keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor

20.03.2018

Hotararea Consiliului Local 127/20.03.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 4956/02.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-4956 din data de 02.03.2018 a Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 02.03.2018, Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 4956/02.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 37/2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.59/2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.38/2016, privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.60/2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.37 din 25.01.2017 - privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/07.07.2016;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 20.03.2018;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Dan Diaconu;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.114/1996 -Legea locuinţei;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.37/25.01.2017.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI VEZI NOTA

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCLMT nr. MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR Cu amendamentele consilierilor locali CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE Art.1 - Comisia de Repartizare a Locuinţelor constituită legal își desfăşoară activitatea potrivit prezentului regulament. Art.2 - Obiectul prezentului regulament îl constituie activitatea Comisiei de rapartizare a locuințelor referitor la repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timişoara. CAPITOLUL II - ATRIBUŢIILE ŞI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR Art.3 - Comisia îşi desfăşoară activitatea lunar sau ori de cate ori este nevoie. Art.4 - Comisia este legal constituită în prezența a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenți. Art.5 - (1) Şedinţele comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care vor cuprinde hotărârea membrilor comisiei, cu privire la fiecare caz în parte. (2) Procesele verbale se semnează de preşedintele de şedinţă şi de persoanele prezente. (3) Procesele verbale se păstrează la Biroul Locuinţe, Art.6 - Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.7 - Convocarea membrilor Comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de data programată de desfăşurare a şedinţei. Art.8 - Principalele atribuţii ale Comisiei, sunt: a) atribuirea către persoane îndreptăţite de locuinţe din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timişoara, care

devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L.M.T. nr.38/2016, privind criteriile de întocmire a listelor de priorități şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/2017 și a H.CLM., nr. 372016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/2017 b) aprobă modificările contractelor de închiriere, conform legii. c) examinează şi avizează cererile de efectuare de schimb de locuinţe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative. d) analizează şi dispune asupra cererilor de extindere pentru spaţiile, devenite disponibile, din cadrul unităţilor locative. e) repartizează boxele, magaziile, alte anexe gospodăreşti şi garajele din fondul statului, devenite disponibile. Art.9 — Secretariatul tehnic va prezenta în comisie următoarele situaţii: - locuinţele din fondul locativ de stat disponibile aflate în administrare, odată cu transmiterea situaţiei juridice însoţită de acte doveditoare, - cererile solicitanţilor de atribuire nominală a locuinţelor, precum şi situaţia privind ordinea de prioritate; - solicitările chiriaşilor de modificare a contractelor de închireire. Art.10 - Secretariatul tehnic are, potrivit prezentului regulament, următoarele atribuții: b) asigură evidenţa şi centralizarea cererilor de repartizare nominală a locuinţelor c) întocmeşte repartițiile ca urmare a hotărârii Comisiei de repartizare a locuinţelor CAP. - DISPOZIŢII FINALE Art.11 - Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legislaţiei incidente. Accesul mass media la ședințele comisiei este permis, în baza unei cereri depuse cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, la secretariatul comisiei. Art.12 - Repartiția emisă pentru un spaţiu cu destinaţia de locuinţă îşi pierde valabilitatea, dacă beneficiarul acesteia, din motive nejustificate, nu se prezintă în termen de 15 zile de la comunicare, în vederea întocmirii contractului de închiriere. Primarul va desemna un reprezentant al societăţii civile fără drept de vot care are dreptul să participe la ședințele Comisiei și să formuleze întrebări și obiecţiuni verbale, ce se vor consemna, în scris, în procesul verbal al ședinței Art.13 -Ședinţele Comisiei de repartizare a locuinţelor au caracter public și se vor transmite în direct şi ulterior sub formă de arhivă, în format audio-video.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-4956/02.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentuluide Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor

Având în vedere modificările privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, și a criteriilor de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, considerăm oportună aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor.

PRIMAR, VICEPRIMAR.,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

PROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROU LOCUINȚE Nr. SC2018-4956/02.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a

locuințelor

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor.

Având în vedere H.C.L. M.T. nr. 37/2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/2017; Având în vedere H.C.L.M.T. nr.38/2016, privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/2017; Având în vedere dispozițiile HCLMT nr.542/2014 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin HCLMT nr.17/2012, art.6 prin care s-a aprobat modalitatea de organizare și funcționare a comisiei de repartizare a locuințelor;

Având în vedere faptul că există situații în care se repartizează și garaje, magazii, anexe gospodărești se impune completarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor.

Apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU,

Mihai Boncea Simona Bălan