keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 193/15.11.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a criteriilor suplimentare de selecţie a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 193/15.11.2016
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a criteriilor suplimentare de selecţie a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016-27313 din data de 08.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. d din Legea nr. 215/ 2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile suplimentare de selecţie a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe în baza Legii nr.15/2003, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă ca termen limită pentru depunerea/completarea dosarelor depuse în baza Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în vederea elaborării unei noi liste de priorităţi, data de 15 ianuarie 2017, inclusiv.

Art. 4: La data emiterii prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.111/27.04.2004 - privind criteriile suplimentare de departajare in baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală .

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01 versiunea 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI A p r o b a t: ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ȘI CADASTRU NICOLAE ROBU Nr.SC2016-27313/08.11.2016

R E F E R A T privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru

de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a criteriilor

suplimentare de departajare a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării Consiliului local se propune aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și criteriile suplimentare de selecție a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe în baza Legii 15/2003.

Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localităţii, la sediul unităţii administrativ teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul. In momentul de față în evidentele instituţiei sunt înregistrate un număr de aproximativ 1003 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003. Art. 3, alin.(1) din Legea nr. 15/2003 prevede faptul că se atribuie cu titlu gratuit suprafeţe de teren, o singură dată, tinerilor care la data depunerii cererii, au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi. De asemenea, art.3, alin.(2) din acelaşi act normativ, prevede că se pot stabili criterii suplimentare de către consiliile locale. Având în vedere faptul că Legea nr. 15/2003 și Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 nu impun anumite criterii cadru, autoritățile publice locale având plenitudine de competență în stabilirea acestora, pentru intocmirea acestor liste s-au analizat și comparat atât criteriile actuale de întocmire a listei de priorităţi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.111/ 27.04.2004, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe și în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.37/2016, cât și criteriile utilizate în alte municipii din țară. Astfel, au fost stabilite criterii astfel încât să se asigure o corectă și echitabilă departajare a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul municipiului Timișoara (în

Cod FO 53-01 versiunea 2

acest sens, de exemplu, s-a procedat la introducerea unui criteriu referitor la vechimea cererii, criteriu care nu a existat până în prezent). De asemenea, având în vedere faptul că în prezent la nivelul Primăriei municipiului Timișoara nu există un regulament privind metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, propunem și aprobarea de către Consiliul Local a Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

La data emiterii hotărârii se va abroga Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.111/27.04.2004 privind criteriile suplimentare de departajare în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

VICEPRIMAR, Imre Farkas Pt. DIRECTOR, ŞEF STBDUC, Ștefan Brihac CONSILIER, Mircea Hărăbor Consilier juridic,

Gabriela Iova

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 LA HCL NR. /2016 Cu amendamente REGULAMENT Pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală CAP.I Consideraţii generale: Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată. Art. 2. La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte normative: - Legea 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala republicată; - HG. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. CAP.IE Constituirea fondului de terenuri disponibile în vederea aplicării Legii 15/2003, republicată: Art. 3. În vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Hotărâre, atribuie cu titlu gratuit suprafeţele de teren cuprinse în lista parcelelor disponibile în P.U,Z. (Planul Urbanistic Zonal) pe care beneficiarii vor realiza locuinţele. Art. 4, Situaţia terenurilor disponibile, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Local, la propunerea Comisiei de analiză. Art. 5. Situaţia terenurilor disponibile pentru atribuire în folosinţă gratuita în vederea construirii de locuinţe de către tineri în baza Legii 15/2003, republicată, se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi pe site-ul primăriei Municipiului Timişoara. CAP. Condiţii de eligibilitate a solicitărilor depuse în baza Legii 15/2003: Art, 6. De prevederile art. 3 beneficiază, o singură dată, persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin Legea 15/2003 şi prezentul Regulament.

Art. 7. Atribuirea în folosinţa gratuită a terenului destinat construirii se face prin Hotărâre a Consiliului Local, în funcție de criteriile prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea 15/2003 şi în funcţie punctajul obţinut prin aplicarea criteriilor suplimentare stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art. 8. Dosarele privind solicitările de terenuri se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, cam.12 - Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Art. 9, (1) Dosarul va conţine următoarele documente: a) cerere (modelul prevăzut în anexa la prezentul regulament); b) copia xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului (soţului / soţiei/ copii, dacă este cazul); c) copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul); d) copie xerox de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul); e) declaraţia solicitantului autentificată la notar public, pe propria răspundere, precum că nu a avut sau nu a deţinut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Timişoara, cât şi în alte localităţi (ambii soţi); f) adeverinţă de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timișoara cu data de la care are domiciliul stabil în Municipiul Timişoara, excepție făcând persoanele născute în Timişoara; g) acte de studii ale solicitantului şi soţului/soției (după caz); h) extras de Carte Funciară şi/sau contract de închiriere al solicitantului sau după caz a părinţilor sau a proprietarului la care domniciliază; (2) Pe lângă documentele obligatorii prevăzute la alin.(1), solicitantul va depune, în vederea efectuării evaluării punctajului deţinut, următoarele documente: i) extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele titularului, soțului/soției sau părinților, de minim 40.000 lei sau echivalentul în valută, condiție ce trebuie îndeplinită și la data atribuirii efective a terenului); j) certificat încadrare în grad de handicap, certificat beneficiar la prevederilor Legii 341/2004. 3) Anterior datei aprobării de către Consiliul Local al municipiului Timişoara a propunerii de atribuire, solicitantul are obligaţia actualizării dosarului cu copie xerox carte de identitate actuală, documentele de natură bancară în lei sau valută (dovada deţinerii sumei minime de 40.000 lei necesare pentru iniţierea edificării locuinței), precum şi cu declaraţia notarială prevăzută la alin (1), lit. „e”, în formă autentică, Art.10. În condiţiile prezentului Regulament sunt considerate eligibile solicitările persoanelor (necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu sotul/soţia; b) solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniţi) si 35 de ani (neîmpliniţi) la data depunerii solicitării; c) solicitantul să aibă cetăţenie română şi domiciliul în municipiul Timişoara; d) solicitantul și soțul /soţia, după caz, să nu fi avut sau să nu deţină în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Timişoara, cât și în alte localități;

e) a depus declaraţia autentificată notarială la momentul atribuirii. Art. 11. Preluarea cererilor pentru atribuirea de terenuri în condiţiile Legii 15/2003 nu este condiționată de existenţa sau inexistenţa terenurilor disponibile, respectiv de completarea listei parcelelor disponibile cu acele suprafeţe a căror situaţie juridică permite efectuarea atribuirii, sau de depunerea dosarelor incomplete. Art. 12. Solicitările împreună cu toate documentele depuse la dosar se prezintă de către Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbană și Cadastru, Comisiei de analiză în vederea formulării propunerii motivate de admitere sau respingere prin HCL, CAPIV Atribuţiile Comisiei de analiză: Art. 13. Comisia de analiză, constituită prin dispoziţie a primarului, este formată din 5 membri, funcţionari publici din aparatului de specialitate al Primarului. Art. 14. Stabileşte data la care se întruneşte Comisia în vederea analizării: - lista terenurilor disponibile şi propune alocarea unor suprafeţe noi aflate în intravilanul oraşului în vederea actualizării situaţiei terenurilor disponibile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 15/2003; - verifică documentaţia tehnică pusă la dispoziție de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi de Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara şi face propuneri Consiliului Local, pentru realizarea parcelării terenurilor în vederea constituirii de noi loturi cu destinaţia de “loc de casă”; - monitorizează modul de executare a hotărârii de atribuire, precum şi a contractului de comodat; - analizează solicitările depuse la Primăria municipiului Timişoara, în vederea formulării propunerii de admitere, sub forma unui raport de specialitate, care va face obiectul unui proiect de hotărâre, supus aprobării Consiliului Local; - analizează sesizările beneficiarilor de parcele privind condițiile şi factorii care blochează posibilitatea realizării investiţiilor şi propune soluţii pentru rezolvarea situaţiilor create (suspendarea contractelor până la rezolvarea situaţiilor, atribuirea altor parcele, etc.); - somează beneficiarii terenurilor, prin grija serviciilor de specialitate ale Primăriei municipiului Timişoara, pentru respectarea obligaţiilor stabilite prin Hotărârea de consiliu şi asumate prin Contractul de comodat; - analizează corespondenţa avută de comodant şi comodatar cu privire la modul de execuție şi respectarea obligaţiilor însuşite prin Contractul de comodat; - propune Consiliului Local revocarea/încetarea dreptului de folosință al terenului, prin Hotărâre a Consiliului Local, în cazul nerespectării la termen a prevederilor hotărârii de atribuire, rezilierea contractului de comodat şi atribuirea imobilului altui beneficiar din lista sau perfectarea Contractului de vînzare-cumpărare, după caz. Art. 15. Pentru fiecare şedinţă se va întocmi Proces verbal, prin grija Secretariatului tehnic al Comisiei, în care se vor menţiona: - dezbaterile ce au avut loc;

- sesizările şi documentele ce au fost analizate; - concluziile, votul, propunerile membrilor comisiei; - validarea ordinii de înregistrare a solicitărilor; - lista cererilor eligibile; - lista cererilor declarate neeligibile; - propunerile de completare a situaţiei terenurilor disponibile cu noi locaţii identificate ca urmare a analizării inventarului Municipiului Timişoara, respectiv de completare a listei parcelelor disponibile cu loturile nou create sau renunțate. CAP.V Procedura de atribuire a parcelelor: Art. 16. În baza propunerii motivate, semnate de membrii Comisiei de analiză, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse înaintează Consiliului Local al municipiului Timişoara, un Raport de specialitate cu propunerile de admitere sau respingere a cererilor solicitanţilor de atribuire teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Art. 17. Atribuirea loturilor se va face în funcţie de punctajul obţinut de solicitant, în baza criteriilor suplimentare stabilite de Consiliul Local, în ordinea descrescătoare din lista aprobată de Consiliul Local, în funcţie de opţiune şi în limita loturilor disponibile. Art. 18. Consiliul Local va aproba, prin hotărâre, atribuirea loturilor de teren disponibile solicitanților ce au confirmat criteriile prevăzute la art.9, alin. (3) din prezentul Regulament. Art. 19. Punerea în aplicare a hotărârii de atribuire se face prin încheierea unui Contract de comodat. De la data semnării contractului de comodat are loc transferul dreptului de folosinţă și asumarea drepturilor şi obligaţiilor convenite de părți. Art. 20, La data stabilită de reprezentanții Primăriei Municipiului Timişoara, părțile semnatare a contractului de comodat sau reprezentanţii acestora, vor proceda la predarea primirea terenului destinat construirii, prin ţăruşarea parcelei şi la semnarea Procesului verbal de predare - primire. CAP.VI Dispoziţii Finale: Art. 21, Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timişoara, se obligă ca în termen de trei luni de la data preluării terenului să împrejmuiască parcela atribuită. Art. 22. Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timişoara, se obligă ca în termen de un an de la data preluării terenului, să înceapă lucrările de construire a locuinței. Art. 23. Beneficiarilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timișoara li se retrage dreptul de folosinţă gratuită, ca urmare a nefinalizării construcţiilor, în termen de 5 ani de la data semnării procesului verbal de predare primire a terenului. Art. 24. Proprietarii construcţiilor realizate parţial pe teren care au pierdut dreptul de folosință gratuită a terenului în condiţiile art. 22 din prezentul Regulament, au posibilitatea să opteze pentru finalizarea construcţiilor prin cumpărarea sau concesionarea terenului. | | | | | | | | | | |

Art. 25. Proprietarii construcţiilor realizate pe terenurile atribuite în condiţiile prezentului regulament au posibilitatea cumpărării sau concesionării terenului, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. Art. 26. Beneficiarii au obligaţia să obţină acordul Primăriei Municipiului Timişoara pentru înstrăinarea construcţiei sau schimbarea destinaţiei locuinţei construită pe terenul atribuit. La schimbarea proprietarului construcţiei sau la modificarea folosinţei acesteia în spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, se pierde dreptul de atribuire în folosinţă gratuită a terenului. În aceste cazuri proprietarul are posibilitatea să cumpere sau să concesioneze terenul, Art. 27. Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului acordat în condițiile prezentului regulament constituie un drept intuitu personae. Art. 28. Încălcarea prevederilor art, 3, alin. (2) din legea 15/2003 de către solicitant, prin nedeclararea că deţin sau au deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii de locuințe, constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului Penal. VICEPRIMAR, /et DIRECȚOR, Imre Farkas > ŞEF STBDUC, Ştefan Brihac CONSILIER, Mircea Hărăbor

Anexă la Regulament Cu amendamente CERERE Subsemnatul oii e ei ie re ee ES SEI ENE EAT E N ERNEST N n ,„ născută la data de... îN i rocii rien iii teva ee i anii CU domiciliul În Timişoara, RE REA NA PRE PRR PAS PRO TA E SA A DR O ARS AA A EA AAA DER CAE OP EP DE DD E DR E RE DOS A A A DR AA DE FB AA DA EA DA DR A VI E A A 5 îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.15/2003 privind spijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafață de..... (între 150-300 mp) pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pe durata existenței construcţiei. Mă oblig să încep construcţia până la data de ............. „dar nu mai târziu de un an de la data atribuirii terenului, şi o să realizez cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexez următoarele documente justificative: = copia xerox a certificatului de naştere al solicitantului (şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul); - copia xerox a actului de identitate al solicitantului (şi al soţului/soției, dacă este cazul); - copia xerox a certificatului de căsătoriei (dacă este cazul); - declaraţie autentificată la notar public, pe propria răspundere, precum că nu a avut sau nu deţine în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Timişoara, cât şi în alte localităţi (ambii soţi); - documente de natură bancară în lei sau valută — dovada deţinerii sumei minime de 40.000 lei necesare pentru iniţierea edificării locuinţei, dacă există; Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art.292 din Cod Penal. Data... ice iii circ Solicitant. ocine nene

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 LA HCL NR, /2016 Cu amendamente Criterii suplimentare de selecţie a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe în baza Legii 15/2003 NR. | CRITERII PUNCTAJ CRT. 1 SITUAŢIA VENITULUI 1.1) Depozit bancar deschis pe numele titularului, soțului/soției sau părinților, de 15 minim 40.000 lei sau echivalentul în valută (condiție ce trebuie îndeplinită şi la data atribuirii efective a terenului) 2 NIVELUL DE PREGATIRE a) fără studii sau cu mai puțin de 8 clase absolvite 2 b) generale (8clase) 5 c) medii 10 d) superioare de scurtă/ lungă durată/ ciclul licență 12 e) ciclul masterat 14 Notă: se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii atăt pentru titularul cererii cât şi pentru soțul/soția acestuia 3 NUMĂRUL COPIILOR MINORI Al SOLICITANTULUI a) 1 copil 2 b) 2 sau mai mulţi copii 4 4 DATA STABILIRII DOMICILIULUI IN MUNICIPIUL TIMISOARA a) până în anul 1989, inclusiv 12 b) perioada 1990 -2000 8 c) perioada 2001 -2010 6 d) după anul 2010, inclusiv 4 5 CONDITII DE LOCUIT a) toleraţi la parinti 5 b) chiriaş la proprietar ( persoană particulară ) 6 c) chiriaş la proprietar , în imobil restituit pe calea instanței, în pericol dea fi | 7 evacut din motive neimputabile chiriasului d) tineri proveniti din instituții de ocrotire socială 8 6 VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI a) Sub lan 1 b) Intre 1 an şi 3 ani 2 c) Între 3 ani şi S ani 3 d) Peste 5 ani 4 OBSERVATII: 1, La punctaje egale au prioritate persoanele solicitante care se încadrează într-o categorie de 1

persoane cu handicap sau beneficiarii Legii 341/2004. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea va fi funcţie de data depunerii cererii (ziua/luna/anul), având prioritate solicitantul a cărui cerere are vechimea cea mai mare. Se pot atribui la cerere si în limita posibilităților parcele alăturate unui grup de persoane care se încadrează în prevederile Legii 15/2003; În cazul familiilor de tineri căsătoriți se vor solicita declaraţii autentificate în faţa notarului public | de la ambii soţi. VICEPRIMAR, / Pt. DIRECTOR, Imre Farkas ŞEF STBDUC, i Ștefan Brihac i CONSILIER, Mircea Hărăbor |