keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 11/27.01.2009
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 710/15.01.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28//2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În temeiul Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 911 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata si modificata.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi cheltuielile aferente acestuia, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".

Art.2:Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" în valoare de 3.824.855 lei/1.006.541 euro (TVA inclus), elaborate de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 3.857.342 lei / 1.015.090 euro, reprezentând valoarea totală a proiectului, constituită din valoarea totală a investiţiei în sumă de 3.824.855 lei/1.006.541 euro ( TVA inclus), din cheltuielile aferente implementării proiectului în sumă de 20.587 lei/5.418 euro ( TVA inclus) şi din alte cheltuieli neeligibile în sumă de 11.900 lei/3.132 euro (TVA inclus).
Valoarea totală a proiectului se avansează integral de la bugetul local. Pe parcursul implementării proiectului maxim 98% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera din asistenţa financiară nerambursabilă. Valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera de la bugetul de stat , prin cereri de rambursare.

Art. 4: Se aprobă cofinanţarea proiectului de către Municipiul Timişoara cu o cotă de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente acestuia.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. ……………………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE ”DR. VICTOR BABEŞ”, TIMIŞOARA – conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de catre I. S. E. Performer Consult S. R. L. în cadrul Contractului de prestare de servicii nr.145 /13.10.2008

VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (TVA inclus): 3.824.855 lei / 1.006.541 euro din care C+M (TVA inclus): 1.525.046 lei / 401.328 euro TVA: 597.927 lei / 157.349 euro Valoarea cheltuielilor eligibile 3.226.928 lei / 849.192 euro 1 euro = 3,80 lei din data de 24.11.2008 SURSE DE FINANŢARE : Fondul European Dezvoltare Regională(85%): 2.742.889 lei/ 721.813 euro Buget de Stat (13%) 419.501 lei/ 110.395 euro Buget Local (2%): 64.538 lei/ 16.984 euro TVA 597.927 lei / 157.349 euro Valoarea totală a investiţiei se avansează integral de la bugetul local. Pe parcursul implementării proiectului, 98% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera din asistenţa financiară nerambursabilă, iar valoarea TVA-lui aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera de la bugetul de stat, prin cereri de rambursare. DURATA DE REALIZARE a investiţiei : 20 luni EŞALONAREA INVESTIŢIEI (TVA inclus) -anul I: 773.012 lei/203.424 euro -anul II: 3.051.843 lei/ 803.117 euro CAPACITĂŢI FIZICE: Suprafaţa totală construită a lucrărilor de intervenţii: 691,90 mp Suprafaţa totală utilă a lucrărilor de intervenţii: 526,90 mp - 18 cabinete din care :

- 8 cabinete în cadrul departamentului de boli infecţioase -10 cabinete în cadrul departamentului de pneumologie

- 131.040 - pacienţi deserviţi din care: - 58.240 pacienţi în cadrul Departamentului de Boli Infecţioase - 72.800 pacienţi în cadrul Departamentului de Pneumologie

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE Red: C.A.

Atasament: referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANǍ Nr. SC2009 – 710/15.01.2009

REFERAT privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

Sistemul de asistenţă medicală din România şi, implicit din Timişoara, trece printr-o perioadă de reformă prelungită şi istovitoare accentuată de lipsa fondurilor şi a existenţei echipamentelor uzate moral. Cadrele medicale resimt lipsa medicamentelor şi echipamentelor necesare unui serviciu medical de calitate. În acest context, Strategia Naţională de Sănătate Publică îşi propune să stabilească şi să contureze mecanisme şi linii directoare ce au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei României şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătăţii publice în cele adecvate noilor concepţii şi abordări de la nivel internaţional. Spitalul „Dr.V.BABEŞ” Timişoara este un Spital Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie, cu profil unic în Regiunea de Vest. Prin specificul activităţii, Spitalul are adresabilitate regională, deservind populaţia judeţului Timiş şi a judeţelor limitrofe din vestul ţării. Afecţiunile tratate aici reprezintă probleme majore de sănătate publică la nivel local, regional şi UE/OMS: TBC, BPOC, HIV/SIDA, hepatite virale cronice cu VHC şi VHB, infecţiile severe. Spitalul funcţionează pe strada Gheorghe Adam la nr. 13, într-un imobil cuprinzând mai multe corpuri de clădiri construite în etape diferite. În baza HG nr.866/16.08.2002, începând cu 01.01.2003 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. VICTOR BABEŞ” trece din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. În baza HCL nr.145/29.03.2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara dă în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. VICTOR BABEŞ” imobilele în care acesta îşi desfăşoară activitatea şi care fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara. Ambulatoriul actual al spitalului este prea mic, dotat nesatisfăcător, iar fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii Publice sunt insuficiente pentru amenajarea unor spaţii corespunzătoare în care actul medical să se desfăşoare în condiţii de calitate. Infrastructura ambulatoriului este veche, cabinetele medicale de specialitate sunt insalubre şi fără dotări minime, circuitele funcţionale sunt necorespunzătoare, iar serviciile medicale paraclinice şi de laborator sunt insuficiente şi slabe calitativ prin lipsa echipamentelor medicale adecvate.

FP 53-01, Ver. 1 2

Din cauza spaţiilor neadecvate şi lipsei echipamentelor medicale performante, există dificultăţi în stabilirea unui diagnostic rapid şi corect. Având în vedere prevederile Ordinului nr. 39/2008 al Ministerului Sănătăţii Publice referitoare la reorganizarea ambulatoriului spitalului, precum şi necesitatea alinierii rapide la standardele de acreditare europeană, considerăm necesare şi oportune lucrări vizând reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. VICTOR BABEŞ”. Reorganizarea ambulatoriului spitalului şi alinierea acestuia rapidă la standardele de acreditare europene presupune o alocare masivă de fonduri. Timişoara se confruntă cu multe probleme şi trebuie să-şi echilibreze capacitatea de a răspunde la acestea, păstrând însă, în acelaşi timp, actualul nivel al serviciilor si infrastructurii în condiţiile unor resurse financiare limitate. Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1, sprijină implementarea strategiei naţionale în domeniul sănătăţii, pentru eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi dotarea infrastructurii spitaliceşti, precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor. În acest context a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3-„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” cu proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara”. Conform Ghidului Solicitantului, este eligibil ca şi solicitant numai autoritatea publică locală, respectiv Municipiul Timişoara. Din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, 98% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă, iar Municipiul Timişoara va cofinanţa proiectul cu o cotă de minim 2%. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile se va recupera de la bugetul de stat, conform Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 911 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007; Având în vedere documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi analiza cost-beneficiu elaborate de către S.C. I.S.E. Performer Consult S.R.L. în baza contractului de prestare de servicii nr.145/13.10.2008.

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

- aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. - aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiţii “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara” în valoare de 3.824.855 lei/1.006.541 euro (TVA inclus), elaborate de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat.

FP 53-01, Ver. 1 3

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 3.824.855 lei / 1.006.541 euro (TVA inclus), reprezentând valoarea totală a investiţiei, care se avansează integral, conform Anexei. Pe parcursul implementării proiectului, 98% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera din asistenţa financiară nerambursabilă, iar valoarea TVA-lui aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera de la bugetul de stat, prin cereri de rambursare.

- aprobarea cofinanţării proiectului de către Municipiul Timişoara cu o cotă de minim 2% din valoarea

cheltuielilor eligibile aferente acestuia.

Director Direcţia Dezvoltare Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Arh. Aurelia Junie Ec. Adriana Deaconu Director Direcţia Economică Director Direcţia Patrimoniu Ec. Smaranda Haracicu Ec. Nicuşor C-ntin Miuţ

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Redactat Cons. Claudia Bălulescu