banca ......................, certificatul de ........., reprezentat de domnul/doamna ...................., având func ...............................................................................; și 2. ........................................................................................, (numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuie județul/sectorul .............................., codul numericpersonal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ........., eliberat/eliberată ladata de .......... de Sec ..............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., jude al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... deSec ............................................................(se va men nr. ......................../data ............................................, 1. având în vedere: - Certificat de acreditare seria AF nr. 003748/ - acte normative - dispoziții de aprobare....................... - Cerere de admitere nr. ........................;

- Fișa de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr....................; - Planul individualizat de asistență și

- alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.) 2. convin asupra următoarelor: 1. Definiții: 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde serviciisociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situa servicii sociale, care exprimă acordul devoin 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 dinOrdonan serviciile sociale, aprobată cu modificări completările ulterioare; 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului deinterven complexe;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

1. ........................................................................................, (numele întreg al furnizorului de servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, ..................., str. .................... nr. ......, județul/sectorul ...............,codul de înregistrare fiscal contul nr. ...................... deschis laTrezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria ...... nr.

reprezentat de domnul/doamna ...................., având funcția de ..........................,în calitate de ...............................................................................;

..........................................................................., (numele beneficiarului de servicii sociale)

denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea ........................,str. ...... țul/sectorul .............................., codul numericpersonal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr.

........., eliberat/eliberată ladata de .......... de Secția de poliție ......., reprezentat prin domnul/doam

..............,domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ..... nr. ..., județul/sectorul ........,posesor/posesoa al/a B.I./C.I. seria ... nr. ...., eliberat/eliberată la data de ......... deSecția de poliție ......., conform

...............................................(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) nr. ......................../data ............................................,

Certificat de acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017

Cerere de admitere nr. ........................;

ă a nevoilor individuale nr....................; și îngrijire ..........................;

alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.)

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între opersoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde serviciisociale, denumită furnizor de servicii

ă fizică aflată în situație de riscsau de dificultate socială, denumită benefi servicii sociale, care exprimă acordul devoință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii sociale, prevăzută la art. 11 dinOrdonanța Guvernului nr. 68/2003 privind

serviciile sociale, aprobată cu modificări șicompletări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările

persoana aflată în situație de risc și de dificultatesocial familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului deintervenție revizuit în urma evalu

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

întreg al furnizorului de servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediulîn

țul/sectorul ...............,codul de înregistrare fiscală ..................., acreditare seria ...... nr.

ția de ..........................,în calitate de

ște în localitatea ........................,str. .............. nr. ......., țul/sectorul .............................., codul numericpersonal ................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr.

ția de poliție ......., reprezentat prin domnul/doamna țul/sectorul ........,posesor/posesoare

ția de poliție ......., conform ă calitatea de reprezentant)

alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.)

juridic încheiat între opersoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde serviciisociale, denumită furnizor de servicii

ă, denumită beneficiar de ă al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii ța Guvernului nr. 68/2003 privind

ări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și

ție de risc și de dificultatesocială, împreună cu ție revizuit în urma evaluării

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovareaincluziunii sociale vieții, definite în condițiile prevăzutede Ordonan completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulte 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale dup anumită perioadă; 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asisten completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluăriisitua sociale; 1.7. contribuția beneficiarului de servic acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în func beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi înbani, în servicii sau în 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplinivalorificându 1.9. standarde minimale de calitate resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanț de servicii sociale specializate, aprobate în condi 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale de acordare de servicii sociale în mod independent de voin normativ; 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul păr acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului respectiv, îndeplinirea acestuia; 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specificeprofesiilor sociale, sociale. Scopurile evaluării suntcunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt servicii sociale șiidentificarea măsurilor ini 1.13. planul individualizat de asisten individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care augenerat care acesta se află, precum și aprognosticului acestora, utilizându specificedomeniilor: asistență socială, psihologic, educa 2. Obiectul contractului 2.1 Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilorsociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații dedificultate,

ă pentru prezervarea autonomiei și protecțieipersoanei, pentru prevenirea i sociale, pentru promovareaincluziunii sociale și în scopul creșterii calit

ăzutede Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobat

ările ulterioare; ției beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie afurnizorului de

ția beneficiarului de servicii sociale dupăacordarea de servicii sociale pe o

vizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluăriisituației beneficiarului de servicii

ția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total alserviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipulserviciului și de situația material

și care poate fi înbani, în servicii sau în natură; țiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe carebeneficiarul de servicii

și pe care le va îndeplinivalorificându-și maximal potențialul psiho male de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric șimaterial,

și financiare în vederea atingerii nivelului de performanțăobligatoriu pentru to de servicii sociale specializate, aprobate în condițiilelegii;

1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale – modificărileaduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, întemeiul prevederilor unui act

mai presus de controlul părților, care nu se datoreaz acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului șicare face imposibil

ea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de ă a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora,

și tehnici specificeprofesiilor sociale, de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confrunt

ăsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri; ndividualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și serviciiadecvate și

individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil șiprocedurile de acordare a serviciilor sociale;

activitatea de investigare și analiză a stării actuale dedezvoltare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care augenerat și care întrețin situația de

și aprognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate ă socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

ractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

punde nevoilorsociale șirii unor situații dedificultate,

și protecțieipersoanei, pentru prevenirea și în scopul creșterii calității

ța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și

activitatea obligatorie afurnizorului de ăacordarea de servicii sociale pe o

și îngrijire -modificarea sau ției beneficiarului de servicii

parte din costul total alserviciului/serviciilor ție de tipulserviciului și de situația materială a

totalitatea îndatoririlor pe carebeneficiarul de servicii și maximal potențialul psiho-fizic;

țe privind cadrul organizatoric șimaterial, ăobligatoriu pentru toți furnizorii

modificărileaduse contractelor ților, întemeiul prevederilor unui act

ților, care nu se datoreazăgreșelii sau vinii șicare face imposibilă executarea și,

ea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de și a prognosticului acestora,

de către furnizorul de servicii șterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de

ăsuri; și serviciiadecvate și

individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând durile de acordare a serviciilor sociale; ă a stării actuale dedezvoltare și de integrare

și care întrețin situația de dificultate în și tehnici standardizate

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

- de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor străzii care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

- sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

- promovarea unui model familial pozitiv de îngrijire a copilului; 2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

a. educaționale, dezvoltarea deprinderilor de via b. recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activită

relaxare și joc; c. sprijin pentru orientarea școlară

psihologică a acestora. d. asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri; e. ameliorarea interacțiunilor disfucționale p

familie; f. îndrumarea familiei către alți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

2.3.Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

3. Costurile serviciilor sociale acordate 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............lei/lună. 3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: - pentru ..................................... costul pe lună este de ............ . (serviciul social/serviciile sociale) *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul păr 3.3.**) Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este dup - pentru ..................................... contribu (serviciul social/serviciile sociale) **) Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilit complexă. 3.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilorsociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate. 4. Durata contractului 4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul păr serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale asistență și îngrijire. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de interven

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor străzii care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

copii. promovarea unui model familial pozitiv de îngrijire a copilului;

2.2. Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

ționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; i de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de înv

ă și profesională a copiilor beneficiari, precum

u copiii care frecventează centrul de luni până vineri; țiunilor disfucționale părinte-copil, menținerea și consolidarea relațiilor din

ți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............lei/lună.

3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează: pentru ..................................... costul pe lună este de ............ .

(serviciul social/serviciile sociale) *) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părților în anexa la contract.

ția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează: pentru ..................................... contribuția este .................. .

(serviciul social/serviciile sociale) (în bani/în natură) ției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urmaprocesului de evaluare

ția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilorsociale și nu va și din starea de dificultate.

4.1. Durata contractului este de la data de ................ până la data de ............. . 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarearezultatelor

serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuireaplanului individualizat de

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor străzii care se află în situaţie de risc de menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale

părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte

ţă independentă pentru copii, de îngrijire; țile de învățare și cele de

ă a copiilor beneficiari, precum și consilierea

ținerea și consolidarea relațiilor din

ți specialiști/servicii în cazul în care aceasta se impune

Prin semnarea contractului de faţă beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, îşi asumă

3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de: .............lei/lună.

ților în anexa la contract. ă cum urmează:

ă în urmaprocesului de evaluare

ția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilorsociale și nu va

numai după evaluarearezultatelor ă caz, revizuireaplanului individualizat de

ție și în planul individualizat;

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asisten nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de serviciisociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care co informații eronate; 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii destatistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale: 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordareaservicii precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate dinprezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten acestuia și a standardelor minimale de cal 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilorsociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 continuității serviciilor sociale se va realiza 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii socialeîn îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiaru care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora; - oportunității acordării altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita - regulamentului de ordine internă; - oricărei modificări de drept a contractului; 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, dup revizuiască planul individualizat de asisten 7.7. să respecte, conform legii, confiden servicii sociale; 7.8. să ia în considerare dorințele și recomand serviciilor sociale; 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de de acordarea serviciilor sociale; 7.10. de a informa serviciul public de asisten nevoilor identificate și serviciilor sociale prop 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale. 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asisten

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

ției beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptăriiserviciilor sociale la

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: țiilor primite de la beneficiarul de serviciisociale;

6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată căacesta i

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii destatistici pentru dezvoltarea

și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova ă Socială a Municipiului Timișoara;

țiile furnizorului de servicii sociale: țile fundamentale ale beneficiarului în acordareaservicii

și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate dinprezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență șiîngrijire, cu respectarea

și a standardelor minimale de calitate a serviciilorsociale; țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilorsociale furnizate,

în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și13.1 lit. a) și d); asigurarea i serviciilor sociale se va realiza și prinsubcontractare și cesiune de servicii sociale;

ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii socialeîn îndeplinirea ă considere că beneficiarul și-a îndeplinitobligațiile contractuale în m

7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: ținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

tor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

oricărei modificări de drept a contractului; ția beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, săcompleteze

revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv îninteresul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare labeneficiarul de

țele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privirela acordarea

ția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperireacheltuielilor legate

7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuieștebeneficiarul asupra și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va țile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale.

eneficiarul are următoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire;

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ăriiserviciilor sociale la

țiilor primite de la beneficiarul de serviciisociale; nstată căacesta i-a furnizat

țiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii destatistici pentru dezvoltarea

țiune care are scopul de a promova

țile fundamentale ale beneficiarului în acordareaserviciilor sociale,

șiîngrijire, cu respectarea

țele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilorsociale furnizate, și13.1 lit. a) și d); asigurarea

și prinsubcontractare și cesiune de servicii sociale; ă cont de toate eforturile beneficiarului de servicii socialeîn îndeplinirea

țiile contractuale în măsura în

ă caz, săcompleteze și/sau să

și informațiilor referitoare labeneficiarul de

ările obiective ale beneficiarului cu privirela acordarea

servicii sociale exclusiv pentru acoperireacheltuielilor legate

ștebeneficiarul asupra

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va

și îngrijire;

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se men situația de dificultate; c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 drepturilor sociale, măsurilor legale de protec  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;  oportunității acordării altor servicii sociale;  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acredita  regulamentului de ordine internă;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite care i se aplică, putând alege variante de interven f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea 9.*) Obligațiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale individualizat de asistență și îngrijire; 9.2. să furnizeze informații corecte cu socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificareaveridicită 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat deasistenț 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 9.5. să anunțe orice modificare intervenit serviciilor sociale; 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (r program, persoanele de contact etc.). 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a ele prezentate la pct. 6.4; *) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se v tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract. 10.*) Soluționarea reclamațiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal serviciilor sociale. 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prinintermediul oric persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obliga beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați înimplementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mul adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul jude divergențele dintre părți sau, după caz, instan *) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1 11. Litigii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiilecare au generat

ții obiective, primirea serviciilor sociale; și în termeni accesibili, asupra:

drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc; ărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

ării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine internă;

iciilor sociale primite și la luarea deciziilor privindintervenția social care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea șirevizuirea planului

ții corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică ă permită furnizorului de servicii sociale verificareaveridicității acestora;

și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat deasistenț 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte dincostul total al

e de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4; țe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală peparcursul acordării

9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (regulide comportament,

9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor a

țiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obliga tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire laacordarea

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prinintermediul oric persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât și specialiștii implicați înimplementarea planului individualizat de

ăspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclama 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,acesta se poate

adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog instanței dejudecată competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

țin condițiilecare au generat

și la luarea deciziilor privindintervenția socială

și la reevaluarea șirevizuirea planului

ă,medicală, economică și

și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat deasistență și îngrijire; parte dincostul total al

ă peparcursul acordării

egulide comportament,

9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt

or completa, după caz, cu alte obligații specifice

și/sau în scris reclamații cu privire laacordarea

țiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prinintermediul oricărei

ținutul reclamațiilor,consultând atât și specialiștii implicați înimplementarea planului individualizat de

ăspuns întermen de maximum 10 zile de la primirea reclamației. țumit de soluționarea reclamației,acesta se poate

țului Timiș, care va clarifica prin dialog

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile desolu 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri beneficiarul de servicii sociale nu reușesc s solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea solu judecătorești competente. 12.*) Rezilierea contractului *) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de c pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către păr 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de căt interioară al furnizorului de servicii sociale; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire laserviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredit e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fostacreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de serviciisociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura încare este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părților privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forța majoră, dacă este invocată. 14. Dispoziții finale 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unorcircumstanțe legitime ale acestora și care nu au putut fi prev 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legisla 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asisten generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului publicde asistenț 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planu îngrijire, Direcția generală de asistență socială vor monitoriza activitatea furnizorului de serviciisociale. *) Anexele la contract: a) planul individualizat de asistență și îngrijire; b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale; c) planul revizuit de asistență și îngrijire.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea orialte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile desoluționare pe cale amiabil

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de serviciisociale șesc să rezolve în mod amiabil o divergențăcontractuală, fiecare poate

solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționăriidivergențelor sau se poate adresa instanțe

ție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de serviciisociale, păr pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțileresponsabile.

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentuluide ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire laserviciile sociale, de servicii sociale;

ției de funcționare sau a acreditării furnizorului de serviciisociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fostacreditat, în măsura în

area serviciilor către beneficiarul de serviciisociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura încare este afectată

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

ților privind încetarea contractului;

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea țional numai în cazul apariției unorcircumstanțe care lezează interesele

și care nu au putut fi prevăzute ladata încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoareîn domeniu.

prezentul contract este limba română. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilorsociale acordate.

planului individualizat de asistență și îngrijire secomunic și protecția copilului și Serviciului publicde asistență socială, conform legii.

14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat deasisten ă socială și protecția copilului șiServiciul public de asistenț

vor monitoriza activitatea furnizorului de serviciisociale.

și îngrijire; șa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;

și îngrijire.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

și încetarea orialte pretenții ționare pe cale amiabilă.

neoficiale furnizorul de serviciisociale și ăcontractuală, fiecare poate

țelor sau se poate adresa instanțelor

ătre furnizorul de serviciisociale, părțile contractuale

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod

re beneficiarul de servicii sociale a regulamentuluide ordine

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire laserviciile sociale,

ării furnizorului de serviciisociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fostacreditat, în măsura în

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura încare este afectată

țile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de aconveni modificarea care lezează interesele

ăzute ladata încheierii prezentului contract. ției în vigoareîn domeniu.

și evaluarea serviciilorsociale acordate. și îngrijire secomunică Direcției

ă socială, conform legii. lui individualizat deasistență și

și protecția copilului șiServiciul public de asistență socială

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI DIRECȚIA DE ASISTENȚ

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. "Centrul de zi pentru copiii

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected]

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21

*) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.  Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediulfurnizorului de servicii

sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în douăexemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 O copie a prezentului contract va fi t copilului și Serviciului public de asistenț

Director General;

Jr. Rodica Surducan

Șef Centru, Reprezentant legal,

Consilier juridic,

Erceanu Ciprian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae” Centrul de zi pentru copiii străzii"

Str.Platanilor nr.2, tel.0256/214.572, [email protected] ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

țile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe. zentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediulfurnizorului de servicii

sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în douăexemplare, câte unul pentru fiecare parte

O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției generale de asistență socială și Serviciului public de asistență socială de către furnizorul de serviciisociale.

Jr. Rodica Surducan

Șef Centru, Reprezentant legal,

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

zentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediulfurnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în douăexemplare, câte unul pentru fiecare parte

ă socială șiprotecția ă socială de către furnizorul de serviciisociale.

Șef Centru, Reprezentant legal,

SARBATORIM IMPREUNĂ ROMÂNIA 1918-2018 |

Atasament: Anexa_3.2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

Anexa nr. 3.2. la H.C.L. nr..........din...................... Componenţa Colegiului director al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timi Preşedinte: - Secretarul UAT Membrii: - Viceprimarul de resort, -Consilier local -Consilier local -Directorul General DAS, -Directorul General Adjunct, -Director general Adjunct, -Șef Serviciu Beneficii Sociale, -Șef serviciu StrategiiPprograme, -Membru din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri - Membru din cadrul Directiei Scoli, Spitale, Baze Sportive -Președintele Serviciului de Ajutor Maltez -Președintele Federației Caritas a Diacezei. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către o persoană din cadrul Compartimentului Rela Publicul, Asistență Juridică este asigurată de către un consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, iar asistenta economică va fi asigurată de către un consilier din cadrul Serviciului Contabilitate cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Anexa nr. 3.2. la H.C.L. nr..........din......................

Componenţa Colegiului director al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara:

ădiri, Terenuri și Dotări Diverse Membru din cadrul Directiei Scoli, Spitale, Baze Sportive și Institutii Culturale - Compartimentul Scoli,

ședintele Serviciului de Ajutor Maltez – Filiala Timișoara, ției Caritas a Diacezei.

Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către o persoană din cadrul Compartimentului Rela ă Juridică este asigurată de către un consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, iar

asistenta economică va fi asigurată de către un consilier din cadrul Serviciului Contabilitate cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara.

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

șoara:

Compartimentul Scoli,

Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către o persoană din cadrul Compartimentului Relații cu ă Juridică este asigurată de către un consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, iar

asistenta economică va fi asigurată de către un consilier din cadrul Serviciului Contabilitate-Buget-Finanțe din

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_3.1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

Anexa nr. 3.1 la H.C.L.M.T. nr. _____________

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

A MUNICPIULUI TIMIŞOARA

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înfiinţat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timișoara. Art. 2 Prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în înţelesul prezentului regulament, se înţelege serviciul public de asistență socială cu personalitate juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei, cu respectarea legislației în vigoare. Art. 3. (1) Misiunea Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara este de a servi interesul comunității prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. (2) Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara administreaza si acorda beneficii de asistenta sociala și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici şi strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și colaborează cu organizații ale societății civile și alte entități din comunitate. (3) Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele: a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare; e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

( 4) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele: - elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia - elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; - iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; -identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; -realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; -propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; - colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; - monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare; - elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; - elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; - asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; - furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; - încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii; - sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; - planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; - colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari; -sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

- asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; -solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă; - primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; - evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; - elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul; - realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; - acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune; - recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale; - acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost. Art. 4 (1)În desfășurarea activității sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara respectă următoarele principii: a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost- beneficiu; l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

E E E ROMÂNIA EEE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află; t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

( 2) În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie; f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile; h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale. (3) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale: a) asigurarea informării comunităţii; b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de