keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 302/29.07.2010 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 302/29.07.2010
privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 17355/20.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 241/29.06.2010 privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu comuna Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a comunei Dumbrăviţa nr. 40/31.05.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a comunei Dumbrăviţa nr. 45/10.06.2010 privind aprobarea colaborării comunei Dumbrăviţa cu Municipiul Timişoara pentru realizarea în parteneriat a proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri" şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr. 1.294 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Având în vedere Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2286/2009 pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (publicat în Monitorul Oficial nr. 485/14.07.2009);
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Ordinul nr. 287 din 6 martie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri", cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă participarea în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în cadrul proiectului "Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri", alături de comuna Dumbrăviţa, în calitate de Partener 2, în conformitate cu Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 4.840.672,15 lei (inclusiv T.V.A), precum şi alocarea în bugetul local a sumei de 1.319.046,25 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, sumă alcătuită din:
- suma de 888.136,97 lei, reprezentând cofinanţarea proprie la valoarea eligibilă a proiectului (fără T.V.A);
- suma de 213.152,87 lei, reprezentând cofinanţarea la TVA aferentă cheltuielilor eligibile;
- suma de 217.756,41 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferentă).
(2) Municipiul Timişoara va asigura valoarea necesară implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare a cheltuielilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Comunei Dumbrăviţa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Dumbravita.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010-17355/20.07.2010

REFERAT privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: „Poli de creştere”

În prezent, România parcurge o perioadă dificilă din toate punctele de vedere, în special economic şi social, multe societăţi comerciale întrerupându-şi activitatea, iar majoritatea celor care ar dori să înceapă o nouă afacere nu dispun de sedii şi condiţii de finanţare. Pe de altă parte, fondurile necesare dezvoltării pot fi asigurate doar în condiţiile unei economii dinamice, capabile de creştere economică, pentru aceasta fiind nevoie de afaceri noi, care să genereze profit şi locuri de muncă.

În acest context, autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să aplice măsuri de întărire a spiritului antreprenorial, pentru crearea de IMM-uri în conformitate cu cerinţele pieţei şi pentru creşterea competitivităţii lor, prin asigurarea infrastructurilor de susţinere a afacerilor şi facilitarea accesului pe piaţă a noilor IMM-uri.

Astfel, obiectivul prioritar al Planului Integrat de dezvoltare al Polului de creştere Timişoara îl reprezintă “Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative”, acest obiectiv fiind atins inclusiv printr-o serie de politici şi programe, de exemplu prin politica de „Creare a unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ”, programul „Realizarea infrastructurilor de susţinere a afacerilor”.

Prin hotărârea nr. 137/27.04.2010, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, inclusiv Lista de proiecte prioritare, iar aceste documente au fost avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010. PID-ul a fost aprobat, de asemenea, de către comunele din polul de creştere Timişoara prin hotărâri de consiliu local, iar de comuna Dumbrăviţa prin H.C.L. nr. 40/31.05.2010.

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara cuprinde, în Lista proiectelor prioritare proiectul „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri”. Acest proiect contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale acestuia, încadrându-se în obiectivul „Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative”, politica „Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ”, programul „Realizarea infrastructurilor de susţinere a afacerilor” şi va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Proiectul „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri” vizează sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici prin asigurarea spaţiilor necesare locării în perioada de început, creând totodată noi locuri de muncă pentru cetăţenii polului de creştere Timişoara, ceea ce va duce la dezvoltarea economică a zonei.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat, prin hotărârea nr. 241/29.06.2010, colaborarea de principiu a Municipiului Timişoara cu comuna Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri” şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană.

FP 53-01, Ver.1

Comuna Dumbrăviţa a aprobat acest parteneriat prin hotărârea de consiliu local nr. 45/10.06.2010.

În HCL nr. 241/29.06.2010 se prevede faptul că responsabilităţile Municipiului Timişoara şi ale comunei Dumbrăviţa, drepturile, obligaţiile şi sumele cu care va contribui fiecare în proiect vor fi detaliate într-un Acord de parteneriat, acord care trebuie aprobat prin hotărâre de consiliu local, date fiind prevederile Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Astfel, pentru ca proiectul să fie eligibil, în momentul depunerii cererii de finanţare, aceasta trebuie să fie însoţită de Acordul de parteneriat semnat între cei 2 parteneri în proiect. În acest context, propunem aprobarea Acordului de parteneriat prevăzut în anexa la prezentul referat, a proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri” , precum şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Timişoara în acest proiect. Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem următoarele: 1. aprobarea proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri”, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

2. aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1) în cadrul proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri”, alături de comuna Dumbrăviţa, în calitate de Partener 2, în conformitate cu Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. (1) aprobarea valoarii totale a proiectului în sumă de 4.840.672,15 lei (inclusiv T.V.A), precum şi alocarea în bugetul local a sumei de 1.315.590,89 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara, sumă alcătuită din: - suma de 890.923,55 lei, reprezentând cofinanţarea proprie la valoarea eligibilă a proiectului (fără T.V.A); - suma de 213.821,65 lei, reprezentând cofinanţarea la TVA aferentă cheltuielilor eligibile; - suma de 210.845,69 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferentă). (2) Municipiul Timişoara va asigura valoarea necesară implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare a cheltuielilor, conform legislaţiei în vigoare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Ec. Daniela Ghinea Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Adriana Deaconu Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat, Cons. Claudia Bălulescu

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr, 302 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI „STRUCTURI LOCALE PENTRU SPRIJINIREA AFACERILOR ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA — INCUBATOR DE AFACERI” Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus) este de 4.840.672,15 lei din care: - C+M -3344,78 mii lei (fără TVA) - TVA - 799,25 mii lei SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIŢEI TOTALE: Asistenţă financiară nerambursabilă (FEDR + Buget de stat): 2.202.579,66Lei «Contribuţie Buget Local - cheltuieli eligibile (fără TVA) 1.776.273,93Lei e TVA aferent cheltuielilor eligibile 426.305,74Lei «Contribuţie Buget Local - cheltuieli neeligibile (fără TVA): 358.692,92Lei eTVA aferent cheltuielilor neeligibile 76.819,90Lei Contribuţia proprie din bugetul local al Municipiului Timişoara este de 1.319.046.25Lei, astfel: + Contribuţie Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA 888.136,97Lei e TVA aferent cheltuielilor eligibile 213.152,87Lei «Contribuţie Buget Local - cheltuieli neeligibile (fără TVA): 179.346,46Lei +TVA aferent cheltuielilor neeligibile 38.409,95Lei T.V.A aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislației în vigoare, în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare Durata de implementare a proiectului este 16 luni, din care durata de execuţie a investiţiei: 12 luni CAPACITĂȚI FIZICE: + Din punct de vedere al ocupării terenului prin realizarea investiţiei se va obţine un procent de ocupare al terenului POT 5,20 % şi un coeficient de utilizare CUT de 0,068. Suprafața terenului pe care se propune a se realiza investiția este de 27.977,00 mp din care: - suprafaţa la sol a clădirilor este de 1.456,00 mp, suprafața desfăşurată — 2.000,00 mp; - suprafața destinata parcărilor (platforme permeabile) este de 478,50 reprezentând 34 locuri autovehicule mici din care 2 pentru persoane cu handicap locomotor; - suprafața destinată circulației auto — carosabil (platforme betonate) în interiorul parcelei 2.667,00 mp; - suprafața destinată circulațiilor pietonale din interiorul parcelei 556,25 mp. Din punct de vedere constructiv, investiția constă în 2 corpuri de clădire: Corpul A în regim P+2E (spaţiu administrativ și spații de birouri) şi Corpul B în regim P — corp tip hală. DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. Aurelt fSDL 7 niel. INEA

Atasament: Anexa_2.pdf

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Anexa nr.2 la HCL nr. Acord de parteneriat Art. 1. Părţile 1) MUNICIPIUL TIMIŞOARA, având sediul în str. C.D. LOGA, nr. 1, TIMIŞOARA, județul TIMIŞ, cod poştal 300030, România, cod de înregistrare fiscală RO 14756536, reprezentată legal de dl. CIUHANDU Gheorghe Coriolan, având funcția de primar, identificat prin C.l seria TM nr. 828550, CNP 1470615354724, în calitate de lider al parteneriatului, (Partener 1), 2) COMUNA DUMBRĂVIȚA, având sediul în str. Petofi Sandor, nr. 31, DUMBRĂVIȚA, județul TIMIŞ, cod poştal 307180, România, cod de înregistrare fiscală 4663480, reprezentată legal de dl. SZILAGYI Gheza, având funcția de primar, identificat prin C.l seria TM nr. 443187, CNP 1480227354795, în calitate de partener (Partener 2) au convenit încheierea prezentului Acord de Parteneriat, după cum urmează: Art, 2. Scopul şi obiectivele Acordului de Parteneriat Scopul acestui parteneriat este de a stabili care sunt drepturile şi obligaţiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea activitățitor aferente proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor îi în cornuna Dumbrăvița - incubator de afaceri”, care este depus spre finanțare, în vederea accesării în comun a fondurilor europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere. Obiectivele colaborării partenerilor în cadrul acestui parteneriat sunt următoarele: 1. Crearea unei structuri locale pentru sprijinirea afacerilor - Incubator de afaceri - în comuna Dumbrăvița; 2, Administrarea în comun a acestei structuri locale pentru sprijinirea afacerilor- Incubator de afaceri din comuna Dumbrăvița; Art. 3. Durata Acordului de Parteneriat Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare ta data semnării acestuia de cei 2 (doi) parteneri şi încetează la data încetării funcţionării structurii locale pentru sprijinirea afacerilor din comuna Dumbrăvița, dar nu mai devreme de data de 31 decembrie 2020. Art. 4, Drepturile şi obligațiile fiecăruia dintre parteneri Art. 4.1, Liderul de proiect - Municipiul Timişoara are următoarele drepturi: (1) Dreptul de a solicita și de a primi de la Partenerul 2 orice informații, date, documente legate de implementarea proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - incubator de afaceri”, care îi sunt necesare în vederea întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor şi a oricăror alte documente/rapoarte soticitate prin contractul de finanţare; (2) Dreptul de a efectua orice verificări necesare, inclusiv la faţa locului, în vederea asigurării corectitudinii și legalității activităților prevăzute îi în proiect; (3) Dreptul de a reprezenta parteneriatul î în fața finanțatorului, inclusiv prin semnarea Cererti de finanţare, a Contractului de finanțare și a raportărilor de pe parcursul implementării proiectului; (4) Dreptul de a fi consultat în prealabil cu privire la orice intenție a partenerului 2 de modificare a funcţiunii structurii locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița şi în mod special cu privire la acelea care ar contraveni condițiilor de acordare a finanțării, Art.4.1.1. Liderul de proiect - Municipiul Timişoara are următoarele obligații: (1) Obligația de a semna, prin reprezentantul său legal, Cererea de finanțare și Contractul de finanțare, precum și orice alte documente necesare (rapoarte de progres, cereri de pre- finanțare/rambursare î împreună cu documentele justificative etc.) în vederea derulării Proiectului, în numele parteneriatului, precum și de a le transmite către AM POR/Ol;

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere (2) Obligaţia de a asigura derularea financiară a proiectului; (3) Obligația de a deschide un cont distinct pentru proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenție 1,1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub- domeniul: Poli de creștere; (4) Obligația de a asigura resursele financiare necesare derulării proiectului în cotă de 50% din partea de co-finanțare (cheltuieli eligibile şi neeligibile) și de a prevedea în bugetul propriu aceste sume, în cotele şi valorile prevăzute la articolul 4.4.; (5) Obligația de a desfășura procedurile de achiziție publică, conform normelor în vigoare; (6) Obligaţia de a informa partenerul 2 despre progresul în implementarea proiectului și de a-i furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare; (7) Obligația de a consulta partenerul 2 cu regularitate cu privire la propunerile pentru orice modificări ale proiectului, înaintea solicitării aprobării acestora de către Autoritatea de Management/Organismul intermediar POR; (8) Obligaţia de a utiliza infrastructura şi utilităţile aferente create prin proiect în scopul pentru care aceasta a fost creată, conform prevederilor proiectului, cu respectarea cererii de finanţare şi a planului de afaceri. (9) Obligația de a lua în considerare propunerile efectuate, în mod justificat, de partenerul 2 privind efectuarea unei anumite achiziții, respectând bugetul aprobat al proiectului, fără a contraveni prevederilor contractului de finanțare. Art.4,2. Partenerul 2 - Comuna Dumbrăvița are următoarele drepturi: (1) Dreptul de a fi reprezentat de către liderul de proiect, prin reprezentantul său legal, în fața AM POR/OI în numele parteneriatului şi în scoput proiectului; (2) Dreptul de a participa cu membri în comisiile de achiziție publică pentru activitățile aprobate în bugetul proiectului care sunt derulate de Liderul de proiect, conform normelor în vigoare; (3) Dreptul de a fi consultat cu regularitate de către liderul de proiect, de a fi informat despre progresul în implementarea proiectului şi de a i se furniza, de către liderul de proiect, copii ale rapoartelor de progres și financiare; (4) Dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate şi certificate ca eligibile, care sunt gestionate de Liderul de Proiect, conform articolului 4.1.1. alineatul (2) din prezentul acord; (5) Dreptul de a fi consultat, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru orice modificări ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar POR; (6) Dreptul de a salicita şi de a primi copii după orice rapoarte, cerere de pre-finanţare, cererile de rambursare a cheltuielilor etc., depuse pe parcursul implementării proiectului; (7) Dreptul de propune, în mod justificat, efectuarea unei anumite achiziţii, respectând bugetul aprobat al proiectului, fără a contraveni prevederilor contractului de finanțare. Art.4.2.1, Partenerul 2 - Comuna Dumbrăvița are următoarele obligaţii: (1) Partenerul 2 are obligaţia de a transmite către Liderul de Proiect (Partenerul 1) orice informații, date, documente, legate de implementarea proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri”, care îi sunt necesare Partenerului 1 în vederea întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanțare/rambursare a cheltuielilor şi a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin contractul de finanțare; (2) Obligaţia de a furniza Liderului de Proiect orice informații, acte etc. în scopul verficării de către liderul de proiect a corectitudinii şi legalităţii activităților prevăzute în proiect, derulate de către Partenerul 2; (3) Obligația de a furniza Liderului de proiect orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementarea a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale; (4) Obligaţia de a consulta în prealabil Liderul de proiect cu privire la orice intenție de modificare a funcţiunii structurii locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița și în mod special cu privire la acelea care ar contraveni condițiilor de acordare a finanțării;

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană” _Sub-domeniul: Poli de creștere (5) Obligația de a vira contribuția proprie (co-finanțare și cheltuieli ne-eligibile, intcusiv TVA) în contul de proiect deschis de Liderul de proiect, în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul (2) din prezentul acord; (6) Obligația de a asigura resursele financiare necesare derulării proiectului în cotă de 50% din partea de co-finanțare (cheltuieli eligibile și neeligibile) şi de a prevedea în bugetul propriu aceste sume, în cotele și valorile prevăzute la articolul 4.4.; (7) Obligaţia de a utiliza infrastructura şi utilităţile aferente create prin proiect în scopul pentru care aceasta a fost creată, conform prevederilor proiectului, cu respectarea cererii de finanţare şi a planului de afaceri. Art.4.3. Rolurile şi responsabilitățile partenerilor Rolurile şi responsabilitățile fiecăruia dintre cei doi parteneri în implementarea „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri” sunt descrise în tabelul de mai jos: Instituţia Roluri şi responsabilități Municipiul Timişoara - constituie o echipă mixtă de implementare a Lider de Proiect proiectului şi participă cu resurse umane în (Partener 1) această echipă, în cotă de 50% - organizează procedurile de achiziție publică pentru activitățile aprobate în bugetul proiectului - urmăreşte derularea activităților contractate conform bugetului proiectului şi graficului de activități, prin echipa de implementare a proiectului - derulează și coordonează activitățile administrative necesare pe parcursul implementării proiectului - asigură managementul proiectului, inclusiv prin desemnarea unui manager de proiect - asigură controlul şi auditul proiectului - asigură promovarea proiectului Comuna Dumbrăvița - participă cu resurse umane în echipa mixtă (Partener 2) de implementare a proiectului, în cotă de 50% - participă cu membrii proprii în comisia de achiziție publică pentru activitățile aprobate în bugetul proiectului - asigură pregătirea terenului pe care va fi amplasată investiția „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri” - participă la urmărirea derulării activităților contractate conform bugetului proiectului şi graficului de activităţi, prin membrii desemnați în echipa de implementare a proiectului - participă la derularea” activităților administrative necesare pe parcursul implementării proiectului, inclusiv prin transmiterea de informaţii, date, raportări etc. către Liderul de proiect asigură Liderului de proiect toate informațiile necesare pentru derularea activităţilor de control şi audit al proiectului - asigură promovarea proiectului

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri întegrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere Art. 4.4, Contribuția financiară la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului: (1) Valoarea totală a proiectului este de 4.840.672,15 lei, din care: - maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile reprezintă asistență financiară nerambursabilă (respectiv intensitatea maximă a ajutorului de stat) şi 50% din totalul cheltuielilor eligibile se va suporta de cei 2 parteneri în cote-părți egale (25% de către fiecare partener). Partenerii vor asigura în cote-părţi egale (50% de către fiecare partener) cheltuielile neeligibile ale proiectului, inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile. (2) Cota-parte ce revine fiecărui partener din bugetul total al proiectului este: - 2.420.336,08 lei (respectiv 50% din valoarea totală a proiectului) reprezintă cota-parte ce revine Municipiului Timişoara şi include asistență financiară nerambursabilă (1.101.289,83 lei), co- finanţarea cheltuielilor eligibile şi cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA (1.319.046,25 lei); - 2.420.336,07 lei (respectiv 50% din valoarea totală a proiectului) reprezintă cota-parte ce revine Comunei Dumbrăvița şi include asistenţă financiară nerambursabilă(1.101.289,83 lei), co-finanţarea cheltuielilor eligibile şi cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA (1,319.046,25 lei). (3)În vederea asigurării implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor conform legislației în vigoare, partenerii vor contribui cu următoarele sume necesare derulării proiectului, astfel: Instituția Contribuţia financiară Municipiul Timişoara Municipiul Timişoara va asigura contribuția sa în Lider de Proiect valoare de până la 1.319.046,25 lei, reprezentând 50% (Partener 1) din cota parte ce-i revine Municipiului Timişoara din cheltuielile necesare pentru cofinanțarea proiectului, astfel: - 888.136,97 lei reprezentând contribuția proprie de minim 50% din cota parte ce-i revine Municipiului Timişoara din valoarea eligibilă a proiectului (fără TVA); - 213.132,87 lei reprezentând contribuția proprie de 50% din cota parte ce-i revine Municipiului Timişoara din valoarea TVA a cheltuielilor eligibile ale proiectului; - 179.346,46 lei reprezentând contribuția proprie de 30% din cota parte ce-i revine Municipiului Timişoara din valoarea neeligibilă a proiectului (fără TVA); - 38.409,65 lei reprezentând contribuția proprie de 50% din cota parte ce-i revine Municipiului Timişoara din valoarea TVA a cheltuielilor neeligibite ale proiectului. Comuna Dumbăvița Comuna Dumbrăviţa va asigura contribuția sa în (Partener 2) valoare de până la 1.319.046,24 lei, reprezentând 50% din cota parte ce-i revine Comunei Dumbrăviţa din cheltuielile necesare pentru cofinanțarea proiectului, astfel: - 888.136,% lei reprezentând contribuția proprie de minim 50% din cota parte ce-i revine Comunei Dumbrăvița din valoarea eligibilă a proiectului (fără TVA); - 213.152,87 lei reprezentând contribuţia proprie de 30% din cota parte ce-i revine Comunei Dumbrăvița din valoarea TVA a cheltuielilor eligibile ale proiectului; - 179.346,46 lei reprezentând contribuția proprie de 50% din cota parte ce-i revine Comunei Dumbrăviţa din valoarea neeligibilă a proiectului (fără TVA); - 38.409,65 lei reprezentând contribuția proprie de 50% din cota parte ce-i revine Comunei Dumbrăvița din valoarea TVA a cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere Art.5. Modalităţi de luare a deciziilor în cadrul parteneriatului (1)Toate deciziile legate de implementarea proiectului se iau de cei 2 parteneri împreună. În acest sens, comunicările între parteneri se fac în scris (prin poştă, fax, mail cu confirmare de primire) prin transmiterea lor la sediul fiecăruia, menționat în preambului prezentului acord. (2) În luarea unei decizii vor fi respectate toate prevederile cererii de finanțare, În alte aspecte ce exced cererea de finanțare, decizia va fi luată în sensul cel mai benefic pentru proiect, respectând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a Programului Operațional Regional, astfel încât orice decizie luată să nu afecteze condițiile de eligibilitate prevăzute pentru domeniul de intervenție 1.1. , Art. 6 Modalităţi de efectuare a plăților/transfer al fondurilor (1) Toate plățile pentru proiect se vor efectua de către Liderului de proiect, care va asigura derularea financiară a proiectului.În acest sens, Liderul de proiect va deschide un cont distinct pentru proiect, transferul fondurilor nerambursabile acordate de AM POR pentru proiect urmând a se face exclusiv în contul deschis de către liderul de proiect (Partener 1); (2) Partenerul 2 va vira în avans sumele necesare pentru derularea achizițiilor pentru următoarele 6 luni, conform bugetului proiectului şi corespunzător cotei-părți ce îi revine. Decontările între parteneri se vor face la fiecare 6 luni, după rambursarea cheltuielilor de către AM POR în baza cererii de rambursare transmisă de Liderul de proiect (respectiv după verificarea de către liderul de proiect a documentelor justificative şi certificarea de către AM POR a eligibilității cheltuielilor). Art. 7 Modificarea Acordului de Parteneriat (1) Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai atunci când este convenită de către ambii parteneri şi acceptată în prealabil de AM POR, fără a se aduce atingere proiectului, dar şi drepturilor vreunuia dintre parteneri; (2) Nu este permisă modificarea prezentului Acord de parteneriat într-un sens care contravine prevederilor din contractul de finanţare sau care are sau poate avea ca efect imposibilitatea sau crearea de dificultăți în implementarea corespunzătoare şi în termenele stabilite a proiectului; (3) În cazul unei modificări a prezentului Acord de parteneriat care periclitează finanțarea, care poate produce retragerea sau încetarea finanțării sau care afectează condițiile de eligibilitate pentru domeniul major de intervenţie 1.1, Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, partenerii înțeleg că proiectul poate fi declarat neeligibil, contractul de finanțare poate fi reziliat iar sumele acordate până în acel moment vor fi recuperate în conformitate cu legislația în vigoare şi prevederile contractuale. (4) Nu este permisă în nicio situaţie înlocuirea unui partener. (5) Retragerea oricăruia dintre cei doi parteneri duce la modificarea condițiilor de eligibilitate şi, implicit, va avea aceleași consecințe ca și cele menționate la aliniatul (3) al articolului 7 din prezentul acord. Art. 8 Dreptul de proprietate (1) Partenerii au obligația să mențină proprietatea imobilului realizat şi natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; (2) Partenerii au obligaţia de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate în proiect din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate; (3) Partenerii au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului; (4) Terenul aferent construcției pe care este amplasată structura locală pentru sprijinirea afacerilor va rămâne în proprietatea partenerului 2, (5) Dreptul de proprietate, inclusiv cea intelectuală, şi/sau de utilizare asupra oricăror bunuri - mobile sau imobile - create/achiziționate ca urmare a implementării proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri”, precum şi asupra rezultatelor proiectului var reveni celor 2 parteneri în funcție de cota fiecăruia de participare la proiect şi la cheltuielile fiecărei achiziții.

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Domeniul major de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere Art.9 Răspunderea În cazul în care unul dintre parteneri nu îşi îndeplineşte obligațiile ce îi revin cu privire la implementarea proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - incubator de afaceri”,, conform prevederilor contractului de finanțare, ambii partenerii răspund solidar şi indivizibil faţă de AM POR/OI. Art. 10 Forţa Majoră (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. (2) Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. (3) Îndeptinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără aprejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia, (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. Art. 11 Dispoziţii finale (1) Orice modificare a prezentului acord în sensul prevederilor articolului 7 va trebui aprobată în prealabil de consiliile locale ale celor doi parteneri. (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. (3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare partener în parte, urmând ca un (1) exemplar în original să fie anexat la Cererea de Finanţare. Semnături Municipiul Timişoara Ciuhandu Gheorghe Coriolan, Semnătura Data şi locul Primar al Municipiului Timişoara semnării Lider de proiect (PARTENER 1) Comuna Dumbrăvița Szilagyi Gheza, Primar Semnătura Data şi locul semnării (PARTENER 2) n