keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 228/14.10.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de producţie şi servicii"- adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului, Timişoara

14.10.2003

Hotararea Consiliului Local 228/14.10.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de producţie şi servicii"- adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22003-4334/06.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara; domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.( c),( f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
In temeiul art.46, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de producţie şi servicii"- adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului Timişoara, conform Proiectului nr. 28.03.1, întocmit de S.C. "Subcontrol" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat are o suprafaţă de 49.000 mp., fiind proprietatea S.C. "Inform Media Imobiliar" S.R.L.Oradea, înscris în C.F. nr. 120164 Timişoara, cu nr. top. 24730, 24732/2, 24747 - 24748/2/1 - 5.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal "Zonă de producţie şi servicii"- adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 15 ani.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
Prefecturii Judeţului Timiş
Primarului Municipiului Timişoara
Direcţiei Urbanism
Serviciului Juridic
Direcţiei Patrimoniu
Direcţiei Economice
Direcţiei Edilitare
Serviciului Audit Public Intern
Biroului Relaţii Publice
Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni
S.C. SUBCONTROL S.R.L.
Mass-media locale ;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: plansa_2.pdf

PT F.UL= CUNA DE PRODUCTIE SI SERVICII
SCZ
Rm
HERE & 1.
_— WOW tona Smanajia pag RT
5 roma verde = 6 StOmp.
$ 3 700mp.
N aipareața = 445 VU
făJidii
LEGENDA
Piu mu
AUTiTiiv
__ RE aa a SEE SPENT MFA ut Legi

Atasament: plansa_1.pdf

ati
AVE
MINA sf K
E
=
Z1VLE
E 330430 m E

Atasament: Zona_Industriala-referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM U22003-4334/27.08.2003

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal “Zona de productie si servicii”- adiacenta

Parcului Industrial Calea Torontalului, Timisoara

Pentru dezbaterea publica în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si strategia de dezvoltare si renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea si avizarea din punct de vedere urbanistic a documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Zona de productie si servicii”- adiacenta Parcului Industrial Calea Torontalului, Timisoara

Documentatia faza P.U.Z. initiata de beneficiarul S.C. “Inform Media Imobiliar” S.R.L. este elaborata de S.C. “Subcontrol” S.R.L., proiect nr. 28.03.1.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. are o suprafata de 49.000 mp. si este proprietatea S.C. “Inform Media Imobiliar” S.R.L., fiind înscris în CF 120164, cu nr. cadastral A 743/3/6.

In conformitate cu P.U.G. Timisoara zona este cuprinsa în extravilanul municipiului Timisoara, în partea de nord a orasului, adiacenta Parcului Industrial din Calea Torontalului – dezvoltat de catre Consiliul Judetean Timis si aprobat prin HCL nr. 381/2001 (P.U.D.).

În vecinatate se afla si platforma industriala Solectron – Coca Cola, zona fiind orientata spre o dezvoltare preponderent industriala si de servicii.

Având în vedere vecinatatile existente, prin prezenta documentatie faza P.U.Z. se propune extinderea functiunilor învecinate, respectiv de productie si servicii.

Pe terenul studiat se propune realizarea unui ansamblu plurifunctional, cuprinzând o hala de productie, o cladire de birouri si spatii anexe, si “Casa Media”. Astfel se delimiteaza doua zone functionale, cu indicii de ocupare a terenului specifici:

§ zona de productie: P.O.T. = 30% si CUT = 0,70 § zona de birouri/ servicii: P.O.T. = 25% si CUT = 0,50. Restul terenului este ocupat de circulatii, parcaje pentru fiecare constructie si

spatii verzii si plantatii. Accesul pe parcela se va realiza prin incinta Parcului Industrial Calea

Torontalului adiacent si pe traseul drumului de exploatare care separa cele doua incinte.

Documentatia de urbanism este însotita de avizele si acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si conform legislatiei în vigoare.

Planul Urbanistic Zonal “Zona de productie si servicii”- adiacenta Parcului Industrial Calea Torontalului, Timisoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara si va avea o valabilitate de 15 ani.

DIRECTOR, CONSILIER, Dr.Arh. Radu Radoslav Arh. Laura Marculescu