keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 211/27.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului"

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 211/27.05.2016
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Sistematizare strada Versului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 12402/23.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 315 / 03.03.2016 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Sistematizare strada Versului",întocmit de S.C Drum Proiectconsult S.R.L - Timisoara, conform Contractului de proiectare nr. 216/ 03.07.2015 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Sistematizare strada Versului" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Sistematizare strada Versului "

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C Drum Proiectconsult S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,, Sistematizare strada Versului ”, conform contractului de proiectare nr. 216 din data de 03.07.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 4 luni Valoare de investitie (INV) 3.865,586 mii lei (inclusiv TVA)

875,086 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 3.341,891 mii lei (inclusiv TVA)

755,707 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ):

- Suprafata carosabil 6.254,00 mp - Suprafaţă pavaj platform parcaje 3.330,00 mp - Suprafaţă platforme parcaje reabilitate 2.303,00 mp - Suprafaţă carosabil incinta parcari 1.190,00 mp - Suprafata trotuare / piste ciclisti 4.260,00 mp - Suprafaţă zone verzi 2.687,00 mp - Canal tehnic 680,00 ml - Receptori pluviali 40,00 buc - Canalizare pluvială 402,00 ml

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2016 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Sistematizare strada Versului”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii ,, Sistematizare strada Versului”. Străzile care fac obiectul acestui studiu sunt amplasate în zona sud – estică a Municipiului Timişoara. Traseul studiat are ca origine Strada Mareşal Constantin Prezan. Traseul este condus spre NORD spre strada Martir Ioan Stanciu, unde se intersectează cu aceasta precum şi cu Aleea Sanătăţii. Strada Versului va continua din acest punct până la aleea carosabilă, cuprinsă între Grădiniţa nr.11 şi blocurile de locuinţe. În cadrul acestui proiect este cuprinsă şi Aleea Sănătăţii, de la intersecţia cu strada Versului, respectiv strada Martir Ioan Stanciu până la intersecţia cu Aleea Cristalului. Strada Versului delimitează zona de agrement ,,Pădurice” de cvartalul de locuinţe cuprins între Calea Martirilor - strada Maresal Constantin Prezan-Bulevardul Dr.Iosif Bulbuca. La intersecţia dintre strada Versului şi strada Maresal Constantin Prezan, pe partea dreaptă a sensului de mers, adiacent sectorului de stradă studiat, se află platforma de intoarcere a troleibuzelor, zonă care va fi deasemenea sistematizată şi reabilitată. Pe strada Versului nu sunt amenajate platforme de parcare , staţionarea autovehiculelor se face fie în zona părţii carosabile, fapt care conduce la o îngreunare a traficului pe strada respectivă, fie pe zona verde adiacentă acestei străzi, cauzînd degradarea spaţiului verde şi astfel conduce la generarea de praf. Porţiunea de stradă cuprinsă între strada Martir Ioan Stanciu şi aleea din apropierea Grădiniţei nr.11nu are delimitat traficul pietonal de cel al autovehicolelor care parchează în zona respectivă adiacent acestei alei,, perpendicular pe gardul care delimitează curtea Grădiniţei. Accesul spre zona garajelor din spatele blocurilor de pe strada Versului, respectiv de pe Aleea Sănătăţii se realizează pe platforme pietruite, aflate într-o stare tehnică precară, fără îmbrăcăminţi rutiere moderne. Lipsa unei structuri rutiere moderne face ca circulaţia autovehiculelor să fie îngreunată, lipsită de confort şi să se genereze cantităţi mari de praf conducând astfel la poluarea aerului.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună amenajarea acestor străzi, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Lucrările vor cuprinde amenajare carosabil cu 2 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare locuri de parcare, amenajare spaţii verzi. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri si Poduri, Cap. C Studii şi proiecte. Studiul de Fezabilitate pentru ,, Sistematizare strada Versului”, a fost realizat de S.C DRUM PROIECTCONSULT S.R.L - în baza contractului de prestări servicii nr. 216 / 03.07.2015. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,, Sistematizare strada Versului” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 3.865,586 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 875,086 mii Euro. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 4 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ,, Sistematizare strada Versului ”. DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC VIOLA DUMITRU Red.DV Cod FO 53-01,ver.2