keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/05.04.2016 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2016 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 112/05.04.2016
privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2016 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-5460 /07.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locative de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Tmişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natura foştilor proprietari,
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2016 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnică;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Clădiri - Compartiment Locuinţe şi Garaje;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Lista_evacuati_2016.pdf

LISTA EVACUATI - ANUL 2016 Pozitia Numele si prenumele solicitantului | Nr. inregistrare. | Data inregistrare Punctaj obtinut PT i Tosa 1|TERIGARIU ELISABETA CLAUDIA D72009-2855 08.04.2009 47 6 53 L CORALIA DO694-4314 08.12.1994 29 21 so 3|NEAMTU ECATERINA DO6X-2831 21.03.2000 31 16 47 4|MUSCA ROZA D72003-3834 11.11.2003 34 12 46 S|PISLEA LIUBINCA D82002-1643 12.12.2002 30 13 43 6|CIUCA IULIA D72004-3764 18.05.2004 32 11 43 7|ZAHARIA SILVIA DB2006-349 17.05.2006 34 43 B|MIHAI GHEORGHE D72007-5381 09.10.2007 35 43 9|NEDA ANA D72003-301 27.012003|_ 25) 13| e) 10[DEHELEAN OLIMPIA DANIELA DP2010-696 25.01.2010 36 6 12 11 [BULGAR FLOARE DO697-560 06.03.1997 23 19 42 12|TURCANU FLORIN NICOLAE DB2003-9287 23.11.2003 29| 12| 41 13|PINTILIE MARICICA D82005-650 15.02.2005 30 11 41 14|VIZITIU VALERIU DB2005-62 11.01.2005 29 11 40 | 1 5|BRANZAN PETRIA DB2005-4164 18.08.2005 10 39 16|JUNCU MARIA DB2005-6388 16.12.2005 10 39 17|MITRAN AUREL D72006-657 02.02.2006 10 39 18|MANEA MARIOARA DO6X-5377 30.10.2000 15 38 19|GRUICI PAVEL DO6X1-5770 22.10.2001 14 38 20|PETROV AURELIA DOSX-1227 25.02.2002 14 38 21[IAGHER ERNEST D72002-5690 25.06.2002 13|. 38 22|MARINCU PETRU D820041-920 09.02.2004 12 38 23 |ZENCENCO ALIN FLORIN DOSX-5864 28.11.2000 15 37 24|RADU DAMIAN NICOLAE DOSX-5524 14.09.2001 14 37 25|MATEI MARIOARA DO6X1-6475 |. 23 14 37

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii ! Total 26|SUCIU VASILE DO6X1-6658 21.11.2001 23 37| 27|POP IULIANA D82003-4951 15.07.2003 _37| 28|HICKE AUREL D72004-2019 15.03.2004 38 29 |[UTFINEANT STEFAN IOAN D82005-771 08.02.2005 37 30|MOLDOVAN MARIA D72005-3443 21.06.2005 37 31|CATANA EUGEN D82005-5089 30.09.2005 37 32/RUSU FLORICA D72006-3409 24.05.2006 37 33|DAN CORNEL D72006-7200 29.11.2006 37 34JHOTEA GEORGETA DORINA D72007-6177 08.11.2007 37 35|POPESCU MARGARETA D72008-5521 02.09.2008 37 36|FAUR AVRAM CT2013-816 07.02.2013 37 37|GHERMAN IULIU DO6X1-2614 27.06.2001 36 38|MIHOC CAMELIA VIORICA DO6X2-100 17.01.2002 36 3S|TANDAREL IOANA D72002-7534 27.08.2002 36 10|ROMAN MIHAI D72002-9164 06.11.2002 36 41|AVRAM LUCRATIA EUGENIA D82003-4917 14.07.2003 36 42|PLESUVU FLORIN D82005-3700 27.07.2005 36 43|MERCESCU MIHAELA ELEONORA D82006-3177 05.09.2006 36 44|PARADICZA MARIA D72008-6253 30.09.2008 36 45|POMOHACI VASILE D72009-2436 25.03.2009 36 46|NONU DIDIA PA8X-12416 25.09.2001 35 47|PETROV AMADEO DO6X2-1228 25.02.2002 35 48|BOGDAN MARIANA D72002-2708 09.04.2002 35 49 |GROZESCU MIHAI D72002-8448 25.09.2002 35 50|SEVERA MARIA D72004-60 13.01,2004 23 12 35 S1|PUHA MARIN D82005-2118 16.05.2005 25 10 35 52|CIRLIG FLORICA D72005-3794 07.09.2005 ___25| 10 35 2 —

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total 53|UNGURFANU TICU D72007-922 14.02.2007 26 9 35 LL 54|VELESCA OVIDIU VASILE D72008-2983 05.05.2008 28 7 35 55 |[SERAFIN DANILA D72008-3529 27.05.2008 28 7 35 56JBOGDAN SABIN SIMION D72008-5047 05.08.2008 28 7 35 57|GHIURI MARIANA D72009-5449 25.06.2009 29 6 35 58|IANCU MARIA DP2009-10012 20.10.2009 29 6 35 LL 59 |MELENCU AURICA DP2009-11757 27.11.2009 29 6 35 60| IEPURE IOAN DO6X1-5708 17.10.2001 20 14 34 &1|NOVAC IOAN D82002-1055 20.11.2002 21 13 34 62 |EREMIE NICOLETA D82002-1671 16.12.2002 21 13 34 63|COSTACHE ANGELICA D82003-6223 14.08.2003 22 12 34 64|HIRSCH ECATERINA D72004-5016 02.07.2004 sf 11 34 65 [ROMAN VALERIA D82005-144 17.01.2005 23 11 34 66|KORTYE IOAN D82005-3210 12.07.2005 24 10 34 67| BANCESCU ELENA D72006-414 26.01.2006 24 10 34 68|[DANCEA IOAN D72006-1311 27.02.2006 24 10 34 &9|VARGA MARIA IBOLYA D72009-1760 03.03.2009 28 7 35 70|CAPAT FLORIN D72009-4509 29.05.2009 28 6 34 71 |IANCOVICI IOAN DO6X2-2385 28.03.2002 20 13 33 72|VALCU TITA PAULA D72002-4421 24.05.2002 20 13 33 73| IORDACHESCU SORIN RADU D82003-4328 20.06.2003 21 12 33 74|ANTON LUCIAN D82003-7785 23.09.2003 21 12 33 75| SCHEIBLE CONSTANTIN D82004-1123 20.02.2004 21 12 33| 76|LINTA NICOLETA SC2004-21475 07.12.2004 22 11 33 77|VELEA AURICA D72004-7438 14.12.2004 2 11 33 78|DARIDA STEFAN D72005-1137 24.02.2005 22 11 33 ____79|HOLODNEAC ION D82005-5625 04.11.2005) 23 10 33|

Punctaj obtinut Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Total 80|FRISCH ROZALIA D72006-1064 16.02.2006 33 81iTAMPU IOAN D82006-770 13.04.2006 33 82|BOSCA ANGELICA D72006-4694 04.08.2006 33 83|BAKK ATTILA GEZA D82006-2649 17.08.2006 33 84|DOMUT DUMITRU D72007-7244 13.12.2007 33 85|GRECESCU VALERIU D72008-6143 25.09.2008 33| 86|ZIMCEA VALERIA DP2011-2601 28.04.2011 33 87|PETRUSE VIORICA DP2011-3101 18.05.2011 __33| 88|NOVACOVICI LUCIA DP2011-4069 29.06.2011 33 89|RAICI BORITA DP2012-580 01.02.2012 33 90IRADULESCU DORU CT2013-3613 24.07.2013 33 S1|PRUNAR GHEORGHE CT2015-4198 29.06.2015 33 92|NAGY EDIT CT2015-5987 11.09.2015 33 33|IOVIN CIRESAN PASCUTA D82004-1268 26.02.2004 32) S4|POPA ANA SORINA D72005-3462 21.06.2005 32 35IMARGEA DAN DORIN D72005-4955 01.11.2005 32 96|CIOBANLU PETRUTA D82005-6395 16.12.2005 32 97|VARGA IOLANDA D72006-219 17.01.2006 32 98|CERNAT GHEORGHE D72006-350 23.01.2006 32 99|CIOBAI ELISABETA D72006-2176 04.04.2006 9 32 100|SIMA MIHAI D72006-3861 14.06.2006 23 9 32 101|RUSAN NICOLAE D82006-3502 06.09.2006 23 9 32 102|CIOBANU IOAN D72006-6621 10.11.2006 23 93 32 103|MESESAN MARIA D82006-4460 13.12.2006 23 9 32 104|CHIREA EMILIA AGNETA D82007-197 01.02.2007 23 3 32 105|LUDWIG WALTER D72007-7204 12.12.2007 24 8 32 106|BOENGIU CORNELIA D72008-43 98.01.2008 24 8| 32

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total 107|TUDOR LEONTINA D72008-6054 23.09.2008 25 7 32 |. 108|POMOHACI TON D72009-2497 25.03.2009 26 6 32 109 |MILOS VIOREL CT2014-5572 22.10.2014 31 1 32 110|ALUPOAIE SAVA D72006-1873 20.07.2015 32 0 32 111(SFERDEAN NICOLETA D82004-2580 04.05.2004 20 11 31 112|CIMPEAN HERMINA D82004-5508/ 24.08.2004 20 11 31 113|[RADULESCU VASILE D82005-5209 10.10.2005 21 10 31 DINA D72006-3338 23.05.2006 22 9 31 115|ZENCENCO SORIN LAURENTIU D82006-1707 04.07.2006 22 9 31 N 1 16|GHETU MARCELUS D72006-5809 11.11,2006 22 3 31 117|GHIUREA MARIOARA D72007-2111 24.04.2007 23 8 31 118|MIHAI SAMIR D72007-3720 18.07.2007 23 8 31 119|MAZILITA JAN LUCIAN D82007-3676 20.03.2007 23[ 8 31 120|MIRONICA CIPRIAN DP2009-8703 16.09.2009 25 6 31| 121 |[BOTA IOAN DP2009-12171 10.12.2009 25 6 31 122|STOIANOVICI ILIE DP2011-7263 18.11.2011 4 31 123|COSTEA ANA DO6X-2051 25.02.2000 14 16 30 124|POPESCU VIORICA D82005-6334 15.12.2005 20 10 30 125|CERNA ESTERA D72006-5176 15.09.2006 21 9 30 126|KOLOMPAR ELENA D72006-7263 04.12.2006 2 9 30 127|DANDU MARIA D72007-2993 12.06.2007 22 8 30 128|LASZLO SANDOR D72008-1583 03.03.2008 23 8 31 129|DRAIA VERONICA D82008-1642 25.06.2008 23 7 30 130 FISCHER IOAN DP2008-4577 10.07.2008 23 7 30 131|CRISTEA ADRIAN D72009-1777 03.03.2009 24 7 31 132|SECULI MARIUS FUGEN D72009-5285 23.06.2009 24 6 30 ___ 133|DUNARINTU GHEORGHITA DP2009-6312 ____1407.2009| 24 6|__ 30 5 _; EREI - Ie

Pozitia Numele si prenumeie solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total 134|BURLACU IOANA DP2009-12270 11.12.2009 24 5 30 135|BOGDANESCU SILVIU DP2011-191 14.01.2011 25 5 30 136[LUCHICI ANGELCO DP2012-412 25.01.2012 26 4 "30| 137|TOVAN DOREL DP2012-5689 17.09.2012 27 3 30 138/GADALEANU SILVIA MARIANA CT2014-2430 20.05.2014 29 1 30 MARIA D82007-2361 24.05.2007 21 8 29 140|PAVALUCA NECULAE D72007-3182 25.06.2007 21 8 29 141jTOANA CONSTANTIN D72007-6351 13.11.2007 21 8 29 142|LAKATOS GYORGI MATEI D72008-7323 10.11.2008 zf 7 29 143|DUMA MARIA D72008-8251 05.12.2008 22 7 23 ELENA D72009-2995 14.04.2009 23 6 29 145 GEORGETA DP2009-7537 13.08.2009 23 6 29 146| MALANCUS ANA DP2009-11932 13.12.2009 23 6 29 147|LAZAR ADRIAN CORNELIU CT2013-5383 14.11.2013 27 2 29 148|ANTIN RODICA CT2014-956 28.02.2014 27 2 29 149| TOMUTA CALIN FLORIAN CT2014-4263 01.09.2014 28 1 29 150|BOZGA GAVRIL D82007-2268 21.05.2007 20) 8 28 151|ISAC ALEXANDRU D72007-7156 11.12.2007 20 8 28 152|VIRGA LIDIA D72008-1549 28.02.2008 21 8 ss| 153|MORARIU MARIANA D72208-3957 16.06.2008 21 7 28) 154|SIPOS SUSANA ELISABETA D82008-1646 25.06.2008 21 7 28 155|SUBODIE JANA D72008-8542 11.12.2008 21 7 28| 156|GRAURE ION D82008-3266& 12.12.2008 21 7 28 157|NAGY ALEXANDRU D72009-2004 10.03.2009 22 7 29 158|DUMITRU REGHINA DP2009-9199 29.09.2009 22 6 28 159|GIORGIE PETRU DP2009-9271 30.09.2009 22 & 28 160 STANCULEANU LEONICA DP2010-3075 | 23.03.2010 23 5 E 28

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut vechime Total 161|FULEP MARIA MAGDOLNA DP2010-4536 10.05.2010 5 28 162|HOLHOREA GABRIEL CATALIN CT2013-3107 26.06.2013 2 28 163|VLADIC OPRICA D72002-5691 25.06.2002 13 27 ROXANA D72008-2464 09.04.2008 7 27 165|TAMAS SUNITA DP2009-9811 13.10.2009 21 6 27 166|BIICU SIMONA ANDREEA DP2010-3759 16.04.2010 22 5 27 167|SCHEIN CRISTIAN DP2010-4835 19.05.2010 22 5 27 168|IOVANOVICI ELENA DP2010-9945 07.12.2010 22 5 27| 169|POPESCU CORINA LAURA DP2012-5799 19.09.2012 24 3 27 170 VALENTIN SIMION CT2014-4262 01.09.2014 26 1 27 171|OTVES ELEK GEZA CT2015-99 13.01.2015 26 1 27 172|POPA NICOLAE CT2015-475 28.01.2015 26 1 27 173(NECHIFOR GABRIEL CT2015-4763 15.07.2015 27 a 27, 174|BICZOK ELENA DP2009-8938 22.09.2009 20 6 26 BALINT ANA DP2011-1503 18.07.2011 22 4 26 SOMESAN ELENA DP2012-2487 24.04.2012 23 3 26 NAGY ILONA CT2015-3460 29.05.2015 26 0 26 SZIGYARTO PAUL ADRIAN CT2015-7992 08.12.2015 26 0 26 PAULESCU ROMULUS DP2010-3026& 22.03.2010 20 6 26 SARBU LOREDANA DP2010-6281 12.07.2010 20 5 25 BLOGU IULIA DP2010-10229 16.12.2010 20 5 25 BLOGU ALEXANDRU ORESTE DP2010-10231 16.12.2010 20 5 25 TGHISAN OLIMPIA DP2011-1064 16.02.2011 20 5 25| GAVRILA DOINA CT2014-1445 27.03.2014 24 1 25 PATCAS FLORIAN CT2014-2794 06.06.2014 24 1 25 CIOBANU FLENA D82006-121 26.01.2006 14 10 24 VARI ARPAD. RIN DP2011-7299 21.11.2011 20 4 24 7 a

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare “Data inregistrare Punctaj obtinut 188iSPATARU IOAN DP2012-1653 16.09.2012 189|CIURUSNIUC ADRIAN RICHARD 190[ROZSA MIKLOS 191 [HAZAPARTU ANISOARA 192|GAVRILA CODRUTA IULIANA 193|ZUBASCU IOAN CT2014-5348 D82003-3139 D72006-5195 CT2014-1342 CT2011-1423 13.10.2014 23.05.2003 15.09.2006 21.03.2014 26.03.2014 194jROZSA HELMUT 195|SIMON RAHELA RAMONA 196| TICA MARIOARA CT2015-875 CT2013-3983 CT2014-925 12.02.2015 20.08.2013 27.02.2014 197|TALABUR CLARA CT2014-1404 31.03.2014 198|HERGHELEGIU ANA CT2014-3830 24.08.2014 199[BUSE DAN CT2013-2332 09.05.2013 200;IOVA DANIEL NICOLAE CTF2013-5290 07.11.2013 201(DEAK MARIA MAGDALENA D82007-545 21.05.2007 202|AIRINEI VIOREL D72007-4130 06.08.2007 203iBITE IOAN D72009-2802 07.04.2009 204|IGNA LUCRETIA DP2011-7369 22.11,2011 205|NICOLA ROZICA SC2008-72 03.01.2008 206|BOROD RODICA D72008-781 31.01.2008 207| GABOR GEORGEL D72009-2933 10.04.2009 208 |BALLIKIC TOAN DP2009-6079 09.07.2009 209|HEGEDUS GEORGETA DP2010-7742 13.09.2010 210|ANDREICA VIORICA DP2013-366 17.01.2013 211|PAULITA GHEORGHE CT2014-2616 29.05.2014 212|KERKER ELISABETA D82007-1279 30.03.2007 213|ALBEI MARIN D72011-7090 11.11.2011 214jSABAU ILEANA CT2013-2160 24.04.2013

Punctaj obtinut Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Datainregistrare criterii vechime Total 215|SCHMOLL MARIA 20.05.2013 14 2 16 216|BARBOSU AURELIA CT2014-4648 09.09.2014 14 1 15 ELISABETA MARIA CT2014-5048 30.09.2014 14 1 15 218[MOLNAR MARIA D82007-300 08.02.2007 5 3 14 219[FARCAS DANIELA IRINA CT2013-2002 12.04.2013 12 2 14 220|ROTAR MARIA CT2015-4614 10.07.2015 14 o 14 221 |LAL-NINCSOVICS ANA CT2015-6301 24.09.2015 14 o 14 222 |NEGRUTIU AURELIA CT2015-6569 07.10.2015 14| o 14 223|VARANU DORINA CT2015-7354 10.11.2015 14 0 14 224|PRODEA GEORGEL DO697-972 27.02.2016 14 0 14 225 |CHIRICESCU TATIAN CT2013-3134 27.06.2013 11 2 13 226|CIURBA TEOFIL ALIN CT2013-5156 29.10.2013 11 2 13i 227 IOAN FLORIN 5C2014-117 06.01.2014 11 2 13 228|ROZSA IOSIF ANTONIU CT2015-1945 25.03.2015 13 0 13 229|MEZEI IOAN DP2012-6422 11.12.2012 3 12 230[RIPCIUC GABRIELA LILIANA CT2015-6652 12.10.2015 12 o 12 231|BALLIKIC ATTILA IOAN D72009-5394 24.06.2009 6 11 232|MANDACHE ELENA COSMINA CT2013-4398 16.09.2013 2 11 233|TABERT VASILE CT2015-7749 24.11.2015 0 10 234|RIPCIUC COSTICA CT2013-1055 25.02.2013 3 3 235|APETRI MARIA CT2014-3056 24.06.2014 1 9 236 [OPREA SILVIU LUCIAN ct2014-6792 18.12.2014 8 1 9 237|PAPP TAKACS CRISTIAN STEFAN CT2013-2962 14.06,2013 6 2 8 238|CIURBA DANIELA VIOLETA CT2013-5155 29.10.2013 s[ 2 8 239|STOIAN IULIANA CT2015-6654 12.10.2015 8 o 8 240|DRAGAN GHEORGHINA CT2014-2302 14.05.2014 6 1 7 241|PINKOVAT ARPAD STEFAN CT2014-6790 18.12.2014 6 1l 7 9

Punctaj obtinut vechime Pozitia Numele si prenumele solicitantuiui Nr, inregistrare | Data inregistrare 242|BORZA OVIDIU TITUS CT2014-2273 13.05.2014 6| 243|BRIE BONCHIS IOAN CT2014-6787 18.12.2014 6| 244|STRAUT ZAMFIRA CT2014-6789 18.12.2014 6 ADMINISTRATOR PUBLIC, Pt. DIRECTOR, Sorin lacob psi Laura Koszagi 77 d UL E n ȘEF BIROU LOCUINȚE Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan Aug De 10

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI Aprobat ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE NICOLAE ROBU Nr. SC2016-5460/07.03.2016

REFERAT privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2016,

pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2016, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2015 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii. Ca urmare, se impune aprobarea de către Consiliul Local a listei de priorități pentru anul 2016 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, listă anexă la prezentul referat. ADMINISTRATOR PUBLIC, Pt. SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi

DIRECTOR, Laura Koszegi

ŞEF BIROU, Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan Consilier juridic,

Cod FP 53-01 ver.2