keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/12.03.2019 privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor proprietari, in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 97/12.03.2019
privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor proprietari, in vederea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, locuinta sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr.SC2019 - 3139/11.02.2019, - a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-3139 din data de 11.02.2019 al Biroului Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest- Primaria Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 11.02.2019 - Anexa la raportul de sepcialitate nr. SC2019 - 3139/11.02.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii locuintei nr.114/1996 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 - privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata si modificata prin Legea 241/2001;
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de intocmire a listei de prioritati si procedura de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Tmisoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor proprietari, modificata cu Hotararea Consiliului Local nr.59/21.02.2017;
In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba lista de prioritati pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura fostilor proprietari, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Comisia pentru repartizarea locuintelor si Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest a Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Locuinte;
- Agentiei Nationale pentru Locuinte;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROU LOCUINȚE Nr. SC2019-3139/11.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate

sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2018 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listeli de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001. Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre ”privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, privind îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-3139/11.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retorcedate în natură foștilor proprietari, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2018 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Atasament: liste_evacuati.pdf

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

1 HOLODNEAC ION D82005-5625 04.11.2005 29 13 42 2 ZAHARIA SILVIA D82006-949 17.05.2006 29 12 41 3 TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 23.11.2003 24 15 39 4 PINTILIE MARICICA D82005-650 15.02.2005 25 14 39 5 MARINCU PETRU D82004-920 09.02.2004 22 15 37 6 MURARASU RODICA RENATE D82005-3957 09.08.2005 24 13 37 7 JUNCU MARIA D82005-6388 16.12.2005 24 13 37 8 RUSU FLORICA D72006-3409 24.05.2006 25 12 37 9 STOICA ANGEL D82002-1611 10.12.2002 20 16 36

10 ROZSA MIKLOS D82003-3139 23.05.2003 21 15 36 11 STRAINESCU ELENA LACRAMIOARA D72004-3379 06.05.2004 22 14 36 12 LINTA NICOLETA SC2004-21475 07.12.2004 22 14 36 13 HAZAPARIU ANISOARA D72006-5195 15.09.2006 24 12 36 14 VARI RODICA DP2011-7299 21.11.2011 29 7 36 15 DODO ROZALIA D82006-3593 19.09.2006 23 12 35 16 POPESCU MARGARETA D72008-5521 02.09.2008 25 10 35 17 VARGA MARIA IBOLYA D72009-1760 03.03.2009 26 9 35 18 GIORGIE PETRU DP2009-9271 30.09.2009 26 9 35 19 FAUR AVRAM CT2013-816 07.02.2013 29 6 35 20 FRISCH ROZALIA D72006-1064 16.02.2006 21 13 34 21 CHIORCEA ADRIANA ELENA D72006-6650 13.11.2006 22 12 34 22 DUMA MARIA D72008-8251 05.12.2008 24 10 34 23 GHIURI MARIANA D72009-5449 25.06.2009 24 9 33 24 TAMAS SUNITA DP2009-9811 13.10.2009 24 9 33 25 MALANCUS ANA DP2009-11932 03.12.2009 24 9 33

LISTA EVACUATI - ANUL 2019

1

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

26 BUSE DAN CT2013-2352 09.05.2013 28 5 33 27 PETRISOR NICOLAE DO6X-5200 19.10.2000 14 18 32 28 DEAK MARIA MAGDALENA D82007-545 21.05.2007 21 11 32 29 CAPAT FLORIN D72009-4509 29.05.2009 23 9 32 30 MIRONICA CIPRIAN DP2009-8703 16.09.2009 23 9 32 31 ALBEI MARIN D72011-7090 11.11.2011 25 7 32 32 ZIMCEA VALERIA DP2011-2601 28.04.2011 24 7 31 33 VLADIC OPRICA D72002-5691 25.06.2002 14 16 30 34 OTVOS EMA D82005-2708 23.06.2005 17 13 30 35 NAGY ANETA DP2012-7497 20.11.2012 24 6 30 36 PAULITA GHEORGHE CT2014-2616 29.05.2014 26 4 30 37 SUBODIE JANA D72008-8542 11.12.2008 19 10 29 38 GRAURE ION D82008-3266 12.12.2008 19 10 29 39 SARBU LOREDANA DP2010-6281 12.07.2010 21 8 29 40 STOICA CLAUDIA ADRIANA DP2012-7634 23.11.2012 23 6 29 41 ANDREICA VIORICA DP2013-366 17.01.2013 23 6 29 42 SABAU ILEANA CT2013-2160 24.04.2013 24 5 29 43 CHIRICESCU TATIAN CT2013-3134 27.06.2013 24 5 29 44 MILOS VIOREL CT2014-5572 22.10.2014 25 4 29 45 CONTREA VIOREL CT2015-2342 16.04.2015 26 3 29 46 SIMIONESCU EMILIA SORINA CT2015-6097 16.09.2015 26 3 29 47 BOROBAR (NEGHINA) AURICA CT2017-4147 26.08.2017 28 1 29 48 DATES ELENA NUTI DO6X-4440 30.05.2000 10 18 28 49 BALACI STEFAN D72006-302 18.02.2006 15 13 28 50 SECULI MARIUS EUGEN D72009-5285 23.06.2009 19 9 28 51 DUNARINTU GHEORGHITA DP2009-6312 14.07.2009 19 9 28 52 STOIANOVICI ILIE DP2011-7263 18.11.2011 21 7 28

2

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

53 RADU DANIELA IOANA DP2012-4505 23.07.2012 22 6 28 54 RIPCIUC COSTICA CT2013-1055 25.02.2013 22 6 28 55 TALABUR CLARA CT2014-1404 31.03.2014 24 4 28 56 GADALEANU SILVIA MARIANA CT2014-2430 20.05.2014 24 4 28 57 VIRGA LIDIA D72008-1549 28.02.2008 16 11 27 58 ROZSA HELMUT CT2015-875 12.02.2015 23 4 27 59 NEGRUTIU AURELIA CT2015-6569 07.10.2015 24 3 27 60 HOLHOREA GABRIEL CATALIN CT2013-3107 26.06.2013 21 5 26 61 CIURBA TEOFIL ALIN CT2013-5156 29.10.2013 21 5 26 62 ANTIN RODICA CT2014-956 28.02.2014 22 4 26 63 TOMUTA VALENTIN SIMION CT2014-4262 01.09.2014 22 4 26 64 PINKOVAI ARPAD STEFAN CT2014-6790 18.12.2014 22 4 26 65 OPREA MARIA CT2016-4381 01.08.2016 24 2 26 66 GAL ANUTA D72007-6951 04.12.2007 14 11 25 67 BOROD RODICA D72008-781 31.01.2008 14 11 25 68 ZUBASCU IOAN CT2014-1423 26.03.2014 21 4 25 69 POPA NICOLAE CT2015-475 28.01.2015 21 4 25 70 NAGY ILONA CT2015-3460 29.05.2015 22 3 25 71 RIPCIUC GABRIELA LILIANA CT2015-6652 12.10.2015 22 3 25 72 POPOVICI AURICA CT2016-3988 14.07.2016 23 2 25 73 GAVRILA DOINA CT2014-1445 27.03.2014 19 4 23 74 BISI CODRUTA IULIANA CT2014-1342 21.03.2014 18 4 22 75 STRAUT ZAMFIRA CT2014-6789 18.12.2014 18 4 22 76 CIURBA DANIELA VIOLETA CT2013-5155 29.10.2013 16 5 21 77 BADEA CORNEL CT2016-1370 15.03.2016 19 2 21 78 NOVACOVICI ELENA CT2013-2063 18.04.2013 15 5 20 79 SCHMOLL MARIA CT2013-3309 20.05.2013 15 5 20

3

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total

80 TELECAN OTILLIA LIVIA ARIADNA CT2018-2253 11.05.2018 20 0 20 81 MOLNAR MARIA D82007-300 08.02.2007 6 12 18 82 LAL-NINCSOVICS ANA CT2015-6301 24.09.2015 14 3 17 83 ROZSA IOSIF ANTONIU CT2015-1945 25.03.2015 13 3 16 84 ION VALICA CT2018-4226 30.08.2018 16 0 16 85 JANOS LEVENTE CT2016-3324 10.06.2016 12 2 14 86 CUCOS MIHAELA CT2018-6105 27.11.2018 12 0 12 87 FEHER MIHAI CT2016-1436 16.03.2016 8 2 10

4