keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/21.02.2017 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2017 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 61/21.02.2017
privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2017 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2017-2762 din data de 06.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locative de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Tmişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natura foştilor proprietari,
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2017 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Mangementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI Aprobat ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE NICOLAE ROBU Nr. SC2017-2762/06.02.2017

REFERAT privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2017,

pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2017, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2016 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii. Ca urmare, se impune aprobarea de către Consiliul Local a listei de priorități pentru anul 2017 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, listă anexă la prezentul referat, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. VICEPRIMAR, Pt. DIRECTOR, Imre Farkas Mihai Boncea Pt. ŞEF BIROU, Simona Bălan Consilier juridic,

Cod FP 53-01 ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA LISTA EVACUATI - ANUL 2017 Pozitia Numele si prenumele solicitantului | Nr.inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut PT) criterii] vechime] Total Jp72006-2258 | 06.04.2006 31 10 1 2|MOLDOVAN MARIA 21.06.2005 29 11 40 3|HOLODNEAC ION D82005-5625 04.11.2005 28 11 39 A] ZAHARIA SILVIA DB2006-949 17.05.2006 39 5|NEDA ANA D72003-301 27.01.2003 24 14 38 6[BOGDAN SABIN SIMION D72008-5047 05.08.2008 30 8 38 7|DEHELEAN OLIMPIA DANIELA DP2010-696 25.01.2010 31 7 38 S|TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 23.11.2003 24 13 37 S|PINTILIE MARICICA D82005-650 15.02.2005 25 12 37 10|[PRUNAR GHEORGHE CT2015-4198 29.06.2015 36 11 |MURARASU RODICA RENATE D82005-3957 |. 09.08.2005 35 12|BRANZAN PETRIA D82005-4164 18.08.2005 24 11 35 13 JUNCU MARIA 16.12.2005 24 1 35 14 D72002-5690 25.06.2002 20 14 34 15 14.02.2007 25 10 35 16 09.02.2004 21 13 34 17|CATANA EUGEN D82005-5089 30.09.2005 22 1 33 18|DODO ROZALIA D82006-3593 19.09.2006 23 10 33 19|POPESCU MARGARETA D72008-5521 02.09.2008| 25 8 33 20|[GIORGIE PETRU DP2009-9271 30.09.2009| 26 7 33 21|[CHIORCEA ADRIANA ELENA D72006-6650 13.11.2006 22 10 32 22 [DUMITRU REGHINA DP2009-9199 29.09.2009 25 7 32 23|FAUR AVRAM CT2013-816 07.02.2013 29 4 33 24|MILOS VIOREL CT2014-5572 22.10.2014 31 2 33 25|[SEVERA MARIA D72004-60 13.01.2004 18 13 31

| | | | | Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut n criterii, vechime| Total 26|CERNAT GHEORGHE D72006-350 23.01.2006 20 11 31 27 |VELESCA OVIDIU VASILE D72008-2983 05.05.2008 23 8 31 28|GHIURI MARIANA D72009-5449 25.06.2009 24 7 31 29 [IANCU MARIA DP2009-10012 20.10,2009 24 7 31 30|MELENCU AURICA DP2009-11757 27.11.2009 24 7 31 31|BUSE DAN CT2013-2352 09.05.2013 28 3 31 32|COSTEA ANA DO6X-2051 25.02.2000 14 16 30 33|RUSU FLORICA D72006-3409 24.05.2006 20 10 30 34|CARAGEA AURICA D72008-96 07.02.2008 22 9 31 35 |VARGA MARIA TBOLYA D72009-1760 03.03.2009 23 7 30 36|CAPAT FLORIN D72009-4509 29.05.2009 23 7 30 37|DORGOSAN IOAN DP2010-9710 26.11.2010 24 6 30 38|ZIMCEA VALERIA DP2011-2601 28.04.2011 24 5 29 39|VARI ARPAD DP2011-7299 | 21.11.2011 24 5 29 40|LINK LUMINITA CT2013-2542 | 22.05.2013 26 3 29 41|RADULESCU DORU CT2013-3613 24.07.2013 26 3 29 42 |FRISCH ROZALIA D72006-1064 16.02.2006 18 11 29 43 |MALANCUS ANA DP2009-11932 03,12,2009 21 7 28 44|VLADIC OPRICA D72002-5691 25,06,2002 14 14 28 : 45|MIRONICA CIPRIAN DP2009-8703 16.09.2009 20 7 27 46|BOTA 10AN DP2009-12171 10.12.2009 20 7 27 47|SARBU LOREDANA DP2010-6281 12.07.2010 21 6 27 48|STOIANOVICI ILIE DP2011-7263 18,11,2011 22 5 27 49|SIRBU LILIANA CT2013-5035 22.10.2013 24 3 27 50 |CONTREA VIOREL. CT2015-2342 16.04.2015 26 1 27 51|SECULI MARIUS EUGEN D72009-5285 23.06.2009 19 7 26 52 |HEGEDUS GEORGETA DP2010-7742 13.09.2010 20 6 26 i

Pozitia 53|BOGDANESCU SILVIU S4|TALABUR CLARA Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii DP2011-191 14.01.2011 CT2014-1404 31.03.2014 CT2014-2430 20.05.2014 vechime 55|GADALEANU SILVIA MARIANA 26 56|BALACI STEFAN D72006-302 18.02.2006 26 57| TOMUTA CALIN FLORIAN CT2014-4263 01.09.2014 25 58|OPREA SILVIU LUCIAN ct2014-6792 18.12.2014 25 59 |[NEGRUTIU AURELIA [2015-6569 07.10.2015 25 60|ROZSA MIKLOS D82003-3139 23.05.2003 24 61| BOROD RODICA D72008-781 31.01.2008 24 62|VIRGA LIDIA D72008-1549 28.02.2008 16 8 24 63|HOLHOREA GABRIEL CATALIN 26.06.2013 21 24 64|CHIRICESCU TATIAN 24 65|ANTIN RODICA CT2011-956 28.02.2014 22 2 24 66|PINKOVAI ARPAD STEFAN CT2014-6790 18.12.2014 22 2 24 67 [OPREA MARIA CT2016-4381 01.08.2016 24 0 24 68|HAZAPARIU ANISOARA D72006-5195 15.09.2006 14 10 24 69|HEGEDUS DANA FLORICA D82006-4453 13.12.2006 13 10 23 70|GAL ANUTA D72007-6951 04.12.2007 14 9 23 71|TOMUTA VALENTIN SIMION CT2014-4262 01.09.2014 21 2] 23 72|POPA NICOLAE 73 74|NAGY ILONA 76|FARKAS ROZALIA 78|ARGINT AURELIA 79|SPATARU TON NECHIFOR GABRIEL CT2015-4763 15.07.2015 75|SZIGYARTO PAUL ADRIAN 77 |CIUBOTARIU CONSTANTIN CT2015-475 28.01.2015 29.05.2015 08.12.2015 25.10.2016 21.11.2006 08.04.2009 16.09.2012 CT2015-3460 CT2015-7992 CT2016-6042 D82006-4239 [2009-2850 P2012-1653 21 2 21 21 22 1 1 o

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut 80|ZUBASCU IOAN CT2014-1423 26.03.2014 19 2 21 82 [RADU DANIELA IOANA DP2012-4505 23.07.2012 20 83|BISI CODRUTA TULIANA 2014-1342 21.03.2014 18 2 20 84|BRIE BONCHIS IOAN 2014-6787 18.12.2014 2 20 85|STRAUT ZAMFIRA 2014-6789 18.12.2014 2 20 86|BITE IOAN D72009-2802 07.04.2009 7 20 87 |ANDREICA VIORICA DP2013-366 17.01,2013 15 4 19 88|BADEA CORNEL CT2016-1370 15.03.2016 19 0 19 89 |[NOVACOVICI ELENA CT2013-2063 18.04,2013 15 3 18 90 |SCHMOLL MARIA CT2013-3309 20.05.2013 15 3 18 91|ROZSA HELMUT CT2015-875 12.02.2015 19 18 92 CT2016-6985 07.12.2016 0 18 93 DP2012-7634 23.11.2012 13 4 17 94| VARGA MARIANA CT2013-3490 17.07.2013 14 3 17 95| POPOVICI AURICA CT2016-3988 14.07.2016 17 0 17 96|ALBEI MARIN D72011-7090 11.11.2011 12 5 17 97|SABAU ILEANA CT2013-2160 24.04.2013 14 3 17 98| UNGUREANU JENICA CT2016-1344 14.03.2016 16 0 16 99|DODO MARIA CT2016-5199 19.09.2016 16 0 16 100|MOLNAR MARIA D82007-300 08.02.2007 6 10 16 101 [ATRINEI VIOREL D72007-4130 06.08.2007 5 9 14 102[ROZSA IOSIF ANTONIU CT2015-1945 25.03.2015 13 14 103 [ROTAR MARIA CT2015-4614 10.07.2015 14 1 15 104|LAL-NINCSOVICS ANA CT2015-6301 24.09.2015 14 1 15 105 14 0 14 106|CIURBA TEOFIL ALIN CT2013-5156 29.10.2013 11 3 14

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut | criterii, _vechime| Total 107 |CIURUSNIUC IOAN FLORIN 1 3 14 108|MEZEI IOAN 9 4 13 109[RIPCIUC GABRIELA LILIANA 12 1 13 110|JANOS LEVENTE CT2016-3324 10.06.2016 12 0 12 111|CIURBA DANIELA VIOLETA CT2013-5155 | 29.10.2013 8 3 11 112|FEHER MIHAI CT2016-1436 16.03.2016 11 o 11 113|VARGHA LILIANA AURICA CT2016-1622 24.03.2016 11 o 11 114|RIPCIUC COSTICA CT2013-1055 25.02.2013 6 3 9 115|LUPASCU NICOLETA GABRIELA CT2016-3282 09.06.2016 8 o 8 DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU LOCUINȚE, Simona Bălan Piete