keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/07.07.2016 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor

07.07.2016

Hotararea Consiliului Local 22/07.07.2016
privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-16237 din data de 05.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Conisliului Local nr.611/2014 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c coroborat cu art.36 alin. 5 lit. a şi art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se constituie Comisia de repartizare a locuinţelor, alcătuită din următorii membrii:
Preşedinte: SORIN IACOB DRĂGOI - Administrator Public; membru supleant FARKAS IMRE - Viceprimar
Membrii: DANIELA-MIRELA MARIŞ -consilier municipal
GRIGORE GRIGOROIU -consilier municipal
ALFRED SIMONIS -consilier municipal
RALUCA IOANA POPESCU - consilier municipal
LAURA KOSZEGI -Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant CĂLIN PÎRVA - Şef Birou Clădiri
MIHAI BONCEA -Şef Birou Locuinţe; membru supleant SIMONA BĂLAN - consilier Birou Locuinţe
GABRIELA IOVA -consilier juridic - Serviciul Juridic; membru supleant ALIN STOICA - consilier Serviciul Juridic
1 persoană din aparatul tehnic desemnată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara


Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2012 -privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor, Hotărârea Consiliului Local nr.93/2013 -privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 şi Hotărârea Consiliului Local . nr.235/2014 -privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia de repartizare a locuinţelor.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei de repartizare a locuinţelor.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR STOICA ALIN

Atasament: referat_Comisie_locuinte_2016.pdf

Cod FP 53-01 vers.1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL LOCUINŢE P R I M A R, Nr. SC2016-16237/05.07.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor

Având în vedere faptul că la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara a funcţionat Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin H.C.L. nr.17/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.93/2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr.235/2014, în prezent fiind dizolvată datorită încheierii mandatului fostului Consiliu local, se impune constituirea unei noi comisii, pentru continuarea în bune condiţii şi cu eficienţă a acestei activităţi.

Prezenta comisie va atribui locuinţele din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Timişoara care devin disponibile, persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu:

-H.C.L. nr.611/2014 privind aprobarea regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu

- H.C.L. nr.37/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari;

-H.C.L. nr.38/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;

Astfel, propunem ca noua Comisie care se va constitui să fie formată din 9 membri, după cum urmează:

Preşedinte: SORIN IACOB DRĂGOI - Administrator Public; membru supleant FARKAS IMRE - Viceprimar

Membrii: ......................................... -consilier municipal ............................................ -consilier municipal ............................................ -consilier municipal

LAURA KOSZEGI -Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant CĂLIN PÎRVA - Şef Birou Clădiri

MIHAI BONCEA -Şef Birou Locuinţe; membru supleant SIMONA BĂLAN – consilier Birou Locuinţe

GABRIELA IOVA -consilier juridic - Serviciul Juridic; membri supleant ALIN STOICA – consilier Serviciul Juridic

Cod FP 53-01 vers.1

Totodată se impune revocarea H.C.L. nr. 17/2012 -privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor, H.C.L. nr.93/2013 -privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 şi H.C.L. nr.235/2014 - privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013.

ADIMINSTRATOR PUBLIC, DIRECTOR, Sorin Iacob Drăgoi Laura Koszegi

ŞEF BIROU,

Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan

CONSILIER JURIDIC,