keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 573/26.11.2019 privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 01.10.2019, în vederea încheierii contractelor de închiriere

26.11.2019

Hotararea Consiliului Local 573/26.11.2019
privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 01.10.2019, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 28201/06.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 28201/06.11.2019, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 28201/06.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 60/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 59/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a Locuinţelor, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 461/13.09.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 136/27.03.2019 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/12.03.2019 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al şedinţei Comisiei de locuinţe din data de 01.10.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea apartamentului 9 din str. Cermena nr. 5 către Străinescu Elena Lăcrămioara, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 2: Se aprobă repartizarea apartamentului 28 din str. Deliblata nr. 3 către Varga Maria Ibolya, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 3: Se aprobă repartizarea apartamentului 3 din str. Herculane nr. 54 către Pauliţa Gheorghe, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 4: Se aprobă repartizarea apartamentului 18 din str. Polonă nr. 2 cămin nr. 8 sc. A către Daicu Victoria, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 5: Se aprobă repartizarea apartamentului 86 din str. Polonă nr. 19 către Nechifor Cocuţa, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 6: Se aprobă repartizarea apartamentului 117 din str. Polonă nr. 19 către Macai Alina Rodica, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 7: Se aprobă repartizarea apartamentului 11 din str. Polonă nr. 23 (fost cămin 3) către Grădinaru Maricica, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 8: Se aprobă repartizarea apartamentului 20 din str. Polonă nr. 25 (fost cămin 4) către Magdin Daniel Cosmin, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 9: Se aprobă repartizarea apartamentului 9 din str. Ştefan cel Mare nr. 55 către Juncu Maria, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 10: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 11: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Numiţilor Străinescu Elena Lăcrămioara, Varga Maria Ibolya, Pauliţa Gheorghe, Daicu Victoria, Nechifor Cocuţa, Macai Alina Rodica, Grădinaru Maricica, Magdin Daniel Cosmin, Juncu Maria.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO 62- 05 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2019-28201/06.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 01.10.2019 în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 01.10.2019 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 și H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR, MIHAI BONCEA

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Extras_pv.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE DIN DATA DE 01.10.2019

Nr. crt.

ADRESA STRUCTURA LOCUINŢEI

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI

2 Cermena nr.5 ap.9 -naționalizat

1 cam. 16 mp dep. 10 mp

Ap. debranșat de la rețeaua de gaz. Sol. Stăinescu Elena Lăcrămioara (2 pers.), listă evacuați poz.11/2019. CT2019-1457/29.03.2019. ..................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Străinescu Elena Lăcrămioara, poziția 11 pe lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

6 Deliblata nr.3 ap.28 etaj II -CF. 1

1 cam. 18 mp dep.13 mp.

Apartament predat. Sol. Varga Maria Ibolya (3 pers.), listă evacuați poz.17/2019. CT2019-1233/21.03.2019. ....................................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Varga Maria Ibolya, poziția 17 pe lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

11 Herculane nr.54 ap. 3 -naționalizat -imobil neapartamentat

1 cam. 16 mp. dep.10 mp. WC comun în curte

Apartament liber. Sol. Giorgie Petru – decedat .............................CT2019-1240/21.03.2019. Sol. Paulița Gheorghe (3 pers.), listă evacuați

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitului Paulița Gheorghe, poziția 36 pe lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care

2

Imobilul nu este racordat la apă și canalizare

poz.36/2019. CT2019-3450/04.06.2019. ..............................................

urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019. Solicitantul de la poziția 18 a decedat.

17 Polonă nr.2 cămin 8 scara A ap. 18 et.II -bloc de locuințe sociale

1 cam 16 mp. dep.16 mp.

Apartamentul este debranșat de la apă şi căldură. ......................................... Sol. Daicu Victoria (1 pers.), listă priorități poz.1/2019. CT2019-4999/31.07.2019. .............................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Daicu Victoria, poziția 1 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

22 Polonă nr.19 ap.86 etaj 3 -locuinţă socială

1 cam.8 mp. baie 4 mp.

Apartament predat. Sol. Nechifor Cocuța Elena (1 pers.), listă priorități poz.35/2019. CT2019-1128/18.03.2019. ................................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Nechifor Cocuța, poziția 35 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

23 Polonă nr.19 ap.117 etaj 4 -locuinţă socială

1 cam.8,22 mp. 1 baie 3,88 mp.

Apartament predat, chiria şi taxe achitate la zi. Sol. Nechifor Cocuța Elena (1 pers.), listă priorități poz.35/2019. CT2019-1128/18.03.2019. Sol. Macai Alina Rodica (1 pers.), listă priorități poz.50/2019. CT2019-1606/08.04.2019. .....................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Macai Alina Rodica, poziția 50 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. Persoanei înscrisă la poziția 35 i s-a repartizat ap.86 din str. Polonă nr.19 (nr. crt.22)

25 Polonă nr.23 (fost cămin 3) ap.11 etaj I -locuinţă socială

1 cam.16,92 mp. Baie 2,88 mp.

Apartament liber. Sol. Grădinaru Maricica (1 pers.), listă priorități poz.25/2019. CT2019-1172/19.03.2019. ..........................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Grădinaru Maricica, poziția 25 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

3

27 Polonă nr.25 (fost cămin 4) ap.20 mansardă -locuinţă socială

1 cam. 24 mp. baie 3 mp.

Apartament predat. Sol. Macai Alina Rodica (1 pers.), listă priorități poz.50/2019. CT2019-1606/08.04.2019. Sol. Magdin Daniel Cosmin (3 pers.), listă priorități poz.63/2019. CT2019-1173/19.03.2019. .................................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Magdin Daniel Cosmin, poziția 63 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. Persoanei înscrisă la poziția 50 i s-a repartizat ap.117 din str. Polonă nr.19 (nr. crt.23).

30 Ştefan Cel Mare nr.55 ap.9 parter -naționalizat

1 cam. 14 mp. dep. 14 mp. Încălzire-gaz metan debranşat (convector)

................................................ Sol. Juncu Maria (1 pers.), listă evacuați poz.7/2019. CT2019-1221/21.03.2019. ..............................................

Se aprobă cererea de repartizare a apartamentului a numitei Juncu Maria, poziția 7 pe lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 62- 05 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE Nr. SC2019-28201/06.11.2019 _________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 01.10.2019, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28201/06.11.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 01.10.2019 în vederea încheierii contractelor de închiriere; Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite pe anul 2019, în ședința Comisiei de locuințe din data de 19.02.2019, în vederea depunerii de către persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală. Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 01.10.2019, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 01.10.2019, au fost repartizate:

- Ap. 9 din str.Cermena nr.5 către Străinescu Elena Lăcrămioara, înscrisă la poziția 11 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

- Ap.28 din str. Deliblata nr.3 către Varga Maria Ibolya, înscrisă la poziția 17 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 62- 05 ver.2

repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

- Ap.3 din str.Herculane nr.54 către Paulița Gheorghe, înscris la poziția 36 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

- Ap.18 din Polonă nr.2 cămin 8 scara A către Daicu Victoria, înscrisă la poziția 1 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

- Ap.86 din str. Polonă nr.19 către Nechifor Cocuța, înscrisă la poziția 35 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

- Ap.117 din str. Polonă nr.19 către Macai Alina Rodica, înscrisă la poziția 50 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

- Ap. 11 din str. Polonă nr.23 (fost cămin 3) către Grădinaru Maricica, înscrisă la poziția 25 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

- Ap.20 din str.Polonă nr.25 (fost cămin 4) către Magdin Daniel Cosmin, înscris la poziția 63 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

- Ap.9 din str. Ştefan Cel Mare nr.55 către Juncu Maria, înscrisă la poziția 7 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

Beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuinţă, acceptând apartamentele solicitate, astfel:

- D-na Străinescu Elena prin adresa CT2019-6463/10.10.2019; - D-na Varga Maria Ibolya prin adresa nr. CT2019-6717/21.10.2019; - D-nul Paulița Gheorghe prin adresa nr. CT2019-6305/04.10.2019; - D-na Daicu Victoria prin adresa nr.CT2019-6582/16.10.2019; - D-na Nechifor Cocuța prin adresa nr.CT2019-6561/15.10.2019; - D-na Macai Alina Rodica prin adresa nr.CT2019-7134/06.11.2019; - D-na Grădinaru Maricica prin adresa nr. CT2019-6559/15.10.2019; - D-nul Magdin Daniel Cosmin prin adresa nr. CT2019-6879/28.10.2019; - D-na Juncu Maria prin adresa nr. CT2019-6827/24.10.2019. Având în vedere prevederile legale şi opţiunea exprimată în scris de către solicitanți,

considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 01.10.2019 în vederea încheierii contractelor de închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Pt. DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii