keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 629/28.11.2018 privind aprobarea repartizarii locuintelor disponibile prezentate in sedinta Comisiei de repartizare a locuintelor din data de 25.10.2018, in vederea incheierii contractelor de inchiriere

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 629/28.11.2018
privind aprobarea repartizarii locuintelor disponibile prezentate in sedinta Comisiei de repartizare a locuintelor din data de 25.10.2018, in vederea incheierii contractelor de inchiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2018 - 28063/26.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-28063 din data de 26.11.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-28063 din data de 26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al .Municipiului Timisoara nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 60/21.02.2018;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listelor de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.59/21.02.2018;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei de repartizare a Locuintelor, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.461/13.09.2018;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.99/23.02.2018 privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2018 in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 100/23.02.2018 privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor chiriasi, in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara;
Avand in vedere extrasul din Procesul Verbal al sedintei Comisiei de locuinte din data de 25.10.2018;
In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuintei;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. a) si art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba repartizarea apartamentului 10 din str.Polona nr.27 (fost camin 5) catre Tampu Ioan, in vederea incheierii contractului de inchiriere.
Art. 2: Se aproba repartizarea apartamentului 13 din str.Dacilor nr.8 catre Mitran Aurel, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art. 3: Se aproba repartizarea apartamentului 3 din str.Memorandului nr.56 catre Radulescu Doru, in vederea incheierii contractului de inchiriere.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza, Biroul Locuinte - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Biroului Locuinte;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Edilitare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului Tampu Ioan;
- Domnului Mitran Aurel;
- Donului Radulescu Doru;
- Mass - media locala.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Extras_pv.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE DIN DATA DE 25.10.2018

Nr. crt.

ADRESA STRUCTURA LOCUINŢEI

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI

8 Dacilor nr.8 ap.13 -naţionalizat -fost notificat la Legea 10/2001 -Dispoziție de repsingere nr.177 din 11.02.201 -în evidențele Serviciului Juridic nu figurează ca fiind atacată dispoziția

1 cam 10,64 mp buc. 6,84 mp. WC comun în curte

Apartament fără instalație de apă și canal, fără teracotă, tâmplărie deteriorată. Apartamentul a fost ocupat abuziv de diverse persoană, dar în prezent este liber, sigilat. ............................................................. Sol. Mitran Aurel (1 pers.), listă evacuați poz.10/2018. CT2018-1039/08.03.2018. ..............................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitului Mitran Aurel, poziția 10 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. …………………………………….

13 Memorandului nr 56 ap.3 -încălzire lemne -imobil neapartamentat -naţionalizat

1 cam. 16 mp. dep. 14 mp.

Contestă și solicită extindere chiriasul ap.1,Virag Gabriel care are familia formată din 5 persoane şi deţine 2 cam+dep. CT2018-1287/20.03.2018. ................................................... Sol. Rădulescu Doru (1 pers.), listă evacuați poz.17/2018. CT2018-1597/04.04.2018, ................................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitului Rădulescu Doru, poziția 17 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. .................................................................

32 Polonă nr.27 (fost Cămin 5) ap.10 etaj 1 -locuinţă socială

1 cam.13 mp. baie 12 mp.

Apartamentul este ocupat cu bunurile fostului chiriaş. Sol. Tâmpu Ioan, listă evacuați poz.2/2018. SC2018- 19856/27.08.2018, SC2018-022832/03.10.2018 ......................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Tâmpu Ioan, poziția 2 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 62- 05 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr...............................................

___________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 25.10.2018 în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 25.10.2018 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 și H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR, MIHAI BONCEA

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 62- 05 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE

Nr.SC2018-28063/26.11.2018

_________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 25.10.2018,

în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28063/26.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 25.10.2018 în vederea încheierii contractelor de închiriere; Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.99/23.02.2018 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.100/23.02.2018 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 25.10.2018, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 25.10.2018, au fost repartizate:

- Ap.10 din str. Polonă nr.27 (fost cămin 5) către Tâmpu Ioan înscris la poziția 2 pe lista de priorități întocmită pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.13 din str. Dacilor nr.8 către Mitran Aurel înscris la poziția 10 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.3 din str. Memorandului nr.56 către Rădulescu Doru înscris la poziția 17 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S

Cod FO 62- 05 ver.2

retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

Beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuinţă, acceptând apartamentele solicitate, astfel:

- D-nul Tâmpu Ioan prin adresa CT2018-5431/30.10.2018; - D-nul Mitran Aurel prin adresa nr. CT2018-5796/13.11.2018; - D-nul Rădulescu Doru prin adresa nr. CT2018-5699/08.11.2018. Având în vedere prevederile legale şi opţiunea exprimată în scris de către solicitanți,

considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 25.10.2018 în vederea încheierii contractelor de închireire, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii