keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 526/22.10.2013 privind atribuirea prin contract de concesiune către SC Retim Ecologic Service SA a terenului rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr.top./cad.416497 şi ulterior unificarea parcelei rezultate din dezmembrare cu parcelele cu nr.top./cad.409857 şi 433621 pentru realizarea investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 526/22.10.2013
privind atribuirea prin contract de concesiune către SC Retim Ecologic Service SA a terenului rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr.top./cad.416497 şi ulterior unificarea parcelei rezultate din dezmembrare cu parcelele cu nr.top./cad.409857 şi 433621 pentru realizarea investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013- 29665/17.10.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.17720/05.11.2012 a SC Retim Ecologic Service SA, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.RM2012-2950/05.11.2012;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.211/14.06.2011 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.71/2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.350/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită către SC Retim Ecologic Service SA a unui teren în Timişoara zona CET-SUD (str.Ovidiu Cotruş);
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/27.01.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale" şi aprobarea realizării fazei de tratare a obiectivului de investiţie pe terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, proprietate privată a municipiului Timişoara.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.204/24.04.2012 privind concesionarea unei suprafeţe de teren situat în Timişoara zona CET-SUD către SC Retim Ecologic Service SA;
Având în vedere documentaţia cadastrală pentru dezmembrarea şi unificarea parcelelor-Calea Şagului, Timişoara, Proiect nr.1917/2012, întocmită de SC BLACK LIGHT SRL-ing.Imola Nagy;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind contractele de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr.top./cad. 416497 înscris în CF nr.416497 Timişoara (CF vechi nr.8653 Chişoda) cu suprafaţa totală de 25.000 mp în parcelele cu nr.top./cad. propuse pentru dezmembrare 416497/1 cu suprafaţa de 8.714 mp şi 416497/2 cu suprafaţa de 16.286 mp.
Art. 2: Se aprobă atribuirea prin contract de concesiune, către SC Retim Ecologic Service SA, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC Retim Ecologic Service SA şi în condiţiile impuse de acesta conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.211/14.06.2011, suprafaţa totală de 43.660 mp rezultată în urma unificării parcelei cu nr.top./cad. 416497/1 cu suprafaţa de 8.714 mp propus pentru dezmembrare la art.1, cu parcelele de teren cu nr.top./cad.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 cu suprafaţa de 20.000 mp şi nr.top./cad.433621 cu suprafaţa de 14.946 mp, în vederea realizării investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara.
Terenul atribuit în concesiune către SC Retim Ecologic Service SA rămâne în proprietatea Municipiului Timişoara.
Dezmembrarea şi unificarea imobilelor se face conform cu Documentaţia topo-cadastrală din Proiect 1917/2012 întocmită de SC BLACK LIGHT SRL.
Art. 3: Se aprobă contractul de concesiune-cadru conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Concesionarea terenului prevăzut la art.2 se efectuează în schimbul unei redevenţe de 1,5% /an din valoarea facturată a fracţiei valorificabile produse prin punerea în funcţionare a staţiei de compostare cu fermentaţie uscată complet închisă.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.350/2011 privind darea în folosinţă gratuită către SC Retim Ecologic Service SA a unui teren în Timişoara zona CET-SUD (str.Ovidiu Cotruş), art.2 Hotărârea Consiliului Local nr.204/2012 privind concesionarea unei suprafeţe de teren situat în Timişoara zona CET-SUD către SC Retim Ecologic Service SA şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/27.01.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale" şi aprobarea realizării fazei de tratare a obiectivului de investiţie pe terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, proprietate privată a municipiului Timişoara.
Art. 6: Pentru lucrările de dezmembrare şi/sau unificare a terenului atribuit prin prezenta se vor prezenta documentaţii topo-cadastrale la Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru în vederea emiterii Certificatelor de Urbanism.
Art.7: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru;
- SC Retim Ecologic Service SA;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: hcl_526_anexa01.pdf

Anexa la H.C.L.nr.5Z £ / 22.10. 3 CONTRACT DE CONCESIUNE Nr. / L PARTILE CONTRACTANTE Între Municipiul Timisoara prin Primar, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, având codul fiscal R 14756536, reprezentat prin domnul Nicolae Robu — Primar, in calitate de concedent, pe de o parte, si FE S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. cu sediul în Timisoara, str.Oituz, nr. 3/A, cod 300086, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J35/56/1997, CUI RO 9112229, telefon 0256-293.529, fax 0256-499.490, reprezentată prin domnul Marcel Petrişor — Director General Tehnic Investiţii şi domnul Para Gheorghe — Director General Marketing- Economic, în calitate de concesionar, pe de alta parte, la sediul concedentului Bv. C.D.Loga nr.l, Timisoara in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. / s-a incheiat prezentul contract de concesiune. II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art. 1. (1) Obiectul contractului îl constituie concesionarea prin atribuire directa a unei suprafețe de teren către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.R.L., parcela cu nr. top „ în suprafață de mp, inscrisa in CF nr. Timişoara domeniul public al Municipiului Timisoara. Destinația terenului concesionat va fi pentru realizarea Staţiei de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de cpurare a municipiului Timişoara, conform HCLMT Nr. / / (2) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii. b) bunurile proprii care, la încetarea contractului de concesiune, ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii. HI. TERMENUL Art. 2. - Prezentul contract se încheie pe întreaga perioadă a Contractului de delgare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006- 15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC Retim Ecologic Service SA, în condițiile impuse de acesta conform HCLMT nr.211/14.06.2011.

IV. REDEVENTA Art. 3. (1) Redeventa este de 1,5%/an din valoarea facturată a fracției valorificabile rezultate prin punerea în funcționare a stației de compostare cu fermentație uscată complet închisă, stabilită în conformitate cu prevederile HCLMT nr. 1 . În acest sens concesionarul va întocmi şi înainta concedentului pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, un centralizator, în care se va înscrie valoarea facturata a fracției valorificabile rezultată prin punerea în funcţionare a stației de compostare cu fermentație uscată complet închisă precum si calculul redeventei datorate pentru anul anterior. (2) Taxa este valabila până la finele anului calendaristic în cursul căruia a fost încheiat contractul. Art. 4. Taxa devine exigibila la data intrarii în vigoare a contractului. +4 a V. PLATA REDEVENTEI Art. 3. — (1) Plata redevenței se face trimestrial, prin contul concedentului nr. deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara. (2) Termenele scadente pentru plata redeventei sunt: 15.03, 15.06, 15.09, 135.11 a anului. (3) Neplata redevenței sau executarea cu întarziere a acestei obligații conduce la: - Pentru neachitarea în termen a redevenței, concesionarul va plăti accesorii legale conform legislației de specialitate în vigoare. - Neplata redevenței (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile, conduce la rezoluțiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate prealabilă si da dreptul concedentului de a cere despagubiri. VI. DREPTURILE PARTILOR Art. 6. Drepturile concesionarului: a) concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentului contract; b) concesionarul are dreptul de a folosi bunul concesionat, potrivit naturii acestuia, numai în scopul prevăzut la Cap.Il. Art. 7. Drepturile concedentului: a) concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat precum şi modul în care concesionarul îşi respectă obligațiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului în termen de 15 zile, de către reprezentanții concedentului; b) concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului din motive excepționale legate de interesul național sau local. VII. OBLIGATIILE PARTILOR A. Obligatiile concesionarului Art. 8. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanența a bunului, care face obiectul concesiunii, potrivit clauzelor prezentului contract. (2) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii. (3) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(4) Concesionarul este obligat să realizeze investiția Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timişoara, în condițiile impuse de HCLMT nr.211/14.06.2011. (5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, etc). (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, (7) In termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul, se obligă să depuna cu titlu de garanție, o suma fixă de 50.000 lei, la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea Timişoara. i? a) Concedentul se obligă să elibereze garanția numai după ce concesionarul a făcut dovada constituirii garanţiei. b) Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei, în limita prejudiciului creat, dacă concesionarul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei, concedentul are obligația de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. c) Concedentul se obligă să restituie garanția în termen de 14 zile de la data îndeplinirii în totalitate de către contractant a obligațiilor asumate prin contract şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. (8) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora şi cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate în contract, pâna la preluarea acesteia de către concedent. (9) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 8 lit. (b) din prezentul contract de concesiune, fară a putea solicita încetarea acestuia. (10) Concesionarul terenului este obligat să dezmembreze terenul concesionat pe cheltuiala proprie, să suporte taxele necesare întocmirii şi avizării acestuia înainte de expirarea valabilității Autorizaţiei de construire ce se va emite. B. Obligatiile concedentului Art. 9. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricaror împrejurari de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. VIII. INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art. 10. - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în conditiile legii; b) în cazul în care concesionarul nu realizează investiția Stația de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi

nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timişoara, în condițiile impuse de HCLMT nr.211/14.06.2011, c) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despagubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în sarcina concesionarului; e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despagubiri în sarcina concedentului; 3 la dispariția, dintr- -o cauză. de forță majora, a bunului concesionat sau în cazul despagubiri; 8) în cazul în care interesul național sau local o impune. În aceasta situație de încetare a concesiunii nu se percep daune; i (2) La încetarea, din orice cauzaă a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmează: a) bunuri de retur : concedent b) bunuri proprii : concesionarului IX. CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA IMPARTIREA RESPONSABILITATILOR DE MEDIU INTRE CONCEDENT SI CONCESIONAR Art. 11. - Poluările având o cauză anterioară încheierii prezentului contract sunt în răspunderea Consiliului Local Timişoara. Poluările având o cauză ulterioară încheierii contractului sunt în răspunderea concesionarului. X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA Art. 12. - Nerespectarea de către parțile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuală a parții in culpa. XI. CLAUZE SPECIALE Art. 13. Prin semnarea prezentului contract concesionarul confirmă ca a luat cunoştinţă despre toate condițiile impuse de concedent aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi le acceptă fără obiecţiuni. Art. 14. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului. Art. 15. Este interzisă subconcesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract. Art. 16. Neplata redevenței (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile conduce la desființarea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate prealabilă si da dreptul concedentului de a cere despagubiri. XII. LITIGII Art. 17.- (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se soluţionează de instențele judecătoreşti competente.

XIII. DEFINITII Art. 18. - (1) Prin forta majora, în sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila şi absolut imprevizibila. (2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore. XIV DISPOZITII FINALE Art. 19. Orice modificare a clauzelor prezentului se va face prin act adițional semnat de ambele parti. Art. 20, Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluționarea eventualelor litigii între părți, prin acțiune în justiție, adresata instanței competente. Art. 21. Dacă o anumită clauza va fi anulată de instanță, contractul rămâne valabil cu privire la celelalte prevederi. Art. 22. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 (doua)exemplare din care unul a fost eliberat concesionarului azi : . CONCEDENT CONCESIONAR MUNICIPIUL TIMISOARA S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA PRIMAR Reprezentata prin NICOLAE ROBU DIRECTOR GENERAL TEHNIC INVESTITII MARCEL PETRISOR VICEPRIMAR DIRECTOR GENERAL MARKETING ECONOMIC DAN DIACONU GHEORGHE PARA DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU AVIZAT ADRIAN BERE-SEMERFDI OFICIUL JURIDIC DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTARI DIVERSE MARTIN STAIA SERVICIUL JURIDIC

Atasament: ref_hcl_526.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU BIROUL SALUBRIZARE SC2013-29665/17.10.2013

REFERAT

privind atribuirea prin contract de concesiune către SC Retim Ecologic Service SA a terenului rezultat în urma dezmembrării parcelei cu nr.top./cad.416497 şi ulterior unificarea parcelei rezultate din dezmembrare cu parcelele cu nr.top./cad.409857 şi 433621 pentru realizarea investiţiei Staţie de compostare cu fermentare

uscată complet închisă

Prin Hotărârea nr.23 din 31.01.2006 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat delegarea

gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza municipiului Timişoara. Delegarea gestiunii s-a făcut prin încheierea contractului de concesiune nr.SC2006-

15414/31.07.2006, activităţile specifice serviciului de salubrizare fiind delegate, pentru o perioadă de 8 (opt) ani, către operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., care deţine exclusivitatea prestării activităţilor de salubrizare conform legislaţiei în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.71 din 27.03.2007 s-a aprobat trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara, parcele care au fost înscrise înainte de dezmembrare în C.F. Nr.3865-Chişoda, iar după dezmembrare în C.F. Nr.8442- Chişoda conform documentaţiilor întocmite de S.C. Eficient S.A.

Conform art.3 din hotărârea mai sus menţionată s-a aprobat dezmembrarea în patru parcele a terenului în suprafaţă de 102.354 mp, din care parcela cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 înscrisă în C.F. Nr.409857 a municipiului Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a CF Nr.8442 Chişoda) în suprafaţă de 20.000 mp a fost atribuită pentru realizarea altor facilităţi necesare gestionării deşeurilor generate în municipiul Timişoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.350/25.10.2011 terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în C.F. Nr.409857 (provenită din conversia de pe hârtie a CF Nr.8442 Chişoda) cu nr.top./cad.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 a fost trecut din domeniul privat al municipiului Timişoara în domeniul public al municipiului Timişoara şi atribuit în folosinţă gratuită, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC Retim Ecologic Service SA pentru realizarea investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara.

Menţionăm faptul că anterior adoptării hotărârii mai sus menţionate a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale" şi aprobarea realizării fazei de tratare a obiectivului de investiţie pe terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, proprietate privată a municipiului Timişoara prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/27.01.2009. Prin articolul 2 din acestă hotărâre, la propunere unui consilier local, s-a propus şi s-a votat ca amendament la Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Timişoara, realizarea fazei de tratare a obiectivului de investiţie "Staţia de compostare a deşeurilor vegetale", prin accesarea de fonduri europene. Acest amendament formulat şi aprobat fără o analiză ori consultare prealabilă, a condus la imposibilitatea realizării acestui obiectiv de investiţii.

Totodată precizăm că la data adoptării Hotărârii nr.350/25.10.2011 nu a fost revocat art.2 din Hotărârea nr. 12/27.01.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale” şi aprobarea realizării fazei de tratare a obiectivului de investiţie pe terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, proprietate privată a municipiului Timişoara.

cod FO53 – 01 ver. 2

Potrivit art.4 alin.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.211/14.06.2011 contractul de concesiune

nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al municipiului Timişoara şi S.C. Retim Ecologic Service S.A. s-a prelungit pe o perioadă de 25 ani, începând cu data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2039, perioadă necesară amortizării investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara.

Conform hotărârii mai sus menţionate, în situaţia nerealizării investiţiei staţie de compost de tip „închis” cu fermentare uscată de către SC Retim Ecologic Service SA până la data de 01.02.2014, prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC Retim Ecologic Service SA, se va putea face doar pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional încheiat cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea lui, conform art.8 alin.1 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006.

Pentru realizarea investiţiei mai sus menţionate, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. Retim Ecologic Service S.A. solicită prin adresa nr.17720/05.11.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.RM2012-2950/05.11.2012 dezmembrarea parcelei cu nr.top./cad. 416497 înscris în CF nr.416497 Timişoara (CF vechi nr.8653 Chişoda) cu suprafaţa totală de 25.000 mp în parcelele cu nr.top./cad. propuse pentru dezmembrare 416497/1 cu suprafaţa de 8.714 mp şi 416497/2 cu suprafaţa de 16.286 mp şi ulterior unificarea parcelei cu nr.top./cad. propus pentru dezmembrare 416497/1 cu suprafaţa de 8.714 mp cu parcelele de teren cu nr.top./cad. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 cu suprafaţa de 20.000 mp şi nr.top./cad.433621 cu suprafaţa de 14.946 mp, rezultând o suprafaţă totală de 43.660 mp. Dezmembrarea şi unificarea imobilelor se face conform cu Documentaţia topo-cadastrală din Proiect 1917/2012 întocmită de SC BLACK LIGHT SRL, documentaţie înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.UR2012-18362 din16.10.2012.

Parcela cu nr.top./cad. 416497, în suprafaţa de 25.000 mp, înscrisă în CF nr.416497 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8653 Chişoda), propusă pentru dezmembrare este concesionată operatorului de servicii publice de salubrizare SC Retim Ecologic Service SA pentru o perioadă de 49 de ani, începând de la data de 09.11.2007, conform Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr.242/31.07.2007 în temeiul căreia s-a încheiat contractul de concesiune nr.5/09.11.2007. Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.328/29.07.2008 terenul în suprafaţă de 27.354 mp înscris în CF nr.419403 a municipiului Timişoara, cu nr.top./cad.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/3 a fost trecut din domeniul privat al municipiului Timişoara în domeniul public al municipiului Timişoara.

Prin Hotărârea nr.188/31.05.2011 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat dezmembrarea parcelei de teren în suprafaţă de 27.354 mp, cuprinsă în C.F. nr.419403 Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F.8652 Chişoda) cu nr.top./cad. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/3. În urma dezmembrării acestuia au rezultat următoarele 4 imobile:

- nr.cad.428241 înscris în C.F.nr.428241 a municipiului Timişoara în suprafaţă de 18697 mp; - nr.cad.428242 înscris în C.F.nr.428242 a municipiului Timişoara în suprafaţă de 7513 mp; - nr.cad.428243 înscris în C.F.nr.428243 a municipiului Timişoara în suprafaţă de 292 mp; - nr.cad.428244 înscris în C.F.nr.428244 a municipiului Timişoara în suprafaţă de 851 mp. Prin Hotărârea nr.63 din 28.02.2012 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat retragerea

dreptului de administrare operativă a Consiliului Judeţean Timiş asupra terenului în suprafaţă de 18.697 mp înscris în CF nr.428241 a municipiului Timişoara, teren ce a rămas în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara.

Prin Hotărârea nr.204/24.04.2012 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat dezmembrarea parcelei de teren în suprafaţă de 18.697 mp înscrisă C.F.nr.428241 a municipiului Timişoara nr.top.428241, proprietatea municipiului Timişoara- domeniul public, în următoarele parcele:

-nr.top. 428421/1 – în suprafaţă de 15.014 mp proprietatea municipiului Timişoara - domeniul public;

-nr.top. 428241/2 – în suprafaţă de 3683 mp proprietatea municipiului Timişoara – domeniul public. cod FO53 – 01 ver. 2

Potrivit aceleiaşi hotărâri, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat concesionarea pe o perioadă egală cu durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.072006 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Timişoara şi SC Retim Ecologic Service SA, a terenului cu nr.top.428241/1 în suprafaţă de 15.014 mp rezultat în urma propunerii de dezmembrare mai sus menţionate.

Suprafaţa de teren menţionată mai sus a fost atribuită S.C. Retim Ecologic Service S.A. întrucât o suprafaţă de aproximativ 5.500 mp din terenul care le-a fost atribuit iniţial nu poate fi utilizată deoarece este traversată de o linie electrică de alimentare. Prin Încheierea nr.132735/12.09.2012 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timişoara se sistează CF nr.428241 a imobilului cu nr.cad.428241 ca urmare a dezmembrării acestuia în următoarele două imobile:

- nr.cad.433621 înscris în CF nr.433621 Timişoara în suprafaţă de 14.946 mp; - nr.cad.433622/cf.433622.

Imobilele înscrise în: CF nr.416497 Municipiu Timişoara cu nr.cad.416497 în suprafaţă de 25.000 mp (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8653 Chişoda, nr.top.vechi 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/4); CF nr.409857 Municipiu Timişoara cu nr.top.694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2 în suprafaţă de 20.000 mp (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8442 Chişoda şi CF nr.433621 Municipiu Timişoara cu nr.cad.433621 în suprafaţă de 14.946 mp fac parte din domeniul public şi nu au fost solicitate de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora în baza Legii nr.18/1991 republicată, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005, fapt ce rezultă din adresa nr.SC2013-5109/28.02.2013 eliberată de către Serviciul Administrare Fond Funciar.

Pentru parcelele topografice identificate cu nr.top.694/1/1 şi 695/1/1 înscrise în vechile CF nr.3460 Chişoda şi 3865 Chişoda au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor Legii nr.10/2001, art.21, alin.2,3, fiind constituite dosarele administrative nr. 698, 1093 şi 1094, soluţionate în baza Dispoziţiei nr.3453/28.12.2007- respingere, iar pentru celelalte parcele topografice identificate cu nr.top. 694/1/2, 695/1/2/4 şi 695/1/2/2 nu au fost depuse cereri de revendicare conform prevederilor Legii nr.10/2001. De asemenea, parcelele identificate cu nr.top. 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/4, 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2 înscrise în CF nr.8653 Chişoda şi 8442 Chişoda nu au fost revendicate în baza OUG nr.94/2000 republicată, modificată şi completată prin OUG nr.209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. Cele expuse anterior rezultă din adresa nr.SC2013-5109/14.03.2013 a Biroului Evidenţa Patrimoniului din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Totodată, potrivit adresei cu nr.SC2013-7492/19.03.2013 a Serviciului Juridic rezultă faptul că nu există litigii cu privire la imobilele înscrise în CF nr.416497 Municipiu Timişoara cu nr.cad.416497 în suprafaţă de 25.000 mp (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8653 Chişoda, nr.top.vechi 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/4); CF nr.409857 Municipiu Timişoara cu nr.top.694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2 în suprafaţă de 20.000 mp (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.8442 Chişoda şi CF nr.433621 Municipiu Timişoara cu nr.cad.433621 în suprafaţă de 14.946 mp.

Având în vedere cele expuse mai sus PROPUNEM: -dezmembrarea parcelei cu nr.top./cad. 416497 înscris în CF nr.416497 Timişoara (CF vechi nr.8653

Chişoda) cu suprafaţa totală de 25.000 mp în parcelele cu nr.top./cad. propuse pentru dezmembrare 416497/1 cu suprafaţa de 8.714 mp şi 416497/2 cu suprafaţa de 16.286 mp;

-atribuirea prin contract de concesiune, către SC Retim Ecologic Service SA, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006- 15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC Retim Ecologic Service SA şi în condiţiile impuse de acesta conform HCLMT nr.211/14.06.2011, a suprafeţei totale de 43.660 mp rezultată în urma unificării parcelei cu nr.top./cad. 416497/1 cu suprafaţa de 8.714 mp propus pentru dezmembrare, cu parcelele de teren cu nr.top./cad.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 cu suprafaţa de 20.000 mp şi nr.top./cad.433621 cu suprafaţa de 14.946 mp, în vederea realizării investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara.

Terenul atribuit în concesiune către SC Retim Ecologic Service SA rămâne în proprietatea Municipiului Timişoara.

cod FO53 – 01 ver. 2

Dezmembrarea şi unificarea imobilelor se face conform cu Documentaţia topo-cadastrală din Proiect 1917/2012 întocmită de SC BLACK LIGHT SRL. - concesionarea terenului în suprafaţă totală de 43.660 mp în schimbul unei redevenţe de 1,5% pe an din valoarea facturată a fracţiei valorificabile produse prin punerea în funcţionare a staţiei de compostare cu fermentaţie uscată complet închisă;

- revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.350/2011 privind darea în folosinţă gratuită către SC Retim Ecologic Service SA a unui teren în Timişoara zona CET-SUD (str.Ovidiu Cotruş), art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.204/2012 privind concesionarea unei suprafeţe de teren situat în Timişoara zona CET-SUD către SC Retim Ecologic Service SA şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/27.01.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale” şi aprobarea realizării fazei de tratare a obiectivului de investiţie pe terenul în suprafaţă de 20.000 mp, înscris în CF nr. 8442 - CHIŞODA, nr. cadastral 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, proprietate privată a municipiului Timişoara. VICEPRIMAR p.SECRETAR DAN DIACONU SIMONA DRĂGOI DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE MARTIN STAIA p.ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU ŞEF SERVICIU B.D.U.C. DAN ROBESCU ŞEF BIROU SALUBRIZARE ADINA BUMBU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Red./Dact. A.B cod FO53 – 01 ver. 2