keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 209/23.04.2019 privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 19.02.2019, în vederea încheierii contractelor de închiriere

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 209/23.04.2019
privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 19.02.2019, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive SC2019 - 6749/20.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-6749 din data de 20.03.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Prim[riei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 6749/20.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara., modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.60/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.59/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a Locuinţelor, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.461/13.09.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.99/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.100/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al şedinţei Comisiei de locuinţe din data de 19.02.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuinţei;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 5 lit. a şi art. 36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea apartamentului 2 din str.Budai Deleanu nr.27 către Buşe Dan, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.2 : Se aprobă repartizarea apartamentului 2A din str.Cozia nr.11 către Negruţiu Aurelia, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.3 : Se aprobă repartizarea apartamentului 4 din str.Crizantemelor nr.48 către Cornea Ileana, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.4 : Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str.Dacilor nr.21 către Gavrilă Doina, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.5 : Se aprobă repartizarea apartamentului 7 din str.Gen. Dragalina nr.17 către Borobar (fostă Neghină) Aurica, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.6 : Se aprobă repartizarea apartamentului 9 din str.Ion Mihalache nr.10 către Hazapariu Anişoara, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.7 : Se aprobă repartizarea apartamentului 31 din str.Ion Mihalache nr.10 către Albei Marin, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.8 : Se aprobă repartizarea apartamentului 10 din str.Polonă nr.2 cămin 8 sc.A către Dab Ştefan, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.9 : Se aprobă repartizarea apartamentului 26 din str.Polonă nr.19 către Balnojan Elisabeta, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.10 : Se aprobă repartizarea apartamentului 77 din str.Polonă nr.19 către Farcas Livia Marinela, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.11 : Se aprobă repartizarea apartamentului 2 din Spl. Nicolae Titulescu nr.21 sc.E către Caleş Dumitru, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.12: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.13: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Locuinţe;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Domnului Buşe Dan;
- Doamnei Negruţiu Aurelia;
- Doamnei Cornea Ileana;
- Doamnei Gavrilă Doina;
- Doamnei Borobar Aurica;
- Doamnei Hazapariu Anişoara;
- Domnului Albei Marin;
- Domnului Dab Ştefan;
- Doamnei Balnojan Elisabeta;
- Doamnei Farcas Livia Marinela;
- Doamnei Caleş Dumitru.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 62- 05 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2019-6749/20.03.2019

_________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 19.02.2019, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-6749/20.03.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 19.02.2019 în vederea încheierii contractelor de închiriere; Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.99/23.02.2018 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.100/23.02.2018 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite pe anul 2018, în ședința Comisiei de locuințe din data de 25.10.2018, în vederea depunerii de către persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală. Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 19.02.2019, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 19.02.2019, au fost repartizate:

- Ap.2 din str. Budai Deleanu nr.27 către Bușe Dan înscris la poziția 20 pe lista de priorități întocmită pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.2A din str. Cozia nr.11 către Negruțiu Aurelia înscris la poziția 48 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 62- 05 ver.2

vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.4 din str. Cozia nr.76 către Necsuleu Raluca Lavinia, conform Deciziei Civile nr.743/A/31.05.2018 a Tribunalului Timiș, pronunțată în Dosar nr.6249/325/2017, definitivă la 24.07.2018 prin care instituția noastră este obligată la atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat.

- Ap.4 din str. Crizantemelor nr.48 către Cornea Ileana înscrisă la poziția 14 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.99/2018.

- Ap.5 din str. Dacilor nr.21 către Gavrilă Doina înscrisă la poziția 65 pe lista de priorități întocmită pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.7 din str. Gen. Dragalina nr.17 către Borobar (fostă Neghină) Aurica înscrisă la poziția 38 pe lista de priorități întocmită pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.9 din str. Mihalache nr.10 către Hazapariu Anișoara înscrisă la poziția 11 pe lista de priorități întocmită pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.31 din str. Mihalache nr.10 către Albei Marin înscris la poziția 25 pe lista de priorități întocmită pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018

- Ap.10 din str. Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.A către Dab Ștefan înscris la poziția 29 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.99/2018.

- Ap.26 din str. Polonă nr.19 către Balnojan Elisabeta înscrisă la poziția 42 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.99/2018.

- Ap.77 din str. Polonă nr.19 către Farcas Livia Marinela înscrisă la poziția 90 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.99/2018.

- Ap.2 din Spl. Nicolae Titulescu nr.21 sc.E către Caleș Dumitru înscris la poziția 3 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.99/2018.

Beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuinţă, acceptând apartamentele solicitate, astfel:

- D-nul Bușe Dan prin adresa CT2019-788/26.02.2019; - D-na Negruțiu Aurelia prin adresa nr. CT2019-1068/14.03.2019; - D-na Cornea Ileana prin adresa nr. CT2019-726/22.02.2019; - D-na Gavrilă Doina prin adresa nr.CT2019-835/28.02.2019; - D-na Borobar (fostă Neghină) Aurica prin adresa nr.CT2019-789/26.02.2019; - D-na Hazapariu Anișoara prin adresa nr.CT2019-900/06.03.2019; - D-nul Albei Marin prin adresa nr.CT2019-725/22.02.2019; - D-nul Dab Ștefan prin adresa nr.CT2019-761/25.02.2019; - D-na Balnojan Elisabeta prin adresa nr.CT2019-785/26.02.2019; - D-na Farcas Livia Marinela prin adresa nr.CT2019-717/21.02.2019; - D-nul Caleș Dumitru ptin adresa nr.CT2019-736/22.02.2019

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 62- 05 ver.2

Având în vedere prevederile legale şi opţiunea exprimată în scris de către solicitanți, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 19.02.2019 în vederea încheierii contractelor de închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 62- 05 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr.SC2019-6749/20.03.2019

___________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 19.02.2019 în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 19.02.2019 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 și H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR, MIHAI BONCEA

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa_Extras_PV_Comisie_19.02.2019.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE DIN DATA DE 19.02.2019

Nr. crt.

ADRESA STRUCTURA LOCUINŢEI

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI

2 Budai Deleanu nr.27 ap.2 -naționalizat

1 cam. 19 mp dep. 10 mp

Apartament liber. Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. CT2018-6116/27.11.2018 ........................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitului Bușe Dan, poziția 20 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018.

5 Cozia nr.11 ap.2A -Decret 223/1974

1 cam.16.40 mp. dep. 8.00 mp

Apartamentul aflat în stadiu avansat de degradare , debranşat de la reţeaua de electricitate. Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. CT2018-6116/27.11.2018 Sol. Negruțiu Aurelia (1 pers.), listă evacuați poz.48/2018. CT2018-6386/11.12.2018 ....................................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Negruțiu Aurelia, poziția 48 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. Numitului Bușe Dan, înscris la poziția 20 pe listă i-a fost repartizat ap.2 din str. Budai Deleanu nr.27

2

7 Crizantemelor nr.48 ap.4 parter -naționalizat

1 cam. 15 mp. dep.7,30 mp. WC comun în curte

Apartament predat. Tavanul din bucătărie şi cameră prezintă mucegai din cauza infiltrațiilor de la ploi. Lipsă curent apă și canal Sol. Cornea Ileana (4 pers.), listă priorități poz.14/2018. CT2018-5701/08.11.2018 ...................................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Cornea Ileana, poziția 14 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

8 Dacilor nr.21 ap.5 -cota de 44/48 Statul Român -Decret 223/1974

1 cam.12,85mp. cămară 2,20 mp WC comun

Proces-verbal de evacuare încheiat de executorul judecătoresc la data de 03.10.2018. Sol. Negruțiu Aurelia (1 pers.), listă evacuați poz.48/2018. CT2018-6386/11.12.2018 Sol. Gavrilă Doina (2 pers.), listă evacuați poz.65/2018. CT2018-6036/22.11.2018 .........................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Gavrilă Doina, poziția 65 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. Numitei Negruțiu Aurelia, înscrisă pe listă la poziția 48 i-a fost repartizat ap.2A din str. Cozia nr.11.

10 Gen Dragalina nr.17 ap.7 et I corp stradă etaj I -încălzire lemne

1cam.15 mp. dep.13 mp. WC comun situat la parter sub casa scări

Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. CT2018-6116/27.11.2018 Sol. Borobar (Neghina) Aurica (1 pers.), listă evacuați poz.38/2018. CT2018-5485/31.10.2018 ............................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Borobar (Neghină) Aurica, poziția 38 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. Numitului Bușe Dan, înscris pe listă la poziția 20, i-a fost repartizat ap.2 din str. Budai Deleanu nr.27.

15 Mihalache nr.10 ap.9 -naționalizat

2 cam - 37 mp. bucătărie - 9 mp WC -3 mp.

Apartamentul este ocupat cu bunurile decedatei, din discuţia cu vecinii rezultă că apartamentul este degradat. Sol. Hazapariu Anișoara (4 pers.), listă evacuați poz.11/2018. CT2018-5531/01.11.2018 ......................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Hazapariu Anișoara, poziția 11 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași,

3

în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018.

16 Mihalache nr.10 et.I ap.31 -naționalizat

2 cam. 35 mp. dep. 18 mp. WC comun

Apartamentul a fost ocupat abuziv, evacuare efectuată prin intermediul executorului judecătoresc. Culoarul comun situat la etaj, din care se face accesul în apartament este degradat. Sol. Bușe Dan (1 pers.), listă evacuați poz.20/2018. CT2018-6116/27.11.2018 Sol. Albei Marin (2 pers.), listă evacuați poz.25/2018. CT2018-5567/02.11.2018 ...................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitului Albei Marin, poziția 25 pe lista de priorități pe anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. Numitului Bușe Dan, înscris pe listă la poziția 20, i-a fost repartizat ap.2 din str. Budai Deleanu nr.27.

18 Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.A ap.10 et.I -locuință socială

1 cam. 16,24 mp dep. 16 mp

Apartament liber. Sol. Cornea Ileana (4 pers.), listă priorități poz.14/2018. CT2018-5701/08.11.2018 Sol. Dab Ștefan (1 pers.), listă priorități poz.29/2018. CT2018-5709/09.11.2018 ...........................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitului Dab Ștefan, poziția 29 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. Numitei Cornea Ileana, înscrisă pe listă la poziția 14, i-a fost repartizat ap.4 din str. Crizantemelor nr.48.

21 Polonă nr.19 ap.26 parter -locuinţă socială

1 cam. 8.21 mp. baie 3.88 mp.

Apartamentul liber. Sol. Balnojan Elisabeta (1 pers.), listă priorități poz.42/2018. CT2019-479/07.02.2019 ..................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Balnojan Elisabeta, poziția 42 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018.

23 Polonă nr.19 ap.77 etaj 2 -locuinţă socială

1 cam. 8.21 mp. baie 3.88 mp.

Ap. liber de persoane. A fost ocupat fără forme de către .............. (care a locuit cu fosta titulară) și în urma notificării transmise prin intermediul

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Farcas Livia Marinela, poziția 90 pe lista de priorități pe

4

executorului judecătoresc a predat cheile locuinței. În ap. a mai fost lăsat un pat. Se va proceda la evacuarea bunurilor. Sol. Balnojan Elisabeta (1 pers.), listă priorități poz.42/2018. CT2019-479/07.02.2019 Sol. Farcas Livia Marinela (1 pers.), listă priorități poz.90/2018. CT2018-5675/07.11.2018 ........................................................

anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018. Numitei Balnojan Elisabeta, înscrisă pe listă la poziția 42, i-a fost repartizat ap.26 din str. Polonă nr.19.

39 Titulescu nr.21 scara E ap.2 parter

2 cam. 34 mp. dep.13 mp. -WC comun pe coridor

Precizăm că toată scara E este debranșată de la rețeaua de apă din cauza restanțelor proprietarilor. Sol. Caleș Dumitru (4 pers.), listă priorități poz.3/ 2018. CT2018-5740/09.11.2018

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitului Caleș Dumitru, poziția 3 pe lista de priorități pe anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.100/2018.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan