keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 100/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 100/23.02.2018
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-2837 din data de 08.02.2018 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse- Biroul Locuinţe, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-2837/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr.241/2001;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Tmişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natura foştilor proprietari, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.59/21.02.2017;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-2837/08.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, VICEPRIMAR.,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Atasament: Lista_Fam_Evacuate_2018.pdf

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare criterii vechime

1 STOICA ANGEL D82002-1611 10.12.2002 25 15 2 TAMPU IOAN D82006-770 13.04.2006 29 11 3 ZAHARIA SILVIA D82006-949 17.05.2006 29 11 4 NOVAC MARIA D82002-1055 20.11.2002 24 15 5 TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 23.11.2003 24 14 6 PINTILIE MARICICA D82005-650 15.02.2005 25 12 7 LINTA NICOLETA SC2004-21475 07.12.2004 23 13 8 MURARASU RODICA RENATE D82005-3957 09.08.2005 24 12 9 JUNCU MARIA D82005-6388 16.12.2005 24 12

10 MITRAN AUREL D72006-657 02.02.2006 24 12

LISTA EVACUATI - ANUL 2018

Punctaj obtinut Total

40 40 40 39 38 37 36 36 36 36

1

10 MITRAN AUREL D72006-657 02.02.2006 24 12 11 HAZAPARIU ANISOARA D72006-5195 15.09.2006 24 11 12 DUMA MARIA D72008-8251 05.12.2008 26 9 13 MARINCU PETRU D82004-920 09.02.2004 21 13 14 DODO ROZALIA D82006-3593 19.09.2006 23 11 15 POPESCU MARGARETA D72008-5521 02.09.2008 25 9 16 FAUR AVRAM CT2013-816 07.02.2013 29 5 17 RADULESCU DORU CT2013-3613 24.07.2013 29 4 18 GHIURI MARIANA D72009-5449 25.06.2009 24 8 19 MELENCU AURICA DP2009-11757 27.11.2009 24 8 20 BUSE DAN CT2013-2352 09.05.2013 28 4 21 PETRISOR NICOLAE DO6X-5200 19.10.2000 14 17 22 RUSU FLORICA D72006-3409 24.05.2006 20 11 23 VARGA MARIA IBOLYA D72009-1760 03.03.2009 23 8 24 CAPAT FLORIN D72009-4509 29.05.2009 23 8 25 ALBEI MARIN D72011-7090 11.11.2011 25 6 26 ZIMCEA VALERIA DP2011-2601 28.04.2011 24 6

36 35 35 34 34 34 34 33 32 32 32 31 31 31 31 31 3026 ZIMCEA VALERIA DP2011-2601 28.04.2011 24 6

27 LINK LUMINITA CT2013-2542 22.05.2013 26 4 28 VLADIC OPRICA D72002-5691 25.06.2002 14 15 29 OTVOS EMA D82005-2708 23.06.2005 17 12 30 FRISCH ROZALIA D72006-1064 16.02.2006 18 11 31 LUPU ZINICA DP2012-4333 16.07.2012 24 5 32 MEZEI IOAN DP2012-6422 11.12.2012 24 5 33 MILOS VIOREL CT2014-5572 22.10.2014 26 3 34 MIRONICA CIPRIAN DP2009-8703 16.09.2009 20 8 35 BOTA IOAN DP2009-12171 10.12.2009 20 8 36 SABAU ILEANA CT2013-2160 24.04.2013 24 4 37 SIRBU LILIANA CT2013-5035 22.10.2013 24 4 38 NEGHINA AURICA CT2017-4147 26.08.2017 28 0 39 BOT ROXANA D72008-2464 09.04.2008 18 9 40 SECULI MARIUS EUGEN D72009-5285 23.06.2009 19 8 41 STOIANOVICI ILIE DP2011-7263 18.11.2011 21 6

30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27 27 2741 STOIANOVICI ILIE DP2011-7263 18.11.2011 21 6

42 RADU DANIELA IOANA DP2012-4505 23.07.2012 22 5 43 FARCAS DANIELA IRINA CT2013-2002 12.04.2013 23 4 44 TALABUR CLARA CT2014-1404 31.03.2014 24 3 45 GADALEANU SILVIA MARIANA CT2014-2430 20.05.2014 24 3 46 BALACI STEFAN D72006-302 18.02.2006 15 11 47 GRAURE ION D82008-3266 12.12.2008 17 9 48 NEGRUTIU AURELIA CT2015-6569 07.10.2015 24 2 49 ROZSA MIKLOS D82003-3139 23.05.2003 11 14 50 VIRGA LIDIA D72008-1549 28.02.2008 16 9 51 HOLHOREA GABRIEL CATALIN CT2013-3107 26.06.2013 21 4 52 CHIRICESCU TATIAN CT2013-3134 27.06.2013 21 4 53 CIURBA TEOFIL ALIN CT2013-5156 29.10.2013 21 4

27 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25 25

1

54 ANTIN RODICA CT2014-956 28.02.2014 22 3 55 OPREA MARIA CT2016-4381 01.08.2016 24 1 56 GAL ANUTA D72007-6951 04.12.2007 14 10 57 PODINA VERONA DP2012-4856 09.08.2012 19 5 58 ANDREICA VIORICA DP2013-366 17.01.2013 19 5 59 POPA NICOLAE CT2015-475 28.01.2015 21 3 60 CIUBOTARIU CONSTANTIN D82006-4239 21.11.2006 12 11 61 NAGY ILONA CT2015-3460 29.05.2015 21 2 62 DODO MARIA CT2016-5199 19.09.2016 22 1 63 ARGINT AURELIA DT2009-2850 08.04.2009 14 8 64 SARBU LOREDANA DP2010-6281 12.07.2010 15 7 65 GAVRILA DOINA CT2014-1445 27.03.2014 19 3 66 VARI RODICA DP2011-7299 21.11.2011 15 6 67 BISI CODRUTA IULIANA CT2014-1342 21.03.2014 18 3 68 STRAUT ZAMFIRA CT2014-6789 18.12.2014 18 3 69 ISPAS MARIN D82006-1919 07.07.2006 9 11

25 25 24 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21 20

2

69 ISPAS MARIN D82006-1919 07.07.2006 9 11 70 CIURBA DANIELA VIOLETA CT2013-5155 29.10.2013 16 4 71 NOVACOVICI ELENA CT2013-2063 18.04.2013 15 4 72 SCHMOLL MARIA CT2013-3309 20.05.2013 15 4 73 PAULITA GHEORGHE CT2014-2616 29.05.2014 16 3 74 STOICA CLAUDIA ADRIANA DP2012-7634 23.11.2012 13 5 75 MOLNAR MARIA D82007-300 08.02.2007 6 11 76 BADEA CORNEL CT2016-1370 15.03.2016 16 1 77 RIPCIUC COSTICA CT2013-1055 25.02.2013 12 4 78 LAL-NINCSOVICS ANA CT2015-6301 24.09.2015 14 2 79 ROZSA IOSIF ANTONIU CT2015-1945 25.03.2015 13 2 80 RIPCIUC GABRIELA LILIANA CT2015-6652 12.10.2015 12 2 81 JANOS LEVENTE CT2016-3324 10.06.2016 12 1 82 SIMIONESCU EMILIA SORINA CT2015-6097 16.09.2015 10 2 83 FEHER MIHAI CT2016-1436 16.03.2016 11 1 84 BLAZ DANIELA CT2017-4561 09.08.2016 7 1

20 20 19 19 19 18 17

12 12 8

17 16 16 15 14 13

84 BLAZ DANIELA CT2017-4561 09.08.2016 7 1 85 NOVACOVICI EMILIA CT2017-2160 29.03.2017 5 0

Pt. ȘEF BIROU LOCUINȚE SIMONA BĂLAN

8 5

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROU LOCUINȚE Nr. SC2018-2837/08.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate

sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listeli de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001. Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, privind îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan