keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 37/02.02.2016
privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-1171 din 19.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - privind locuinţele, republicată şi actualizată;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
În conformitate cu Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă criteriile-cadru şi lista cu acte justificative pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe din fondul locativ de stat, sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Lista de priorităţi se reactualizează anual şi se supune spre aprobare Consiliului Local.
La stabilirea ordinii de prioritate se vor lua în considerare cererile depuse în cursul anului până la data de 1 noiembrie, precum şi dosarele depuse anterior anului în curs, care se reactualizează până la data de 1 noiembrie.

Art. 2: Se aprobă procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe listele de priorităţi pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.473/2014 privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorităţi, evacuate din imobile redobândite de foştii proprietari.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01 versiunea 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI A p r o b a t: ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE Nr. SC2016-1171/19.01.2016 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor

din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură

foștilor proprietari

Prin HCLMT nr.473/2014 a fost stabilită modalitatea de repartizare a locuințelor proprietate de stat și a

locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorități, evacuate din imobile redobândite de foștii proprietari.

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.3 din O.U.G. nr.74/2007, se analizează anual cererile pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate şi se prezintă spre aprobare Consiliului Local, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă, în ordinea de prioritate stabilită. Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, se realizează în mod obligatoriu după criteriile prevăzute la art.1 alin.3, alin.4 şi art.2 alin.2 din O.U.G. nr.74/2007 și prezentate în anexa. Astfel, pot beneficia de o locuinţă destinată închirierii familiilor evacuate/in curs de evacuare, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriasi, dovedită prin acte ori li s-a anulat prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vanzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedarii pe cale administrativa sau judecatoreasca a locuintelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;

b) nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriaşului);

c) nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; d) nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; e) nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

f) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. Criteriile de acces specificate mai sus se aplică şi membrilor familiei persoanelor îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea. Au acces cu prioritate, la locuinţele din fondul special constituit, în ordinea de prioritate stabilită de Consiliul Local, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa; b) sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau pensionari.

În urma analizării acestei situaţii, comisia de repartizare a locuințelor va prezenta Consiliului Local lista solicitanţilor care au acces la locuinţe precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor materializate prin lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinte retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2016.

Cod FO 53-01 versiunea 2

Lista de priorităţi reprezintă unul dintre documentele în baza căruia se face repartizarea efectivă a locuinţelor şi cuprinde toţi solicitanţii care îndeplinesc criteriile restrictive sus-menţionate, în ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare.

La data emiterii hotărârii se va revoca HCLMT 473/10.10.2014 privind stabilirea modalității de repartizare a locuințelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista de priorități, evacuate din imobile redobândite de foștii proprietari.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Pentru SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi Pt. DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov ŞEF BIROU, Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan Consilier juridic,

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3 la HCL nr.__________/___________ C ă t r e,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL LOCUINŢE

Subsemnatul/a____________________________, domiciliat în Timişoara, str. _______________________________________, înscris pe lista de priorităţi a persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari întocmită pentru anul ______ la poziţia _______ , prin prezenta reconfirm solicitarea de înscriere pe lista care se va întocmi pentru anul _______, în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat/socială.

Anexez prezentei : 1. acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni; 2. acte doveditoare privind modificări întervenite în situaţia

familiei (după caz)* Totodată, declar că atât eu cât şi membrii majori ai familiei mele ne

menţinem declaraţiile notariale cu privire la faptul că nu deţinem, nu am dobândit sau înstrăinat o locuinţă proprietate personală.

Timişoara, Semnătura, Data, ___________ ___________________

*schimbare reşedinţă, stare civilă, copii nou-născuţi, etc.

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr.__________/___________

PROCEDURA DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, SOCIALE SAU PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PENTRU PERSOANELE EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN

IMOBILE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOȘTILOR PROPRIETARI

Locuinţele din fondul locativ de stat, cele sociale sau cele din proprietatea privată a municipiului Timișoara care devin disponibile ca urmare a încetării contractului de închiriere prin: solicitarea chiriaşului de a preda locuinţa, rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea din locuinţă, decesul titularului, etc., se repartizează de către Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin Hotărâre de Consiliu Local, pe categorii de liste.

Hotărârea comisiei se afişează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara şi se comunică Serviciului Relaţionare Directă cu Cetăţenii.

Persoanele înscrise pe listele de priorităţi a persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari pot depune solicitări de atribuire nominală a locuinţei, urmând ca aceste solicitări să fie centralizate şi locuinţa să fie propusă spre repartizare în următoarea şedinţă a Comisiei de repartizare a locuinţelor, în ordinea de prioritate de pe listă.

Repartiţiile se emit de către Comisia de repartizare a locuințelor, iar închirierea locuințelor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în baza şi cu respectarea ordinii de prioritate aprobată pentru anul în curs.

În cazul locuinţelor sociale, acestea se atribuire doar familiilor sau persoanele înscrise pe lista de priorităţi, cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.

La data comunicării repartiției emisă de Comisia de repartizare a locuințelor și în vederea încheierii contractului de închiriere, solicitantul si membrii majori ai familiei, vor prezenta în termenul comunicat o declarație notarială, nu mai veche de 10 zile, precum și actele care atestă respectarea criteriilor de eligibilitate avute în vedere la includerea pe lista de priorități, pentru toți membrii familiei care urmeaza a fi incluși cu drepturi locative în contractul de inchiriere.

Dacă solicitantul și membrii majori ai familiei nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula repartiția de locuință.

Pt. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Stoianov Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL ______________

CRITERII-CADRU ȘI LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE

ATRIBUIRE A UNEI LOCUINŢE PENTRU FAMILIILE EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢELE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR

PROPRIETARI

A. CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ:

Pot beneficia de o locuinţă destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a). sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative: - Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute in proprietatea statului, cu modificările ulterioare; - Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinui cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare; - Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor apartinand minorităţilor naţionale din Romania, republicata; - altor acte normative, precum si hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator ramase definitive si irevocabile; b). nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriaşului); c). nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; d). nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; e). nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; f). nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Criteriile de acces specificate mai sus se aplică şi membrilor familiei persoanelor îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea.

Au acces cu prioritate la locuinţe, în ordinea de prioritate stabilită de Consiliul Local al municipiului Timișoara, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. b) sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau pensionari.

In cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinei de prioritate se vor avea în vedere: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora; d) vechimea cererilor; e) venitul pe membru de familie.

B. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ:

1. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ:

a) - Persoanele/familiile pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă

şi executorie care dispune evacuarea necondiţionată de atribuirea altui spaţiu de locuit corespunzător şi pentru care s-a întocmit dosar execuţional de către executorul judecătoresc şi s-a emis somaţie de evacuare din locuinţă sau care au fost deja evacuate,

- Persoanele/familiile care provin din imobile redobândite de proprietar care au primit notificarea din partea proprietarului pentru motivele prevăzute la art.14 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 şi modificată prin Legea nr.241/2001 sau cărora le-a expirat termenul de 5 ani şi a căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute de art.14 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 modificată şi completată prin Legea nr. 241/2001 şi care au fost notificate de proprietar,

- Chiriaşii care au cumpărat cu bună-credinţă în baza Legii nr.112/1995 imobilele în care locuiau şi ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca urmare a unei acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în revendicare, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi pentru care s-a întocmit dosar execuţional de către executorul judecătoresc şi s-a emis somaţie de evacuare din locuinţă sau care au fost deja evacuaţi. Se acordă 15 puncte

b) - Persoanele/familiile care au contract de închiriere în derulare cu proprietarii imobilelor

care au fost retrocedate, - Persoanele/familiile care au avut calitatea de chiriaşi în locuinţă din fondul locativ de stat,

dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora şi au fost obligate, în condiţiile O.U.G. nr. 40/1999, să preia în folosinţă o altă locuinţă pusă la dispoziţie de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia,

- Persoanele/familiile cu privire la care nu s-a dispus evacuarea sau nu au fost notificate cu privire la evacuare dar, din motive neimputabile lor, nu beneficiază de un contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul căruia i s-a restituit imobilul (proprietarul a refuzat prelungirea sau reînoirea contractului) și nu au expirat cei 5 ani de la data predării imobilului. Se acordă 5 puncte

1. NORMA LOCATIVĂ ACTUALĂ (ancheta socială): - 1-2 persoane/1 cameră.............................................................................1 punct/ 1 persoană - 3-4 persoane/2camere...............................................................................1punct/ 1 persoană - ce depăşeşte 4 persoane/3 camere............................................................1punct/ 1 persoană

NOTĂ: Se acordă câte un punct pentru fiecare membru al familiei solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia fiind definită prin “art.17” din Legea nr. 114/1996.

2. NUMĂRUL COPIILOR ŞI AL CELORLALTE PERSOANE CARE SE GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ CU SOLICITANTUL:

- 1 membru ...........................................................................................................1 punct - 2 membri ............................................................................................................2 puncte - 3 membri ............................................................................................................3 puncte - 4 membri ............................................................................................................4 puncte - 5 sau mai mulți membri.......................................................................................5 puncte

3. VENITUL MEDIU NET LUNAR REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE: Fără venituri ........................................................................................................................ 0 puncte Mai mare sau egal cu venitul mediu net pe economie …………………………………… 1 punct Între venitul mediu net pe economie şi salariul minim ………………………..…..…….. 3 puncte Mai mic sau egal cu salariul minim pe economie ………………….……….………..…. 6 puncte

NOTĂ: Venitul realizat se compară cu nivelul venitului mediu net pe economie şi respectiv salariul minim pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

4. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ: Handicap grav sau invaliditate gr.1 ................................................................................... 5 puncte Handicap accentuat sau invaliditate gr.II ............................................................................4 puncte Handicap mediu ................................................................................................................. 3 puncte NOTĂ : Pentru fiecare certificat de încadrare în grad de handicap/ invaliditate/medicale, atât pentru titular cât şi pentru membrii familiei, se acordă punctaj care se va cumula.

5. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI: Pentru fiecare an vechime ................................................................................................. 1 punct NOTĂ: Dacă cererea are o vechime de până la un an, i se acordă 1 punct, iar pentru fiecare an ce depăşeşte 1 an, se acordă încă 1 punct. Acest criteriu priveşte titularul cererii de repartizare a unei locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile nationalizate. Drepturile şi obligaţiile titularului dosarului de locuinţă pot fi transferate în favoarea soţului/soţiei

sau altui membru major înscris în dosar, pentru motive temeinice: deces, divorţ, îndeplinirea criteriilor de acces specifice titularului și domiciliul în Municipiul Timișoara.

6. ALTE CATEGORII DE PERSOANE SAU FAMILII INDREPTĂȚITE: Pensionari .............................................................................................................................3 puncte Repatriaţi/refugiaţi ................................................................................................................2 puncte Veterani și văduve de război…………………….…..…………………....…..……….……2 puncte Beneficiari ai prevederilor Legii nr.341/2004................................................................ ...... 1 punct N O T Ă: În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de vechimea cererii. În cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condiţiile prevăzute mai sus, punctajul se cumulează.

C. LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE pe care solicitanţii de locuinţe sociale sau din fondul locative de stat trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor:

 Cerere;  Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din

familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut: - nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; - nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990; - nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru

realizarea unei locuinţe; - nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;  Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de

familie major: - adeverinţă cu venitul net; - cupon pensie, cupon alocaţie, adeverinţă de ajutor social, etc.; - declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri

din vreo activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;

 Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);

 Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);

 Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);  Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);  Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de

invaliditate (dacă este cazul);  Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este

tolerat în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;

 Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat;

 Copie xerox după contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile;

 Copie sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c şi din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999;

 Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere.

Lista privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, se stabileşte/se reface în condiţiile legii anual, în aceasta fiind cuprinşi toţi solicitanţii (persoane singure, familiile formate din 2 sau mai multe persoane) care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea descrescătoare a punctajului primit la criteriile de ierarhizare.

Inscrierea în această listă nu implică şi obligativitatea repartizării unei locuinţe având în vedere faptul că, pe de o parte numărul solicitanţilor poate fi mai mare decat numărul locuinţelor disponibile, iar pe de altă parte, la data repartizării efective a locuinţelor, aceştia pot să nu mai indeplinească toate criteriile prevăzute de lege, unii dintre solicitanţi pot avea situaţia locativă deja rezolvată sau pot să refuze locuinţa repartizată.

Solicitările de înscriere pe lista evacuaților din imobile redobândite de proprietar se depun până la data de 1 noiembrie a anului în curs.

Solicitanţii ce sunt înscrişi pe lista de priorități au obligaţia de a depune până la data de 1 noiembrie a anului în curs formularul de reactualizare a cererii de înscriere pe lista de priorităţi ce va fi întocmită pentru anul viitor, însoțit de actele doveditoare, după caz. Solicitanţii care nu depun formularul de reactualizare a cererii vor fi excluşi de pe listă.

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil din anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită. Pt. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Laura Koszegi Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan