keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/28.02.2020 Privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

28.02.2020

Hotararea Consiliului Local 78/28.02.2020
Privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 3584/13.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3584 din data de 13.02.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020 - 3584/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locative de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natura foştilor proprietari, modificată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) şi alin.(7)lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media - locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53- 01 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE Nr. SC2020-3584/13.02.2020 _________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate

sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listei de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001. Având în vedere cele prezentate, precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53 - 03 ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020-3584/13.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2019 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: liste_evacuati_12.02.pdf

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

1 PETRISOR NICOLAE DO6X-5200 19.10.2000 30 19 49 2 STOICA ANGEL D82002-1611 10.12.2002 28 17 45 3 HOLODNEAC ION D82005-5625 04.11.2005 29 14 43 4 ZAHARIA SILVIA D82006-949 17.05.2006 29 13 42 5 NOVAC MARIA D82002-1055 20.11.2002 24 17 41 6 TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 23.11.2003 24 16 40 7 PINTILIE MARICICA D82005-650 15.02.2005 25 14 39 8 MARINCU PETRU D82004-920 09.02.2004 22 16 38 9 MURARASU RODICA RENATE D82005-3957 09.08.2005 24 14 38

10 LINTA NICOLETA SC2004-21475 07.12.2004 22 15 37 11 PAL IOZSEF DP2010-4154 28.04.2010 28 9 37 12 VARI RODICA DP2011-7299 21.11.2011 29 8 37 13 UNGUREANU TICU D72007-922 14.02.2007 24 12 36 14 GAL ANUTA D72007-6951 04.12.2007 24 12 36 15 POPESCU MARGARETA D72008-5521 02.09.2008 25 11 36 16 FAUR AVRAM CT2013-816 07.02.2013 29 7 36 17 RUSU FLORICA D72006-3409 24.05.2006 22 13 35 18 CHIORCEA ADRIANA ELENA D72006-6650 13.11.2006 22 13 35 19 DUMA MARIA D72008-8251 05.12.2008 24 11 35 20 ZIMCEA VALERIA DP2011-2601 28.04.2011 27 8 35 21 ROZSA MIKLOS D82003-3139 23.05.2003 18 16 34 22 GHIURI MARIANA D72009-5449 25.06.2009 24 10 34 23 OTVOS EMA D82005-2708 23.06.2005 19 14 33 24 DEAK MARIA MAGDALENA D82007-545 21.05.2007 21 12 33 25 MIRONICA CIPRIAN DP2009-8703 16.09.2009 23 10 33

LISTA EVACUATI - ANUL 2020

1

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

26 LINK LUMINITA CT2013-2542 22.05.2013 26 6 32 27 STRAUT ZAMFIRA CT2014-6789 18.12.2014 27 5 32 28 FRISCH ROZALIA D72006-1064 16.02.2006 18 13 31 29 MALANCUS ANA DP2009-11932 03.12.2009 21 10 31 30 BALINT MARIA ANA DP2011-4503 18.07.2011 23 8 31 31 MEZEI IOAN DP2012-6422 11.12.2012 24 7 31 32 PAULITA GHEORGHE CT2014-2616 29.05.2014 26 5 31 33 DODO ROZALIA D82006-3593 19.09.2006 17 13 30 34 STOICA CLAUDIA ADRIANA DP2012-7634 23.11.2012 23 7 30 35 ANDREICA VIORICA DP2013-366 17.01.2013 23 7 30 36 ANTIN RODICA CT2014-956 28.02.2014 25 5 30 37 MILOS VIOREL CT2014-5572 22.10.2014 25 5 30 38 SIMIONESCU EMILIA SORINA CT2015-6097 16.09.2015 26 4 30 39 SECULI MARIUS EUGEN D72009-5285 23.06.2009 19 10 29 40 RADU DANIELA IOANA DP2012-4505 23.07.2012 22 7 29 41 BISI CODRUTA IULIANA CT2014-1342 21.03.2014 24 5 29 42 GADALEANU SILVIA MARIANA CT2014-2430 20.05.2014 24 5 29 43 BALACI STEFAN D72006-302 18.02.2006 15 13 28 44 RIPCIUC COSTICA CT2013-1055 25.02.2013 22 6 28 45 LAL-NINCSOVICS ANA CT2015-6301 24.09.2015 24 4 28 46 VIRGA LIDIA D72008-1549 28.02.2008 16 11 27 47 SARBU LOREDANA DP2010-6281 12.07.2010 18 9 27 48 SABAU ILEANA CT2013-2160 24.04.2013 21 6 27 49 HOLHOREA GABRIEL CATALIN CT2013-3107 26.06.2013 21 6 27 50 CIURBA TEOFIL ALIN CT2013-5156 29.10.2013 21 6 27 51 TOMUTA VALENTIN SIMION CT2014-4262 01.09.2014 22 5 27 52 PINKOVAI ARPAD STEFAN CT2014-6790 18.12.2014 22 5 27

2

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

53 CONTREA VIOREL CT2015-2342 16.04.2015 23 4 27 54 BOT ROXANA D72008-2464 09.04.2008 15 11 26 55 GIORGIE IONEL DP2009-9271 30.09.2009 16 10 26 56 TALABUR CLARA CT2014-1404 31.03.2014 21 5 26 57 POPA NICOLAE CT2015-475 28.01.2015 21 5 26 58 NAGY ILONA CT2015-3460 29.05.2015 22 4 26 59 NAGYI FLOAREA CT2019-4359 03.07.2017 24 2 26 60 TELECAN OTILLIA LIVIA ARIADNA CT2018-2253 11.05.2018 25 1 26 61 DODO MARIA CT2016-5199 19.09.2016 22 3 25 62 HANDABURA DAN ION CT2019-4510 10.07.2019 24 0 24 63 RIPCIUC GABRIELA LILIANA CT2015-6652 12.10.2015 19 4 23 64 CIURBA DANIELA VIOLETA CT2013-5155 29.10.2013 16 6 22 65 TOMUTA CALIN FLORIAN CT2014-4263 01.09.2014 17 5 22 66 BADEA CORNEL CT2016-1370 15.03.2016 19 3 22 67 BALLIKIC IOAN DP2009-6079 09.07.2009 11 10 21 68 NOVACOVICI ELENA CT2013-2063 18.04.2013 15 6 21 69 SCHMOLL MARIA CT2013-3309 20.05.2013 15 6 21 70 MOLNAR MARIA D82007-300 08.02.2007 6 13 19 71 POPOVICI AURICA CT2016-3988 14.07.2016 15 3 18 72 BUTA CRISTIAN FLORIN CT2019-4147 25.06.2019 18 0 18 73 ION VALICA CT2018-4226 30.08.2018 16 1 17 74 BLAZ DANIELA CT2017-4561 09.08.2016 13 3 16 75 BALLIKIC ATTILA IOAN D72009-5394 24.06.2009 5 10 15 76 JANOS LEVENTE CT2016-3324 10.06.2016 12 3 15 77 FEHER MIHAI CT2016-1436 16.03.2016 9 3 12 78 BORZA OVIDIU TITUS CT2014-2273 13.05.2014 5 5 10 79 NOVACOVICI EMILIA CT2017-2160 29.03.2017 5 2 7

3