keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 409/16.11.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

16.11.2010

Hotararea Consiliului Local 409/16.11.2010
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 26641/05.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 23/26.01.2010;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 23/26.01.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost - beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 305/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În baza Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr. 1118/2338.30.10.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" în cadrul Axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică articolul 31 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 şi 305/29.07.2010 ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, articol care va avea următorul conţinut:

"Art. 31. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 95.348,73 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 60.805,33 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 34.543,40 lei.


Art. 2: Se aprobă introducerea unui nou articol, după articolul 31, care va avea următorul conţinut:
"Art. 32. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.204.966,38 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 715.235,77 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.489.730,61 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare".

Art. 3: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 şi 305/29.07.2010, ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Nr. SC2010 – 26641/05.11.2010

REFERAT privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost- beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1, sprijină implementarea strategiei naţionale în domeniul sănătăţii, pentru eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi dotarea infrastructurii spitaliceşti, precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor. Spitalul „Dr.Victor Babeş” Timişoara este un Spital Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie, cu profil unic în Regiunea de Vest. Prin specificul activităţii sale, spitalul are adresabilitate regională, deservind populaţia judeţului Timiş şi a judeţelor limitrofe din vestul ţării. Ambulatoriul actual al spitalului este prea mic, dotat nesatisfăcător, iar fondurile alocate de Ministerul Sănătăţii Publice sunt insuficiente pentru amenajarea unor spaţii corespunzătoare, în care actul medical să se desfăşoare în condiţii de calitate. Infrastructura ambulatoriului spitalului este veche, cabinetele medicale de specialitate sunt insalubre şi fără dotări minime, circuitele funcţionale sunt necorespunzătoare, iar serviciile medicale paraclinice şi de laborator sunt insuficiente şi slabe calitativ, prin lipsa echipamentelor medicale adecvate. Din cauza spaţiilor neadecvate şi lipsei echipamentelor medicale performante, există dificultăţi în stabilirea unui diagnostic rapid şi corect. În acest context, a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. - „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” cu proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara”. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 s-a aprobat proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi cheltuielile aferente acestuia, Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii, modificată ulterior prin HCL nr. 23/26.01.2010 şi prin HCL nr. 305/29.07.2010. În Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 şi 305/29.07.2010 ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, nu a fost alocată în mod explicit în bugetul local valoarea T.V.A. aferentă proiectului, condiţie pentru recuperarea acesteia, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, nu a fost evidenţiată suma avansului pentru implementarea optimă a proiectului, estimată a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Drept urmare, propunem aprobarea unei noi hotărâri de consiliu local care să cuprindă aceste completări. Pentru o mai bună înţelegere a modului în care sunt defalcate cheltuielile în proiect, conform bugetului acestuia, care este parte din cererea de finanţare, propunem modificarea şi completarea hotărârii nr. 11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 şi 305/29.07.2010 ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara astfel: modificarea articolului 31, precum şi introducerea unui nou articol, respectiv articolul 32. Menţionăm faptul că valoarea totală a proiectului rămâne aceeaşi, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 305/29.07.2010, care a modificat HCL nr. 11/27.01.2009.

FP 53-01, Ver. 1 2

Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem următoarele: 1. modificarea articolului 31 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 şi 305/29.07.2010, ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, articol care va avea următorul conţinut:

„Art. 31. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 95.348,73 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 60.805,33 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 34.543,40 lei. 2. introducerea unui nou articol, după articolul 31, care va avea următorul conţinut: “Art. 32. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.204.966,38 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 715.235,77 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.489.730,61 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare”. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.11/27.01.2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 23/26.01.2010 şi 305/29.07.2010, ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, rămân nemodificate. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Director executiv Direcţia Patrimoniu

Ec. Nicuşor C-ntin Miuţ

Avizat juridic Şef Serviciul Juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Red. Cons. Claudia Bălulescu