keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/27.01.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale" şi aprobarea realizării fazei de tratare a obiectivului de investiţie pe terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, în suprafaţă de 20.000 mp, proprietate privată a municipiului Timişoara

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 12/27.01.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale" şi aprobarea realizării fazei de tratare a obiectivului de investiţie pe terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, în suprafaţă de 20.000 mp, proprietate privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului TimisoaraAvând în vedere Referatul nr. SC2009-704/15.01.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.78/16.06.2000 privind regimul deşeurilor - modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/09.09.2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 320/29.07.2008 privind aprobarea Planului Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit.(b), alin. 4 lit. (d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale", întocmit de DENKSTATT Viena - Austria, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă realizarea fazei de tratare a obiectivului de investiţiei "Staţia de compostare a deşeurilor vegetale" pe terenul înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, în suprafaţă de 20.000 mp, proprietate privată a municipiului Timişoara, prin accesarea de fonduri europene.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI SC2009-704/15.01.2009.

R E F E R A T

În prezent, în municipiul Timişoara sunt generate cantităţi considerabile de „deşeuri verzi” , deşeuri biodegradabile: frunze, iarbă, crengi şi ramuri, resturile vegetale provenite din pieţe, cimitire, industria de prelucrare a produselor agroalimentare şi deşeurile vegetale provenite de la populaţie din activităţile de grădinărit şi întreţinerea spaţiilor verzi (gospodării şi asociaţii de proprietari). Aceste deşeuri nu beneficiază în acest moment de un tratament corespunzător şi de o valorificare din punct de vedere ecologic, dat fiind faptul că acestea sunt colectate împreună cu celelalte deşeuri menajere şi apoi supuse depozitării finale.

În vederea respectării legislaţiei în domeniul reciclării-revalorificării, reducerii fluxurilor de deşeuri spre depozitare în depozitele de deşeuri şi obţinerii unui material valorificabil în agricultură sau lucrări de îmbunătăţiri funciare şi ameliorarea solului, s-a realizat Studiul de Fezabilitate pentru realizarea unei staţii de compostare deşeuri vegetale, pentru transformarea biomasei în materiale refolosibile, pe amplasamentul situat în Timişoara, în imediata apropiere a Staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile, pe terenul înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, în suprafaţă de 20000 mp, proprietate a municipiului Timişoara, aparţinând domeniului privat – pentru faza de tratare. Investiţia mai necesită încă un amplasament, pentru faza de compostare.

Întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea unei staţii de compostare deşeuri vegetale, pentru transformarea biomasei în materiale refolosibile şi realizarea acestei investiţii asigură realizarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor şi punerea în practică a priorităţilor de gestionare a deşeurilor în România, aşa cum sunt ele definite şi stabilite în Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor: reducerea cantităţilor de deşeuri prin aplicarea celor mai bune practici (BAT) din domeniu şi valorificarea – prin refolosire, reciclare, recuperare;

Procedura de compostare a deşeurilor vegetale constă într-un proces de descompunere şi transformare a deşeurilor vegetale de către microorganisme (în principal bacterii şi fungi) într-un material stabil, care poate fi valorificat în horticultură şi agricultură. Procesul este controlat în ceea ce priveşte accelerarea descompunerii, optimizarea eficienţei şi minimizarea impactului asupra mediului şi populaţiei şi se desfăşoară în două faze: tratarea mecanică şi descompunerea (compostarea) - proces de degradare microbiologică, în condiţii aerobe a materialelor organice.

Valoarea totală a investiţiei este estimată la 35.429.721 lei (din care 5.656.846 reprezintă TVA), respectiv 9.183.442 EURO (la o valoare a 1 EURO=3,8580 la data de 27.11.2008).

Scopul municipalităţii Timişoara, aşa cum rezultă din obiectivele şi ţintele comune cu PRGD Regiunea 5 Vest şi PNGD, pentru „gestiunea deşeurilor degradabile” este aceea de a reduce cantitatea de deşeuri biodegradabile şi de realizare a unei staţii de compost, dar şi de reducere a FBD depozitate cu 25% (baza de calcul cantitatea propusă în anul 1995) până în anul 2010 şi cu 50% până în anul 2013. Aceste obiective şi ţinte, aşa cum rezultă din Planul Local de Gestionare a Deşeurilor pentru Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local

FP 53-01, Ver.1

al Municipiului Timişoara nr. 320/29.07.2007, pot fi atinse prin compostare, într-o staţie de compost centralizată.

Având în vedere că finanţarea investiţiei se va face din bugetul local, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Transformarea biomasei în materiale refolosibile” - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale realizat de către DENKSTATT GMBh Viena – Austria. Menţionăm că se intenţionează şi accesarea unor Fonduri Europene prin depunerea pentru finanţare a unui proiect.

De asemenea, propunem aprobarea realizării investiţiei pe terenul înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, în suprafaţă de 20.000 mp, proprietate privată a municipiului Timişoara. Precizăm că acest teren, potrivit prevederilor art. 3 litera (d) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 71/27.03.2007, a fost afectat realizării unor facilităţi necesare gestionării deşeurilor generate în municipiul Timişoara.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU PROTECŢIA MEDIULUI, VASILE CIUPA ADRIAN BERE - SEMEREDI

SERVICIUL JURIDIC,

Jur. MIRELA LASUSCHEVICI Red., Dact: BSI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.____/ .01.2009.

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „STAŢIE DE COMPOSTARE A DEŞEURILOR VEGETALE” (cu TVA)

Categoria de cheltuieli Valoarea

în lei Valoarea în EURO

Valoarea totală a investiţiei, din care Construcţii + montaj :

35.429.721 18.728.491

9.183.442 4.854.456

Cheltuieli pentru obţinerea terenului şi amenajarea pentru protecţia mediului şi aducere la stare iniţială (amplasamentul B) 2.936.187 761.064 Cheltuieli pentru asigurare utilităţi necesare la obiectiv 1.402.471 363.523 Cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică (taxe avize, acorduri, autorizaţii, proiectare şi inginerie, consultanţă şi asistenţă tehnică) 442.763 114.765 Cheltuieli pentru investiţia de bază (construcţii şi instalaţii, montaj utilaj tehnologic şi transport, utilaje şi echipamente de transport, dotări) 29.511.879 7.649.528 Alte cheltuieli (organizare de şantier) 1.122.649 290.992 Cheltuieli pentru darea în exploatare (pregătirea personalului de exploatare) 13.773 3.570 Durata de realizare a investiţiei 24 de luni Anul I 9.446.477 lei Anul II 20.326.398 lei Capacitate în urma realizării investiţiei 60.000 tone deşeuri vegetale/an Cheltuieli anuale pentru operarea staţiei 800.000 EURO

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU PROTECŢIA MEDIULUI, VASILE CIUPA ADRIAN BERE - SEMEREDI