keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 37/25.01.2017 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/07.07.2016

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 37/25.01.2017
privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/07.07.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2017-1176 din data de 17.01.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.611/2014 privind aprobarea regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 37/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.38/2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timiţoara nr.611/2014 privind aprobarea regulamentului de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii administrativ-teritoriale Timişoara şi a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe de serviciu;
Având în vedere încetarea raporturilor de muncă a domnului Sorin Iacob Drăgoi şi a doamnei Laura Koszegi Stoianov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.262/20.12.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Alfred Robert Simonis;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c) coroborat cu art.36 alin. 5 lit. a) şi art.36 alin.2 lit. d) coroborat cu art.36 alin.6 lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se modifică componenţa Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/07.07.2016, după cum urmează:
Presedinte: IMRE FARKAS - Viceprimar; membru supleant Robert Kristof - Administrator Public
Membrii: DANIELA MIRELA MARIS - consilier municipal
GRIGORE GRIGOROIU - consilier municipal
RALUCA IOANA POPESCU - consilier municipal
GABRIELA POPOVICI - consilier municipal
MIHAI BONCEA - Şef Birou Locuinţe; membru supleant CĂLIN PÎRVA - Şef Birou Clădiri
SIMONA BĂLAN - Consilier Birou Locuinţe; membru supleant DORINA STRĂUŢ - referent Birou Locuinţe
ELIZA CRÎŞTIU - consilier Birou Locuinţe; membru supleant Marinela Bandi - consilier Birou Spaţii cu Altă Destinaţie
GABRIELA IOVA - consilier juridic - Serviciul Juridic; membri supleant ALIN STOICA - consilier ;


Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Comisia de repartizare a locuinţelor.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI A p r o b a t: ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE Nr.SC2017-1176/17.01.2017 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind modificarea Comisie de repartizare a locuinţelor aprobată prin

Hotărârea Consiliului Local nr.22/07.07.2016

La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţionează Comisia de repartizare a locuinţelor constituită prin H.C.L. nr. 22/07.07.2016, comisie care are în competenţă, atribuirea către persoane îndreptăţite a locuinţelor din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administraţia Primăriei Municipiului Timişoara, care devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari și H.C.L. nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. De asemenea această comisie aprobă şi modificările contractele de închiriere, conform legii.

Având în vedere faptul că au încetat raporturile de muncă pentru domnul Sorin Iacob Drăgoi - președintele Comisiei și doamna Koszegi Stoianov Laura – membru al comisiei, iar prin H.C.L. nr.262/20.12.2016 a încetat de drept mandatul de consilier local al domnului Alfred Robert Simonis – membru al comisiei, se impune înlocuirea acestora.

Propunem astfel modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor, care va avrea următoarea componență: Preşedinte: IMRE FARKAS - Viceprimar; membru supleant Robert Kristof – Administrator Public Membrii: DANIELA MIRELA MARIS - consilier municipal GRIGORE GRIGOROIU - consilier municipal RALUCA IOANA POPESCU - consilier municipal ............................................ - consilier municipal

MIHAI BONCEA -Șef Birou Locuințe; membru supleant CĂLIN PÎRVA - Șef Birou Clădiri SIMONA BĂLAN -Consilier Birou Locuinţe; membru supleant DORINA STRĂUȚ – referent Birou

Locuințe ELIZA CRÎȘTIU - consilier Birou Locuințe; membru supleant Marinela Bandi – consilier Birou Spații cu

altă destinație GABRIELA IOVA -consilier juridic - Serviciul Juridic; membri supleant ALIN STOICA – consilier

Serviciul Juridic

VICEPRIMAR, Pt. DIRECTOR, Imre Farkas Călin Pârva Pt. ŞEF BIROU Simona Bălan CONSILIER JURIDIC,

Cod FO 53-01 ver.1