keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 71/27.03.2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 71/27.03.2007
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.6523/20.03.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
Având în vedere prevederile art.3; art.14^8; art. 35; art. 49 lit. (a) şi (e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 - privind regimul deşeurilor, modificată şi completată;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului de gestionare a deşeurilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.457/2005 privind aprobarea asocierii consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor judeţului Timiş cu Consiliul Judeţean Timiş în vederea promovării proiectului "Sistem integrat de gestiune a deşeurilor menajere în judeţul Timiş";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.(b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea suprafeţei de 10,235 ha înscrisă în CF. nr. 3865 Chişoda, cu nr. topo 695/1/1, în suprafaţă de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1 în suprafaţă de 21.696 mp nr. topo 694/1/2, în suprafaţă de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafaţă de 31.722 mp, din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor municipiului Timişoara.
Art.2: Se aprobă unificarea parcelelor, înscrise în CF. nr. 3865 Chişoda, din domeniul privat al municipiului Timişoara, cu nr. topo 695/1/1, în suprafaţă de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1, în suprafaţă de 21.696 mp, nr. topo 694/1/2, în suprafaţă de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafaţă de 31.722 mp, rezultând nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1;695/1/2 în suprafaţă de 102.354 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de unificare, întocmit de SC EFICIENT SA,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă dezmembrarea terenului cu nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1; 695/1/2 în suprafaţă de 102354 mp, astfel:
a) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 25.000 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile;
b) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 27.354 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea staţiei de transfer a deşeurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deşeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela - Şanoviţa;
c) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/1 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 30.000 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea unei staţii de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a unui spaţiu pentru depozitarea autovehiculelor abandonate şi fără stăpân din municipiul Timişoara;
d) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/2 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 20.000 mp din domeniul privat al municipiului Timişoara pentru realizarea altor facilităţi necesare gestionării deşeurilor generate în municipiul Timişoara.
conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, întocmit de SC EFICIENT SA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL SALUBRIZARE SC2007-6523/20.03.2007

REFERAT

Strategia Naţionala de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor, aprobate prin HG nr. 1470/2004, constituie instrumentele prin care se asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul deşeurilor şi asigură constituirea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor în România.

Priorităţile de gestionare a deşeurilor în România, definite şi stabilite în Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor, sunt:

- prevenirea apariţiei - de deşeuri prin aplicarea „tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;

- reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri;

- valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei; - eliminarea – prin incinerare şi depozitare.

Obiectivul general al Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor este dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor eficient din punct de vedere economic şi care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al municipiului Timişoara s-a asociat cu Consiliul Judeţean Timiş pentru realizarea proiectului „ Sistem integrat de gestiune a deşeurilor menajere în judeţul Timiş”, prin care se va realiza un depozit controlat, zonal de deşeuri nepericuloase în judeţul Timiş, la Ghizela – Şanoviţa, proiect care include şi realizarea unei Staţii de transfer de deşeuri nepericuloase Timişoara.

Operatorul de servicii publice de salubrizare, SC RETIM SA, urmează să realizeze o Staţie modernă de sortare de mare capacitate, în care să sorteze pe categorii materialele reciclabile, în vederea valorificării ca materii prime secundare şi reintroducerea acestora în circuitul economic.

În vederea îndeplinirii obligaţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în implementarea Strategiei şi Planului Naţional de Gestiune a Deşeurilor, pentru realizarea unei platforme tehnologice pentru gestiunea deşeurilor în municipiul Timişoara, platformă care va cuprinde:

- Staţia de sortare a deşeurilor reciclabile; - Staţia de transfer deşeuri nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deşeuri

amplasat pe teritoriul comunei Ghizela – Şanoviţa; - Staţie pentru reciclarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări; - Loc pentru depozitarea autovehiculelor abandonate şi fără stăpân din municipiul

Timişoara - Alte facilităţi,

2

- propunem:

- trecerea suprafeţei de 10,235 ha înscrisă în CF. nr. 3856 Chişoda, cu nr. topo 695/1/1, în suprafaţă de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1 în suprafaţă de 21.696 mp nr. topo 694/1/2, în suprafaţă de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafaţă de 31.722 mp, din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor municipiul Timişoara. - unificarea parcelelor cu nr. topo 695/1/1, în suprafaţă de 40.681 mp, nr. topo 694/1/1, în suprafaţă de 21.696 mp, nr. topo 694/1/2, în suprafaţă de 8.255 mp, nr. topo 695/1/2, în suprafaţă de 31.722 mp, rezultând nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1;695/1/2 în suprafaţă de 102.354 mp, din domeniul public al municipiului Timişoara, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de unificare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - dezmembrarea terenului cu nr. topo 694/1/1; 694/1/2;695/1/1; 695/1/2 în suprafaţă de 102354 mp, astfel:

a) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 25.000 mp din domeniul public al municipiului Timişoara pentru realizarea staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile;

b) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 27.354 mp din domeniul public al municipiului Timişoara pentru realizarea staţiei de transfer a deşeurilor nepericuloase care se vor transporta la depozitul de deşeuri amplasat pe teritoriul comunei Ghizela – Şanoviţa;

c) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/1 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 30.000 mp din domeniul public al municipiului Timişoara pentru realizarea unei staţii de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a unui spaţiu pentru depozitarea autovehiculelor abandonate şi fără stăpân din municipiul Timişoara;

d) parcela cu nr. topo 694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/2 înscrisă în CF. nr. 3865 - Chişoda cu suprafaţa de 20.000 mp din domeniul public al municipiului Timişoara pentru realizarea altor facilităţi necesare gestionării deşeurilor generate în municipiul Timişoara.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU SALUBRIZARE DUMITRU ANDOR ADRIAN PUŞCAŞ

AVIZAT JURIDIC CONSILIER MIRELA LASUSCHEVICI MARINELA TOPOR Red. MT Dact. MT